Publikacija 2013

Comments

Transcription

Publikacija 2013
Si želite za vašega otroka
VRTEC
ZA SREČNO IN IGRIVO
OTROŠTVO?
Vrtec MORJE Lucija
Scuola dell’ infanzia
Spoštovani starši, dragi otroci!
VRTEC MORJE LUCIJA
(javni vrtec)
se vam predstavlja v knjižici, v kateri vas seznanjamo z našimi programi,
dejavnostmi, posebnostmi in osnovnimi podatki o vrtcu.
Želimo odgovoriti na vprašanja, ki se vam porajajo ob prvi vključitvi
otroka v vrtec in tudi pozneje, ko se otrok v novem okolju že dobro
znajde in počuti v družbi svojih vrstnikov in vzgojiteljic, ki skrbijo za
njihovo varnost in osebnostni razvoj.
Naš vrtec naj otroku pomeni varnost, sproščenost, pravljico in
ustvarjanje. Naj bo to svet, ki se ga bo spominjal s prijetnimi občutki,
kot časa naklonjenosti, prijetnega doživljanja in vznemirljivih trenutkov.
Vzgojiteljice se bo spominjal kot tople, prijazne osebe, ki mu je nudila
varno naročje in možnosti za uveljavljanje njegove osebnosti. vse to pa
je vizija našega vrtca.
Dobrodošli!
Ravnateljica: Leonora Drgan
Na koga se v vrtcu lahko obrnete
Vrtec Morje Lucija
E- pošta: [email protected]
Ravnateljica:
Leonora Drgan
Tel.: 05/ 671-28-31
E- pošta: [email protected]
Pomočnica ravnateljice:
Janja Palakovič
Tel.: 05/ 671-28-40
Tajništvo in obračun oskrbnin:
Milejdi Prinčič
Tel.: 05/ 671-28-30
Računovodstvo:
Ingrid Bičič
Gracijela Mušič
Tel.: 05/ 671-28-32
Vodja kuhinje:
Rita Rejc
Tel.: 05/ 671-28-38
Svetovalna delavka:
Janja Palakovič
Tel: 05/ 671 28 40
E-pošta: [email protected]
Svet staršev:
E-pošta: [email protected]
Podatki o vrtcu - Vrtec ima tri enote:
CENTRALNI VRTEC in uprava
Fazanska ulica 3, 6320 Portorož
Tel.: 05/ 671-28-30, Faks: 05/ 671-28-39
Vrtec ima 11 svetlih igralnic, od tega 5 za otroke v starosti od 1 do 3
let, večnamenski prostor, Cicibanovo in strokovno knjižnico in veliko
centralno kuhinjo. Privlačnost centralnega vrtca je veliko, travnato, z
drevjem zasajeno igrišče, kjer je veliko raznovrstnih igral, zeliščni vrtički
in peskovnik.
ENOTA JEŽEK
Liminjanska 9, 6320 Portorož
tel.: 05/ 677-01-90
Ježek je naša enota v bloku. Tam imamo štiri skupine otrok. Od
najmlajših do najstarejših. Imamo tudi atelje v katerem lahko otroci
ustvarjajo. Igrišče je res manjše, kot v ”spodnjem” vrtcu,
vendar prijetno in varno.
ODDELEK STRUNJAN
Strunjan 36, 6320 Portorož
tel.: 05/ 678-23-22
Naši otroci v Strunjanu živijo v prijateljskem sožitju z otroki italijanskega
vrtca La Coccinella. V starostno mešanem oddelku se učijo različnih
socialnih vlog in strpnosti ter prijaznosti drug do drugega. Imajo
čudovito okolico za sprehode in bivanje na prostem.
Časovni razored dejavnosti
Vrtec ODPIRAMO ob 6.00.
Vrtec ZAPIRAMO ob 16.30. V dogovoru z ustanovi­teljem in starši
odpiralni in zapiralni čas lahko prilagodimo potrebam staršev.
OSNOVNE INFORMACIJE O VKLJUČITVI OTROKA
V VRTEC IN O PLAČILU STARŠEV
• V vrtec vpisujemo in sprejemamo otroke v programe, na podlagi
prijave, vse leto. Obrazec za vpis otroka v vrtec dobite v tajništvu ali
na spletni strani vrtca.
• V kolikor je v vrtec vpisanih več otrok kot imamo prostih mest o
sprejemu odloča Komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi
kriterijev (Odlok o sprejemu otrok v vrtec v Občini Piran - uradne
Objave št. 14/2011).
• Najmanj 15 dni pred vključitvijo otroka v vrtec morajo starši
pristojnemu Centru za socialno delo oddati Vlogo za uveljavljanje
pravic iz javnih sredstev (za znižano plačilo vrtca)
• Za enkratno neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ
dva meseca v koledarskem letu starši prispevajo k ceni programa
delež, ki znaša 50% določenega plačila po pravilniku o plačilih
staršev za programe v vrtcih.
• Za neprekinjeno odsotnost otroka zaradi bolezni nad 15 delovnih
dni plačajo starši 50% od njihovega plačnega razreda, če v roku treh
dni po zadnjem dnevu odsotnosti otroka dostavijo vrtcu zdravniško
potrdilo.
• Mesečno plačilo staršev se zniža za stroške prehrane od prvega
naslednjega dne, ko starši javijo odsotnost do 9. ure zjutraj.
• Starši, ki želite spremembo trajanja programov, sporočite to
vzgojiteljici vašega otroka 1. v mesecu.
STARŠI LAHKO IZBIRAJO MED programoma
• dnevni program, traja od 6 do 9 ur in obsega vzgojo, varstvo in
prehrano s tremi obroki.
• poldnevni program, traja od 4 do 6 ur in obsega vzgojo, varstvo in
prehrano z dvema obrokoma. Otrok je lahko v vrtcu najkasneje do
14,30 ure.
Otroci so po starosti razporejeni
• starostno homogeni oddelki - otroci enake starosti - razpon enega
leta
• starostno heterogeni oddelki - otroci različne starosti od od 1 do 3
let ali od 3 do 6 let
• starostno kombinirani oddelki – otroci različne starosti od 1 do 6 let.
VARNOST OTROK
• Pred vstopom otroka v vrtec morajo z njim opraviti zdravniški
pregled in prinesti zdravniško potrdilo o pregledu. Vzgojiteljico
morajo opozoriti na morebitne zdravstvene posebnosti otroka.
• Starši so dolžni posredovati aktualne številke telefona in druge
podatke, ki omogočajo, da jih vrtec obvesti v primeru potrebe.
• Starši naj v vrtec pripeljejo le zdravega otroka, saj se bolan otrok
slabo počuti, obenem pa ogroža zdravje drugih otrok. Starši morajo
vrtcu sporočiti morebitna obolenja otrok.
• Pri dnevnem prihajanju in odhajanju otrok morajo starši oz. od njih
pisno pooblaščena oseba, otroka osebno izročiti vzgojiteljici in ga
osebno prevzeti.
• Če se po prevzemu otroka v varstvo ugotovijo znaki obolenja, je
vzgojno osebje dolžno obvestiti starše, v posebnih primerih pa
odkloniti sprejem otroka v oddelek in starše napotiti k pediatru.
• V vrtec ni dovoljeno prinašati stvari, ki lahko ogrozijo varnost ali
zdravje otrok.
• Dragocenih predmetov in igrač naj otrok raje ne prinaša v vrtec, ker
vrtec ne more odgovarjati zanje.
• Starši naj poskrbijo za udobno in varno obleko in obutev otrok.
• Starši sami sklenejo nezgodno zavarovanje za otroka, neposredno z
zavarovalnico po svoji izbiri.
Po čem smo rAzpoznavni
Naša najpomembnejša naloga je zagotavljati strokovno in kvalitetno
vzgojno delo, ki bo omogočalo optimalni razvoj vsakogar, upoštevajoč
interese, potrebe in individualne posebnosti. Ustvarjali bomo pogoje,
ki bodo spodbujali in razvijali naš strokovni napredek.
I.
• Redni program bogatimo z dodatnimi programi, ki potekajo skozi
celo leto in so del kurikuluma vrtca:
• Oddelek, kjer se otroci integrirano seznanjajo z italijanskim jezikom.
Otroci zgodaj spoznavajo drugi jezik okolja. Oddelek vodita dve
vzgojiteljici, ena v materinščini, druga v italijanskem jeziku.
• Veliko pozornosti posvečamo projektnemu delu. Vključeni smo
v projekte na državni in mednarodni ravni. Vsi oddelki vrtca so
vključeni v projekt EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA. Podpisali smo
Eko listino in si pridobili Eko zastavo.
• Večina skupin drugega starostnega obdobja je vključenih v
NTC ( Network - Teaching - Children) sistem učenja, ki temelji na
spoznanjih in razvoju možganov. Spodbuja razvoj Intelektualnih
sposobnosti vseh otrok in stimulira razvoj nadarjenih.
• Lutkovna skupina »Dobra volja je najbolja« pripravlja lutkovne in
gledališke predstave za naše otroke in se uspešno uveljavlja tudi
izven vrtca.
• Za obogatitev programov povabimo tudi goste; umetnike,
čarodeje, pravljičarje, ki s svojimi nastopi nudijo poseben estetski
užitek.
• Delavnice in prireditve za otroke in starše
- jesenske delavnice
- pravljični december
- spomladanske delavnice
• Ob koncu šolskega leta organiziramo ŠPORT IN ŠPAS - DAN
DRUŽENJA IN GIBANJA VSEH GENERACIJ. Na prireditvi se predstavijo
razna društva, eko kmetije, čebelarji..., organiziran je pohod,
prehrana, družabne igre in zabava ob glasbi.
• Vsako leto določimo »rdečo nit«, ki povezuje celotno dogajanje in
programe vrtca.
II.
Vzgojiteljica spremlja skupino otrok več let, vendar ne več, kot tri
leta, razen če ni možno drugače. Ta odločitev temelji na strokovnih
ugotovitvah.
III.
Navzven se bomo potrjevali z razstavami, nastopi otrok na lokalnih
prireditvah in s prispevki v lokalnih medijih ter s strokovnimi
prispevki v strokovnih revijah.
IV.
Na spletni strani vrtca redno objavljamo prispevke in fotografije o
življenju in delu v vrtcu.
Naša dolžnost je zagotavljati uresničevanje otrokovih pravic. Poleg
tega pa želimo še naslednje:
• Vzpostaviti komunikacijo, ki bo omogočala otroku izražati svoje
potrebe, misli, prijetna in neprijetna čustva;
• vzgojitelj naj bo v svoji komunikaciji do otroka pošten, odkritosrčen,
pristen;
• vzgojitelj mora opaziti in prepoznati posameznika ter upoštevati
individualnost in odstopanja v razvoju; otroka mora spoštovati v
vsej njegovi enkratnosti;
• razvijati občutljivost za razumevanje otrokovih verbalnih in
neverbalnih sporočil;
• opaziti pri otroku spremenjeno vedenje in pokazati ra­zumevanje za
to;
• sprejeti dejstvo, da ima lahko tudi otrok probleme in mu pomagati;
• zaupati v otroka in njegov napredek;
• vzgojitelj naj bo otroku naklonjen in mu nudi čustveno za­vetje;
• spoštovati otroka kot osebnost in njegovo intimnost;
• nuditi otrokom občutek svobode pri igri in ustvarjanju;
• upoštevati pobude otrok pri načrtovanju in uresničevanju
pedagoškega procesa.
Vrtec - starši
Udeleženci v vzgojnem procesu so otroci, starši in vzgojitelji. Starši
in vzgojiteljice stopajo z roko v roki v prid otroka, s skupnim ciljem
za njegov napredek v razvoju.
Staršem želimo nuditi občutek zaupanja, da so njihovi otroci v vrtcu
varni in da imajo zadovoljene vse fiziološke in psihološke potrebe,
potrebe po učenju, ustvarjanju, spoštovanju in upoštevanju.
Upoštevamo želje in pobude staršev, če so v skladu s strokovnostjo.
Spoštujemo družino in strogo varujemo njeno zasebnost. Starši
morajo spoštovati delo, organizacijo in osebje vrtca. Staršem želimo
omogočiti komunikacijo z drugimi starši za negovanje prijateljstva
med otroki. Vrtec nudi staršem strokovne odgovore in pomoč pri
vzgoji otrok in reševanju težav v njihovem razvoju.
Področja sodelovanja
• strokovna srečanja: roditeljski sestanki, govorilne ure, ok­rogle mize,
predavanja, šola za starše.
• prireditve in praznovanja: delavnice, odprta vrata, priložnostna
praznovanja, delovne akcije, izleti, obiski na domu, sodelovanje
pri projektih, predstavitve poklicev, zaključne prireditve, pohodi,
športni popoldnevi,...
• soodločanje o delu in življenju vrtca: za organizirano uresničevanje
interesov staršev je v vrtcu oblikovan Svet staršev. Sestavljajo ga
predstavniki staršev vsakega oddelka, vodi pa predsednik sveta
staršev. Starši imajo svoje predstavnike tudi v Svetu zavoda.
Iz pravilnika o publikaciji vrtca
člen, točka 4 (Ur. L. RS št. 64/96)
Vrtec je inštitucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih
pravic. V demokratični državi zastopajo pravice starši oz. njihovi
zakoniti zastopniki. Otrokom vključenim v javne vrtce, zagotavlja
država možnost za optimalen razvoj, ne glede na spol, socialno
in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in
duševno konstitucijo itn.; optimalen razvoj vključuje tudi možnost
poglobljenega razvoja na določenem področju. Uresničevanje zahteve
po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja ra­zlik in pravice do
izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela
v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in
odgovornost ter s post­opnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih
odločitev in av­tonomne presoje. Javni vrtci so svetovno nazorsko
nevtralni. Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske
otroke (kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravice
do zaščite osebnosti, s povdarkom na varstvu osebnih podatkov. Starši
imajo pravico sodelovnja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in
dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti.
Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo
posegati v strokovno avtonomnost vrtca. Ob vstopu otroka v vrtec
lahko ta staršem omogoči postopno uvajanje otroka v vrtec tako, da
smejo biti z njim v skupini v obdobju, ki lahko traja več tednov.
Izdal:
Vrtec Morje Lucija
Fazanska ulica 3
6320 Portorož
Tel. 05/ 671-28-31
www.vrtec-morje.si
Uredila: Leonora Drgan
Likovni prispevki: otroci Vrtca Morje Lucija
Oblikovanje: Tedy Grbec
Naklada: 100 izvodov
Tisk: GT-design d.o.o.
Lucija, avgust 2013
VRTEC MORJE LUCIJA
VRTEC ZA SREČNO IN IGRIVO OTROŠTVO
DOBRODOŠLI V NAŠEM VRCU!
Želimo, da bi se počutili
varno, sproščeno, ustvarjalno...
da bi doživeli neskončno lepih
in vznemirljivih trenutkov
z vzgojiteljico in prijatelji!

Similar documents