PDF

Comments

Transcription

PDF
Informator
TISKOVINA
01
Vizija TPV
► ► ►
Poslanstvo TPV
► ► ►
Poštnina plačana pri pošti 8105 Novo mesto
APRIL2010
Prisotni v vsakem avtomobilu.
Učinkovit in cenjen partner v industriji vozil.
Uvodna beseda
Spoštovane sodelavke in sodelavci!
► Konec dober, vse dobro, se navadno reče, če se stvari
iztečejo dobro. Če postavimo v takšno primerjavo poslovanje v preteklem letu, smo lahko zadovoljni. Spomnimo se,
kako smo bili ob polletju zbegani in zaskrbljeni zaradi težav,
ki nam jih je zadala splošna gospodarska kriza in recesija v avtomobilski branži. Nihče si ni upal napovedovati sprememb
v izboljšanje razmer, najmanj pa kakšen izhod iz labirinta
težav. Še več. Kljub zavedanju, da protekcionizem ne vodi iz
težav, je vsak najprej reševal sebe. Poslovni partnerji so reševali
domače težave, banke so omejile in zaostrile pogoje za kredite,
plačilna disciplina se ni spoštovala, skratka poslovno okolje je
bilo porušeno in nepredvidljivo. Zahvaljujoč temu, da smo že
v letu 2008 sprejeli ukrepe za zniževanje stroškov poslovanja,
ko je avtomobilska industrija po finančnem zlomu, med prvim občutila recesijo, smo bili pripravljeni na prihajajoče
težave v poslovanju. Nekateri naši ukrepi so sicer pri izvajanju kazali določene napredke, vendar premalo za stabilizacijo
poslovanja. Upornost in trdna volja, da premagamo nastale
težave, predvsem določeni protikrizni ukrepi po svetu, za nas
pomembno subvencioniranje prodaje avtomobilov, so začele
obračati poslovanje v pravo smer. V drugem polletju 2009
so se razmere obrnile na bolje. Povečali so se odpoklici naših
kupcev. Brez časovnih zamikov smo nadaljevali dela na novih
projektih, ki smo jih po planu vpeljali v proizvodnjo. Ko so se
popravile količine v proizvodnji, smo tudi stroške lažje obvladali. Z rezultati v drugem polletju smo uspeli pokriti pol-
2
| INFORMATOR | april 2010
letno izgubo in pozitivno zaključiti poslovno leto 2009. Prav
gotovo je to srečna zgodba. Mogoče se bo kdo vprašal ali so
bili potrebni ukrepi za zniževanje stroškov dela, kot so 36urni delovni teden in prerazporejanje ur, rezanje stroškov, ki
niso vezani na direktno poslovanje. Nedvomno so bili potrebni in so prispevali pomemben delež pri reševanju nastalih
kriznih težav. Še več, skupaj smo dokazali, da lahko s pravimi
in pravočasnimi ukrepi temeljito omilimo poslovne težave.
Z zadovoljstvom lahko ugotovim, da je kolektiv premagal
težko preizkušnjo. Zato je na mestu zahvala vsem in vsakemu
posebej za razumevanje in prispevek. Danes še vedno ostaja
vprašanje izhoda iz krize, na katerega pa ni pravega odgovora,
kaj nas čaka na kratki rok in kaj v
prihodnosti. Tako kot se je kriza
časovno in efektivno različno
odražala v različnih gospodarskih
panogah, tako tudi ne bo enotnega izhoda. Prav gotovo smo veliko
hitreje padli v krizo, kot bomo
izšli. Nedvomno si še ne predstavljamo posledic in sprememb,
ki bodo sledile. Še vedno ocenjujemo razmere s starimi, doslej
poznanimi merili uspešnosti gospodarstva in povezane ekonomije. Svetovna kriza pa je temeljito
pretresla gospodarstvo, odnosno
svetovno ekonomijo. Marsikaj
bo ostalo podrto, največ stvari bo
potrebno postaviti na novo. Zato
je zelo pomembno, da se zavemo
teh sprememb in jih poskušamo
ovrednotiti z novimi spoznanji.
Pred nami je čas sprememb, z
novimi težavami, le-te pa ponujajo nove izzive. Če se jih bomo
pravilno lotili, so lahko naše priložnosti. Na teh pa gradimo
našo prihodnost. Torej, dokler traja življenje, ni konca, ne dobrega, ne slabega, ampak so stalne spremembe, težave in izzivi,
ki nam nudijo priložnosti. Vmes so potrebni časovni mejniki,
da lahko presodimo, ali smo še v pravi kondiciji. Prepričan
sem, da se sodelavci TPV zavedajo svojih priložnosti in bodo
vztrajali na uspešni poti v prihodnost. ◄
Vladimir Gregor Bahč
Predsednik uprave in generalni direktor
Iz vsebine
Novice iz Skupine TPV
stran
01
Vizija TPV
► ► ►
Poslanstvo TPV
► ► ►
APRIL2010
Prisotni v vsakem avtomobilu.
industriji vozil.
Učinkovit in cenjen partner v
2
Uvodna beseda
stran
3-6
Novice iz Skupine TPV
stran
dr. Tomaž Savšek
8105 Novo mesto
7-11
APRIL10
In f o r m a to r
Poštnina plačana pri pošti
Novice iz posameznih
družb in poslovnih enot
stran
12-15
Novice o zaposlenih
stran
15-19
Splošno
stran
20
V pripravi Strateški plan
TPV 2010-2014
► Uprava TPV d.d. pripravlja nov Strateški plan TPV d.d. za obdobje 2010 – 2014. Spremembe v okolju kot so svetovna finančna kriza in
gospodarska recesija ter intenziven razvoj novih tehnoloških in inovativnih rešitev v avtomobilski industriji, so tisti dejavniki, zaradi katerih
se je vodstvo TPV odločilo, da v letu 2010 preveri obstoječo strategijo
in skupaj s sodelavci pripravi nove usmeritve, ki bodo pomagale pri
nadaljnjem uresničevanju strateških ciljev. Strateški plan je trenutno v
postopku verifikacije in potrjevanja. V naslednji številki pa bomo plan
predstavili tudi našim bralcem. ◄
Teja Bezeg
Programski svet ACS
letos v TPV
► ACS (Automotive Cluster of Slovenia, Slovenski avtomobilski
grozd) je v decembru 2009 že osmo leto zapored organiziral programski svet, ki je namenjen pregledu dela članov ACS v tekočem letu in
prikazu nadaljnjih usmeritev. Program tokratnega sveta je bil usmerjen
v predstavitev skupnih razvojnih projektov in aktivnosti članov ACS v
letu 2010. Skupaj z zunanjimi strokovnjaki se je odvijala debata o najbolj aktualnih temah. Zanimiva je bila predstavitev panela dobaviteljev
skupine Renault-Nissan, čemur je sledila okrogla miza o elektrifikaciji
vozil z uvodnima predavanjema dr. Gereona Meyera iz podjetja Clepa
o »Green Car Initiative« in predstavitev Renaultovega koncepta mobilnosti brez emisij. V drugem sklopu je potekalo predavanje o razvojnem
financiranju, predstavljeni so bili projekti članov avtomobilskega grozda,
ki so bili letos uspešni na domačih razpisih in razpisih EU, ter načrti avtomobilskega grozda za leto 2010. Dogodek se je zaključil s praktičnim delom, kjer so si gostje vodeno ogledali proizvodnjo v Arsedu. Programski
svet se je odvijal v vili Elza, gostitelj le-tega pa je bila Skupina TPV. ◄
Nagradna križanka
Informator je časopis Skupine TPV
Naslov uredništva: TPV d.d., Kandijska cesta 60, 8000 Novo
mesto, Telefon: 39 18 669
Glavni in odgovorni urednik: dr. Tomaž Savšek
Izvršna urednica: Erika Zagorc
Člani uredniškega odbora: Teja Bezeg, Stanislav Bobnar, Ljiljana
Čigoja Mitrović, Jože Grozde, Suzana Hervol, Diana Kosar, Tomaž
Križan, Igor Tomažin, Danijel Zupančič
Grafična priprava, filmi, tisk: Špes, grafični studio, Novo mesto
Naklada: 1.500 izvodov
Ogled proizvodnje podjetja Arsed
april 2010 | INFORMATOR |
3
Novice iz Skupine TPV
Novosti v organiziranosti TPV d.d.
► S prvim januarjem 2010 smo
sprejeli spremenjena dokumenta
Pravilnik o notranji organizaciji
TPV d.d. in Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest. Rast podjetja
in novi izzivi v poslovanju podjetja
so zahtevale spremembe v organizacijski strukturi. Na določenih
področjih dela so se večale zahteve
in naloge, kar smo poskušali optimalno in pregledno porazdeliti
med izvajalce. Na ta način smo legalizirali organizacijo dela, ki je v
praksi že delovala, dejansko pa ni
bila formalno postavljena. Naloge,
katere so doslej pokrivali člani uprave, smo razdelili v štiri sektorje:
razvojni sektor, ekonomski sektor,
prodajni sektor in sektor oskrbe
in proizvodnje, v katerih so organizirane pripadajoče direkcije in
poslovne enote. Sektorje koordinira in nadzira predsednik uprave in
generalni direktor, kakor tudi štabne
direkcije, ki niso organizirane sektorsko. Direktorji sektorjev, ki so
Organigram TPV d.d.
bili že doslej zadolženi za določene direkcije, le
te pokrivajo tudi vnaprej. Predsednik uprave in
generalni direktor pa je do preklica pooblastil
člana uprave in direktorja sektorja oskrbe in
proizvodnje za koordinacijo in nadzor direkcij:
kakovost, okolje, informatika in stalni napre-
dek. Predsednik uprave in generalni direktor je
odgovoren tudi za kapitalske naložbe. Z novo
organiziranostjo želimo izboljšati pretok informacij po hierarhiji v obe smeri, obenem pa
zagotoviti večjo odgovornost posameznikov za
zaupano področje dela. ◄
Teja Bezeg
Podpis pogodbe o
financiranju razvojnih
projektov
► Predsednik uprave in generalni direktor TPV Vladimir
Gregor Bahč ter član uprave Slovenske izvozne in razvojne (SID)
banke Jožef Bradeško sta ob koncu lanskega leta podpisala pogodbo, s katero je SID banka družbi TPV odobrila dolgoročni kredit
za razvojna projekta »Ogrodja vzglavnikov« in »Varjeni sklopi
sedežev«. SID banka je to posojilo odobrila iz sredstev Evropske
investicijske banke (EIB) in drugih virov, ki so namenjeni financiranju razvojnih projektov na področju avtomobilske industrije.
S temi dolgoročnimi in ugodnimi viri financiranja SID banka
podpira razvojne projekte, ki utrjujejo položaj slovenskih razvojnih dobaviteljev na globalnem trgu. TPV pa se zaveda pomena investicij v novo znanje in tehnologije, zato s ciljem izdelave
novih izdelkov na podlagi inovativnih rešitev čedalje več sredstev
vlaga v te namene. ◄
4
| INFORMATOR | april 2010
Saša Keleman (direktor področja spodbujevalnega in razvojnega financiranja SID banke), dr. Tomaž Savšek (pomočnik generalnega direktorja
TPV), Vladimir Gregor Bahč (predsednik uprave in generalni direktor TPV), Jožef Bradeško (član uprave SID banke) in Stanislav Berlec
(namestnik direktorja področja spodbujevalnega in razvojnega financiranja SID banke)
Novice iz Skupine TPV
Samo Avsec, Teja Bezeg
Inovativna dejavnost
► V lanskem letu smo si v TPV d.d. postavili visoke cilje na področju uvedbe izboljšav in oddaje inovativnih predlogov. Kljub krizi, ki je
doletela avtomobilsko branžo v lanskem letu in posledično tudi naše podjetje, pa oddajanje inovativnih predlogov in njihova realizacija ni
zastala. Za cilj smo si zadali 1 inovativni predlog na zaposlenega in ga celo presegli. Manj uspešni smo bili pri realizaciji izboljšav in optimizacij
procesov, vendar predvsem zaradi slabega prvega polletja. V letošnjem letu smo si glede oddaje inovacijskih predlogov zastavili še nekoliko
bolj ambiciozen, a dosegljiv cilj, in sicer 1,1 predloga na zaposlenega. S pravim načinom dela in podporo centralnih služb bo tudi dosežen.
Na nekaterih poslovnih enotah so že v teku investicije, ki bodo povečale fleksibilnost in optimirale proces izdelave izdelkov, na ostalih se bo
to tekom leta še zgodilo. Zaposleni se zavedamo, da mora biti TPV inovativen, fleksibilen in visoko produktiven dobavitelj če hoče obstati v
konkurenci. V vsakem kvartalu bomo v TPV d.d. in po novem še v Arsedu poiskali najprizadevnejše pri oddajanju pobud in izboljšav - najpobudnike in najizboljševalce. V letu 2010 se kot že nekaj let zapored podajamo »na lov« tudi za iskanjem najbolj inovativnega predloga v
Skupini TPV, katerega predlagatelj bo prejel nagrado Martina Krpana. ◄
Klemen Becič,
Mitja Bauer,
najpobudnik in najizboljševalec
IV. kvartala 2009, TPV d.d.
najpobudnik in najizboljševalec
IV. kvartala 2009, Arsed
Klemnu Beciču so ob podelitvi nagrade čestitali in zaželeli obilico dobrih
idej tudi v prihodnje Aleš Zamida, Mitja Novak in Samo Avsec
Nagrajenec Mitja Bauer (drugi z leve), čigar uspeha so bili veseli tudi
Metka Geršič, Andrej Drobnič in Emir Šoštarec
Klemen kot proizvodni delavec II na PE Suhor z zanimanjem spremlja
delovne procese v celotni proizvodnji. Več kot leto dni upravlja
630-tonsko stiskalnico za izdelovanje odpreškov stranic sedeža.
Na svojem delovnem mestu si prizadeva za čim bolj brezhibno
delovanje stroja, kajti všeč mu je, če opravila potekajo po začrtani
poti. V nasprotnem primeru je stvari potrebno rešiti - učinkovito ter
čim hitreje. Spoznavanje s »630-tonko«, kot imenujejo stiskalnico
zaposleni, je pri njem sprožilo težnjo po večji produktivnosti z
manj zastoji. Začel je podajati predloge in nekaj teh je bilo kmalu
realiziranih, kar mu je vlilo voljo za razmišljanje o novih idejah. V
preteklem tromesečju je Klemen Becič zaradi številnih koristnih
predlogov obenem postal najpobudnik in najizboljševalec, kar se je
zgodilo prvikrat od uvedbe natečaja za naj inovacijski predlog (IP).
»Inovativna dejavnost mi predstavlja neke vrste izpopolnjevanje,
stalni napredek in priložnost za nove zamisli. Kak dodatno prislužen
evro pa tudi ne more škoditi, kajne?« strne svoje razmišljanje Klemen
Becič, ki bo kmalu zaključil šolanje in pridobil poklic strugarja.
Mitja si s svojim delovanjem in razmišljanjem vseskozi prizadeva za
nemoten potek delovnih procesov. Meni, da s tem posameznik lahko
prispeva k uspešnemu delovanju celotne proizvodnje. V Arsedu deluje že 7 let in v tem obdobju je našel že marsikatero bližnjico do še
učinkovitejšega ravnanja s stroji. Vseeno pa je včasih kakšna ideja ostala tudi neizrečena. Sedaj, ko je IP začel zapisovati, je ugotovil, da je to
dobra varovalka pred pozabo določenih zamisli. Nekatere so se v njegovih mislih oblikovale dlje časa in verjetno čakale na pravi trenutek,
da ugledajo luč sveta. Novo vzpostavljeni način omogoča učinkovito
podajanje in realizacijo predlogov. Mitja Bauer je že takoj po vpeljavi
IP postal hkrati najpobudnik in najizboljševalec. Kot vodja delovne
skupine išče načine, ki bi usmerili delovanje k čim večji produktivnosti, varnosti pri delu ter poenostavljanju del. Torej pot, ki omogoča
kakovostno delovanje s čim manj koraki. Verjame, da so izboljšave
sistemov in strojev vedno možne. Z mislimi pri inovativnosti Mitja
še doda: »Svetujem, da sodelavci podajajo inovacijske predloge, saj
bodo s tem njihove ideje hitreje zaživele. Tako si lahko vsakdo izboljša
pogoje delovanja in urejenost delovnega mesta.«
april 2010 | INFORMATOR |
5
Novice iz Skupine TPV
Teja Bezeg
Nataša Tomc
Podpis
sporazuma
s FINI
► Ob koncu januarja je v prostorih
vile Elza potekal podpis sporazuma o
dolgoročnem sodelovanju na pedagoškem,
strokovnem in raziskovalnem področju
med Fakulteto za industrijski inženiring
Novo mesto (FINI) in: Revozom, TPV,
Fakulteto za energetiko Krško (Univerza v
Mariboru) ter Fakulteto za informacijske
tehnologije Beograd.
FINI (prostori Šolskega centra Novo
mesto) je bila ustanovljena v letu 2009.
Oblikovani so bili štirje programi s
področja strojništva: visokošolski strokovni ter univerzitetni program Inženiring
in vozila in magistrski ter doktorski program Inženiring in avtomobilska industrija. Fakulteta ves čas svojega obstoja
sodeluje tako z domačimi kot tujimi
strokovnjaki iz industrije in institucij.
Z namenom oblikovanja kakovostnih
programov, podajanju ustreznih znanj
ter praks in zagotavljanju strokovno usposobljenih kadrov želi FINI še dodatno
okrepiti sodelovanje z univerzami in
drugimi izobraževalnimi ustanovami ter
različnimi podjetji gospodarstva.
Podpisani sporazum predstavlja potrditev te vizije in začetek obetavnega sodelovanja. ◄
Skupaj skrbimo za okolje
► V okoljski politiki TPV d.d. je zapisano, da bo podjetje pri proizvajanju avtomobilskih proizvodov zmanjševalo obremenitve v okolje, s posebnim poudarkom pri
zmanjševanju količin odpadkov in emisij v okolje. Da bi izmerili učinkovitost izvedenih
aktivnosti, smo postavili cilje za vsako poslovno enoto posebej in za TPV d.d. skupaj. Cilji
se merijo za količino zbranih odpadkov v kg vseh zbranih odpadkov/100kg izdelkov in za
stroške odstranjevanja odpadkov v €/100 kg izdelkov. Z doslednim ločevanjem odpadkov,
vračanjem izrabljenih emulzij, olj in embalaže dobaviteljem nam je uspelo doseči zastavljene cilje tako v TPV d.d. kot na posamezni poslovni enoti.
Graf1: Količine zbranih odpadkov /100kg izdelkov za TPV d.d.
Graf2: Stroški odstranjevanja odpadkov /100kg izdelkov za TPV d.d.
Podpisniki sporazuma prof. dr. Dragan Domaze, Vladimir Gregor Bahč, Štefan David,
prof. dr. Anton Jezernik, Aleš Bratož, in prof. dr.
Andrej Predin
Ker odpadki predstavljajo strošek za
podjetje, se bomo tudi v prihodnosti trudili
z doslednim ločevanjem odpadkov. V celotni skupini TPV se vsak kvartal izvede
notranja presoja odpadkov, kjer s predstavnikom podjetja Surovina d.d. preverimo ustreznost in iščemo dodatne možnosti
ločevanja. Največ težav je opaziti med
komunalnimi odpadki, kjer še vedno najdemo plastiko, karton in embalažo od pijač.
Zakonodaja, stroški odlaganja in polnost
odlagališč nas silijo v zmanjševanje komunalnih odpadkov, kar pa lahko dosežemo
6
| INFORMATOR | april 2010
le z doslednim ločevanjem, vendar je zaradi
pomanjkanja prostora in manjših količin to
zelo težko izvedljivo. Vsi odpadki imajo obliko in jih vidimo, kako pa je z emisijami v
zrak? Proizvodnja, transport, hlajenje prostorov, ogrevanje… vse to povzroča emisije
v zrak, ki jih ne vidimo, jih pa občutimo
preko onesnaženosti zraka in podnebnih
sprememb. Vsak Slovenec v okolje vsako leto
izpusti okoli 8 ton CO2. V TPV d.d. so bile
v letu 2009 izračunane emisije CO2 v zrak
iz transporta, prevoza na delo, porabe elektrike, plina in kurilnega olja. Količine CO2
Novice iz posameznih družb in poslovnih enot
Arsed
so ogromne:
• PE Brežice: 1 670 t CO2
• PE Suhor: 1 047 t CO2
• PE Velika Loka: 1 839 t CO2
• PE Ptuj: 623 t CO2
• TPV d.d. režijske službe: 493 t CO2
V letošnjem letu bomo nadaljevali z
aktivnostmi glede ločevanja odpadkov,
prav tako pa bomo izvedli posamezne aktivnosti, ki bodo vodile k zmanjševanju
porabe energentov in transporta, saj pri teh
dejavnostih nastane največ CO2. Že danes
pa vam nudimo nekaj nasvetov, kako lahko
vsak posameznik zmanjša svoj CO2 odtis:
• Zmanjšajte temperaturo svojega doma
za 1 ºC in s tem zmanjšajte letno do
300 kg emisij CO2 v svojem gospodinjstvu.
• Uporabljajte varčne žarnice, tako imenovane sijalke. Te porabijo štirikrat
manj energije kot navadne z žarilno
nitko in trajajo vsaj desetkrat dlje. Z
zamenjavo treh navadnih žarnic s sijalkami v lučeh, ki gorijo dalj časa in z
ugašanjem luči, ko jih ne potrebujemo,
lahko prihranimo približno 125 kg
CO2, letno.
• Zmanjšajte hitrost s 110 km/h na 90
km/h in tako zmanjšajte porabo goriva
za 20 %.
• Preverite tlak v gumah. S pravilno napolnjenimi gumami lahko pri vožnji
prihranite od 2 do 4 % goriva.
• Posadite drevo, saj eno drevo v svojem
življenju veže 1 tono CO2.
• Preden sedete v avto in se odpeljete do
najbližje trgovine razmislite ali greste
lahko peš. Pri prevoženih 5.000 km
avto izloči v ozračje tolikšno količino
CO2, ki je enaka njegovi teži. ◄
Kruno Šimrak
Peugeot 208, lev razreda malih vozil
► Po uspešnih programih Twingo in
Clio, ki se izvajajo v podjetju Arsed d.o.o.,
smo v začetku leta 2010 v sodelovanju s
podjetjem TPV d.d. začeli izvajati aktivnosti, povezane z novo pridobljenim projektom
novega vozila znamke Peugeot. Vozilo bo
širši javnosti predstavljeno leta 2012 in
bo naslednik uspešnic modela Peugeot
206 in Peugeot 207. S tem projektom v podjetju nadaljujemo uspešno
udeležbo v segmentu oziroma razredu
malih vozil, ki zavzemajo največji tržni
delež v avtomobilski industriji. Pri novem
vozilu Peugeot bo podjetje Arsed d.o.o.
sodelovalo na področju sedežnih struktur.
Z novo postavljenim procesom na lokaciji
Novo mesto, bomo izdelovali sedežne
strukture naslona zadaj. Izdelek bo sestavljen v dveh različicah, deljivo preklopnega
naslona zadaj ter standardne različice zadnjega naslona. Projekt Peugeot je pridobil
projektni naziv A-9 in bo vključeval vse
procese sestave. Od logistično krmiljenih
procesov vhodnih komponent, industrijske
sestave obločnega in točkovnega varjenja
Arsed
Konceptna različica novega vozila
Peugeot
ter končne obdelave izdelkov z elektrostatskim postopkom nanašanja barve in sistemom sledljivosti izdelkov. Proces industrijske sestave bo zasnovan po standardih
avtomobilske industrije, ki omogoča visoko
tehnološko napreden proces z uporabo robotske tehnologije ter zagotavljanje visoke
kakovosti. Novi izdelek programa Peugeot
bo podjetju Arsed d.o.o. omogočil prisotnost na hitro rastočem slovaškem trgu, kjer
se bo novo vozilo, poleg domače lokacije
francoske znamke, tudi izdelovalo. ◄
Emir Šoštarec
Natečaj za inovacijski predlog odslej
tudi v Arsedu
► V septembru 2009 smo v Arsedu
uvedli sistem organiziranje inovativne dejavnosti. Tudi v preteklosti smo v Arsedu
poznali inovativnost. Sedaj pa smo jo le še
formalizirali, da bi se tako dodatno vzpodbujala in pospeševala inovativna dejavnost
zaposlenih kot sestavni del poslovnega procesa. Ob uvedbi organizirane inovativne
dejavnosti smo izvedli tudi predstavitev
dejavnosti vsem zaposlenim v Arsedu, kjer
je direktorica Metka Geršič izpostavila
pomembnost zavedanja, da sta kakovost
in inovativnost nedeljivo povezani z gospodarsko rastjo, blaginjo in družbenim
napredkom ter da se uspešne organizacije
ločijo od neuspešnih ravno po vlaganju v
inovativnost in razvoj. Pri inovacijski dejavnosti bomo vsako tromesečje podelili
nagrado za najizboljševalca in najpobudnika. V letu 2009 je bil postavljen cilj en pred-
log na zaposlenega, katerega smo si zastavili
tudi za leto 2010. Skupaj je bilo od oktobra
do decembra 2009 oddanih 22 predlogov,
od tega 5 izboljšav in 17 pobud. V januarju
smo dodatno spodbudili zaposlene k oddajanju inovacijskih predlogov in timskemu
pristopu k problemom z vključevanjem
inovativnih rešitev posameznikov. Največ
inovacijskih predlogov je v 4. kvartalu 2009
oddal vodja delovne skupine Mitja Bauer
in tako prejel oba naziva, najpobudnik in
najizboljševalec hkrati. Mitja je veliko predlogov in izboljšav podajal že pred uvedbo
sistema organiziranja inovativne dejavnosti. Vse od tedaj pa predloge redno piše. Ob
tej priložnosti bi rad povabil vse sodelavce
k pisanju inovacijskih predlogov, saj še tako
na videz majhna ideja lahko predstavlja bistveno izboljšavo in korak bliže napredku. ◄
april 2010 | INFORMATOR |
7
Novice iz posameznih družb in poslovnih enot
Arsed
Franc Plevel
TPV Avto
Vladimir Bahč
Nova pridobitev v podjetju
TPV Avto
Visokogorska tura na Krn
(2245m)
► Primorski očak Krn (2245 m) je bil cilj visokogorske ture, ki
smo se je udeležili pohodniki iz Arseda, pridružili pa so se nam še
zunanji gosti. Slabo vreme, ki je bilo napovedano tiste dni, na naše
razpoloženje ni vplivalo. Po vožnji čez Vršič smo prespali v Planinskem domu dr. Klementa Juga v dolini Lepene (700 m) in se naslednje jutro zagrizli v severno pobočje Krna, kjer smo se ustavili pri Krnskem jezeru (1391 m). V delno oblačnem vremenu smo po slabih
šestih urah in prečenju snežišč prišli do Gomiščkovega zavetišča pod
Krnom (2182 m) nato pa še na precej vetroven vrh Krna. Del ekipe
je osvojil tudi sosednji vrh Batognico, za katerega so značilni ostanki
italijanskih bunkerjev iz prve svetovne vojne. S Krna smo bili deležni
prelepega razgleda, in sicer od Benetk preko italijanskih Dolomitov,
avstrijskih Alp in seveda slovenskih Julijskih Alp. Seveda brez planinskega krsta ni šlo. Ostanek dneva je minil v prijetnem vzdušju v koči,
naslednje jutro pa smo se nameravali v dolino vrniti po daljšem spustu
čez Peske, kateremu smo se zaradi napovedanih padavin, odpovedali.
Udeleženci ture Kruno Šimrak, Tomaž Križan, Gregor Zaletelj,
Robi Kastelic, Franc Brezovar in Franc Plevel (vsi Arsed) ter Darko
Gorišek in Nevenka Brezovar (zunanja člana) smo se ustavili še pri
izviru Soče in pri Ruski kapelici na Vršiču. ◄
Vladimir Bahč prejema priznanje z rok Marjana Murna
► Podjetje TPV Avto d.o.o. se od 17. decembra dalje ponaša z
novo veliko pridobitvijo: Renault PRO+ centrom. Projekt Renault
PRO+ (izgovori se »pro plus«) predstavlja nov Renaultov koncept
aktivnosti prodaje in servisiranja lahkih gospodarskih vozil, ki se je z
letom 2009 začel uvajati v skupini Renault na svetovnem nivoju. Storitve novega centra so v prvi vrsti namenjene podjetnikom, še posebej tistim, katerih posel je vezan na transport. Podjetje TPV Avto
d.o.o. v svojem centru Renault PRO+ obstoječim in novim kupcem
– lastnikom lahkih gospodarskih vozil Renault med ostalim ponuja:
• park preizkusnih in nadomestnih vozil (Master, Trafic, Kangoo
Express,..),
• zunanji razstavni prostor s stalno razstavljenimi vozili,
• strokovno usposobljeno prodajno in servisno osebje, specializirano za lahka gospodarska vozila Renault,
• podaljšan delovni čas sprejema na servisu,
• popravila lahkih gospodarskih vozil do skupne teže 5 ton,
• mobilnost z nadomestim vozilom enake kategorije v primeru
nevoznosti vašega vozila,
• vse vrste manjših in večjih predelav lahkih gospodarskih vozil
Renault,
• visoko strokovno servisno storitev s potrdilom o kontroli kakovosti opravljenih del.
Priznanje ob uradnem odprtju Renault PRO+ centra je direktor
Vladimir Bahč prejel iz rok Marjana Murna, vodje razvoja prodajno
servisne mreže pri Renault Nissan Slovenija. ◄
PRO+ center
Od leve proti desni: spredaj čepi Franc Plevel, zadaj pa so Krunoslav
Šimrak, Gregor Zaletelj, Franc Brezovar, Darko Gorišek, Robert Kastelic, Tomaž Križan in Nevenka Brezovar
8
| INFORMATOR | april 2010
Novice iz posameznih družb in poslovnih enot
PE Velika Loka
Sabina Šehomerović
Audit Renaulta na PE Velika Loka in PE Suhor
► 20.01.2010 je s strani kupca Renault
izveden audit pred-proizvodnje za Traverzo E33 levi in desni volan. Izvajalca audita,
odgovorna nabavnica Danielle Lopez in
koordinator kakovosti na projektu Jean
Louvrier, sta ocenila audit pozitivno, brez
blokantnih zadev z zelo visoko oceno 98
%, kar pomeni, da smo popolnoma pripravljeni na pričetek serijske proizvodnje
v T13. Odličnemu rezultatu so prinesle
izkušnje lokacije PE Velika Loka iz
področja varjenja izdelka Traverza X44, zavedanje in aktivno sodelovanje zaposlenih
iz lokacije ter na zelo visokem nivoju vodeno in odlično koordinirano delo projektne skupine Vladimirja Anžlovarja. Audit
pred-proizvodnje karoserijskih delov Renault E33 je potekal od 26. do 28. januarja
na lokacijah PE Suhor in PE Velika Loka,
izvedla sta ga auditerja Radivoj Malenšek
(SQF, Revoz Novo mesto) in Patrick Rayon
(nabavnik na projektu). Karoserijski deli,
PE Velika Loka
šest različnih pozicij, se bodo izdelovali
na PE Suhor, lakirali in odpremljali pa
iz PE Velika Loka. Tudi ta audit je ocenjen z ustreznostjo 98 % oziroma sprejet
brez kakršnihkoli rezerv. Pozitivna ocena
našega največjega kupca nam potrjuje,
da je TPV dobavitelj, ki je vedno sposoben zadovoljevati visoke kriterije kupcev
v avtomobilski industriji. ◄
Jože Grozde
Pohvala direktorja PE Velika Loka
► Direktor PE Velika Loka vsak mesec
na osnovi vestnega, marljivega in kakovostnega izvajanja del podeli pohvalo ODE, oddelku ali posamezniku. Za mesec december je
pohvalo dobil oddelek tehnološke priprave,
in sicer tehnolog Jože Pezdirc. Pohvala se je
nanašala na uspešno izvajanje del na vpeljavi
novih projektov v serijo. Jože se je na poslovni
enoti Velika Loka zaposlil 3.4.2009. Prišel je
iz podjetja Arsed, kjer je bil zaposlen v službi
kakovosti. V našo sredino se je poskušal čim
hitreje vključiti in s tem pridobiti nova znanja na področju tehnologije in proizvodnje.
Naključje je hotelo, da se je lahko takoj vključil
v projekt Brose, ki je temeljil na novi opremi
ter novi tehnologiji varjenja, ki je bila na PE
Velika Loka še neznana. Potrebno je bilo dosti
potrpežljivosti, izobraževanja ter osebnega
vključevanja pri nastavitvah celic in orodij,
kar se je skozi trajanje projekta izkazalo za zelo
uspešno. Jože je uspešno končal izobraževanje
in tako osvojil potrebno znanje, da danes lahko
svetuje in pomaga vzdrževalcem ter tudi operaterjem. Poznamo ga tudi po tem, da je pripravljen vedno priskočiti na pomoč. Tudi, če si
Z
v
h
a
ala
Jože Pezdirc
pri tem umaže roke ali delovno haljo. Odpravi
težave posveti ves čas, ki ga le-ta zahteva, kajti
zaveda se, da kruh daje proizvodnja in da vsak
zastoj lahko povzroči slabo kakovost ter ogrozi dobavo kupcu. Vsa njegova prizadevanja je
opazil tudi direktor PE Velika Loka, ki ga je
nagradil s pohvalo. Upajmo, da zgledi vlečejo
in da bomo ob vsaki izdaji Informatorja lahko
predstavili še kakšnega sodelavca s pridobljeno pohvalo. ◄
Upravi podjetja TPV in sodelavcem TPV PE Velika Loka se najlepše zahvaljujem za solidarnostno denarno pomoč, ki sem jo prejela ob nesreči, ki se je moji
družini pripetila v mesecu decembru.
Ana Blažič z družino
april 2010 | INFORMATOR |
9
Novice iz posameznih družb in poslovnih enot
TPV Prikolice
Diana Kosar
Rekordno leto 2009 v podjetju TPV Prikolice
► Krepko smo že stopili v leto 2010
in ravno pravi čas je, da se ozremo nanj in
ga ocenimo z razdalje. V TPV Prikolicah
se letos oziramo nazaj z nasmehom zadovoljstva, saj je za nami zelo uspešno leto.
Kljub recesiji, ki je prizadela večino podjetij
tako v Sloveniji kot tudi drugod po Evropi in
zunaj nje, skratka na vseh naših trgih, smo v
letu 2009 v TPV Prikolice podirali rekorde.
Prav vsi deli TPV Prikolic smo bili lani
izjemno delovni in posledično tudi uspešni:
Zabeležili smo dnevni rekord v proizvodnji, saj smo v enem dnevu izdelali kar 140
prikolic, zabeležili smo tudi mesečni rekord,
ko smo v enem mesecu (septembru) prodali
kar 3.066 prikolic in seveda letni rekord, na
katerega smo še posebej ponosni – lani smo
prodali kar 19.532 prikolic različnih tipov in
na različne trge. Kot načrtovano, smo širili
prodajo predvsem na trgih zunaj Nemčije,
ki pa ostaja še vedno naš večinski trg. Na
več trgov smo uspešno plasirali serijo EU,
ki se je odlično prijela in počasi nadomešča
prikolice iz programa Amigo, ki pa zaenkrat
še vedno ostaja kot ena naših prepoznavnih
blagovnih znamk, še posebej na domačem,
slovenskem trgu. Zelo dobro se je odrezala
naša nabavna služba, saj se za uspešnost v
veliki meri lahko zahvalimo tudi temu, da
smo velik del leta materiale nabavljali po
rezerviranih cenah, ki smo jih z veliko mero
daljnovidnosti dogovorili v časih, ko so cene
materialov na letni ravni dosegale dno. Tudi
razvoj v podjetju TPV Prikolice ne zaostaja.
Redno uvajamo izboljšave in novosti, še
posebej pa se v letu 2009 lahko pohvalimo s
sodelovanjem v projektu »MIR«. Gre za razvoj univerzalne prikolice za potrebe zaščite
in reševanja. Seveda so se odlično odrezali
tudi v financah (zelo ažurno fakturiranje
kupcem in uspešna izterjava dolžnikov je
poskrbela za primerno finančno stanje), v
službi logistike in odpreme, kjer je rutinirano
potekalo odpremljanje tudi do petih kamionov dnevno in v službi kontrole kakovosti
(praktično vse reklamacije kupcev, ki so bile
letos izjemno redke, smo uspešno izterjali
od odgovornih dobaviteljev). V šali včasih
pripomnimo, da če je tole recesija, naj le še
traja! Toda v resnici je uspeh rezultat trdega
dela, zavedanja, da je konkurenca huda in je
odločilna vsaka najmanjša dodatna ugodnost, ki jo kupcem lahko ponudimo. In še
nekaj pripomore k uspehu – dobro vzdušje
in odlično sodelovanje med vsemi službami
v podjetju, le to pa je v zadnjih časih v TPV
Prikolicah zgledno. Zavedamo se namreč da
podjetje sestavljamo ljudje in da je sodelovanje ključ do uspeha. ◄
Diana Kosar
TPV Prikolice
Veselo proti cilju
Voden ogled podjetja Javor Pivka
Strokovna ekskurzija zaposlenih v TPV Prikolice d.o.o.
► Ko se je zaključevalo preteklo leto in
so vsi načrtovali čim bolj nore novoletne
zabave, smo se »prikoličarji« odločili, da
zabavo malo okrnimo, in si namesto tega
privoščimo strokovno ekskurzijo. Sprejeli
smo prijazno povabilo enega naših večjih
dobaviteljev, podjetja Javor iz Pivke, ki nam
dobavlja lesene plošče za pode naših prikolic
in si vsi skupaj ogledali njihovo proizvodnjo. Ker več ljudi več ve in ker se da veliko
naučiti na izkušnjah koga drugega (saj je
premalo časa, da bi prav vse napake naredili sami), smo z veseljem pogledali prip-
10
| INFORMATOR | april 2010
ravo in proizvodnjo lesenih izdelkov. Gre
za večstopenjsko proizvodnjo, ki ni zelo
»high tech« naravnana, vendar so z malimi
posodobitvami (enako smo storili v TPV
Prikolicah) izjemno povečali produktivnost.
To je tudi razlog ali pojasnilo, kako so lahko
konkurenčnejši od številnih večjih tujih ponudnikov. Še en razlog, ki nas je vodil v želji
po ogledu njihove proizvodnje pa tiči v tem,
da se zavedamo dejstva, da posameznik dosti
lažje dela s posameznimi materiali, če pozna
vsaj njihovo osnovno sestavo in tehnologijo.
Vse to so nam prijazni sodelavci iz Javorja
natančno razložili, ko so nas popeljali skozi
svojo proizvodnjo. Ker pa se »prikoličarji«
zavedamo, da časa ne smemo nikoli izgubljati po nepotrebnem, smo čas v avtobusu
dodobra izkoristili za neformalno druženje,
ki poveže sodelavce, da postanejo (skoraj)
prijatelji. Veliko se je pelo (hvala prizadevnim
muzikantom-našim sodelavcem in njihovemu podmladku), nekaj malega pa tudi
pojedlo in popilo. Naučili smo se veliko
novega in si hkrati privoščili lep dan.
Toplo priporočamo! ◄
Novice iz posameznih družb in poslovnih enot
TPV Prikolice
Diana Kosar
Recikliranje za nasmeh
Kdo so Rdeči noski klovni zdravniki?
»Klovni zdravniki so profesionalni umetniki, ki na podlagi znanstvenih dognanj uporabljajo edinstveno metodo, s katero lahko
ljudem, ki jih je prizadela huda bolezen ali poškodba, prinašajo
zaupanje in življenjski pogum. V pretežno žalostni in včasih celo
tragični realnosti bolezni in trpljenja stoji klovn, za razliko od vseh
drugih vpletenih ljudi, bolnemu ob strani kot imaginarna figura,
ki najde dostop do čustvenega sveta otrok in starostnikov in lahko
daje razumevanje in tolažbo. Klovn zaznava vse podrobnosti zunanjega sveta, vendar jih vidi v drugačni, neobičajni povezavi in iz
tega zgradi lastni svet distanciranega veselja. To mu omogoča, da
hkrati stoji na strani pacienta in na strani terapevtskega osebja ter
tako odločilno prispeva k izboljšanju celotne klime in poteka zdravljenja v bolnišnici.«
Zgornji tekst je z uradne spletne strani Rdečih noskov (www.rdecinoski.org).
TPV Johnson Controls
Obdaritev otrok zaposlenih
delavcev v TPV Johnson
Controls d.o.o.
► Podjetje TPV Johnson Controls d.o.o. je meseca decembra izvedlo tradicionalno novoletno obdaritev otrok zaposlenih
delavcev. Prireditev je potekala v Kulturnem centru Janeza Trdina.
Direktor Bojan Vernig je otroke pozdravil in nato skupaj z njimi
poklical dobrega moža – dedka Mraza. Dedek Mraz je otroke
razveselil z zgodbami, pesmicami in na koncu tudi z darili. Otroci
so sodelovali pri deklamacijah in pesmicah, poleg tega pa so pri
podelitvi daril, dedku Mrazu lahko zaupali želje za letošnjo obdaritev, mu sedli v naročje in se z njim fotografirali. ◄
► Mogoče je tekst res zelo resno napisan, ampak resno je običajno
tudi stanje malih bolnikov, ki jih klovni zdravniki obiskujejo po slovenskih bolnišnicah oziroma njihovih pediatričnih oddelkih. In ravno zato,
ker so mali bolniki še bolj prizadeti zaradi sivine in rutine bolniških dni,
so klovni zdravniki pravi »rešitelji«. V bolniške sobe prinesejo sončne
žarke in smeh, rdeče noske in na bleda ličeca malih bolnikov prinesejo
nasmeh. In ravno zato je potrebno to organizacijo, ki se žal, kot mnoge
druge dobrodelne organizacije, večno sooča s pomanjkanjem denarja,
podpreti. Tega ni vedno mogoče storiti z denarnimi nakazili, vendar tu
so še drugi načini. Eden od njih je npr. zbiranje odpadnih kartuš (»recycling 4 smile« ali slovensko »recikliranje za nasmeh«). Rdeči noski
od vsake uporabne prazne kartuše dobijo 1€. Samo klic na 04 53 53
390 je potreben in v podjetje dostavijo škatlo oziroma zaboje za zbiranje praznih kartuš. Zaboj ne zasede veliko prostora, ko pa je poln
enostavno pokličete številko,
ki je navedena na zaboju, in v
najkrajšem možnem času je
zaboj odstranjen in zamenjan
z novim, praznim. Projekt je
za podjetje v celoti brezplačen,
malim bolnikom pa prinese
kakšen dodaten nasmeh!
Rdeči noski – klovni zdravniki
potrebujejo tudi našo podporo.
Sodelujmo z njimi! Prinesimo
skupaj bolnim otrokom veselje
in smeh, ob tem pa naredimo
nekaj dobrega tudi za okolje!
V TPV Prikolicah že nekaj let
uspešno »recikliramo za nasmeh« (kar nekaj nas je svežih
mamic in očkov, ki se še kako
dobro zavedamo, da je jutri
mali bolnik lahko naš otroček,
ki si bo želel klovnovskega obiska), pridružite se tudi v vašem
podjetju! ◄
Iskreno čustvo,
ki ga premorejo
le otroci
april 2010 | INFORMATOR |
11
Novice o zaposlenih
Teja Bezeg
Obisk sodelavcev pri generalnem direktorju
► Vodstvo TPV spodbuja poklicni razvoj zaposlenih in vsak
dosežek posameznika sprejme z zadovoljstvom. Predsednik uprave
in generalni direktor Vladimir Gregor Bahč je 10. 2. 2010 povabil na
krajše druženje zaposlene Skupine TPV, ki so pred kratkim zaključili
šolanje ter tako nadgradili svojo formalno izobrazbo. Sodelavci, ki so
napravili korak višje, kar zadeva področje izobraževanja, so: Siniša
Bokor (TPV Avto Brežice), Janez Conta (TPV Johnson Controls),
Zvonimir Juran (TPV Johnson Controls), Silvester Škof (TPV
d.d., PE Suhor), Vladimir Škrinjar (TPV d.d.), Darjan Trupi (TPV
Prikolice) in Borut Varga (TPV Johnson Controls).
Gostje so podali nekaj misli in stališč v povezavi z doživljanjem
lastne poti izobraževanja ter uporabnosti novo pridobljenega znanja.
Predsednik uprave pa je izrazil zadovoljstvo nad uspehi sodelavcev.
Poudaril je, da znanje prinaša ključ do svetle prihodnosti. »Na tržišču
so iskana specializirana znanja, zato sta nenehno izpopolnjevanje in
težnja po inovativnosti postala spremljevalki stalnici. Napredek je
dosegljiv s stabilnimi, lahko manjšimi, a vztrajnimi koraki po začrtani
poti. Opaziti je, da vsa podjetja Skupine TPV napredujejo. Zasluge
temu gre pripisati tudi novim znanjem, izkušnjam in inovativnosti
sodelavcev, kar upam, da bo krepilo naše podjetje tudi v bodoče,« je
med sproščenim pogovorom izpostavil Vladimir Gregor Bahč. ◄
Na fotografiji ob generalnem direktorju z leve: Vladimir Škrinjar, Silvester Škof, Siniša Bokor, Darjan Trupi, Janez Conta, Zvonimir Juran in
Borut Varga.
Z znanjem do višje stopnje izobrazbe
Vladimir Škrinjar, TPV d.d.
► Vladimir Škrinjar, ki ga vsaj kar se službe tiče, poznate kot direktorja prodaje, je pridobil VIII. stopnjo izobrazbe in z njo naziv magister znanosti. Glede na
to, da je prodaji posvetil večino svoje delovne
dobe, je o prodaji razmišljal tudi v magistrski
nalogi, ki je nosila naslov »Zadovoljstvo
kupcev na mednarodnem avtomobilskem
medorganizacijskem trgu«. Priprava naloge
je zahtevala enako angažiranost kot opravljanje izpitov, saj je opravil ankete in globinske
intervjuje s ključnimi kupci TPV ter projektnim in prodajnim osebjem TPV. Če potegne črto, lahko reče, da so mu vsebina predavanj, predstavitev, izpitov in seminarjev
nadgradili znanje, ki mu pomaga ustvarjati optimalnejše
odločitve. »Študij, delo in zasebno življenje je izredno težko usklajevati. To je mogoče izvesti le z železno disciplino, vztrajnostjo in rednim vzdrževanjem fizičnih aktivnosti in močno željo po uresničitvi
cilja. Obstajala sta le delo in študij, zasebnega življenja skoraj ni bilo«,
razmišlja Vladimir. Prav gotovo bo sedaj nadoknadil zamujeno, zato
seznam načrtov raste iz dneva v dan. Zasebno bo na vrsti prenova
12
| INFORMATOR | april 2010
stanovanja in oblikovanje družine, pri delu si bo prizadeval pridobiti
dobičkonosne posle, letos namerava teči maraton na 21 kilometrov,
posvetil se bo tudi prijateljem, ki jih je v času študija zanemarjal, seveda
bo še naprej spremljal trende v avtomobilizmu ter iskal nova spoznanja
o vesolju. Vlado, boš vse to zmogel? ◄
Borut Varga, TPV JC
► Borut Varga, ki je zaposlen v podjetju TPV Johnson Cotnrols je meseca
decembra na Višji strokovni šoli na
Šolskem centru Novo mesto uspešno
zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom
»Optimiranje procesa izdelave usnjenih
sedežev« in tako pridobil VI. stopnjo
izobrazbe strojne smeri. V diplomski
nalogi se je spopadal z običajnim delom tehnologa, ki strmi k stalnemu
napredku. Iskal je namreč rešitev, kako
izboljšati obstoječi proces izdelave usnjenih sedežev. »To ne pomeni,
da je obstoječi proces neučinkovit, kajti že nekaj let oskrbujemo našega
kupca Revoz d.d. z usnjenimi sedeži po vseh kakovostnih kriterijih,
vendar filozofija vitke proizvodnje nas uči, kako zaznati in odpraviti
še tako majhne izgube. Seveda je pri reševanju takšnih zadev potreben
Novice o zaposlenih
projektni pristop, ki sem ga je v največji možni meri tudi upošteval. V mislih imam vse potrebne projektne faze in
vse filozofije teorij, ki so običajne za naš proces. Vodilo poteka naloge mi je bil časovni načrt, v katerem sem definiral
vse aktivnosti, ki so bile potrebne za uspešno izpeljavo,« dodaja Borut. Glede na to, da ima delovne izkušnje z
različnih področij (prodaja, kontrola, komerciala), bo le-te s pridobljenim znanjem nadgradil in uporabljal v praksi.
Težave lahko nastanejo takrat, ko delo zahteva več! Takrat je potrebno pridobiti zahtevano znanje, ki je včasih bolj
pomembno, kot tisto, ki smo ga že osvojili. Glavno vlogo odigra iznajdljivost in sistem dela, ki si ga vsakdo oblikuje
po svoje. Vsekakor pa je osnova za uspešno delo volja do dela, želja po napredku, najpomembnejše pa dejstvo, da
smo zaposleni. Glede na to, da bo jeseni Fakulteta za industrijski inženiring odprla svoja vrata, se bo udeležil informativnega dneva, na podlagi katerega se bo morda odločil za nadaljevanje študija.
Prosti čas izkoristi za stvari, ki zanimajo večino mladih. Prevladuje šport, kateremu želi posvetiti čim več časa.
Trenutno mu uspe le pohod na kakšen bližnji hrib, Borut pa upa, da bo lahko že kmalu več časa namenil tudi
ostalim športnim aktivnostim. ◄
Silvester Škof, TPV d.d., PE Suhor
► Na Šolskem centru novo mesto je šesto stopnjo izobrazbe pridobil Silvester
Škof, sicer zaposlen v poslovni enoti Suhor. V diplomski nalogi z naslovom Predelava
spodnje ploščice vrat je predstavil prvo večjo predelavo orodja, ki so jo v celoti izpeljali
na PE Suhor in pri kateri je aktivno sodeloval. Prve delovne izkušnje je pridobil v podjetju SCT Metlika, leta 1988 pa se je zaposlil v takratni Industriji motornih vozil, kjer
je sprva opravljal dela na vzdrževanju orodij. Za potrebe vzdrževanja orodij je izdelal
in vpeljal sistem za vodenje popravil orodij in vodenja skladišča rezervnih delov, za
kar je dobil tudi nagrado za inovacijski predlog. Pomemben mejnik v njegovi karieri predstavlja uvedba informacijskega sistema SAP, kjer je sodeloval kot nosilec v
oddelku, kjer je zaposlen. Večjih težav pri usklajevanju službenih in družinskih zadev
zaradi študija ni imel, vendar kljub temu o nadaljevanju študija trenutno ne razmišlja. »Sedaj, ko prihajajo toplejši
meseci, se bomo z družino ukvarjali s pohodništvom, s starejšo hčerko, ki sem jo že dobro navdušil za kolesarjenje,
pa bova naredila kar nekaj kilometrov,« zaključuje Silvester. ◄
Janez Conta, TPV JC
► Tudi Janez Conta, ki je ravno tako zaposlen v podjetju TPV Johnson Controls, je do nedavnega »gulil šolske klopi«. Z odlično pripravljeno projektno
nalogo »Just in time« je pridobil naziv strojni tehnik. Svojo nalogo je nadgradil
s številnimi zanimivi podatki, ki jih lahko pridobiš le v praksi, ter tako na profesorje naredil močan vtis. Kako ne, saj je Janez že dobrih osemnajst let zaposlen v
TPV-ju, kjer je začel na montažni liniji, nadaljeval na vzdrževanju, zadnja leta pa je
izmenovodja. Ravno zato, ker njegovo delovno mesto zahteva delo v tri izmene,
je bilo obdobje šolanja nenehno stresno. Danes TPV, jutri TPV in šola, spet TPV,
predavanja, nato že izpit. Kakorkoli, minilo je in Janez je ponosen, da je lahko ob
tem tempu našel čas tudi za družino. Ima namreč tri hčerkice, ki so ga močno
pogrešale. Glede na to, da je Janez oseba, ki nenehno »stresa« šale, je na vprašanje, kaj sicer počne v
prostem času, odgovoril: treniram balet! Resnično pa uživa v vseh adrenalinskih športih (nore vožnje z vodnimi
skuterji, skok s padalom v tandemu, kickboks). ◄
Zvonimir Juran, TPV JC
► Še en »Johnsonovec« je zaključil s šolanjem. Zvonomir Juran, viličarist in
trenutno še skladiščnik, je po novem »prometni tehnik«. Pridobil je namreč peto
stopnjo izobrazbe, ki prinaša navedeni naziv. Način dela v podjetju je narekoval dobro organizacijo. Pogosto je potreboval menjavo in takrat so tako sodelavci kot tudi
vodstvo podjetja priskočili na pomoč. »Morda bom čez nekaj časa vpisal kakšnega
izmed študijskih programov, vendar sedaj potrebujem nekaj časa,« pravi Zvonimir.
Če bo zima poslala še kaj mraza in snega, bo užival na smučiščih, v nasprotnem pa
pohajal po belokranjskih hribih. ◄
april 2010 | INFORMATOR |
13
Novice o zaposlenih
Zanimivi hobiji naših
sodelavcev
► Mitja Ostrelič, doma iz Gornjega
Lenarta pri Brežicah, samohranilec,
oče 16-letne hčerke, na katero je izredno ponosen, je človek, ki si rad poenostavi delo. Nenehno išče priložnosti,
kako določeno stvar izboljšati oziroma
jo narediti drugače, da bo še bolj služila
svojemu namenu. Ideje se mu porajajo vsakodnevno, tako v zasebnem
kot tudi službenem času. V podjetju
ideje zapisuje kot IP-je, za kar je bil
tudi že imenovan kot najizboljševalec.
Mitja je v podjetju TPV zaposlen dobrih šest let, in sicer kot namestnik vodje ODE Cevi 2. Dela na
dvoglavem CNC stroju. Že kot majhen deček je pomagal očetu
pri raznih opravilih in skupaj sta izdelala veliko lepih izdelkov. Trenutno se najraje posveča preoblikovanju lesa in vinske trte. Kljub
temu, da je izučen ključavničar, je njegovo delo mnogo širše. Loti
se namreč vsega, zato lahko rečemo, da je sam svoj mojster. Vsak
izmed njegovih izdelkov mu prinaša posebno zadovoljstvo, saj
predstavlja uresničitev še tako »nore ideje«. Številni njegovi izdelki so namenjeni urejenosti okolice hiše. Tu so različni vodnjaki, pri
Poštni nabiralnik nekoliko drugače
katerih pride do izraza imitacija položenega kamna, ptičje hišice,
stojala za rože. Mitja pravi: »Moj največji naročnik je sestra, ki ima
v okolici hiše polno rož, ki cvetijo od pomladi do jeseni. Sicer pa
svojih izdelkov ne razstavljam. Številni so namenjeni kot darilo prijateljem (npr. stojalo za steklenico vina, ki je narejeno iz vinske trte
– oba izdelka sta namreč ustvarjena za skupaj) vsaka pohvala, ki jo
dobim, pa predstavlja največje plačilo.« Sicer pa Mitja precej časa
posvetu tudi delu v domačem vinogradu, pogosto pa ga lahko vidite kot nogometnega veterana pri ŠD Krka v Krški vasi, igra pa tudi
za ekipo Okrepčevalnica Blondy, kjer je hkrati tudi vodja. ◄
»Klub upokojencev«
Lidija Francekovič
► Kolektiv podjetja TPV Avto v Brežicah je zapustila Lidja
Francekovič, dolgoletna uslužbenka nekdanjega IMV-ja, kasneje
TPV-ja, ki je zaključila svojo delovno pot v prodaji vozil. Številni smo
z njo vsakodnevno sodelovali, spet drugi ste jo spoznali ob nakupu
novega vozila, srečali smo se na Dnevu TPV na Gorjancih. Ko smo
jo povprašali o prvih vtisih ob upokojitvi, je svoje razmišljanje strnila
v naslednji članek.
»Težko bi si junija 1973 predstavljala, da se bom v isti zgradbi,
kot sem se zaposlila, tudi po 36. letih prenehala z aktivno zaposlitvijo. V isti zgradbi, kjer je sedaj uprava TPV d.d., je bila uprava
IMV Novo mesto, kjer je bila moja prva redna zaposlitev, in sicer v
prodaji. Ravno takrat je podjetje prenehalo s programom Austin in
začelo s proizvodnjo Renault 4, zelo popularne Katrce. Vzporedno
pa je tekla tudi proizvodnja prikolic Adria in lahkih dostavnih vozil. Vse te proizvode smo prodajali tudi v tovarniški trgovini. Imeli
smo kupce iz cele Jugoslavije, delali smo veliko in z veseljem. Spominjam se časov, ko smo dnevno izdali tudi po 60 vozil. Čeprav sem
se vozila v Novo mesto iz Brežic, sem vedno delala z veseljem, saj se
je naš trud videl na rasti in napredku podjetja.Tudi po letu 1989,
ko se je IMV razdelil na Revoz, ADRIO in TPV, sem v Revoz-u v
Novem mestu nadaljevala delo v prodaji vozil Renault do leta 2001.
14
| INFORMATOR | april 2010
Takrat sem se zaposlila
v TPV AVTO d.o.o. v
Brežicah, spet v prodaji
vozil Renault. Končno
sem se rešila vožnje z avtobusom in ostalo mi je
več časa za družino, šport
in hobije. Vedno sem bila
ponosna, da sem del podjetja, ki je bilo uspešno tako IMV, Revoz in sedaj
Skupina TPV - in da sem
svoj aktivni delovni čas preživela v nenehnem izobraževanju ter izpopolnjevanju. To so privilegiji, ki jih odnese vsak človek s seboj in
se z njimi lahko poslužuje tudi v zasebnem življenju. Ker je bilo
delo v prodaji zelo aktivno, sem tudi doma vedno razpeta med
različnimi opravili. Imam dolg seznam knjig, ki jih moram prebrati, z možem sva pohodnika, zmerno planinariva, kolesariva imamo
tudi manjše posestvo z vinogradom (brez vinograda bi bili že malo
čudni, ali ne?) tudi na vrtu se rada preizkušam. Skratka, rek »sem
v penziji, nimam časa« je preizkušeno resničen! Rada sem delala z
vami in ponosna sem, da sem bila del kolektiva skupine TPV.« ◄
Novice o zaposlenih
Zbiranje
zamaškov
za Anžeta
in Mašo
Anton Grobelnik
► Na poslovni enoti Ptuj je svojo poslovno pot zaključil Anton Grobelnik. Tudi
on nam je v spodnjih vrsticah obudil svoje
spomine na minulo delo. Takole pravi:
»Po končani Srednji tehnični šoli v Mariboru leta 1968, sem se kot strojni tehnik
zaposlil v Tovarni avtoopreme TAP. Bil
sem njihov štipendist. Po opravljenem enoletnem pripravništvu sem zasedel delovno
mesto planerja proizvodnje. Po odsluženi
vojaščini leta 1971, sem ponovno opravljal
delo planerja, in sicer do 1.8.1972, ko sem
prevzel vodenje oddelka strojne obdelave s
127-imi zaposlenimi. Tovarna avtoopreme
je bila takrat najboljše podjetje na Ptuju.
Leta 1975 je prišlo do združitve s sosednjo tovarno SIGMA, nastal je AGIS. Poleg
svojega dela, bil sem vodja oddelka, sem
opravljal še razna druga dela (predsednik delavskega sveta, disciplinske komisije,
kadrovske komisije, poslovnega odbora). V
tem času sem zamenjal nekaj obratov – od
skupnega obrata strojne obdelave, stiskalnic
in montaže, do obrata površinske zaščite
(galvanika, polirnica in lakirnica). Leta
TPV-jeva
1994 se je Agis privatiziral in ostal sem v
Agis plus (sedaj TPV d.d., PE Ptuj), kot
majhen družabnik-solastnik. Svojo delovno pot sem končal 24.12.2009, in sicer na
delovnem mestu vodje ODE 2 v PE Ptuj.
Moje delo je bilo zanimivo in pestro, marsikdaj brez določenega urnika, marsikdaj
dokaj naporno, kot je pač vsako delo z
ljudmi. Pa vendar, bilo je lepo. Vsem zaposlenim v TPV želim še mnogo delovnih
uspehov, naj vas morebitni trenutni problemi ne potarejo, dajo naj vam novih moči
in idej za nove delovne uspehe.« ◄
ŠTORKLJA
Vidmar Aleš, ki je zaposlen v podjetju TPV Avto je
ponosni očka Blaža, ki se je
rodil 19. decembra 2009. Na
sliki je še sestrica Neža
Alojz Gačnik je očka
malemu Janu, ki je bratca
Tilna, mamico Andrejo
in očija s svojim rojstvom
razveselil sedmega januarja 2010
To je le nekaj zamaškov, ki smo jih
zbrali
► Zaposleni v podjetjih, ki tvorijo
Skupino TPV na lokaciji Novo mesto,
smo se odločili pristopiti k akciji zbiranja
zamaškov, in sicer za Anžeta. Verjetno ni
nikogar v Sloveniji, ki ne pozna njegove
žalostne zgodbe, ki se je začela meseca
januarja leta 2009. Tega dne je namreč
doživel prometno nesrečo, v kateri je
izgubil nogo. Tudi z našo pomočjo bo
lahko kupil protezo, ki mu bo omogočila
aktivno življenje tudi v bodoče. Anže želi
bordati, voziti kolo, ponovno preteči ljubljanski tek trojk. Glede na to, da njegovo
zgodbo spremljamo preko medijev in
smo imeli priložnost dobro spoznati njega in njegovo voljo po enakem življenju,
ki ga je živel do tragične sobote, 17. januarja, smo prepričani, da mu bo uspelo.
Srečno, Anže.
Z akcijo zbiranja zamaškov nadaljujemo, tokrat za Mašo. Maša je deklica,
stara 15 let, polna energije in zelo močne
volje. Odkrili so ji maligni tumor na malih
možganih. Prestala je zahtevno operacijo,
obsevanja in kemoterapije. Ker sta z mamico Simono v finančni stiski, se za Mašo
torej zbirajo plastični zamaški po vsej Slo-
april 2010 | INFORMATOR |
15
Splošno
Teja Bezeg
Udeleženci srečanja v Novem mestu
Pisane barve za lepše življenje
veniji. Prav tako pa jima lahko pomagate s
prispevkom na tekoči račun: SI56 0245
2420 1723 331 pri NLB, izpostava Mežica.
Maša namreč potrebuje posebne napitke,
hrani se preko sonde, vsa hrana mora biti
pasirana. Strošek samo enega napitka je 6
EUR. Maša si želi na morje. Morska klima,
ne glede na letni čas, bi Maši zelo pomagala
in jo zdravniki priporočajo. Ali je med vami
kdo, ki bi bil pripravljen, v kolikor ima
kakšno stanovanje ali apartma na morju,
le-to odstopiti za vsaj teden dni? Več kot
leto je Mašino okolje le dom in bolnišnica.
Kontakt: Simona Jež (mamica), ob Šumcu
4, 2392 Mežica, telefon 02 82 35 329.
Zamaški se zbirajo v recepciji v upravni
stavbi TPV d.d. ◄
Upokojenci TPV obujali
spomine na dobo službovanja
Utrinek s srečanja v Brežicah
► Ob koncu decembra
smo v TPV s kančkom prednovoletnega vzdušja gostili upokojence, ki so svojo poklicno
pot zaključili v kateremkoli
podjetju Skupine TPV. Tradicionalnega silvestrovanja, ki je
na vsaki lokaciji TPV potekalo
ločeno, se je udeležilo nekaj
deset nekdanjih zaposlenih.
Najprej so si vodeno ogledali
proizvodnjo posamezne enote
ali podjetja, nato pa so se še
dodatno malo poveselili. V
proizvodnjah so lahko ugotavljali spremembe v primerjavi
s časom, ko so sami delovali
v podjetju. Marsikoga so
med tem ogledom razveselili tudi znani obrazi nekdanjih
sodelavcev, ki so se prikazali
izza proizvodnih strojev. Ob
koncu srečanja pa so se upokojeni TPV-jevci z zadovoljstvom v mislih pomaknili v čase
svojega službovanja in tako
je marsikateri spomin znova
zaživel. ◄
Takole je bilo na Suhorju
16
| INFORMATOR | april 2010
Splošno
Fotografski natečaj
Tokrat objavljamo zadnji sklop fotografij, ki ste jih na temo zimskih utrinkov pošiljali v sklopu
natečaja, ki smo
ga organizirali ob dvajseti obletnici podjetja TPV. V vseh štirih sklopih ste nam skupaj posredovali 255
fotografij, od tega
52 zimskih, 89 spomladanskih, 58 poletnih in 56 jesenskih motivov.
Ob zaključku vsakega izmed sklopov so pošiljatelji fotografij prejeli simbolične nagrade. Ostane nam torej le še izbor najboljše celega
leta oziroma celotnega natečaja. O tem bomo poročali v naslednji številki Informatorja, seveda pa tudi preko ostalih sredstev internega
obveščanja.
Vse fotografije, ki so prispele na sklop »Zimski utrinki«
1. Milenko Pavlović / Ostanki časa
2. Jože Kozjan / Od boga pozabljena
5. Jože Kozjan / Na sprehodu
6. Jože Kozjan / Čipkasto odevalo
9. Jernej Tramte / Zima na Šengnu 2
10. Jože Kozjan / Kredarica 1
11. Jože Kozjan / Kredarica 2
12. Jože Kozjan / Kredarica 3
13. Jože Kozjan / Kredarica 4
14. Nikola Ovniček / Ledene sveče 1
15. Nikola Ovniček / Ledene sveče 2
16. Nikola Ovniček / Ledene sveče 3
3. Jože Kozjan / Beli pajčolan
4. Jože Kozjan / Baletka
7. Jernej Tramte / Helektit
8. Jernej Tramte / Zima na Šengnu 1
april 2010 | INFORMATOR |
17
Splošno
17. Nikola Ovniček / Ledene sveče 4
21. Branimir Kokalj / Bartova zimska pripravljenost
18. Jože Zakrajšek / Zimski stražar 1
22. Branka Bradica / Univerzalni copatki
19. Jože Zakrajšek / Zimski stražar 2
23. Aleš Hribar / Zimsko sonce
20. Branimir Kokalj / Tudi brez verig zverina
24. Aleš Hribar / Stolp
25. Aleš Hribar / Beli vrhovi
26. Aleš Hribar / List
29. Jože Zakrajšek / Zimsko spanje novega viadukta Ponikve
30. Milenko Pavlović / Zimski spanec
31. Milenko Pavlović / Njegovo veličanstvo, pes I
32. Milenko Pavlović / Njegovo veličanstvo, pes II
33. Milenko Pavlović / Blizu nas doma
34. Milenko Pavlović / Peace sign in the snow
35. Milenko Pavlović / Mimikrija ali Njegovo veličanstvo, pes III
36. Milenko Pavlović / Pejsaž
18
| INFORMATOR | april 2010
27. Rado Lenart / Zimski dom 1
28. Rado Lenart / Zimski dom 2
Splošno
37. Milenko Pavlović / Kmalu pride pomlad
38. Dušan Šimec / Peter Klepec
39. Dušan Šimec / Izohipse
40. Dušan Šimec / Vogel
41. Dušan Šimec / Medvedova stopinja
42. Dušan Šimec / Očak Triglav
43. Dušan Šimec / Pobesnela Kolpa
44. Jože Kozjan / Sončni žarki
45. Jože Kozjan / Kje so lovci
46. Jože Kozjan / Oaza sredi gozda
47. Jože Kozjan / Lokalna zima
48. Jože Kozjan / Sam doma
50. Jože
Zakrajšek /
Zima odhaja
49. Anita
Vinković /
Zima bela
51. Jože
Zakrajšek
/ Znanilci
prihajajoče
pomladi
POHITITE, ČAS SE IZTEKA!
52. Branimir Kokalj /
Prva trobentica
Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
UR
DO 2400 EK A!*
N
A
R
PRIH
OB NAKUPU NOVEGA RENAULTA IZKORISTITE DO 2.400 EVROV
PRIHRANKA!* POHITITE, NA ZALOGI SAMO ŠE 30 VOZIL!
*Velja za izbrano in omejeno količino vozil na zalogi. Ne velja za gospodarski program.
april 2010 | INFORMATOR |
19
Informator
Nagradna križanka
01
Vizija TPV
► ► ►
Poslanstvo TPV
► ► ►
Poštnina plačana pri pošti 8105 Novo mesto
APRIL2010
Prisotni v vsakem avtomobilu.
Učinkovit in cenjen partner v industriji vozil.
Pravilno geslo prejšnje križanke:
Lep prehod v Novo leto
Prejemnik praktične nagrade:
Blaž Klemenčič, Slavka Gruma 12, 8000 Novo mesto
Geslo tokratne križanke, katere sponzor je podjetje ERIO,
pošljite na naslov: Uredništvo Informatorja, Erika Zagorc,
Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto
GESLO: