propozicijah - Mestna zveza tabornikov Ljubljana

Comments

Transcription

propozicijah - Mestna zveza tabornikov Ljubljana
PRAVILA TEKMOVANJA GG RACE
Splošne določbe
1. GG race vsako leto organizira Mestna zveza tabornikov Ljubljana, v njenem imenu en ali več
rodov. Tekmovanje je enodnevno in vsebuje orientacijski pohod z nalogami iz taborništva in
splošne razgledanosti. Tekmovanje je učne narave.
2. Organizator mora objaviti razpis vsaj 1 mesec pred tekmovanjem.
3. Tekmovalci tekmujejo v dveh kategorijah:
• gozdovniki in gozdovnice mlajši (5., 6., 7. razred osnovne šole),
• gozdovniki in gozdovnice starejši (8., 9. razred osnovne šole).
4. En član ekipe lahko iz kategorije, v kateri tekmuje ekipa, navzgor izstopa za en razred
osnovne šole.
5. Vsi člani ekipe morajo biti 5. razred osnovne šole ali višji.
6. Če je ekipa sestavljena iz tekmovalcev, ki so v 5. razredu osnovne šole in so še vsi MČ­ji,
mora iti na progo s spremljevalcem.
7. Če sta v ekipi 2 tekmovalca starejša od zgornje meje kategorije, je ekipa prestavljena v višjo
kategorijo.
8. Če 2 tekmovalca nista več v osnovni šoli, ekipa tekmuje izven konkurence.
9. Ekipa v obeh kategorijah šteje štiri do šest članov. Ekipa s tremi ali manj člani tekmuje izven
konkurence.
10. Ekipa lahko tekmuje s spremljevalcem izven konkurence.
11. Vsi tekmovalci tekmujejo na odgovornost spremljevalca, ki jih je pripeljal na tekmovanje.
12. Vsak rod mora imeti vsaj enega spremljevalca, ki je ves čas prisoten na tekmovanju.
13. Vsi udeleženci se obvezujejo, da se bodo v času tekmovanja obnašali po taborniških
zakonih in bodo primerno ravnali z lastnino organizatorja, gostitelja in ostalih tekmovalcev.
V primeru kršenja pravil, ki jih določi organizator, ali taborniških zakonov bo ekipa diskvalificirana.
14. Tekmovalci sami odgovarjajo za svojo opremo. Organizator ne prevzema odgovornosti za
pozabljeno ali izgubljeno osebno opremo tekmovalcev.
15. Ekipa se lahko zaradi nepravilnega sojenja, neizpolnjevanja tekmovalnih določil ali drugega
vzroka pritoži. Pisno pritožbo je treba oddati najkasneje do razglasitve končnih rezultatov.
16. Končne rezultate tekmovanja objavi organizator po 36 urah od prihoda vseh ekip na cilj oz.
po izteku časa, ko bi morala priti na cilj še zadnja ekipa.
Pogoji tekmovanja
17. Po prihodu na kraj tekmovanja mora predstavnik ekipe ali spremljevalec prijaviti ekipo.
18. Na vse kontrolne točke morajo priti vsi člani ekipe.
19. Med orientacijskim pohodom tekmovalci ne smejo uporabljati prevoznih sredstev.
20. Organizator ekipi ni dolžan nuditi opreme za reševanje nalog.
Naloge in ocenjevanje
21. Ekipa rešuje naloge skupno, razen v primerih, ko je posebej določeno drugače.
22. Ekipa starta in rešuje naloge ob času, ki ga določi organizator.
23. Vrisovanje kontrolnih točk (KT) in TOPO test se rešujeta na startu/cilju.
24. Vrisovanje KT (max 150 točk)
Ekipa mora vrisati do 8 KT (ni nujno, da so karte s predela, kjer poteka tekmovanje).
Skupna vrednost vseh vrisanih KT je 150 točk, torej se vrednost ene vrisane KT izračuna po
150 . Dovoljeno odstopanje za pravilno vrisano KT je do 2 mm.
enačbi št KT
Tipi nalog, ki pridejo v poštev za vrisovanje, so opredeljeni v prilogi skupaj s seznamom topo
znakov in definicij, ki jo mora organizator objaviti najkasneje z razpisom.
Čas vrisovanja je 30 minut. Po tem času kontrolor pregleda pravilnost vrisanih KT.
25. TOPO test (max. 100 točk)
Vsak član ekipe posamično rešuje test s topografsko vsebino (literatura: datoteke, ki jih pripravi
organizator). Na enem testu je možno doseči 20 točk.
Če so v ekipi štirje člani, lahko en član, ko reši svojega, reši še peti test. Čas reševanja tega
testa se šteje v skupni čas 5 minut.
Ekipa, ki šteje več kot pet članov, reši samo pet testov. Ekipa sama izbere pet članov, ki
bodo reševali teste.
Čas reševanja je 5 minut.
26. Orientacijski pohod (max. 1000 točk)
Ekipe prehodijo progo, ki ima časovnico (brez vštetega časa opravljanja nalog)
● za GG mlajši do 90 minut oziroma
● za GG starejši do 120 minut.
Za vsako najdeno KT dobi ekipa 100 točk. Vse KT so označene z zastavicami velikosti 30 x 30
cm, diagonalno razdeljenimi na rdečo in belo polovico, ali prizmami za orientacijski tek, ki morajo
biti vidne iz smeri idealnega prihoda z razdalje 20 metrov. KT so lahko žive ali mrtve. V kolikor je
KT mrtva, je na njej perforator.
Za vsako minuto zamude na cilj dobi ekipa 1 negativno točko. Ekipa, ki prekorači časovnico za
100 % + čas, namenjen za reševanje nalog, je diskvalificirana.
27. Skica terena (max 150 točk)
Ekipa riše skico terena po splošnih pravilih (priročnik Orientacija in propozicije za ROT).
Čas risanja skice je 30 minut. Po preteku 30 minut lahko ekipa nadaljuje z risanjem skice še 30
minut, vendar ta čas ni predviden v časovnici. Po preteku 1 ure mora ekipa zapustiti KT.
28. Prihod pod kotom (max. 50 točk)
Ekipa mora na eno KT priti pod določenim kotom. Kot prihoda ekipe na KT je napisan na
štartnem listu. Če je odstopanje manjše od 5°, ekipa prejme vse točke, če je odstopanje od
5°­10°, ekipa prejme polovico točk. Če je odstopanje večje od 10°, ekipa ne prejme točk.
29. Signalizacija (max 100 točk)
Tekmovalci oddajajo in sprejemajo 25 znakov nevezanega teksta v Winklerjevi abecedi
(semaforju) ali Morsejevi abecedi (odloči se ekipa sama).
Za vsak pravilno sprejet znak dobi ekipa 4 točke.
Če ekipa uporablja druge znake kot sta Winklerjeva ali Morsejevi abeceda, prejme 0 točk za
signalizacijo.
Čas signaliziranja je 5 min.
30. Minsko polje (max 100 točk)
Tekmovalci imajo 10 min časa, da prehodijo minsko polje, ki obsega 5 točk (razdalj in smeri).
Vsaka pravilno najdena točka šteje 20 točk. Ekipa lahko zgreši točko za 50 cm. Po pretečenih
desetih minutah ekipa ne more več opravljati naloge.
31. Prva pomoč (max 150 točk)
Na KT je teoretični test (5min) in praktična preizkušnja iz prve pomoči (10min).
Teoretični test je sestavljen iz vprašanj in je vreden 50 točk. Praktična preizkušnja je vredna 100
točk.
Če organizator nima primerno usposobljenih kontrolorjev, da bi bila na progi izvedena tudi
praktična preizkušnja, si pridržuje pravico, da je na progi samo teoretični test. V tem primeru
mora biti to navedeno v razpisu.
Čas za prvo pomoč 5+10 min.
32. Taborniški kviz (max 100 točk)
Organizator se sam odločil ali bo kviz vključil v tekmovanje.
Kviz je sestavljen iz do 20 vprašanj na taborniško tematiko.
Organizator mora v razpisu napisati ali bo kviz vključil v tekmovanje.
Čas reševanja je do 10 min.
33. Zabavni KT (max 100 točk)
Zabavni KT določi organizator.
34. Ekipa lahko na KT pri reševanju nalog prosi za pomoč kontrolorja, v tem primeru lahko osvoji
največ 1/2 vseh možnih točk za nalogo.
Končne določbe
35. V kolikor uporabljajo tekmovalci med reševanjem nalog sredstva in načine, ki vzbudijo
dvom o njihovem znanju, ali ne upoštevajo navodil sodnikov in kontrolorjev, dobi ekipa 0
točk za nalogo. Zaradi hujših kršitev ekipa dobi 50 negativnih točk.
36. V primeru izrazite nediscipline ali večkratnega kršenja 35. člena lahko tekmovalna komisija
ekipo diskvalificira. Ekipi mora biti to sporočeno pred razglasitvijo rezultatov, če je le­ta prisotna
na cilju.
37. V vsaki posamezni kategoriji zmaga ekipa, ki zbere največ točk. Vse uvrščene ekipe
prejmejo diplome. Če imata dve ekipi enako število točk, zmaga ekipa, ki dosega višje rezultate
na teoretičnem delu nalog.
38. V primeru ekstremnega vremena si organizator pridržuje pravico do odpovedi tekmovanja.

Similar documents