Voda - Gimnazija Poljane

Comments

Transcription

Voda - Gimnazija Poljane
GIMNAZIJA POLJANE
REFERAT
VODA
-
POTOVANJE VODE DO PIPE -
PROFESORICA:
Vesna Golob
IME IN PRIIMEK:
Beti Strgar
Ljubljana, marec 2009
STRGAR, Beti. POTOVANJE VODE DO PIPE. Referat. Ljubljana, Gimnazija Poljane, 2009
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2
STRGAR, Beti. POTOVANJE VODE DO PIPE. Referat. Ljubljana, Gimnazija Poljane, 2009
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3
KAZALO
UVOD ............................................................................................................................................................... 4
IZ REKE DO PIPE ......................................................................................................................................... 5
NAČINI ČRPANJA PITNE VODE ............................................................................................................... 8
ZAKLJUČEK .................................................................................................................................................10
VIRI IN LITERATURA:...............................................................................................................................11
STRGAR, Beti. POTOVANJE VODE DO PIPE. Referat. Ljubljana, Gimnazija Poljane, 2009
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4
UVOD
Voda je temeljni pogoj za življenje. Potreba po njej stalno naraščam, tako v svetu kot pri
nas zaradi večanja števila prebivalcev, dviganja življenjskega standarda, naraščajočega
namakanja poljedelskih površin, naraščajoče industrializacije,… Tako porabijo vasi
dnevno na prebivalca od 40-50l vode, v mestih z manj kot 20 000 prebivalci od 50-70l, v
mestih z manj kot 50 000 prebivalci od 70-100, v mestih z manj kot 100 000 prebivalcev
od 100-200l in v mestih z več koz 100 000 prebivalcev kar od 150-300l, vendar bi bila ta
poraba nepravilna, če ne bi upoštevali še porabe vode za industrijske namene, za
poljedelska namakanja, za živinorejo,.. In tako iz dneva v dan porabljamo vedno več vode.
Čeprav je ta naše največje naravno bogastvo in nam je dostopna tako rekoč na vsakem
koraku, se ne zavedamo njene prave vrednosti. Brez vode ni življenja, mi pa ravnamo z njo
popolnoma brezbrižno. Sedaj še imamo čas da naš planet rešimo pred opustošenjem, ki bo
v nasprotnem primeru sledilo v bližnji prihodnosti. Kapljica vode, ki je ne porabimo danes,
je prihranjena za nov dan, s skupnimi močmi, pa lahko obvarujemo veliko količino vode.
Med drugim tudi tako, da zapremo pipo, med umivanjem, med gospodinjskimi deli,… V
mojem referatu vam bom predstavila kako voda priteče do moje pipe, opisala pa vam bom
tudi nekaj drugih vrst črpanja vode.
STRGAR, Beti. POTOVANJE VODE DO PIPE. Referat. Ljubljana, Gimnazija Poljane, 2009
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5
IZ REKE DO PIPE
Vodo črpajo iz rova za hidroelektrarno Plave, ki gre s pomočjo črpalk do razdelilnih
rezervoarju na Močilih. S tam se s pomočjo prostega padca spusti do manjše vodarne, ki
skrbi za pripravo pitne vode v mojem okolišu. Tam gre voda najprej v nekakšen mešalec,
kjer se dodajajo različne kemikalije. Potem gre do glavnega konusa, kjer se opravi prvo
čiščenje vode, doda se aluminijev sulfat (AlS) in aktivno silicijevo kislino, ki je sestavljena
iz vodnega stekla in vodikove kisline, natančneje gre na 100l vode 25 kg aluminijeve
kisline ter 1000ml vodikove kisline (98% raztopine) in 12 l vodnega stekla. Preko glavnega
konusa se izloča tudi blato, ki se potem po procesu čiščenja zopet vrne v reko. Potem gre
voda skozi peščeni (kremenčev pesek), potem potuje do med rezervoarja, s pomočjo črpalk
pa kozi dva ogljena filtra (aktivno oglje), kjer se tudi dodaja klor. Pot nadaljuje do
glavnega rezervoarja pitne vode, potem pa je že na glavni liniji in priteče samo še po ceveh
do pipe.
ČRPALIŠČE ROV
RAZDELILNI REZERVOAR
MEŠALEC
GLAVNI KONUS
PEŠČENI FILTER
MEDREZERVOAR
2 OGLJENA FILTRA
GLAVNI REZERVOAR
GLAVNA LINIJA
STRGAR, Beti. POTOVANJE VODE DO PIPE. Referat. Ljubljana, Gimnazija Poljane, 2009
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Glavni konus
Silicijeva kislina
črpalke
mešalec
glavni rezervoar
6
STRGAR, Beti. POTOVANJE VODE DO PIPE. Referat. Ljubljana, Gimnazija Poljane, 2009
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SHEMATSKI PRIKAZ
LEGENDA:
mešalec
glavni konus
ogljena filtra
črpališče rov
peščeni filter
med rezervoar
razdelilni rezervoar
^^
shematični prikaz poti vode iz črpališča do moje pipe
7
STRGAR, Beti. POTOVANJE VODE DO PIPE. Referat. Ljubljana, Gimnazija Poljane, 2009
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NAČINI ČRPANJA PITNE VODE
Obstaja veliko načinov za črpanje vode!
VRSTA VODE
NAPRAVA ZA PRIDOBIVANJE
Zajetja izvirov (studencev)
Kopani vodnjaki
TALNA
Zabiti vodnjaki
Vrtani vodnjaki
Arteški vodnjaki
Ranneyevi vodnjaki
Črpališča ob rekah
Dolinske pregrade
POVRŠINSKA
Črpališča ob jezerih
Naprava za predelavo morske vode
ATMOSFERSKA
cisterne
ZAJETJA IZVIROV: mesto, kjer prihaja na dan podzemeljska voda. Bili so pomembni
zlasti v preteklosti. Danes je zajemanje izvirov zgubilo na pomenu. Poleg tega pa je
preskrba z izvirsko vodo zadovoljiva le, če ustreza nekaterim pogojem. (voda je po svojih
lastnostih primerna za uporabo, izvir daje vse leto zadostno količino, zajetje izvira ali
kaptaža je higiensko in tehnično neoporečna)
ZABITI VODNJAKI: služijo za individualno preskrbo z vodo. Njihova prednost je v
nizki ceni ter lahki in hitri montaži, slabe strani pa so npr. nevarnost zamrznjenja.
8
STRGAR, Beti. POTOVANJE VODE DO PIPE. Referat. Ljubljana, Gimnazija Poljane, 2009
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VRTANI VODNJAKI: primerni so za pridobivanje talne vode iz največjih globin in
predstavljajo sodobno in higiensko oporečno obliko vodnjaka, ki je dandanes v najširši
uporabi.
ARTEŠKI VODNJAKI: arteška voda je tista, ki je pod tlakom med dvema
neprepustnima plastema. Po svojih lastnostih je enaka globoki talni vodi, torej je zelo
dobra.
RENNEYEVI VODNJAKI: vrsta vodnjaka, ki se imenuje po Ranneyu. Žal ni povsod in
vselej uporabljiv. Med njegove prednosti sodi npr nizka črpalna višina.
ČEPALIŠČE OB REKAH: tudi ta dandanes zaradi vse večjega onesnaževanja rek
izgublja na pomeni. Po njej smemo poseči samo v primeru, če ni drugih zanesljivejših
virov.
ZAJETJE Z DOLINSKO PREGRADO: tukaj gre za vodo iz umetnih jezer za
dolinskimi pregradami. Voda po kvaliteti ne doseže kvalitete talne vode, čeprav ima v
primerjavi z le to nekaj prednosti.
ČRPANJE JEZERSKE VODE: ta voda se čisti sama, z usedanjem. Tako je, če jo
vzamemo npr iz globine 40m,l povsem neoporečna.
PITNA VODA IZ MORSKE VODE: užitno jo napravijo z destiliranjem. Je zelo drag
način in ne pride v poštev za preskrbovanje večjega števila prebivalcev.
DEŽEVNICA IN CISTERNE: uporablja se na področjih, kjer ni drugačne pitne vode.
Dovoljena je le v primeru skrajne sile, saj deževnica ni primerna za stalno uživanje.
Pravzaprav gre le za destilirano vodo brez mineralnih sestavin, ki pa so nujne človeškemu
in živalskemu organizmu.
9
STRGAR, Beti. POTOVANJE VODE DO PIPE. Referat. Ljubljana, Gimnazija Poljane, 2009
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10
ZAKLJUČEK
VODA JE NAJVEČJE NARAVNO BOGASTVO. TOREJ ZAČNIMO ŠE RAVNATI Z
NJO TAKO KOT SE SPODOBI!!! Nas čas za ohranitev čiste pitne vode se vsak dan bolj
izteka. Poskrbimo za boljšo prihodnost planeta, VODE in vseh nas.
STRGAR, Beti. POTOVANJE VODE DO PIPE. Referat. Ljubljana, Gimnazija Poljane, 2009
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VIRI IN LITERATURA:
SLIKE:
Vse slike so last Beti Strgar
PISNI VIR:
ŠOLC, Leopold. 1979. TEHNOLOGIJA VODE. Ljubljana 1979
KOŠUTA, Mirjam. 2004. ZAKONODAJA – PITNA VODA, Anhovo 2004
USTNI VIR:
Po pripovedovanju Sandra Strgar, dne 15.3.1009
11