Elaborat gasilske vaje

Comments

Transcription

Elaborat gasilske vaje
ELABORAT
ZA IZVEDBO INTERNE GASILSKE VAJE
IZDELAL
DATUM
IME IN PRIIMEK
FUNKCIJA
30.09.2014
Bogomir BUČAR
Predsednik DRUŠTVA
PODPIS
Elaborat, se zaključi z zapisnikom in analizo, nadomešča tudi poročilo o izvedbi vaje.
1. CILJ IN NAMEN VAJE
1.1 Namen vaje
PREIZKUS UKREPANJA V PRIMERU NEDELOVANJA NADZEMNEGA HIDRANTA
1.2 Cilji vaje
GAŠENJE ZAČETNEGA POŽARA BREZ UPORABE HIDRANTA
2. STRATEGIJA – NAČIN DELA – UČNE USEBINE
ČRPANJE VODE IZ BLIŽNJE REKE IN UPORABA GASILKEGA VOZILA
3. KRAJ IN ČAS IZVEDBE VAJE
3.1 Kraj izvedbe
ZAVRSTNIK; 11.10.2014
3.2 Čas izvedbe
OB 15.00 URI (uporaba samo internih zvez in svetlobnih opozoril)
4. PREDPOSTAVKE ZA IZVAJANJE VAJE
V hlevu na kmetiji Ceglar je prišlo pri izvajanju del čiščenja do požara. Požar je v
začetnem Z delu objekta, objekt je močno zadimljen in ocenjuje se, da je v
objektu ujeta 1 oseba; lahko da poškodovana.
V začetku akcije je ugotovljeno, da gori v objektu gradbeni les in potencialno suha
trava; elektrika je odklopljena. Vzrok požara je rezanjeodpadnega železa; energija
je bila zagotovljena z agregatom, agregat stoji zunaj objekta in ni požarno
ogrožen – el. Napetosti ni, agregat je izklopljen.
Gašenje se lahko izvaja z vodo, najbližji možni vodni vir je potok oddaljen cca 100
m; uporabi se lahko tudi gasilsko vozilo PGD Zavrstnik.
Gasilca opremljena z dihalnima napravama ob podpori hlajenja objekta vstopita v
objekt in rešita ujeto osebo, ki jo po iznosu v oskrbo prevzame gasilec reševalec.
Objekt se po rešitvi poškodovane osebe s pomočjo vode iz bližnjega potoka
dokončno pogasi
5. PROGRAM VAJE
ČAS
14.00
15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.30
TEMATIKA
PRIPRAVA NA VAJO
OBVESTILO; ALARMIRANJE
IZVEDBA VAJE
POSPRAVILO PO VAJI
ANALIZA VAJE
Page 2
6. SODELUJOČI NA VAJI, PRIHOD NA VAJO, OPREMA
ZAP
ŠT.
DRUŠTVA
OPREMA
1
2
3
4
PGD ZAVRSTNIK
PGD ZAVRSTNIK
PGD ZAVRSTNIK
PGD ZAVRSTNIK
Operativni/alarmirani gasilci društva
Gasilsko vozilo društva GVV-1
Motorna črpalka MB1600
Gasilska oprem: A, B, C cevi, sesalni koš,
črpalka, trojak, ročnika, oprema dihalcev,
oprema za prvo pomoč, vozilo GVV-1, itd.
7. LOKACIJA IZVEDBE VAJE – Zavrstnik 10 (kmetija Ceglar)
Page 3
8. NAČRT IZVEDBE VAJE
Page 4
9. VARNOSTNI UKREPI
ZAP.
ŠT.
1.
OPIS
UKREPOV
Zavarovanje celotne lokacije vaje z varnostnim trakom in fizično varovanje
10. VODENJE IN ODGOVORNOSTI
ZAP.
ŠT.
FUNKCIJA
IME IN PRIIMEK
ODGOVORNOST
1.
2.
Vodja vaje
Namestnik vodje
Franci Poglajen
Mirko Slapničar
vodenje
Pomoč vodji
11. STROŠKI IN FINANCIRANJE
ZAP.
ŠT.
OPIS STROŠKOV
NOSILEC
1.
2.
Materialni stroški in prevozi
Prehrana in nastanitve
PGD Zavrstnik
PGD Zavrstnik
Page 5
11. ZAPISNIK O POTEKU IN ANALIZA VAJE
Ob izvedbi vaje se beležijo vsi opravljeni postopki in vse posebnosti. Beleži se čas in uspešnost
izvedbe posameznih aktivnosti predvidenih v elaboratov. Po končani vaji se opravi analiza in se
pismeno dokumentira.
Zapisnik o poteku
ČAS AKTIVNOSTI
OPIS AKTIVNOSTI
OPOMBA
Page 6
12. ANALIZA IZVEDBE VAJE
Page 7

Similar documents