Zloženka (pdf, 960 kB) - Gibanje za občino Šentjur

Comments

Transcription

Zloženka (pdf, 960 kB) - Gibanje za občino Šentjur
Županova lista
Gibanje za Obcino Šentjur
Županova lista
Gibanje za Obcino Šentjur
Kar obljubi, tudi uresniči! Rezultati do sedaj opravljenega dela župana in
njegovih sodelavk in sodelavcev to brez slehernega dvoumja potrjujejo,
zato smo lahko tudi za tokratne volitve pripravili vsebinsko jasen program
zavez in nalog.
1. Šentjursko občino spreminjamo na bolje, pri tem pa ohranjamo njeno identiteto
in dediščino.
2. Strategijo in poti pri iskanju najboljših odgovorov na izzive prihodnosti smo
postavili leta 2010, na začetku prvega poklicnega županskega mandata, kot
temelj delovanja župana in občinske uprave.
3. Usmeritev k odgovornosti, zavzetosti in skrbi za našo občino, poglobljena in
podkrepljena z obsežno vsebino, je trajno zadržala svojo veljavnost. Z veliko vztrajnostjo smo dokazali, da se s programom in njegovim izvajanjem, ki je neposredno
namenjeno ljudem, izpričujeta delovna in človeška prepričljivost in obstojnost.
4. V štirih letih smo realizirali velike in majhne projekte, pri čemer smo zasledovali cilje
lokalne samouprave kot pravice in sposobnosti lokalnih oblasti, da v mejah zakona
urejajo in opravljajo vse bistvene dele javnih zadev v lastni pristojnosti in v korist
lokalnega prebivalstva. S tem smo dokazali, da nam oblast ni cilj, temveč le orodje za
uresničevanje skupno dogovorjenih ciljev.
Zasnovali in izvedli smo pomembne investicije:
Komunalno opremljanje industrijske cone Šentjur – jug
Izgradnja vrtca v Hruševcu
Protipoplavni ukrepi na Voglajni s pritoki
Ureditev stavbe na Ipavčevi 30 v Zgornjem trgu
Dograditev kanalizacijskega omrežja za naselja Hruševec, Zgornje Lokarje, Vrbno in Gorica
Prenova in dozidava Ipavčevega kulturnega centra v Šentjurju
Energetska prenova osnovne šole v Dramljah
Vodovodni sistem Loka – Dobrina in Malovice – Stara Glažuta – Drenovce
Ureditev vaškega jedra na Ponikvi
Prenova osnovne šole na Planini z izgraditvijo nove telovadnice in ureditvijo zunanjih
pripadajočih površin
Povezava vodovodnih omrežij med občinama Šentjur in Dobje
Ureditev vaškega jedra v Dobrini
Sanacija in modernizacija 36 odsekov javnih poti, nekategoriziranih in lokalnih cest
5. Nismo pozabili, da smo izvoljeni zaradi naših občank in občanov, izboljšanja njihove kvalitete
življenja s sredstvi, ki so nam jih zaupali v upravljanje. Za nas je prava preizkušnja zadovoljstvo
občank in občanov ter njihova kvaliteta življenja, ne pa strankarska politika, prenesena z
višjega nivoja.
6. Ali ne zvenijo danes še bolj prepričljivo programske usmeritve: ne
glede na idejne ali katerekoli druge opredelitve bi morali vsi sodelovati pri razvoju socialno občutljive, z regionalnim in državnim
okoljem povezane Občine Šentjur, v kateri bo napredek, kot tudi
vsak človeški problem in težava naša skupna skrb.
7. Naša vizija razvoja ni vsebovana samo v naboru projektov, temveč v
osmišljanju in izvajanju upravljalskega, gospodarskega, družbenega in prostorskega preporoda Občine Šentjur ter v razvijanju vseh oblik šentjurske izvrstnosti
(Mladinski center Šentjur je najboljši mladinski center v državi, vaško jedro Ponikva je
najlepše vaško jedro v Sloveniji).
8. To je naša obveza, ne le zaradi vsega, kar je oviralo razvoj v preteklosti, marveč
zato, ker evropska praksa potrjuje, kako občine, regije in njihova partnerstva
najhitreje dosegajo kvalitetne razvojne učinke.
Pri upravljanju in vodenju občinskih zadev smo bili dovolj
modri in programsko povezovalni, da smo lahko v občinskem
svetu sklenili učinkovito in usklajeno koalicijo, ki je omogočila,
da se je dalo pošteno odločati in ustvarjalno sodelovati.
Zato se z velikimi pričakovanji lotevamo letošnjih volitev, ker smo
dokazali, da znamo delati, in ker dobro vemo, kaj je še treba narediti.
Verjamemo, da bomo tudi naš program v naslednjem mandatu lahko
izvajali ob dobršni meri soglasja in medsebojnega razumevanja ter ob
racionalni uporabi razpoložljivih javnih sredstev.
Oblikovali in sprejeli smo Dolgoročni razvojni program Občine Šentjur za obdobje 2014 – 2020
z operativnim programom projektov, na katerem temeljijo naše zaveze.
Torej, za kaj nam pravzaprav gre? Kaj bi radi dosegli? Želimo nadaljevati začeto delo, ustvariti
še boljše pogoje in obete za prihodnost. V času vse hitrejše življenjske dinamike je premislek
dobesedno usoden. Prepričani smo, da se šele iz premisleka lahko rodi spoštovanje – do odprtih
zadev, do njihovih razrešitev, do sodelujočih v procesih njihovega izoblikovanja, do slehernega
glasu volivca ali volivke.
Boljše obete bomo ustvarjali, tako da bomo:
razpirali nove PROSTORE tako v dolgoročnem prostorskem snovanju občine kot v
vsakdanjem prizadevanju po bivalnih, izobraževalnih in delovnih prostorih:
energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev in drugih javnih objektov,
razširitev mrežnega podjetniškega inkubatorja,
posodabljali lokalne PROCESE, ki občino delajo hkrati privlačno, četudi zahtevno: od
prometa in energetike do komunale:
moderniziranje in saniranje omrežja lokalnih cest, javnih poti in nekategoriziranih cest,
dograjevanje vodovodnega omrežja,
prepoznali prave PRILOŽNOSTI, ki jih slutimo, prihodnost pa jih dobesedno zahteva:
tehnološki park,
prometne povezave, pohodne in kolesarske poti, infrastruktura ob Slivniškem jezeru,
postavili humane PREDNOSTI, zato da bodo občanke in občani zadovoljni tako na
področju zdravstvenega varstva in socialnega skrbstva, kakor tudi šolstva in kulture ter
nenazadnje prijazne občinske uprave:
kriznemu obdobju navkljub bomo ohranili proračunsko financiranje družbenih
dejavnosti v sedanjem obsegu,
stavili na varno PRIHODNOST na področjih, kjer je ta na videz najbolj občutljiva: v vztrajanju na najvišjih standardih varnosti vsakdana in neokrnjene narave:
nadaljevanje izgradnje vodno gospodarskih ukrepov ob Voglajni in njenih pritokih,
izgrajevanje kanalizacijskega omrežja in njegovo povezovanje na centralno čistilno
napravo Šentjur.
Občina Šentjur mora tudi v prihodnje ostati lokalna skupnost po meri človeka.
www.gibanje-za-obcino-sentjur.si
Volilna enota 1
mag. Marko DIACI
Sara ZUPANC
Robert POLNAR
Slavica ČOKLC
Klemen GRDINA
župan Občine Šentjur
učiteljica biologije,
kemije in naravoslovja
komercialist, podžupan
občine v mandatnem
obdobju 2010-2014
upokojenka
(predmetna učiteljica)
marketing v družinskem
podjetju
Gibanje za Občino Šentjur združuje posameznike,
ki uspešno delujejo na zelo različnih področjih,
povezujeta pa jih jasna vizija in pripravljenost za
delo v skupno dobro svojih lokalnih skupnostih in
celotni občini. Kandidati GOŠ delujejo
povezovalno, na prvo mesto postavljajo razvojna
prizadevanja ter sledijo strategiji za izboljšanje
kvalitete življenja občanov na vseh področjih.
Zaupam jim in vem, da bodo odločno zastopali
vaše interese, želje in potrebe. Skupaj ZNAMO in
ZMOREMO.
Kot svetnica nameravam pozornost posvetiti
predvsem mladim v naši občini, s tem pa tudi
področju izobraževanja in kulture. Zavzemam se
za ustvarjanje čim ugodnejših pogojev za
ohranjanje in odpiranje novih delovnih mest v
občini, še posebej novih delovnih mest za mlade.
Zakaj nam velja oddati glas na letošnjih lokalnih
volitvah? Zato, ker naša dejanja v minulih štirih
letih govorijo v naš prid. In zato, ker znamo
najbolj pozorno poslušati, najbolj vztrajno in
učinkovito delati in najbolj predano služiti
javnemu interesu. Vseh 365 dni v letu.
Vladimir BELINA
Saša GABER
Zdenko HORVAT
komercialist,
predsednik Pihalnega
orkestra Šentjur
katehistinja
upokojenec, predsednik
Območne obrtnopodjetniške zbornice Šentjur
V mandatu 2014/2018 si bom prizadeval, da
prazni občinski prostori dobijo svojo vsebino in
programe ter da Center kulture Gustav dobi svojo
načrtovano podobo. Naš skupni cilj je tudi dobro
obiskan nov Ipavčev kulturni center, ki bo
središče bogatega kulturnega dogajanja. To
znamo in zmoremo!
Občina Šentjur po mojem prepričanju potrebuje
kvalitetno družbeno in socialno dejavnost. Tudi v
bodoče je treba izpostavljati problematike
mladih in iskati rešitve, kar štejem med svoja
glavna prizadevanja.
Zavzemala se bom za izboljšanje kvalitete
življenja starejših ljudi, invalidnih in socialno
ogroženih oseb vseh generacij. Nadaljevali bomo
dobro sodelovanje občine ter upokojenskih in
invalidskih društev. Za boljše medgeneracijsko
sodelovanje želim ustanovitev medgeneracijskega centra.
Želim, da Šentjur postane mesto priložnosti - za
mlade, podjetne, za družine in za starejše.
Zastavili smo si program, ki bo to uresničil, in
zbrali ekipo, ki ga bo lahko izvedla. Znamo,
zmoremo!
Milena
SENICA VERBIČ
Matjaž ŽMAHAR
vodja trženja
zdravnica, spec. spl. kirurgije
Naše skrbi so povezane z aktualnimi razmerami, a
naš pogled je usmerjen v bodočnost. Potrebujemo predvsem modre odločitve in pametno
obnašanje. Obrtniki in podjetniki podpiramo
zagon serije investicij, ki jih je sprožila Občina
Šentjur in so edini vzdržen način za povečanje
gospodarske aktivnosti. Zadovoljimo se samo s
politiko, ki ji je več do razreševanja težav kot do
pridobivanja točk.
Trajnostni razvoj, varovanje zdravja ljudi in okolja
ter kvaliteta življenja za vse generacije niso le črka
na papirju. Prizadevala si bom za modre odločitve
in učinkovite ukrepe, da jih v Občini Šentjurju
udejanimo ter jih živimo.
Živimo v času hitrih in nenehnih sprememb.
Edina pot do uspešne prihodnosti je delo, ki tem
spremembam sledi in zagotavlja dostojno
življenje.
Volilna enota 2
Boštjan PISANEC
Barbara
KVAS OCVIRK
direktor podjetja
Stanko KOPINŠEK
Andreja OCVIRK
Slavko ŠPUR
poštar
ravnateljica
OŠ Blaža Kocena Ponikva
upokojenec
(univ. dipl. pravnik)
profesorica strokovno
teoretičnih predmetov
Pomembni koraki so bili že narejeni, ta tempo
moramo z modernizacijo lokalnih cest in javnih
poti nadaljevati. Potrebno je tudi razširiti trgovinsko dejavnost okrepiti družbeno delovanje. To je
moj cilj.
Moja prioriteta bo skrb za ohranjanje čistega
okolja, spodbujanje kulturno-izobraževalnega
druženja ter športnega udejstvovanja krajank in
krajanov. Prizadevala si bom tudi za turistično
prepoznavnost Blagovne in se zavzemala za
energetsko sanacijo POŠ Blagovna.
Izhajam iz kmečkega okolja, zato si bom prizadeval za pravičnejšo delitev sredstev, namenjenih
kmetijstvu in sorodnim dejavnostim, prav tako za
razvoj infrastrukture v KS Dramlje in širše.
Alojzij FIRER
Mojca PINTAR
mag. Mateja BERGLEZ
upokojenec
(tehnik – progovzdrževalec)
vodja lokala
višja svetovalka za
mednarodno sodelovanje
Od mladosti do starosti, za dobrobit Dolge Gore!
Prizadevala si bom za razvoj našega kraja za vse
generacije, predvsem za navezavo na čistilno
napravo in sanacije cest. Stopimo skupaj za
prijaznejši jutri z željo, da se bomo vsi skupaj
počutili v našem kraju varno in udobno. Iskrene
besede, pošteno delo in vztrajnost so razlog, da
bomo skupaj reševali problematiko našega kraja.
Svetla prihodnost je želja vseh nas.
Za več sodelovanja v kraju na vseh ravneh in
intenzivno delo z mladimi še naprej!
Razvoj KS Blagovna se mora nadaljevati v skladu z
dinamiko v zadnjih letih. Ob dobrem sodelovanju z
občinsko upravo si je treba prizadevati za pridobitev
dodatnih sredstev za nadaljnjo ureditev in
vzdrževanje objektov ter komunalne infrastrukture.
Kvaliteta življenja vseh generacij v KS Blagovna mora
biti osrednja točka nadaljnjega razvoja krajevne
skupnosti.
Za župana
obkrožite
Tatjana
ŠKORNIK TOVORNIK
serviser
samostojna strokovna
sodelavka
Naravne danosti Občine Šentjur so njen kapital in
eden od največjih turističnih potencialov je
Slivniško jezero z okolico. Z nadaljevanjem
urejanja komunalne in turistične infrastrukture
bomo ohranili čisto in zdravo okolje ter pritegnili
nove skupine obiskovalcev. Razvoj podeželja ima
prihodnost v promociji celotne destinacije in
vključevanju izdelkov lokalne domače pridelave.
To pomeni nove tržne priložnosti in delovna
mesta. Varujmo naravo, spoštujmo tradicijo in
iščimo inovativne rešitve.
Na prvo mesto postavljam enakomeren razvoj
celotne občine in boljše zdravje občanov in
občank. Na lokalnem nivoju se bom zavzemala za
modernizacijo preostalega dela NC ceste Žamerk
- Žlender - Grad Žusem (odsek Žamerk - Žlender)
ter sanacijo JP Volčja jama - Žusem.
Anja ZUPANC
Slavica
VAN DER MINNEN
študentka predšolske
vzgoje, vzgojiteljica
Damjan MAČEK
pomočnik vodje
vzdrževanja
Čaka nas izgradnja objektov, ki že imajo gradbena
dovoljenja: večnamenski objekt in stalna
etnološka zbirka na Prevorju, prestavitev LC
Lopaca – Straška Gorca – Skopečna na odseku
Lopaca – TF – športni center. Zelo pomembno je
modernizirati cestno infrastrukturo na več
odsekih lokalnih cest, kjer je bilo predvideno
urejanje s koncesijo, ter ceste, ki so že v planu
investicijskega vzdrževanja. Za del ceste Lopaca –
Straška Gorca – Skopečna in javno pot Prevorje –
do šole so že izdelani projekti za izvedbo, prav
tako za obnovo pešpoti Lopaca – športni center –
POŠ Prevorje. Dajte nam priložnost, da nadaljujemo z dobrim delom.
Anton ŠPAN
hišnik OŠ Planina pri Sevnici
frizerka, moderatorka,
prostovoljka
Prihodnost mladih je v naših rokah, to kar
naredimo danes, bo tvorilo njihovo sedanjost in
priložnosti. Prizadevala si bom za kvalitetno
šolstvo in zdravstvo ter ustvarjanje novih
delovnih mest.
Zaupanje v moj trud do sedaj ni bilo zaman, zato
bom še naprej delala za dobro ljudi, spodbujala
povezovanje, humanitarne dejavnosti in
napredek v širši lokalni skupnosti.
3.10.
2014
Kalobje (parkirišče pred GD) 15.00
Planina pri Sevnici (parkirišče pred OŠ) 15.45
Prevorje (parkirišče pred GD) 16.30
Žegar (parkirišče Obrez) 17.15
Loka pri Žusmu (parkirišče pred KS) 18.00
Dobrina (parkirišče pred GD) 18.45
Gorica pri Slivnici (Ramna plaža) 19.30
4
u
Gibanje za Občino Šentj
obkrožite
Matejka
ZENDZIANOWSKY
Robert ŽAFRAN
koordinator proizvodnje
ravnateljica
OŠ Planina pri Sevnici
Razvoj celotne občine naj ostane prednostna
naloga. Njen južni del ima infrastrukturne
potrebe in hkrati razvojne potenciale. Prizadevala
si bom za ureditev in razvoj vaškega jedra v Loki,
da bi postalo živahno središče krajevne skupnosti. Ker nam ni vseeno za lokalno okolje in ljudi, ki
potrebujejo nove priložnosti in spodbude.
Občina Šentjur premore raznolikost, ki jo bogati
in hkrati ustvarja zelo različne potrebe. Zato je
treba prisluhniti ljudem in sprejemati modre in
strateške odločitve. S takšnim načinom smo
naredili veliko in verjamem, da si zaslužimo
priložnost, da to še nadgradimo. S skupnimi
močmi!
Z vami se
srečamo:
Ker smo skupina ljudi iz civilne družbe, imamo
neposreden stik z okoljem in krajani, lažje rešujemo
problematiko, ki se pojavlja, saj nismo vezani na ozke
strankarske interese. Čeprav je splošna kriza, smo v
slabih štirih letih dokazali, da se da z voljo in delom
veliko narediti za dobrobit vseh nas. Zato je moj
moto: Ne obljube, ampak dejanja v danih možnostih.
Na Planini se bom zavzemal za nov gasilski dom,
obnovo zdravstvenega doma in vrtca ter obnovo
cest.
2.10.
2014
1
Za Županovo listor
Volilna enota 3
Boris BELEJ
Zavzemal se bom za uresničitev celotnega
programa GOŠ, s posebnim poudarkom na
projektih, ki so vezani na območje KS Ponikva, ter
na potrebe krajanov.
Vrbno (ekološki otok - novi del) - 15.00
Podgrad (Biščan) - 15.45
Grobelno (parkirišče pred KS) - 16.30
Nova vas - Črnolica (trgovina pri Wiharju) - 17.15
Hruševec (parkirišče OŠ) - 18.00
Šentjur (Zgornji trg - Ipavčeva 30) - 18.30
1.10.
2014
Blagovna (pri igrišču) 15.00
Dramlje (parkirišče pred trgovino) 15.45
Ponikva (parkirišče OŠ) 16.30
Dolga gora (parkirišče pred GD) 17.15
Lokarje (Bar KEA) 18.15