IZBIRNI PREDMETI - Osnovna šola Sladki Vrh

Comments

Transcription

IZBIRNI PREDMETI - Osnovna šola Sladki Vrh
IZBIRNI PREDMETI
2013/2014
PREDSTAVITEV IZBIRNIH PREDMETOV
ZA ŠOLSKO LETO 2013/14
Spoštovani učenci in starši,
pred nami je konec šolskega leta 2012/2013 in učenci 6., 7. in 8. razreda bodo ponovno izbirali izbirne
predmete za naslednje šolsko leto. Tudi tokrat smo za starše pripravili knjižico v elektronski obliki.
1. DRUGI TUJI JEZIK
V šolskem letu 2013/2014 se bodo učenci 8. in 9. razreda obvezno učili nemščino kot drugi tuji jezik. Med
izbirnimi predmeti tujega jezika pa bomo ponudili španščino, ki se je je nekaj učencev uspešno učilo v
preteklih šolskih letih. Z učenjem španščine bodo lahko nadaljevali tudi v tem šolskem letu.
Pri tem velja opozoriti, da se bodo učenci 8. in 9. razreda učili dveh tujih jezikov in če bodo izbrali še izbirni
predmet tuji jezik, se bodo učili treh tujih jezikov, kar priporočamo samo učencem, ki imajo za to sposobnosti,
talent in močan interes …
2. NA SPLOŠNO PA VELJA …
Izbirni predmeti so priložnost, da učenci ob lastni izbiri predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in
sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika
nameravanega nadaljnjega šolanja.
Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.
3. POMEMBNO PRI IZBORU IZBIRNIH PREDMETOV
(za vse učence od 7. do 9. razreda):
 Vsem izbirnim predmetom je namenjena ena ura tedensko, tujemu jeziku dve uri tedensko.
 Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi
starši. To pomeni, da ne izbira dveh ali treh predmetov, ampak dve oziroma tri ure tedensko.
Primer: Učenec izmed ponujenih predmetov izbere tuji jezik, ki se v skladu s predmetnikom izvaja dve
uri tedensko. S soglasjem staršev pa lahko v tem primeru izbere še en enourni predmet.
 Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in
treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa, vendar pa učencu ni treba izbrati predmetov iz obeh sklopov.
 Šola mora v okviru družboslovno-humanističnega sklopa ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni
pouk o verstvih in etiki in pouk retorike.
 Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri
izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.
 Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujete pisno
vlogo, ki ji priložite potrdilo o vpisu vašega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V
vlogi navedete, ali želite, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure
tedensko. O oprostitvi obiskovanja izbirnih predmetov odloča ravnatelj v skladu s splošnim upravnim
postopkom.
 Za učence, ki se bodo v glasbeno šolo vpisali naknadno v avgustu, morate starši vlogo posredovati šoli
najkasneje do 31. avgusta 2013.
 Poznamo naslednje vrste predmetov:
– Triletni predmeti (učenec jih lahko izbere vsa tri leta).
– Triletni predmeti, lahko tudi krajši (učenec lahko po enem ali dveh letih tudi izstopi).
– Enoletni predmeti, vezani na razred (učenec jih lahko izbere le v določenem razredu, lahko tudi
višjem od določenega).
– Enoletni predmeti (trajajo samo eno leto in jih učenec lahko izbere samo enkrat, v katerem koli
razredu).
4. POSTOPEK IZBORA IZBIRNIH PREDMETOV
Učitelji, ki ponujajo posamezne izbirne predmete, so te učencem predstavili na različne načine. Predstavili so
jim glavne značilnosti predmeta, in sicer splošne in operativne cilje predmeta, vsebino, organizacijo,
dosedanje izkušnje, če se je predmet že izvajal ...
Starši boste predstavitve postopka izbora izbirnih predmetov deležni na roditeljskem sestanku v maju. Starši
učencev 6. razredov, za katere so izbirni predmeti novost pa boste posebnega izobraževanja deležni pred
govorilnimi urami v maju.
V maju bodo učenci izbirali izbirne predmete za naslednje šolsko leto (dobili bodo obrazec, na katerem bodo
vsi predmeti, ki jih ponujamo za naslednje šolsko leto).
Pri izbiri jim boste seveda pomagali s svetovanjem tudi vi starši, lahko pa se po nasvet obrnejo tudi na učitelje
in šolsko svetovalno službo.
Izbrali si bodo tudi rezervni izbirni predmet, ki ga bodo imeli, če se kateri izmed njihovih najbolj želenih
predmetov zaradi premajhnega interesa ne bo izvajal.
Starši boste podali tudi soglasje o tem, da bo učenec imel tri ure izbirnih predmetov.
Želimo veliko uspeha pri izbiri izbirnih predmetov.
PREDSTAVITEV IZBIRNIH PREDMETOV
Triletni predmet (Učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem izbirnega predmeta lahko začne tudi
kasneje, če ima ustrezno predznanje.)
Nemščina
(NI1 – 7. razred)
družboslovno-humanistični predmet
UČITELJICA: KATJA KOCBEK
Nemščina se bo v letu 2013/2014 izvajala kot izbirni predmet, ki bo trajal 2 uri tedensko.
Zakaj izbrati nemščino?
V času vse intenzivnejšega svetovnega povezovanja ima tuji jezik čedalje večji pomen tudi v vzgoji in
izobraževanju. Še posebej to velja za nemščino, jezik naših sosedov Avstrijcev in ne tako zelo oddaljenih
Nemcev in Švicarjev. Nemščino govori okoli 170 milijonov govorcev.
Zato ni naključje, da ima nemščina v osnovni šoli kot tuji jezik splošno izobraževalni in posebni pomen.
Znanje in sposobnosti, ki jih učenci usvajajo in razvijajo pri pouku tujega jezika, so pomembne najprej zaradi
neposredne uporabnosti za učence, kasneje pa za njihovo poklicno in nenehno izobraževanje, za širjenje
njihove komunikacijske sposobnosti preko meja materinščine, tako v poklicnem kot tudi v zasebnem življenju,
oz. za razvijanje širše medkulturne komunikacijske sposobnosti, saj še vedno drži: »Več jezikov znaš, več
veljaš.« Ta postaja izrazitejša v času vse večjega gospodarskega, političnega in kulturnega sodelovanja v
Evropski uniji. Ne nazadnje pa uvajanje otroka v svet tujega jezika omogoča spontano sporazumevanje, krepi
se zaupanje vase, ki prehaja v samozavest in spoštovanje soljudi.
Nemščino kot fakultativni pouk so se učenci učili že vrsto let, zato je tudi zaradi kontinuitete znanja
pomembno, da učenci tega ne prekinejo. Učenci bodo nadaljevali oz. nadgrajevali ter ponavljali in utrjevali
besedišče in slovnico iz prejšnjih let, urili uporabo slovarja, pisali besedila, ki so vezana na vsakdanje življenje,
preko pogovorov v razrezu izražali svoja mnenja, želje in čustva in s tem urili komunikacijske sposobnosti.
Teme, ki jih bomo obravnavali bodo načrti za prihodnost, poklici, ljudje, ki nas obdajajo, pravljice, pesmi …
Pri pouku bomo uporabljali učbeniški komplet WIR, ki ga sestavljajo učbenik in delovni zvezek, na razpolago
pa imamo tudi računalniške programe in druga učila. Učenci lahko sodelujejo na različnih literarnih natečajih
in tekmovanjih, kjer lahko dokazujejo svoje znanje in sposobnosti.
Španščina
(ŠI2 – 8. razred; ŠI3- 9. razred 2 uri tedensko)
družboslovno-humanistični predmet
UČITELJICA: NINA SMERKE
Učenje tujega jezika pomaga razumeti, da je jezik sredstvo, s katerim lahko pridobimo več znanja in izkušenj
ter izvemo več o ljudeh in razmerah v tujih deželah.
Španščina je najbolj razširjeni romanski jezik. Španščina je jezik, ki hitro pridobiva na veljavi. Učenje španščine
kot tujega jezika v Evropi se širi, prav tako tudi v Sloveniji. Španščina kot svetovni jezik zavzema pomembno
mesto, saj vključuje dolgo zgodovinsko in kulturno tradicijo, ki je v vseh pogledih pustila sledove v svetovni
civilizaciji.
Si vedel/a, da špansko govori več kot 350 milijonov ljudi?
Si vedel/a, da je španščina uradni jezik 21 držav?
Veš, da španščino kot drugi tuji jezik govori več kot 100 milijonov ljudi?
Veš, da Španci pred vprašalnim stavkom napišejo ¡ ?
Veš, katero je glavno mesto Španije, Argentine, Kube?
Si že slišal/a za plese salso, tango, flamenco?
Rad/a gledaš nogomet in navijaš za Barcelono ali Real Madrid?
Si že slišal/a za največji slap na svetu Salto del Angel, ledenik Perito Moreno, palačo Alhambro?
So ti všeč telenovele in jih rad/a gledaš?
Ti je všeč temperamentna latino glasba?
Te zanimajo stare indijanske civilizacije in Machu Picchu?
Pouk španščine popestrimo:
 z učenjem z didaktičnimi igrami (vislice, kvizi, igre vlog, scrabble ...),
 s poslušanjem in petjem španskih pesmi ,
 z branjem člankov iz španskih revij za mlade.
Pri pouku ne bomo spoznavali samo tega lepega jezika, ampak bomo izvedeli veliko tudi o španskih govorcih,
njihovi kulturi, hrani, glasbi, navadah in običajih.
Vse to in še več pri izbirnem predmetu španščine. Pridi, ker ti ne bo žal.
Vsi, ki ste lani obiskovali španščino, z nadaljevanjem učenja španščine nadgrajujete osnove. Imeli se bomo še
boljše, razširili svoje znanje na bralnem in slušnem področju, še naprej in bolj podrobno bomo spoznavali
špansko in latinsko ameriško kulturo, navade in običaje. Seveda na tvojo pobudo in predloge še marsikaj
drugega.
¡Entonces, nos vemos en Septiembre!
Triletni predmeti, lahko tudi krajši (Učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem “prve stopnje”
izbirnega predmeta lahko začne tudi v 8. in 9. razredu.)
Verstva in etika
(VE1 – 7., 8. in 9. razred)
družboslovno-humanistični predmet
UČITELJICA: JELKA VEIT
Obvezni izbirni predmet VERSTVA IN ETIKA I nudi
učencem možnost, da razširijo, dopolnijo, diferencirajo in
problematizirajo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri
obveznih predmetih.
Učenec bo pri predmetu:
 Razvijal sposobnost oblikovanja zavesti o sebi.
 Pridobival objektivna znanja in razgledanost.
 Razvijal sposobnost razumeti druge, z njimi sodelovati, biti solidaren, mirno reševati konflikte.
 Razvijal sposobnost etične presoje, pripravljenosti zase, za druge ljudi in naravo.
 Razvijal kritični odnos do religijskih tradicij in ponudb.
 Spoznaval religiozne govorice, vlogo verstev pri oblikovanju različnih civilizacij, posebej krščanstva pri
razvoju evropske kulture in oblikovanju slovenskega naroda.
 Razvijal kritičen odnos do nestrpnosti.
 Razvijal nagnjenja in sposobnosti za oblikovanje zavesti o samem sebi, svoji identiteti, svojih ciljih,
možnostih in mejah.
Ali veš? Zgodnji kristjani so pri srečanju z drugimi verniki narisali lok in če je druga oseba delila enako vero, so
narisali drugi lok, ki sta skupaj predstavljala ribo ali ihtis,
, ki je eno od znamenj krščanstva.
Filozofija za otroke: kritično mišljenje
družboslovno-humanistični predmet
(FIK – 7., 8. in 9. razred)
UČITELJICA: SUZANA GROBELŠEK
Starogrški filozof in matematik Pitagora, ki so ga učenjaki njegovega časa
izredno spoštovali in ga oklicali za modreca, je na to odgovoril: »Ne, nisem
modrec. Sem samo ljubitelj modrosti.« Iz tega grškega reka je nastala beseda
philo-sophos, filozof, tisti, ki ljubi modrost, vendar mu še veliko manjka do nje.
Zato jo ljubi, išče in poskuša doseči.
Leta so nas skušali prepričati, da filozofija ne služi ničemur praktičnemu in da
nima povezave z resničnim življenjem, zato je težko sprejeti idejo o njeni
koristnosti. Morda na filozofijo gledamo zgolj kot na vajo za naše sive celice, za
ostritev jezika ali peresa ali na nekaj, kar je vselej izraženo na zapleten način, da
bi dajalo vtis lažne učenosti. Vendar nam ta oblika filozofije ne more pomagati kot človeškim bitjem.
Filozofija služi določanju življenjskih vrednot, namesto da se življenju samo prepuščamo. Služi spoštovanju
vrednosti vseh živih bitij, ne samo ljudi. Služi temu, da postanemo filozofi, ki se zavedajo lastnih vprašanj in
odgovorov, ki niso dokončni, a vseeno vodijo k postopnemu odkrivanju resnice. Za to nam nihče ne bo plačal,
s tem v finančnem pogledu ne bomo pridobili ničesar, dobili pa bomo notranjo gotovost in spoznanje, kako
živeti.
Spraševanje samega sebe je način življenja. Iskanje odgovorov je način
življenja. In če najdemo odgovore, ki jih prilagodimo našim lastnim potrebam
in nato v skladu z njimi vsakodnevno živimo, še toliko bolje. To je tisto, kar nas
spreminja v filozofe.
Filozofija ne pripada samo odraslim. Kot odraz življenja je prisotna tudi pri
otrocih in njihovem prvem "ZAKAJ". Pojavlja se pri mladih, ki so polni dvomov
in strahu pred lastnim razvojem, pred okolico, ki jih po eni strani privlači, po
drugi strani pa v njih povzroča zmedo.
Filozofija za otroke je po vsem svetu zelo razširjen program, ki ob obravnavi različnih filozofskih problemov
želi, da učenci:
 Filozofsko raziskujejo etične probleme.
 Razvijajo kritično mišljenje.
 Razvijajo domišljijo in kreativnost.
 Razvijajo kulturo dialoga.
 Razvijajo miselne spretnosti.
Filozofski problemi, prevedeni v otroški jezik, spodbujajo radovednost.
Enakopravno sodelovanje v raziskovalni skupini otrok krepi pozitivno samopodobo; učenci na pozitiven način
doživljajo sebe in druge. Filozofski problemi so odprti in učence spodbujajo k ustvarjalnim rešitvam.
Vse znanje, ki ga učenci usvojijo, prispeva k razvijanju STRPNOSTI, HUMANOSTI in ZAVEDANJU ČLOVEKOVIH
PRAVIC.
Predmeti s področja filozofije za otroke:
7. razred: FILOZOFIJA ZA OTROKE: KRITIČNO MIŠLJENJE (berilo Harijeva odkritja)
8. razred: FILOZOFIJA ZA OTROKE: ETIČNA RAZISKOVANJA (berilo Liza)
9. razred: FILOZOFIJA ZA OTROKE: JAZ IN DRUGI (berilo Marko)
Osnovna metoda je voden pogovor, ki se sproži ob zgodbah iz čitanke.
Računalništvo
naravoslovno-tehnični predmet
UČITELJ: DARKO TANCER
UREJANJE BESEDIL - UBE
Prvo leto pri predmetu računalništvo se učenci najprej spoznajo z računalniki in drugo opremo, ki jo imamo
v šoli ali jo uporabljajo doma in spoznajo osnove operacijskega sistema MS Windows.
Največ časa bomo porabili za spoznavanje urejevalnika besedil (MS Word), s pomočjo katerega bodo učenci
izdelali seminarsko nalogo. Temo za seminarsko nalogo si izberejo sami gradivo pa pridobijo iz različnih
virov (knjižnica, internet, revije …).
Seminarsko nalogo predstavijo sošolcem s pomočjo programa za predstavitve (MS Power Point).
Na koncu bomo spoznali še osnove dela v preglednicah (MS Excel).
MULTIMEDIJA – MME
Drugo leto pri predmetu računalništvo učenci obdelajo multimedijo. Vsi skupaj bomo predelali osnove
obdelave fotografije, zvoka, videa in ustvarjanje animacij. Po predelanih osnovah pa se vsak učenec odloči v
katero smer se bo poglobil in na izbranem področju izdela projektno nalogo.
Učenec svojo projektno nalogo na koncu predstavi sošolcem (MS Power Point).
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA – ROM
Tretje leto pri predmetu računalništvo učenci podrobneje spoznajo Internet in storitve, ki jih ponuja.
Pogovarjali se bomo o dobrih straneh in o pasteh, ki jih nastavlja.
Spoznali bodo osnove HTML – označevalni jezik za izdelavo spletnih strani. Zaključni izdelek bo spletna
stran, ki jo naredijo s pomočjo enega od brezplačnih programov za izdelavo spletnih strani. Temo za spletno
stran si izberejo sami. Ko bo spletna stran končana se bodo naučili poiskati prostor za gostovanje svoje
spletne strani in jo tudi prenesti na strežnik.
Na koncu izvedejo še predstavitev (MS Power Point), kjer sošolcem predstavijo potek izdelave spletne
strani.
Logika
(LO1 – 7. razred, LO2 – 8. in 9. razred)
naravoslovno-tehnični predmet
UČITELJICA: ZORA KAURAN
Poskusi rešiti naslednji nalogi!
1. LOGIČNE RAZPREDELNICE
Mojca, Barbara in Lučka imajo vsaka svoje področje: matematiko, biologijo in
logiko, a ne nujno v tem vrstnem redu. Določi, katera se s čim ukvarja, če veš:
 Začetnica imena in začetna črka področja ne gresta skupaj.
 Barbara nima pojma o logiki.
Pri reševanju naloge si lahko pomagaš s tabelo:
Mojca
Matematika
Biologija
Logika
Barbara
Lučka
2. SUDOKU
Sudoku je igra, ki jo že dolgo igrajo v Veliki Britaniji, ime pa je dobila na Japonskem, kjer SU pomeni številka,
DOKU pa samski. Pravila so preprosta.
V preglednico 9 krat 9, ki je razdeljena še na 9 kvadratov, moramo vpisati številke od 1 do 9 tako, da v vsaki
vrstici, vsakem stolpcu in vsakem kvadratu nastopa vseh 9 števil. Nekaj števil pa je danih že na začetku.
6
2
7
3
4
6
9
2
4
2
7
3
7
4
7
5
1
6
5
7
2
4
6
9
2
3
4
3
2
1
4
9
6
5
2
4
7
So vam bile naloge všeč? Potem je logika pravi izziv za vas.
Logika je znanost o pravilnem sklepanju. V okviru logike učenci rešujejo zanimive logične naloge, se naučijo
logično razmišljati, natančno izražati in argumentirano utemeljevati. Nove vsebine spoznavajo predvsem na
praktičnih primerih in v nalogah.
Enoletni predmeti, vezani na razred (Učenec jih lahko izbere le v določenem razredu, lahko pa
tudi v višjem razredu od določenega.)
Likovno snovanje
družboslovno-humanistični predmet
UČITELJ: ANDREJ VELIKONJA
Likovno snovanje je izbirni predmet likovne vzgoje, pri katerem je poudarek na drugačnih pristopih in načinih
likovnega izražanja.
V vseh skupinah likovnega snovanja je predvideno sodelovanje na otroških likovnih kolonijah, delavnicah in
likovnih natečajih.
Sodelujoči na likovnih delavnicah se bodo udeležili predstavitve svojih likovnih del na skupinskih likovnih
razstavah, npr.: sodelovanje na kiparskem srečanju in ogled razstave Forma viva Malečnik, Otroško slikarsko
srečanje Limbuš, Likovni svet otrok Šoštanj, Paletka …
V okviru zmožnosti je načrtovan ogled likovne razstave v Umetnostni galeriji Maribor, na kateri se bomo
seznanili s sodobnimi likovnimi dogajanji, s sodobnim likovnim svetom.
OKVIRNI PROGRAM:
LIKOVNO SNOVANJE I. (LS1 –7., 8., 9. RAZRED)
 Risanje stripa, grafita, karikature, raziskovanje oblik pisave …
 Oblikovanje MODE in modnih dodatkov.
 Oblikovanje kipov v različnih materialih.
LIKOVNO SNOVANJE II. (LS2 – 8., 9. RAZRED)
 Raziskovanje izraznih zmožnosti risbe (risanje miže na papir, miže na tablo, z baterijo po zraku) in slike
(slikanje razpoloženja ob poslušanju glasbe).
 Oblikovanje plakata (npr. za šolski ples, za kulturni ali naravoslovni dan …).
 Izdelava idejnega osnutka ali makete scenskega prostora.
LIKOVNO SNOVANJE III. (LS3 – 9. RAZRED)
 Poudarek je na postopkih, kot so fotografiranje, projiciranje, fotokopiranje, skeniranje ...




Izdelava instalacije (postavitev različnih stvari v prostoru).
Fotografiranje znamenitosti ali zanimivih predelov v domačem kraju.
Fotomontaža (montaža fotografij) na računalniku.
Oblikovanje znaka – logotipa (za majico, glasbeno skupino, košarkarski klub ipd.).
Matematična delavnica
(MD7 – 7., 8. in 9. razred)
naravoslovno-tehnični predmet
UČITELJICA: LIDIJA JUG
Matematična delavnica sestoji iz treh enoletnih izbirnih predmetov (Matematična delavnica 7, Matematična
delavnica 8, Matematična delavnica 9), ki se zaporedoma navezujejo na vsebine pouka matematike sedmega,
osmega oz. devetega razreda devetletke.
Predmet je enoleten in traja v 7. in 8. razredu 35 ur letno, v 9. razredu pa 32 ur letno. Učenec načeloma
obiskuje delavnico, ki se navezuje na razred, možne pa so izjeme. Učenec lahko obiskuje predmet samo eno
leto, ali pa vsa tri leta.
Izbirni predmet matematične delavnice je namenjen učenkam in učencem različnih matematičnih
sposobnosti. Ta predmet se sicer navezuje na pouk matematike, vendar obstajajo med njima tudi bistvene
razlike. V matematični delavnici bomo skušali učencem na zanimiv način prikazati uporabo znanja v praksi.
Razvijali bomo logično sklepanje, prostorsko predstavljivost, razne tehnike spretnega računanja in zapisovanja
števil, več je izkustvenega učenja vsebin, znanje matematike se poglablja v smereh, ki niso neposredno
povezane z delom pri pouku matematike. Drugačne so tudi metode dela. Gre predvsem za aktivne oblike dela,
prilagojene interesom in sposobnostim učencev. Veliko je samostojnega ali skupinskega preiskovanja,
aktivnega pridobivanja izkušenj.
Ocenjevanje bo prilagojeno oblikam dela in se bo bistveno razlikovalo od ocenjevanja pri rednem pouku
matematike.
Učenec se bo pri tem predmetu naučil in seznanil z naslednjimi sklopi:
MATEMATIČNA DELAVNICA 7
V okviru izbirnega predmeta Matematična delavnica 7 bomo podrobneje spoznali naslednje teme:
o Risanje, tlakovanje, igranje modeliranje z materiali,…
o Križanke, logične naloge, labirinte, sudoku, kakuro,…
o Igre s števili in števkami.
sudoku
tlakovanje
igre z vžigalicami
MATEMATIČNA DELAVNICA 8
V okviru izbirnega predmeta Matematična delavnica 8 bomo podrobneje spoznali naslednje teme:
o Raziskovali bomo zgodovino matematike: babilonska, rimska, arabska, egipčanska, grška, kitajska in
ameriška števila. Učenci bodo izdelali plakate ali seminarske naloge.
o Zbirali bomo stare zvezke, učbenike in geometrijska orodja za računstvo.
o Iskati vire in samostojno pridobiti informacije o matematiki iz različnih kultur.
o Izdelovali bomo geometrijska telesa in razne druge izdelke s prepogibanjem papirja – ORIGAMI; iskali
literaturo za različne oblike origamija. Uporabljali spletne strani za origami.
o Sestavljali bomo zanimive like iz tangrama, izdelali si bomo svoj tangram in uporabljali spletno stran
za tangram.
o Vsak učenec bo imel mapo izdelkov.
o Iskali bomo matematiko v : glasbi, geografiji, zgodovini, likovni vzgoji, gospodinjstvu…
o Geometrijske konstrukcije z vžigalicami, deščicami.
o spoznati najosnovnejše o topologiji ploskev (ploskev, rob, ploskev, stran, dvostranske in enostranske
ploskve).
o Spoznali bomo življenje in delo slovenskih matematikov.
o Pripravili bomo razstavo izdelkov in plakatov.
origami
tangram
MATEMATIČNA DELAVNICA 9
V okviru izbirnega predmeta Matematična delavnica 9 bomo podrobneje spoznali naslednje teme:
o diofantske enačbe in aritmetične uganke,
o telesa in prostor (pravilna, arhimedska telesa),
o matematika šifriranja (zamenjava črk, ciklične zamenjave črk),
o fraktali (poznati zglede in primere iz narave).
fraktali
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
družboslovno-humanistični predmet
(VNN – 7., 8. in 9. razred)
UČITELJ: VOJKO SUPANIČ
Učenec lahko obiskuje izbirni predmet varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami le eno leto.
Cilji in vsebine predmeta se povezujejo z vsebinami, ki jih učenci obravnavajo pri obveznih predmetih od 1. do
9. razreda in zunajšolskih dejavnostih. Učni načrt je zasnovan tako, da učenci pri izbirnem predmetu razširjajo
in poglabljajo svoje znanje.
Vsebine predmeta so naravnane na pridobivanje temeljnega znanja učencev o:
 Pojavu naravnih in drugih nesreč kot stalnem spremljevalcu človeštva.
 Dejavnem odnosu človeštva do nesreč.
 Vlogi sodobne družbe, načinu življenja, odnosu do okolja in njihovem vplivu na nastanek načrt.
 Ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč.
 Ukrepih za preprečevanje nesreč in ukrepanju pred nesrečami, med njimi in po njih.
 Pomenu prostovoljstva in delu reševalnih služb.
Predmet pri učencih spodbuja razvoj naslednjih stališč in vrednot:
 Oblikovanje dejavnega odnosa do okolja.
 Želje po ohranjanju našega okolja in usmerjenost v prihodnost skupaj z iskanjem novih preventivnih
ukrepov, s katerimi bi izboljšali razmere za življenje in gospodarjenje.
 Oblikovanje dejavnega odnosa do ogroženosti zaradi nesreč.
 Pripravljenost na pomoč drugim in prostovoljno delo.
Življenje človeka na Zemlji
družboslovno-humanistični predmet
(ŽČZ – 8. razred)
UČITELJ: VOJKO SUPANIČ
Predmet je povezan z vsebinami geografije kot obveznega predmeta, jih razširja, poglablja in konkretizira.
V 8. razredu, kjer pri rednih urah obravnavamo značilnosti svetovnih kontinentov, je pri izbirnem predmetu
poudarek na odnosu med človekom in naravo ter odzivnosti človeka od nje. Učenci podrobneje spoznavajo
življenje človeka v različnih območjih na Zemlji, kjer so pogoji za življenje drugačni kot pri nas.
Pri pouku bomo uporabljali veliko filmskega materiala, fotografskih posnetkov, raznih člankov, literature,
računalniških programov, torej čim več najrazličnejšega materiala.
Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja (RDK – 9. razred)
družboslovno-humanistični predmet
UČITELJ: VOJKO SUPANIČ
Tudi ta predmet je povezan z vsebinami geografije kot obveznega predmeta, jih razširja, poglablja in
konkretizira.
V 9. razredu, kjer se učenci pri rednem pouku geografije seznanjajo s Slovenijo kot svojo domovino, pa pri
izbirnem predmetu raziskujejo domači kraj in spoznavajo posebnosti življenja v njem, predvsem z vidika
varstva okolja. Poudarek je na aktivnih metodah pouka in učenju na primarnih lokacijah v naravi, torej veliko
terenskega dela.
Retorika (RET – 9. razred)
družboslovno-humanistični predmet
UČITELJICA: SUZANA GROBELŠEK
Retorika je spretnost prepričevanja, je nauk o govorništvu, spretnosti govorjenja ali nauk o gostobesednosti. Namen
retorike je seznaniti učenke in učence ne le s pojmi prepričevanja in argumentiranja, temveč jih naučiti
predvsem samostojnega, smiselnega in kritičnega oblikovanja ter izražanja stališč.
Eden glavnih ciljev tega izbirnega predmeta je odgnati strah pred govornimi nastopi in tudi pred ustnimi
preizkusi znanja.






Kaj je retorika?
Zakaj je koristna?
Kakšna je etike dialoga?
Kaj je argumentacija?
Kako prepričljivo govoriti?
Kako pregnati strah pred govornim nastopanjem?
Pravijo, da se pesnik rodi, retorik pa naredi
V 32-ih urah se seveda ne da narediti odličnega retorika, vsekakor pa bodo
učenci spoznali osnove retorike:
 Učili se bodo torej veščin javnega nastopanja in jasnega ter
uspešnega zagovarjanja svojega mnenja.
 Učili se bodo svoje izjave argumentirati tako, da sogovorca
prepričajo.
 Učili se bodo poslušati in razumeti druge.
 Spoznavali bodo, kako pomembno je dobro poznavanje jezika ter
pomenov besed pri sestavi govora oziroma zagovarjanju svojih
stališč.
 Razumeli bodo, kako pomembna je za dober nastop neverbalna komunikacija (govorica telesa – drža,
obraz, oči, gibi).
 Spoznali bodo nekaj metod za odpravljanje treme.
Kemija v življenju (KEŽ – 9. razred)
naravoslovno-tehnični predmet
UČITELJICA: CVETKA KOCBEK
1. Opredelitev predmeta
Izbirni predmet kemija v življenju je sestavljen iz treh
modulov:
 Tekmovanje snovi – kromatografija.
 Svet brez barv bi bil dolgočasen – spoznavanje
naravnih barvil.
 Kemija tudi diši – eterična olja.
Predmet je namenjen razvijanju višje nivojskih,
prenosljivih spretnosti, kamor uvrščamo: sposobnost
reševanja problemov, informacijsko in komunikacijsko
pismenost, poudarek je na sodelovalnem učenju,
sposobnost vodenja …
2. Cilji predmeta
Učenci:
 Spoznajo, da so metode ločevanja zmesi in analize sestavin zmesi ključne tako v kemijskem
raziskovanju kakor tudi v medicini, kmetijstvu, industriji, medicinski diagnostiki.
 Spoznajo kromatografijo.
 S povezovanjem znanj iz kemije, biologije, fizike, zgodovine, umetnosti in gospodinjstva preučijo
naravna barvila in eterična olja, njihovo kemično zgradbo, lastnosti ter uporabo.
 Se naučijo načrtovati poskuse ter zbirati, vrednotiti in predstavljati podatke.
Astronomija: Daljnogledi in planeti (DIP – 7., 8. In 9. razred)
naravoslovno-tehnični predmet
UČITELJICA: LIDIJA GRUBELNIK
Astronomija obsega tri enoletne izbirne predmete: Sonce,
Luna, Zemlja; Zvezde in vesolje ter Daljnogledi in planeti. Vsi
so vsebinsko in praktično tesno povezani med seboj.
V okviru predmeta bomo naredili model planetnega sistema,
razdalje v vesolju predstavili v okolici šole, spremljali
odkrivanje novih planetov, proučevali možnosti življenja na
drugih planetih, se naučili rokovanja s teleskopom in opazovali
nočno nebo.
Učenci se bodo pripravili tudi na tekmovanje iz astronomije.
Turistična vzgoja (TVZ – 7., 8. In 9. razred)
družboslovno-humanistični predmet
UČITELJICA: LIDIJA GRUBELNIK
Turistična vzgoja je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem
od 7. do 9. razreda. Predmet povezuje in nadgrajuje znanje, ki ga
učenci pridobivajo pri drugih predmetih in dejavnostih, zlasti pri
geografiji, zgodovini, slovenščini in tujem jeziku.
Pouk vključuje aktivne metode učenja tako v učilnici kot tudi na
terenu. Učenci bodo raziskali kulturne spomenike v domačem
okolju, izdelali turistični spominek, prospekt in zloženko za
domači kraj, se preizkusili v vodenju ter se aktivno vključili na
festival Turizmu pomaga lastna glava v okviru Turistične zveze
Slovenije.
Načini prehranjevanja
naravoslovno-tehnični predmet
(NPH – 9. razred)
UČITELJICA: IRENA TARKUŠ TRIKIČ
Ljudje zelo radi potujemo in na teh potovanjih spoznavamo jedi držav, ki jih
obiščemo. Pri predmetu načini prehranjevanja žal ne bomo potovali, bomo pa
spoznavali jedi posameznih držav: mehiške, kitajske, italijanske in seveda
slovenske. Ker pa pogosto slišimo za različne načine prehranjevanja med
ljudmi, bomo spoznali tudi vegetarijanstvo, veganstvo in podobne načine
prehranjevanja.
Knjige nam bodo najpogosteje pripomoček pri iskanju receptov posameznih
jedi, pri iskanju živil, ki jih posamezne jedi vsebujejo. Izbrane jedi bomo tudi
praktično pripravili in jih poskusili.
Načini prehranjevanja je vsekakor izbirni predmet, ki te popelje v oddaljene
kraje in ti ne bo dolgčas, saj vključuje veliko praktičnega dela.
Enoletni predmeti (Učenec jih lahko izbere enkrat v katerem koli razredu.)
Nekatere izbirne predmete, kljub temu da niso vsebinsko vezani na razred, ponujamo zaradi lažje organizacije
v posameznem razredu. Kar pa ni ovira, da si učenec vseh teh predmetov ne bi mogel izbrati v treh letih.
Sodobna priprava hrane
(SPH – 7. in 8. razred)
naravoslovno-tehnični predmet
UČITELJICA: IRENA TARKUŠ TRIKIČ
V današnjem času se vedno bolj zavedamo, da je zdrav način
prehranjevanja zelo pomemben. Pri predmetu sodobna priprava hrane se
lahko veliko tega naučiš. Učne teme, ki jih spoznavaš, so zdrava prehrana,
ritem prehranjevanja, hranljive snovi, kakovost živil in jedi, predpriprava in
priprava hrane ter dobre in slabe prehranske navade. Ker se veliko lahko
naučiš ob praktičnem delu, večino snovi spoznaš ob pripravi jedi v učilnici.
Če te veseli delo v kuhinji in se želiš naučiti zdravo prehranjevati, te
vabim, da se nam priključiš.
Čebelarstvo
(ČEB – 8. in 9. razred)
naravoslovno-tehnični predmet
UČITELJICA: IRENA TARKUŠ TRIKIČ
Na naši šoli učenci že vrsto let obiskujejo čebelarski krožek, v okviru katerega na
državnem tekmovanju osvajajo priznanja.
Sedaj se lahko priključiš izbirnemu predmetu čebelarstvo.
Pri tem predmetu boš spoznal čebelo in njeno družino, njeno življenje, telesno zgradbo,
hrano, s katero se prehranjuje, hrano, ki jo da človeku, njeno ogroženost in delo
čebelarja.
Ker so čebele zaradi sodobnega načina življenja ogrožene in umirajo številne čebelje
družine, naše življenje pa je v veliki meri povezano z njimi, te vabim, da se priključiš k
temu izbirnemu predmetu in se naučiš veliko novega.
Kako boš spoznaval čebelo? S pomočjo filmov, zgodbic, praktične priprave izdelkov (sveče, medenjaki …),
pogosto pa nam bo pri delu pomagal čebelar, ki ga bomo obiskovali, obiskali pa bomo tudi čebelarski muzej v
naši bližini.
Seveda pa se boš maja 2013 lahko tudi ti udeležil državnega tekmovanja mladih čebelarjev.
Rastline in človek
(RČL – 7., 8. in 9. razred)
naravoslovno-tehnični predmet
UČITELJICA: IRENA TARKUŠ TRIKIČ
Kljub temu da so TV in ra?unalniki preplavili naše domove, se ljudje vedno bolj vra?amo k naravi in jo želimo
?im bolje spoznati. To nam omogo?a izbirni predmet rastline in ?lovek.
? eprav se rastline ne premikajo, se ne oglašajo tako, kot se živali, so za u?ence na prvi pogled morda manj
zanimive, jih vedno bolj zanimajo.
Pri tem izbirnem predmetu u?enci razširijo in nadgradijo že osvojeno znanje
pri predmetu biologija. To pa dopolnjujejo z razli?nimi cilji:
 Spoznavajo pomen rastlin v ?lovekovem življenju (hrana, okrasne
rastline, material za predmete …) in izoblikujejo pozitiven odnos do
njih.
 Spoznavajo razli?ne rastline in njihovo uporabno vrednost, pa tudi
njihovo ogroženost.
 Spoznajo, da je v Sloveniji zaradi ?lovekovega nerazumnega delovanja
ogroženih veliko rastlin.
 Bolje spoznajo zna?ilnosti Slovenije, zlasti njeno vrstno raznolikost.
 Poglobijo spoznanja o nujnosti varovanja narave in živih bitij v njej.
 Tesneje povežejo biološko znanje s strokami in poklici, ki temeljijo na
biološkem znanju.
Vse to in še ve? se nau?ijo ob aktivnih metodah – s terenskimi in z eksperimentalnimi metodami dela, z
opazovanjem, s sajenjem in poskušanjem …
Šport za sprostitev
(ŠSP – 7. razred)
naravoslovno-tehnični predmet
UČITELJICA: MARJETKA KORAŽIJA
Hoja, tek, plavanje, športi z žogo … Kakšen pomen in vpliv imajo te dejavnosti na organizem? Ali lahko z njimi
premagamo stres, slabo počutje in utrujenost? Lahko! To boste spoznali pri predmetu šport za sprostitev, kjer
boste poleg nekaterih vsebin rednega pouka spoznali tudi športe, ki so pomemben del sodobne športnorekreativne ponudbe. Glavni namen teh ur ni učenje posameznih tehničnih elementov, pač pa z uporabo že
znanih doseči prijetno vzdušje in sprostitev po pouku. Prav zaradi tega dajemo večji poudarek športnemu
obnašanju, razlagi pravil posameznih športnih panog in še nekaterim teoretičnim vsebinam.
Program se praviloma izvaja enkrat tedensko po dve šolski uri, izjemoma pa se lahko kakšne vsebine izvedejo
tudi v strjeni obliki izven urnika.
Šport za zdravje
(ŠZZ – 8. razred)
naravoslovno-tehnični predmet
UČITELJICA: MARJETKA KORAŽIJA
Kako izboljšati svojo hitrost, moč, vzdržljivost? Kako ohraniti pravilno telesno držo in oblikovati skladno
postavo? Kako premagati telesno in psihično preutrujenost? Zakaj se sploh ukvarjati s športom?
Odgovore na ta in podobna vprašanja lahko dobite pri predmetu šport za zdravje. Ob vsebinah iz rednega
programa športne vzgoje se boste lahko podrobneje seznanili tudi z nekaterimi športnimi panogami, ki pri
rednem pouku niso toliko prisotne. Izvedeli boste lahko tudi marsikaj zanimivega in koristnega za svoje
zdravje in dobro počutje.
Program se bo praviloma izvajal enkrat tedensko po dve šolski uri, izjemoma tudi v strjeni obliki.
Izbrani šport: odbojka
(IŠP – 9. razred)
naravoslovno-tehnični predmet
UČITELJICA: TATJANA POLIČ
Te zanima:
 Nadgradnja znanj odbojke?
 Osnovna in zahtevnejša
tehnična znanja?
 Taktična znanja?
 Teoretična znanja?
 Igra in tekmovanja?
Odgovore lahko sam/-a odkriješ z
izpopolnjevanjem športnega znanja v
okviru izbirnega predmeta
Izbrani šport: nogomet
Izbrani šport je enoletni predmet.
Izvajal se bo v okviru fleksibilnega
predmetnika.
Prijavite se lahko fantje in dekleta 9.
razreda ne glede na vašo športno
predznanje in sposobnosti.
(IŠP – 9. razred)
naravoslovno-tehnični predmet
UČITELJ: VOJKO SUPANIČ
Namen enoletnega izbirnega predmeta izbrani šport:
nogomet je poglabljanje vsebin tega športa. Namenjen je
vsem učencem, ne le tistim, ki se s ponujenim športom
ukvarjajo že pri interesnih dejavnostih v šoli ali zunaj nje.
Pri izbirnem predmetu izbrani šport: nogomet bosta
organizacija in potek dela odvisna od prijavljenih učencev. V
primeru, da se bodo prijavili učenci z zelo različnim
predznanjem nogometa, bomo skupino razdelili na dve
skupini – skupino, ki bo skušala usvojiti osnove nogometne
veščine, in skupino, ki bo razširila in poglobila svoje
nogometno znanje. Pouk izbirnega predmeta izbrani šport: nogomet bomo organizirali v jesenskem in
spomladanskem obdobju, ko nam same temperature še dopuščajo izvedbo pouka na prostem, saj je nogomet
bolj ali manj šport, ki poteka na prostem. Organizirali bomo tudi ogled kakšne nogometne tekme.
Pomembnejši cilji predmeta:
 Učenci razvijejo gibalne in funkcionalne sposobnosti.
 Spoznajo pomen redne športne vadbe.
 Spoznajo pravila, ki veljajo pri nogometni igri.
 Spodbujajo medsebojno sodelovanje in zdravo tekmovalnost.
 Spoštujejo pravila športnega obnašanja.
 Izpopolnijo tehnično in taktično znanje.
Glasbena dela
(GLD – 7., 8. in 9. razred)
družboslovno-humanistični predmet
UČITELJICA: JELKA VEIT
K izbirnemu predmetu glasbena dela naj se vključijo tisti učenci in učenke, ki želijo biti ustvarjalni na
glasbenem področju, jih veseli odrsko ustvarjanje in jih svet glasbe zares privlači. To pomeni, da želijo ob
igranju na kitaro, bas kitaro, bobne, bongose, blok flavto, sintetizator zvoka,
metalofone, ksilofone, zvončke, Orffova glasbila spoznati velika glasbena dela, med
njimi izbrati najljubšo in ga poustvariti kot odrsko delo.
Predmet glasbena dela ne predvideva posebnega teoretičnega glasbenega
predznanja, pač pa veliko radovednosti in želje po dopolnitvi glasbenega znanja.
Splošni cilji predmeta:





Učenci uresničujejo svoje interese za glasbeno umetnost in kulturo.
Učencem omogoča ustvarjalnost in raziskovanje, razvijanje odgovornosti za skupno sodelovanje ter
vrednotenje dosežkov.
Spodbuja in navaja jih na trajno sodelovanje v glasbeni kulturi.
Učenci ob glasbenih vrednotah uzaveščajo pomen uresničevanja višjih kulturnih potreb.
Ob glasbi se sproščajo, z njo se ukvarjajo tudi v prostem času.
Učenci:




Se navajajona spremljanje obsežnejših glasbenih del;
Obiskujejo glasbene prireditve, o njih poročajo;
Iščejo informacije o glasbi v literaturi in na spletu;
Ob glasbenih vrednotah uzaveščajo pomen uresničevanja višjih kulturnih potreb.
Učenci ob zaključku predmeta glasbena dela poznajo izbor skladb, prepoznajo zasedbe in njihove ustvarjalce
ter temeljne informacije o ustvarjalcih in poustvarjalcih.
Ples
(PLE – 7., 8. in 9. razred)
družboslovno-humanistični predmet
UČITELJICA: SAŠA MAJCENIČ
Otroci po vsem svetu poskakujejo, se vrtijo, tekajo, v sebi nosijo naravno potrebo po gibanju in na nek način
smo jim dolžni omogočiti, da jo lahko zadovoljijo.
Pri predmetu ples jim to omogočimo. Seznanili se bodo z ritmom, taktom, gibi in različnimi vzorci, na osnovi
katerih bodo sestavljali kratke plesne koreografije. Vse vaje imajo obvezno glasbeno spremljavo. Naučili se
bodo tudi nekaj modernih plesov. Sodelujejo lahko z lastno aktivnostjo kot posamezniki in v skupini. Med
plesom se plesalec znebi vseh zunanjih vplivov, povrne se vase in najde svoje pravo bistvo.
Naučili se bomo kratkih koreografij ob glasbi, osnovne slike nekaterih modernih in skupinskih plesov, aerobike
in še kaj.
Starinski in družabni plesi
(SDP – 7., 8. in 9. razred)
družboslovno-humanistični predmet
UČITELJICA: SAŠA MAJCENIČ
Glasba in ples sta nerazdružljiva elementa, ki delujeta pozitivno, zabavno in sproščujoče. Zaradi tega je ples
odlična priložnost za spoznavanje ljudi. Ples je primeren za vse generacije ljudi.
Družabni ples je skupno ime za standardne (angleški valček, hitri valček, fokstrot, tango) in latino plese
(samba, rumba, cha cha cha, salsa). Poskusili se bomo približati vrsti družabnih plesov in poskrbeti, da se
bodo otroci ob različnih priložnostih znali zavrteti in zabavati na plesišču. Prav tako bodo izvedeli tudi nekaj o
zgodovini plesa in kako so ljudje včasih plesali. Za lažje poznavanje in učenje starinskih plesov se bomo
seznanili tudi z osnovami klasičnega baleta.
Iz našega življenja vse prepogosto izrivamo ples, ki pa ostane prikrit v nas samih. Zato je še toliko
pomembnejše, da gojimo ples v šolski dobi vsakega odraščajočega otroka.
Šolsko novinarstvo
(ŠNO – 7., 8. in 9. razred)
družboslovno-humanistični predmet
UČITELJICA: VANJA JESENEK
Pri predmetu bo pozornost namenjena prebiranju,
razčlenjevanju in vrednotenju časopisnega, revijalnega
ter radijskega in televizijskega programa. Izoblikovali si
bomo pozitivni odnos do jezikovnega izročila in
raziskovali ter pisali o folklori domačega kraja (pregovori,
legende, šege, bajke ...), o navadah mladih, pomembnih
osebnostih, izvoru domačega kraja, obrti, dogajanju na
šoli. Spoznanja bomo v eni od oblik publicističnega
besedila predstavili v različnih medijih. Tako se bomo
naučili tvoriti osnovna publicistična besedila (vest,
poročilo, anketa, intervju …), pripravili in izvedli bomo
okroglo mizo o izbrani aktualni temi.
Oblikovali bomo lastne radijske oddaje, šolski časopis in
TV-oddajo. Sodelovali bomo v natečajih šolskih
novinarjev in dokazali, da znamo napisati besedila,
oblikovati in urediti šolski časopis in pripraviti TV-oddajo. Obiskali bomo izbrano radijsko postajo, kjer nam
bodo prikazali nastanek radijske minute … Kot novinarji se bomo soočili z dilemo, katero vsebino v oddaji
poudariti bolj, katero manj.
Pri oblikovanju ciljev predmeta bomo upoštevali tudi skupne želje, zato bo prevladovalo skupinsko in
projektno delo.
Vzgoja za medije: televizija
družboslovno-humanistični predmet
(TEV – 7., 8. in 9. razred)
UČITELJICA: VANJA JESENEK
Sodelovali bomo z lokalno televizijsko, radijsko postajo. Spoznali bomo delo novinarja, snemalca, scenarista,
producenta, montažerja … Naučili se bomo, kako nastanejo televizijske produkcije. V šoli se bomo izdelave
scenarija za film oz. TV/radijsko oddajo lotili tudi sami. Vse to bomo oglaševali in prestavili preko šolskih
medijev.
Kritično bomo presojali vpliv množičnih medijev na mnenje uporabnikov in se naučili obdržati distanco.
Pripravili bomo tudi filmske popoldneve.
Literarni klub
(LIK – 7., 8. in 9. razred)
družboslovno-humanistični predmet
UČITELJICA: SUZANA GROBELŠEK
Predmet zajema dve podpodročji:
 Branje
 Leposlovno pisanje
I. BRALNI KLUB

Berejo krajša književna dela in odlomke.

Pripovedujejo o svojih bralnih izkušnjah.

O prebranem se pogovarjajo, razčlenjujejo …
II. PISANJE
 Poustvarjalno in ustvarjalno pisanje (ustvarjajo svoje domišljijske
svetove, tvorijo lastna besedila …).
 Pisanje o literarnoestetskem doživljanju (dnevnik branja).
 Pisanje strokovnih in publicističnih besedil o književnosti (pisanje o književnosti).
III. UREJANJE RAZREDNIH ALI ŠOLSKIH PUBLIKACIJ
 Vsa ustvarjena besedila uredijo in objavijo v literarnem glasilu.
Učenci spoznavajo slovensko in svetovno mladinsko književnost in književnost za odrasle (branje primernih
besedil) in pridobivajo literarnovedne pojme (spoznajo strokovno izrazje in ga znajo opisati).
Gledališki klub
(GKL – 7., 8. in 9. razred)
družboslovno-humanistični predmet
UČITELJ: SIMON DRAGŠIČ
Izbirni predmet izhaja iz vsebin dramske vzgoje pri pouku književnosti v šoli, vendar jih dopolnjuje z novimi
vsebinami in besedili. Poleg ustvarjalnih gledaliških dejavnosti je predmet povezan tudi s spoznavanjem
aktualnih dogodkov v slovenskih in tujih gledališčih. Predmet nima namena oblikovati celovite gledališke
predstave (kot dramski krožek), pač pa spoznavati značilnosti drame in gledališča z aktivno gledališko vzgojo
učencev. Njegova vsebina so predvsem dramska besedila in elementi ter celota in gledališke predstave.
Cilji izbirnega predmeta:
Učenci s pomočjo učitelja in glede na individualne sporazumevalne zmožnosti:
 pridobivajo bralno in gledališko kulturo, tj. naklonjenost do branja krajših dramskih besedil,
 ob branju domačih in tujih krajših dramskih del in gledanju predstav razvijajo osebnostno in narodno
identiteto,
 s pomočjo učitelja pišejo in se pogovarjajo o besedilih in o predstavah,
 s pomočjo učitelja ustvarjajo besedila in manjše predstave, nastopajo na odru ter se učijo delati v
skupini,

 udeležujejo se vaj ter sproščeno improvizirajo besedila,
 spoznavajo glavne prvine gledališkega dogodka, tj. gledališko komunikacijo in njeno aktualnost
(igralec–predstava–skupinski gledalec),
 razvijajo zmožnosti izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem in govorom v odrskem prostoru.
Obdelava gradiv – umetne snovi
(OGU – 7., 8. in 9. razred)
naravoslovno-tehnični predmet
UČITELJ: ANDREJ VELIKONJA
Je enoletni predmet, kjer je poudarek na izdelavi uporabnega izdelka v obliki projektne naloge.
Pri izdelavi predmeta spoznamo postopke obdelave različnih umetnih snovi: akrilnega stekla, penjenega PVCja, granulata, stiropora …
Izdelke izdelujemo iz materiala, ki je na voljo v gradivih, ter iz materiala, ki je v šolski delavnici. Izdelki
nastajajo po lastnih zamislih ali po vnaprej pripravljenih načrtih.
Primeri izdelkov: ladjica iz stiropora, figurica ali nakit iz granulata, svetilka iz akrilnih plošč, avtomobilček iz
umetnih snovi s pogonom na elektromotorček ali na elastiko, konstrukcija verižnega eksperimenta …
Pri načrtovanju izdelkov uporabljajmo različne vire informacij, kot so računalniški programi,
Obdelava gradiv – kovine
(OGK – 7., 8. in 9. razred)
naravoslovno-tehnični predmet
UČITELJ: ANDREJ VELIKONJA
Je enoletni predmet, kjer je poudarek na izdelavi uporabnega izdelka v obliki projektne naloge.
Pri izdelavi predmeta spoznamo postopek struženja (les) in osnovne postopke obdelave kovin: kovanje,
krivljenje, odrezavanje, kovičenje, spajkanje.
Izdelke izdelujemo iz materiala, ki je na voljo v gradivih, ter iz materiala, ki je v šolski delavnici.
Izdelki nastajajo po lastnih zamislih ali po vnaprej pripravljenih načrtih.
Primeri izdelkov: model helikopterja iz žice, namizna svetilka, model vozila na toplotni pogon (parni), pinceta,
vijač, obesek za ključe, konstrukcija verižnega eksperimenta …
Pri načrtovanju izdelkov uporabljajmo različne vire informacij, kot so računalniški programi, internet in
priročniki.
Organizmi v naravi in umetnem okolju
naravoslovno-tehnični predmet
(ONA – 7., 8. in 9. razred)
UČITELJICA: CVETKA KOCBEK
Pri izbirnem predmetu organizmi v naravi in umetnem okolju bomo sledili naslednjim ciljem:
 Učenci bodo spoznavali življenjske potrebe živih bitij in tako bolje povezovali biotske in abiotske
dejavnike.
 Spoznavali bodo, da je vsako rušenje ravnotežja v naravi
usodno za preživetje organizmov.
 Ob gojenju organizmov se bodo zavedali, da so živa
bitja, ki jih človek vzame v oskrbo, odvisna od njega in
ob tem se bodo naučili odgovornega ravnanja z vsemi
živimi bitji.
 Obravnavali bomo naslednje tematske sklope:
 Naravno okolje – popis bivališč v domači okolici.
 Antropogeno okolje – vplivi človeka na spreminjanje
naravnega okolja.
 Organizmi v naravnem okolju – predstavniki živih bitij v naravnih ekosistemih bližnje okolice.
 Organizmi v antropogenem okolju – živalski in rastlinski predstavniki.
 Organizmi v umetnem okolju – vzgoja organizmov v terariju, akvariju, insektariju …
Izdala: Osnovna šola Sladki Vrh
Ravnateljica: Andreja Košti
Besedila pripravili: učitelji
Maj, 2013

Similar documents