Poročilo o delu v letu 2013

Comments

Transcription

Poročilo o delu v letu 2013
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GROSUPLJE
Poročilo o delu
Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje
v letu 2013
Naslovnica: Neurje z orkanskim vetrom, krožišče pred Občino Grosuplje, 29.7.2013
Uvod
Spoštovani gasilke in gasilci, dragi prijatelji gasilstva!
Leto, ki je minilo, je bilo za naše društvo pomembno,
predvsem pa pestro, kot že nekaj zadnjih let. Naše
aktivnosti se iz leta v leto povečujejo, prav tako se povečuje
tudi naše članstvo, na kar sem še posebej ponosen. Veliko
mladih je tudi v zadnjem letu prepoznalo v naši organizaciji
nekaj dobrega, zato smo veseli, da se nam jih iz leta v leto
pridružuje vedno več. Pred vami je strnjeno Poročilo o delu
PGD Grosuplje v letu 2013, bogato s slikami in tekstom.
Veliko je bilo narejenega tako na področju operativnega
dela kot na ostalih področjih.
Posebej si bomo lansko leto zapomnili po nekaj dogodkih,
med katere prav gotovo sodi močan vihar, ki nas je prizadel
julija. Ponosni smo na našo ekipo starejših gasilcev, ki so Predsednik Iztok Vrhovec
po desetih letih spet stopili na najvišjo stopničko za pokal
Gasilske zveze Slovenije v skupnem seštevku in tako
osvojili odlično prvo mesto.
Skratka, vzemite si nekaj dragocenega časa in se sprehodite po za nas bogatem minulem
letu. Naše skrbno pripravljeno Poročilo vam bo prav gotovo osvetlilo naše delo, prostovoljne
ure in ne nazadnje našo stalno pripravljenost tistim, ki pomoč potrebujejo.
Prijetno branje!
Poročilo predsednika društva za leto 2013
Spoštovani članice in člani, dragi gostje in
prijatelji!
Za nami je še eno leto, ki je bilo razgibano
na vseh področjih našega društva. Leto
2013 je bilo za slovenske gasilce prelomno,
saj smo po društvih volili nova vodstva
in organe društva za mandatno obdobje
2013-2018. Tudi v našem društvu smo se
v lanskem letu srečali na 104. rednem
letnem volilnem Občnem zboru, kjer smo
izvolili novo vodstvo. Kako uspešni smo
bili in kaj vse smo delali, pa bo razvidno iz
današnjih poročil in načrtov za prihodnje.
Na operativnem področju beležimo 80
intervencij, ki pa iz leta v leto postajajo
zahtevnejše in zahtevajo človeka z
znanjem, dobro kondicijo in psihofizično
stabilnostjo. Predvsem ponovno beležimo
številne prometne nesreče in posredovanja
na naših cestah. Med večje in zahtevnejše
intervencije gotovo štejemo neurje, ki nas
je presenetilo konec julija in je dodobra
1
Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje v letu 2013
prizadelo predvsem stavbo Občine
Grosuplje in še nekaj drugih objektov
v naši krajevni skupnosti. To je bila
naravna nesreča večje razsežnosti, kjer
so sodelovala tudi ostala društva naše
gasilske zveze. Prav gotovo pa je vsako naše
posredovanje unikatno in zahteva različne
prijeme, vsestransko znanje in izurjenost.
Vesel sem, da ima naše društvo močno
in dobro pripravljeno operativno enoto, ki
je kos različnim zahtevnim situacijam, v
katerih posreduje.
V letu 2013 smo se poleg vseh aktivnosti,
o katerih boste danes slišali, zbrali na
petih rednih sejah Upravnega odbora,
trehrazširjenih sejah, eni izredni seji,
eni zaprti seji in prvi konstitutivni seji
Upravnega odbora takoj po volilnem
Občnem zboru v aprilu. Ne beležimo pa
samo naštetih sej, saj so se posamezni
organi društva in odbori redno srečevali in
zasedali, kar pa je odraz skupnega uspeha
in dela našega društva.
Tudi v preteklem letu smo uspešno zaključili
že tradicionalno akcijo razdeljevanja
koledarjev, ki predstavlja glavni lastni vir
našega financiranja. V marcu so se naši
najmlajši srečali na 4. zboru mladih, prav
tako pa smo obeležili že 104. redni letni
Občni zbor društva, ki je bil hkrati tudi
volilni. S članicami smo se srečali tudi na
našem vsakoletnem materinskem dnevu,
kjer smo gostili nekdanjo ministrico za
zamejce in slovence po svetu Ljudmilo
Novak. V mesecu aprilu smo v podjetju
Belimed prikazali gašenje začetnih požarov
in si ogledali novo zgrajeni objekt, saj to
podjetje sodi med največje v našem kraju.
V maju smo organizirali letno Florijanovo
mašo, prav tako pa so se v tem mesecu
začela gasilska tekmovanja po Sloveniji,
ki so se jih po različnih krajih udeleževali
naši najmlajši, člani A, predvsem pa so nas
2
uspešno zastopali naši starejši gasilci. V
mesecu juniju smo organizirali gasilsko
veselico z ansamblom Mambo Kings in
se udeležili mašniškega posvečenja v
novomeški stolnici, ki ga je prejel naš
prijatelj Dejan Pavlin, in v mesecu juliju
njegove nove maše v Šentjerneju na
dolenjskem. Kot vsako leto so nas obiskali
tudi otroci iz oratorija. Avgusta smo bili
priča poroki Nadje in Luke Ferkulj v
Kostanjevici na Krki.
V mesecu septembru smo bili posebej
veseli zmage naših starejših gasilcev, saj
so v skupnem seštevku za Pokal Gasilske
zveze Slovenije v Prevaljah že drugič
osvojili odlično prvo mesto. Prav tako pa
so bili ta dan tudi zmagovalci Prevaljske
tekme in osvojili tudi 2 prehodna pokala. V
tem mesecu smo pred Gasilskim centrom
organizirali občinsko tekmovanje, na
katerem so nas zastopali naši najmlajši,
člani A in starejši gasilci. Udeležili smo
se tudi regijskega tekmovanja v Stični in
sodelovali na občinski prireditvi Grosuplje
v jeseni. V spominu nam bo ostal tudi
poročni dan naše nekdanje blagajničarke
in našega člana Petre in Milana Modic, ki
smo ju v velikem številu pospremili na pot
njunega skupnega življenja. Prav tako smo
ta mesec prevzeli podvozje Mercedes Axor
za naše novo vozilo AC 24/60.
V mesecu oktobru smo se odpravili na
letni gasilski izlet na Brione in v Slovensko
Istro. Naši najmlajši so se v Račni udeležili
organiziranega občinskega kviza, bili smo
na obisku v Osnovni šoli Brinje, imeli smo
številčne obiske iz različnih enot vrtca in
mesec zaključili s tedenskimi srečanji
mladine. Prav tako smo si v tem mesecu
ogledali podjetje Gabriel Aluminium, na
ravni Gasilske zveze Grosuplje pa je bila
v Šmarju-Sap organizirana vaja za članice
Gasilske zveze. Vaje so se množično
udeležile tudi članice iz našega društva.
Novembra smo pripravili srečanje starejših
gasilcev iz Gasilske zveze Grosuplje in
tako bili njihovi gostitelji. Zadnji mesec
lanskega leta si bomo zapomnili po
skupnem zaključnem srečanju aktivnih
članic in članov, izdelovanju voščilnic in
okraševanju našega centra, sprejemu
betlehemske lučke in še bi lahko našteval.
Vesel sem, da so se nam v lanskem letu
pridružili naslednji novi člani: Samo
Hočevar, Eva Kastelic, Gregor Novljan,
Luka Oven, Urša Rogelj, Maja Smolič,
Elizabeta Šircelj, Gašper Škufca, Slavko
Šteh, Luka Trontelj in Katja Zajc.
Veliko dela je bilo opravljenega v preteklem
letu na vseh področjih našega društva. Naj
ne pozabim na redna izobraževanja, tečaje,
vaje, čiščenja vozil, orodja in prostorov,
zbiranja starega papirja in akcije za nakup
novega vozila, inštrukcij, izmenjave znanj
in izkušenj na področju operativnega dela
ter še veliko, kar lahko preberete v našem
Poročilu.
Program dela in finančni načrt za
leto 2014
Spoštovani!
V letu, ki je pred nami, vam želim na kratko
predstaviti program dela in finančni načrt
za leto 2014.
V letošnjem letu bo naše glavno
vodilo praznovanje 105 let gasilstva
v Grosupljem. Uvod v to praznovanje
je današnja slavnostna seja našega
Občnega zbora, kar kaže tudi udeležba
najvišjih predstavnikov tako Gasilske
zveze Slovenije, Gasilske zveze Grosuplje,
Občine Grosuplje in Krajevne skupnosti
Grosuplje. Čaka nas veliko dela pa tudi
veliko izdatkov.
Največja zalogaja bosta gotovo nakup
novega vozila AC 24/60 in energetska
sanacija Gasilskega centra. Sledili bomo
začrtanim ciljem na vseh področjih, tako na
operativnem kot upravnem delu. Skrbeli za
izobraževanja, redne vaje in opremljenost v
skladu s finančnimi zmožnostmi.
Izdatke pričakujemo iz naslova tekočih
stroškov, rednega vzdrževanja in podobno.
Donacije pričakujemo, kot vsako leto s
strani Občine Grosuplje, Gasilske zveze
Grosuplje, Krajevne skupnosti Grosuplje, iz
naslova zbiranja starega papirja in donacij
naših podjetnikov in občanov v sklopu
akcije za nakup novega vozila, ki poteka že
od lani.
Vse naložbe bomo uskladili in jih uresničili
glede na naše finančne zmožnosti in jih tudi
prenesli v naslednje leto, če nam finance
tega letos ne bodo dopuščale.
Občnemu zboru na predlog Upravnega
odbora predlagam potrditev Poročila
predsednika društva, Programa dela in
finančnega načrta za leto 2014 in vseh
ostalih poročil za leto 2013.
Upravni odbor društva bo po pooblastilu
Občnega zbora skrbel za dopolnitve in
uresničitev navedenih nalog.
Grosuplje, 22. marec 2014
Iztok Vrhovec, predsednik
3
Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje v letu 2013
104. redni letni volilni Občni zbor
DNEVNI RED:
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GROSUPLJE
VSE, KAR DELAŠ, DELAJ Z VESELJEM IN
LJUBEZNIJO. ZAKAJ? KER TO OSTANE.
Prostovoljno gasilsko društvo
Grosuplje
vas vabi
na 104. redni letni volilni Občni zbor
v soboto
16. marca 2013 ob 18. uri
v veliki dvorani Gasilskega centra Grosuplje
Vabilo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Otvoritev in pozdrav
Izvolitev organov Občnega zbora in volilne komisije
Poročila za leto 2012, razprava in sprejem
Razrešnica vodstvu v mandatnem obdobju 2008-2013
Sprejem Statutarnega sklepa
Sprejem novega Statuta
Sprejem Pravilnika o organizaciji poslovanja
Sprejem Pravilnika o finančno materialnem poslovanju
Sprejem Pravilnika o disciplinskem postopku
Volitve funkcionarjev in organov upravljanja PGD za
mandatno obdobje 2013 – 2018
Voli se:
Predsednika
Poveljnika
Nagovor župana Občine Grosuplje
dr. Petra Verliča in drugih gostov
-
Namestnika predsednika
Namestnika poveljnika
-
Upravni odbor
Poveljstvo
Nadzorni odbor
Disciplinsko komisijo
Delegate Gasilske zveze Grosuplje
11. Program dela in finančni načrt za leto 2013
12. Podelitev odlikovanj, priznanj in napredovanj
13. Informacije, pobude in vprašanja
Dokumenti, ki se bodo sprejemali na Občnem zboru, so objavljeni
na oglasni deski PGD Grosuplje.
Na podlagi 2. odstavka 20. člena Statuta PGD Grosuplje je Občni zbor
sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če Občni zbor ni
sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je
Občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je
prisotnih najmanj ena petina članov.
Ob tej priložnosti boste članice in člani društva lahko
poravnali letno članarino.
Program:
• Nastopnajmlajšihčlanicinčlanov
društva
• ŽenskipevskizborMagdalena,
KD Vokal Grosuplje
• Pogostitevindružabnivečer
• ScenarijinvodenjeTadejaAnžlovar
predsednik
Iztok Vrhovec
Udeležba na občnem zboru je za članice in člane gasilske
organizacije zaželena v slovesnih gasilskih oblekah.
Nagovor predsednika Iztoka Vrhovca
na 104. rednem letnem volilnem
občnem zboru v soboto, 16. marca 2013
Vsako obdobje našega življenja ima poseben pomen.
Pusti svoj pečat, spomine in nenazadnje ostane
tudi opravljeno delo. Dovolite mi, da se na kratko
sprehodimo skozi preteklo mandatno obdobje, ki
smo ga danes zaključili skupaj z večino prisotnih.
Prav posebej sem vesel, da lahko v naši sredi
pozdravim našega župana doktorja Petra Verliča,
direktorja občinske uprave Dušana Hočevarja,
predsednika Krajevne skupnosti Marjana Jakopina,
predsednika in poveljnika Gasilske zveze Grosuplje
Andreja Bahovca in Janeza Pezdirca in častne člane
društva. Prepričan sem, da brez vseh vas ne bi mogli
opraviti tolikega dela in se veseliti toliko uspehov.
Pozdrav tudi prijateljskim društvom iz naše Gasilske
zveze in predstavnikom Prostovoljnih gasilskih
društev Otočec in Dvor ter predstavnikom medijev.
4
Nagovor župana občine Grosuplje dr. Petra Verliča
in delovno predsedstvo v sestavi Petra Lipič,
Zdravko Perme in Andreja Kušljan
Skupaj z vami se želim sprehoditi skozi nekatere
dogodke mandatnega obdobja 2008-2013.
Leto 2008 je bilo za naše društvo posebno, saj smo
v mesecu maju začeli s praznovanjem 100-letnice
društva in prevzeli novo vozilo Rossenbauer GVC
Volilna komisija v sestavi Stanko Kordiš, Božo
Knez in Andrej Šircelj
16/25, začel se je sestajati odbor za zgodovino, ki
je intenzivno pripravljal dokumentacijo za izdajo
zbornika. Odbor za gospodarstvo in investicije je
začel delo in tako smo preuredili pralnico in naše
garaže. Že drugič smo bili odlikovani z zlatim
znakom Občine Grosuplje in proti koncu leta imeli
prvo srečanje z najmlajšimi gasilci. Leto 2009 je
bilo zgodovinsko, v znamenju praznovanja naše
100-letnice.
msgr. mag. Alojza Urana in druge visoke goste. Na
slovesnosti, ki smo jo počastili s svečano parado
izpred občinske zgradbe, smo prevzeli novo vozilo
GVM-1 Transporter, za to priložnost smo uredili
zelenice in okolico Gasilskega centra, že drugič smo
prejeli srebrni znak URS za zaščito in reševanje,
priznanje KS Grosuplje in na praznovanju slovesno
podpisali našo spominsko listino. Prav posebej pa
smo lahko ponosni na naš jubilejni zbornik »100 let
prostovoljstva, pomoči, zaupanja in sodelovanja.«
V tem letu je začela delovati naša spletna stran,
izvedena je bila velika osrednja vaja na zgradbo
Upravne enote Grosuplje, v mesecu juliju pa smo
bili tudi soorganizatorji nove maše našega rojaka
Aleša Pečavarja.
V letu 2010 se je zgodilo nekaj kadrovskih
sprememb, organiziran je bil 1. zbor mladih in
slavnostni Občni zbor ob 30. obletnici preselitve
V tem letu je bilo postorjenega veliko. Prenovili smo
streho na upravnem delu zgradbe, glavni vhod in
razširili družabni prostor v pritličju.
V
mesecu
februarju
smo
prisostvovali
slavnostnemu občnemu zboru, meseca junija
pa smo pripravili praznovanje našega 100-tega
jubileja. Ob tej priložnosti smo v gosteh imeli
predsednika Republike Slovenije dr. Danila Turka,
predsednika slovenske škofovske konference
Z dvigom rok so prisotni članice in člani
potrdili novo vodstvo
društva v Gasilski center. Ob tej priložnosti nas je
obiskal tudi predsednik GZS Anton Koren, odkrili pa
smo tudi sliko gasilskega centra. V mesecu maju
smo bili prvič organizatorji tekmovanja za pokal
GZS, naši veterani pa so bili v tem letu pokalni
zmagovalci.
V mesecu juniju nas je prizadela močna toča in v
septembru hude poplave ter najhujša prometna
nesreča na avtocesti.
Sandi Sever je odprl volilni občni zbor
S strani radia Zeleni val in Rotary cluba smo
prejeli zlati ključ Grosupljega in nov defibrilator
– napravo za oživljanje. Sodelovali smo v akciji
Očistimo Slovenijo, prepleskali garažna vrata na
5
Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje v letu 2013
letu 2012, pa vam je bilo že predstavljeno v poročilu.
V preteklem mandatu smo se srečali na 45 rednih
sejah Upravnega odbora, 5 izrednih sejah, 7
razširjenih sejah, 1 zaprti seji in 11 žalnih sejah,
skupaj na 69 sejah in enem izrednem Občnem
zboru. Najbolj ponosen sem na prirast v društvu
saj se nam je v tem času pridružilo 70 novih članic
in članov, večinoma starih od 7 do 16 let. Vse to je
samo nekaj dogodkov in spominov preteklih petih let
in verjamem, da smo nanje upravičeno ponosni.
Nagovor novoizvoljenega starega predsednika
Iztoka Vrhovca
zadnji strani centra in odprli nove prostore tajništva
in predsednika v pritličju, potem ko smo z GZG in
občino dosegli dogovor o preselitvi GZG v prvo
nadstropje.
V letu 2011 smo veliko dela posvetili obiskom
naših vrtcev in šol. Izvedli smo vajo evakuacija v
enoti vrtca Mojca in Pastirček, v mesecu oktobru
smo imeli prikazno vajo in predstavitev opreme za
Naše aktivno sodelovanje in udejstvovanje v društvu
bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu. Kot vsako leto
doslej bomo v mesecu marcu organizirali materinski
dan, meseca maja bomo prisostvovali tradicionalni
Florijanovi maši, v juniju bomo organizirali letno
veselico, na operativnem področju pa bomo v skladu
s finančnimi zmožnostmi skrbeli za brezhibno
pripravljenost naših članov za posredovanje na
različnih intervencijah. Udeleževali se bomo
aktivnosti, ki jih bosta organizirala GZG in GZS, ter
po svojih zmožnostih skrbeli za varno in kvalitetno
izvajanje gasilske službe. Najpomembnejšo
investicijo v letošnjem letu bo gotovo peljal odbor
za nakup novega vozila AC 24/60. Novo vozilo bo
predvidoma pripravljeno v mesecu decembru. V
ta namen že poteka organizirana akcija zbiranja
finančnih sredstev, ki smo jo združili s praznovanjem
105 let gasilstva v Grosupljem prihodnje leto. Ob tej
priložnosti vas prosim za pomoč in sodelovanje, saj
bo to za naše društvo precejšen zalogaj.
Spoštovani!
Vesel in ponosen sem na vse vas, na sistem, ki
ga ni enostavno voditi, a s kančkom dobre volje in
medsebojne pomoči verjamem, da bomo vse naše
delo še nadgradili.
Pozdrav novega poveljnika Jošta Kadunca
naše članice in člane, skupaj z vodstvom KS so bile
pregledane in posodobljene vse hidrantne omarice
v naši KS, v decembru pa smo izvedli operativno
vajo v Domu starejših občanov Grosuplje. Za naše
najmlajše članice in člane smo v mesecu septembru
odprli novo otroško igrišče. Kaj vse se je dogajalo v
6
V tem trenutku pa vam z dovoljenjem našega župana
dr. Petra Verliča in direktorja občinske uprave
Dušana Hočevarja z veseljem sporočam, da smo se
dogovorili, da bomo letos z ograjo ogradili območje
Gasilskega centra in oba uvoza opremili z vrati, kar
je bila naša dolgoletna želja. Dovolita mi, spoštovana
župan in direktor, da našim članicam in članom
zaupam tudi dogovor, ki smo ga dosegli nedavno.
Gasilski center Grosuplje je star več kot 30 let.
Dotrajanost se kaže že na vseh koncih. Imela
sta posluh in željo in verjamem, da ju bomo vsi
skupaj tudi uresničili. Sporočam vam, da je bil z
Občino Grosuplje dosežen dogovor o energetski
sanaciji našega Gasilskega centra, za katero
bodo iz občinskega proračuna v naslednjih treh
letih namenjena tudi znatna sredstva. Tako
predvidevamo, da bomo lahko leta 2016 začeli in
končali sanacijo, to pomeni obnovo strehe nad
garažami, zamenjavo dotrajanih oken in zadnjih
garažnih vrat, izolacijo in obnovo fasade, ogrevanje,
prenovo glavnega vhoda, ter hodnika in pritličja.
Vse to kliče po temeljiti sanaciji in s tem bo naše
vzdrževanje mnogo bolj racionalno.
Z izbranimi glasovi so nas navdušile pevke
ženskega pevskega zbora Magdalena pod vodstvom Emila Kovačca
Pezdirc, zahvaljujem se vam za vaše napore, čas
in pripravljenost, ki nam jih izkazujete. Ohranite
ta posluh do nas, saj smo se ga v letih skupnega
sodelovanja že kar nekako navadili.
Dragi članice in člani!
Spodbudne besede direktorja občinske uprave
Dušana Hočevarja
Dragi prijatelji!
Vsakemu izmed vas bi se rad danes osebno zahvalil
za vsa pretekla leta, ki smo jih kakorkoli ustvarjali in
skupaj preživeli. Veliko lepega, pa tudi nekaj kratkih
stikov smo v tem času doživeli, a se kljub temu
vzpenjali. Hvala vsem od najstarejših do najmlajših
članic in članov. Hvala mojim najožjim sodelavcem –
svetovalcem, namestnici in blagajničarkama. Hvala
močni in profesionalni operativni enoti, članom
upravnega odbora, drugih odborov in komisij,
veteranom, pionirjem, članicam in vsem tistim, ki
ste bili ob meni, ko smo se imeli lepo, in takrat ko je
bila rešitev daleč stran ali je celo nismo videli.
Spoštovani gospodje; župan dr. Peter Verlič,
direktor občinske uprave Dušan Hočevar,
predsednik KS Marjan Jakopin, predsednik in
poveljnik GZ Grosuplje Andrej Bahovec in Janez
Ko ste mi pred petimi leti zaupali prvi mandat, sem
z optimizmom zrl v prihodnost. Dejal sem, da sam
predsednik ne pomeni nič in da si želim, da bi v
prihodnost, različni kot smo, vedno stopali skupaj
ne glede na zadolžitve, ki jih imamo. Menim, da
nam je uspelo. In danes, ko ste mi zaupali že drugi
mandat, si želim prav enako. Združujmo ljudi, drug
drugega spodbujajmo, iščimo izkušnje in modrost
pri starejših, mlajšim prenašajmo svoja znanja in ne
obupajmo kljub včasih nerazumljivim nesoglasjem.
Ne bom zaključil z besedami Primoža Trubarja
kot pred petimi leti, pa vendar bi vas rad nanje
spomnil: »Stati inu obstati« tega si v Prostovoljnem
gasilskem društvu Grosuplje še naprej želimo. Naj
zaključim z besedami preprostega človeka, našega
člana, mojega predhodnika, ki mi je pred petimi
leti predajal predsedniško funkcijo Boža Kneza:
»Spoštuj in boš spoštovan« je dejal. Kratko in
jedrnato, a pomenljivo.
Želim vam prijeten večer!
predsednik
Iztok Vrhovec
7
Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje v letu 2013
Sestava vodstva za mandatno obdobje 2013-2018
UPRAVNI ODBOR
Št.
Ime in primek
funkcija
1.
2.
IZTOK VRHOVEC
JOŠT KADUNC
3.
JANEZ KAVŠEK
4.
5.
MARKO KATERN
JANJA KUTNAR
PREDSEDNIK
POVELJNIK
NAMESTNIK
PREDSEDNIKA
TAJNIK
BLAGAJNIČARKA
6.
JUSTINA URBANČIČ
VODJA ODBORA ZA
DELO S ČLANICAMI
7.
ZALA KADUNC
VODJA ODBORA ZA
DELO Z MLADIMI
8. MARJAN URBANČIČ
9. BOŽO KNEZ
10. ZDRAVKO PERME
GOSPODAR
ČLAN
ČLAN
11. DEJAN FIŠTER
12.
13.
14.
15.
16.
17.
GLAVNI STROJNIK,
VODJA VOZNEGA
PARKA
MARTIN JAKLIČ
STANKO KORDIŠ
LUKA FURLAN
STANE KORDIŠ st.
FRANC JAKLIČ
JANEZ BRODNIK st.
ČLAN
ČLAN
ČLAN
ČLAN
ČLAN
ČLAN
TAJNIŠTVO
Št. Ime in primek
funkcija
1.
2.
TAJNIK
ARHIVAR
MARKO KATERN
NEJC DREMELJ
BLAGAJNA
Št. Ime in primek
1.
2.
8
JANJA KUTNAR
ANDREJA KUŠLAN
funkcija
BLAGAJNIČARKA
BLAGAJNIČARKA POMOČNICA
NADZORNI ODBOR
Št. Ime in primek
funkcija
1.
2.
3.
ANDREJ ŠIRCELJ ml.
JOŽE VIRANT
JERNEJ KOCMAN
PREDSEDNIK
ČLAN
ČLAN
DISCIPLINSKA KOMISIJA
Št. Ime in primek
funkcija
1.
2.
3.
4.
5.
JOŽE ŠIRCELJ
MATJAŽ PIRC
IGOR SEVER
ALOJZ KASTELIC
JOŽE KADUNC, Jurčičeva
PREDSEDNIK
ČLAN
ČLAN
ČLAN
ČLAN
DELEGATA GASILSKE ZVEZE GROSUPLJE
1.
2.
IZTOK VRHOVEC
MARJAN URBANČIČ
KOLEGIJ PGD
POSVETOVALNO TELO PREDSEDNIKA
1.
JANEZ KAVŠEK
2.
JOŠT KADUNC
3.
MATJAŽ PIRC
4.
STANKO KORDIŠ
5.
MARJAN URBANČIČ
6.
BOŽO KNEZ
7.
ZDRAVKO PERME
8.
MARKO KATERN
VODJA VOZNEGA PARKA – GLAVNI STROJNIK
POVELJSTVO
Št.
Ime in primek
funkcija
Št. Ime in primek
1.
1. JOŠT KADUNC
2. BORIS NJENJIĆ
(odstopil 18.11.2013)
3. LUKA FURLAN
4. KLEMEN PAJK
5. MATIC ŠIRCELJ
6. NEJC BOBEK
7. BOŠTJAN CVETKOVIČ
PODPOVELJNIK,
mladina
PODPOVELJNIK,
požarni načrti
PP ZA IDA
PP ZA RZ
PP ZA PRVO POMOČ
8. DEJAN PAPEŽ
ORODJAR
9. DEJAN FIŠTER
GLAVNI STROJNIK,
vodja voznega parka
10. MARKO KATERN
ČLAN, tajnik,
tekmovanja, mladina
11. STANKO KORDIŠ
ČLAN, nadzornik
zadolženih opravil
12. PETER ZORC
ČLAN, pomočnik za
radijske zveze
13. MARTIN JAKLIČ
ČLAN
14. MARIO LJUBANOVIĆ
ČLAN
15. SIMON SEVER
16. SERGEJ BOBEK
17. JANEZ KAVŠEK
18. NEJC DREMELJ
19. ANDREJ ŠIRCELJ, ml.
DEJAN FIŠTER
POVELJNIK,
izobraževanje (vulkan)
NAMESTNIK
POVELJNIKA,
operativne vaje
ČLAN, pomočnik IDA
ČLAN, pomočnik
orodjar
ČLAN, pomočnik
prva pomoč
ČLAN, pomočnik za
tekmovanja in mladina
ČLAN
funkcija
GLAVNI STROJNIK,
VODJA VOZNEGA PARKA
ORODJAR
Št. Ime in primek
funkcija
1.
DEJAN PAPEŽ
ORODJAR
2.
SERGEJ BOBEK
POMOČNIK
ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN INVESTICIJE
Št. Ime in primek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
MATJAŽ PIRC
STANKO KORDIŠ
MARJAN URBANČIČ
FRANC JAKLIČ
STANE KORDIŠ
BOŽO KNEZ
JANEZ KAVŠEK
IZTOK VRHOVEC
funkcija
VODJA
ČLAN
ČLAN
ČLAN
ČLAN
ČLAN
ČLAN
PREDSEDNIK PGD
GOSPODAR
Št. Ime in primek
1.
MARJAN URBANČIČ
funkcija
GOSPODAR
ODBOR ZA ZGODOVINO IN DELO S FOTOGRAFIJAMI
Št. Ime in primek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
MARKO KATERN
ANA VRHOVEC
JANEZ BRODNIK st.
JOŽE KADUNC, Jurčičeva
MARJAN URBANČIČ
BOŽO KNEZ
ZDRAVKO PERME
IZTOK VRHOVEC
funkcija
VODJA
ČLANICA
ČLAN
ČLAN
ČLAN
ČLAN
ČLAN
PREDSEDNIK PGD
9
Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje v letu 2013
5.
6.
7.
8.
9.
PRAPORŠČAKI
Št. Ime in primek
1.
2.
3.
JANEZ ŠTANGAR
JERNEJ KOCMAN
ANDRAŽ LEVEC
funkcija
PRAPORŠČAK
NAMESTNIK
NAMESTNIK
funkcija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
VODJA
ČLAN
ČLAN
ČLAN
ČLAN
ČLAN
ČLAN
ČLAN
ČLAN
ČLAN
ČLAN
MARJAN URBANČIČ
ZDRAVKO PERME
AVGUST BURGER
FRANC DREMELJ
FRANC JAKLIČ
JERNEJ KOCMAN
JANEZ ŠTANGAR
JOŽE KADUNC, Jurčičeva
MARJAN ŠIRCELJ, st.
JANEZ PERME
STANE KORDIŠ
funkcija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
VODJA
ČLAN
ČLAN
ČLAN
ČLAN
ČLAN
ČLAN
ČLAN
ZALA KADUNC
LUKA FURLAN
MARKO KATERN
BOŽO KNEZ
NEJC DREMELJ
NEJC BOBEK
JANKO HOJNIK
IGOR SEVER
ODBOR ZA DELO S ČLANICAMI
Št. Ime in primek
funkcija
1.
2.
3.
4.
VODJA
ČLANICA
ČLANICA
ČLANICA
10
JUSTINA URBANČIČ
ZALA KADUNC
JANJA KUTNAR
PETRA LIPIČ
Št. Ime in primek
funkcija
1.
2.
3.
4.
5.
VODJA
ČLAN
ČLAN
ČLAN
ČLAN
JANKO HOJNIK
JOŠT KADUNC
BOŽO KNEZ
MARJAN URBANČIČ
LUKA FURLAN
ODBOR ZA PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA
Št. Ime in primek
1.
2.
3.
4.
5.
ODBOR ZA DELO Z MLADIMI
Št. Ime in primek
ČLANICA
ČLANICA
ČLANICA
ČLANICA
ČLANICA
ODBOR ZA TEKMOVANJA
ODBOR ZA DELO Z VETERANI
Št. Ime in primek
VIDA JAKLIČ
VERA KORDIŠ
ALOJZIJA PERME
MARINKA VIDIC
LIDIJA ŽNIDARŠIČ
BOŽO KNEZ
JOŠT KADUNC
MARJAN URBANČIČ
ZDRAVKO PERME
IZTOK VRHOVEC
funkcija
VODJA
ČLAN
ČLAN
ČLAN
PREDSEDNIK PGD
ODBOR ZA ŠPORT IN REKREACIJO
Št. Ime in primek
,
1.
2.
3.
4.
5.
SERGEJ BOBEK
MATJAŽ PIRC
STANKO KORDIŠ
ZDRAVKO PERME
IZTOK VRHOVEC
funkcija
VODJA
ČLAN
ČLAN
ČLAN
PREDSEDNIK PGD
DRUŽABNI PROSTOR
Št. Ime in primek
1.
2.
BOŽO KNEZ
ANDRAŽ LEVEC
ODDAJANJE PROSTOROV V NAJEM
Št. Ime in primek
funkcija
1.
VODJA
ZDRAVKO PERME
ODDAJANJE INVENTARJA
Št. Ime in primek
1.
JOŽE KADUNC, Jurčičeva
2.
ANDRAŽ LEVEC
UREJANJE SPLETNE STRANI IN OSTALIH MEDIJEV
Št. Ime in primek
8.
JANEZ BRODNIK st.
ČLAN UO, DELEGAT
PLENUMA PRI GZS
9.
STANKO KORDIŠ
ČLAN KOMISIJE ZA
TEHNIKO
10. LUKA FURLAN
ČLAN KOMISIJE ZA
PRVO POMOČ
11. MARJAN URBANČIČ
ČLAN KOMISIJE ZA
TEKMOVANJA
funkcija
12. MARKO KATERN
1.
SERGEJ BOBEK
VODJA
2.
MARKO KATERN
POMOČNIK
3.
JANEZ KAVŠEK
POMOČNIK
NAMESTNIK
PREDSEDNICE
KOMISIJE ZA DELO Z
MLADIMI
FUNKCIONAR PRI GASILSKI ZVEZI SLOVENIJE
Št. Ime in primek
funkcija
FUNKCIONARJI PRI GASILSKI ZVEZI GROSUPLJE
Št.
Ime in primek
1.
IZTOK VRHOVEC
NAMESTNIK
PREDSEDNIKA
MARTIN JAKLIČ
NAMESTNIK
POVELJNIKA,
PREDSEDNIK
KOMISIJE ZA TEHNIKO
2.
funkcija
1.
MARKO KATERN
ČLAN MLADINSKEGA SVETA
NOVI ČLANI V LETU 2013
SAMO HOČEVAR
EVA KASTELIC
3.
4.
5.
BOŽO KNEZ
JOŠT KADUNC
MATIC ŠIRCELJ
6.
ANDREJA KUŠLAN
7.
ANDRAŽ LEVEC
TAJNIK
ČLAN POVELJSTVA,
ČLAN KOMISIJE ZA
TEHNIKO
POMOČNIK
POVELJNIKA ZA IDA
ČLANICA
NADZORNEGA ODBORA
GREGOR NOVLJAN
LUKA OVEN
URŠA ROGELJ
MAJA SMOLIČ
ELIZABETA ŠIRCELJ
GAŠPER ŠKUFCA
SLAVKO ŠTEH
LUKA TRONTELJ
KATJA ZAJC
PRAPORŠČAK
11
Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje v letu 2013
Odlikovanja, napredovanja in priznanja podeljena na
104. rednem letnem Občnem zboru v soboto 16. marca 2013
PRIZNANJA ZA DOLGOLETNO DELO
Št.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ime in primek
JERNEJ KOCMAN
JANEZ BRODNIK
MARTIN KRIŽMAN
LOJZE ROZMAN
PETER VIDIC
PETRA LIPIČ
META KUMER
MOJCA ZUPANČIČ
EVA REŠETAR SEVER
LUKA FURLAN
MATIC ŠIRCELJ
KLEMEN PAJK
BORIS NJENJIĆ
NAPREDOVANJA
obletnica
60
60
50
40
30
10
10
10
10
10
10
10
10
NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA
čin GASILEC
Št. Ime in primek
1.
2.
3.
4.
NINA MESOJEDEC
JANJA KUTNAR
SAŠA SEVER
SERGEJ BOBEK
5.
BRANKO KOCIJANČIČ
6.
JANEZ KAVŠEK
7.
PRIMOŽ SEVER
8.
MATIC ŠIRCELJ
9.
MATEJ SEVER
TEČAJ ZA VODJO SKUPINE
čin VIŠJI GASILEC
PRIZNANJA GASILSKE ZVEZE GROSUPLJE III.STOPNJE
Št.
1.
2.
3.
Ime in primek
ANDREJ GODEC
JOŽE PERČIČ
BOŠTJAN CVETKOVIČ
stopnja
III
III
III
PRIZNANJA GASILSKE ZVEZE GROSUPLJE II.STOPNJE
Št. Ime in primek
1.
12
MATEJ KOLETNIK
Št. Ime in primek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PETRA LIPIČ
MARIO LJUBANOVIĆ
DEJAN PAPEŽ
NEJC BOBEK
SIMON SEVER
BOŠTJAN CVETKOVIČ
stopnja
II
ODLIKOVANJA
PLAKETA IN ZNAČKA VETERANA
Št. Ime in primek
1. ZDRAVKO PERME
2. JOŽE URBANČIČ
4. ZBOR MLADIH
ZALA KADUNC
16. marca 2013 smo imeli 4. Zbor mladih, ki
se ga je udeležilo veliko mladih in njihovih
sorodnikov. Na Zbor smo povabili tudi
predsednika našega društva Iztoka Vrhovca,
predstavnika poveljstva podpoveljnika Jošta
Kadunca, predstavnika Gasilske zveze Grosuplje
Boža Kneza in predsednico Mladinske komisije
GZG Moniko Kastelic. Vsi so nam namenili
prijazne in spodbudne misli ter nam zaželeli
veliko uspehov.
Četrti Zbor mladih sta pripravila Luka in Marko
z našo mladino. Tudi tokrat so se mladi sami
lotili vodenja Zbora. Scenarij je bil v stilu
vodenja dnevnega programa 24 UR in POP IN
na GASILC TV-ju. Mladi so suvereno, domiselno
in humoristično vodili “oddajo”, v kateri so
predstavili vse aktivnosti, ki so se dogajale
leta 2012. Glavna voditelja oddaje sta bila Anže
Štrubelj in Natalia Planinšek, v POP IN-u pa
se jima je pridružila novinarka Eva Kastelic.
Prispevke v oddaji so obogatili s fotografijami
in intervjuji posameznih mladih nadobudnežev.
Najmlajši so nas res presenetili, za vrhunec so
odigrali igro Pika Nogavička in sami poskrbeli
za sceno ter kostume. Res vse pohvale
mladim, ker so pokazali izvirnost, sposobnost
in inovativnost pri ustvarjanju oddaje. Otroci
so tako prispevali k bogatemu programu in
popestrili naše srečanje. Na koncu so vsi člani
prejeli CD s fotografijami, ki smo jih posneli
preko celega leta.
Skupna fotografija na 4. Zboru mladih
Povabljeni gostje v “GASILC IN-u” Jošt Kadunc, Iztok Vrhovec in Božo Knez
13
Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje v letu 2013
Igralska zasedba (od leve proti desni: Lucija Garbas, Natalia Planinšek, Nadja Planinšek,
Sandi Sever in Anže Štrubelj)
Sestri Natalia (bas kitara) in Nadja Planinšek
(harmonika)
Najmlajši gasilci in njihovi starši
14
Voditeljiski trio na GASILC TV-ju: Eva Kastelic,
Natalia Planinšek in Anže Štrubelj
Odbor za delo z mladimi v
letu 2013
V decembru smo se poveselili, okrasili naše
društvo v pritličju in izdelali voščilnice ter jih
poslali vsem sosednjim društvom v naši Zvezi.
Vodja odbora za delo z mladimi
ZALA KADUNC
Udeležili smo se naslednjih tekmovanj in aktivnosti:
V letu 2013 smo se udeležili vseh tekmovanj
in aktivnosti, ki so se odvijala znotraj GZ
Grosuplje. Tako se je 5-ih tekmovanj udeležilo
18 ekip, osvojili smo 4 pokale (dve prvi mesti
in dve tretji mesti). Dvakrat smo se uvrstili na
regijsko tekmovanje (na kvizu in na tekmovanju
z ovirami za mladinke in mladince).
V letu 2013 smo imeli veliko srečanj z
različnimi temami. Ob koncu marca smo
imeli 4. Zbor mladih, na katerega smo
povabili predsednico mladine v Zvezi Moniko
Kastelic, vodstvo društva in starše. Mladi
gasilci si zaslužijo pohvalo, ker so s kulturnim
programom poskrbeli za zanimivo srečanje
(igranje na inštrumente in deklamacije). Tudi
tokrat so najmlajši kar sami vodili Zbor mladih
v stilu dnevnika 24 ur ter odlično odigrali pravo
dramsko igro Pika nogavička. Junija smo se
pred počitnicami ohladili z vodnimi igrami in
sladoledom.
Poleg priprav na tekmovanja smo imeli v
oktobru-mesecu požarne varnosti spoznavanje
gasilske opreme, se preizkusili v gašenju
naftnih derivatov z različnimi gasilnimi sredstvi
ter se spuščali z roll-glisom, ki je namenjen
reševanju iz višin in globin. Malo starejši
mladinci pa so preizkusili izolirne dihalne
aparate (IDA). Mentorji smo jim pripravili
vajo, v kateri so morali v temi z IDA poiskati
ponesrečenca.
• 1. 6. 2013 – 14. občinska orientacija v Veliki Loki
PIONIRJI (Tevž Tomat, Luka Trontelj, Nel
Garbas): 8. mesto
MLADINKE 1 (Natalia Planinšek, Nika Černač,
Manica Petrič): 8. mesto
MLADINKE 2 (Nadja Planinšek, Lucija Garbas,
Klara Kadunc): 7. mesto
MLADINCI 1 (Izak Garbas, Anže Perčič, Anže
Štrubelj): 5. mesto
MLADINCI 2 (Sandi Sever, Žana Dinghauser,
Anže Gale): 24. mesto
MLADINCI 3 (Matic Ahlin, Blaž Štrubelj, Tom
Travnik): 16. mesto
•21. 9. 2013 – Občinsko tekmovanje v Grosupljem
MLADINKE (Eva Kastelic-Grosuplje, Eva KastelicSp. Slivn., Nadja Planinšek, Natalia Planinšek,
Žana Dinghauser, Nika Černač, Manica Petrič,
Lucija Garbas, Klara Kadunc): 1. mesto
MLADINCI (Nejc Štrubelj, Matic Ahlin, Blaž
Štrubelj, Tilen Leščanec, Anže Perčič, Sandi
Sever, Anže Štrubelj, Tom Travnik, Izak Garbas):
4. mesto
• 28. 9. 2013 - Regijsko tekmovanje v Stični
MLADINKE (Eva Kastelic-Grosuplje, Eva KastelicSp. Slivn., Nadja Planinšek, Natalia Planinšek,
Žana Dinghauser, Nika Černač, Manica Petrič,
Lucija Garbas, Klara Kadunc): 9. mesto
• 19. 10. 2013 – Občinski kviz v Račni
PIONIRJI 1 (Jure Grum, Luka Oven, Vita Oven,
Erik Fišter): 3. mesto
PIONIRJI 2 (Nel Garbas, Tevž Tomat, Gašper
Škufca): 8. mesto
MLADINCI 1 (Sandi Sever, Anže Štrubelj, Anže
Perčič): 1. mesto
MLADINCI 2 (Tom Travnik, Blaž Štrubelj, Matic
Ahlin): 3. mesto
MLADINCI 3 (Lucija Garbas, Natalia Planinšek,
Eva Kastelic-Sp. Sliv.): 7. mesto
MLADINCI 4 (Klara Kadunc, Žana Dinghauser,
Nadja Planinšek): 12. mesto
15
Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje v letu 2013
• 9. 11. 2013 – Regijski kviz na Vidmu (GZ
Dobrepolje)
PIONIRJI 1 (Jure Grum, Luka Oven, Vita Oven,
Erik Fišter): 17. mesto
MLADINCI 1 (Sandi Sever, Anže Štrubelj, Anže
Perčič): 12. mesto
MLADINCI 2 (Tom Travnik, Blaž Štrubelj, Matic
Ahlin): 17. mesto
Vaja z roll-glisom
Gašenje naftnih derivatov
Gašenje z različnimi ročniki
Ekipa mladincev
Ekipa mladink na občinskem tekmovanju
Izdelovanje voščilnic in okraševanje prostorov društva
16
Kviz v Račni
Spoznavanje in rokovanje z IDA
Mladi z mentorji in veterani po Občinskem tekmovanju
Skupinska fotografija ob zaključku vaj
Orientacija v Veliki Loki
Regijsko tekmovanje v Stični
17
Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje v letu 2013
Poročilo POVELJSTVA
Poveljnik JOŠT KADUNC
Delo poveljstva
-30-krat NESREČE V CESTNEM PROMETU
-1-krat NESREČA V ŽELEZNIŠKEM PROMETU
-5-krat NESREČA Z NEVARNIMI SNOVMI
-4-krat OB MOČNEM VETRU (VETROLOMU)
-5-krat OB POPLAVAH ALI IZLIVIH VODE
-9-krat NUDENJE TEHNIČNE POMOČI
V preteklem letu je bilo 7 intervencij manj kot v
letu 2012, vendar pa je velik porast prometnih
nesreč. Povprečno se je na intervencijo prek
pozivnikov odzvalo 13,12 operativnih gasilcev,
povprečen čas izvoza prvega vozila pa je bil
3,89 minute od prejetega poziva. Na vseh
intervencijah je skupaj sodelovalo 952 gasilcev,
za kar smo porabili 1212,32 delovnih ur. V te ure
niso vštete priprave in čiščenje vozil ter opreme
po zaključeni intervenciji.
Kot novemu poveljniku mi je bilo zaupano vodenje
poveljstva, ki je začelo lani opravljati svoje delo
v obdobju 2013 – 2018. Delo smo nadaljevali v
ustaljenem ritmu. Redno mesečno smo imeli
seje poveljstva, na katerih smo analizirali tekoče
intervencije, nakup nove opreme za operativno
dejavnost in novega vozila AC 24/60, obravnavali
razne pobude in predloge članov ter si
izmenjavali informacije na operativnem področju
PGD Grosuplje.
Opravljali smo redne operativne vaje za člane
operativne enote, se udeleževali rednih mesečnih
preverjanj radijskih zvez GZ Grosuplje in preverjali
stalno pripravljenost vozil in opreme. Udeleževali
smo se tekmovanj na različnih ravneh in različnih
starostnih kategorij. Obiskalo nas je več skupin
in razredov iz vrtcev ter osnovnih šol. Udeleževali
smo se tudi evakuacij vrtcev in šol na območju, ki
ga pokrivamo.
Tudi letos imamo operativca leta, ki je
posredoval na 64. intervencijah (obveščenih
prek pozivnikov), to je Janez Kavšek.
Sodelovanje z ostalimi službami v sistemu
zaščite in reševanja je še naprej zgledno in
uspešno, k temu bomo strmeli tudi v prihodnje.
Na pomoč!
Operativne in prikazne vaje
LUKA FURLAN, podpoveljnik, namestnik
poveljnika od 28.1.2014
V letu 2013 smo imeli 80 intervencijskih izvozov.
ReCO Ljubljana nas je 71-krat aktiviral prek
pozivnikov, 9-krat po telefonu.
Posredovali smo:
-9-krat POŽAR V STANOVANJSKEM OBJEKTU
-4-krat POŽAR NA PROMETNIH SREDSTVIH
-8-krat POŽAR V NARAVI OZ. NA PROSTEM
-5-krat POŽAR V KOMUNALNIH IN DRUGIH
ZABOJNIKIH
18
V letu 2013 smo operativni člani skrbeli za našo
pripravljenost z rednimi operativnimi vajami.
Mesec april je bil zelo pester.
3. 4. 2013 imeli v podjetju Belimed evakuacijo in
prikaz gašenja začetnih požarov za zaposlene.
6. 4. 2013 smo kot inštruktorji pomagali pri
izvedbi praktičnega dela vaj za udeležence
nadaljevalnega tečaja za čin gasilec.
Obiski vrtcev in šol
V mesecu maju smo v gasilskem centru izvedli
vajo z izolirnimi dihalnimi aparati in vstopom v
prostor.
V letu 2013 smo
tako kot pretekla
leta
izvajali
prikaze
opreme
in gašenja ter
pravilen postopek
evakuacije v šolah
in vrtcih. Veliko
pozornosti je treba
nameniti otrokom
in učencem, da se
v primeru požara
v
spremstvu
vzgojiteljev
oz.
učiteljev
varno
napotijo
po
evakuacijskih poteh na zbirno mesto, ki je že v
naprej določeno na šolskih površinah.
V minulem letu:
23. 9. 2013 so nas obiskali otroci iz vrtca Pod
Gradom (Enota Prule iz Ljubljane)
4. 10. 2013 smo na OŠ Brinje izvedli vajo
evakuacije in prikaz opreme ter gašenja za
najmlajše
8. 10. 2013 smo v vrtcu Kekec prikazali opremo
in vozilo
17. 10. 2013 nas je obiskal vrtec Kekec Enota
Tinkara
23. 10. 2013 so nas obiskali otroci iz POŠ Brinje
25. 10. 2013 smo obiskali otroke v vrtcu Kobacaj
– Sončni Dvori
27. 6. 2013 smo obnovili uporabo vozlov in prve
pomoči.
21. 9. 2013 smo se predstavili z vozili in opremo
na tradicionalni prireditvi "Grosuplje v jeseni".
Drugo soboto v oktobru, 11. 10. 2013, so se
naše članice skupaj z nekaterimi člani udeležile
operativne vaje v Šmarju-Sap.
V mesecu požarne varnosti smo si 15. 10.
2013 operativni člani ogledali podjetje Gabriel
Aluminium in se spoznali s proizvodnjo,
z nevarnimi snovmi, ki jih uporabljajo v
proizvodnji, in nevarnostmi ob morebitnem
požaru.
19. 10 2013 je bil na Malem Vrhu pri Šmarju
organiziran tečaj – usposabljanje na temo vrvne
tehnike in prekrivanje streh. Na tem tečaju
smo spoznali delo na strehi, reševanje iz višin
in globin, pravilno delo in postavitev tridelne
lestve z oporniki in prvo pomočjo.
24. 10. 2013 smo skupaj z mentorji mladine
pripravili zaključek vaj z našimi mladimi gasilci.
Prikazali smo jim gašenje začetnih požarov
z ročnimi gasilniki, preko rollglis-a smo jih
reševali iz višine in jim prikazali uporabo
izolirnega dihalnega aparata.
8. 11. 2013 smo v gasilskem centru gostili
srečanje starejših gasilcev GZ Grosuplje. Ob tej
priložnosti smo jim prikazali tehnično reševanje
iz vozila.
Za člane PGD Velika Loka in PGD Zagradec smo
16. 11. 2013 pripravili vajo z izolirnimi dihalnimi
aparati.
V prvi polovici decembra, natančneje 14. 12.
2013, smo ponovno gostili in sodelovali kot
inštruktorji pri organizaciji praktičnih vaj za
nadaljevalni tečaj za čin gasilec.
Z željo, da bomo v novem letu še bolje vadili, se
učili in izpolnili zadane cilje, vas pozdravljam z
gasilskim pozdravom NA POMOČ!
KLEMEN PAJK, podpoveljnik
BOŠTJAN CVETKOVIČ, pomočnik
poveljnika za prvo pomoč
V letu 2013 smo
imeli tako kot v
letu 2012 veliko
primerov,
kjer
smo se srečevali z
nudenjem prve in
nujne medicinske
pomoči. K našemu
o d l i č n e m u
nudenju prve in
nujne medicinske
19
Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje v letu 2013
pomoči pripomorejo pogoste vaje, ki potekajo v
prostorih PGD Grosuplje.
V preteklem letu je bilo treba veliko sanitetnega
materiala zamenjati zaradi dotrajanosti (npr.
gaze, povoji, rokavice,…), ki ima večinoma rok
trajanja do leta 2018. Starega sanitetnega
materiala nismo zavrgli, temveč ga bomo
uporabili za vaje.
DEJAN FIŠTER, glavni strojnik
in vodja voznega parka
zamenjali akumulator v agregatu v GVC 16/25
ter sproti odpravljali manjše napake na vozilih
in opremi.
Veliko časa smo posvetili tudi nakupu novega
vozila, zlasti pripravi dokumentacije za nakup.
Vozilo Mercedes Benz - Axor 1833 AF smo
prevzeli in ga predali v izdelavo nadgradnje
izvajalcu Gasilska vozila Pušnik d. o. o.
Z nadgradnjo našega novega gasilskega vozila
AC 24 / 60 naj bi izvajalec začel v februarju 2014,
tako da vozilo pričakujemo maja. Potrebno bo
tudi pametno in racionalno opremiti vozilo z
opremo, ki jo potrebujemo pri opravljanju naših
operativnih nalog.
Uporaba vozil na intervencijah in vajah v letu 2013:
Na področju vozil in ostale opreme, ki jo
vestno in kar se da odgovorno uporabljamo pri
naših operativnih nalogah in vajah, se je v tem
letu dogajalo zelo veliko. Vozila in opremo je
potrebno redno in skrbno vzdrževati ter čistiti,
saj le tako lahko zagotavljamo varno in čim bolj
učinkovito uporabo.
Tako smo opravili redni letni servis na vseh
vozilih in opremi. Opravili smo tudi večji servis
na PV-1, zamenjali pnevmatike na GVM-1,
Podvozje za novo vozilo Mercedes Axor
20
Vozilo
Prev.
km.
št. int.
izvozov
Črpalka/h
Agregat/h
PV-1
4069
6
/
/
GVM-1
5396
10
/
1
GVC 16/25
1331
69
10 ur 50 min
10 ur 32 min
AC 16/50
954
42
13
3
SKUPAJ
11.750
127
23 ur 50
min
14 ur 32 min
MATIC ŠIRCELJ, pomočnik poveljnika
za IDA
Na področju izolirnih dihalnih aparatov (v
nadaljevanju IDA) smo v letu 2013 organizirali
nekaj operativnih vaj, na katerih smo utrdili
in izpopolnili svoje znanje o dihalnih aparatih.
Uporabo IDA smo združili z gašenjem
notranjega požara in iskanjem ter reševanjem
ponesrečencev iz objekta.
smo tudi nekaj novega ročnega orodja, s
katerim smo zamenjali dotrajano in manjkajoče
orodje.
8 Auerjevih nosilcev v kompletu z masko
smo dali po šestih letih na generalni servis in
preizkus izpravnosti, 4 nosilci in 8 mask pa so
bili samo na preizkusu. Nosilci dihalnih aparatov
so se enkrat popolnoma razstavili in očistili.
Na kompresorju je bil poleg rednega letnega
servisa še dvakrat zamenjan končni fini filter za
izsuševanje polnilnega zraka. Na a-testu je bilo
18 kompozitnih in 1 jeklena tlačna posoda, na
3 tlačnih posodah smo zaradi obrabe zamenjali
jedro ventila. Dokupili smo 19 vrečk iz blaga,
v katerih so zaradi zaščite pred umazanijo in
svetlobo skupaj s PVC vrečko shranjene maske.
Kot vsako leto se je tudi v preteklem letu
pokazal problem z redom in čistočo v orodjarni,
kar nam je vzelo kar nekaj prostega časa, ki
smo ga namenili pospravljanju, saj smo le tako
lahko zagotovili lažje in nemoteno delo. Želim,
da kdor uporablja orodjarno, za seboj pospravi
orodje in pusti orodjarno tako, kakršna je bila
pred uporabo, ker le tako bomo vzdrževali red.
Za potrebe intervencij je bilo napolnjenih 18
tlačnih posod, za operativne in druge vaje pa
87 tlačnih posod. Ostalim društvom gasilskih
zvez Grosuplje, Dobrepolje in Ivančna Gorica
je bilo napolnjenih 50 tlačnih posod. Številka je
občutno manjša kot pretekla leta, kar kaže na
pomanjkljivo delo z IDA. Kompresor je naredil
okoli 60 delovnih ur, celotno delo na področju
IDA v preteklem letu pa nanese cca. 125
delovnih ur.
V preteklem letu sem prevzel mesto pomočnika
poveljnika Gasilske zveze Grosuplje za IDA.
Na tem nivoju smo evidentirali vso opremo, ki
zajema področje IDA, kar bo omogočalo lažji
nadzor nad periodičnimi preizkusi, polnjenjem
in imetjem. Konec prejšnjega leta sem za
prvo skupino organiziral vajo uporabe IDA za
tista društva v Gasilski zvezi, ki sami v uporabi
nimajo nobenega dihalnega aparata. Načrtujem
vajo še s tremi skupinami.
V letu 2014 bomo izvedli selitev polnilnice IDA
v poseben prostor, namenjen zgolj polnjenju,
čiščenju, vzdrževanju in shranjevanju IDA.
DEJAN PAPEŽ, orodjar
V preteklem letu smo v orodjarni opravili kar
nekaj dela, in sicer so bile nabavljene nove
lopate kot priprava na zimo, veliko časa smo
porabili za popravilo orodja, kot na primer
nasajanje lopat, metel, vezanje cevi,... Kupili
V letu 2014 je poleg tekočih opravil v načrtu
pleskanje in generalno čiščenje orodjarne.
NEJC BOBEK, pomočnik poveljnika za
radijske zveze, podpoveljnik od 9.1.2014 dalje
V preteklem letu smo mesečno preverjali
slišnost radijskih zvez, po sistemu, ki ga je GZ
Grosuplje uvedla leta 2011. Preverjanja se je
udeležilo 37 članov, to so v povprečju 3 člani na
preverjanje, kar je enako število kot v letu 2012.
V mesecu decembru je v prostorih Gasilskega
centra Grosuplje potekal tečaj za nosilca
radijske postaje. Udeležilo se ga je 11 članov.
Prav tako je v decembru potekal praktični del
osnovnega tečaja za čin gasilec, na katerem
smo tečajnikom prikazali različne modele
radijskih postaj, delovanje in uporabo le-teh.
Poleg rednih servisov pozivnikov in radijskih
postaj smo imeli redni mesečni test pozivnikov,
ki ga izvaja ReCO Ljubljana.
Z željo, da bomo v novem letu sodelovali še bolje
in izpolnili vse zadane cilje, vas pozdravljam z
gasilskim pozdravom NA POMOČ!!
21
Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje v letu 2013
Izobraževanja operativnih gasilcev
JOŠT KADUNC, poveljnik
specialnosti v sklopu Gasilske šole v Izobraževalnem
centru za zaščito in reševanje na Igu.
V letu 2013 smo tako kot pretekla leta nadaljevali
izobraževanje operativnih gasilcev in s tem
dopolnjevali število manjkajočih usposobljenih
članov operativne enote, kot to določa Uredba o
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za
zaščito, reševanje in pomoč za specialnosti in čine.
Člani A
Ekipa Članov A se je 21.9.2013 udeležila
občinskega tekmovanja in dosegla 11. mesto.
Udeležili smo se izobraževanj, ki jih je organizirala
Gasilska zveza Grosuplje in tečajev za pridobitev
V preteklem letu smo v operativni enoti pridobili:
Priimek
Ime
Datum tečaja Tečaj
DREMELJ
NEJC
10.4.2013
usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A
FIŠTER
DEJAN
10.4.2013
usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A
KAVŠEK
JANEZ
10.4.2013
usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A
ŠIRCELJ
MATIC
10.4.2013
usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A
KATERN
MARKO
29.3.2013
usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B
LJUBANOVIĆ
MARIO
29.3.2013
usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B
PAJK
KLEMEN
29.3.2013
usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B
JAKLIČ
MARTIN
12.5.2013
tečaj za člane višjih poveljstev
BOBEK
SERGEJ
30.11.2013
tečaj za tehničnega reševalca
KAVŠEK
JANEZ
30.11.2013
tečaj za tehničnega reševalca
ŠIRCELJ
MATIC
30.11.2013
tečaj za tehničnega reševalca
BOBEK
NEJC
12.10.2013
tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi
PAJK
KLEMEN
12.10.2013
tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi
JAKLIČ
MARTIN
11.5.2013
tečaj za inštruktorja
KADUNC
JOŠT
11.5.2013
tečaj za inštruktorja
BOBEK
NEJC
31.1.2013
tečaj za bolničarja
CVETKOVIČ
BOŠTJAN
31.1.2013
tečaj za bolničarja
DREMELJ
NEJC
31.1.2013
tečaj za bolničarja
FURLAN
LUKA
31.1.2013
tečaj za bolničarja
JAKLIČ
MARTIN
31.1.2013
tečaj za bolničarja
KATERN
MARKO
31.1.2013
tečaj za bolničarja
LJUBANOVIĆ
MARIO
31.1.2013
tečaj za bolničarja
NJENJIĆ
BORIS
31.1.2013
tečaj za bolničarja
PAJK
KLEMEN
31.1.2013
tečaj za bolničarja
PAPEŽ
DEJAN
31.1.2013
tečaj za bolničarja
KATERN
MARKO
9.11.2013
usposabljanje za informatiko
22
23
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
1.1.2013
8.1.2013
13.1.2013
14.1.2013
14.1.2013
15.1.2013
26.1.2013
26.1.2013
28.1.2013
28.1.2013
28.1.2013
31.1.2013
6.2.2013
6.2.2013
26.2.2013
3.3.2013
4.3.2013
8.3.2013
12.3.2013
13.3.2013
18.3.2013
24.3.2013
27.3.2013
15.4.2013
23.4.2013
27.4.2013
1.5.2013
17.5.2013
17.5.2013
21.5.2013
25.5.2013
25.5.2013
30.5.2013
6.6.2013
13:6.2013
24.6.2013
11.7.2013
22.7.2013
29.7.2013
30.7.2013
31.7.2013
5.8.2013
6.8.2013
6.8.2013
7.8.2013
8.8.2013
14.8.2013
14.8.2013
DATUM
1:44
5:26
17:29
16:00
19:26
11:31
15:22
16:06
7:30
11:39
15:33
12:05
15:56
18:57
17:40
21:51
15:25
9:30
12:49
7:08
12:49
6:08
22:36
21:12
7:02
19:56
14:40
6:22
19:17
22:28
9:20
13:52
19:28
16:52
11:24
14:20
6:10
13:36
16:46
10:16
10:45
20:01
6:05
14:42
10:02
18:29
12:38
16:43
URA
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
TELEFON
POZIVNIK
TELEFON
TELEFON
POZIVNIK
POZIVNIK
TELEFON
POZIVNIK
POZIVNIK
TELEFON
TELEFON
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
AKTIVIRANJE
POZ. / TEL.
INTERVENCIJA - POZIV
Prometna nesreča AC Višnja Gora - Grosuplje
Požar zabojnika za smeti na Cikavi - (preklic)
Prometna nesreča AC Višnja Gora - Grosuplje
Pomoč pri razdeljevanju napitkov DARS-u, AC Lj. - Gros. (preklic)
Prometna nesreča AC Grosuplje - Višnja Gora
Odpiranje vrat, Stritarjeva 1, Grosuplje
Dimniški požar, Lobček 26
Dimniški požar, Trdinova 11, Šmarje - Sap - (preklic)
Dimniški požar, Škocjan 1
Odpiranje vrat, Stritarjeva 1, Grosuplje
Pomoč NMP, Adamičeva 8, Grosuplje
Prometna nesreča AC Grosuplje - Ivančna Gorica
Odpiranje vrat, Stritarjeva 1, Grosuplje
Merjenje prisotnosti plina CO, Slomškova ulica 6, Grosuplje
Požar v naravi, Taborska cesta, Grosuplje
Prometna nesreča, Velika Stara vas
Prometna nesreča vlak zadel avto, Velika Loka
Nevarna snov v Grosupeljščici, Grosuplje - Malo Mlačevo
Prometna nesereča AC Ljubljana - NM
Vonj po dimu, Adamičeva 1a, Grosuplje (preklic)
Prometna nesreča AC Višnja Gora - Grosuplje
Požar zabojnika za smeti, Tovarniška cesta, Grosuplje
Prometna nesreča, Brinje cesta I/23, Grosuplje
Dimniški požar, Jakhlova 7, Grosuplje
Prometna nesreča AC Ljubljana - Grosuplje
Gori hiša, Polica 60 (preklic)
Gozdni požar, Gajniče
Prometna nesreča AC Grosuplje - Višnja Gora
Prometna nesreča AC Grosuplje - Višnja Gora
Iskalna akcija mladoletne osebe, Hrastje pri Grosuplju
Prometna nesreča AC Grosuplje - Višnja Gora
Prometna nesreča AC Grosuplje - Višnja Gora
Dimniški požar, Veliko Mlačevo 1
Požar droga električne napeljave, Sp. Slivnica 42
Nevarna snov v sodih, Brvace, Grosuplje
Prometna nesreča AC Višnja Gora - Grosuplje
Požar osebnega vozila AC Višnja Gora - Grosuplje
Požar osebnega vozila AC Višnja Gora - Grosuplje
Neurje z močnim vetrom, občina Grosuplje
Prometna nesreča, Cesta na Krko, Grosuplje
Podrto drevo, Hrastje 2a, Grosuplje
Podrto drevo, Jerova vas, Grosuplje
Prometna nesreča AC Grosuplje - Višnja Gora
Puščanje plina iz jeklene tlačne posode, Taborska cesta, Gros.
Gozdni požar, pod viaduktom Reber (preklic)
Prometna nesreča AC Grosuplje - Višnja Gora (lažna prijava)
Prometna nesreča AC Grosuplje - Višnja Gora
Prometna nesreča AC Grosuplje - Višnja Gora
Intervencije v letu 2013 - 1. del
1:48
17:33
19:30
11:39
15:24
7:34
11:43
15:38
12:09
16:05
18:59
17:44
21:55
15:28
9:35
12:53
12:53
6:12
22:40
21:14
7:06
19:59
14:43
6:26
19:19
22:31
9:24
13:55
19:32
15:56
11:28
14:23
6:14
13:39
16:50
10:20
10:50
20:04
6:09
14:46
10:07
18:32
12:42
16:46
4
4
4
2
4
3
3
4
2
3
4
3
4
4
4
3
4
3
4
4
5
3
4
4
5
3
4
3
4
4
5
4
9
2
4
4
3
5
4
4
8
2
4
4
2:03
17:43
19:37
11:41
15:28
7:48
11:47
15:40
12:19
16:08
19:00
17:46
21:02
15:33
9:39
13:01
13:02
6:14
22:43
21:16
7:17
14:50
6:33
19:26
22:36
9:32
14:03
19:34
17:04
11:32
14:32
6:26
13:51
16:52
10:21
10:56
20:08
6:14
14:47
12:52
16:56
ŠT.
IZVOZ NA INT. / MIN
GASILCEV
10
10
7
7
7
5
8
8
2
8
4
9
12
2
2
1
6
4
5
1
9
2
3
2
11
14
4
2
10
3
1
2
7
5
3
8
7
2
4
10
15
2
2
2
2
4
5
5
8
3
3
1
2
1
3
3
6
2
3
3
2
2
4
2
4
3
2
5
4
12
2
2
2
2
2
6
5
6
6
7
6
2
7
2
10
5
12
3
2
PRIHOD NA INT.
/ MIN
19
0
14
0
11
10
6
0
18
8
7
14
12
3
6
11
8
8
12
0
13
6
7
4
15
3
10
11
9
8
12
11
6
12
8
12
16
5
6
5
11
7
9
5
5
3
14
13
POŽARNO
POKRITJE
(min)
74
4
86
76
84
46
113
9
82
77
32
55
64
18
20
35
95
105
31
3
86
24
74
38
38
14
70
38
88
332
80
48
62
53
66
50
60
54
464
42
31
45
55
53
15
46
67
77
ČAS
INT.
(min)
13,57
0,60
20,07
8,87
23,80
3,07
26,37
2,10
19,13
5,13
6,40
11,92
4,27
0,60
7,33
9,33
22,17
24,50
7,23
0,55
17,20
5,60
19,73
10,77
7,60
3,27
12,83
6,97
19,07
121,73
20,00
12,00
14,47
16,78
9,90
10,00
11,00
9,00
170,13
7,00
5,68
6,75
7,33
10,60
2,00
11,50
11,17
17,97
ŠT. DEL.
UR
24
19.8.2013
26.8.2013
28.8.2013
2.9.2013
11.9.2013
17.9.2013
17.9.2013
17.9.2013
27.9.2013
1.10.2013
12.10.2013
15.10.2013
17:10.2013
24.10.2013
28.10.2013
6.11.2013
10.11.2013
10.11.2013
15.11.2013
20.11.2013
21.11.2013
29.11.2013
30.11.2013
1.12.2013
3.12.2013
4.12.2013
9.12.2013
13.12.2013
17.12.2013
19.12.2013
25.12.2013
31.12.2013
14:35
19:39
20:18
13:07
8:24
7:41
10:26
16:00
16:39
7:59
17:11
22:02
18:34
21:55
17:02
16:26
12:31
22:01
7:00
6:34
12:47
14:00
23:11
17:52
10:34
22:02
8:23
16:10
15:48
15:40
17:00
7:45
URA
Tranviški požar, Taborska cesta, Grosuplje
Odstranjevanje podrtega drevesa, Hrastje - Brvace
Prometna nesreča AC Grosuplje - Višnja Gora, nalet večih vozil
Prometna nesreča AC Ljubljana - Grosuplje zahod
Prometna nesreča AC Grosuplje - Višnja Gora
Prometna nesreča AC Ljubljana - Grosuplje med tuneloma
Črpanje vode, Industrijska 1, Grosuplje
Požar tovornega vozila AC Grosuplje - Ljubljana (preklic)
Požar v naravi, Sela pri Šmarju
Prometna nesreča AC Grosuplje - Višnja Gora
Prometna nesreča AC Grosuplje - Višnja Gora
Požar v hiši, Veliki Vrh pri Šmarju 100a
Požar hiše, Sp. Slivnica 36
Dimniški požar, Rožna dolina 24, Grosuplje
Uhajanje zemeljskega plina, Gasilska cesta 3, Grosuplje
Reševanje utopljene osebe iz potoka, Gasilska cesta, Grosuplje
Prometna nesreča AC Grosuplje - Višnja Gora
Črpanje vode, Industrijska 1, Grosuplje
Odpiranje vrat, Adamičeva 8, Grosuplje
Prometna nesreča AC Grosuplje - Višnja Gora
Prometna nesreča AC Grosuplje - Višnja Gora
Črpanje vode, Brezje pri Grosupljem, Grosuplje
Požar zabojnika za smeti, Adamičeva cesta, Grosuplje
Prometna nesreča AC Grosuplje - Višnja Gora
Prometna nesreča, Adamičeva cesta, Grosuplje (lažna prijava)
Dimniški požar, Velika Loka 31b
Požar na lesenem objektu, Gatina 23a (preklic)
Odpiranje vrat, Ljubljanska cesta 4e, Grosuplje
Požar zabojnika za smeti, Bevkova cesta 4, Grosuplje
Požar zabojnika za smeti, Bevkova cesta 4, Grosuplje
Pokrivanje strehe po močnem vetru, Ljubljanska cesta 24d, Gros.
Požar kombiniranega vozila, AC Grosuplje - Višnja Gora
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
TELEFON
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
TELEFON
POZIVNIK
POZIVNIK
TELEFON
POZIVNIK
8,60
3,89
5,44
1212,32
952
INTERVENCIJA - POZIV
AKTIVIRANJE
POZ. / TEL.
Požarno pokritje (min):
Povprečen izvoz (min):
Povprečen prihod na kraj intervencije (min) :
Skupno ur:
Skupno gasilcev:
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
DATUM
Intervencije v letu 2012 - 2. del
12
15
17
8
11
9
5
12
12
7
12
13
21
15
13
11
14
12
8
11
11
4
14
15
10
12
14
3
9
10
4
12
14:39
19:42
20:21
13:12
8:27
7:46
10:31
16:04
16:42
8:03
17:16
22:05
18:37
21:58
17:05
16:31
12:35
22:06
7:06
6:38
12:51
14:05
12:14
17:55
10:38
22:05
8:25
16:14
15:52
15:43
17:06
7:49
4
3
3
5
3
5
5
4
3
4
5
3
3
3
3
5
4
5
6
4
4
5
3
3
4
3
2
4
4
3
6
4
ŠT.
IZVOZ NA INT. / MIN
GASILCEV
14:42
19:47
20:30
13:20
8:34
8:04
10:35
16:09
16:50
8:11
17:23
22:11
18:40
21:59
17:06
16:31
12:42
22:09
7:09
6:45
12:59
14:08
23:16
18:00
10:41
22:13
16:17
15:55
15:45
17:08
7:57
3
3
2
2
8
3
5
9
8
7
8
4
5
8
8
7
6
3
1
1
0
7
3
3
7
8
3
2
5
3
8
PRIHOD NA INT.
/ MIN
7
8
12
13
10
13
9
9
11
12
12
9
6
4
4
5
11
8
9
11
12
8
5
8
7
11
2
7
7
5
8
12
POŽARNO
POKRITJE
(min)
105
41
42
33
51
44
204
45
51
81
55
120
146
35
20
49
49
259
30
46
83
360
33
115
25
78
12
30
27
21
60
55
ČAS
INT.
(min)
21,00
10,25
11,90
4,40
9,35
6,60
17,00
9,00
10,20
9,45
11,00
26,00
51,10
8,75
4,33
8,98
11,43
51,80
4,00
8,43
15,22
24,00
7,70
28,75
4,17
15,60
2,80
1,50
4,05
3,50
4,00
11,00
ŠT. DEL.
UR
Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje v letu 2013
Udeležba operativnih članov na vseh
intervencijah v letu 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
PRIIMEK IN IME
KAVŠEK JANEZ
FURLAN LUKA
BOBEK NEJC
KORDIŠ STANKO ml.
KADUNC JOŠT
KATERN MARKO
ZORC PETER
PAJK KLEMEN
NJENJIČ BORIS
BOBEK SERGEJ
ŠIRCELJ MATIC
LJUBANOVIČ MARIO
JAKLIČ MARTIN
FIŠTER DEJAN
DREMELJ NEJC
ŠIRCELJ ANDREJ ml.
PAPEŽ DEJAN
KADUNC JOŽE (Kušar)
CVETKOVIČ BOŠTJAN
LEVEC ANDRAŽ
NOVLJAN GREGOR
SEVER SIMON
VIDIC MIHA
MARINČIČ MILAN
FERKULJ LUKA
KNEZ BOŽO
PAPEŽ GREGOR
PERME ZDRAVKO
HOJNIK JANEZ
SKUBIC ANŽE
URBANČIČ MARJAN
KORDIŠ STANE
VRHOVEC IZTOK
JAKLIČ FRANC
JAKLIČ PRIMOŽ
PIRC MATJAŽ
SEVER IGOR
SELIŠNIK MIRAN
SEVER MATEJ
SEVER PRIMOŽ
SKUPAJ
65
62
60
59
52
52
50
49
48
47
46
40
37
35
33
24
23
18
17
15
14
12
12
11
10
7
7
6
4
4
4
3
2
1
1
1
1
0
0
0
UDELEŽBA V %
82,3
78,5
75,9
74,7
65,8
65,8
63,3
62,0
60,8
59,5
58,2
50,6
46,8
44,3
41,8
30,4
29,1
22,8
21,5
19,0
17,7
15,2
15,2
13,9
12,7
8,9
8,9
7,6
5,1
5,1
5,1
3,8
2,5
1,3
1,3
1,3
1,3
0,0
0,0
0,0
INTERVENCIJE PO DNEVIH V TEDNU
V LETU 2013
PON; 15
NED; 8
SOB; 9
PET; 12
SRE; 7
ČET; 21
VODJE INTERVENCIJ V LETU 2013
28
KADUNC JOŠT
NJENJIČ BORIS
FURLAN LUKA
34
JAKLIČ MARTIN
PAJK KLEMEN
9
1
3
1
KORDIŠ STANKO
BOBEK NEJC
4
INTERVENCIJE PO MESECIH V LETU 2013
JAN; 12
DEC; 9
FEB; 3
MAR; 8
NOV; 8
APR; 3
OKT; 6
MAJ; 7
SEP; 6
AVG; 10
JAN
MAR
MAJ
JUL
SEP
NOV
FEB
APR
JUN
AVG
OKT
DEC
JUN; 3
JUL; 5
ŠTEVILO IZVOZOV VOZIL NA INTERVENCIJE
V LETU 2013
GVM-1 ; 22
PV-1 ; 16
PV-1 ; TRANSPORTER SYNCRO
AC 16/50 ; 51
GVM-1 ; TRANSPORTER TDI
GVC 16/25 ; MB ATEGO 1529
AC 16/50 ; MB 1422
Povprečna udeležba
13,12 gasilcev, skupaj 952 gasilcev
GVC 16/25 ; 79
ŠTEVILO INTERVENCIJ GLEDE
NA URO V DNEVU V LETU 2013
Legenda:
• nosilci pozivnika in prejemniki SMS-a
• prejemniki SMS-a
* Povprečje intervencij je narejeno na podlagi vseh pozivov prek
Regijskega centra Ljubljana. Vseh intervencij skupaj (aktiviranih
prek pozivnikov) se je v letu 2013 največkrat udeležil JANEZ
KAVŠEK.
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK
SOBOTA
NEDELJA
TOR; 15
35
39
07:00 - 15:00
15:00 - 23:00
23:00 - 07:00
6
25
Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje v letu 2013
AKTIVNOSTI ČLANIC
Vodja odbora za delo s članicami
JUSTINA URBANČIČ
Tudi v letu 2013 smo bile članice PGD Grosuplje kar
aktivne. Predsednica Komisije za delo s članicami
Majda Kastelic nam je v mesecu aprilu predstavila
program dela za leto 2013.
5. maj 2013
Članice sodelujemo tudi pri vsakoletni Florjanovi
maši.
1. junij 2013
Komisija za delo s članicami je organizirala izlet na
Višarje. Iz našega društva se nas je udeležilo kar
lepo število. Ustavile smo se tudi v znanem
nakupovalnem mestecu Trbiž, obhodile Belopeška
jezera in se ustavile v Žirovnici na kosilu.
Pomembni dogodki preteklega leta:
23. marec 2013
Vsakoletno srečanje ob materinskem dnevu.
Obiskala nas je Ljudmila Novak, ministrica za
Slovence v zamejstvu in po svetu, ki nam je
spregovorila o svojem delu. Vabljena sta bila tudi
župan dr. Peter Verlič in direktor občinske uprave
Dušan Hočevar z ženo. Srečanja se je udeležila tudi
predsednica Komisije za delo s članicami Majda
Kastelic. Ob prijetnem klepetu, prigrizku in toplem
čaju smo se zadržale dolgo v nedeljski večer.
6. april 2013
Pohod z Ilove gore do koče »Štorovke«. Po dobrih
dveh urah hoje smo prispele do koče, kjer so nas
člani društva Štorovke postregli z gobjim golažem.
17. junij 2013
Aktivne smo pri vsakoletni grosupeljski veselici.
Poprimemo za vsako delo od čiščenja Gasilskega
centra, strežbe, blagajne do priprave hrane v kuhinji.
7. september 2013
Bile smo na poroki naše članice Petre Lipič.
Vse članice ji iskreno čestitamo in hvala za lepo
sodelovanje.
14. september 2013
Članice gasilskega društva Luče so pripravile
vsakoletno srečanje članic Gasilske zveze Grosuplje
in to prvič. Imele smo ogled kraške jame in vaške
cerkvice Sv. Ožbolta.
26
Pozdravil nas je predsednik društva Boštjan Horvat,
pridružil se nam je tudi predsednik Gasilske zveze
Grosuplje Andrej Bahovec. Sledil je kulturni
program in še orientalski ples, ki sta ga odplesali
članici PGD Luče (mama in hči).
25. oktober 2013
Delavnica pletenja šalov je potekala v prostorih
PGD Polica.
26. oktober 2013
Udeležile smo se tudi izleta na Brione, ki ga je organiziralo domače društvo.
5. november 2013
21.septembra 2013
Je potekalo občinsko tekmovanje, članice spet
aktivne.
11. oktober 2013
Vaja članic Gasilske zveze Grosuplje je potekala
v Šmarju-Sap. Vodja intervencije je bila Monika
Kastelic, vaja pa je bila izvedena na goreče
gospodarskem poslopju kmetije Frkole.
Vaje smo se udeležile tudi članice PGD Grosuplje v
ekipi 9 starejših članic in ena mlajših, Zala Kadunc.
Hvala našim operativnim članom, ki so nam
pomagali izvesti to vajo.
Delavnica slikanje na steklo je bila dvakrat in to v
prostorih PGD Račna in PGD Ponova vas.
8. november 2013
Srečanje veteranov in veterank v PGD Grosuplje, ki
je bil tudi organizator.
Vabljene smo bile starejše članice, ki smo združile
prijetno s koristnim (pomoč tudi v kuhinji našim
zvestim kuharjem).
23. november 2013
Posvet regije Ljubljana II. je letos potekal v Stični.
Udeležilo se ga je okrog 95 članic. Organiziran
je bil ogled cistercijanskega samostana Stična,
gasilskega doma, prikazana je bila tudi vaja
reševanje z vrvno tehniko. Pozdravila nas je
predsednica Komisije za članice Regije Ljubljana
II. Marija Novak. Sledila sta kulturni program in
skupno druženje.
December 2013
Je čas za postavitev in okrasitev novoletne smrekice
v predverju doma, ki so jo ob pomoči članice Zale
Kadunc in članov okrasili in prižgali lučke mlajši
člani. Po tem je sledilo družabno srečanje.
V decembru je predsednica komisije za delo s
članicami vse vodje odbora povabila na novoletno
srečanje.
Hvala vsem članicam za podporo in sodelovanje.
Da bi sodelovale in še kaj koristnega naredile za
društvo. Star pregovor pravi: V slogi je moč.
27
Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje v letu 2013
Članice A v družbi svojih
najmlajših, bodočih gasilk
in gasilcev
STAREJŠI GASILCI - VETERANI
Vodja odbora za delo z veterani
MARJAN URBANČIČ
Tekmovanja v
letu 2013
Veterani PGD Grosuplje tekmujemo meddruštveno že 21. leto.
Za pokal GZ Slovenije pa 17. leto.
Pokalno tekmovanje
šteje 7 tekmovanj na
leto v različnih krajih. Najboljših 5 tekmovanj gre v seštevek točk, ki
določi zmagovalca. Letošnje leto je bila ekipa PGD
Grosuplje najboljša (hura, tako naprej!)
Iz podatkov pa je razvidno, da tudi naši ekipi ne gre
vedno najbolje.
Med letom smo imeli 63 vaj in 19 tekmovanj.
Vsak tekmovalec je porabil 266 ur prostega časa.
Ekipa je prejela tudi pohvale od predsednika
Gasilske zveze Grosuplje Andreja Bahovca, župana
dr. Petra Verliča, direktorja Občinske uprave Dušana
Hočevarja, Krajevne skupnosti Marjana Jakopina in
predsednika društva Iztoka Vrhovca in ostalih.
Tekmovalno ekipo sestavljajo:
Desetar: Avgust Burger, Marjan Šircelj
Strojnik: Marjan Urbančič, Janez Štangar, Janez
Perme
Sel: Jože Kadunc, Jernej Kocman, Janez Štangar
Prvi napadalec: Franc Dremelj, Janko Hojnik
28
Drugi napadalec: Avgust Burger, Marjan Šircelj
Vodar 1: Zdravko Perme, Franc Dremelj
Vodar 2: Franc Jaklič, Zdravko Perme
Rezerva: Božo Knez, Janez Brodnik, Peter Vidic
Malo za boljši pregled:
29.8.2010 smo v Lovrencu na Dravskem
polju zmagali in osvojili 1. mesto za pokal
Gasilske zveze Slovenije.
7.9.2013 pa smo v Prevaljah tudi osvojili 1.
mesto za pokal Gasilske zveze Slovenije,
Tako smo postali dvokratni prvaki za pokal
Gasilske zveze Slovenije.
Tekmovali smo tudi na državnih tekmovanjih.
2.5.2002 v Moravskih Toplicah je ekipa zasedla 1. mesto.
26.5.2012 smo v Velenju zasedli tudi 1. mesto Postali smo tudi na državnem tekmovanju dvakratni prvaki.
21.9.2013 v Grosupljem občinsko tekmovanje 1. mesto.
28.9.2013 v Stični
mesto.
regijsko tekmovanje 1.
11.5.2013 Gaberke
1. mesto + prehodni pokal
18.5.2013 Oplotnica 1. mesto + prehodni pokal
6.7.2013
Polje
1. mesto + prehodni pokal
18.8.2013 Lovrenc
1. mesto + prehodni pokal
24.8.2013 Vojnik
9. mesto
31.8.2013 Kozje
6. mesto
7.9.2013
1. mesto za pokal
Slovenije + prehodni pokal
Prevalje
SREČANJE VETERANK IN
VETERANOV GZ GROSUPLJE
V LETU 2013
V petek 8.11.2013 je v grosupeljskem gasilskem centru potekalo 18. srečanje veterank
in veteranov GZ Grosuplje.
Na srečanju so se veteranom pridružili župan dr. Peter Verlič, predsednik društva Iztok Vrhovec, direktor občinske uprave Dušan
Hočevar, predsednik GZG Andrej Bahovec in
poveljnik GZ Grosuplje Janez Pezdirc. Vabilu
se je odzval tudi stari predsednik veteranov
Anton Krašovec in novi predsednik veteranov
Anton Kastelic.
Veterane so nagovorili predsednik društva
Iztok Vrhovec, župan občine dr. Peter Verlič,
predsednik GZ Grosuplje Andrej Bahovec in
novi predsednik veteranov Anton Kastelic.
Vsi so veterane lepo pozdravili, tekmovalnim
ekipam pa čestitali za tako lepe uspehe, ki so
jih dosegali.
Naši mladi operativci so prikazali vajo, kako
se rešuje človeška življenja v prometnih nesrečah iz razbitin vozila.
Sledila je pogostitev. Za postrežbo sta poskrbela naša veterana Franc Jaklič in Stane
Kordiš, da nismo bili lačni in žejni, pomagali
so tudi naše veteranke in mlajši člani.
Ob dobri hrani in pijači so se vsi veselo razgovorili in opisali lepe in slabe trenutke, s
katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju.
Ob koncu se je predsednik društva Iztok Vrhovec vsem navzočim, delujočim in ženam
veteranov, lepo zahvalil.
29
Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje v letu 2013
Gospodarska dela,
vzdrževanje gasilskega
centra in okolice
Gospodar MARJAN URBANČIČ
Tudi v letu 2013 je bilo potrebno vzdrževanje
doma in okolice. Uredili smo prostor nad pralnico. Dodatno smo naredili še nekaj novih konzol (polic) za odlaganje orodja in druge opreme,
ki ni vedno v uporabi. S tem smo pridobili več
prostora in boljšo preglednost nad opremo.
Popravilo cevi centralne kurjave v spodjem moškem stranišču.
V spodnjem ženskem stranišču je bila poškodovana školjka, ki jo je bilo potrebno zamenjati.
Košnja trave in pospravljanje skozi celo leto.
Opravljenih je bilo približno 25 košenj, za vsako
se porabi do 2,30 ure, čez celo leto 70 ur, če
se prišteje še ostala opravila, smo porabili kar
dosti časa za vzdrževanje našega doma. Sem
pa vesel, da je urejeno, vendar brez starejših
in mlajših članov ne bi šlo. Upam, da bomo še
naprej tako dobro sodelovali.
Društvo se pripravlja na temeljito prenovo centra, zamenjavo oken, obnovo fasade, novih garažnih vrat na južni strani, kotlovnice in vhoda
v center.
Na določenih mestih je bilo treba cevi zavariti
zaradi puščanja vode. Zamenjali so tudi lončke
za odzračevanje centralne vode.
Namestnik predsednika
Janez Kavšek
Novo izvoljeni namestnik je nagovoril zbrane
na volilnem Občnem zboru
V letu 2013 sem z rednim volilnim občnim zborom prvič prevzel eno izmed funkcij znotraj našega društva. Odločitev zanjo je zame pomenila
precejšno prelomnico v spoznavanju področij
30
v društvu, na katerih delamo. Prvi večji izziv
je predstavljala letna veselica, po kateri sem
pripravil poročilo o organizaciji, prednostih in
pomanjkljivostih. Upam, da se bo to ohranilo
tudi v prihodnje. Med poletjem smo nadaljevali
s številnimi uspehi naših starejših članov - veteranov, ki so nas na koncu razveselili z naslovom pokalnih prvakov. Skozi vse leto pa smo
operativni gasilci kar 80-krat vestno opravili
našo primarno nalogo, pomoč sočloveku. V letu
2014 nas čaka dokončanje projekta zbiranja
sredstev, načrtovanja in prevzem nove gasilske
cisterne AC 24/60. S tem bomo pridobili precej
nove opreme, ki je še nismo imeli in jo za svoje
delo na žalost v zadnjih letih vedno bolj potrebujemo. Precejšen organizacijski zalogaj nas
čaka tudi v sklopu praznovanja 105-letnice gasilstva za katerega sem prepričan, da ga bomo
opravili z odliko. V upanju na dobro sodelovanje
in medsebojno pomoč med vsemi člani društva
in občani Občine Grosuplje vas pozdravljam z
gasilskim pozdravom
NA POMOČ!
Leto 2013 v slikah
Januar
Prometna nesreča Višnja Gora - Grosuplje 13.1.2013
Prometna nesreča pri izvozu Višnja Gora, smer NM 31.1.2013
31
Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje v letu 2013
Februar
32
Srečanje nosilcev
koledarjev 1.2.2013
Marec
Velika stara vas 7
- prometna nesreča
3.3.2013
Predsednik Iztok Vrhovec in poveljnik Jošt Kadunc sta se po Občnem zboru poklonila umrlim
gasilcem 17.3.2013
33
Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje v letu 2013
Materinski dan 24.3.2013
Gostja na materinskem dnevu je bila nekdanja ministrica za zamejce in slovence po svetu Ljudmila Novak. V sproščenem vzdušju nam je spregovorila o svojem življenju, izkušnjah in karieri.
April
34
Podjetje Belimed - prikaz gašenja 3.4.2013
Praktične vaje na nadaljevalnem tečaju za čin gasilec 6.4. 2013
35
Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje v letu 2013
Predsednik Iztok Vrhovec se je na prvi konstitutivni seji Upravnega odbora, 25.4. 2013 zahvalil nekdanji blagajničarki Petri Lipič za opravljeno delo in skrbno vodenje društvenih financ
Maj
Ešalon mladine na Florijanovi maši
Florjanova maša 5.5.2013
36
Prvo tekmovanje starejših gasilcev veteranov za Pokal Gasilske zveze Slovenije v GABERKAH,
11.5.2013, kjer so naši veterani osvojili prvo mesto in prehodni pokal. Ob prihodu domov jih je med
drugimi pričakal župan dr. Peter Verlič.
37
Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje v letu 2013
Tekmovanje starejših gasilcev veteranov v OPLOTNICI, 18.5.2013, kjer so ponovno dosegli prvo
mesto in prehodni pokal.
Vaja z IDA 21.5.2013
38
Junij
Občinska orientacija v Vel. Loki 1.6.2013
Vodne igre in zaključek šolskega leta za mladino 20.6.2013
39
Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje v letu 2013
Srečanje vseh, ki so sodelovali na gasilski veselici 21.6.2013
Operativna vaja prve pomoči in
vaja z vozli 27.6.2013
40
Julij
Obisk otrok iz oratorija 3.7.2013
Starejši gasilci veterani so tudi 7.7.2013 v POLJU
ubranili odlično prvo mesto za pokal GZS in
osvojili tudi prehodni pokal
41
Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje v letu 2013
V soboto, 29. 6. 2013
smo se v novomeški
stolnici udeležili
mašniškega posvečenja našega prijatelja
Dejana Pavlina. V
nedeljo 7.7. 2013,
pa smo se udeležili
njegove nove maše
v Šentjerneju na
dolenjskem.
29.7.2013 nas je prizadelo hudo neurje z orkanskim vetrom. Največje posledice je utrpelo središče
Grosupljega. Na intervenciji širšega pomena so sodelovala vsa društva GZ Grosuplje, štab Civilne
zaščite, Javno komunalno podjetje Grosuplje, Komunalne gradnje in drugi.
42
Avgust
Višnjegorski klanec proti Višnji Gori - avto na strehi, 06.08.2013
Nalet 4 vozil AC Višnja Gora 28.8.2013
September
Poroka naše članice, nekdanje blagajničarke Petre Lipič, z Milanom Modicem, tudi našim članom, 7.9.2013
43
Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje v letu 2013
Prevalje 8.9.2013 zaključno tekmovanje starejših gasilcev veteranov za pokal GZS, kjer so v
skupnem seštevku vseh sedmih tekem osvojili 1. mesto.
Občinsko tekmovanje - mladina 21.9.2013
44
21.9.2013 smo se udeležili prireditve Grosuplje v jeseni, na kateri smo našim občankam in občanom
prikazali opremo, jim predstavili naše delo prikazali gašenje začetnih požarov
Vrtec Pod gradom iz Ljubljane na obisku 23.9.2013
Odbor za nakup novega vozila AC 24/60 je 26.9.2013 na sedežu Mercedes-Benz v Ljubljani prevzel
novo podvozje Mercedes Axor in ga predal nadgraditelju Gasilska vozila Pušnik d.o.o.
45
Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje v letu 2013
V letu 2013 smo zbirali star papir za nakup novega vozila. Pobudnika za akcijo zbiranja papirja
sta bila Anže Štrubelj in Marko Katern. 27.9.2013 smo odpeljali 11 ton papirja. Pri odvozu papirja
nam je velikodušno pomagal direktor podjetja Avtotransporti Kastelec, Lado Kastelec.
28.9.2013 je župan dr. Peter Verlič ob zaključku uspešnega tekmovalnega leta pripravil sprejem
starejših gasilcev iz PGD Grosuplje in PGD Ponova vas. Zahvalil se jim je za uspehe in promocijo
naše občine širom po Sloveniji. Veterani PGD Grosuplje so v skupnem seštevku za Pokal GZS osvojili 1. mesto, veterani PGD Ponova vas pa 2. mesto. Za dve odlični mesti v naši GZ se je veteranom
zahvalil tudi predsednik GZ Grosuplje Andrej Bahovec
Regijsko tekmovanje v Stični, 28.9.2013
46
Oktober
4.10.2013 smo obiskali osnovnošolce OŠ Brinje in jim pokazali našo opremo prav tako pa smo jih
popeljali z našimi vozili.
8.10.2013 smo obiskali otroke v vrtcu Kekec
Vaja članic GZG v Šmarju-Sap 11.10.2013, ki so se je množično udeležile tudi naše članice
47
Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje v letu 2013
Požar na stanovanjski hiši na Spodnji Slivnici, 17.10.2013
17.10.2013 so nas obiskali otroci iz vrtca Tinkara
Občinski kviz 19.10.2013
48
Obisk otrok iz POŠ Brinje 23.10.2013
Obisk v vrtcu Kobacaj 25.10.2013
26.10.2013 smo se odpravili na letni izlet. Obiskali smo del hrvaške istre - nacionalni park Brioni.
Nato smo se odpravili v slovensko istro v deželo refoška. Ogledali smo si idilično vasico Krkavče z
župnijsko cerkvijo, tam pa so nas sprejeli tudi domači gasilci. Obisk smo nadaljevali v oljarni, kjer
smo si ogledali pridelavo oljčnega olja, izlet pa smo zaključili na domači kmetiji v dolini Dragonje
49
Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje v letu 2013
Gasilski dom v Krkavčah
Pridelava oljčnega olja
November
Operativna vaja - Razrez vozila 7.11.2013
8.11.2013 je bilo srečanje veteranov GZ Grosuplje, ki ga je organiziralo naše društvo. Na pobudo
novega predsednika komisije za delo z veterani pri GZG Antona Kastelica smo z veseljem sprejeli
vlogo gostitelja tega srečanja
50
Operativni člani so pod vodstvom poveljnika Jošta Kadunca starejšim gasilcem prikazali vajo
reševanje ukleščene osebe v avtomobilu.
Predsednik GZ Grosuplje Andrej Bahovec se
je ob koncu srečanja zahvalil dolgoletnemu
predsedniku komisije za delo z veterani pri
GZG Antonu Krašovcu, ki je hkrati tudi častni
član našega društva
Predsednik Iztok Vrhovec v pogovoru s pobudnikom srečanja Antonom Kastelicem, predsednikom komisije za delo z veterani pri GZG
Vaja z IDA v Grosupljem za društva v GZ Grosuplje, ki nimajo svojih IDA 16.11.2013
51
Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje v letu 2013
December
7.12.2013 smo imeli članice in člani srečanje ob koncu leta
7.12.2013 so naši najmlajši že tradicionalno praznično okrasili Gasilski center in izdelovali božično
novoletne voščilnice
23.12.2013 je namestnik predsednika Janez
Kavšek od grosupeljskih skavtov sprejel
betlehemsko lučko
52
2013
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GROSUPLJE
VSE KAR DELAŠ, DELAJ Z VESELJEM IN LJUBEZNIJO. ZAKAJ? KER TO OSTANE
JANUAR
1.
2.
3.
4.
5.D
6.
7.
8.
9.
10.
11.A
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.B
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.C
28.
29.
30.
31.
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
NOVO LETO
MAKARIJ, GREGOR
GENOVEFA
ANGELA
SIMEON
GAŠPER, S. T. K.
ZDRAVKO
SEVERIN
JULIJAN
GREGOR
PAVLIN
TATJANA
VERONIKA
SREČKO
PAVEL
MARCEL
ANTON
MARJETKA
MARIJ
BOŠTJAN
NEŽA
CENE
RAJKO
FELICIJAN
DARKO
PAVLA, TIMOTEJ
JANEZ
PETER
FRANC
MARTINA
JANEZ
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
PROSINEC
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
JOŽE, PRAZNIK DELA
BORIS - D. P.
JAKOB, ALEKSANDER
CVETO, SV. FLORIJAN
ANGEL
JANEZ
STANKO
VIKTOR
GREGOR, VNEBOHOD
IZIDOR
ŽIGA
PANKRACIJ
SERVACIJ
BONIFACIJ
ZOFKA
JANEZ
JOŠT
ERIK
IVO, URBAN, BINK. NED.
BERNARD
FELIKS
MILAN
ŽELJKO
SUZANA
GREGOR
ZDENKO
JANEZ
AVGUŠTIN
MAGDALENA
IVANA
ANGELA
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
TILEN
ŠTEFAN
DORA
ZALKA
LOVRENC
ZAHARIJA
MARKO
MARIJA
PETER
NIKOLAJ
MILAN
GVIDO
FILIP
RASTO
NIKODEM
LJUDMILA
FRANČIŠKA
IRENA
SUZANA
SVETLANA
MATEJ
MAVRICIJ
SLAVOJKO
NADA
GOJMIR
JUSTINA
KOZMA, DAMJAN
VENČESLAV
MIHAEL
SONJA
KIMAVEC
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
FORTUNAT
ERAZEM
PAVLA
FRANC
VALERIJA
NORBERT
ROBERT
MEDARD
PRIMOŽ
MARJETA
SREČKO
JANEZ
ANTON
VASILIJ
VID
BENO
DOLFE
MARKO
JULIJANA
SILVERIJ
ALOJZ
AHAC
KRESNICA
JANEZ
HINKO, DAN DRŽAVNOSTI
STOJAN
EMA
HOTIMIR
PETER, PAVEL
EMILIJA
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
JULIJA
BOGUMIL
TEREZIJA
FRANC
MARCEL
VERA
MARKO
BRIGITA
ABRAHAM
DANIJEL
MILAN
MAKS
EDVARD
VESELKO
TEREZIJA
JADVIGA
MARJETA
LUKA
ETBIN
IRENA
URŠKA
VENDELIN
SEVERIN
RAFAEL
DARJA
LUCIJAN
SABINA
SIMON
IDA
MARCEL
BOLFENK, DAN REF.
VINOTOK
BENJAMIN, VELIKA NOČ
APRIL
1.
2.
3.D
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.A
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.B
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.C
26.
27.
28.
29.
30.
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
BOGOSLAV
MARIJA
IRENEJ
URH
ANTON
BOGOMILA
CIRIL, METOD
ŠPELA
VERONIKA
LJUBICA
OLGA
MOHOR
EVGEN
FRANC
VLADIMIR
MARIJA
ALEŠ
MIROSLAV
VINCENC
MARJETA
DANILO
MAJDA
BRANISLAV
KRISTINA
JAKOB
ANA
SERGIJ
ZMAGO
MARTA
JULITA
IGNAC
AVGUST
1.
2.
3.
4.
5.
6.A
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.B
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.C
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.D
29.
30.
31.
MALI SRPAN
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
DAN SP. NA MRTVE
DUŠANKA
SILVA
DRAGO, KAREL
ZAHAR
LENART
ENGELBERT
BOGOMIR
TEODOR
ANDREJ
MARTIN
EMIL
STANISLAV
NIKOLAJ
POLDE
JERICA
GREGOR
ROMAN
ELIZABETA
SREČKO
MARIJA
CILKA
KLEMEN
JANEZ
KATARINA
KONRAD
VIGIL
JAKOB
RADIVOJ
ANDREJ
LISTOPAD
PETER
ALFONZ
LIDIJA
DOMINIK
MARIJA
LJUBO
KAJETAN
MIRAN
JANEZ
LOVRENC
SUZANA
KLARA
LILIJANA
DEMETRIJ
MARIJA, VNEBOVZETJE
ROK
PAVEL
HELENA
LJUDEVIT
BERNARD
IVANA
TIMOTEJ
FILIP
JERNEJ
LUDVIK
VIKTOR
JOŽE
AVGUŠTIN
JANEZ
ROZA
RAJKO
VELIKI SRPAN
NOVEMBER
1.
2.
3.A
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.B
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.C
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.D
26.
27.
28.
29.
30.
HUGO, VEL. PON.
FRANC
LJUBA
IZIDOR
VINKO
VILJEM
DARKO
ALBERT
TOMAŽ
MEHTILDA
LEON
LAZAR
IDA
VALERIJ
HELENA
BERNARDA
RUDI
KONRAD
LEON, EMA
NEŽA
SIMEON
LEONIDA
VOJKO
JURIJ
MARKO
MARCELIN
DAN UP. PROTI OK.
PAVEL
ROBERT
KATARINA
MALI TRAVEN
JULIJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.A
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.B
17.
18.
19.
20.
21.
22.C
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.D
30.
31.
OKTOBER
1.
2.
3.
4.
5.A
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.B
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.C
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.D
28.
29.
30.
31.
ALBIN
JANJA
MARIN
KAZIMIR
JANEZ
NIKA
TOMAŽ
JANEZ
FRANČIŠKA
40 MUČENCEV
KRIŠTOF
GREGOR
KRISTINA
MATILDA
KLEMEN
HILARIJ
JERICA
EDVARD, CIRIL
JOŽEF
SREČKO
BENEDIKT
VASILIJ
JOŽE
GABRIJEL
MINKA
MAKSIMA
RUPERT
JANEZ
CIRIL
BOGO
SUŠEC
ROŽNIK
SEPTEMBER
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
1.
2.
3.
4.D
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.A
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.B
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.C
28.
29.
30.
31.
JUNIJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.A
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.B
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.C
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.D
VELIKI TRAVEN
1.
2.
3.
4.
5.A
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.B
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.C
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.D
28.
29.
30.
IGNAC
MARIJA
BLAŽ
ANDREJ
AGATA
DORA
EGIDIJ
JANEZ, SLOV. KULT. PR.
POLONA
VILJEM
MARIJA
DAMIJAN, PUST
KATARINA, PEPELNICA
VALENTIN
JURKA
JULIJANA
SILVIN
SIMEON
JULIJAN
LEON
IRENA
MARJETA
MARTA
MODEST
MATIJA
SERGIJ
ANDREJ
GABRIJEL
SVEČAN
MAJ
1.
2.D
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.A
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.B
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.C
26.
27.
28.
29.
30.
31.D
MAREC
FEBRUAR
1.
2.
3.D
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.A
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.B
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.C
26.
27.
28.
DECEMBER
1.
2.
3.A
4.
5.
6.
7.
8.
9.B
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.C
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.D
26.
27.
28.
29.
30.
31.
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
MARIJAN
BLANKA
FRANC
BARBARA
SAVO
MIKLAVŽ
AMBROŽ
MARIJA
VALERIJA
SMILJAN
DANIJEL
ALJOŠA
LUCIJA
DUŠAN
KRISTINA
ALBINA
LAZAR
TEO
URBAN
JULIJ
TOMAŽ
MITJA
VIKTORIJA
EVA
BOŽIČ
ŠTEFAN, D. SAM. E.
JANEZ
ŽIVKO
DAVID
EVGEN
SILVESTER
GRUDEN
112
01/7862-393
w w w. p g d g ro s u p l j e . c o m
[email protected]
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GROSUPLJE, Gasilska cesta 6, SI-1290 Grosuplje,
Telefon: 01 786 23 93, E-pošta: [email protected], Spletni naslov: www.pgdgrosuplje.com
Zbral in uredil: Iztok Vrhovec, predsednik. Lektorirala: Tadeja Anžlovar. Tisk: Tiskarna Partner graf d.o.o.
Grosuplje, 22. marec 2014