PUBLIKACIJA v PDF obliki.

Comments

Transcription

PUBLIKACIJA v PDF obliki.
Prešernova ulica 2, 9224 Turnišče
tel.: (02) 572-10-05, faks: (02) 572-10-40
e-naslov: [email protected]
spletna stran: www.os-turnisce.si
PUBLIKACIJA
OSNOVNE ŠOLE
TURNIŠČE
Šolsko leto 2013/14
OSEBNI PODATKI
Ime: _______________________________
Priimek: ____________________________
Naslov: ____________________________
____________________________
Rojstni datum: _ _. _ _. _ _ _ _
Razred/ oddelek: __. __
Moj e-naslov: [email protected]____________________
Domači telefon: 02 _ _ _ _ _ _ _
Moj mobilni telefon: _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mamin mobilni telefon: _ _ _ _ _ _ _ _ _
Očetov mobilni telefon: _ _ _ _ _ _ _ _ _
OŠ TURNIŠČE
2
Šolsko leto 2013/14
UVODNE MISLI
Spoštovani!
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli nam narekuje, da
»Osnovna šola na svoji spletni strani predstavi podatke o šoli, značilnosti
programa šole, organizacijo dela šole v skladu z letnim delovnim načrtom,
pravice in dolžnosti učencev, vsebino vzgojnega načrta, hišni red in druge
podatke.«
Že drugo leto zato pripravljamo publikacijo, ki je objavljena na šolski spletni
strani. Vse podatke lahko najdete zbrane na enak način, kot ste jih vajeni iz
prejšnjih let. Tisti, ki vam bolj ustreza tiskana oblika, imate možnost, da si jo
natisnete. Za vse, ki nimajo možnosti vpogleda na spletni strani, bo publikacija
dostopna v šoli, v kotičku za starše.
V zadnjem času se v šoli dogajajo hitre spremembe, zato bodite pozorni tudi na
to, saj jih bomo sproti vnašali v publikacijo.
Dragi otroci, učenci, starši in sodelavci!
Človek mora imeti dve stvari, da uspe v življenju: prva je sreča, da se človeku
ponudi ugodna priložnost, druga je pamet, da izkoristi ugodno priložnost
(afganistanski pregovor).
V novem šolskem letu vam želim čim več ugodnih priložnost in še več uspeha pri
šolskem delu.
Melita Olaj, ravnateljica
OŠ TURNIŠČE
3
Šolsko leto 2013/14
PODATKI O ŠOLI
Naslov šole:
Telefon:
Faks:
Osnovna šola Turnišče,
Prešernova ulica 2, 9224 Turnišče
(02) 572 10 05
(02) 572 12 04
(02) 572 10 40
Ravnateljica Melita Olaj, telefon (02) 573 50 43
Spletna stran: www.os-turnisce.si
E-naslov šole: [email protected]
E-naslov ravnateljice: [email protected]
Transakcijski račun pri UJP, MS: 01332-6030685275
Davčna številka: SI 12307572
Matična številka: 5084059000
OŠ TURNIŠČE
4
Šolsko leto 2013/14
USTANOVITELJ
Ustanoviteljica OŠ Turnišče je Občina Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224
Turnišče.
ORGANI ZAVODA
Svet zavoda sestavlja 11 članov:
- trije predstavniki občine,
- pet predstavnikov šole in vrtca,
- trije predstavniki staršev.
Svet staršev sestavljajo izvoljeni predstavniki vsakega oddelka.
V šolskem letu 2013/14 je na šoli 14 rednih oddelkov, v vrtcu pa 6 oddelkov –
skupaj 20 oddelkov, torej 20 članov.
Volitve v Svet staršev izvedemo na 1. oddelčnem roditeljskem sestanku.
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnateljica.
Strokovni zbor zavoda sestavljajo učiteljski in vzgojiteljski zbor, svetovalna
delavka, knjižničarka, računalnikar.
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učiteljice in učitelji, ki poučujejo v oddelkih
posameznih razredov.
Razrednik skrbi za delo v oddelku, analizira učne in vzgojne rezultate v oddelku,
sodeluje s starši in odloča o vzgojnih ukrepih.
V skupnost učencev se povezujejo oddelčne skupnosti.
OŠ TURNIŠČE
5
Šolsko leto 2013/14
DELAVCI ŠOLE
Ime in priimek
Melita Olaj
Sonja Tivadar
Smiljana Žalik
Miša Hozjan
Silva Lutar
Milena Salaj
Mira Ulaga
Jožica Kavaš
Metka Kreslin
Biserka Srša
Bojan Jandrašič
Milena Mertik
Anamarija Krvišek
Marija Magdič
Ema Rotar
Brigita Žerdin
Ivanka Adlešič Lebar
Jožef Bence
Jože Gutman
Valentina Herbaj
Tatjana Horvat
Stanko Kreslin
Silva Mesarič
Neža Ritlop
Andrej Rogač
Dragica Zver
Saša Utroša
Manja Iskra
Nataša Zulim
Janja Sobočan
Martina Sevšek
Angela Zver
Marija Pucko
Andrej Horvat
Bernarda Jurgec
Magdalena Balažic
Bojan Smej
Anica Hozjan
Dragica Koroša
Irena Vaš
Marija Balaic
OŠ TURNIŠČE
Delovno področje
Razredništvo,
št. učencev
Rezerviran čas za starše
ravnateljica
RP
1. a – 18
RP
1. b – 18
RP (2. str. delavka v 1. r.)
RP
2. a – 25
RP
3. a – 15
RP
3. b – 16
RP
4. a – 22
RP
5. a – 18
RP
5. b – 16
TIT, FIZ
6. a – 25
TJN, pedagoginja
7. a – 18
GUM
7. b – 16
MAT
8. a – 26
SLJ, KNJ, PB
9. a – 16
NAR, KEM, PB
9. b – 15
BIO, NAR, GOS, PB
GEO, PB
LUM
Popestrimo šolo
SLJ, KNJ
ŠPO
ZGO, PB
SLJ, DKE
MAT, računalnikar
PB
OPB I
TJN
TJA, TJN
TJA
specialna pedagoginja
specialna pedagoginja
poslovna sekretarka
računovodkinja
računovodja, poslovni sekretar
kuharica
kuharska pomočnica
hišnik
čistilka
čistilka
čistilka
čistilka
6
Šolsko leto 2013/14
ŠOLSKI OKOLIŠ
zajema vasi Gomilica, Nedelica, Renkovci in Turnišče.
PREVOZI UČENCEV NAŠE ŠOLE
KRAJ
RENKOVCI
NEDELICA
GOMILICA
JUTRANJI PRIVOZ
6.30
7.10
6.45
7.25
6.57
7.44
RAZVOZ
12.40
13.30
12.59
13.45
12.59
13.45
15.25
15.25
15.25
Na avtobusnih postajah in v avtobusih je potrebno imeti primeren odnos do
potnikov, voznika avtobusa ter opreme avtobusa, mlajšim učencem pa biti dober
zgled in jim pomagati, če pomoč potrebujejo.
ČASOVNI RAZPORED UR
1., 2., 3., 4., 5. razred
6., 7., 8., 9. razred
Predura:
7:10 – 7:55
Predura:
7:10 – 7:55
1. ura:
2. ura:
8:00 – 8:45
8:50 – 9:35
1. ura:
2. ura:
8:00 – 8:45
8:50 – 9:35
malica (20 min)
3 .ura:
9:35 – 9:55
rekreativni odmor (15 min)
9:55* – 10:40*
rekreativni odmor (15 min)
4. ura:
5. ura:
6. ura:
3 .ura:
10:40 – 10:55
malica (20 min)
10:55 – 11:40
11:45 – 12:30
12:35 – 13:20
kosilo (20 min)
4. ura:
5. ura:
6. ura:
13:20 – 13:40
kosilo (20 min)
7. ura:
8. ura:
9:35 – 9:50
9:50* – 10:35*
10:35 – 10:55
10:55 – 11:40
11:45 – 12:30
12:35 – 13:20
13:20 – 13:40
13:40 – 14:25
14:30 – 15:15
* zvonec ne zvoni
MALICA VRTEC: 8:50
KOSILO ZA VRTEC: 12:15
KOSILO ZA RS (OPB): od 12:30
MALICA ZA TEHNIČNO OSEBJE (dopoldan): 11:00 do 11:30
MALICA ZA TEHNIČNO OSEBJE (popoldan): 17:30 do 18:00
OŠ TURNIŠČE
7
Šolsko leto 2013/14
PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
A obvezni program
Predmeti/Število ur tedensko 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r 6. r.
Slovenščina
6
7
7
5
5
5
Matematika
4
4
5
5
4
4
Tuji jezik
2
3
4
Likovna umetnost
2
2
2
2
2
1
Glasbena umetnost
2
2
2 1,5 1,5 1
Družba
2
3
Geografija
1
Zgodovina
1
Državljanska in domovinska
kultura ter etika
Spoznavanje okolja
3
3
3
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
2
Naravoslovje in tehnika
3
3
Tehnika in tehnologija
2
Gospodinjstvo
1 1,5
Šport
3
3
3
3
3
3
Izbirni predmet 1
Izbirni predmet 2
Oddelčna skupnost
0,5 0,5 0,5
Sk. ur pred.
7. r. 8. r. 9. r.
4 3,5 4,5
4
4
4
4
3
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1,5
2
1
1
2
2
70,0
2
2
1,5
2
2
2
3
1
1
2
2
2
2/1 2/1 2/1
1
1
1
0,5 0,5 1
Skupaj ur
Število predmetov
Število ur tedensko
Število tednov pouka
6
20
35
6
21
35
6
22
35
Dnevi dejavnosti
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Tehniški dnevi
Športni dnevi
8
24
35
9
26
35
11 14 16
26 29,5 30
35 35 35
4
3
3
5
4
3
3
5
3
3
4
5
3
3
4
5
3
3
4
5
3
3
4
5
3
3
4
5
3
3
4
5
Skupaj ur
Število tednov dejavnosti
B razširjeni program
Pomoč otrokom s pos. potreb.
Dopolnilni in dodatni pouk
Interesne dejavnosti
Jutranje varstvo
Podaljšano bivanje
Šola v naravi
OŠ TURNIŠČE
3
3
3
3
3
3
3
3
315,0
134,0
134,0
116,5
175,0
210,0
140,0
87,5
834,0
204,0
102,0
103,5
7907,5
14
30
32
Število dni letno
4
3
3
5
1631,5
1318,0
656,0
487,0
452,0
175,0
221,5
239,0
Skupaj ur
dejavnosti
150,0
135,0
165,0
225,0
675,0
3
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
5
5
5
5
8
5
Šolsko leto 2013/14
IZBIRNI PREDMETI
a) družboslovni sklop:
Predmet:
Angleščina I
Angleščina II
Angleščina III
Gledališki klub
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
b) naravoslovni sklop:
Izbrani šport - nogomet
Obdelava gradiv – umetne snovi
Sodobna priprava hrane
Sonce, Luna, Zemlja
Starinski in družabni plesi
Šport za sprostitev
Št. vključenih učencev:
10
10
10
14
14
8
7
8
10
7
15
19
28
Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, se lahko odločijo za izbor le ene ure
izbirnega predmeta ali nobene.
STROKOVNI AKTIVI
Strokovni aktiv šole je mesto:
 skupnega učenja njegovih članov,
 izmenjave izkušenj in razvijanja novih idej,
 delitve dela, pri katerih vsakdo prispeva in prejema najboljše,
 evalvacije skupno zastavljenih ciljev.
Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oziroma
delovnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje strokovnemu
zboru šole predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela,
obravnava pripombe staršev in učencev ter opravlja druge strokovne
naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
Vodje strokovnih aktivov v šolskem letu 2013/14:
1. aktiv učiteljev 1. triletja
 vodja: Milena Salaj
2. aktiv učiteljev 2. triletja
 vodja: Biserka Srša
OŠ TURNIŠČE
9
Šolsko leto 2013/14
3. aktiv učiteljev jezikoslovja
 vodja: Milena Mertik
4. aktiv učiteljev naravoslovja, družboslovja in vzgojnih predmetov
 vodja: Stanko Kreslin
5. aktiv učiteljev podaljšanega bivanja
 vodja: Dragica Zver
PODALJŠANO BIVANJE
Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola
organizira po pouku in je namenjena predvsem otrokom na razredni stopnji. Vanj
se otroci vključujejo prostovoljno, s prijavo staršev.
Cilje podaljšanega bivanja predpisuje nacionalni koncept1 in jih dosegamo z
različnimi dejavnostmi.
V podaljšanem bivanju se prepletajo naslednje dejavnosti:
 samostojno učenje,
 ustvarjalno preživljanje prostega časa,
 sprostitvena dejavnost,
 prehrana (kosilo).
SAMOSTOJNO UČENJE
V okviru te dejavnosti poteka navajanje učencev na samostojno učenje. Učijo se
načrtovati svoje delo in upoštevati navodila. Pri tem se učijo uporabljati različne
vire, iskati in nuditi pomoč. Učijo se sodelovati pri reševanju nalog in razvijajo
svoje sposobnosti za delo v skupini.
Oblikujejo lastno učno metodo glede na to, kakšen učni tip so (vidni, slušni,
gibalno-tipni, kombinirani).
USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
V tem času učenci pod učiteljevim vodstvom:
 urijo svoje ročne spretnosti tako, da izdelujejo zanimive izdelke v različnih
tehnikah iz različnih materialov,
 pojejo, plešejo, igrajo na instrumente,
 dramatizirajo besedila, izdelujejo sceno,
 telovadijo in se igrajo razne gibalne igre,
 rešujejo dodatne in dopolnilne naloge v zvezi z učno snovjo,
1
KONCEPT PODALJŠANO BIVANJE IN RAZLIČNE OBLIKE VARSTVA UČENCEV V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI, 8. 4. 1999
OŠ TURNIŠČE
10
Šolsko leto 2013/14
 pripravijo material ali pripomočke za delo,
 opazujejo in raziskujejo, berejo, pišejo, rišejo ...
SPROSTITVENE DEJAVNOSTI
Učenci se sprostijo po rednem pouku in se:
 pogovorijo o svojem delovnem dnevu,
 odidejo k interesni dejavnosti,
 obiščejo šolsko knjižnico,
 gledajo televizijo,
 rišejo, barvajo, berejo po lastni izbiri in željah,
 gredo na sprehod,
 se igrajo različne igre v šoli ali na igrišču …
Učitelj v tem času zagotovi pogoje za sprostitev, vzpodbuja in svetuje otrokom,
kaj lahko delajo.
PREHRANA
Učenci, vključeni v podaljšano bivanje, imajo v šoli organizirano kosilo. Navajajo
se na kulturno hranjenje in se učijo vedenja pri mizi. Pripravljajo pogrinjke in
preproste prigrizke.
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
»Naučil sem se, da je včasih vse,
kar nekdo potrebuje od nekoga,
roka za držanje in srce za razumevanje.«
(Andz Roonez)
Šolska svetovalna delavka se s svetovalnim odnosom do učencev, učiteljev in
staršev vključuje v procese sodelovanja, povezovanja in dogovarjanja.
Vsakodnevno sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in
evalvaciji razvoja šole. Prav tako sodeluje z zunanjimi institucijami. Z otroki in z
njihovimi starši se srečuje v vrtcu, spremlja vključitev prvošolcev v delo in
življenje na šoli, nudi pomoč učencem in staršem, ki v procesu vzgoje in
izobraževanja potrebujejo pomoč, vodi proces odkrivanja, evidentiranja in
identifikacije nadarjenih učencev, sodeluje pri koordinaciji dela za učence s
posebnimi potrebami, z učenci se srečuje pri poklicni orientaciji, pri izbiri
programov poklicnega in srednjega izobraževanja, spremlja in analizira učni
uspeh, vzgojno problematiko, nudi pomoč pri organizaciji izobraževanja
pedagoških delavcev, predvsem pa si prizadeva za dvig psiho-socialne klime v
šoli.
OŠ TURNIŠČE
11
Šolsko leto 2013/14
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Razpolaga z okrog 19900 računalniško obdelanimi knjižnimi enotami in je
namenjena učencem in delavcem šole ter vrtca.
Na voljo je tudi:
 raznovrstni otroški in mladinski tisk,
 strokovne revije z različnih področij,
 v učiteljski strokovni knjižnici pa lahko učitelji izbirajo med mnogimi avdio in
video kasetami, DVD-ji in CD-ji.
Za področje šolskega dela sta za učence v knjižnici na voljo dva računalnika, za
večje potrebe pa lahko koristijo tudi računalniško učilnico.
Knjižnica je za izposojo odprta vsak delovni dan
od 7:00 do 7:55 in od 11:45 do 13:55,
če knjižničarka v tem času nima drugih obveznosti.
S pomočjo knjižničarke si učenci izbirajo knjige za bralno značko, domače branje,
pripravljajo referate, seminarske in raziskovalne naloge …S svojimi učiteljicami
oz. učitelji prihajajo v knjižnico na ure KIZ-a. Tukaj se dobivajo veselošolci, mnogi
učenci pripovedujejo o prebranih knjigah za bralno značko, vključujejo pa se tudi
v Slovenski knjižnično-muzejski mega kviz.
UČBENIŠKI SKLAD
V šoli je organiziran učbeniški sklad, preko katerega si lahko učenci izposodijo
komplete učbenikov za posamezne razrede. Prednaročilo le-teh je v maju, dobijo
jih v septembru, vrnejo pa ob koncu šolskega leta. Izposojevalnino za vse
razrede krije Ministrstvo za šolstvo in šport RS. Učenci so dolžni z učbeniki
ravnati odgovorno. Za preveč poškodovane ali izgubljene učbenike so
učenci glede na Interni pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada OŠ
Turnišče št. 236/2010 dolžni plačati odškodnino.
OŠ TURNIŠČE
12
Šolsko leto 2013/14
ŠOLSKI SKLAD
Po sklepu Zavoda OŠ Turnišče je bil 21. 1. 2010 ustanovljen šolski sklad in
oblikovan Upravni odbor šolskega sklada. Po Pravilih šolskega sklada (16. člen)
ga sestavljajo štirje predstavniki zavoda in trije predstavniki staršev. 4. člen
omenjenega dokumenta opredeljuje delovanje šolskega sklada. Dejavnost sklada
je pridobivanje sredstev iz sponzorstev, donacij, prispevkov staršev, občanov,
zapuščin in iz drugih virov. Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem in
financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso sestavina
izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev. Sredstva
se namenijo tudi za nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka
in podobno.
Sklad zbira sredstva posebej na transakcijski račun šole.
ŠOLSKA PREHRANA
Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano učencev v dneh, ko poteka pouk
v skladu s šolskim koledarjem. Obsega dopoldansko malico in v razširjenem
obsegu tudi zajtrk, kosilo in popoldansko malico.
Ponujena prehrana v šoli dopolnjuje prehrano otroka v domačem gospodinjstvu.
Pri sestavljanju jedilnikov upoštevamo smernice in priporočila zdrave prehrane s
strani nacionalnega kurikuluma, upoštevamo pa tudi želje otrok in prehranske
navade v okolju.
Pri nabavi živil sledimo ciljem trajnostne potrošnje, kakor tudi zagotavljanju
kakovostne in subvencionirane šolske prehrane. Le-ta vpliva na optimalni razvoj
učenca, razvija njegovo zavest o zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja. Učenci
imajo v jedilnici šole in v pitniku na šolskem dvorišču ves čas na razpolago vodo,
ki je življenjsko pomembna dobrina. S šolsko prehrano vzgajamo za odgovoren
odnos do sebe, osebnega lastnega zdravja in okolja.
Z Zakonom o uravnoteženju javnih financ je prišlo do sprememb pri
subvencioniranju šolske prehrane. Celotne podrobnejše informacije se nahajajo
na povezavi: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20133&stevilka=58
Na podlagi določil Zakona o šolski prehrani starši posameznega učenca z
zavodom (OŠ Turnišče) podpišejo pogodbo v dveh enakih izvodih. V njej so
opredeljeni dnevni obroki, ki jih bo učenec v šol. letu 2013/14 koristil.
S pogodbo je določen tudi način naročanja oz. odjava posameznih obrokov,
kakor tudi obveznosti plačevanja, ki nastanejo s koriščenjem posameznih
obrokov prehrane v skladu s pravili šolske prehrane.
OŠ TURNIŠČE
13
Šolsko leto 2013/14
Šola mesečno obračunava prehrano in staršem učencev za porabo izstavi
položnico.
Učenci, ki niso zajeti v podaljšano bivanje, imajo možnost dnevnega naročanja
kosila. Naročijo si ga lahko v pisarni računovodstva vsak delovni dan do 8. ure.
Možna je odjava posameznih obrokov vsaj en delovni dan prej do 14. ure na tel.
(02) 572 10 05 ali v pisarni poslovne sekretarke.
Obrok/-e, ki je/so prepozno odjavljen/-i ali pa ni/niso odjavljen/-i mora naročnik v
celoti poravnati.
V kolikor pa je učenec odsoten zaradi sodelovanja pri dejavnostih, ki jih
organizira šola, obrok odjavi šola oz. učitelj.
Obroki šol. prehrane, ki so pravočasno odjavljeni, se učencu poračunajo in
odštejejo pri plačilu v znesku, ki je določen za posamezni obrok hrane.
Učenci se prehranjujejo v šol. jedilnici. V jedilnico prihajajo v urejeni koloni. Pri
mizi se primerno vedejo in po končanem obroku za seboj pospravijo. Dežurni
učenec odnese pladenj z mize na določeno zbirno mesto in zapusti jedilnico
zadnji.
Do hrane in oseb v jedilnici ter šolski kuhinji imamo spoštljiv odnos.
ZDRAVA ŠOLA
OŠ Turnišče se je 11. novembra 2008 vključila k mednarodnemu
projektu Zdrava šola.
RDEČA NIT V ŠOLSKEM LETU 2013/14 IMA NASLOV: MEDGENERACIJSKO
SODELOVANJE
Pri medgeneracijskem sodelovanju se prelivajo različne vrednote, ki bogatijo vse
vključene generacije: modrost, znanje, izkušnje, mladostna energija, ideje,
podpora, vživljanje v potrebe drugih, druženje, zmanjševanje osamljenosti,
krepitev občutka potrebnosti.
Namen rdeče niti je povečati občutljivost mladih za svet starejših, iskanje
različnih možnosti za medgeneracijsko sodelovanja. Cilj naloge pa je povečati
ozaveščenost mladih za potrebe starejših, spodbuditi mentorje, da oblikujejo
samostojne projekte ali se vključijo v projekte s področja medgeneracijskega
sodelovanja in iskanje skupnih interesov/koristi za mlade in starejše.
OŠ TURNIŠČE
14
Šolsko leto 2013/14
EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA
Na področju okoljske vzgoje je EKO šola najprepoznavnejši program, ki nam
hkrati nalaga tudi veliko odgovornost, razvijanje kakovostnih vsebin in projektov.
OŠ Turnišče je vključena v evropski projekt EKO šola kot način življenja od leta
2002.
Za ohranjanje članstva v nacionalnem in mednarodnem projektu je potrebno
izpolnjevati predpisane pogoje. Le tako lahko ob vsakoletnem uspešnem delu
ohranjamo najvišje priznanje – certifikat in EKO zastavo.
Cilji, ki jih uresničujemo v našem programu, so: vzgoja za okoljsko odgovornost,
razvijanje življenja v zdravem okolju, spodbujanje kreativnosti in inovativnosti ter
izmenjave idej, razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi
revščine, učinkovita raba naravnih virov (kot so voda, odpadki, energija) in
povezovanje z drugimi.
Prednostna področja v letu 2013/14 so: ODPADKI, ENERGIJA in VODA.
Dodatna področja pa so:
- transport,
- zdravje in dobro počutje,
- okolica šole,
- biotska raznovrstnost,
- ohranjanje našega sveta in
- splošno.
Aktivnosti bomo izvajali glede na potrebe v našem okolju.
Med šolskim letom bomo organizirali tudi zbiranje starega papirja, tonerjev,
kartuš, baterij, sijalk, manjših električnih in elektronskih aparatov, nastale
odpadke bomo ločevali, v prednovoletnem času bomo ustvarjali, znanje si bomo
širili z branjem ekološke literature – v EKO bralni znački, tekmovali bomo v EKO
kvizu…
Trudili se bomo EKO razmišljati in delati naravi prijazno!
OŠ TURNIŠČE
15
Šolsko leto 2013/14
UNESCO ŠOLA
Program in delo Unesco šole
Šola je postala članica UNESCO ASP-net Slovenije 10. decembra 2002, ko je
prejela certifikat »ŽIVIMO NA ENEM PLANETU – UČIMO SE ZA EN SVET«. S
šolskim letom 2011/12 smo prejeli nacionalni status UNESCO ASP-net Slovenije.
Unescove vsebine vključujemo v pouk in v dneve dejavnosti. Povezani smo v
UNESCO središče Kapela.
Pri delu se ravnamo po štirih Delorsovih stebrih:
1. učiti se, da bi vedeli;
2. učiti se, da bi znali delati;
3. učiti se, da bi znali živeti skupaj;
4. učiti se biti.
Glavni cilji UNESCO ASP-net: uveljavljati kulturo miru in nenasilja ter skrbeti za
ohranjanje skupnega doma – planeta Zemlje.
Vsebine, ki jih izvajamo:
1. svetovni problemi in vloga sistema OZN pri njihovem reševanju,
2. človekove pravice, demokracija, strpnost in sodelovanje,
3. interaktivno učenje,
4. okoljski problemi in interdisciplinarno učenje.
Pomembno vlogo pri razvoju šol ima kultura trajnostnega razvoja, v katerega
spada tudi ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Šola nadaljuje z izvajanjem
mednarodnega projekta ENO in Pletemo niti mreže. Delo bo potekalo v
naslednjih nacionalnih projektih: Jezik, kultura in tradicija, Mirovniški festival –
Osvobodimo energijo, Dan človekovih pravic, Dan kulturne raznolikosti, Unesco
kviz.
OŠ TURNIŠČE
16
Šolsko leto 2013/14
FLEKSIBILNI PREDMETNIK
Projekt fleksibilni predmetnik se na šoli izvaja že pet let. Izvajamo ga v drugem in
tretjem triletju. Način fleksibilnosti omogoča uveljavljanje novih aktivnih oblik in
metod dela. Poudarek je na medpredmetnem načrtovanju pouka in dnevov
dejavnosti.
Tudi v letošnjem šolskem letu bomo delo fleksibilnega predmetnika nadgrajevali z
nadaljevanjem projekta Medpredmetno poučevanje – pot do uporabnega znanja
v okviru ZRSŠ.
Razred
4. a
5. a, 5. b
6. a
7. a, 7. b
8. a
9. a
Izbirni
I. redovalno
obdobje
GOS
ZGO
GEO
LUM
TIT
DKE
ZGO
KEM
GEO
IŠPn
SPH
OGU
ŠSP 9
II. redovalno
obdobje
Posebnosti
GUM in RAZ izmenjaje na dva tedna
GUM in RAZ izmenjaje na dva tedna
GOS
LUM
GEO
ZGO
GEO
LUM
TIT
DKE
LUM
SDP
ŠSP 7
SLJ (v I. 4 ure, v II. 3 ure)
BIO in RAZ izmenjaje na dva tedna
SLJ (v I. 4 ure, v II. 5 ur)
Ostali predmeti so čez celo leto.
MOBILNA SPECIALNO PEDAGOŠKA SLUŽBA
Delo mobilne specialne pedagoginje je usmerjeno k učencem z učnimi težavami
in razvojnimi motnjami in v razvoj celovitega sistema učinkovite pomoči.
1. INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI
Za bolj učinkovito prepoznavanje in načrtovanje pomoči posameznemu učencu z
učnimi težavami to zelo heterogeno skupino težav delimo na nekaj podskupin.
Te podskupine so:
 lažje in zmerne specifične učne ter jezikovne težave,
 učne težave zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti,
OŠ TURNIŠČE
17
Šolsko leto 2013/14






učne težave zaradi splošno upočasnjenega razvoja,
učne težave zaradi drugojezičnosti ter socialno-kulturne drugačnosti,
učne težave zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti,
učne težave zaradi pomanjkljive učne motivacije,
čustveno pogojene težave pri učenju,
učne težave zaradi socialno-ekonomske oviranosti.
2. DODATNA STROKOVNA POMOČ
V izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo so usmerjeni otroci, za katere komisije za usmerjanje ocenijo,
da imajo takšne razvojne in učne zmožnosti, da bodo, predvidoma s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, dosegli vsaj minimalne cilje oz.
standarde znanja, določene v učnih načrtih za vse predmete v predmetniku
osnovne šole za razred, v katerega so vključeni.
Kdo so otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami?
To so:
 otroci z motnjami v duševnem razvoju
 slepi in slabovidni otroci
 gluhi in naglušni otroci
 otroci z govorno-jezikovnimi motnjami
 gibalno ovirani otroci
 dolgotrajno bolni otroci
 otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami
 otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
Za učence, ki so usmerjeni v osnovnošolski program s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo, pripravimo individualizirane programe dela. V
strokovnem timu sodelujejo učitelji in drugi strokovni delavci ter starši.
Pri pomoči učencem sodelujejo:
o učitelj pri pouku, dopolnilnem pouku in podaljšanem bivanju,
o šolska svetovalna služba,
o mobilni specialni pedagog,
o zunanje ustanove.
Pričakujemo, da bi:
 prepoznali naravo motenj ter pogoje, pod katerimi otrok doseže najboljše
rezultate;
 izbrali specifične metode dela in pomoči pri obvladovanju šolske snovi;
 razvili pri otroku občutek varnosti in
 pri večini učencev kompenzirali težave.
OŠ TURNIŠČE
18
Šolsko leto 2013/14
PROJEKTI IN PREDNOSTNE NALOGE
Projekti, prednostne naloge, nadaljevane iz prejšnjih let:
-
-
samoevalvacija
e-šolstvo (informatizacija šole)
medpredmetno poučevanje (poti do kreativnih in učinkovitih učnih okolij)
vzgojni načrt šole,
fleksibilni predmetnik,
Unesco (projekt varstva naravne in kulturne dediščine),
projekt Evropska vas,
projekt EKO šola,
projekt ZDRAVA šola,
raziskovalno-ustvarjalni tabori,
delo z učenci s posebnimi potrebami,
tuji jezik (možnost izbire med nemškim in angleškim jezikom v 4. razredu,
zgodnje učenje),
raziskovalno učenje, raziskovalne naloge, projekti na predmetni stopnji,
poudarek na vzgojnih vsebinah (medsebojni odnosi, vzgoja za zdravo
življenje, domovinska in evropska vzgoja, prometna varnost, zdravstvena
vzgoja, ekološka vzgoja, osebna in vzajemna zaščita, socialna vzgoja,
vzgoja za medije, razvijanje pozitivne samopodobe in navajanje na telesni
in umski napor),
sodelovanje na tekmovanjih, srečanjih, natečajih – prednostno za učence
9. r. (vpis v srednje šole),
učenci s specifičnimi učnimi težavami (specialni pedagog, zunanji
strokovnjaki) … in
delo z Romi.
Za vse omenjene naloge smo si oz. si bomo pridobili potrebna soglasja, podporo
staršev in organov šole.
OŠ TURNIŠČE
19
Šolsko leto 2013/14
NASVETI ZA PROMETNO VARNOST
 Otroci in mladostniki sodelujejo v cestnem prometu v različnih vlogah: kot
pešci, kolesarji, potniki v osebnih vozilih in avtobusih, kasneje kot vozniki
koles s pomožnim motorjem in koles z motorjem. Vsako sodelovanje v
prometu zahteva vsak trenutek – od njih in drugih udeležencev – posebno
skrb in pozornost.
 Varnost v prometu ni le enkraten nasvet ali opozorilo, ampak pomeni NAČIN
ŽIVLJENJA. Šola in starši s svojim ravnanjem in zgledom ter prometno vzgojo
skupaj oblikujemo varne udeležence v prometu.
 Šola ima izdelan in izobešen načrt varnih poti v šolo.
 Starši načrtujejo pot v šolo skupaj z otrokom. Vedno izberemo najvarnejšo
pot in ne najkrajše. Otroka je potrebno naučiti varno hoditi po njej, previdno
prečkati ceste in križišča. Staršem svetujemo, da z otroki večkrat skupaj
prehodijo njihovo najvarnejšo šolsko pot. Varna pot v šolo je označena s srčki
na pločnikih.
 Učenci 1. razreda OŠ morajo imeti na poti v šolo in domov spremstvo.
 Ob slabši vidljivosti naj imajo učenci oblečena svetla oblačila, pripeto
kresničko ali drugo svetlobno znamenje. Učenci 1. razreda nosijo rumene
rutice.
 Hodimo po notranji strani pločnika, če pločnika ni, pa ob skrajnem levem robu
cestišča.
 Cesto prečkamo na prehodu za pešce. VEDNO se ustavimo, pogledamo levodesno in ponovno levo. Šele ko se prepričamo, da je prehod varen, odločno
prečkamo cesto. Kjer ni urejenega prehoda, zelo previdno prečkamo cesto na
preglednem delu.
 Kolesarji so poleg pešcev najbolj ogrožena in izpostavljena skupina prometnih
udeležencev. Z zaščitno čelado lahko zmanjšamo število poškodb glave, zato
le-ta sodi k opremi vsakega kolesarja.
 Vozimo se le s tehnično brezhibnim kolesom in z opravljenim kolesarskim
izpitom. Kolesarski izpit opravljajo učenci v 4. razredu.
 Otroci, ki jih vozimo v osebnih avtomobilih, morajo biti, glede na njihovo
starost in višino, zavarovani z otroškimi varnostnimi sedeži ali varnostnimi
pasovi.
 Na avtobus vstopamo in izstopamo DRUG ZA DRUGIM in SE NE
PRERIVAMO. Pozdravimo voznika, med vožnjo SEDIMO, ne kričimo, ne
smetimo in ne uničujemo inventarja v vozilu.
OŠ TURNIŠČE
20
Šolsko leto 2013/14
VZGOJNI NAČRT ŠOLE
Vzgojni načrt vsebuje:
- temeljne vrednote in vzgojna načela,
- vzgojne dejavnosti šole,
- oblike vzajemnega sodelovanja s starši in njihovo vključevanje v
uresničevanje vzgojnega načrta,
- vzgojne postopke in ukrepe.
Vzgojna načela:
- zagotavljanje varnega in spodbudnega šolskega okolja, v katerem bodo
učenci dosegali najboljše dosežke, ki jih zmorejo,
- upoštevanje otrokove enkratnosti, neponovljivosti in individualnosti,
- razvijanje in utrjevanje občečloveških in demokratičnih vrednot in
odgovornosti učencev za svoje vedenje,
- skrb za socializacijsko rast,
- spodbujanje in nagrajevanje delavnosti, prizadevnosti in medsebojne
pomoči.
Vzgojne dejavnosti:
 v razredu:
- prosocialne dejavnosti in različne oblike socialnega učenja (socialne igre,
igre vlog …),
- debata, okrogla miza, delavnice (teme: medosebni odnosi, strpnost,
samopodoba, nasilje, odvisnosti …),
- vaje za krepitev pozitivne samopodobe,
- pohvala, refleksija (pisna, ustna),
- portfolio/portfelj učenca,
- sodelovalno učenje,
- sprostitvene vaje,
- gibalne vaje,
- teme RU in izmenjava razrednikov pri izvedbi,
- razrednikovo pismo učencu,
- medoddelčno sodelovanje.

-
na šoli:
projekti, natečaji,
otrok otroku,
prostovoljna pomoč,
nabiralnik anonimnih pisem,
OŠ TURNIŠČE
21
Šolsko leto 2013/14
-
oblikovanje in postavljanje skupnih pravil, vrednot, ciljev,
vključenost učencev v nadzor nad izvajanjem pravil med odmori,
navajanje na reševanje konfliktov, mediacija,
dan brez ocen,
drevo uspehov in dosežkov.
 vzajemno sodelovalni odnos s starši:
- seznanitev staršev s konceptom, vsebinami in metodami vzgojnega
delovanja šole,
- sodelovanje pri doseganju učno-vzgojnih ciljev ter pri reševanju razvojnih in
osebnih težav njihovih otrok ali skupin otrok,
- spodbujanje medsebojne komunikacije in različnih aktivnosti v okviru
oddelčnih skupnosti in v okviru šole kot celote,
- sprotno obveščanje o otrokovem razvoju in vedenju.
IZ PRAVIL ŠOLSKEGA REDA 2
PRAVICE IN OBVEZNOSTI UČENCEV
Obveznosti učenca, ki posegajo v pravice drugih:
- da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole ter ima spoštljiv in
strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične
pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola;
- da učencev in delavcev šole ne ovira in moti pri delu;
- da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in
delavcev šole; le-te namerno ne poškoduje.
Obveznosti učenca do sebe in nesporne pravice:
-
2
da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti;
da pridobiva znanje, spretnosti in navade za učenje;
da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov;
da šola organizira življenje in delo s spoštovanjem civilizacijskih vrednot in
posebnosti različnih kultur;
da mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na spol, raso in
etnično pripadnost, veroizpoved, socialni status družine;
da učitelji in delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter
njegovo človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti;
da mu je omogočeno izven pouka dobiti dodatno razlago in nasvet;
da se pri pouku upoštevajo njegova radovednost ter razvojne značilnosti,
predznanje in individualne posebnosti;
Pravila šolskega reda so v celoti objavljena na spletni strani OŠ, tiskan izvod je na vpogled v tajništvu šole.
OŠ TURNIŠČE
22
Šolsko leto 2013/14
- da pri pouku dobi kvalitetne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju in
znanosti;
- da dobi o svojem delu sprotno pravično in utemeljeno povratno informacijo;
- da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju potrebuje;
- da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju dni dejavnosti,
ekskurzijah, interesnih dejavnostih in prireditvah šole;
- da se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole;
- da se vključuje v delo svoje oddelčne skupnosti, skupnosti učencev šole in
šolskega parlamenta;
- da sodeluje pri ocenjevanju;
- da sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih.
Pridobljene pravice, ki se izgubijo, če so neizpolnjene obveznosti
Strokovni delavec lahko učencu prepove sodelovanje pri interesnih
dejavnostih, ekskurzijah, razstavah, kulturno-zabavnih prireditvah, dnevih
dejavnosti in drugih prireditvah, če presodi, da bi učenec s svojim vedenjem
ogrožal svojo varnost ali varnost ostalih učencev.
V takem primeru se učitelj pogovori tudi s starši učenca in jih seznani s
prepovedjo.
PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELAVCEV ŠOLE
so opredeljene v Zakonu o delovnih razmerjih, ZOFVI in Kolektivni pogodbi za
javni sektor.
PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV
OBVEZNOSTI
1. Starši so dolžni šoli posredovati naslov in telefonsko številko, na kateri so
vedno dosegljivi (spremembe so dolžni javiti).
2. Če učenec zboli ali ga iz katerega koli drugega vzroka ne bo v šolo, so
starši dolžni še isti dan obvestiti šolo (razrednika), da bo odsoten.
3. Opravičilo so starši dolžni posredovati šoli (razredniku) v petih dneh od
vrnitve učenca v šolo, in sicer v pisni obliki.
4. Bolnih otrok starši ne pošiljajo v šolo.
5. Starši spoštujejo učiteljevo strokovnost.
6. Predloge, pripombe, pohvale in konflikte starši iznesejo najprej razredniku,
učitelju določenega predmeta, svetovalni službi in potem vodstvu šole.
7. Otrokom starši ne dovolijo prinašati v šolo vrednejših predmetov.
8. Pred šolo starši upoštevajo prometna pravila.
9. Starši imajo nadzor nad učenčevimi šolskimi potrebščinami in opravljenimi
nalogami.
OŠ TURNIŠČE
23
Šolsko leto 2013/14
PRAVICE
1. Šola je dolžna obvestiti starše:
o o bolezni in poškodbi njihovega otroka;
o o cepljenjih in zdravniških pregledih;
o če je učenec povzročil večjo materialno škodo;
o o težji kršitvi šolskega reda, ki posredno ali neposredno zadeva
njihovega otroka.
2. Starši imajo pravico sodelovanja s šolo preko formalnih srečanj, to je na
roditeljskih sestankih in govorilnih urah, in neformalnih srečanj, kot so dnevi
odprtih vrat, nastopi za starše, izleti, pohodi, tematska srečanja, okrogle mize
…
3. Starši pomagajo ali pregledajo učencem domače naloge, seminarske naloge,
projekte …
4. Starši se zanimajo za napredek, uspeh učenca.
5. Starši lahko izostanek učenca od pouka napovedo razredniku vnaprej. Ta
izostanek lahko traja največ 5 dni v šolskem letu.
6. Starši spremljajo učenca le do vhoda v šolo, razen učencev 1. r., ki jih
spremljajo do garderobe.
7. Starši dobijo sprotna, aktualna obvestila v ustni ali pisni obliki, druga pa so
objavljena na oglasni deski, hodnikih, spletni strani …
HIŠNI RED 3
HIŠNI RED JE V CELOVITI PRENOVI!
STATUS ŠPORTNIKA
Na podlagi Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti imajo učenci osnovnih
šol, ki se vzporedno izobražujejo v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo
javnoveljavne programe ali so perspektivni športniki, možnost pridobiti status
športnika/ kulturnika.
Status dodeli šola, na kateri je učenec vpisan, če so izpolnjeni pogoji, in po
postopku, določenem s pravilnikom.
3
Veljavni hišni red se bo med šolskim letom dopolnil in bo dostopen na spletni strani OŠ Turnišče, v tiskani obliki pa v prostorih šole in v
tajništvu.
OŠ TURNIŠČE
24
Šolsko leto 2013/14
S sklepom o dodelitvi statusa oziroma dogovorom o prilagajanju šolskih
obveznosti se določijo medsebojne pravice in obveznosti. Če učenec po svoji
krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti in to povzroči negativen učni uspeh
ali ima druge negativne posledice, mu šola lahko odvzame status.
***
Več o tem v Pravilniku o prilagajanju šolskih obveznosti (UL RS, št. 89/1998) in na šolski spletni
strani (Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti).
SKUPNOST UČENCEV ŠOLE
SKUPNOST UČENCEV ŠOLE
Skupnost učencev šole je oblika organiziranosti učencev v osnovni šoli, ki jo
navaja tudi Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev. V SUŠ se povezujejo
oddelčne skupnosti. Z vsakim novim šolskim letom se oblikuje odbor SUŠ, v
katerega se vključita po dva delegata iz vsake oddelčne skupnosti. Izmed članov
odbora se izvoli predsedstvo in predsednik. SUŠ ima mentorja.
Iz programa oddelčnih skupnosti se oblikuje letni program dela SUŠ. Na
sestankih odbora SUŠ delegati z vodstvom šole in mentorjem razpravljajo o
pripombah in predlogih oddelčnih skupnosti, vezanih na: pouk, prireditve in
dejavnosti na šoli, urejenost šole ter novosti v šolskem sistemu. Načrtujejo
organizacijo in izvedbo prireditev v tednu otroka, šolskega otroškega parlamenta
in aktualnih akcij.
Šolski otroški parlament
V okviru delovanja skupnosti učencev šole v vsakem šolskem letu organiziramo
tudi šolski otroški parlament. Nadgradnja tega so medšolski in regijski otroški
parlamenti ter državni otroški parlament. V tem šolskem letu bomo na otroških
parlamentih razpravljali na temo RAZMERE V DRUŽBI.
ZDRAVSTVENO VARSTVO
Učenci OŠ Turnišče opravljajo obvezne sistematske zdravniške preglede in
cepljenja, ki so v programu zdravstvenega varstva otrok.
Za vse učence imamo organizirane sistematske zobozdravstvene preglede in
morebitna popravila zob. Že nekaj let sodelujemo tudi v tekmovanju med učenci
osnovnih šol »Akcija za čiste zobe«.V le-to se bomo vključili tudi v letošnjem
šolskem letu.
OŠ TURNIŠČE
25
Šolsko leto 2013/14
DNEVI DEJAVNOSTI
OPREDELITEV IN CILJI DEJAVNOSTI
Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki
medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v
predmetnik osnovne šole.
Vzpodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost učenk in učencev, jih
usposabljajo za samostojno opazovanje in pridobivanje izkušenj in znanja, za
razvijanje spretnosti ter za samostojno reševanje problemov.
1. razred
KULTURNI DNEVI
Vsebina
Prvi šolski dan (delni)
Zadnji šolski dan (delni)
Dan učencev šole
Veseli december
Gremo v gledališče – Martin Krpan
Čas izvedbe
2. september
24. junij
11. oktober
december
8. januar
Kraj
OŠ Turnišče
Nosilci
OŠ Turnišče
OŠ Turnišče
Maribor
Silva Lutar
Čas izvedbe
oktober
oktober
november
Kraj
Nosilci
Čas izvedbe
november
marec
Kraj
Nosilci
Kraj
Črenšovci
okolica šole
okolica šole
okolica šole
Nosilci
NARAVOSLOVNI DNEVI
Vsebina
Gozd v jeseni
Skrbimo za čisto okolje in varnost
Naše telo in skrb za zdravje
TEHNIŠKI DNEVI
Vsebina
Adventne delavnice
Vzdrževanje in čiščenje bivalnih
prostorov
Od zrna do pogače
junij
ŠPORTNI DNEVI
Vsebina
Jesenski kros in športne igre
Orientacijski pohod z vrtcem
Zimski športni dan - Pust
Skupaj v naravo
Plavanje
OŠ TURNIŠČE
Čas izvedbe
2. oktober
oktober
4. marec
maj
maj
26
Šolsko leto 2013/14
2. razred
KULTURNI DNEVI
Vsebina
Dan učencev šole
Veseli december
Gremo v gledališče – Martin Krpan
Počitnice so tu
Čas izvedbe
11. oktober
december
8. januar
24. junij
Kraj
OŠ Turnišče
OŠ Turnišče
SNG Maribor
OŠ Turnišče
Nosilci
Silva Lutar
Čas izvedbe
oktober
januar
april
Kraj
OŠ Turnišče
OŠ Turnišče
OŠ Turnišče
Nosilci
Vsebina
Čevljarstvo nekoč in danes
Čas izvedbe
november
Nosilci
Bivalni prostori
Velikonočne delavnice
marec
april
Kraj
OŠ Turnišče,
Planika
OŠ Turnišče
OŠ Turnišče
Čas izvedbe
september
2. oktober
januar/ 4. marec
maj
junij
Kraj
Renkovci
OŠ Črenšovci
okolica šole
okolica šole
OŠ Turnišče
Nosilci
Čas izvedbe
11. oktober
december
8. januar
24. junij
Kraj
OŠ Turnišče
OŠ Turnišče
Maribor
OŠ Turnišče
Nosilci
Silva Lutar
Čas izvedbe
oktober
november
april
Kraj
Nosilci
NARAVOSLOVNI DNEVI
Vsebina
Skrbimo za čisto okolje in varnost
Ptice pozimi
Živimo zdravo – zobje
TEHNIŠKI DNEVI
ŠPORTNI DNEVI
Vsebina
Pohod v Renkovce
Jesenski kros in športne igre
Zimsko veselje / Pustovanje
Skupaj v naravo
Športne igre in dejavnosti za Zlati
sonček
3. razred
KULTURNI DNEVI
Vsebina
Dan učencev šole
Veseli december
Gremo v gledališče – Martin Krpan
Zadnji šolski dan
NARAVOSLOVNI DNEVI
Vsebina
Skrbimo za čisto okolje in varnost
Naše telo in skrb za zdravje
Promet – vožnja z avtobusom in
vlakom
OŠ TURNIŠČE
27
Šolsko leto 2013/14
TEHNIŠKI DNEVI
Vsebina
Uporaba novih informacijskih
dosežkov
Vremenoslovje - veter
Spoznavamo Goričko
Čas izvedbe
februar
Kraj
Nosilci
Čas izvedbe
2. oktober
4. marec
maj
maj
junij
Kraj
Črenšovci
okolica šole
okolica šole
okolica šole
Nosilci
Čas izvedbe
11. oktober
december
8. januar
Kraj
OŠ Turnišče
OŠ Turnišče
Maribor
Nosilci
Silva Lutar
Čas izvedbe
oktober
oktober
februar
Kraj
Nosilci
Čas izvedbe
november
januar
april
maj
Kraj
Nosilci
Čas izvedbe
2. oktober
4. marec
maj
junij
Kraj
Črenšovci
okolica šole
okolica šole
okolica šole
Nosilci
april
junij
ŠPORTNI DNEVI
Vsebina
Jesenski kros in športne igre
Zimski športni dan - Pust
Skupaj v naravo
Dejavnosti za Zlati sonček
Plavanje
4. razred
KULTURNI DNEVI
Vsebina
Dan učencev šole
Veseli december
Gremo v gledališče – Martin Krpan
NARAVOSLOVNI DNEVI
Vsebina
Skrbimo za čisto okolje in varnost
Živalsko kraljestvo
Kako živeti zdravo
TEHNIŠKI DNEVI
Vsebina
Hišica iz kartona
Vozila
Moja žepna svetilka
Jaz, kolesar
ŠPORTNI DNEVI
Vsebina
Jesenski kros in športne igre
Zimski športni dan - Pust
Skupaj v naravo
Kolesarski izpiti, športni program
Krpan
Štafetne in družabne igre
OŠ TURNIŠČE
junij
28
Šolsko leto 2013/14
5. razred
KULTURNI DNEVI
Vsebina
Dan učencev šole
Veseli december
Gremo v gledališče – Martin Krpan
Čas izvedbe
11. oktober
december
8. januar
Kraj
OŠ Turnišče
OŠ Turnišče
Maribor
Nosilci
Silva Lutar
Čas izvedbe
september
oktober
november
Kraj
Nosilci
Čas izvedbe
september
december
marec
junij
Kraj
Nosilci
Čas izvedbe
september
2. oktober
4. marec
maj
junij
Kraj
Nosilci
NARAVOSLOVNI DNEVI
Vsebina
Potujemo po slovenski obali
Skrbimo za čisto okolje in varnost
Ekonomika in potrošništvo
TEHNIŠKI DNEVI
Vsebina
Izdelujemo, da shranjujemo
Božično-novoletna dekoracija
Tkanje
Vetrokaz, vetrnica, papirnati zmaj
ŠPORTNI DNEVI
Vsebina
Plavanje
Jesenski kros in športne igre
Zimski športni dan - Pust
Skupaj v naravo
Štafetne in družabne igre
Črenšovci
okolica šole
okolica šole
OŠ Turnišče
6. razred
KULTURNI DNEVI
Vsebina
Čas
izvedbe
11. oktober
december
12. februar
Dan učencev šole
Pojem, plešem, igram
Gremo v gledališče – Ljubezenski napoj
Kraj
Nosilci
OŠ Turnišče Silva Lutar
OŠ Turnišče
Maribor
Anamarija Krvišek
NARAVOSLOVNI DNEVI
Vsebina
Po programu CŠOD
Opazovanje nočnega
neba
Merjenje in orientacija
v naravi
Čas izvedbe
23.-27. september
23.-27. september
Kraj
CŠOD Radenci
CŠOD Radenci
Nosilci
Delavci CŠOD
Bojan Jandrašič
junij
Turnišče
Bojan Jandrašič, Jožef Bence
* rezerva Zdravilne rastline, Ivanka A. Lebar
OŠ TURNIŠČE
29
Šolsko leto 2013/14
TEHNIŠKI DNEVI
Vsebina
Evakuacija
Izdelava okraskov
Čas izvedbe
oktober
december
Kraj
OŠ Turnišče
OŠ Turnišče
Izdelki iz papirja
Promet
maj (dan NPZ)
junij
OŠ Turnišče
OŠ Turnišče
Nosilci
Razredniki, gasilci
Bojan Jandrašič, Jože Gutman,
razredniki in ostali učitelji
Bojan Jandrašič
Bojan Jandrašič
ŠPORTNI DNEVI
Vsebina
Jesenski kros in kolesarjenje
Pohod
Kanuizem
Pust (pohod, ples,…)
Skupaj v naravo
Čas izvedbe
2. oktober
23.-27. september
23.-27. september
4. marec
maj
Kraj
Črenšovci
CŠOD Radenci
CŠOD Radenci
OŠ Turnišče, Turnišče
OŠ Turnišče, poti po
občini Turnišče
Nosilci
Stanko Kreslin
CŠOD
CŠOD
Stanko Kreslin
Stanko Kreslin
7. razred
KULTURNI DNEVI
Vsebina
Dan učencev šole
Pojem, plešem, igram
Gremo v gledališče – Ljubezenski
napoj
Čas izvedbe
11. oktober
december
12. februar
Kraj
OŠ Turnišče
OŠ Turnišče
Maribor
Nosilci
Silva Lutar
Anamarija Krvišek
NARAVOSLOVNI DNEVI
Vsebina
Biološka delavnica Doživljanje živali
Gozd
Celinske vode, merjenje
Čas izvedbe
jesen
Kraj
Biotehnična fakulteta
Nosilci
kontakt Ivanka A. Lebar
maj, junij
maj, junij
Renkovci, OŠ Turnišče
OŠ Turnišče
Ivanka A. Lebar
Brigita Žerdin
TEHNIŠKI DNEVI
Vsebina
Evakuacija
Izdelava okraskov
Čas izvedbe
oktober
december
Kraj
OŠ Turnišče
OŠ Turnišče
Umetne snovi, Roto
Group – ogled.
Promet
november
Turnišče, Polana,
Nosilci
Razredniki, gasilci
Bojan Jandrašič, Jože Gutman,
razredniki in ostali učitelji
Bojan Jandrašič, razrednika
junij
OŠ Turnišče
Bojan Jandrašič
ŠPORTNI DNEVI
Vsebina
Jesenski kros in kolesarjenje
Zimski športni dan
Pust (pohod, ples,…)
Skupaj v naravo
Čas izvedbe
2. oktober
december, januar
4. marec
maj
Športne igre
maj
OŠ TURNIŠČE
30
Kraj
Črenšovci
OŠ Turnišče, Turnišče
OŠ Turnišče, poti po
občini Turnišče
OŠ Turnišče
Nosilci
Stanko Kreslin
Stanko Kreslin
Stanko Kreslin
Stanko Kreslin
Stanko Kreslin
Šolsko leto 2013/14
8. razred
KULTURNI DNEVI
Vsebina
Dan učencev šole
Pojem, plešem, igram
Gremo v gledališče – Ljubezenski napoj
Čas izvedbe
11. oktober
december
12. februar
Kraj
OŠ Turnišče
OŠ Turnišče
Maribor
Nosilci
Silva Lutar
Anamarija Krvišek
NARAVOSLOVNI DNEVI
Vsebina
Po programu CŠOD
Spolna vzgoja
Čas izvedbe
23.-27. september
oktober
Časovni trak, Prirodoslovni
muzej Slovenije
april
Kraj
CŠOD Radenci
Bolnišnica Rakičan,
OŠ Turnišče
Ljubljana
Nosilci
Delavci CŠOD
Ivanka A. Lebar
Ivanka A. Lebar
TEHNIŠKI DNEVI
Vsebina
Evakuacija
Izdelava okraskov
Čas izvedbe
oktober
december
Kraj
OŠ Turnišče
OŠ Turnišče
Poklicno usmerjanje
Tehniški muzej Bistra
januar
april
DSŠ Lendava
Bistra
Nosilci
Razredniki, gasilci
Bojan Jandrašič, Jože Gutman,
razredniki in ostali učitelji
Bojan Jandrašič, DSŠ Lendava, ….
Bojan Jandrašič, CŠOD
ŠPORTNI DNEVI
Vsebina
Pohod
Kanuizem
Jesenski kros in
kolesarjenje
Pust (pohod, ples,…)
Skupaj v naravo
Čas izvedbe
23.-27. september
23.-27. september
2. oktober
Kraj
CŠOD Radenci
CŠOD Radenci
Črenšovci
Nosilci
CŠOD
CŠOD
Stanko Kreslin
4. marec
maj
Šola, poti po občini Turnišče
Šola, poti po občini Turnišče
Stanko Kreslin
Stanko Kreslin
9. razred
KULTURNI DNEVI
Vsebina
Dan učencev šole
Pojem, plešem, igram
Gremo v gledališče – Ljubezenski
napoj
Čas izvedbe
11. oktober
december
12. februar
Kraj
OŠ Turnišče
OŠ Turnišče
Maribor
Nosilci
Silva Lutar
Anamarija Krvišek
NARAVOSLOVNI DNEVI
Vsebina
Ljubljana
Mednarodna noč opazovanja
Lune *
Biotehnologija - lekarna
* zvečer. Prosti en dan po NPZ
OŠ TURNIŠČE
Čas izvedbe
18. september
11. oktober
Kraj
Ljubljana
OŠ Turnišče
jesen, zima
Turnišče
31
Nosilci
CŠOD, Silva Mesarič
Bojan Jandrašič,
razrednika
Ivanka A. Lebar
Šolsko leto 2013/14
TEHNIŠKI DNEVI
Vsebina
Kraj
Nosilci
Evakuacija
Izdelava okraskov
Čas
izvedbe
oktober
december
OŠ Turnišče
OŠ Turnišče
Moj film
Promet, priprava zaključka
maj
junij
Turnišče
Turnišče
Razredniki, gasilci
Bojan Jandrašič, Jože Gutman,
razredniki in ostali učitelji
Jože Gutman, Bojan Jandrašič
Bojan Jandrašič, avtošola
Nomad, razrednika
ŠPORTNI DNEVI
Vsebina
Jesenski kros in kolesarjenje
Zimski športni dan
Pust (pohod, ples,…)
Skupaj v naravo
Čas izvedbe
2. oktober
december, januar
4. marec
maj
Športne igre
maj
Kraj
Črenšovci
OŠ Turnišče, Turnišče
OŠ Turnišče, poti po
občini Turnišče
OŠ Turnišče
Nosilci
Stanko Kreslin
Stanko Kreslin
Stanko Kreslin
Stanko Kreslin
Stanko Kreslin
POSEBNI DNEVI DEJAVNOSTI
NARAVOSLOVNE VSEBINE (6., 8. razred)
Termin: 23. – 27. 9. 2013
Kraj: CŠOD Radenci
POLETNA ŠOLA V NARAVI (5. razred)
Termin: 9. – 13. 9. 2013
Kraj: Debeli rtič
PLAVALNI TEČAJ:
- za učence 1. razreda: 26. – 30. 5. 2014
- za učence 3. razreda: 2. – 6. 6. 2014
EKSKURZIJE KOT DNEVI DEJAVNOSTI
1. razred:
2. razred:
3. razred:
4. razred:
5. razred:
6. razred:
7. razred:
8. razred:
9. razred:
OŠ TURNIŠČE
Lendava z okolico
M. Sobota, Bogojina
Goričko
Ptuj, Pohorje, Maribor
Opravljena bo v času Šole v naravi
Dravska dolina, Koroška
Celje, jama Pekel, Logarska dolina
Zasavje in Dolenjska
Gorenjska, Goriška, Notranjska
32
Šolsko leto 2013/14
INTERESNE DEJAVNOSTI
V šolskem letu 2013/14 bomo učencem ponudili:
Interesna dejavnost
Astronomija
Bralna značka – angleščina
Bralna značka – nemščina
Bralna značka – slovenski jezik
EKO bralna značka
Gledališki krožek RS (2. - 5. r.)
Kulturne dejavnosti
Likovni krožek RS (1. - 2. r.)
Likovni krožek RS (3. - 4. r.)
Logika
Modelarski krožek (4. r.)
Modelarski krožek (5. r.)
Nemščina – Im Märchenland (1. - 3. r.)
Otroški pevski zbor (1., 2. r.)
Otroški pevski zbor – Pojoče bučke
Mladinski pevski zbor
Pravljično-lutkovni krožek (1. - 3. r.)
Prometni krožek (4. r.)
Računalniški krožek (1. a)
Računalniški krožek (1. b)
Računalniški krožek (2. r.)
Računalniški krožek (3. r.)
Razvedrilna matematika
Ritmika (1. - 5. r.)
Športni krožek (1. – 3. r.)
Športni krožek (6. – 9. r.)
Tehniške dejavnosti
Turistični podmladek
Unesco (1. - 9. r.)
Vesela šola (4. - 9. r.)
OŠ TURNIŠČE
33
Čas izvajanja/ izvajalci
Celo šolsko leto/ Bojan Jandrašič
/ Nataša Zulim
/ Manja Iskra, Milena Mertik (4. r.)
/ Tatjana Horvat
Od septembra do maja / razredničarke RS +
Dragica Zver
Milena Salaj
/ Tatjana Horvat, Neža Ritlop, Ema Rotar
Sonja Tivadar
Milena Salaj
/ Valentina Herbaj
Celo šolsko leto /Jožica Kavaš
Celo šolsko leto /Metka Kreslin
/Milena Mertik in Smiljana Žalik
/ Matej Pucko
/ Anamarija Krvišek
/ Anamarija Krvišek
/ Smiljana Žalik
/ Jožica Kavaš
/ Sonja Tivadar
/ Smiljana Žalik
/ Silva Lutar
/ Mira Ulaga
/ Valentina Herbaj
/ Silva Lutar
/ Miša Hozjan
Celo šolsko leto, po potrebi za tekmovanja/
Stanko Kreslin
Celo šolsko leto/ Bojan Jandrašič
Od novembra do aprila/ Brigita Žerdin
/ Silva Mesarič
/ Biserka Srša
Šolsko leto 2013/14
POSEBNE INTERESNE DEJAVNOSTI
PEVSKI ZBORI
V opredelitvi ciljev šolskih pevskih zborov je zapisano: »Zborovsko petje je
ustvarjalno-poustvarjalna umetniška dejavnost, ki posreduje posebne glasbene
vrednote v šolskem in zunajšolskem prostoru, pevcem pa razvija višjo raven
estetske občutljivosti in odgovornosti do kulture okolja.
Pri zborovskem petju se razvijajo posameznikove sposobnosti, spretnosti in
znanja, ki pevca usmerjajo v sprejemanje, doživljanje in izražanje muzikalnosti.«
Tradicija delovanja pevskih zborov na turniški OŠ je zelo dolga. Zbori naše šole
so bili vedno med najbolj uspešnimi. Trenutno na naši OŠ delujejo mlajši OPZ,
OPZ Pojoče bučke in MPZ. Petje v pevskem zboru vzgaja otroke za skupinsko
delo ter v njih razvija čut pripadnosti skupini.
MPZ v šolskem letu 2013/14 načrtuje naslednje nastope:
- revijalno srečanje MPZ v Lendavi, april 2014,
- srečanje zborov, ki sodelujejo v projektu "Žvižga črni kos", 11. 4. 2014,
- 11. letni koncert zborov OŠ Turnišče, 30. 5. 2014.
OŠ TURNIŠČE
34
Šolsko leto 2013/14
MOJ URNIK
Urnik velja od ______________ do _____________
URA
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Od
do
7:10
7:55
8:00
8:45
8:50
9:35
9:55
10:40
PON
TOR
SRE
ČET
PET
ČET
PET
9:50
10:35
10:55
11:40
11:45
12:30
12:35
13:20
13:40
14:25
14:30
15:15
Urnik velja od ______________ do _____________
URA
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Od
do
7:10
7:55
8:00
8:45
8:50
9:35
9:55
10:40
PON
TOR
SRE
9:50
10:35
10:55
11:40
11:45
12:30
12:35
13:20
13:40
14:25
14:30
15:15
OŠ TURNIŠČE
35
Šolsko leto 2013/14
MOJA TEKMOVANJA
PODROČJE
OŠ TURNIŠČE
KJE?
KDAJ?
36
DOSEŽEK
Šolsko leto 2013/14
MOJA REDOVALNICA
Predmetnik
Ozn.
Slovenščina
SLJ
Matematika
MAT
Angleščina
TJA
Nemščina
TJN
Likovna umetnost
LUM
Glasbena umetnost
GUM
Družba
DRU
Geografija
GEO
Zgodovina
ZGO
Državljanska in domovinska kultura ter etika
DKE
Spoznavanje okolja
SPO
Fizika
FIZ
Kemija
KEM
Biologija
BIO
Naravoslovje
NAR
Naravoslovje in tehnika
NIT
Tehnika in tehnologija
TIT
Gospodinjstvo
GOS
Šport
ŠPO
1. ocenjevalno
obdobje
2. ocenjevalno
obdobje
IP:
IP:
Moj cilj:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
OŠ TURNIŠČE
37
Šolsko leto 2013/14
DOMAČE BRANJE IN BRALNA ZNAČKA
DOMAČE BRANJE
AVTOR
NASLOV KNJIGE
KDAJ?
SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA
AVTOR
NASLOV KNJIGE
KDAJ?
ANGLEŠKA OZ. NEMŠKA BRALNA ZNAČKA
AVTOR
OŠ TURNIŠČE
NASLOV KNJIGE
38
KDAJ?
Šolsko leto 2013/14
SODELOVANJE S STARŠI
Stiki med starši in šolo so izrednega pomena za uspešno delo otroka. Le
izjemoma se dogaja, da otrok v celoti razvije svoje zmožnosti, ne da bi mu pri
tem pomagali tako starši kot učitelji.
Delavci šole skupaj z učenci in starši razvijajo vzajemno-sodelovalni odnos na
vzgojnem področju. Starši se vključujejo v reševanje problemov, ki jih imajo
njihovi otroci ali kadar njihovi otroci kršijo pravila šole. Šola usmerja starše v
starševske delavnice, šolo za starše, svetovalne centre in druge ustanove.
Sodelovanje s starši poteka na roditeljskih sestankih, pogovornih urah ter na
formalnih in neformalnih srečanjih med šolskim letom, ob različnih priložnostih in
ob zaključku šolskega leta.
Staršem svetujemo, da si vzamejo čas za svojega otroka. Bodite mu dober zgled.
Šola s svojim poslanstvom ne more sama prevzeti odgovornosti za razvoj otroka.
Šola lahko le dopolnjuje starševska prizadevanja.
Priporočamo, da se občasno skupaj z otrokom udeležite pogovorne ure.
Kako lahko starši pomagate otroku:
 redno sodelujte z razrednikom in sorazrednikom Vašega otroka;
 spremljajte otrokovo šolsko delo, preverjajte opravljanje domačih naloge in
urejenost šolskih potrebščin;
 pomagajte mu razvijati delovne navade in razporediti čas za učenje;
 poskrbite, da bo prihajal v šolo spočit in naspan;
 spodbujajte ga k pozitivnim oblikam preživljanja prostega časa;
 bodite razumevajoči, če se bo otrok znašel v težavah.
Vzgoja, ki temelji zgolj na zahtevah in nasvetih,
ne pa na zgledih, je slaba.
Jan Amos Komenski
Če svojih težav ne uspemo rešiti doma ali v šoli, lahko učenci in starši pokličemo
na brezplačni TOM telefon: 116 111.
OŠ TURNIŠČE
39
Šolsko leto 2013/14
NAŠ ŠOLSKI KOLEDAR
SEPTEMBER – KIMAVEC 2013
Datum
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Opombe
T
Dan
*
Začetek pouka
*
*
SD proti nepismenosti
2.
ni GU
Vrnitev Primorske k matični domovini
MD zaščite ozonskega plašča 3.
9r ND Ljubljana, strokovna zaključna ekskurzija
Prireditev ob MD miru in SD jezikov (sajenje drevesa, …)
6.r., 8. r. CŠOD Radenci
*Začetek jeseni
6.r., 8. r. CŠOD Radenci,
Dan srca
6.r., 8. r. CŠOD Radenci,
6.r., 8. r. CŠOD Radenci
SD jezikov
6.r., 8. r. CŠOD Radenci, Šolsko tekm. iz logike
SD turizma
OŠ TURNIŠČE
1.
2.
3.
4.
5.
1.
4.
5.
40
6.
7.
8.
9.
10.
*
*
11.
12.
13.
14.
15.
*
*
16.
17.
18.
19.
20.
*
*
21.
Šolsko leto 2013/14
NAŠ ŠOLSKI KOLEDAR
OKTOBER – VINOTOK 2013
Datum
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Opombe
T
22.
23.
24.
25.
Športni dan - Črenšovci
SD dan otroka
Šolsko tekmovanje iz znanja o diabetesu SD dan varstva živali
SD pedagoških delavcev
*
*
6.
Popoldanska GU
Šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike
Kulturni dan; Sprejem prvošolcev v SUŠ.
Mednarodno noč opazovanja Lune
MD dan hrane
MD boja proti revščini
Državno tekmovanje iz logike
Dan OZN
*Prehod na zimski čas
9.
Dan varčevanja
41
31.
32.
33.
34.
35.
*
*
8.
OŠ TURNIŠČE
26.
27.
28.
29.
30.
*
*
7.
Jesenske počitnice
Jesenske počitnice
Jesenske počitnice
Dan reformacije.
Dan
36.
37.
38.
39.
40.
*
*
*
*
*
*
Šolsko leto 2013/14
NAŠ ŠOLSKI KOLEDAR
NOVEMBER – LISTOPAD 2013
Datum
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Opombe
T
Dan spomina na mrtve
*
*
*
10.
15. državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni
Šolsko tekm. Hitro in zanesljivo računanje (do 22.11.)
SD mladine 11.
MD diabetesa
Slovenski zajtrk
MD strpnosti
46.
47.
48.
49.
50.
*
*
12.
MD otrokovih pravic
Šolsko tekm. iz znanja angleščine
Dan Rudolfa Maistra
MD boja proti nasilju nad ženskami 13.
Šolsko tekm. iz znanja nemščine
41.
42.
43.
44.
45.
*
*
Popoldanska GU.
OŠ TURNIŠČE
Dan
51.
52.
53.
54.
55.
*
*
56.
57.
58.
59.
60.
*
42
Šolsko leto 2013/14
NAŠ ŠOLSKI KOLEDAR
DECEMBER – GRUDEN 2013
Datum
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Opombe
T
Dan
MD boja proti AIDS-u
*
14.
MD invalidov
Šolsko tekm. iz znanja slovenščine
SD prostovoljcev
Miklavževo
61.
62.
63.
64.
65.
*
*
Regijsko tekm. Hitro in zanesljivo računanje.
Dan miru
Popoldanska GU. Šolsko tekm. iz znanja zgodovine.
15.
66.
67.
MD človekovih pravic
68.
69.
70.
Astronomija – šolsko tekmovanje
*
*
16.
71.
72.
73.
74.
75.
*Pričetek zime
*
*
17.
KD 1.-9.r. Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
76.
77.
Božič
Dan samostojnosti in enotnosti
Novoletne počitnice
Novoletne počitnice
Novoletne počitnice
OŠ TURNIŠČE
18.
43
Šolsko leto 2013/14
*
*
*
*
*
*
*
NAŠ ŠOLSKI KOLEDAR
JANUAR - PROSINEC 2014
Datum
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Opombe
T
Novo leto
SD miru
19.
Predstava Martin Krpan, SNG MB, 1. - 5. r.
Astronomija – državno tekmovanje
Državno tekm. Hitro in zanesljivo računanje
Popoldanska GU
20.
Šolsko tekm. iz znanja kemije
21.
Regijsko tekm. iz slovenščine
MD spomina na holokavst 22.
Regijsko tekm. iz angleščine
SD brez cigarete
Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
OŠ TURNIŠČE
44
Dan
*
78.
79.
*
*
80.
81.
82.
83.
84.
*
*
85.
86.
87.
88.
89.
*
*
90.
91.
92.
93.
94.
*
*
95.
96.
97.
98.
99.
Šolsko leto 2013/14
NAŠ ŠOLSKI KOLEDAR
FEBRUAR - SVEČAN 2014
Datum
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Opombe
T
SD varstva mokrišč
23.
Regijsko tekm. iz znanja zgodovine
Šolsko tekm. iz znanja geografije
Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
24.
Popoldanska GU.
SD bolnikov
Opera Ljubezenski napoj, MB, 6. - 9. r. ob 11.00
Informativni dan v SŠ
Informativni dan v SŠ
*Valentinovo
*Zimske počitnice za ostale 25.
SD materinščine
Zimske počitnice
Zimske počitnice
Zimske počitnice
Zimske počitnice.
Zimske počitnice
OŠ TURNIŠČE
26.
45
Dan
*
*
100.
101.
102.
103.
104.
*
*
105.
106.
107.
108.
109.
*
*
110.
111.
112.
113.
114.
*
*
*
*
*
*
*
Šolsko leto 2013/14
NAŠ ŠOLSKI KOLEDAR
MAREC – SUŠEC 2014
Datum
Opombe
T
MD civilne zaščite
Dan
*
SO 1.
*
NE 2.
Teden boja proti raku 27.
115.
PO 3.
116.
TO 4. Športni dan. Državno tekm.
Pust
117.
SR 5. Šolsko tekmovanje iz znanja fizike
118.
ČE 6. Državno tekmovanje iz znanja nemščine
119.
PE 7.
*
SO 8. Državno tekmovanje iz znanja kemije
MD žena
*
NE 9.
28.
120.
PO 10.
121.
TO 11. Popoldanska GU
122.
SR 12. Šolsko tekmovanje – Vesela šola.
Gregorjevo
123.
ČE 13.
124.
PE 14.
*
SO 15. Državno tekmovanje iz znanja zgodovine
*
NE 16.
29. 125.
PO 17.
126.
TO 18.
127.
SR 19.
128.
ČE 20. Šolsko tekmovanje iz znanja matematike
SD
poezije.
SD
boja
proti
rasizmu.
*Začetek
pomladi
129.
PE 21.
SD voda
*
SO 22.
*
NE 23.
30. 130.
PO 24.
131.
TO 25. Državno tekmovanje iz znanja angleščine.
Materinski dan
132.
SR 26.
SD gledališča
133.
ČE 27.
134.
PE 28.
*
SO 29. Državno tekmovanje iz znanja slovenščine.
*Prehod na poletni čas
*
NE 30.
31. 135.
PO 31.
Državno tekmovanje Turizmu pomaga lastna glava – ob torkih glede na regijo
OŠ TURNIŠČE
46
Šolsko leto 2013/14
NAŠ ŠOLSKI KOLEDAR
APRIL – MALI TRAVEN 2014
Datum
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Opombe
Regijsko tekmovanje iz matematike.
T
MD knjig za otroke
Državno tekmovanje iz znanja fizike.
Svetovni dan zdravja 32.
Popoldanska GU
Srečanje zborov "Žvižga črni kos"
Državno tekmovanje iz znanja matematike.
33.
Državno tekmovanje – Vesela šola.
Velika noč
Velikonočni ponedeljek
34.
Svetovni dan Zemlje
Svetovni dan knjige
Dan upora proti okupatorju
Prvomajske počitnice
Prvomajske počitnice
Prvomajske počitnice
OŠ TURNIŠČE
47
35.
Dan
136.
137.
138.
139.
*
*
140.
141.
142.
143.
144.
*
*
145.
146.
147.
148.
149.
*
*
*
150.
151.
152.
153.
*
*
*
*
*
Šolsko leto 2013/14
NAŠ ŠOLSKI KOLEDAR
MAJ – VELIKI TRAVEN 2014
Datum
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Opombe
T
Praznik dela
Praznik dela
SD svobode medijev
36.
NPZ MAT (6. in 9. r.)
NPZ SLJ (6. in 9. r.)
MD Rdečega križa
Dan Evrope
NPZ TJ (6. r.), tretji predmet – GUM, NAR (NIS) (9. r.).
37.
Po poti kulturne dediščine 9.r.
Popoldanska GU
Dan družine
MD muzejev
38.
SD kulturne raznolikosti za dialog in razvoj
39.
Plavalni tečaj M. Toplice 1. r.
Plavalni tečaj M. Toplice 1. r.
Plavalni tečaj M. Toplice 1. r. , 8.r. ND LJ, TD Bistra
SD Sonca
Plavalni tečaj M. Toplice 1. r.
Plavalni tečaj M. Toplice 1. r., 11. Letni koncert PZ.
OŠ TURNIŠČE
Svetovni dan športa
48
Dan
*
*
*
*
154.
155.
156.
157.
158.
*
*
159.
160.
161.
162.
163.
*
*
164.
165.
166.
167.
168.
*
*
169.
170.
171.
172.
173.
*
Šolsko leto 2013/14
NAŠ ŠOLSKI KOLEDAR
JUNIJ - ROŽNIK 2014
Datum
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Opombe
T
40.
plavalni tečaj Radenci 3. r.
plavalni tečaj Radenci 3. r.
plavalni tečaj Radenci 3. r.
plavalni tečaj Radenci 3. r. Aquilove delavnice Svetovni dan okolja
plavalni tečaj Radenci 3. r. Aquilove delavnice
Aquilove delavnice
SD gasilcev. Dan Primoža Trubarja
41.
Zaključek pouka za učence 9. r., razdelitev spričeval
Dan sladkornih bolnikov 42.
*Začetek poletja
43.
Zaključek pouka za učence od 1. r. do 8. r., razdelitev
spričeval in proslava pred dnevom državnosti
SR 25. Dan državnosti
ČE 26. Počitnice
PE 27. Počitnice
SO 28.
NE 29.
PO 30. Počitnice
24.
Izpitni roki:
16. junij – 30. junij
26. junij – 9. julij
18.– 29. avgust
1. rok
1. rok
2. rok
Dan
*
174.
175.
176.
177.
178.
*
*
179.
180.
181.
182.
183.
*
*
184.
185.
186.
187.
188.
*
*
189.
190.
*
*
*
*
*
Učenci 9. r.
Učenci od 1. do 8. r.
Učenci od 1. do 9. r.
Viri: http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_praznikov_z_oznako_Svetovni_dan
http://koledarjiinprazniki.blogspot.com/2009/03/prestavitev-premik-ure-poletni-in.html
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/solsk
i_koledar_za_osnovne_sole/
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/NPZ/NPZ_2013_14_Priloga.pdf
OŠ TURNIŠČE
49
Šolsko leto 2013/14
BELEŽKE
OŠ TURNIŠČE
50
Šolsko leto 2013/14
BELEŽKE
OŠ TURNIŠČE
51
Šolsko leto 2013/14
VODIČ PO PUBLIKACIJI
PODATKI O ŠOLI .....................................................................................................................4
DELAVCI ŠOLE........................................................................................................................6
ŠOLSKI OKOLIŠ ......................................................................................................................7
PREVOZI UČENCEV NAŠE ŠOLE ..........................................................................................7
ČASOVNI RAZPORED UR ......................................................................................................7
PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE ....................................................................8
IZBIRNI PREDMETI .................................................................................................................9
STROKOVNI AKTIVI ................................................................................................................9
PODALJŠANO BIVANJE........................................................................................................10
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA .......................................................................................... 11
ŠOLSKA KNJIŽNICA..............................................................................................................12
UČBENIŠKI SKLAD ...............................................................................................................12
ŠOLSKI SKLAD......................................................................................................................13
ŠOLSKA PREHRANA ............................................................................................................13
ZDRAVA ŠOLA .......................................................................................................................14
EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA .....................................................................................15
UNESCO ŠOLA .....................................................................................................................16
FLEKSIBILNI PREDMETNIK .................................................................................................17
MOBILNA SPECIALNO PEDAGOŠKA SLUŽBA ....................................................................17
PROJEKTI IN PREDNOSTNE NALOGE ...............................................................................19
NASVETI ZA PROMETNO VARNOST ...................................................................................20
VZGOJNI NAČRT ŠOLE ........................................................................................................21
IZ PRAVIL ŠOLSKEGA REDA................................................................................................22
HIŠNI RED .............................................................................................................................24
STATUS ŠPORTNIKA ............................................................................................................24
SKUPNOST UČENCEV ŠOLE...............................................................................................25
ZDRAVSTVENO VARSTVO ...................................................................................................25
DNEVI DEJAVNOSTI .............................................................................................................26
OPREDELITEV IN CILJI DEJAVNOSTI ..............................................................................26
POSEBNI DNEVI DEJAVNOSTI .........................................................................................32
PLAVALNI TEČAJ: ..............................................................................................................32
EKSKURZIJE KOT DNEVI DEJAVNOSTI ...........................................................................32
INTERESNE DEJAVNOSTI....................................................................................................33
POSEBNE INTERESNE DEJAVNOSTI ..............................................................................34
MOJ URNIK............................................................................................................................35
MOJA TEKMOVANJA.............................................................................................................36
MOJA REDOVALNICA ...........................................................................................................37
DOMAČE BRANJE IN BRALNA ZNAČKA .............................................................................38
DOMAČE BRANJE .............................................................................................................38
SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA ........................................................................................38
ANGLEŠKA OZ. NEMŠKA BRALNA ZNAČKA ....................................................................38
SODELOVANJE S STARŠI ....................................................................................................39
NAŠ ŠOLSKI KOLEDAR ........................................................................................................40
BELEŽKE ...............................................................................................................................50
BELEŽKE ...............................................................................................................................51
VODIČ PO PUBLIKACIJI .......................................................................................................52
PODATKI O PUBLIKACIJI......................................................................................................53
PRIPOROČILO GLEDE TISKANJA PUBLIKACIJE ...................................................................................................................................... 54
OŠ TURNIŠČE
52
Šolsko leto 2013/14
PODATKI O PUBLIKACIJI
Vsebino publikacije Osnovne šole Turnišče za leto 2013/14 so pripravili:
Ivanka A. Lebar, Tatjana Horvat, Bojan Jandrašič, Milena Mertik, Melita Olaj,
Andrej Rogač, Sonja Tivadar.
Oblikoval: Andrej Rogač.
Uredniški odbor: Tatjana Horvat, Andrej Rogač, Sonja Tivadar.
Publikacija za šolsko leto 2013/14 je objavljena na spletnih straneh šole.
Publikacijo posredujemo tudi drugim zainteresiranim ustanovam, zavodom ter
posameznikom v Svetu staršev in Svetu zavoda OŠ Turnišče.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
Turnišče, 2. 9. 2013
OŠ TURNIŠČE
Ravnateljica šole: Melita Olaj
53
Šolsko leto 2013/14
PRIPOROČILO GLEDE TISKANJA PUBLIKACIJE
V kolikor vam vaš tiskalnik to omogoča (vsi tiskalniki tega nimajo), publikacijo
tiskajte kot knjigo.




Datoteka
Natisni
Lastnosti tiskalnika
BOOKLET
(Tiskalnik: Ricoh Aficio MP 2000 PCL glej Finishing Število strani na stran Booklet),
(Tiskalnik: Samsung CLP 620 glej LayOut Options; Type Booklet Printing)
 V redu
OŠ TURNIŠČE
54
Šolsko leto 2013/14

Similar documents