Priprave in učni listi za domače branje

Comments

Transcription

Priprave in učni listi za domače branje
1. Predlog za obravnavo besedila ŽIGA, KISLA KUMARICA po domačem/šolskem
branju (metoda dolgega branja po posodobljenem učnem načrtu)
Razred: 4., 5.
Predvideno število ur: 4
Operativni cilji:

učenci spoznavajo predlagano besedilo;

razvijajo recepcijsko zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja
književnih besedil;

razvijajo recepcijsko zmožnost s tvorjenjem, poustvarjanjem ob umetnostnem
besedilu.
I. Uvodna motivacija
Učenci sedijo v krogu in izražajo svoje doživljanje prebrane knjige. Učitelj jih
spodbuja, da uporabljajo različne formulacije in da svoje mnenje utemeljijo. Nato se
pogovorijo o naslovu knjige. Povežejo ga z vsakdanjim življenjem in s svojimi
izkušnjami.
II. Interpretacija besedila (sodelovalno delo)
Učence razdelimo v skupine. Priporočene so skupine s štirimi učenci, heterogene po
spolu in sposobnostih. Smiselno je, da ima vsaka skupina vsaj eno knjigo, s katero si
pomaga pri odgovorih.
Delo je pripravljeno za štiri skupine (različne naloge za posamezne skupine).
Uporabljene metode sodelovalnega dela (po knjigi Cirile Peklaj, Sodelovalno učenje
ali Kdaj več glav več ve):

okrogla miza,

skupinska pojmovna mreža,

učni listi (posvetovanje v skupini).
Preden začnejo učenci reševati učne liste (vsak dobi svojega), jih opozorimo, da pri delu
sodelujejo in se najprej o odgovorih posvetujejo znotraj skupine, nato pa jih v povedih
zapišejo.
Ko zaključijo reševanje, se pripravijo na predstavitev.
III.
Predstavitev skupinskega/sodelovalnega dela
Pri predstavitvi sodelujejo vsi člani skupine. Učitelj jih usmerja/spodbuja. Učenci na
koncu podajo oceno o sodelovanju v skupini.
IV.
Nove naloge (samostojno poustvarjanje)
Napiši pismo avtorici, v katerem boš izpostavil/-a predvsem:

Kaj ti sporoča prebrano besedilo?

Kaj se ti je zdelo najzanimivejše?

Kaj ti ni bilo všeč? Zakaj?
Prevzemi vlogo ilustratorja in nariši Jurko takšno, kot si jo predstavljaš ti.
Skupina JURKA
1. Na začetku zgodbe nam avtorica razkriva dogajalni čas. Navedite ga.
2. Dopolnite. V zgodbi se srečamo z več osebami, osrednji osebi pa sta
_________________ in ______________________. Izberite si eno
izmed glavnih oseb in jo predstavite z vsaj štirimi lastnostmi (vsak član
skupine pove vsaj eno lastnost). V desni stolpec zapišite tri stranske osebe, s
katerimi ste se srečali v besedilu.
Glavna književna oseba:
Stranske osebe:
________________________
Lastnosti:
V skupini se pogovorite o Žigovem odnosu do družine. Ali se tudi vi kdaj ne
strinjate s starši? Kaj takrat naredite?
3. Zakaj se je Jurka odločila, da bo kot človeško kislo kumarico razstavila prav
Žigo?
4. V zgodbi se prepletata dva svetova: resničen in domišljijski. V štirih povedih
povzemite dogajanje v domišljijskem svetu (vsak član skupine pove eno poved).
5. Pisateljica je za čarovnico Jurko Burko uporabila številne izraze. Poiščite vsaj
štiri in jih izpišite.
Sedaj se še vi poigrajte z besedami in poimenujte Jurkinega mačka z vsaj štirimi
različnimi besedami/besednimi zvezami (vsak član skupine poišče eno poimenovanje).
Jurkin maček
6. Pojasnite stalno besedno zvezo: »Lilo je kot iz škafa.«
7. Besedam na levi poiščite ustrezen pomen na desni. Pomagajte si s Slovarjem
slovenskega knjižnega jezika (SSKJ v knjižni oz. elektronski obliki).

eksponat
duševen

konvencija
razkuževalen

psihološki/psihičen
dogovor

dezinfekcijski
razstavni predmet
Drugo besedo uporabite v povedi.
8. Zamislite si, da Žigi ne bi priskočila na pomoč pikapolonica. Le kaj bi se z njim
zgodilo? V zvezek napišite nadaljevanje. Vsak naj doda vsaj dve povedi.
Skupina BURKA
1. Zakaj se je Žigov oče razjezil nad Žigo?
2. Dopolnite. V zgodbi se srečamo z več osebami, osrednji osebi pa sta
_________________ in ______________________. Izberite si eno izmed
glavnih oseb in jo predstavite z vsaj štirimi lastnostmi (vsak član skupine pove
vsaj eno lastnost). V desni stolpec zapišite tri stranske osebe, s katerimi ste se
srečali v besedilu.
Glavna književna oseba:
Stranske osebe:
________________________
Lastnosti:
V skupini se pogovorite o Žigovem odnosu do družine. Ali se tudi vi kdaj ne
strinjate s starši? Kaj takrat naredite?
3. Kaj je Pika-čari-poka predlagala Žigi? Se strinjate z njo?
4. V zgodbi se prepletata dva svetova: resničen in domišljijski. V štirih povedih
povzemite dogajanje v resničnem svetu (vsak član skupine pove eno poved).
5. Pisateljica je za čarovnico Jurko Burko uporabila številne izraze. Poiščite vsaj
štiri in jih izpišite.
Sedaj se še vi poigrajte z besedami in poimenujte Jurkinega mačka z vsaj štirimi
različnimi besedami/besednimi zvezami (vsak član skupine poišče eno poimenovanje).
Jurkin maček
6. Pojasnite poved: »Pikapoloničine besede so Žigo zadele v živo.«
7. Besedam na levi poiščite ustrezen pomen na desni. Pomagajte si s Slovarjem
slovenskega knjižnega jezika (SSKJ v knjižni oz. elektronski obliki).

eksponat
duševen

konvencija
razkuževalen

psihološki/psihičen
dogovor

dezinfekcijski
razstavni predmet
Tretjo besedo uporabite v povedi.
_____________________________________________________
8. Zamislite si, da Žigi ne bi priskočila na pomoč pikapolonica. Le kaj bi se z njim
zgodilo? V zvezek napišite nadaljevanje. Vsak naj doda vsaj dve povedi.
Skupina PIKA-ČARI-POKA
1. Kje se je odvijala zgodba?
2. Dopolnite. V zgodbi se srečamo z več osebami, osrednji osebi pa sta
_________________ in ______________________. Izberite si eno
izmed glavnih oseb in jo predstavite z vsaj štirimi lastnostmi (vsak član
skupine pove vsaj eno lastnost). V desni stolpec zapišite tri stranske
osebe, s katerimi ste se srečali v besedilu.
Glavna književna oseba:
Stranske osebe:
________________________
Lastnosti:
V skupini se pogovorite o Žigovem odnosu do družine. Ali se tudi vi kdaj ne
strinjate s starši? Kaj takrat naredite?
3. S čim je Jurka pretentala Žigo, da ni poklical očeta?
4. V zgodbi se prepletata dva svetova: resničen in domišljijski. V štirih
povedih povzemite dogajanje v resničnem svetu (vsak član skupine pove
eno poved).
5. Pisateljica je za čarovnico Jurko Burko uporabila številne izraze. Poiščite
vsaj štiri in jih izpišite.
Sedaj se še vi poigrajte z besedami in poimenujte Jurkinega mačka z vsaj štirimi
različnimi besedami/besednimi zvezami (vsak član skupine poišče eno poimenovanje).
Jurkin maček
6. Pojasnite poved: »Jurkine besede so bile za Žigo kaplja čez rob.«
7. Besedam na levi poiščite ustrezen pomen na desni. Pomagajte si s
Slovarjem slovenskega knjižnega jezika (SSKJ v knjižni oz. elektronski
obliki).

eksponat
duševen

konvencija
razkuževalen

psihološki/psihičen
dogovor

dezinfekcijski
razstavni predmet
Četrto besedo uporabite v povedi.
8. Zamislite si, da Žigi ne bi priskočila na pomoč pikapolonica. Le kaj bi se z
njim zgodilo? V zvezek napišite nadaljevanje. Vsak naj doda vsaj dve
povedi.
Skupina ŽIGA
1. Kako se je na začetku kratkočasil Žiga?
2. Dopolnite. V zgodbi se srečamo z več osebami, osrednji osebi pa sta
_________________ in ______________________. Izberite si eno
izmed glavnih oseb in jo predstavite z vsaj štirimi lastnostmi (vsak član
skupine pove vsaj eno lastnost). V desni stolpec zapišite tri stranske osebe, s
katerimi ste se srečali v besedilu.
3.
Glavna književna oseba:
Stranske osebe:
________________________
Lastnosti:
V skupini se pogovorite o Žigovem odnosu do družine. Ali se tudi vi kdaj ne
strinjate s starši? Kaj takrat naredite?
4. Besedilo je skoraj v celoti zapisano v prozi. Nekaj pa je vključenih tudi
verzov. Kdo jih izreče in kdaj?
5. V zgodbi se prepletata dva svetova: resničen in domišljijski. V štirih povedih
povzemite dogajanje v domišljijskem svetu (vsak član skupine pove eno poved).
6. Pisateljica je za čarovnico Jurko Burko uporabila številne izraze. Poiščite vsaj
štiri in jih izpišite.
Sedaj se še vi poigrajte z besedami in poimenujte Jurkinega mačka z vsaj štirimi različnimi
besedami/besednimi zvezami (vsak član skupine poišče eno poimenovanje).
Jurkin maček
7. Pojasnite poved, ki jo izreče Žigov oče: »To je šlo čez vse meje.«
8. Besedam na levi poiščite ustrezen pomen na desni. Pomagajte si s Slovarjem
slovenskega knjižnega jezika (SSKJ v knjižni oz. elektronski obliki).

eksponat
duševen

konvencija
razkuževalen

psihološki/psihičen
dogovor

dezinfekcijski
razstavni predmet
Prvo besedo uporabite v povedi.
9. Zamislite si, da Žigi ne bi priskočila na pomoč pikapolonica. Le kaj bi se z njim
zgodilo? V zvezek napišite nadaljevanje. Vsak naj doda vsaj dve povedi.