VRTEC NAJDIHOJCA

Comments

Transcription

VRTEC NAJDIHOJCA
VRTEC NAJDIHOJCA
Publikacija
Otroci smo vaši varovanci, ki potrebujemo
veliko sreče, ljubezni, nežnosti. Toliko, da jo bomo
lahko vedno vračali, pa še je bo ostalo dovolj,
da jo bomo lahko delili vsenaokrog.
(Konvencija o otrokovih pravicah)
2
KAZALO VSEBINE:
ORGANIZIRANOST VRTCA5
TEMELJNE NALOGE VRTCA8
VIZIJA VRTCA10
VRSTE PROGRAMOV11
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO13
PREDSTAVITEV ENOT20
SODELOVANJE S STARŠI26
SKRB ZA PREHRANO IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKI STANDARD30
SVETOVALNA SLUŽBA31
DRUGE POMEMBNE INFORMACIJE32
3
Spoštovani starši !
Predšolski otroci razmišljajo na poseben način: »Zakaj piha veter?«, »Od
kod se vzamejo reke?«, ... Na desetine in stotine vprašanj se zgrinja na
glave odraslih. Ponavadi se jih v naglici samo otresemo, včasih zatopljeni
v svoje misli nekaj odgovorimo, včasih pa nas le prisilijo, da se zamislimo.
Minilo bo še veliko let, preden bo otrok sposoben sprejeti znanstveno
razlago sveta ter spoznati in razumeti tiste pojave, ki ga mučijo sedaj. Vendar otrok ne more in noče čakati, odgovoriti mu moramo takoj, brez
odlašanja.
Maksimalen razvoj otroka je možen samo s strokovno pomočjo odraslih –
staršev in vzgojiteljev. Delo z otroki mora biti grajeno na jasnem razumevanju zakonitosti njihovega psihičnega razvoja, na poznavanju značilnosti
naslednje razvojne stopnje in na poznavanju sprememb, ki pogojujejo in
napovedujejo njen prihod.
Pravijo, da se iz drobnega popka razvije cvet in iz majhnega semena zraste
drevo.
Verjamem, da boste v vrtcu Najdihojca našli varno, čustveno ter spodbud­
no okolje za razvoj vaših otrok.
ravnateljica Vrtca Najdihojca
mag. Liana Cerar
4
ORGANIZIRANOST VRTCA
Vrtec Najdihojca je javni vzgojno-izobraževalni zavod za predšolsko
vzgojo, ki ga je ustanovila Mestna občina Ljubljana. Vrtec sestavljajo:
ENOTA PALČEK
Gorazdova 6, Ljubljana
Telefon: 01 515 59 20, Faks: 01 515 59 20
K enoti sodita tudi dva oddelka v hiši na Kebetovi 30.
Telefon: 01 514 13 29
ENOTA BIBA
Ljubeljska 16, Ljubljana
Telefon: 01 505 73 11
K enoti sodijo trije oddelki LEK na Alešovčevi 82
ter dva oddelka AETERNIA na Gorazdovi 19.
Telefon: 01 580 23 17 (LEK)
Telefon: 01 505 57 56 (AETERNIA)
ENOTA ČENČA
Lepodvorska 5, Ljubljana
Telefon: 01 431 72 50, 01 433 73 40
5
UPRAVA VRTCA
Gorazdova 6, Ljubljana
Telefon: 01 515 59 20, Faks: 01 515 59 20
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: http://www.najdihojca.si
Ravnateljica: mag. Liana Cerar
Telefon: 051 641 427
E-pošta: [email protected]
Pomočnica ravnateljice za enoti
Palček in Čenča: Anita Štrumbelj Ban
Pomočnica ravnateljice
za enoto Biba: Terezija Hleb
Telefon: 01 515 59 20, 041 362 355
E-pošta: [email protected]
Telefon: 01 505 73 11, 041 362 356
E-pošta: [email protected]
Poslovna sekretarka: Monika Pene
Telefon: 01 515 59 20, 041 690 739
E-pošta: [email protected]
Svetovalna služba:
Kebetova 30:
Božena Stritih
Svetovalna služba – vpis otrok:
Gorazdova 6:
Darja Krebelj – vpis otrok
Telefon: 01 519 30 31; 031 686 848
E-pošta: [email protected]
Telefon: 01 505 72 75, 041 312 955
E-pošta: [email protected]
Organizator prehrane in zdravstveno
higienskega režima: Marko Meglič
Telefon: 01 515 59 25, 041 773 082
E-pošta: [email protected]
6
Računovodkinja: Tatjana Mavrič
Telefon: 01 515 00 30, 041 380 127
E-pošta: [email protected]
Knjigovodkinje: Nataša Košir, Maja Jakovljević in Mateja Božič
Telefon: 01 515 00 30
Knjižničarka: Stanka Kuplenk
E-pošta: [email protected]
Mobilna specialna pedagoginja: Brigita Ilovar
E pošta: [email protected]
Za prijetno bivanje in dobro počutje otrok se trudimo vsi zaposleni v vrtcu,
strokovne delavke in delavci, delavke v računovodstvu in upravi, delavke
in delavci v kuhinji in tehnični delavci.
POSLOVALNI ČAS
Glede na potrebe staršev Svet vrtca vsako šolsko leto po predhodno
opravljeni anketi potrdi poslovalni čas, ki je zapisan v letnem delovnem
načrtu vrtca.
Vrtec je odprt 5 dni v tednu, 11,5 ur dnevno. Poslovalni čas je daljši od 9-ih
ur, zato so otroci pri prihodu v vrtec in pri odhodu iz vrtca združeni v
»dežurnih« oddelkih.
V mesecu juliju in avgustu so zaradi manjše prisotnosti otrok in rednih
vzdrževalnih del odprte enote Biba, Palček in Čenča. V delovnih dneh med
prazniki je odprta enota, ki je kot »dežurna enota« opredeljena v letnem
delovnem načrtu.
7
TEMELJNE NALOGE VRTCA
Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri celostni skrbi za otroke,
izboljševanje kvalitete življenja družin in otrok, ustvarjanje pogojev za
razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti, uresničevanje zahteve po enakih možnostih, upoštevanje razlik in pravica do izbire in
drugačnosti.
Pri uresničevanju temeljnih nalog si prizadevamo za svetovno-nazorsko
nevtralnost.
Strokovna podlaga za delo v vrtcu je nacionalni dokument Kurikulum za
vrtce (1999). V njem so prepoznavna temeljna načela in cilji predšolske
vzgoje, kot tudi spoznanja, da otrok dojema svet celostno, da se razvija in
uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v
stalni interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost in
individualnost.
Za doseganje ustrezne ravni kakovosti predšolske vzgoje je enako pomembna izpeljava v praksi oziroma tako imenovani izvedbeni kurikulum,
ki se razvija in spreminja tako, da vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice
upoštevata neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja
v vrtcu ter vpetost vrtca v širše okolje.
Upoštevanje in spoštovanje otrokovih pravic
Prizadevamo si za uresničevanje pravic otrok v sistemu predšolske vzgoje in načel, ki so zapisana v deklaraciji Združenih narodov o otrokovih
pravicah.
8
Razvijanje programov
Razvijanje programov temelji na sprejemanju in spoštovanju vrednot
družin in na spoštovanju drugačnosti, zato življenje v vrtcu soustvarjamo
skupaj delavci vrtca in otroci s svojimi starši. Uvajamo vsebine za otrokovo
razumevanje svojih pravic ter odgovornega soodločanja (aktivno državljanstvo). Pri tem je naša temeljna odgovornost vzpostavljanje in vzdrževanje
partnerskega sodelovanja. Naši programi so v okviru predpisanih strokovnih standardov in kriterijev kakovosti.
Skrb za pedagoško kulturo in klimo
Razvijamo sodelovalno organizacijsko pedagoško kulturo in klimo tako,
da posvečamo pozornost procesom, okoliščinam, aktivni enakopravni
vlogi vseh, prepoznavanju težav in s kakovostnim dialogom pomagamo
pri njihovem sprotnemu reševanju.
Koncept vseživljenjskega učenja
Sprejemamo in uresničujemo koncept vseživljenjskega učenja tako, da
ustvarjamo pogoje za kontinuiran profesionalni in osebni razvoj vseh
zaposlenih.
Koncept zdravja
Skrbimo za zdravje otrok in zaposlenih z organiziranjem zdravega, varnega,
privlačnega in prijetnega prostora, z veliko gibanja in zdrave prehrane.
9
VIZIJA VRTCA
Vsi zaposleni, avtonomno in kompetentno, skupaj ustvarjamo pogoje za
kvalitetno življenje in bivanje vseh otrok v vrtcu, tako da smo ustvarjalni
pri oblikovanju in izvajanju programov, v okviru ciljev in načel predšolske
vzgoje.
Delovanje vrtca Najdihojca temelji na kurikulumu za vrtce in veljavni zakonodaji, kar je ob sprejeti viziji vrtca in poslanstvu izhodišče razvojnim
ciljem in strategijam vrtca, ki vodijo k večji kvaliteti dela s predšolskimi
otroki.
10
VRSTE PROGRAMOV
PROGRAMI GLEDE NA TRAJANJE
Izvajamo dnevne programe v trajanju od 6 do 9 ur. Namenjeni so otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Poslovni čas vrtca je 11,5 ur,
vendar po zakonu lahko otroci v vrtcu preživijo največ 9 ur.
PROGRAMI GLEDE NA STAROSTNO OBDOBJE
Programi so organizirani in namenjeni otrokom od prvega do šestega
leta starosti, zato v vrtcu oblikujemo:
p oddelke prvega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci v
starosti od 1 do 3 let,
p oddelke drugega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci,
stari od 3 do 6 let.
Največ oddelkov v vrtcu je homogenih, kar pomeni, da so v njih otroci, pri
katerih je starostni razpon največ eno leto.
Oblikujemo tudi heterogene oddelke, kamor so vključeni otroci od enega
do treh let ali od treh do šestih let.
Možno je oblikovati kombinirane oddelke. Vanje so vključeni otroci obeh
starostnih skupin, najpogosteje stari od 2. do 4. leta, pa tudi od 2. do 6. leta.
PROGRAMI ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI GLEDE
NA KURIKULUM
1. P
ROGRAMI ZA OTROKE S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO
STROKOVNO POMOČJO so namenjeni otrokom, ki so z Odločbo ZRSŠ
usmerjeni v program, ki se izvaja v rednem oddelku. Strokovna skupina vrtca, ki jo imenuje ravnateljica za vsakega otroka posebej, pripravi
11
in spremlja izvajanje ter evalvira individualizirani program. Dodatno
strokovno pomoč v/izven oddelka izvaja vzgojiteljica za izvajanje dodatne strokovne pomoči 2 do 3 ure tedensko. V določenih oddelkih je
glede na odločbo tudi znižano število otrok od predpisanega.
2. P
RILAGOJEN PREDŠOLSKI PROGRAM se izvaja v dveh razvojnih oddelkih vrtca v enoti Biba. Imenovana strokovna skupina vrtca pripravi
individualizirani program, nosilke izvedbenega kurikuluma v oddelku
pa so vzgojiteljica – specialna pedagoginja, pomočnica vzgojiteljice
ter fizioterapevtka. V posamezni oddelek je lahko vključenih največ
šest otrok.
Pri načrtovanju dela za otroke s posebnimi potrebami sledimo načelu inkluzije – da mora imeti vsak otrok s posebnimi potrebami možnost učenja, napredovanja, potrjevanja, doživljanja uspehov in osebne rasti ter
možnost druženja z drugimi večinskimi otroki, zato v programih prehajanja načrtujemo vključevanje teh otrok v dejavnosti drugih oddelkov v
vrtcu. Prehajanje med prilagojenim in rednim programom vrtca je postal
primer dobre prakse v našem vrtcu.
Za dodatne informacije pokličite SVETOVALNO SLUŽBO VRTCA.
12
MEDNARODNI PROJEKTI
EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA
Projekt izvajamo v enoti Čenča že
5. leto zapored po predpisanih zahte­
vah nacionalnega programa Eko šol.
Dolgoročni cilj projekta je, da skrb
za okolje in naravo postane del
življenja.
FIBONACCI
V projekt je vključenih nekaj skupin iz enote Biba. Cilj projekta je
povečanje naravoslovne pismenosti – otrok razvija eksperimentalne veščine, naravoslovno mišljenje, ma­te­rinščino, sposobnost
reševanja problemov ter kreativnost in kritičnost.
13
COMENIUS ŠOLSKA PARTERSTVA
Kokoška Ljuba oz. pridobivanje zgodb za ustvarjanje
evropskega razumevanja in prijateljstva. Projekt izvajamo v partnerstvu z vrtci iz osmih držav: Belgija, Anglija, Švedska, Latvija, Nemčija, Nizozemska in Slovenija. Cilji projekta so:
p razumevanje pomena obstoja divjih živali na
področju Slovenije
p posredovanje zgodb, fotografij, videoposnetkov
o slovenski kulturi in divjih živalih otrokom
drugih evropskih držav
p ustvarjalnost in veselje ob izmenjavah maskot, ki predstavljajo
posamezno državno udeleženko
14
PROJEKTI NA RAVNI VRTCA
PORTFOLIO OTROKA je kronološko urejena
zbirka otrokovih izdelkov, opremljenih z
zapisi, ki kažejo na kontekst, v katerem je
nek izdelek nastal in na kriterij, po katerem je
uvrščen v portfolio.
Projekt portfolio je postal del izvedbenega
kuri­kula vrtca Najdihojca.
PORAJAJOČA SE PISMENOST
Cilj inovacijskega projekta je spodbujanje
porajajoče se pismenosti najmlajših otrok v
vrtcu preko komunikacije odrasli-otrok ter skozi ponudbo knjižno bralnih
kotičkov. Projekt izvajamo v sodelovanju z ZRSŠ.
SPREMLJANJE AKTIVNEGA UČENJA OTROK S POMOČJO RAVNATELJEVIH
IN KOLEGIALNIH HOSPITACIJ
Cilji projekta so:
p spremljanje aktivnega učenja
otrok pri vodenih dejavnostih
p spodbujanje aktivnega in
vzpodbudnega okolja za
otroke in zaposlene
p spodbujanje timskega dela
p razvijanje uspešnega
strokovnega razvoja zaposlenih
15
MREŽA UČEČIH SE VRTCEV 2 »SODELOVANJE VRTCA S STARŠI«
Projekt poteka v okviru Mreže učečih se vrtcev 2 v sodelovanju s Šolo za
ravnatelje. Cilji projekta so:
p prepoznavanje prednosti dobrega sodelovanja s starši
p spoznavanje značilnosti partnerskega odnosa med starši in vrtcem
p spoznavanje različnih strategij reševanja problemov s starši
p izboljšanje komunikacijskih spretnosti
p izmenjava izkušnje dobre prakse z drugimi vrtci
PREVENTIVNI PROGRAM »NIČELNA TOLERANCA DO NASILJA V VRTCU«
V okviru projekta izvajamo CAP delavnice, ki predstavljajo pozitiven način
za obravnavo resnih in zahtevnih tem, kot sta nasilje in zloraba otrok.
Otroci se seznanijo in učijo o:
p pravicah vseh otrok, da so varni, močni in svobodni
p kako prepoznati potencialno nevarne situacije nasilja, zlorabe in
kako se nanje samozavestno odzvati
p komunikacijskih veščinah
p kako pomembna je pomoč in podpora vrstnikov
p kako odrasli zaupni osebi povedati o izkušnji z nasiljem ali o svoji stiski
16
ŠOLA ZA STARŠEVSTVO
V šoli za starševstvo organiziramo
različna tematska predavanja oz.
delavnice, ki so povezane z vzgojo
in razvojem otrok.
VRTEC V NARAVI
Vrtec v naravi oz. na kmetiji je večdnevno bivanje otrok izven vrtca. Namenjeno je otrokom, ki so zadnje leto v vrtcu. Ponudbo ter program teh dejavnosti oblikujemo v skladu z letnim delovnim načrtom oddelka ter predlogi staršev, pri čemer smo pozorni, da so pros­tori in okolje primerni za
bivanje predšolskih otrok (Kranjska Gora, Planica, Poljanska dolina).
17
DODATNE DEJAVNOSTI
Dodatne dejavnosti se izvajajo izven izvedbenega kurikula vrtca v popoldanskem času. V vrtcu pomagamo pri izbiri zunanjih ponudnikov,
pripravimo urnik izvedbe ter jim nudimo ustrezen prostor za izvajanje
dejavnosti:
p Plesna dejavnost
p Angleški jezik
p Vesele urice ruščine
p Tenis
K dodatnim dejavnostim se vključujejo otroci na željo staršev in niso vštete v ceno programa vrtca.
POTEK ŽIVLJENJA V VRTCU
psprejem otrok in igra
pprihod v matični oddelek
pzajtrk
pigre in dejavnosti v prostorih vrtca, v atrijih in na igriščih
psprehodi, ogledi in obiski različnih kulturnih ustanov
pkosilo
pspanje, počitek, umirjene individualne dejavnosti, dejavnosti
v manjših skupinah
pmalica
pigre in dejavnosti v manjših skupinah
podhod domov
18
Starši lahko pripeljejo otroka v vrtec kasneje od običajnega ritma prihoda otrok
v vrtec, vendar je zaželjeno, da se starši o tem dogovarjajo z vzgojiteljico.
Ob prihodu in odhodu otrok so med starši in strokovnimi delavci vrtca
možne kratke medsebojne izmenjave informacij. Poglobljenemu razgovoru o otroku so namenjene redne mesečne govorilne ure.
19
ENOTA PALČEK IN ODDELKA KEBETOVA
Najdihojca, palček naš,
ne razgrajaj samopaš!
Vedno te je vrisk in smeh,
zdaj po odrih, zdaj pri tleh;
kjer te nikdar treba ni,
tjakaj prideš prvi ti; …
Fran Levstik
V enoti Palček se v dvanajstih oddelkih vsakodnevno družijo otroci od
enega leta do vstopa v šolo.
Otrokom želimo s prijaznimi, razumevajočimi in sproščenimi medsebojnimi odnosi zagotoviti varno, zdravo, prijetno in brezskrbno bivanje v vrtcu.
Ravno tako želimo z igro in raznovrstnimi dejavnostmi ter vsebinami
ustvarjati vzpodbudno okolje za njihov uspešen razvoj, ustvarjalnost, igrivost, spontanost in samostojnost, prijetno čustveno doživljanje ter prepoznavanje in izražanje svojih čustev.
20
V neposredni bližini enote Palček, na
Kebetovi ulici 30, stoji hiša, obdana s
trato in igriščem. V njenih prijetno urejenih in svetlih igralnicah bivajo otroci v
starosti od treh do šestih let.
21
ENOTA ČENČA, LEPODVORSKA 5
Kaj je Čenčarija
Čenčarija je svet,
kjer živijo Čenčači.
To so zgovorni ljudje,
vendar niso Čvekači.
Ne štejejo mnogo let,
a so mojstri čenčanja.
Pravljic – cel drevored
iz ust jim poganja.
Tone Pavček
Hiša je čarobna stara vila z novejšim prizidkom. Navdušuje z zavitimi stopnicami, skritimi kotički, terasami in hodniki, telovadnico, pravljično sobo,
večnamenskim prostorom. V kleti vrtca je telovadnica in prostor za likovno, glasbeno in gledališko ustvarjanje. Peč za žganje glinenih izdelkov
omogoča otrokom neposredno vključevanje v proces oblikovanja gline
do končnega izdelka. Povsod je veliko izvirnih otroških risb, slik in enkratnih izdelkov iz gline.
22
Mirno okolje na eni strani in mestni vrvež na drugi strani sta odlični izhodišči za sprehode in izlete, ko raziskujemo naravo, odkrivamo nekatere
mestne znamenitosti in se srečujemo z mestnim utripom življenja.
Posebnosti enote
V starostno heterogenem oddelku (3–6 let) Mali princ imajo otroci lahko
lakto-ovo-vegetarijansko prehrano. Posebna urejenost prostorov in uporaba raznovrstnih naravnih materialov za igro spodbujajo ustvarjalnost,
izvirno umetniško izražanje in pestre socialne odnose.
23
ENOTA BIBA, LJUBELJSKA 16
Biba kot
biba, buba, baja,
po hrbtu se sprehaja in nagaja...
biba, buba, baja pleše ringaraja.
Sredi mirnega naselja stanovanjskih blokov in hiš z urejenim okoljem,
stoji nizka razgibana hiša, v kateri živijo naše male »bibe«, stare od 1–6 let.
Mirno okolje in prostorno igrišče poleg sproščenega gibanja in igre omogoča druženje otrok.
Tako igralnice, garderobe in hodniki v vrtcu spreminjajo svojo podobo
glede na dejavnosti, ki v njih potekajo. Postajajo igralni kotički, telovadnica, razstavni prostor ali prostor za umik.
24
V sodobno opremljeni kuhinji pripravljamo zdravo prehrano, diete in
lakto-ovo-vegetarijansko prehrano.
Posebnosti enote:
p Dva razvojna oddelka, kamor so vključeni otroci s posebnimi potrebami.
p Oddelka Aeternia, Gorazdova 19. V dveh starostno heterogenih
oddelkih (3-6 let) imajo otroci lakto-ovo-vegetarijansko prehrano.
p Oddelki Lek-a, Alešovčeva 82, kamor so večinoma vključeni otroci,
zaposlenih v Leku.
25
NAČINI POVEZOVANJA IN SODELOVANJA S STARŠI
Starši imajo možnost soustvarjati program, življenje in delo vrtca ter ga
s tem obogatiti. S starši želimo biti v partnerskem odnosu, ki temelji na
zaupanju in spoštovanju vseh vrednot družine in našega vrtca.
Sodelovanje poteka na naslednje načine:
p skupni informativni sestanek za starše novosprejetih otrok pred
začetkom šol. leta,
p individualne pogovori staršev s strokovnimi delavci (vzgojiteljica
in pomočnica vzgojiteljice) pred vstopom otroka v skupino,
pmesečne govorilne ure vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice
s starši,
poddelčni roditeljski sestanki: ob začetku in koncu šolskega leta,
ptematski roditeljski sestanki (npr. pred vrtcem v naravi),
pigralne urice, ustvarjalne delavnice, praznovanja, prireditve, skupna
srečanja otrok, staršev in strokovnih delavcev,
pizobraževalni roditeljski sestanki,
ptematska predavanja, delavnice in pogovori s strokovnjaki - Šola
za starševstvo,
pneposredno vključevanje staršev v izvajanje obogatitvenega
programa v oddelku,
paktivno sodelovanje staršev preko Sveta staršev in Sveta vrtca.
26
OBVEŠČANJE STARŠEV
Informiranje staršev o življenju in delu vrtca oz. skupin poteka na različne
načine:
pvsakodnevno ob srečanju s strokovnimi delavkami ob prihodu in
odhodu otroka,
ppreko pisnih informacij na oglasnih deskah,
ppreko elektronske pošte,
ps spletnimi stranmi vrtca,
ps SMS sporočili.
UVAJANJE OTROKA V VRTEC
Otroci, ki se na novo vključujejo v naš vrtec, se postopno uvajajo skupaj
z enim od staršev, z namenom, da jim olajšamo prehod iz družine v novo
okolje. Vloga starša je v uvajalnem obdobju zelo pomembna, saj pomaga
otroku pri navezovanju na druge odrasle osebe v oddelku. Informacije o
tem, kako bo uvajanje potekalo, dobijo starši ob vpisu otroka v vrtec, na
prvem skupnem sestanku za starše novosprejetih otrok, podrobnejše pa
na prvem razgovoru z vzgojiteljico, ki običajno poteka v dneh pred vstopom otroka v skupino.
ŠOLA ZA STARŠEVSTVO
Projekt Šola za starševstvo – srečanja staršev – pogovori o razvoju in vzgoji otrok, organiziramo v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, Uradom
za preprečevanje zasvojenosti. Tematska srečanja so zasnovana kot predavanje z delavnico in jih vodijo izbrani zunanji strokovnjaki s področja
predšolske vzgoje. Program srečanj je na voljo na naši spletni strani, starši
pa so na posamezna srečanja vabljeni z vabili na oglasnih deskah.
27
PRAVICE STARŠEV IN OTROK
Skrbimo za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic, spoštujemo in upoštevamo starše, ki so nosilci odgovornosti za otrokov razvoj, učenje in
vzgojo in jim dajemo možnost soodločanja o vseh pomembnih vprašanjih
v zvezi z njihovim otrokom.
Skrbimo za otrokov optimalni razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno
poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo. Optimalni razvoj vključuje možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče
brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora
omogočiti vrtec. Pri otrokih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.
PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV
Starši imajo pravico do:
pspoštovanja in upoštevanja njihove
vloge kot primarnih skrbnikov in
nosilcev glavne odgovornosti za
otrokov razvoj in vzgojo,
pseznanjenosti s spoznanji in
doktrino dela s predšolskimi otroki,
pvpogleda v programe za
predšolske otroke,
pobveščenosti o življenju in delu
v vrtcu,
28
pzaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,
psodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu
in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo
starši upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati
v strokovno avtonomnost vrtca,
ppostopnega uvajanja otroka v vrtec tako, da so skupaj z njim
v oddelku.
Obveznosti staršev so:
pda s svojo prisotnostjo v oddelku pomagajo otroku pri postopnem
uvajanju v vrtec,
pda sprejmejo strokovne
usmeritve vrtca (vsebinske,
organizacijske, prehrambene),
pda se seznanijo z
organiziranostjo in z delavci
vrtca,
pda sodelujejo z delavci vrtca v
dobro otroka in pri zagotavljanju
kakovosti programov,
pda spoštujejo osebno integriteto
strokovnih delavk/delavcev in
drugih delavk/delavcev vrtca,
pda podpišejo pogodbo o
določitvi medsebojnih pravic
in obveznosti staršev in vrtca.
29
SKRB ZA PREHRANO IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKI
STANDARD
Tako kot občutek otroka v vrtcu, da je sprejet, varen in zaščiten, je pomembna tudi prehrana otrok, ki ji namenjamo veliko pozornosti, saj predstavlja enega od najpomembnejših dejavnikov za pravilen razvoj otroka.
Vsa naša prizadevanja so usmerjena v zagotavljanje zdrave prehrane, ki
mora biti hkrati uravnotežena, varovalna, pestra in varna. Zavedamo se,
da skrb za zdravje in odnos do zdravja nista prirojena, zato je potrebno to
zavest razvijati že pri otrocih.
Pri načrtovanju prehrane upoštevamo veljavne prehranske standarde in
normative za prehrano predšolskih otrok.
Pripravljamo dietno prehrano posameznih otrok po navodilih zdravnika, v
treh oddelkih pa tudi lakto-ovo-vegetarijansko prehrano.
Aktualne jedilnike tedensko objavljamo na naši spletni strani.
Veliko pozornosti namenjamo razvijanju ustreznih pre­hrambenih navad
otrok, pripravi in postrežbi jedi. Skrbimo za visoko raven higienskega režima in izvajamo ukrepe za preprečevanje širjenja obolenj.
30
SVETOVALNA SLUŽBA
Delo svetovalne službe v vrtcu je namenjeno vsem otrokom. Svetovalna
služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških, socialnih in tudi organizacijskih vprašanj v vrtcu, preko treh, med seboj povezanih ter prepletenih osnovnih dejavnosti svetovalne službe, in sicer:
p dejavnosti pomoči: priprava in vključitev otroka v vrtec, v šolo,
posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo sorojenca,
ločitev, selitev, smrt, odvisnost…),
p razvojnih in preventivnih dejavnosti: posvetovanje o vzgoji in
otrokovem razvoju, pomoč pri odpravljanju razvojnih, čustvenih
in vedenjskih težav ter stisk (težave hranjenja, močenja, blatenja,
spanja, nemirnost, agresivno vedenje), pomoč pri težavah in
motnjah razvoja, spodbujanje nadarjenega otroka…
p dejavnosti načrtovanja in evalvacije
S temi dejavnostmi svetovalna služba pomaga vsem udeležencem v vrtcu
(vzgojiteljem, otrokom, staršem, vodstvu vrtca) ter z njimi sodeluje na
različnih področjih vsakodnevnega življenja in dela v vrtcu.
Svetovalna delavka se pri svojem delu ravna po načelu prostovoljnosti,
skupnega dogovora, zaupnosti podatkov v dobrobit otroka in njegove
družine.
Svetovalni delavki vrtca sta psihologinji.
31
DRUGE POMEMBNE INFORMACIJE
VPIS IN IZPIS
Starši lahko otroka vpisujejo in vključujejo otroke na podlagi prijave preko
celega leta. Vpisujemo otroke od prvega leta do vstopa v šolo. Če je v vrtec
vpisanih več otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija za
sprejem otrok.
Pri sprejemanju in razporejanju otrok v oddelke upoštevamo Pravilnik o norma­
tivih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
Vpisni list starši izpolnijo na upravi vrtca.
Rok za izpis otroka iz vrtca, ki velja tudi za otroke, ki odhajajo v šolo, je 15
dni pred želenim izstopom. Obrazec za prijavo ali odjavo otroka dobijo
starši na upravi vrtca ali na spletni strani.
Za več informacij o vpisu in izpisu otroka se obrnite na svetovalno službo
vrtca.
PLAČILO PROGRAMA
Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo vrtca, tako da izpolnijo Vlogo za
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojnem Centru za socialno
delo. Priporočamo plačilo preko trajnika ali e-položnice.
32
REZERVACIJA
Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavni zakonodaji
dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko
uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva
meseca. Obrazec za rezervacijo dobijo straši na upravi ali na spletni strani
vrtca.
Starši opravijo rezervacijo tako, da izpolnijo obrazec o rezervaciji ter ga
oddajo najmanj 7 dni pred odsotnostjo otroka. Rezervacija se obračuna le
tistim otrokom, katerih občina pisno soglaša, da bo pokrila razliko do cene
programa in na kakšen način.
SKLAD VRTCA
Sklad Vrtca Najdihojca je namenjen pomoči socialno ogroženim otrokom,
financiranju dejavnosti, ki niso sestavina obveznega programa in zajemajo nadstandardne storitve in opremo, pomenijo pa možnost za boljše in
kvalitetnejše vzgojno-izobraževalno delo.
33
SVET STARŠEV:
plahko predlaga obogatitvene in nadstandardne programe,
pdaje soglasje k predlogu ravnatelja o obogatitvenih in
nadstandardnih storitvah,
pdaje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem
delovnem načrtu,
pobravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
pvoli predstavnike v Svet vrtca,
prazpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni
problematiki,
popravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi (Ur.l.
RS 12/96).
SVET ZAVODA
Svet zavoda Vrtec Najdihojca deluje v skladu z 48. členom ZOFVI. Sestavljen je iz predstavnikov Sveta staršev (3 člani), ustanovitelja (3 člani) ter
predstavnikov delavcev vrtca (5 članov).
Svet zavoda ima v skladu z 48. členom ZOFVI naslednje naloge:
pimenuje in razrešuje ravnatelja,
psprejema program vrtca, letni delovni načrt in poročilo o njihovi
uresničitvi,
podloča o uvedbi nadstandardnih programov,
pobravnava poročila o vzgojni problematiki,
34
podloča o pritožbah v zvezi s pravicami otroka in v zvezi s pravicami,
obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
pobravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska
inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih in svet staršev.
ZAVAROVANJE OTROK
Otroci so pri nas zavarovani za čas bivanja v vrtcu. Vsak primer nezgode
otroka starši prijavijo na upravi vrtca, kjer dobijo tudi vse druge potrebne
informacije. S seboj prinesejo vse zdravniške izvide. Če se nezgoda pripeti
v vrtcu, obvestimo starše. Strokovni delavec, ki je bil v času nezgode odgovoren za otroka, pa je dolžan izpolniti nezgodni list in napisati zapisnik
o nezgodi.
35