Kako se uspešno prijaviti na razpis

Comments

Transcription

Kako se uspešno prijaviti na razpis
Kako se uspešno
prijaviti na razpis
Dejan Poboljšaj
2
Kazalo
I.
II.
III.
IV.
V.
UVOD.................................................................................................................3
KAJ JE PROJEKT?.............................................................................................4
JAVNI RAZPISI ZA NVO................................................................................6
3.1.
VIRI INFORMACIJ O JAVNIH RAZPISIH ..................................6
KAKO SESTAVITI USPEŠNO PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS....................7
4.1.
RAZPISNA DOKUMENTACIJA.......................................................7
4.2.
PROJEKTNA PRIJAVA........................................................................8
4.3.
PRIJAVNI OBRAZEC ..........................................................................9
4.4.
PRIPRAVA NA PISANJE PROJEKTA..............................................11
4.5.
PRIJAVA NA RAZPIS – NEKAJ PRAKTIČNIH NASVETOV......12
LITERATURA...................................................................................................14
3
I.
Uvod
Nevladne organizacije (v nadaljevanju NVO) razpolagajo
z nekaj možnimi viri financiranja, pri čemer so navadno
močno odvisne od sredstev domačih in mednarodnih
javnih razpisov. Razpis predstavlja javno objavo, s katero
določena pravna oseba pozove fizične ali pravne osebe
k prijavi njihovih projektov ali dejavnosti. Razpis s svojo
vsebino običajno določa usmeritve, namen in cilje, ki
jih razpisovalec želi uresničiti s sofinanciranjem projekta
ali dejavnosti. Razpisi predstavljajo dobro možnost
za pridobivanje finančnih sredstev pri uresničevanju
programov in projektov posameznih NVO in morda še
boljšo priložnost za spoznavanje sorodnih organizacij in
povezovanje z njimi.
Glavni korpus pričujoče brošure je namenjen poglavju Kako
sestaviti uspešno prijavo na javni razpis, ki je razdeljeno
na pet podpoglavij: Razpisna dokumentacija, Projektna
prijava, Prijavni obrazec, Navodila za pisanje projekta in
Nekaj praktičnih nasvetov. V zadnjem poglavju prikažemo
še uporabljeno literaturo, kjer bo lahko zahtevnejši bralec
našel dodatne informacije o obravnavani tematiki.
4
II.
Kaj je projekt?
Projekt predstavlja sklop aktivnosti z jasno določenimi cilji za rešitev nekega problema, kar bo prispevalo k doseganju
širših strateških ciljev. Razdeljen je na posamezne korake in vpet v časovni, kadrovski in finančni okvir.
Projekt je:
zaokrožen in celovit načrt za izvedbo dela, ki ga je potrebno izpolniti v določenem času ob usklajenem
delovanju več ljudi;
vsako delo, ki nima ponavljajočega začetka in zaključka, ki uporablja finančna in druga sredstva iz enega ali
več virov in je sestavljeno iz ločenih, med sabo povezanih aktivnosti, ki vodijo k doseganju postavljenih ciljev;
množica povezanih aktivnosti, ki so relevantno ločene od drugih dejavnosti ter imajo določen namen in cilje;
specifično in zaključeno delo, katerega učinek je enkraten proizvod ali storitev, pri čemer je projekt zaključena
celota, ki jo določajo namen, življenjski cikel, medsebojne povezanosti, enkratnost in konflikti.
Nekaj ključnih lastnosti projekta:
a)
projekt ima jasno določen namen in konkretne cilje;
b)
projekt je enkraten in ne vključuje ponavljanja;
c)
projekt ima točno določene aktivnosti, ki so običajno razdeljene v faze projekta oziroma delovne sklope;
d)
projekt ima predviden in omejen proračun ter omejene druge vire (delo, oprema);
e)
projekt privede do konkretnih in merljivih rezultatov;
f)
projekt običajno vključuje nove vidike, ki predstavljajo nadgradnjo običajne dejavnosti organizacije.
5
Enkratnost
Jasni cilji
PROJEKT
Časovni stroškovni in
kadrovski okvir
Časovna omejenost
Opredeljeni posamezni
koraki
Vir: Lastna izdelava
Projekt je ciljno usmerjen in zaključen proces razvijanja dejavnosti, ki so usmerjene k doseganju končnega
cilja. Do tega cilja se prihaja postopoma z doseganjem posameznih podciljev. Pobuda za projekt lahko vsebuje
samo končni cilj ali pa vse podcilje. Pobudnik projekta je lahko posameznik, podjetje, javna organizacija,
državna institucija, nevladna organizacija ali celo mednarodna organizacija. Projekti so lahko majhni ali veliki,
vsi pa morajo biti časovno omejeni, predviden mora biti pričetek in zaključek.
6
III.
Javni razpisi za NVO
Razpis je javna objava, s katero določena pravna oseba pozove fizične ali pravne osebe, da prijavijo svoj projekt ali
svojo dejavnost, ki ustrezajo jasno določenim zahtevam in ciljem.
Za javne razpise je značilno, da se v sami osnovi opredeli, kdo se sploh lahko prijavi na razpis. To pomeni, da mora
imeti prijavitelj ustrezno pravno-organizacijsko obliko. Številnim javnim razpisom je skupno tudi to, da se nepopolne
prijave izločijo iz nadaljnje obravnave. Za nepopolno velja že prijava, ki ni podpisana, v kateri niso podani odgovori na
vsa vprašanja v prijavnem obrazcu ali ji niso dodane vse zahtevane priloge.
Obstaja več vrst javnih razpisov, na katerih lahko NVO kandidirajo s svojimi projekti:
●
razpisi EU (strukturni in drugi skladi, operativni programi …),
●
razpisi na nacionalni ravni (ministrstva, agencije, uradi, krovne zveze, druge organizacije),
●
razpisi na medobčinski in občinski ravni (občine, razvojne agencije, regijske zveze),
●
ostali razpisi (npr. razpis Ambasade ZDA za projekte NVO).
Zakaj se odločiti za prijavo na razpis? Financiranje in izvajanje projektov NVO preko razpisov se bo v prihodnosti še
bolj krepilo in postajalo vse pomembnejše. Dobro je, da NVO pred odločitvijo za prijavo razmisli, kaj želi z njo doseči.
Ne zadošča samo želja, da NVO tako pridobi več sredstev za delovanje, potreben je temeljit razmislek o njihovem
programu, ciljih, pričakovanih rezultatih v projektu. Šele nato NVO začne iskati ustrezne razpise in pripravljati prijave
nanje.
7
3.1.
Viri informacij o javnih razpisih
Ministrstva, uradi, občine in druge vladne strukture javne razpise objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javne razpise nevladnih institucij lahko najdemo na njihovih spletnih straneh ali spletnih straneh drugih
organizacij, ki zbirajo in objavljajo tovrstne informacije.
Viri informacij o javnih razpisih Evropske unije so predvsem internet, Uradni list EU, nacionalne agencije
posameznih skladov, agencije v tujini, ministrstva, občine. Najlažji in najhitrejši dostop do informacij o razpisih je
preko svetovnega spleta:
●
●
●
●
●
●
●
●
www.razpisi.info in podobni servisi,
spletne strani regionalnih stičišč NVO,
EU – www.euskladi.si/razpisi/,
spletne strani posameznih ministrstev in agencij,
spletne strani občin,
spletne strani nacionalnih nevladnih mrež,
spletne strani vsebinski mrež,
spletne strani regionalnih stičišč.
8
IV.
4.1.
Kako sestaviti uspešno prijavo na javni razpis
Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je sistematična predstavitev financerjevih namenov, zahtev, pogojev za sodelovanje,
kriterijev za izbor in višine sredstev, ki jih ima na razpolago. Razpisno dokumentacijo običajno sestavljajo besedilo
razpisa, merila za ocenjevanje, razpisni obrazec in vzorec pogodbe. Vsak razpis oziroma razpisna dokumentacija
pa vsebuje naslednje elemente:
a)
b)
c)
d)
e)
Opredelitev razpisovalca in razpisa
V vsakem razpisu je navedeno, kdo ga razpisuje, prav tako pa ima vsak določeno ime oziroma naziv, ki
ga opredeljuje. Običajno imajo razpisi tudi referenčno številko, ki jo je potrebno napisati na ovojnico, v
kateri oddajamo prijavo na razpis.
Predmet oziroma namen javnega razpisa
Opredeljuje namen objave razpisa ter kakšno vrsto projektov oziroma programov se bo sofinanciralo.
Ozadje javnega razpisa
Tu se izve, kako je razpis povezan s splošnimi usmeritvami razpisovalca oziroma strateškimi dokumenti za
dano področje.
Namen in cilji javnega razpisa
Kaj želi razpisovalec s podporo projektov ali dejavnosti doseči, kakšni so cilji, ki naj bi jih podprti projekti
dosegli. Če cilji projekta niso v skladu s cilji razpisa, bo projekt gotovo zavrnjen.
Kriteriji upravičenosti
Razpisi imajo določene tudi kriterije, ki jih je potrebno upoštevati pri prijavi projekta. Razpis vsebuje
tri kriterije upravičenosti: upravičeni prijavitelji in partnerji – kdo se lahko prijavi na razpis in katere
pogoje mora izpolnjevati, upravičene dejavnosti – kakšne vrste dejavnost naj projekt zajema, upravičeni
stroški – stroški, za katere razpisovalec priznava sofinanciranje. Nekateri razpisi posebej navajajo, katere
organizacije in dejavnosti bodo imele prednost.
9
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
Viri in višina sredstev za financiranje
Izvor finančnih sredstev, ki so na razpolago, ter skupni znesek, namenjen prijaviteljem na razpis. V primeru, da
na naslov razpisovalca ne pride zadosti kvalitetnih prijav, ima običajno razpisovalec pravico, da ne razdeli vseh
razpisanih sredstev.
Najmanjši in najvišji znesek sofinanciranja
V razpisu je določen najmanjši in najvišji znesek, ki ga razpisovalec lahko dodeli kot podporo določenemu projektu.
Delež financiranja
Običajno je določen najvišji delež sofinanciranja, torej delež, do katerega sredstva zagotovi sofinancer (npr. 75 %),
druga sredstva za izvedbo pa mora prijavitelj projekta pokriti sam oziroma jih pridobiti iz drugih virov.
Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena
Obdobje, znotraj katerega lahko nastajajo stroški za projekt, da bodo le-ti upravičeni.
Kriteriji za izbiro
S temi kriteriji je določeno, kako se bo projekt ocenjeval. Običajno vključujejo reference prijavitelja, delovni načrt
oziroma dispozicijo projekta, finančni načrt projekta, stroškovno učinkovitost projekta in finančno ter kadrovsko
sposobnost prijavitelja.
Način priprave in oddaje prijave
Prijavo se odda na za to pripravljenih razpisnih obrazcih, v pisni oziroma elektronski obliki.
Rok za oddajo prijave
Rok, do katerega mora biti vloga oddana na predviden naslov.
Datum in kraj odpiranja prijav
Kdaj bodo prijave odprte in pregledane; včasih je odpiranje javno.
Vzorec pogodbe
Vsebuje pomembne informacije, kot so npr. roki poročil, način poročanja, obveznosti obeh strank, plan financiranja,
ipd.
Dodatne informacije in kontakti
Zelo pomemben element, saj lahko v primeru nejasnosti pri pripravi projekta pokličemo kontaktno osebo.
10
POMEMBNO (razlika med javnim razpisom in pozivom)!
Javni poziv
- Rok za prijavo je odprt (lahko tudi
dokončen)
- Prijave se lahko odpirajo v več fazah
- Razdeljevanje sredstev poteka po
kronološkem redu prispelih prijav do
porabe sredstev
Javni razpis
- Rok za prijavo je dokončen
- Vse prijave se odpirajo na isti dan
- Čas oddajanja prijave ne vpliva na
dodeljevanje sredstev
11
4.2.
PROJEKTNA PRIJAVA
Osnova za uresničevanje specifičnega projekta je določena projektna metodika, ki opredeljuje, kako bo projekt
realiziran. V fazi priprave projekta je potrebno izdelati osnovni načrt projekta, ki vključuje:
●
●
●
●
Časovni okvir projekta: zagotavlja nadzor nad časovno usklajenostjo projekta in projektnih aktivnosti.
Ko opredeljujemo projektne aktivnosti, je ključnega pomena za samo realizacijo projekta tudi časovno
načrtovanje. Najprej je potrebno določiti okvir trajanja projekta in nato opredeliti trajanje posamezne
projektne aktivnosti. Deli časovnega načrta so načrt strukture projekta, zaporedje projektnih aktivnosti in
ocena trajanja posamezne aktivnosti. Vrstni red projektnih aktivnosti ponazorimo z mrežnim diagramom.
Finančni okvir projekta: v sklopu priprave projekta je ključna ocena projektnih stroškov. Kategorije stroškov,
ki so pri projektih običajne ter so sofinancirane s strani financerja, so: neposredni stroški (stroški osebja
oziroma stroški dela, oprema, materialni stroški, stroški zunanjih izvajalcev, ipd.), posredni stroški (običajno
se obračunavajo v obliki odstotnega deleža neposrednih stroškov) in potni stroški.
Logični okvir projekta: omogoča zasnovo kakovostnega projekta z logičnimi povezavami med vsebinskimi
sestavinami projekta. Predstavlja mednarodno uveljavljen standard za zasnovo, planiranje, realizacijo ter
evalvacijo projekta. Logični okvir predstavlja orodje, ki omogoča postopno konceptualizacijo vseh ključnih
elementov projekta ter jasno in nedvoumno določitev vseh ukrepov, katerih implementacija zagotavlja
uspešnost projekta. Vertikalna logika logičnega okvirja opredeljuje, kaj želi projekt doseči oziroma ali bo
projekt dosegel zastavljene cilje, medtem ko horizontalna logika določa indikatorje projekta ter vire oziroma
sredstva, s katerimi bodo indikatorji preverjeni.
Priprava administrativnih obrazcev in vsebinskega dela projekta: vse ključne deležnike projekta že v fazi
priprave idejne zasnove projekta, projektnih aktivnosti ter financ pozovemo k tesnemu sodelovanju.
Projektno vsebino pripravimo že pri delu z logičnim okvirjem in jo deležnikom posredujemo v predogled, ti
pa jo po potrebi dopolnijo. Podrobna vsebina projekta je zapisana v tako imenovanem delovnem načrtu, ki je
setavljen iz različnih delovnih sklopov, opredeljenih že v strukturi projekta.
12
●
●
4.3.
Ocenjevanje projektne prijave: projektna prijava mora upoštevati kriterije razpisa. Ta merila obstajajo zato,
da se lažje ugotovi, ali prijavitelj projekta spoštuje smernice, ki jih določa razpis oziroma financer. Merila so
v nekaterih primerih priložena razpisni dokumentaciji, pri čemer se lahko razpisi precej razlikujejo, vendar
pa v osnovi komisija ocenjuje: prijavitelja (reference, finančne in operativne kapacitete, izkušnje, kadre,
opremo, finančna sredstva), projekt (usklajenost projekta s cilji in prioritetami razpisa, vsebinska kakovost
in razdelanost projekta, metodologija, vključenost partnerjev, trajnost projekta in vpliv na ciljno skupino) in
finančni načrt (realna in natančna specifikacija stroškov, finančna učinkovitost - razmerje med predvidenimi
stroški in predvidenimi rezultati, nujnost stroškov za izvedbo aktivnosti).
Priprava ter odpošiljanje projektne prijave: Preden posredujemo projektno prijavo financerju, moramo
pozorno prebrati navodila razpisa, saj le-ta natančno opredeljujejo obliko prijave in zahtevane obrazce, medij,
na katerem je potrebno prijavo oddati, zahtevano število kopij prijave (poleg originala), zahtevane podatke o
naslovniku in pošiljatelju, datum, kraj in uro zadnjega roka za oddajo prijave ter ostala navodila.
Prijavni obrazec
Prijavnica - Prijavnica oziroma obrazci za prijavo so zadnji gradnik razpisne dokumentacije. Prijavni obrazec vsebuje
več vprašanj oziroma elementov, ki jih ni moč spreminjati. Prijava naj bo napisana jasno, brez dolgovezenja in
odvečnih delov, s kratkimi in jedrnatimi stavki ter ločenimi deli, kjer moramo stvari povzeti, in drugimi deli prijave, ki
so lahko obsežnejši. Dejavnosti, cilji in rezultati projekta naj bodo natančno opredeljeni in jasno izpostavljeni (KAJ,
KAKO, KDO, KJE, KDAJ, KOLIKO …). Prijavo naj sestavljajo enostavni opisi, saj mora prijavo brez težav razumeti tudi
nepoznavalec, pri čemer mora biti prijava napisana v skladu s predpisanimi navodili in omejitvami.
13
Prijavnica oziroma prijavni obrazec običajno sestavljajo naslednje rubrike:
a)
b)
c)
d)
e)
Predstavitev oziroma podatki o prijavitelju
Ta del prijave zahteva podatke o prijavitelju, to je organizaciji, ki prijavlja projekt. Zahtevani podatki
se nanašajo na pravni status organizacije ter kontaktne podatke (telefon, faks, naslov, ipd.). Sledi opis
prijavitelja, ki vključuje njegove sedanje in pretekle glavne aktivnosti, upravljavsko strukturo ter njegove
reference (reference organizacije, reference vodje projekta, reference sodelujočih). Dodatno je potrebno
opredeliti strategijo in cilje prijavitelja ter lastno vizijo delovanja.
Z opisom je potrebno prikazati sposobnost organizacije za vodenje in realizacijo projekta. Ocenjevalno
komisijo je potrebno prepričati, da ima organizacija dovolj izkušenj za vodenje projekta ter dovolj virov za
njegovo izvedbo.
Naslov projekta
Naslov projekta naj bo kratek in jedrnat ter naj nosi sporočilo o bistvu projekta.
Povzetek oziroma kratek opis projekta
Povzetek vključuje kratko predstavitev trajanja, kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, partnerjev, ciljnih skupin,
uporabnikov, rezultatov ter glavnih aktivnosti projekta. Povzetek naj se omeji na 500 besed oziroma na eno
stran in naj bo zanimivo napisan. Ne pozabite eksplicitno napisati, da je projekt skladen s cilji razpisa ter
širšimi strateškimi cilji države ali EU.
Utemeljitev projekta
Utemeljitev projekta opredeljuje poznavanje področja, problematike, strategije, ki jo zadeva javni razpis. V
tem sklopu mora prijavitelj utemeljiti povezanost projekta z namenom in cilji razpisa, hkrati pa predstaviti
potrebo ožje in širše družbe, da se projekt realizira.
Cilji projekta
Najprej je potrebno opredeliti splošne cilje, h katerim projekt stremi. Nato je potrebno opredeliti specifične
cilje projekta, to je cilje, ki jih želimo doseči z realizacijo projekta. Specifični cilji naj bodo čim bolj natančno
določeni.
14
f)
g)
h)
i)
j)
k)
Podroben opis dejavnosti, aktivnosti projekta
Vsak projekt sestavljajo številne aktivnosti, ki se s ciljem doseganja kratkoročnih in dolgoročnih ciljev projekta
medsebojno dopolnjujejo. Vsako projektno aktivnost je potrebno natančno vsebinsko opredeliti, poimenovati
ter navesti vse korake, ki se bodo v okviru posamezne aktivnosti izvedli, da bi dosegli zadane rezultate.
Projektne aktivnosti morajo biti usklajene s cilji projekta.
Metodologija
Metodologija opredeljuje organiziranost projekta, postopke in tehnike realizacije projektnih aktivnosti,
mehanizme vodenja in poročanja, vrednotenje oziroma evalvacijo projekta ter postopke promocije in
diseminacije. V sklopu metodologije opredelimo metode za izvedbo projekta, natančno določimo aktivnosti in
njihovo zaporedje, opišemo vlogo in sodelovanje vseh ključnih akterjev projekta. Potrebno je opredeliti tudi
projektni tim, ki bo izvajal projekt.
Pričakovani ter merljivi rezultati in učinki projekta
Navesti in opredeliti je potrebno vse merljive rezultate in učinke projekta (npr.: 8 izvedenih dogodkov, 250
udeležencev na dogodkih). Pri opredeljevanju rezultatov je potrebno navesti realne številke. Rezultati naj
financerju jasno pokažejo, kaj dobi za svoj denar.
Časovni okvir projekta
V tem okviru navedemo trajanje projekta (koliko mesecev, od kdaj do kdaj). Pomagamo si z mrežnim
diagramom (GANTTOV diagram), saj le-ta omogoča enostaven grafičen prikaz aktivnosti, ki vključujejo čas,
zaporedje aktivnosti in trajanje vsake izmed njih.
Pričakovani vplivi na ciljne skupine in uporabnike
V tem sklopu navedemo, kako bo projekt izboljšal položaj ciljnih skupin in uporabnikov.
Finančni načrt
Finančni načrt projekta je seznam vseh stroškov, ki jih bomo s projektom imeli. Finančni načrt mora biti
smiseln, natančen in racionalen. Ključna je smiselnost in racionalnost stroškov glede na aktivnosti in
načrtovane rezultate.
15
4.4.
Priprave na pisanje projekta
Projektne prijave ne začnite pisati, dokler ne preučite celotnega javnega razpisa in vseh spremljajočih dokumentov ter
dobro premislite projektno idejo. Projektna prijava sofinancerju pove veliko o prijavitelju, pri čemer ne želite pustiti
slabega vtisa. Načrtovanje projekta naj vodijo potrebe in/ali problemi, ki jih želite rešiti.
Projekt prijavljate na specifičen razpis, kjer želite prepričati sofinancerja, da vam dodeli sredstva razpisa, ki jih boste
porabili za izvajanje vašega projekta oziroma za delovanje vaše organizacije.
Projektno prijavo običajno pišete za inštitucijo, ki je financer, ter odločujočo skupino ljudi, ki sprejmejo odločitev o
tem, ali bo projekt podprt ali ne. To pomeni, da mora biti projektna prijava prepričljiva, tehnično pravilna in natančna.
Določite jasen namen in cilje projekta.
Projekt mora biti napisan tako, da bo financerja prepričal, da bodo z njegovim deležem sofinanciranja projekta
uresničena njegova pričakovanja. To pomeni, da mora biti vaš projekt v skladu z načrti financerja, da bo uspešen ter da
bo posledično lahko ponosen, da ga je podprl.
Dobro
●
●
●
●
●
projektno prijavo odlikuje:
ustrezna izbira ciljne skupine ter izdelana analiza potreb teh ciljnih skupin;
razmerje med ciljnimi skupinami, identificiranimi potrebami in predlaganimi dejavnostmi je logično ter jasno opredeljeno;
cilji projekta rešujejo identificirane probleme;
v projektu so integrirani mehanizmi za zagotavljanje trajnosti projekta;
izbran je ustrezen sistem merjenja učinkovitosti projekta.
16
4.5.
Prijava na razpis - nekaj praktičnih nasvetov
●
●
●
Dobro premislite, kateri razpis ustreza vašemu projektu in ali ste upravičeni do sredstev razpisa.
Dobro preberite navodila za prijavo in vse programske dokumente razpisa ter jih natančno upoštevajte.
Upoštevajte dejstvo, da se na razpis prijavlja mnogo organizacij, zato mora vaša projektna prijava, če želite,
da bo uspešna, izpolnjevati vse potrebne kriterije.
Preverite, ali se projekt, njegove aktivnosti in rezultati ujemajo z razpisnimi pogoji.
Premislite, ali cilji projekta prispevajo k ciljem razpisa.
Pravočasno poiščite partnerje (domače ali mednarodne) in z njimi vnaprej dogovorite vse pogoje sodelovanja.
Pazite, da boste natančno opredelili, kaj načrtujete in predvidevate. Ne uporabljajte nerazumljivih ali
dvoumnih stavkov in splošnih opisov.
Dobro opredelite, kaj je potrebno za rešitev problema, torej, kaj vse boste potrebovali za realizacijo projekta.
Preverite, ali so stroški, ki bodo v projektu dejansko nastali, res upravičeni.
Opredelite, kako boste dokazali, da je vaš projekt uspešen – kaj in kako boste ovrednotili in merili.
Pazite, da bo projektna prijava napisana v okviru zmožnosti vaše organizacije, tako kadrovskih kot tudi
materialnih in finančnih.
Poudarite pomembne dosežke in reference vaše organizacije ter vseh izvajalcev projekta.
Načrtovanje naj ne bo pretirano optimistično! Pazite, da kot prijavitelj ne obljubljate več kot lahko v resnici
izvedete.
Pazite, da bo vaša prijava popolna, prijavnica v celoti in pravilno izpolnjena, vse zahtevane priloge dodane,
dokumentacija podpisana in žigosana na zahtevanih mestih. Kasnejše dopolnitve prijav največkrat niso možne.
Pri pisanju prijave uporabljajte kratke stavke, pišite preprosto in se izogibajte uporabi žargona, ne
pretiravajte, pišite jasno tudi za nepoznavalce področja in razložite vse uporabljene kratice.
Pri prijavi dosledno uporabljajte naslove in podnaslove, označite strani, uporabljajte presledke in prazen
prostor med poglavji, ne stiskajte teksta in uporabljajte velikost in obliko pisave, ki je berljiva. Videz projektne
prijave naj bo privlačen.
Če v danem razpisnem roku ne morete pripraviti popolne in smiselne prijave, raje počakajte na drug razpis.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
17
Pogoji ustreznosti
Projektni predlog mora izpolniti vse zahtevane pogoje ustreznosti, navedene v razpisu; njegova vsebina se ocenjuje le,
če izpolnjuje vse zahtevane pogoje.
Prijava predstavlja celoto
Ugotovljena potreba in oblika partnerstva sta osnovi projekta. Z vidika ocenjevalcev projekta so konsistentnost,
jasnost in splošni vtis projekta zelo pomembni.
V pripravo projekta vključite vse sodelujoče, vključno s končnimi uporabniki.
Skrbno izberite ključne projektne partnerje
Njihovo sodelovanje pri pripravi vašega predloga bo povečalo njegovo kvaliteto (mednarodna dimenzija, različne
verzije vašega produkta, itd).
Opišite svojo idejo in odgovorite na zastavljena vprašanja
Sledite svoji glavni ideji, v glavi si začrtajte vaš projekt in naj vas prijavnica ne zapelje stran od vaše osnovne ideje.
Preverite, da so vse glavne točke vaše ideje opisane v prijavnici – uporabite formular kot orodje, ki bo povedal vašo
“zgodbo”!
Bodite konkretni, izogibajte se žargonu
Izogibajte se uporabi žargona, »praznih besednih zvez«, kot so evropska dimenzija, mednarodna dimenzija,
inovativnost, multi-oblika, pedagoška tehnologija, itd. Rajši uporabite primere, s katerimi razumljivo ponazorite, kaj je
vaš cilj in kako ga nameravate doseči, kako in zakaj je vaš projekt inovativen in zakaj je mednaroden.
Jezik in terminologija
Vašo prijavo projekta naj preberejo tudi drugi: uporaba ustrezne terminologije izraža vašo strokovnost. Tudi pravilna
uporaba jezika ter videz prijavnega obrazca sta lahko pomembna.
18
V.
Literatura
Darja Sekula Krstič, Jože Gornik: Kako napisati dober projekt, CNVOS, 2006
Cepin Matej, Čandek Sonja, Gornik Jože: Kako pametno porabiti EU sredstva, CNVOS, 2005
A handbook for planning a transnational education and training project, Finnish Leonardo center, 2002
INFORMACIJE
Jasmina Mihelak Zupančič: Projektno vodenje, 2010
SKLAD DELA ZASAVJE
Podvine 36
1410 Zagorje ob Savi
tel.:+ 386 (0)3 56-60-519
56-60-575
e-mail: [email protected]
[email protected]
http://www.skladdela-zasavje.si
19
Kako se uspešno prijaviti na razpis
Izdajatelj: Sklad dela Zasavje, Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi
Avtor: Dejan Poboljšaj
Leto izdaje: 2011
Tisk: GRAFS, Drame Silvo s.p.
Naklada: 1000 izvodov
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne
prioritete »Institucionalna in administrativna usposobljenost«; prednostne usmeritve
»Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.
PRILOŽNOST IN IZZIV ZA ZASAVSKO REGIJO
Kako se
uspešno prijaviti
na razpis

Similar documents