Uporabniška navodila Info Table - Računalniški center Univerze v

Comments

Transcription

Uporabniška navodila Info Table - Računalniški center Univerze v
Uporabniška navodila
za spletno aplikacijo digitalnega oglaševanja vsebin
Info Table
Pripravil: Danilo Majhenič
Pregledali in uredili: Katja Harej Pulko, Miha Kočar
Različica: 1.1
Maribor, marec 2010
Zadnja posodobitev 20.april 2010
Kazalo
Opis rešitve ..................................................................................... 3
Tehnična predpriprava vsebin ................................................................ 3
Omejitve vmesnika – uporaba šumnikov ................................................. 4
Uporaba šumnikov pri opisih vsebin znotraj spletnega vmesnika, ni dovoljena
(same vsebine pa lahko vsebujejo šumnike). ........................................... 4
Vmesnik XIBO ................................................................................... 4
Nalaganje vsebin ............................................................................ 7
Dodajanje predvajalne vsebine (Layout) ................................................ 9
Dodajanje in spreminjanje regij (napredno) ........................................... 12
Urejanje urnika (Schedule) ............................................................... 14
Privzet predvajalni seznam ............................................................... 15
Predogled - Broadcasting .................................................................. 16
Uporabniki sistema............................................................................ 16
Primeri .......................................................................................... 17
Vključevanje RSS (napredno) ............................................................. 17
Dodajanje videov iz YouTube, Vimeo, ipd. (napredno) ............................... 17
Galerija slik s pomočjo PowerPoint...................................................... 18
Prikaz datuma............................................................................... 19
Stran 2 od 19
Opis rešitve
LCD televizije (v nadaljevanju InfoTable) za digitalno oglaševanje na posameznih
članicah in rektoratu Univerze v Mariboru, so opremljene z odprtokodnim sistemom
XIBO, ki v prvi vrsti omogoča objavljanje vsebin na eni ali več lokacijah (LCD).
Sistem omogoča prikazovanje slik, video posnetkov, spletnih vsebin, novičarskih
kanalov (RSS), besedil in predstavitev. Objave temeljijo na osnovi urnika, s čimer
lahko vnaprej pripravimo kdaj naj se določene vsebine prikazujejo. Potreba po
odstranitvi neaktualne objave tako odpade, saj rok aktualnosti vsebine nastavimo
že ob objavi.
Uporabniki sistema so razvrščeni v različne nivoje dostopa. Objavljeno vsebino
lahko drugim uporabnikom nastavijo kot vidno (Public) ali nevidno (Private) s čimer
se tudi prepreči, da bi si uporabniki vsebine pomotoma brisali. Vsebina se na
infoTable nalaga preko spletnega vmesnika.
Omogočena je tudi nastavitev avtomatskega vklopa in izklopa infoTabel, kar
prispeva k ekonomski in ekološki porabi sredstev.
V nadaljevanju so prikazani primeri nalaganja vsebin in splošni napotki za uporabo
spletnega vmesnika Xibo.
Tehnična predpriprava vsebin
Za pravilen prikaz vsebine je potrebno le to prilagoditi širokim zaslonom (razmerje
stranic 16:9). Vsebine se namreč na zaslonih raztegnejo do robov (t.i. fullscreen
oz. celozaslonsko delovanje), zaradi česar pride do popačenega prikaza vsebin, v
kolikor ne opravimo potrebnih prilagoditev.
V powerpoint 2007 to nastavimo v zavihku
načrt in nato kliknemo na Priprava strani.
Izberemo Diaprojekcija na zaslonu (16:9) in
potrdimo.
V powerpoint 2003 to nastavimo, tako da
gremo v Datoteka in nato Priprava strani kjer
v spustnem menuju izberemo Po meri, ter
nastavimo širino 80 cm in višino 45 cm,
nastavitve shranimo. (Slika 1).
Slika 1
Stran 3 od 19
Predstavitve powerpoint je potrebno tehnično nastaviti za predvajanje v zanki.
V powerpoint to nastavimo tako da v menuju
izberemo Diaprojekcija > Priprava
diaprojekcije > izklopimo opcijo prikaži
drsnik, in vklopimo opcijo »ponavljal dokler
ne pritisnemo esc« (Slika 3).
Za predvajanje v zanki je potrebno ob
izdelavi Powerpoint predstavitev, na vsaki
strani tudi nastavit čas predvajanja
strani (Slika 2). Edino tako lahko sistem
samodejno predvaja vse strani v
predstavitvi. V nastavitvah iz slike 3Slika 3
tako nastavimo »Uporabi čase, če
obstajajo«.
Slika 2
Slika 3
Pri dodajanju vsebin (predvsem velja za spletne strani), upoštevajte da je
celozaslonska ločljivost nastavljena na 1366*768 pik.
Omejitve vmesnika – uporaba šumnikov
Uporaba šumnikov pri opisih vsebin znotraj spletnega vmesnika, ni dovoljena
(same vsebine pa lahko vsebujejo šumnike).
Imena datotek (vsebin) naj tudi NE vsebujejo šumnikov.
Vmesnik XIBO
Vmesnik XIBO je spletna aplikacija, ki je dosegljiva na naslovu: https://einfo.unimb.si/
Rokovanje z vmesnikom poteka z različnimi akcijami:
- enojni klik,
- dvojni klik,
- desni klik in
- vnos s tipkovnico.
Ker sta dvojni in desni klik neobičajna pri rabi spletnih strani in tako
nekatere možnosti ne bodo na voljo na prvi pogled, poizkusite tudi z njima.
OPOMBA:
Stran 4 od 19
Postopek nalaganja vsebin na infoTable
UM
Tehnično pripraviti za 16:9 razmerje stranic
Priprava vsebin
Izklopimo opcijo prikaza drsnika (powerpoint)
Vklopimo ponavljanje predvajanja (powerpoint)
Priporočamo, da posamezen predvajalna vsebina predstavlja posamezen
dogodek
Layout
(Predvajalni vsebina)
Za polno zapolnitev zaslona izberemo template: Full screen 16:9
Posamezen zaslon oziroma predvajalno vsebino lahko s pomočjo regij
razdelimo na več delov
Regija
Velikost regiji spreminjamo v spodnjem desnem kotu
Dodatno regijo ustvarimo z desnim klikom, nato Add region
Timeline
(Časovni trak)
Na časovni trak nanizamo vsebino, ki se bo odvijala v posameznem
predvajalnem seznamu
Želite dodati
novo vsebino?
Da
Možne vsebine so:
- Powepoint (ppt, pps, pptx)
- Video (wmv, avi, mpg, mpeg)
- Slike (jpg, jpeg, png, bmp, gif)
- Flash (swf)
- Spletna stran
- Novičarski kanal (RSS/XML)
- Vstavki-Embedded code (lastno definirana HTML koda, YouTube videi, ipd.)
Da
Dodatne regije so primerne za razdeljevanje ekrana, v primeru ko želimo
imeti osnovno predstavitev, poleg nje pa še morebitne druge informacije,
kot recimo informacije z oglasne deske, vreme, ipd.
Ne
Želite dodati
novo regijo?
Ne
Schedule
(Urnik)
V urniku določimo kateri predvajalni seznami se bodo predvajali v določenem
terminu.
V kolikor je dodanih v istem terminu več predvajalnih seznamov, se le-ti
krožno predvajajo en za drugim.
Ta diagram je le okvirni pripomoček za nalaganje vsebin na infoTable. Natančni napotki o tehničnih nastavitvah, so v uporabniških
navodilih infoTabel.
Računalniški center UM, marec
2010
Stran 5 od 19
Dashboard – Namizje. Osnovni zaslon po Schedule – Urnik. Zaslon na katerem
prijavi. Znotraj njega sta povezavi na lahko pogledamo urnik objav za
urnik
(Schedule)
in
urejevalnik posamezno InfoTablo.
predvajalnih
vsebin
(Layout).
V
zgornjem meniju imamo še več izbir.
Slika 5
Slika 4
Layout – Zaslon na katerem lahko Library – Knjižnica z vsebinami, ki jih
ustvarimo in urejamo predvajalne lahko
uporabimo
v
predvajalnih
vsebine.
seznamih (Layout).
Slika 7
Slika 6
Broadcasting – Prikazuje, kaj se v tem Timeline – časovni trak je zaporedje
trenutku predvaja na posameznem predstavitvenih datotek (vsebin).
zaslonu.
Slika 8
Slika 9
Region – Regije. Vsaka predvajalna
vsebina je lahko sestavljena iz ene ali
več regij, ki vsebuje svoj časovni trak.
Slika 10
Stran 6 od 19
Nalaganje vsebin
Datoteke z že pripravljeno vsebino za predvajanje, lahko nalagamo na dva različna
načina. Naložimo jih lahko neposredno v knjižnico (Library), ali jih dodamo pri
izdelavi predvajalne vsebine (Layout).
a) Nalaganje datotek s pomočjo knjižnice (Library)
V meniju izberemo Library, nato kliknemo na Add media s čimer dodamo datoteko
(Slika 11).
Slika 11
Izberemo želeni tip datoteke, ki jo bomo naložili (Slika 12).
Slika 12
V zadnjem koraku nalaganja datoteke v knjižnico:
 določimo datoteko, ki jo bomo naložili (največ 128MB),
 trajanje predvajanja posamezne vsebine (čas nastavimo pri PowerPoint,
Flash in video datotekah, toliko kot traja dejansko, sicer ga odreže, oziroma
dovolimo, da se odvrti večkrat) in
 morebitna preimenovanja.
Opcija Sharing (pravice dostopa) nam omogoča, da določimo, kdo vse lahko vidi, ali
dodaja to datoteko tudi v svoje predvajalne sezname. Privzeta nastavitev je
zasebno – Private, s katero vidi datoteko samo tisti, ki jo je nalagal. Pri nastavitvi
Group – skupina, jo lahko uporabljajo vsi uporabniki iste skupine (uporabniki v
skupine razvrščeni glede na članico UM). Pri nastavitvi Public - javno, lahko
datoteko uporabljajo na vseh InfoTablah članic UM. Opcija Sharing je na voljo tudi
pri predvajalnih seznamih (Layout). V knjižnico dodane vsebine lahko nato
uporabimo v predvajalnih seznamih.
Stran 7 od 19
Slika 13
Opomba: Naložene datoteke, ki so v knjižnici je možno tudi prenesti na svoj
računalnik. Ta funkcija je omogočena v knjižnjici (Library), s klikom na Download v
stolpcu Actions (Slika 11).
b) Nalaganje datoteke pri urejanju predvajalne vsebine je razen v začetnih
korakih enako kot pri nalaganju v knjižnico. Začetni koraki so opisani v
poglavju o dodajanju predvajalne vsebine.
Stran 8 od 19
Dodajanje predvajalne vsebine (Layout)
Na namizju (Dashboard) izberemo Layout (Slika 14Slika 14).
Slika 14
Prikaže se nam seznam predvajalnih vsebin. Novo predvajalno vsebino ustvarimo s
klikom na Add Layout. Vpišemo osnovne podatke (brez šumnikov), nastavimo
pravice dostopa predvajalne vsebine za druge uporabnike in izberemo predlogo
(Template) Full Screen 16:9. Shranimo (Slika 15).
Slika 15
Stran 9 od 19
Z izbiro predloge Full Screen 16:9 se čez celoten zaslon ustvari ena regija (Slika 16)
v katero lahko s pomočjo časovnega traku dodajamo vsebine. Za urejanje
časovnega traku dvokliknemo v regijo.
Slika 16
Ob dvokliku se nam prikaže časovni trak (Slika 17), v katerega lahko dodajamo
poljubne vsebine. Izbiramo lahko med datotekami oziroma vsebinami, ki smo jih že
predhodno dodali v knjižico, ali pa jih dodamo na tem mestu. Nalaganje datoteke
poteka po enakem postopku kot je že bilo opisano v poglavju o nalaganju vsebin, s
to razliko da imamo 4 dodatne tipe vsebin. V časovni trak lahko dodamo spletne
strani (Webpage), novičarske kanale RSS (Ticker), besedilo (Text) in vgrajeni html
(Embedded), ki ga uporabimo za prikaz videov s servisov kot je YouTube.
Za izbiro vsebin iz knjižnice izberemo ikono Library.
Slika 17
V kolikor vemo kakšno vrsto datoteke bomo iz knjižnice priklicali v prejšnjem
koraku izberemo ustrezno ikono in v naslednjem oknu kliknemo Library (Slika 18).
Stran 10 od 19
Slika 18
Vsebino iz knjižnice dodamo tako, da jo na desni strani seznama označimo in jo
nižje nato dodamo v časovni trak. Kliknemo Assign (Slika 19)
Slika 19
Nato smo spet v zaslonu časovnega traku, kjer lahko dodajamo nove datoteke
oziroma vsebine, ki jih lahko po tipih tudi mešamo med seboj. Vrstnega reda
datotek v časovnem traku ne moremo drugače spreminjati, kot da jih zbrišemo in
ponovno nastavimo v drugačnem zaporedju.
Ko imamo želene vsebine dodane v časovni trak, ga lahko zapremo zgoraj desno z X
(Slika 20).
Slika 20
Ko smo z upravljanjem vsebine zaključili, moramo le to dodati na urnik predvajanja
(Schedule) – glej navodila Urejanje urnika (Schedule).
Stran 11 od 19
Dodajanje in spreminjanje regij (napredno)
Regije lahko spreminjamo v rubriki predvajalnih vsebin (Dashboard -> Layout). V
seznamu predvajalnih vsebin, poiščemo tisto, ki ji želimo spreminjati ali dodajati
regije in kliknemo (na desni strani) Design. Regije imajo spodaj in na desni zeleni
rob s katerim lahko spreminjamo velikosti regij, s klikom nanje in nošenjem pa jim
lahko spreminjamo lokacijo na zaslonu (Slika 21).
Slika 21
V črnih prostorih lahko ustvarjamo nove regije. Enostavno v črnem delu desno
kliknemo in pritisnemo Add Region – dodaj regijo. Ta postopek ponavljamo za
toliko regij, kolikor jih želimo (Slika 22). V vsako regijo lahko damo poljubno
vsebino.
Slika 22
Ko imamo več regij, lahko med njimi nastajajo prostori z barvo ozadja. Za potrebe
oblikovanja je tako tukaj možnost spreminjanja barve ozadja oziroma dodajanje
lastne slike za ozadje. V delu kjer ni regije desno kliknemo (če je čez ves zaslon, si
jo zmanjšamo ali premaknemo) in izberemo opcijo Edit background. S pomočjo
spustnega seznama lahko spreminjamo barvo ozadja (ta nastavitev nima učinka v
Stran 12 od 19
kolikor nastavimo sliko ozadja). Na naslednjem spustnem seznamu lahko izbiramo
iz knjižnice sliko za ozadje. V kolikor slike še nismo naložili imamo na dnu možnost
Add Image s katero lahko sliko dodamo v knjižnico. Z zadnjim spustnim seznamom
nastavimo dimenzije zaslona. Kot že višje omenjeno so zasloni z razmerjem stranic
16:9, tako izberemo nastavitev 16:9 HD Widescreen. Nastavitev shranimo s klikom
na Save.
Slika 23
Stran 13 od 19
Urejanje urnika (Schedule)
Z urejanjem urnika, vsebinam, ki smo jih ustvarili, določimo časovna obdobja v
katerih želimo, da se prikazujejo na zaslonih. S tem tudi vsebino objavimo.
Ko kliknemo Schedule (ali v zgornjem meniju, ali na namizju - Dashboard) se nam
prikaže seznam InfoTabel, med katerimi izberemo tisto, na katero želimo dodati
vsebino, oziroma želimo videti kaj je vneseno v njenem urniku (Slika 24).
Slika 24
Za izbrano InfoTablo se nam prikaže koledar z vnosi (seznamom) predvajalnih
vsebin (Slika 25).
Slika 25
Z dvoklikom na dan v urniku se nam odpre okno v katerem lahko vnose dodajamo
ali urejamo.
Predvajalno vsebino dodamo v urnik tako, da:
 nastavimo začetni in končni čas objave (privzeto je predlagan končni čas eno
uro od trenutka urejanja, začetni pa na čas urejanja),
Stran 14 od 19



v spustnem meniju izberemo ime želene predvajalne vsebine,
nastavimo morebitno ponavljanje in
objavo shranimo s klikom na Save - shrani.
Vsebina je na ta način naložena, vendar je potrebno počakati cca. 15 minut, da se
vse InfoTable osvežijo z morebitnimi novimi podatki oz. vsebinami.
V kolikor je več vnosov na isti dan, lahko v spodnjem delu okna vidimo podrobnejši
urnik po urah (Slika 26). Vsak predvajalna vsebina v urniku je opremljena z imenom
(Event), opisnim časom predvajanja (Start, End) in grafičnim prikazom
predvajanja, ki je izveden s sivimi in modrimi kvadratki, ki predstavljajo termine z
vsebino. Sivo obarvani so od drugih uporabnikov in jih ne moremo urejati, modre
lahko. V vse termine pa lahko dodamo svoje nove predvajalne vsebine (Layout). V
kolikor je ob določenem terminu (npr. ob 10. uri) več predvajalnih vsebin, se vsaka
na novo dodana odvrti na koncu že vnesenih.
Slika 26
Privzet predvajalni seznam
Možno je nastavi privzeto predvajalno vsebino (Default layout), v kolikor v urniku
ni nobenih drugih vnosov. Možno je nastaviti tudi, da se privzeta vsebina predvaja
vedno, skupaj z ostalimi vsebinami (Interleave), ali pa le v primerih, ko ni drugih
vsebin. Privzet seznam NI namenjen oglaševanju prihajajočih dogodkov, temveč
prikazu osnovnih informacij, ki so aktualne čez vso leto.
Predlagamo da vsebuje:
 Informacije o članici
o uradne ure referata, strokovnih služb, kontakt dekana in prodekana
študenta, povezavo do spletne strani članice
o morebiten zemljevid članice
o Študijski koledar, izpitna obdobja
o delovni čas UKM in knjižnice članice
Stran 15 od 19
o Sporočila iz oglasne deske (v kolikor obstaja RSS/XML)
 zunanje informacije
o Ura, datum
o Vreme
Urejanje privzetega predvajalnega seznama lahko izvajajo članice same. V
preglednici predvajalnih seznamov (Layout) se namreč nahaja in je poimenovan po
načinu KraticaČlanice_privzet (primer: EPF_privzet). Lahko se ga ureja kot vsakega
ostalega, ki ste ga sami ustvarili. Možnost privzete predvajalne vsebine vam lahko
omogoči, tehnični administrator na RCUM.
Predogled - Broadcasting
Trenutno predvajano vsebino na posamezni InfoTabli lahko pogledamo v rubriki
Broadcasting (V Schedule – urniku, ikona desno zgoraj) – pogled v podatke
predvajane vsebine.
Lahko pa uporabimo servis VNC s katerim lahko vidimo kaj se dogaja neposredno na
InfoTabli – vizualni pogled. Namestitve VNC urejajo lokalni vzdrževalci
računalniških sistemov.
Uporabniki sistema
Pomaga pri
tehničnih zahtevah
in dodeljevanju
pravic uporabnikom
sistema
Objavlja vsebine na
InfoTablah vseh
članic in rektorata
UM
Glavni upravljavec vsebin na UM
Tehnični administrator
Objavlja vsebine na
InfoTabli članice
Odgovorna oseba članice 1
Odgovorna oseba članice 2
...
Odgovorna oseba članice n
Pomagajo
Odgovorni osebi
članice pri objavi
vsebin na InfoTabli
članice
Uporabniki na
članici
Uporabniki na
članici
Uporabniki na
članici
Slika 27: Uporabniki sistema Xibo
Stran 16 od 19
Primeri
Vključevanje RSS (napredno)
Predpogoj za prikazovanje RSS kanalov, je da so napisani s pravilno standardno
semantiko (RSS 2.0 specifikacije). V kolikor se malenkostno razlikuje se priporoča
ogled (zunanje) aplikacije Yahoo pipes, ki omogoča manipulacijo nad XML podatki.
Za dodajanje vsebine uredimo kot do Slika 17 in tam izberemo Ticker. Nato se nam
odpre okno v katerem nastavimo povezavo do rss kanala, morebitno hitrost in smer
drsenja (glede na velikost črk in regije preverite in nastavite hitrost drsenja
ustrezno počasi, da besedilo ostane berljivo), ter čas po katerem se naj rss kanal
spet začne predvajat od začetka (duration). V velikem vnosnem polju na spodnji
polovici, lahko urejamo videz. Privzeto so vpisane za prikaz značke za naslov
(title), datum objave (date) in opis (description). Dodamo lahko še značko za
povezavo (link), drugih značk ne moremo dodajati. Obstoječe značke lahko
odvzamemo ali jim spremenimo zaporedje. S pomočjo orodne vrstice lahko
nastavljamo velikost in barvo črk. Bodite pozorni na barve ozadja in barve besedila,
če sta le ti enaki, bo namreč vsebina ne vidna.
Dodajanje videov iz YouTube, Vimeo, ipd. (napredno)
Filmi iz internetnih strani kot so YouTube, Vimeo in podobnih so narejene v
tehnologiji flash. Te videe lahko dodajamo s pomočjo dodajanja vsebine vrste
embedded (Slika 16, zadnja ikona). Potrebno je poskrbeti za samodejni zagon
predvajanja videa. Za YouTube in Vimeo se to uredi da se doda na ustreznih mestih
besedilo &autoplay=1, ker je takšnih servisov dosti prosimo, da pri ostalih
servisih vklop samopredvajanja poiščete sami.
Ob srepminjanju predvajalnih vsebin izberemo za novo vsebino »Embedded«.
Poiščemo in v prvo polje vpišemo dolžino videa. V naslednje polje prilepimo kodo,
ki jo dobimo pri videu. Poiščemo ikono <Embed> in iz vnosnega polja kopiramo
besedila (Slika 28 in 29) ter jih prilepimo v Xibo (Slika 30).
Slika 28
Stran 17 od 19
Slika 29
Nastavimo čas trajanja videa in na označenih mestih dodamo besedilo
&autoplay=1 (Slika 30). Shranimo s pritiskom na Save.
Slika 30
Galerija slik s pomočjo PowerPoint
Powerpoint nam omogoča, da ustvarimo galerijo slik iz imenika z le nekaj kliki.
Zaženete program in greste v zavihek vstavljanje, kliknete na Album s
fotografijami in nato na nov album (Slika 31). V novem oknu pritisnete na gumb za
datoteko/disk, kjer nato izbere slike, ki jih želite dodati v album (lahko jih
označite več naenkrat).
Stran 18 od 19
Slika 31
Nato dvakrat potrdite vnos in ustvari se album. Na levi kliknete na eden izmed
diapozitivov in pritisnete na tipkovnici tipko ctrl in a hkrati, tako da označite vse
diapozitive. V zavihku animacije sedaj vklopimo samodejno premikanje
diapozitivov (Slika 2), v polje vpišemo sekunde po katerih se predstavitev premakne
na naslednji diapozitiv. V zavihku diaprojekcija kliknemo na Priprava diaprojekcije
in pripravimo predstavitev kot na Slika 3.
Prikaz datuma
Prikaz datuma lahko uredimo s pomočjo gradnika embedded, tako da vpišemo
javascript, ki prikazuje datum. Enako kot pri Slika 30 vpišemo v polje kodo za
prikaz.
<center><span style="color:gray;font-size:72px;font-weight:bold;font-family:sansserif;">Datum<br>
<script type="text/javascript">
var currentTime = new Date()
var month = currentTime.getMonth() + 1
var day = currentTime.getDate()
var year = currentTime.getFullYear()
var weekday=new Array(7);
weekday[0]="Nedelja";
weekday[1]="Ponedeljek";
weekday[2]="Torek";
weekday[3]="Sreda";
weekday[4]="Četrtek";
weekday[5]="Petek";
weekday[6]="Sobota";
document.write(weekday[currentTime.getDay()] + ", " + day + ". "+ month + ". " + year)
</script></span></center>
Zgornjo kodo lahko priredimo potrebam članice (barva, velikost, font, prikaz samo
recimo dneva, itd…). Shranimo s pritiskom na Save.
Pripombe in predloge na navodila lahko pošljete na [email protected]
Stran 19 od 19