Vloga za vračilo stroškov izobraževanja

Comments

Transcription

Vloga za vračilo stroškov izobraževanja
Vošnjakova 13 2250 PTUJ
 02/771-3511, Faks 02/771-3511
mobi: 041/739-203, E-pošta: [email protected],
[email protected]
VLOGA ZA VRAČILO STROŠKOV IZOBRAŢEVANJA
Vlagatelj:
___________________________________________________________________
Naslov: ___________________________ Tel:
_____________Dejavnost:___________________
Davčna številka:
____________________ Zavezanec za DDV:
Matična številka:
_____________________ OOZ ___________________________________
da
ne
(navedite vašo območno obrtno-podjetniško zbornico)
E-mail:
_____________________________________________________________________
Prosim, Sklad za izobraţevanje delavcev pri samostojnih podjetnikih Ptuj za
vračilo stroškov izobraţevanja oziroma usposabljanja:
za ______________________________________________________________________________
(vpišite imena in priimke oseb, za katere vlagate zahtevek)
__________________________________________________________________________________
Izobraževanje ____________________________________________________________________
(vpišite program izobraževanja oziroma usposabljanja)
na _______________________________________________________________________________
(vpišite izobraževalno organizacijo, kjer so se delavci izobraževali)
Stroški izobraževanja so znašali ____________ € (znesek fakture)
Odobrena sredstva prosim nakažite na TRR št.: _______________________________________
Kot delodajalec izjavljam, da se strinjam z izobraževanjem delavca oz. delavcev, za
potrebe obratovalnice:
DA
NE
Kraj in datum: _______________
Žig
Podpis vlagatelja:
Vlogi mora biti priloženo:
 original račun, če je plačal stroške delavec oz. fotokopija računa, če je plačal
stroške delodajalec
 dokazilo o uspešno končanem izobraževanju
 dokazilo o plačilo računa
 dokazilo o zaposlitvi delavca (Obrazec M1/M2)
Sklad za izobraževanje delavcev pri s.p. Ptuj vrača ali sofinancira stroške izobraževanja na podlagi
vloge in plačanem prispevku za izobraževanje delodajalca!