Jakobovopismo - Župnija Vavta vas

Comments

Transcription

Jakobovopismo - Župnija Vavta vas
Jakobovo
pismo
leto XIV. - številka 1 - 5. januar 2014
PREGLED VERSKEGA ŽIVLJENJA
ŽUPNIJE VAVTA VAS V LETU 2013
Na začetku leta po župnijah prebiramo versko statistiko, ki nam v številkah
kaže utrip in življenje župnije v minulem letu. Veseli smo, če je »končni rezultat«
pri obračunih pozitiven, saj nam to daje gotovost in pogum za naprej.
Podobno je tudi na duhovnem področju: veseli smo vsakega pozitivnega premika, pa naj bo to pri prejemanju zakramentov, obisku svetih maš ali raznih projektih. Namen statistike je, da bi ob številkah razmišljali o svoji župniji in svojem
mestu v njej. Poglejmo, kaj nam povedo nekatere številke.
KRSTI
V naši župniji smo preteklo leto krstili petnajst otrok, pet deklic in deset fantov, (lani deset otrok in odraslo osebo). Dvanajst otrok je bilo krščenih v prvem
letu življenja, eden v starosti štirih let, eden v starosti devetih let in eden v starosti desetih let. Osem otrok je iz zunajzakonskih skupnosti, sedem pa jih izhaja iz
družin, kjer imajo starši svoj zakon urejen tudi pred Bogom in Cerkvijo.
Družina in vzgoja otrok je prav gotovo največja in prednostna naloga. Priprava na krst je v naši župniji obvezna za starše, priporočamo pa jo tudi botrom.
zunajzakonskih skupnosti, sedem pa jih izhaja iz družin, kjer imajo starši svoj zakon urejen tudi
pred Bogom in Cerkvijo.
Družina in vzgoja otrok je prav gotovo največja in prednostna naloga. Priprava na krst je
v naši župniji obvezna za starše, priporočamo pa jo tudi botrom.
V dekaniji Novo mesto 30
smo se duhovniki odločili, 25
da pripravimo skupno, dekanijsko pripravo staršev in 20
botrov na zakrament sve- 15
KRSTI
tega krsta. Polovico pripra10
ve na krst bo v prihodnje
predstavljal obisk enega od 5
skupnih predavanj, drugo
0
polovico priprave pa obisk
2009
2010
2011
2012
2013
domačega župnika, kjer
V dekaniji Novo mesto smo se duhovniki odločili, da pripravimo skupno, dekanijsko
pripravo staršev in botrov na zakrament svetega krsta. Polovico priprave na krst bo v prihodnje
boste posredovali podatke za krstno
inodse
pogovorili
o obredu
krščevanja.
predstavljal knjigo
obisk enega
skupnih
predavanj, drugo
polovico priprave
pa obisk domačega
kjer boste
posredovali za
podatke
za krstnoin
knjigo
in se pogovorili
o obreduza
krščevanja.
Skupne dekanijske pripravežupnika,
se
starši
udeležijo
prvega
drugega
otroka,
Skupne dekanijske priprave se starši udeležijo za prvega in drugega otroka, za naslednje ni več
Botri
so na skupni
dekanijski pripravi
zelo zaželeni,
ne pa
obvezno prisotni.
naslednje ni več obvezna. Botriobvezna.
so na
skupni
dekanijski
pripravi
zelo
zaželeni,
ne
Srečanja so sestavljena iz treh vsebinskih sklopov in bodo trajala eno uro. Odvijala se
pa obvezno prisotni.
bodo mesečno izmenjaje v dvorani Baragovega zavoda v Šmihelu in v župnijski cerkvi v
Šmarjeti. Iz praktičnih razlogov je bolje, da se starši udeležite predavanja že pred
Srečanja so sestavljena iz treh
vsebinskih
sklopov
in bodo
trajala
uro.
rojstvom
otroka. Po predavanju
boste prejeli
potrdilo. Po
želji bosteeno
lahko po
srečanju prejeli
tudi zakrament svete spovedi.
Odvijala se bodo mesečno izmenjaje
v
dvorani
Baragovega
zavoda
v
Šmihelu
Otroke Cerkev krščuje na željo njihovih staršev in to je pri krstnem obredu in pripravi
nanj močno
poudarjeno. Starši, razlogov
ki nimajo vere, pa
temu prinesejo
h krstu, bodo
in v župnijski cerkvi v Šmarjeti.
Iz praktičnih
jekljub
bolje,
da seotroka
starši
udeležite predavanja že pred rojstvom otroka. Po predavanju boste prejeli
potrdilo. Po želji boste lahko po srečanju prejeli tudi zakrament svete spovedi.
Otroke Cerkev krščuje na željo njihovih staršev in to je pri krstnem obredu in
pripravi nanj močno poudarjeno. Starši, ki nimajo vere, pa kljub temu prinesejo
otroka h krstu, bodo zelo težko izpolnili, kar ob tem obljubijo. Prav tu so jim
lahko v veliko pomoč botri, ki jih je treba skrbno izbrati. Vsak boter si mora
pridobiti potrdilo o tem, da je primeren za botrstvo. To pomeni, da je prejel vse
potrebne zakramente (krst, obhajilo, birmo in ne živi v zunajzakonski skupnosti) in da svoje krščanstvo tudi živi (redno hodi k maši in zakramentom). Žal je
takega botra vedno težje najti – ne samo, da jih vedno več živi brez sklenjenega
cerkvenega zakona, pač pa večina tudi na svoje versko življenje ne da prav veliko.
PRIPRAVA STARŠEV NA KRST OTROKA V NOVEM MESTU
Kje: Zavod F. I. Baraga, Smrečnikova 60, Novo mesto
Termini v letu 2014: 22. januar, ob 19.00; 12. marec, ob 19.00; 21. maj, ob
20.00; 23. julij, ob 20.00; 17. september, ob 20.00; 19. november, ob 19.00.
PRIPRAVA STARŠEV NA KRST OTROKA V ŠMARJETI
Kje: Župnijska cerkev sv. Marjete v Šmarjeti
Termini v letu 2014: 19. februar, ob 19.00; 23. april, ob 20.00; 11. junij, ob
20.00; 27. avgust, ob 20.00; 22. oktober, ob 19.00; 17. december, ob 19.00.
2
podeljenih okoli 17.500 svetih obhajil.
BIRMA
Zakrament svete birme je preteklo leto prejelo triinštirideset birmancev.
OBHAJILO
Prvo obhajilo je prejelo
deset otrok tretjega razreda devetletke. V letu 2013
je bilo podeljenih okoli
17.500 svetih obhajil.
BIRMA
Zakrament svete birme
je preteklo leto prejelo
triinštirideset birmancev.
POROKE
50
45
40
35
30
PRVOOBHAJANCI
25
BIRMANCI
20
15
10
5
0
2009
2010
2011
2012
2013
POROKE
Letos je sveti zakon pri nas sklenilo pet parov. Pogosto slišimo mnenje, kako velika ra
naše družbe je družina, oziroma, neodločenost mladih, da bi skupno življenje potrdili tudi pr
Bogom in Cerkvijo. Naj se sliši vabilo k ureditvi zakonske zveze, ki je za nas kristjane zakram
in posebno znamenje ljubezni in zvestobe.
Letos je sveti zakon pri nas sklenilo pet parov. Pogosto slišimo mnenje, kako velika
rana naše družbe je družina, oziroma, neodločenost mladih, da bi skupno življenje
potrdili tudi pred Bogom in Cerkvijo. Naj se sliši vabilo k ureditvi zakonske zveze,
ki je za nas kristjane zakra- 9
ment in posebno znamenje 8
ljubezni in zvestobe.
7
Zaročenci naj tudi v pri- 6
hodnje pred poroko obi- 5
skujejo tečaj za zaročen- 4
POROKE
ce, ki je redna in obvezna 3
oblika priprave na skupno
2
življenje. V Novem mestu
1
je ta oblika priprave na
0
zakon pogosta, datumi so
2009
2010
2011
2012
2013
objavljeni na oglasni deski.
Zaročenci naj tudi v prihodnje pred poroko obiskujejo tečaj za zaročence, ki je redna i
oblika priprave
na skupno
mestu poroko.
je ta oblika priprave na zakon
Priporočam, da si čas za obiskobvezna
priprave
par vzame
žeživljenje.
leto aliV Novem
več pred
pogosta, datumi so objavljeni na oglasni deski. Priporočam, da si čas za obisk priprave par
vzame že leto ali več pred poroko.
NA ZAKON V NOVEM MESTU
PRIPRAVA NA ZAKON VPRIPRAVA
NOVEM
Kje:
Zavod F. I. MESTU
Baraga, Smrečnikova 60, Novo mesto
Kdaj: dva zaporedna
vikenda (petek,
sobota, nedelja) od 18.00 do 20.00
Kje: Zavod F. I. Baraga, Smrečnikova
60,
Novo
mesto
Termini v letu 2014:
Kdaj: dva zaporedna vikenda- (petek,
21., 22., 23.sobota,
in 28., 29., nedelja)
30. marca od 18.00 do 20.00
- 16., 17., 18. in 23., 24., 25. maja
Termini v letu 2014:
- 19., 20., 21. in 26., 27., 28. septembra
- 21. 22., 23. in 28., 29., 30 novembra
21., 22., 23. in 28., 29., 30. marca
Kontakt: 070 70 96 70; elektronska pošta: [email protected]
16., 17., 18. in 23., 24., 25. maja
POGREBI
19., 20., 21. in 26., 27., 28. septembra
Tudi smrt je del našega življenja, v veri upamo celo več: je krona zemeljskih prizadev
21. 22., 23. in 28., 29., 30 novembra
saj nas povede pred obličje Njega, v katerem živimo, se gibljemo in smo. Na njivo počitka sm
pospremili dvaindvajset pokojnih (leto prej dvajset), enajst žensk in enajst moških. Bili so tu
Kontakt: 070 70 96 70; elektronska
pošta: [email protected]
štirje civilni pogrebi. Najstarejša pokojna je umrla v 96. letu življenja, najmlajši pokojni je bil
otrok v 11. letu starosti. Vsem pokojnim je bilo podarjenih skupaj 1652 let življenja, povpreč
starost vseh umrlih je 75 let. Povprečna starost umrlih žensk je 81 let, umrlih moških pa 69 l
3
POGREBI
Tudi smrt je del našega življenja, v veri upamo celo več: je krona zemeljskih prizadevanj, saj nas povede pred obličje Njega, v katerem živimo, se gibljemo in smo.
Na njivo počitka smo pospremili dvaindvajset pokojnih (leto prej dvajset), enajst
žensk in enajst moških. Bili so tudi štirje civilni pogrebi. Najstarejša pokojna je umrla v 96. letu življenja, naj- 25
mlajši pokojni je bil žal
otrok v 11. letu starosti. 20
Vsem pokojnim je bilo
podarjenih skupaj 1652 15
CERKVENI POGREBI
let življenja, povprečna
PREVIDENI
starost vseh umrlih je 10
75 let. Povprečna starost
umrlih žensk je 81 let, 5
umrlih moških pa 69 let.
Za trinajst pokojnih 0 2009
2010
2011
2012
2013
so sorodniki pravočasno
Za trinajst pokojnih so sorodniki pravočasno poskrbeli, da so bili v starosti ali bolezni
poskrbeli, da so bili v starosti
ali pripravljeni
bolezni naz odhod
zakramenti
pripravljeni
na odhod
v na
zakramenti
v večnost. Preko
sto bolniških maziljenj
je podeljenih
srečanju ostarelih in bolnih v maju in avgustu.
večnost. Preko sto bolniških maziljenj
je podeljenih na srečanju ostarelih in bolČudim se, da toliko ljudi umre neprevidenih (prevideni so umrli, ki so v letu pred smr
niso pravočasno
prejeli se,
svetoda
bolniško
maziljenje,
spoved), ker sorodniki
nih v maju in avgustu. Čudim
toliko
ljudi obhajilo
umre inneprevidenih
(prevideni
so poskrbe
da bi lahko prejeli zakramente. Na koncu navadno ugotovimo, da izgovor, da »še nismo mis
umrli, ki so v letu pred smrtjo
prejeli
sveto
bolniško
maziljenje,
obhajilo
in
spoved),
da bo umrl«, da je »bilo tako na hitro«, ne zdrži, ker ti rajni praviloma več mesecev ležijo v
bolniškiposkrbeli,
postelji!
ker sorodniki niso pravočasno
da bi lahko prejeli zakramente. Na koncu
Imejmo pred očmi, da je zakrament bolniškega maziljenja duhovna pomoč, ki lahko
navadno ugotovimo, da izgovor,
da »še da
nismo
mislili,bolezen
da boin umrl«,
jepa»bilo
tako
pomaga bolnikom,
lažje prenašajo
ozdravijo; da
hkrati
je tolažba
in milost za t
ki umirajo
in se pripravljajo
na
srečanje z ležijo
Bogom. Zato
je zelo pomembno,
da pokličete k
na hitro«, ne zdrži, ker ti rajni
praviloma
več
mesecev
v
bolniški
postelji!
bolniku tudi duhovnika. Sedaj, ko so na voljo tudi bolnišnični duhovniki in duhovniki po dom
Imejmo pred očmi, da je
zakrament
maziljenja duhovna pomoč, ki
za starostnike,
to resbolniškega
ne more biti težava.
lahko pomaga bolnikom, da
lažje
prenašajo
bolezen
in ozdravijo; hkrati pa je tolažNEDELJNIKI
Dvakrat
letno
–
spomladi
in
jeseni
– vsaka župnija
opravi štetje
ba in milost za tiste, ki umirajo in se pripravljajo na srečanje
z Bogom.
Zatonedeljnikov.
je zelo Povpreče
obisk nedeljskih maš v letu 2013 je v naši župniji naslednji: moški – 73, ženske – 154, otroc
pomembno, da pokličete k94.
bolniku
tudi duhovnika.
ko so
na leto
voljo
tudi
bolniObisk nedeljskih
maš tako znaša Sedaj,
321 vernikov
(lansko
343).
Vštete
so tudi sobotne
nedeljske
maše na podružnicah.
šnični duhovniki in duhovniki
po domovih
za starostnike, to res ne more biti težava.
NEDELJNIKI
Dvakrat letno – spomladi in
jeseni – vsaka župnija opravi
štetje nedeljnikov. Povprečen
obisk nedeljskih maš v letu
2013 je v naši župniji naslednji:
moški – 73, ženske – 154, otroci
– 94. Obisk nedeljskih maš tako
znaša 321 vernikov (lansko leto
343). Vštete so tudi sobotne nedeljske maše na podružnicah.
4
370
360
350
340
330
NEDELJNIKI
320
310
300
290
2009
2010
2011
2012
2013
ŽUPNIJSKI SODELAVCI
Z veroukom za prvi, drugi in tretji razred devetletke se trudi sestra Pia, katehistinja An
ŽUPNIJSKI SODELAVCI
ŽUPNIJSKI SODELAVCI
Z veroukom za prvi, drugi in tretji razred devetletke se trudi sestra Pia, katehistinja An
poučuje četrti razred, katehistinja Tanja šesti razred, druge uči župnik. Od župnijskih skupin
treba pohvaliti pevce in pevke ter njihove organiste in zborovodje. Redno se srečujeta molitv
in biblična skupina, vsak mesec ŽPS in ŽGK. Zelo aktivni so Župnijska Karitas, pritrkovalci in
ministranti. Hvala vsem, ki se trudite s krašenjem, urejanjem in čiščenjem župnijske cerkve i
podružnic, z branjem Božje besede, s prostovoljnim delom in darujete svoje materialne daro
za župnijo. Bog povrni za vsako molitev in žrtev, ki jo darujete za Božji blagoslov pri našem
delu. Hvala tem in vsem drugim, ki kakor koli pomagate v življenju župnije. Naj posebej
poudarim, da nihče od naštetih za svoje delo ne prejema plače, vsi delajo kot prostovoljci. N
nas povezuje zavest odgovornosti za skupno dobro.
Z veroukom za prvi, drugi in tretji razred devetletke se trudi sestra Pia, katehistinja Anica poučuje četrti razred, katehistinja Tanja šesti razred, druge uči
župnik. Od župnijskih skupin 200
je treba pohvaliti pevce in 180
pevke ter njihove organiste 160
in zborovodje. Redno se sre- 140
čujeta molitveni in biblična 120
VEROUKARJI
skupina, vsak mesec ŽPS in 100
80
ŽGK. Zelo aktivni so Župnij- 60
ska Karitas, pritrkovalci in 40
ministranti. Hvala vsem, ki se 20
trudite s krašenjem, urejan- 0 2009
2010
2011
2012
2013
jem in čiščenjem župnijske
cerkve in podružnic, z branjem GOSPODARSTVO
Božje
besede, s prostovoljnim delom in darujete
Podružnična cerkev Device Marije, tolažnice žalostnih, je bila potrebna vzdrževalnih de
Na nivojuBog
zvonovpovrni
smo menjaliza
nekatere
lesene
dele konstrukcije,
na kateroki
so jo
obešeni zvono
svoje materialne darove za župnijo.
vsako
molitev
in žrtev,
darujete za Božji blagoslov pri našem delu. Hvala tem in vsem drugim, ki kakor
koli pomagate v življenju župnije. Naj posebej poudarim, da nihče od naštetih za
svoje delo ne prejema plače, vsi delajo kot prostovoljci. Naj nas povezuje zavest
odgovornosti za skupno dobro.
GOSPODARSTVO
Podružnična cerkev Device Marije, tolažnice žalostnih, je bila potrebna vzdrževalnih del. Na nivoju zvonov smo menjali nekatere lesene dele konstrukcije,
na katero so obešeni zvonovi. Stroški ureditve lesene konstrukcije zvonov in elektrifikacija zvonika s pripadajočim mehanizmom zvonjenja, menjava ukradenih
žlebov in preventivna osvetlitev cerkve je stala več kot 7.500 evrov (strošek električnega zvonjenja znaša 6.300 evrov). Iskrena hvala vsem vaščanom Drganjih
sel, ki ste za ureditev zvonjenja prispevali svoj dar. Do sedaj se je zbralo 1.530
evrov. Vsak dar v ta namen je vedno dobrodošel. Posebna zahvala velja vsem
prostovoljcem, ki ste obiskali družine in jih povabili k prispevku in Kulturnemu
društvu Drganja sela.
Preteklo leto smo menjali tudi mehanizem bitja stolpne ure v Vavti vasi. Pozorni poslušalci ste zaznali spremembe pri bitju ure.
V stari šoli urejamo mladinski prostor. V prvi vrsti bo namenjen mladim, ki
obiskujejo mladinski verouk, animatorjem v času priprave oratorija in druženju
preostalih skupin. Stroški ureditve prostorov bodo presegli 4.500 evrov.
Za finančno pomoč pri delih na cerkvi v imenu župnije izrekamo zahvalo Občinskemu svetu in županu Občine Straža g. Alojzu Knaflju. S sredstvi razpisa za
obnovo cerkva v višini 11.000 evrov in s prispevkom krajanov Drganjih sel smo
poravnali večji del stroškov.
5
Zaradi večjih investicij v zadnjih letih: večnamenske stavbe, nove kotlovnice
na pelete, ki je namenjena ogrevanju vseh župnijskih zgradb, in zgraditve zvonjenja, ima župnija 33.000 evrov dolga. Večji del denarja nam je za dobo nekaj
let posodila škofija.
ZAHVALA
Za vse, kar dobrega storite župniji in župniku, se najlepše zahvaljujem. Hvala
vsem župnijskim sodelavcem, pa tudi skritim molivcem in tistim, ki darujejo
svojo osamljenost, stiske in težave v dobro našega oltarnega občestva. Hvala
vsem, ki materialno podpirate delovanje župnije in z darovi skrbite tudi, da
vašemu duhovniku ničesar ne primanjkuje.
6
OBVESTILA
PROŠNJA ZA POMOČ PRI ZBIRANJU STARIH FOTOGRAFIJ IZ
ŽIVLJENJA ŽUPNIJE
Vse župljane v sodelovanju z Občino Straža vabimo, da sodelujete pri zbiranju
fotografij z motivom župnijskih praznovanj (praznovanja župnijskega pomena:
birme, obhajila, pogrebi pomembnih ljudi, blagoslovi, gradnje in obnove cerkva,
križi, kapelice ...), ter da jih do konca februarja 2014 prinesete v sprejemno pisarno Občine Straža. Vse fotografije bomo skenirali, zavedli avtorje oz. lastnike
in vam jih takoj vrnili. Fotografije bodo objavljene v Zborniku o Straži, ki bo
vseboval tudi poglavje iz kronike Župnije Vavta vas.
VEROUČNA ŠOLA
Verouk za šolarje in mladino začnemo v torek, 7. januarja. Vsi veroukarji se
udeležijo sv. maše na praznik Svetih Treh kraljev, v ponedeljek, 6. januarja, ob
18. uri. S seboj naj prinesejo darove, ki so jih zbrali v adventni akciji, namenjeni otrokom v misijonih. Darove bomo nakazali Misijonski pisarni v Ljubljani,
ki jih bo posredovala v dežele tretjega sveta. Z vso gotovostjo lahko zagotovimo,
da ti darovi pridejo v prave roke.
SREČANJE ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE
Seja Župnijske gospodarske komisije bo v ponedeljek, 13. januarja, po sveti
maši.
SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Seja Župnijskega pastoralnega sveta bo v četrtek, 16. januarja, po večerni sveti
maši.
SREČANJE BRALCEV BOŽJE BESEDE DEKANIJE NOVO MESTO
V soboto, 18. januarja, ob 19. uri bo v Zavodu F. I. Barage, Smrečnikova 60,
Novo mesto, srečanje bralcev Božje besede dekanije Novo mesto. Gost večera
bo prof. Jože Faganel, direktor Celjske Mohorjeve družbe. Izdal nam bo nekaj
skrivnosti govorništva in branja. Bralci, če je le mogoče, se srečanja udeležite!
»OFER« ZA JAKOBOVO PISMO
Vsako leto imamo »ofer« za Jakobovo pismo. Letošnje leto bo tretjo nedeljo
v januarju, 19. januarja. Hvala za vaš dar!
7
SEMINAR KATOLIŠKE PRENOVE V DUHU
V župnijo smo povabili Katoliško karizmatično prenovo,
da za nas pripravi osem srečanj duhovnega poglabljanja.
Potekala bodo ob petkih, po večerni sveti maši. Srečanja
bomo začeli v petek, 10. januarja 2014.
»Pridi in poglej«, je rekel apostol Filip svojemu tovarišu
Jerneju in mu spregovoril o Jezusu. To vabilo je danes
izrečeno tudi tebi! Odgovori nanj ter pridi in poglej, kako
dober je Gospod vsakomur, ki ga išče z vsem srcem.
Komu je seminar namenjen?
Ali se želiš družiti z ljudmi, ki iščejo osebno vero v Boga?
Ali imaš skrbi, ki te močno okupirajo?
Želiš slišati pričevalce Božje ljubezni?
Ali imaš okoli sebe ljudi, ki te ne marajo in ne razumejo?
Te vznemirja tvoje zdravje ali zdravje koga od tvojih bližnjih?
• Ali imaš občutek, da te Bog ne sliši, ko vpiješ k njemu?
• Ali se želiš veseliti Jezusove bližine?
• Želiš odkriti privlačnost in moč Božje besede?
•
•
•
•
•
Če si na vsaj eno vprašanje odgovoril pritrdilno, je
seminar namenjen tudi tebi!
NASLOVI SREČANJ IN PREDAVATELJI:
ZAVEZA – MARJAN DVORNIK
BOŽJA LJUBEZEN – MARIJAN IN JOŽICA JUCH
ODREŠENIK – ZLATKA OPALIČKI
SPREOBRNJENJE – OLGA ŠTEFANIČ
KARIZME – MATEJ KRIŽANIČ
KRST V SVETEM DUHU – TONI KMET
RAST – ANGELCA IN POLDE POBEŽIN
BITI DRUGI KRISTUS – MARJAN DVORNIK

Similar documents