Navodila za študente - E-Studij

Comments

Transcription

Navodila za študente - E-Studij
Moodle UM
Navodila za študente
RCUM, Sluţba za e-izobraţevanje
Maribor, 2011
Kazalo
1 Prijava v poučevalno/učno e-okolje UM ................................................................................. 3
2 Seznam predmetov .................................................................................................................. 4
3 Struktura strani predmeta ........................................................................................................ 5
4 Bloki ........................................................................................................................................ 6
4. 1 Blok "Sodelujoči" ............................................................................................................ 6
4.2 Blok "Dejavnosti"............................................................................................................. 6
4.3 Blok "Skrbništvo"............................................................................................................. 7
4.3.1 Urejanje profila ......................................................................................................... 7
4.3.2 Redovalnica ............................................................................................................... 9
4.4 Blok "Moji predmeti" ....................................................................................................... 9
4.5 Blok "Prisotni uporabniki" ............................................................................................... 9
4.6 Blok "Koledar" ............................................................................................................... 10
4.7 Blok "Prihajajoči dogodki" ............................................................................................ 10
5 Osrednji del ........................................................................................................................... 10
5.1 Izbira prikaza poglavij/tednov ........................................................................................ 11
5.2 Viri ................................................................................................................................. 12
5.3 Učne dejavnosti .............................................................................................................. 12
5.3.1 Forum ...................................................................................................................... 12
5.3.2 Naloge ..................................................................................................................... 13
5.3.3 Kviz ......................................................................................................................... 14
6 Dodatna pomoč ..................................................................................................................... 16
2
1 Prijava v poučevalno/učno e-okolje UM
Univerza v Mariboru uporablja e-okolje Moodle, ki se nahaja na naslovu https://estudij.unimb.si/ in je na voljo vsem članicam Univerze v Mariboru.
Študentje dostopajo v e-učno okolje z enakim
uporabniškim imenom in geslom, kot v AIPS (elektronska
prijava na izpite). Podatki se osveţujejo 1x dnevn:
Uporabniško ime: < številka indeksa >
Geslo: <enako geslo kot na AIPS-u> (z malimi črkami!)
Imate teţave? Tukaj je e-naslov
skrbnika e-okolja, na katerega
se lahko obrnete s svojim
vprašanjem.
V večini primerov, ko študentje ne morejo vstopiti v e-okolje, gre za napako
uporabe velikih črk pri vnosu uporabniškega imena in/ali gesla. Poučevalno/učno
e-okolje Moodle zahteva vnos uporabniškega imena in gesla z malimi črkami.
3
2 Seznam predmetov
Po vnosu uporabniškega imena in gesla se odpre stran s seznamom povezav na predmete.
V seznamu so vsi predmeti vašega študija.
Po kliku na ime in priimek se odpre stran za
urejanje profila.
Odjava iz e-okolja
V predmet vstopite tako, da kliknete na ime
predmeta.
Povezava na profil izvajalca predmeta.
Na dnu prve strani imate še enkrat moţnost
urejanja profila in odjave iz e-okolja.
Če ţelite imeti dostop do predmeta, ki vam po študijskem programu to študijsko
leto ni dodeljen, se obrnite s prošnjo na izvajalca (profesorja, asistenta), ki vas
lahko ročno doda k svojemu predmetu. Če je bil vaš zadnji redni vpis pred letom
2008, se javite na e-naslov eizobraţ[email protected]
4
3 Struktura strani predmeta
Poglejmo, kaj vse se nahaja na prvi strani predmeta.
leva stran (bloki)
sredinski del z učnimi vsebinami in dejavnostmi
desna stran (bloki)
Navigacijska vrstica:
E-Studij je stran s seznamom vseh predmetov.
TReP je kratko ime predmeta, ki ga določi
izvajalec. Navigacijska vrstica vsebuje zapis poti kje se nahajate. V našem primeru: E-Studij>TReP.
Odjava iz e-okolja
Povezava na profil
Razporeditev in vrsta blokov na levi in desni stran je lahko različna, odvisno od tega, kako jih
nastavi in razporedi izvajalec predmeta.
Ni nujno, da imate na stani svojega predmeta vse zgoraj prikazane bloke. Če bloka
ni, pomeni, da ga izvajalec (profesor, asistent) ni uporabil.
5
4 Bloki
4. 1 Blok "Sodelujoči"
S klikom na povezavo Sodelujoči se prikaţe seznam
udeleţencev (študentje in izvajalci) pri predmetu:
4.2 Blok "Dejavnosti"
V bloku Dejavnosti se nahajajo povezave na vse dejavnosti pri
predmetu. Urejene so glede na tip dejavnosti.
Če izberemo na primer povezavo »Forumi«, se odpre stran s seznamom vseh forumov v tem
predmetu s povezavami na vsebine in razprave.
Povezava na
forumske teme.
Sodelovanje v
forumski razpravi.
6
Prijava/odjava na
posamezen forum.
4.3 Blok "Skrbništvo"
Znotraj bloka Skrbništvo imate povezavi na
redovalnico in na stran s svojim profilom.
4.3.1 Urejanje profila
Ob tvorjenju uporabnika se prenesejo iz podatkovne baze AIPS v eokolje naslednji podatki:

ime in priimek,

e-naslov,

mesto,

drţava,

seznam povezav na predmete.
Profil lahko vsak uporabnik ureja s klikom na zavihek "Uredi profil".
E-okolje Moodle omogoča tvorjenje
bloga. Ali bodo lahko brali vaš blog
tudi vaši študijski kolegi, je odvisno
od vaše nastavitve znotraj bloga
7
Preverite prosim, ali je e-naslov
pravilen. Veliko obvestil e-okolja gre
tudi preko e-pošte. Seveda imate
moţnost preprečiti pošiljanje sporočil
preko e-pošte.
Če ţelite, lahko e-poštni naslov skrijete pred ostalimi udeleţenci ali ga celo
'izključite'. Če ne ţelite prejemati obvestil o novih forumskih temah preko e-pošte,
se lahko s forumov odjavite.
Nekateri izvajalci predlagajo študentom, da vnesejo v profil tudi svojo sliko. Vašo sliko vidijo
le udeleženci znotraj vaših predmetov. Če ne ţelite deliti svoje podobe z drugimi, lahko
naloţite tudi "avatar sličico" , npr.
.
Kliknite na gumbek Prebrskaj,
poiščite sliko in jo naloţite.
Format slike naj bo JPG ali
PNG. Datoteka slike bo obrezana
v kvadrat. Velikost bo
spremenjena v 100 x 100 točk.
Ne pozabite na koncu potrditi vnos s
klikom na gumbek "Posodobi profil".
8
4.3.2 Redovalnica
Učne dejavnosti (npr. naloge, kvizi, forumi) omogočajo
izvajalcu predmeta izvedbo ocenjevanja znotraj e-okolja.
V primeru, da je izvajalec predmeta uporabljal učno
dejavnost z oceno, se vam ta dejavnost prikaţe v
redovalnici. In seveda tudi ocena, če ste dejavnost
opravili.
4.4 Blok "Moji predmeti"
Prikazuje predmete, do katerih imate v e-okolju tvorjen dostop.
Omogoča enostaven prehod med predmeti.
4.5 Blok "Prisotni uporabniki"
V bloku Prisotni uporabniki se nahajajo osebe, ki so
bile zadnjih 5 minut prisotne v e-okolju. S klikom na
znak za pismo jim lahko pošljete sporočilo preko
notranje pošte. Če osebe ni več v e-okolju, se mu vaše
sporočilo odpre takoj ob naslednjem vstopu.
9
4.6 Blok "Koledar"
Koledar se lahko uporablja tudi kot opomnik na
bliţajoče se učne aktivnosti, ki so časovno
omejene. Omogoča tudi direkten skok na
aktivnost.
4.7 Blok "Prihajajoči dogodki"
Vsaka učna dejavnost, ki ima datumsko nastavitev, se
pojavi v bloku Prihajajoči dogodki.
Študent lahko preko povezave »Nov dogodek« vnese
tudi svoj dogodek, ki se mu prikaţe v koledarju in je
viden samo njemu.
Na primer, da si vnese izpitne roke pri predmetu.
Ti vnosi se prikaţejo tudi v koledarju.
5 Osrednji del
V osrednjem delu strani se nahajajo:
 informacije, učne vsebine (viri) in
 učne dejavnosti (forumi, naloge, kvizi,…).
10
5.1 Izbira prikaza poglavij/tednov
V predmetu lahko nastavimo prikaz samo enega poglavja/tedna:
Če ţelimo, da se v predmetu prikaţe le osnovni odsek
in izbrano poglavje/teden, kliknemo na kvadratek
izbranega poglavja/tedna.
Prikaţe se samo prvi uvodni odsek in izbrano poglavje/teden:
V prvotno stanje se vrnete s ponovnim klikom na kvadratka
Na dnu je še meni z moţnostjo izbire druge strani:
Bodite pozorni na to moţnost nastavitve prikaza predmeta! Celoten predmet z
vsemi poglavji lahko znova vidite s klikom na ikonico z dvema kvadratkoma
11
5.2 Viri
Viri so lahko besedilne datoteke, slike, glasba, filmi, … V večini primerov ikona pred virom
nakazuje za kakšno vrsto vira gre. Na primer:
word dokument,
video,
povezava na splet ,…
Vir ali dejavnost enostavno odprete tako, da kliknete na povezavo:
5.3 Učne dejavnosti
E-okolje Moodle ponuja izvajalcu predmeta moţnost priprave veliko učnih dejavnosti:
naloge, kviz, delavnica, izbira, vprašalnik, wiki,…
Dober pregled in hiter dostop do posameznih dejavnosti celotnega predmeta omogoča blok
»Dejavnosti«:
Visokošolski učitelji največ uporabljajo naslednje učne dejavnosti:

forume,

naloge in

kvize.
5.3.1 Forum
Forumi spadajo v skupino učnih dejavnosti, saj je moţno preko forumov spraševati, pošiljati
svoje prispevke in ocenjevati prispevke. V forum vstopite s klikom na ime foruma:
E-okolje omogoča tvorjenje različnih oblik forumov. Tako forum tipa »Standardni forum za
splošno rabo« omogoča vsem udeleţencem odgovarjanje na posamezne teme in tvorjenje
lastnih tem:
12
Če ţelite prejemati razprave
foruma tudi na vaš e-naslov,
se naročite na forum. Na
podoben način se lahko s
foruma tudi odjavite.
S klikom na gumbek lahko
dodate v forum svojo temo
Ogled razprave
Sodelovanje v razpravi
5.3.2 Naloge
Učna dejavnost »Naloge« omogoča pošiljanje nalog znotraj e-okolja. Izvajalec predmeta
lahko oddajo nalog časovno omeji, lahko določi omejitve glede števila datotek, lahko
omogoči dopolnjevanje nalog in še kaj.
V nalogo vstopite s klikom na ime naloge:
Odpre se stran za vnos naloge:
Časovne omejitve glede oddaje.
Seznam dodanih datotek, s klikom na X lahko
datoteko odstranite s seznama.
Iskanje datoteke z
nalogo na vašem
računalniku.
Ko ste naloţili vse datoteke,
jih s klikom na gumb »Pošlji
v ocenjevanje« posredujete
izvajalcu predmeta.
13
Dokler ne kliknete na gumb »Pošlji za ocenjevanje« se lahko vračate na to stran,
brišete, dodajate datoteke. Ko pa enkrat kliknete na ta gumb, spremembe več niso
moţne: naloga je šla v ocenjevanje.
5.3.3 Kviz
Kvizi omogočajo izvedbo elektronskega preverjanja znjanja z uporabo različnih tipov
vprašanj (izbirni tip, esejski tip, izračunan tip, ...).
Lahko so:
 časovno omejeni glede odprtja/zaprtja kviza,
 imajo točno določen čas odprtja (npr. 15 min),
 dovoljujejo več ponovitev ali samo eno izvedbo,
 imajo točno določeno število vprašanj na eni strani,
 zahtevajo geslo za vstop,
 in še veliko drugih moţnosti.
V kviz vstopite s klikom na ime kviza:
Odpre se začetna stran kviza z osnovnimi informacijami o kvizu.
Časovne omejitve izvajanja kviza.
Kdaj je kviz na
voljo.
Začetek izvedbe kviza.
14
Stran kviza:
Primer kviza s časovno omejitvijo izvajanja.
Pomikanje po
straneh kviza
Na dnu strani imate moţnosti:
 shranjevanja do sedaj vnesenih odgovorov,
 oddaje in zaključka kviza,
 pomik po straneh kviza.
Dokler ne kliknete na gumb »Oddaj vse in zaključi« se lahko vračate na kviz,
rešujete vprašanja. Ko pa enkrat kliknete na ta gumb, spremembe več niso moţne:
kviz je šel v ocenjevanje.
Če ste rešili kviz in ga niste oddali pred uradnim zaključkom kviza, bo izvajalec
lahko videl vaše odgovore, vendar bo kviz ostal neocenjen.
Po kliku na gumb »Oddaj vse in zaključi« se vam prikaţejo osnovne informacije o kvizu.
15
Po uradnem zaprtju kviza lahko vidite rezultat reševanja.
Lahko si pogledate, kako ste reševali.
6 Dodatna pomoč
V primeru teţav ali dodatnih vprašanj si lahko pomagate s seznamom »Pogosto zastavljena
vprašanja«, ki se nahaja na prvi strani e-okolja.
Za vprašanja in pomoč vam je na voljo tudi e-pošta: [email protected]
Ţelimo vam uspešen študij ob podpori učnega e-okolja Univerze v Mariboru!
16

Similar documents