več - Društvo upokojencev Novo mesto

Comments

Transcription

več - Društvo upokojencev Novo mesto
INTERNO GLASILO DRUŠTVA UPOKOJENCEV NOVO MESTO
Številka 23 • Leto 7 • Marec 2014
4
7
Pogovor ob kavi: Milka Eržek
9
Nova branja za nova spoznanja
Živahne telovadke
Mnenja uredništva ...
Spoštovane
Spoštovani bralci
članice,
Sopotij!
spoštovani člani.
Moram vam povedati, da sem kar nekaj časa oklevala, ali
naj se v tem uvodniku dotaknem problema, ki smo mu
v društvu priča, še
posebno v zadnjega
pol leta.
Rožca Šonc
Da vse več upokojencev težko živi, da mnogi ne morejo sestaviti začetka s koncem meseca, je znano.
Primerov, ko ne zmorejo plačati položnic
za elektriko, vodo, stanarino in zato sledijo
izklopi ali ne zmorejo plačila za dopolnilno
zdravstveno zavarovanje in zdravila pa zato
ne grejo k zdravniku, je iz meseca v mesec
več. Vse to je za starejšega človeka hudo
in se čuti oropanega dostojanstva, pa to ni
tisto, o čemer bi rada spregovorila.
V zadnjega pol leta ugotavljamo porast nasilja
in zlorab nad starejšimi ženskami. Bežijo od
doma, iščejo zavetje v varnih hišah in prosijo za stanovanja. Žal pogosto ne izpolnjujejo
pogojev, ki jih postavlja Pravilnik Nepremičninskega sklada ZPIZ, zaradi česar niso upravičene do dodelitve stanovanja. Razpadajo
dolgoletne zakonske skupnosti, izpostavljene
so grožnjam in izsiljevanju otrok in vnukov za
prepis premoženja, vpis hipotek.
Sprašujem se, kaj se dogaja z nami, da
ogrožamo svoje najbližje. Se ne moremo
ničesar naučiti iz pravkar preživete ujme z
žledom, ko se je izkazalo, kako pomembna je medsebojna pomoč človeka človeku,
soseda sosedu, ko so številni gasilci in vojaki
tvegali življenja za povsem neznane ljudi.
Rada bi vam rekla: bodimo strpni, iščimo
rešitve problemov z razgovorom, spoštujmo drug drugega in poiščimo pomoč, da
bo čim manj takih nesrečnih primerov.
Želim vam, da bi bili vaši pomladni dnevi
polni sonca, razumevanja in medsebojnega
spoštovanja.
Vaša Rožca Šonc
2
Zima se je poslovila. Ni bila ravno najbolj snežena, nas je pa »obdarila« z žledom, ki je marsikje pustil za seboj pravo opustošenje. A
bomo preživeli. Kaj pa je to, nekaj sto milijonov evrov škode! Malo
bomo zategnili pasove, pa bo šlo. Saj smo tega navajeni! Pomembno
je, da je prišla pomlad. Travniki so ozeleneli, pomladanske cvetlice so
pokukale iz zemlje, ki se že ogreva in pripravlja, da bo vase sprejela
semena. Vse se prebuja in brsti. Na vrtu vsak dan prekopljem nekaj
kvadratnih metrov gredice. Več ne morem. Leta so tu in križ me boli.
Potem sedem k računalniku. Pregledujem elektronsko pošto. Čudoviti posnetki cvetja, ptic, narave. Potem sledi šok! Odprem pošto z
naslovom Evropski parlament. Kamera kaže ogromno dvorano, ki
pa je skoraj prazna. Le kje so poslanci? Nekateri so menda na raznih
sejah komisij, večina pa svoje odsotnosti ni opravičila. Prisotni v dvorani se po svoje zabavajo. Nekateri berejo časopise in revije, brskajo
s prstom po nosu, zehajo ali celo že spijo. Komentator je jasen: za
svoje »delo« prejemajo poslanci mesečno 12.000 evrov plače, sejnine v komisijah, potni stroški, ločeno življenje in še nekatere reči pa
so dodatek. Pri svojem delu imajo vsi tudi svetovalce, ki jim povedo,
kdaj in na katero tipko naj pritisnejo, ko gre za glasovanje. Tristo kosmatih! Saj to je skoraj natančno moja celoletna pokojnina, za katero
sem delal 40 let. Pomislim na parlament v Ljubljani. Ista figa! Le plače
so nekoliko nižje. Danes je denar edina vrednota, ki nekaj pomeni.
Pohlep je popolnoma izničil pridnost, poštenost in znanje, kar je bilo
nekoč lastnost Slovencev. Kar poglejte, pred nekaj tedni sem dobil
v roke seznam sto najbolje plačanih Slovencev v letu 2013. To so
skoraj brez izjem direktorji ali menedžerji raznih državnih podjetij in
ustanov, kot so banke, zavarovalnice, telekomunikacije ali napol propadla državna podjetja, ki neprestano potrebujejo državno finančno
pomoč. Posamezniki dobijo letno med 700.000 in 400.000 Evrov
dohodkov. Torej na leto od 400 do 700 mojih pokojnin! Da se razumemo! 1000 Evrov mesečno mi trenutno zadošča za normalno
življenje. Lahko plačam položnice, davke, kupim hrano, imam avto
in grem poleti tudi za nekaj dni na morje. Ti ubogi revčki pa morajo
imeti službena vozila, od podjetij bančne kartice….Za pos…t! Če
bi vsem tem malo stopili na prste, bi takoj lahko sanirali posledice
škode, ki jo je povzročil žled, pa tudi »bančne luknje« bi bile veliko
manjše. Pa se to najbrž ne bo zgodilo. Smo pač demokratična družba, v kateri se to lahko dogaja. Zame (in verjetno tudi za vas) bi bilo
najbolje, da grem na vrt prekopat še ostale gredice.
Kopal in čistil bi vrt s tako
ihto, kot da delam red
v evropskem ali našem parlamentu in
bi pri tem čisto pozabil na svoja leta in
bolečine v križu.
Maks Starc
Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto
Zakonodaja in starejši
Varstveni dodatek
NOVO MESTO - Država ima nekatere instrumente za omilitev težav pri preživljanju ljudi z nižjimi dohodki,
kot n.pr. varstveni dodatek. Tega so vrsto desetletij prejemali upokojenci in nekatere invalidne osebe, če so izpolnjevali pogoje premoženjskega cenzusa. Višina varstvenega dodatka je bila odvisna od razmerja med višino
zavarovančeve pokojnine in višino minimalne pokojnine za polno pokojninsko dobo. Pozneje, ko zakonodaja
ni več poznala termina polna pokojninska doba, pa se je varstveni dodatek odmerjal od zneska – osnove za
odmero socialno varstvenih pravic; znesek je bil praktično enak. Varstveni dodatek je bil nekako sestavni del
pokojnine in se je izplačeval iz sredstev pokojninskega sklada vse do konca leta 2011.
Po Zakonu o socialno - varstvenih
pravicah pa je s 1.1.2012 prišlo do
bistvenih sprememb, in sicer se varstveni dodatek se ni več izplačeval
iz sredstev pokojninskega sklada,
ampak direktno iz sredstev proračuna. Upravičenost do tega dodatka ne ugotavlja več ZPIZ, ampak
Centri za socialno delo. Poleg tega
se je premoženjski cenzus za pridobitev te pravice močno znižal.
Največja novost pa je, da morajo
dediči po smrti prejemnika socialno varstvenih pravic državi vračati
prejete zneske. Zaradi tega dejstva (da morajo dediči državi vračati socialno - varstvene prejemke) se je skoraj 30 % prejemnikov
varstvenega dodatka in državne
pokojnine samostojno odpovedalo
tej pravici. V občini Novo mesto
je bilo proti koncu leta 2011 cca
1000 prejemnikov varstvenega
dodatka in nekaj manj upravičencev do državne pokojnine.
Kot sem že omenila, se je premoženjski cenzus za pridobitev socialno - varstvenih pravic s 1.1.2012
močno znižal, tako da je 90 % tistih,
ki so na Centru za socialno delo zaprosili za ta dodatek, dobilo negativno rešitev. Na podeželju je bil ta
Marec 2014
SOPOTJA 23
procent izgube socialno varstvenih
pravic tako visok, med drugim tudi
zato, ker ima veliko upravičencev
svojo hiško z nekaj zemlje, v mestih
pa je to drugače. Številnim kritikam
tega zakona je država prisluhnila in
nekoliko omilila kriterije za pridobitev socialno varstvenih pravic. Zato
je s 1.1.2014 stopil v veljavo Zakon
o spremembi in dopolnitvi zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
in spremembe in dopolnitve Zakona
o socialno varstvenih prejemkih. Kot
že rečeno, je ta zakon omilil pogoje
za pridobitev teh pravic in tudi pravice do varstvenega dodatka. Glede
premoženja se je gornja meja le tega
zvišala tudi glede starosti upokojenca
in trajne nezmožnosti za delo (invalidi I. kategorije) po starosti 63 let. Ker
se je veliko posameznikov odločilo,
za odpoved varstvenega dodatka,
se po novi ureditvi, in sicer omejitvi
dedovanja premoženja osebe, ki je
prejemala varstveni dodatek, lahko
omeji samo do višine 2/3 vrednosti
prejete pomoči.
Pri plačilu socialno varstvenih storitev in družinskem pomočniku naj bi
se po novem upošteval samo dohodek zadnjih treh mesecev (ne več celega leta). Do sedaj so se tudi pri teh
dveh pravicah upoštevali dohodki iz
preteklega leta, kar ni odražalo trenutnega materialnega položaja upra‑
vičenca.
Med socialno varstvene prejemke,
kot posebni obliki izredne denarne socialne pomoči, o kateri bo po
novem odločal Center za socialno
delo, prehajata tudi dosedanji pravici
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (preko 50 let), in sicer pravici
do pogrebnine in posmrtnine. To
ne bosta več univerzalni pravici, pač
pa bosta vezani na upravičenost do
denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali na dohodkovni položaj posameznika. Ta dva prejemka
ne bosta podvržena omejitvi pri dedovanju.
Nežka Ivanetič
Pomoč na
domu
Ponujam celotno oskrbo starejših,
invalidov in bolnih na vašem domu:
• 24-urna oskrba na vašem
domu,
• prevoz in spremstvo do zdrav‑
stvenega doma in bolnišnice,
• prevoz in spremstvo do banke
in trgovine.
040 650 387
Mile Tasevski, Prečna 133, NM
3
Pogovor ob kavi
Eržek Milka - vodja socialne svetovalnice in
koordinatorka na projektu Starejši
za starejše pri DU NM
NOVO MESTO - Z gospo Milko Eržek sem se pogovarjal v prostorih DU Novo mesto, kamor smo jo povabili
na pogovor ob kavici. V sproščenem pogovoru mi je zaupala, da izhaja iz velike družine in tudi njena družina je
velika, saj ima kar pet vnukov. Tako se ji zdi čisto normalno, da se je pri njej razumevanje in sočutje do sočloveka pojavilo že v otroštvu ter se razvijalo in ohranilo do današnjih dni. Skoraj vso delovno dobo je opravljala
delo socialne delavke pri železnici, kjer je imela veliko odgovornega dela. Po upokojitvi jo je sorodnica Angelca
Žiberna nagovorila, da se je vključila v DU Novo mesto in tu kot prostovoljka pomaga pri reševanju težav na
socialnem področju.
Rekli ste, da ste imeli kot socialna
delavka pri železnici veliko dela. Mi
lahko o tem poveste kaj več?
Takrat sem imela opravka predvsem
z mlajšimi ljudmi. Veliko jih je prihajalo v Slovenijo iz takratnih jugoslovanskih republik. Drugačen način življenja je pri večini povzročil travme,
ki jih sami niso mogli niti znali premagati. Potrebovali so pomoč. Še huje
je bilo po naši osamosvojitveni vojni,
ko se je vojna vihra pri nas umirila,
pri njih doma pa razbesnela. Tako
razdvojenim je bilo težko pomagati.
Kako pa je s pomočjo starejšim? Pri
DU delujete na različnih področjih,
vse od svetovanja pri osebnih problemih, pomagate pri uveljavljanju subvencij in denarni pomoči, organizaciji prehrambenih paketov, sodelujete
s patronažno službo in pri obravnavi
vlog za dodelitev stanovanj in izdelavi prednostne liste prosilcev za Nepremičninski sklad pri ZPIZ Ljubljana. Kako vse to zmorete?
Res je, dela in obveznosti je veliko, vendar je trud poplačan, če se
problem reši v dobro ljudi, imam
pa tudi pomoč. Na projektu Starejši
za starejše pridno deluje skupina 20
prostovoljcev. Vsak od njih pokriva
območje, kjer prebiva. Tako obiskujejo starejše nad 69 let in v pogovoru
povprašajo, kako živijo. Če ugotovijo potrebo po pomoči, nam to v
soglasju z njimi sporočijo, nato pa
organiziramo pomoč. Nekatere poskušamo rešiti sami v društvu, npr.
4
Milka Eržek, tretja z leve, med pogovorom o socialno - varstvenih programih.
vloge za denarno pomoč, spremstvo
ali prevoz k zdravniku, nabavo prehrane in zdravil, velikokrat pa starejši
potrebujejo samo pogovor in teh je
vse več. Druženje in pogovore včasih opravijo že sami prostovoljci. Pri
večjih oz. zahtevnejših težavah pa
ljudi napotimo na različne institucije,
pomagamo izpolniti obrazce, zbrati
dokumentacijo, opravimo predhodne pogovore in podobno.
zmanjšali ali celo ukinili pokojnine.
Žal jim razen tolažbe, da se to ne
more in ne sme zgoditi, ne moremo dati. Tudi prostovoljstvo, ki je pri
nas zelo razširjeno, ne more rešiti
vseh problemov in težav. Občasne
dodelitve finančne pomoči ali prehrambeni paketi niso rešitve trajnega značaja. Prav bi bilo, da to rešuje
država s sistemskimi rešitvami, če se
imamo za socialno državo.
Kaj ugotavljate pri delu oz. kaj so
največji problemi?
Pri delu ugotavljam, da je pri reševanju socialnih problemov pri starejših
ljudeh težje doseči dobre rezultate
kot pri mlajših. Število ljudi, potrebnih pomoči, se zelo hitro veča in
med njimi se čedalje pogosteje pojavlja strah, kaj bo z njimi, če bodo
Spoštovana gospa Milka Eržek, hvala, da ste se pogovarjali z menoj in
najlepša hvala vam tudi v imenu vseh
tistih, ki ste jim v raznih stiskah pomagali. Pri vašem nesebičnem delu
vam želim čim več uspehov in osebnega zadovoljstva.
Maks Starc
Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto
Naš gost
Peter Henčič - podpredsednik DU Novo mesto za področje športa in rekreacije
NOVO MESTO - Rodil se je v Celju. Po končani osnovni šoli in srednji šoli - kemijske smeri je bila njegova
prva zaposlitev leta 1965v tovarni stekla INIS Novo mesto. Po odsluženju vojaškega roka je tovarna prenehala delovati, tako se je znašel na spisku delavcev za odhod na delo v tujino. Le predhodni takojšni vključitvi
v športno dejavnost se ima zahvaliti, da je pristal v tovarni Krka in ne v Nemčiji, kamor so odpotovali njegovi
sodelavci. Študij ob delu je obrnil lestvico napredovanja strmo navzgor in poslovna kariera se je nadaljevala
na vodstvenih in vodilnih mestih delovnih organizacij v Novem mestu. Kot inšpektorja dela pa so ga spoznali
tudi v Trebnjem, Črnomlju in Metliki.
izven nje. Po upokojitvi
se je včlanil v DU Novo
mesto in kmalu postal
podpredsednik, zadolžen za športno dejavnost.
Peter Henčič, s športom
ste tesno povezani vse
življenje. Gotovo imate
do te dejavnosti poseben odnos. Kaj ste našli
v njem, da vam toliko
pomeni?
Šport, pa ne samo vrhunski in v nadaljevanju
predvsem rekreativni, je
za vsakega človeka izrednega pomena. Že kot
otrok se v njem nauči
samostojnosti, vzdržljivosti, gibalnih sposobnoVse njegovo življenje je povezano s
športom. Že kot otrok je začel tekmovati kot smučar pa tudi telovadec,
strelec, nogometaš in še bi lahko naštevali. Že ob prihodu v Novo mesto leta 1965 je bilo njegova športna energija usmerjena v smučarsko
dejavnost, tako tekmovalno kot pedagoško. Leta 1972 je pridobil naziv trenerja alpskega smučanja in bil
dolga leta edini trener na širšem področju Dolenjske in Bele Krajine. 16
let je sodeloval in predsedoval Zvezi
telesnokulturnih organizacij in bil ves
čas eden od organizatorjev športne
dejavnosti v dolenjski regiji pa tudi
Marec 2014
SOPOTJA 23
sti in drugih kvalitet, pomembnih za
zdravo in uspešno življenje. V naslednjih letih vse to le še nadgrajuješ in
uspešno sodeluješ tudi še v tretjem
življenjskem obdobju. V tem obdobju ljudje ob športu lažje prenašajo
in preživijo tegobe starosti. Postanejo včasih bolj zahtevni, lažje izbirajo
sebi primernejše aktivnosti in tudi
tekmovalnost ni več tako pomembna, je pa koristna primerjalnost sposobnosti za leta nazaj. Vse pomembnejše postaja druženje, ki združuje
šport, rekreacijo in gibalno kulturo.
Kakšno je razpoloženje med člani,
ki se družijo v različne športne
sekcije pri DU Novo mesto? Ste
zadovoljni z doseženimi rezultati?
Upam si trditi, da je razpoloženje v
naših sekcijah, če že ne odlično, pa
sila pestro. Mislim pa, da smo z doseženimi rezultati naših članov lahko za
vzgled tudi mlajši populaciji. Tako se
lahko pohvalimo, da sta se dva naša
člana v plavanju in športnem ribolovu
uvrstila v državno reprezentanco in
sodelovala na svetovnem prvenstvu,
vsak v svoji disciplini seveda.
Naše ekipe uspešno sodelujejo tudi
na meddruštvenih tekmovanjih, pa
tudi na Delavskih športnih igrah, kjer
se enakopravno kosajo z veliko mlajšimi tekmovalci. Najpomembnejše
pa je, da je v naše sekcije vključeno
preko petsto upokojencev v 32- tih
različnih panogah. Torej se izredno
velik del naših članov redno rekrerira in s tem vzdržuje dobro telesno
kondicijo, kar je za to življenjsko obdobje izredno pomembno. Treba
je tudi poudariti, da se več kot 400
članov udeležuje pohodništva, korektivne telovadbe, telovadbe, kar
organizirajo podjetja, v katerih so
delali.
Peter Henčič, hvala vam za pogovor.
Vam in vsem članom - športnikom
želim veliko zdravja, pri športnih dejavnostih pa obilo veselja in uspehov
na tekmovanjih.
Maks Starc
5
Hiša sožitja
Program dela
HIŠE
za II. tromesečje 2014
• Od ponedeljka do sobote
od 8. do 12. ure
Imate možnost druženja, igranja družabnih iger in branja dnevnih časopisov.
V tem času lahko uporabljate tudi knjižnico Hiše sožitja, ki se pridno polni.
Knjige si lahko izposodite, če imate sami
kakšno knjigo, ki je več ne potrebujete,
pa jo lahko prinesete sem.
• Ponedeljek od 9. do 11. ure:
RAČUNALNIŠKE URICE
Delavnica je namenjena ljudem, ki se
uporabe računalnika še učite in imate pri
tem kakšno težavo, za katero si nihče ne
more vzeti časa, da bi vam jo pomagal
odpraviti. V HIŠI smo ob predhodnem
naročilu na voljo za tovrstna vprašanja.
• Ob torkih
Se lahko udeležite dejavnosti, kot so
ročna dela, pikado za ženske in korektivna telovadba. Podroben urnik se nahaja v programu dela za leto 2014.
• Sreda je dan, ki smo ga posvetili
skrbi za zdravje;
Kar pomeni, da se vsako sredo pri nas
dogaja nekaj zanimivega. Dopoldne gostimo zanimive predavatelje s področja
zdravja in prehrane, popoldne pa imamo
pravljične urice ter ostale aktivnosti za
otroke in pikado za moške.
• Ob četrtkih
Imate ob predhodnem naročilu možnost uporabe socialne in pravne svetovalnice.
• Ob petkih
Se srečuje skupina za ohranjanje domače obrti.
Poleg vseh navedenih dejavnosti organiziramo še potopisna predavanja, ustvarjalne
delavnice, druženje ob dobrih knjigah,…
Predvsem si želimo upoštevati vaše želje
in predloge, zato vas pozivamo, da nam
jih sporočite preko spletnih naslovov ali v
tajništvo društva.
6
ŠOLA ZDRAVJA V
NOVEM MESTU:
»VSAK TRENUTEK JE LAHKO NOV ZAČETEK«
NOVO MESTO - Končno tudi v Novem mestu, tako kot že v mnogih
krajih v Sloveniji začenjamo 9. maja s 30 minutno jutranjo telovadbo na
prostem »1000 gibov« v okviru ŠOLE ZDRAVJA, in sicer na stadionu v
Portovalu!
KAJ JE ŠOLA ZDRAVJA IN VAJE »1000 GIBOV«?
Projekt ŠOLA ZDRAVJA deluje v Sloveniji že od leta 2007, ko je nastala prva skupina v Piranu. Danes je skupin že 50 in cca 1300 registriranih
članov Društva šola zdravja. Idejni vodja in ustanovitelj šole je dr. Nikolay
Grishin (več na internetu pod ŠOLA ZDRAVJA).
Vaje »1000 gibov« so primerne za vse, saj boste v 30 minutah razgibali večino sklepov, zato se ta telovadba imenuje tudi sklepna telovadba. Namen
sklepov je, da povezujejo določene dele telesa v enotni sistem. Pri težavah
v sklepih nastanejo otekline, bolečine in limfni zastoj v tkivu, kar preprečuje
pretok energije in zmanjšuje kroženje krvi in tekočin v vsem telesu. To se
takoj pozna pri slabšem delovanju notranjih organov, zato nastanejo številne bolezni.
KDO LAHKO TELOVADI?
Vsi ljudje, ne glede na starost, ki želijo narediti kaj za svoje zdravje in vsak
dan telovaditi po svojih zmožnostih in sposobnostih.
KAKO TELOVADIMO?
Telovadba ni zahtevna, zato ni potrebna predhodna kondicijska pripravljenost,
draga športna oprema in kar je tudi pomembno, vse je brezplačno, poravnati
je potrebno le letno članarino 20 EUR (Društvu šole zdravja). Telovadite po
svojih zmožnostih in sposobnostih. Vaje so preproste in niso težke, primerne
za vsakogar in vodijo jih usposobljeni prostovoljci. Vse vaje se izvajajo stoje. Vaje
se začnejo z razgibavanjem dlani, nadaljujejo z razgibavanjem rok, ramenskega
obroča, glave, bokov, kolen in stopal. S tem se ohranjajo funkcionalne sposobnosti, doseže boljša gibljivost in okretnost telesa ter ravnovesje.
KDAJ IN KJE TELOVADIMO?
Telovadimo na prostem vsako jutro od ponedeljka do petka ob 7.30. uri
v vsakem letnem času, ne glede na vremenske razmere. V Novem mestu
bo to na stadionu Portoval. Jutranja telovadba izboljšuje fizično in psihično
stanje udeležencev. Zaradi boljše gibljivosti telesa se zmanjšuje telesna teža,
tudi ostale težave se zmanjšujejo ali celo izginejo. Zaradi gibanja v naravi in
prijetnega druženja v skupini, se izboljša tudi psihično stanje, zmanjšuje se
občutek osamljenosti, socialne izključenosti in depresije.
KAKO SE NAM PRIDRUŽITE?
Zelo preprosto. Do konca meseca aprila se prijavite na Društvu upokojencev
Novo mesto, tel. 041 717 031 ali preko e-naslova: [email protected]
Dr. Grishin pravi: »ČE ŽELIŠ BITI ZDRAV – MIGAJ!«
Naj velja ta njegova misel kot povabilo vsem vam, ki vas bomo z veseljem
sprejeli v skupino »Novo mesto – Portoval 1«.
Predstavila Darinka Smrke
Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto
Hiša sožitja
Nova branja za nova
spoznanja
Umirajoča
drevesa
NOVO MESTO - Na letošnji praznik ljubezni, 14.2.2014, se je pod okriljem Društva upokojencev (DU) Novo mesto rodil nov bralni krožek,
imenovan Nova branja za nova spoznanja. Mentorica krožka je Marjana
Štern, ki ima bogate izkušnje na tem področju, saj že petnajst let vodi
študijski krožek Beremo z Manco Košir.
Drevo ima dušo.
Drevesa imajo srce,
živa preobleka planeta.
Indijanci so jim dali ime
stoječi ljudje.
Doba ledena
objema planet.
Trpeča drevesa
zavita v molk,
zavita v žledeni oklep.
Grozeč iz noči
sliši se rezek pok,
k soncu preklan
poln živih ran
kliče v nebo
zlomljenih rok.
Kriči na pomoč.
Drevó k soncu kriči
kot otrok jokajoč.
Na prvo srečanje smo povabili Sanjo Metelko, vodjo založbe Karantanija, s katero smo
počastile praznik zaljubljenih na drugačen
način – z literaturo. Predstavila nam je izredno ustvarjalnega pisatelja Ivana Sivca, ki je
med drugim napisal tudi biografska romana
Moji edini, ki jo ljubim in Julija iz sonetnega
venca.
Druženje je postalo še bolj prijetno, ko sta se
dve udeleženki opogumili in nam recitirali dve
Prešernovi pesmi. Za konec smo se posladkali
z domačimi piškoti in bomboni, DU pa je za
vse udeleženke pripravilo ročno izdelan spominček v obliki srca.
Na drugem srečanju smo gostili založbo
Mladinska knjiga. Ker sta v marcu dva dneva posvečena ženskam, smo obe srečanji
namenili leposlovju na temo ženska. Predstavnici omenjene založbe sta nam pripravili
predstavitev romana Divja, ki ga je napisala
Cheryl Strayed. Govori o ženski, ki se je podala na 1.800 km dolgo gorsko pešpot, ki jo
je prehodila brez pohodniških izkušenj, njen
cilj pa je bil najti sebe.
Udeleženke so se z vsebino brez težav
poistovetile, čeprav nobena od nas ne deli
ravno take izkušnje, vendar vse pridemo do
točke v življenju, ko moramo najti sebe. Čas
druženja je minil kot bi trenil, saj so
udeleženke z veseljem delile svoje
mnenje o bralnih navadah in življenjskih izkušnjah.
Naslednje srečanje pripravljamo
26.3.2014 ob 10. uri in ob tej priložnosti vabimo naše člane in članice,
da se nam pridružijo. Za udeležbo v
tem krožku potrebujete samo ljubezen do knjig, zato vljudno vabljeni!
Elza Majetić
Marjan Hren
Bi radi izvedeli, kaj Društvo upokojencev
Novo mesto pripravlja za vas?
Sporočite nam svoj elektronski naslov in
prejemali boste naša obvestila.
Vas zanima kako to storite?
Preprosto: na spodaj navedeni
elektronski naslov sporočite svoje podatke.
Elektronski naslov Društva upokojencev
Novo mesto, na katerem pričakujemo
vaše sporočilo je:
za:
[email protected]
zadeva: prejemanje obvestil
Prosimo vas, da v tekstu napišete svoje
podatke:
ime in priimek ter
naslov.
Z veseljem pričakujemo vaše sporočilo!
Marec 2014
SOPOTJA 23
7
Novice iz društvenega življenja
Kulturni dogodek v RICu
NOVO MESTO - Člani naše literarne sekcije Snovanja Maks Starc, Anica
Mušič, Frane Umek, Rezka Povše, ki smo tudi člani Univerze za tretje življenjsko obdobje, smo 6. februarja uspešno nastopili z lastnim pesniškim recitalom
v Razvojno izobraževalnem centru v Novem mestu. Nastop je bil posvečen
dnevu kulture. Moderatorka programa Nežka But nas je seznanila z novostmi
o Prešernu, slišali pa smo tudi deklamacije Prešernovih pesmi v interpretaciji Lizike Vardijan in Cilke Smolič. Za medgeneracijsko povezavo so poskrbeli mladi
glasbeniki glasbene šole, ki so s trobili navdušili številne poslušalce. Predsednik
Likovno kulturnega društva Mavrica Marijan Maznik je ocenil in odprl slikarsko
razstavo Katice Zuanovič, ki je okrasila stene dvorane s kvalitetnimi slikami in
nas pogostila. Še nekaj časa smo si v prijetnem pogovoru izmenjavali vtise ob
lepem dogodku, ki se ga je udeležilo tudi veliko članov našega društva.
Rezka Povše
90 let
Tončke
Ivanež
Decembra 2013 je praznovala
literatka Tončka Ivanež 90 let.
Svoje prijatelje v literarni sekciji
je s pomočjo hčerke Jožice
Ostojić bogato pogostila,
snovanjci pa so jo počastili
z drobnim darilcem.
Slavje je potekalo med
spoznavanjem literarne teorije
na rednem mesečnem srečanju
z mentorjem Milanom Markljem.
Ponosni smo na našo Tončko,
ki je verjetno med najstarejšimi
ljubiteljskimi literati, vključenimi v
literarne sekcije
upokojenskih društev.
Rezka Povše
8
Literarni večer Tereze
Balažević
NOVO MESTO - V študijski knjižnici Mirana Jarca je 22. januarja nastopila Tereza Balažević, avtorica štirih pesniških zbirk. Literarni večer je organiziralo Hrvaško
kulturno združenje Novo mesto, ki že 20 let deluje na kulturnem, družbenem
in verskem področju Dolenjske in Bele krajine. O življenjski in ustvarjalni poti
članice hrvaškega društva in tudi predsednice naše literarne sekcije Snovanja se je
pogovarjala Jadranka Matić Zupančič. Pesmi je interpretirala Rezka Povše, glasbeno pa so obogatili večer pevci vokalne skupine Hrvatski pleter in harmonikar Matej Kastelic. Poslušalci, ki so napolnili Trdinovo čitalnico, so ob bogati pogostitvi še
dolgo spletali poznanstva in prijateljske vezi s člani hrvaškega društva.
Rezka Povše
Razstava likovne sekcije Jutro
NOVO MESTO - Člani likovne sekcije Jutro razstavljajo v Domu starejših občanov v Novem mestu.
Tematsko raznolike, barvito pestre slike bodo na
ogled do 24.marca.
Na otvoritvi 19. februarja, ki jo je prisrčno toplo,
v polno zasedeni avli vodila ga. Mateja Zelič, sta
program popestrila tako
člana literarne sekcije
Snovanja, ga. Balažević in
g. Hrovatič kot tudi ubrani glasovi Šmarjetk.
Vera Tončič
Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto
Novice iz društvenega življenja
Nastop mešanega
pevskega zbora NM
NOVO MESTO - Kot vsako leto, smo se tudi letos
pevci mešanega pevskega zbora DU Novo mesto odzvali povabilu, da nastopimo v Domu starejših občanov
Novo mesto. V dogovoru z gospo Matejo Zelič je naš
zborovodja Matej Burger pripravil program, pevci pa
smo se potrudili, da smo v torek, 28.1.2014 zapeli po
svojih najboljših močeh, tokrat pod taktirko gospe Urške
Damiš - Burger. Pridružili so se nam tudi naši literati in
harmonikarji, ki se v zadnjem času posvečajo tudi večglasnemu petju. Vsi obiskovalci, pa tudi mi pevci, smo
z navdušenjem prisluhnili pesmim, katerih besedila so
nas popeljala v mladostna leta. Marsikomu se je utrnila
solza. Vsi skupaj pa smo, seveda ob spremljavi harmonik, zapeli Slakovo pesem V dolini tihi. To pesem zapojemo ob našem vsakem nastopu v DSO in se kar strinjamo z gospo Matejo, da je to postala že naša himna.
Vse nastopajoče je pozdravila gospa direktorica mag. Milena Dular, v imenu stanovalcev pa se nam je zahvalila
gospa Dragica Rome. Želimo ji veliko zdravja, da bi se
lahko srečali še velikokrat. Po končanem nastopu smo se
še nekaj časa družili in seveda tudi zapeli.
Lepo nam je bilo. Upamo, da so tudi stanovalci doma
imeli vsaj to noč lepše sanje.
Hermina Smrečnik
Živahne telovadke
NOVO MESTO - Neutrudne telovadke, ki se redno
udeležujejo korektivne telovadbe, so si privoščile malo
pustnega rajanja. Vabljeni vsi, ki si želite gibanja in zabave
pod vodstvom fizioterapevtke.
Marec 2014
SOPOTJA 23
DELFIN
PRIJETNO LETOVANJE V HOTELU
V IZOLI - naši priljubljeni destinaciji
na slovenski obali
od 15. do 22. februarja tega leta
„Prišel je dan
prelepih sanj“
IZOLA - Odhod na nam že znano in vedno bolj priljubljeno destinacijo v Izolo, kjer nas osebje hotela vedno
prisrčno sprejme, je končno uresničen.
Vedno znova se veselimo in smo skoraj „opiti“ ob misli na
vse lepo, ki nas čaka v „našem“ prijetnem hotelu Delfin.
Kakor da nas vedno znova vabi, vse kar se dogaja v času,
ki ga preživimo tam skupaj s prijatelji. Osebje hotela skuša
ugoditi našim željam, če je le mogoče.
Posebej smo hvaležni „naši“ Slavki, ki se vedno znova trudi, da bi nam bilo potovanje in bivanje v hotelu čim bolj
udobno, zanimivo in varno. Prav vsi smo ji hvaležni za to in
upamo, da bo še dolgo tako. Seveda pa smo hvaležni tudi
vsem ostalim sodelavcem v društvu, ki se tudi trudijo za
naše letovanje in druženje in nam zato omogočajo plačilo
v dveh ali več obrokih. Tako si lahko večje število članov
društva izpolni željo po prijetnem in koristnem letovanju.
S prijatelji smo se družili tudi na prireditvah, ki jih organizira osebje hotela. Vsak dan se dogaja kaj zanimivega: ples,
tombola, razna predavanja, koristni nasveti in zdravstvena
priporočila. Vedno znova se zberemo v restavraciji hotela,
poklepetamo in se zabavamo.
Komunikacija je zelo pomembna za ohranjanje zdravja, prijetnih medosebnih odnosov in spoznavanje resnice, ki nam
včasih ni znana. Zato se družimo, bodimo veseli in se veselimo ter poklanjajmo nasmeh tudi tistim, ki tega še ne zmorejo! Skupno letovanje pa je prav primerno, da uresničimo
te želje in pridobimo dobre in koristne navade.
Želim in upam, da nas bo vedno več na takšnih srečanjih,
saj sem opazila, da so vsi zadovoljni zapuščali kraj prijetnega dogajanja.
Jožica Luzar
9
Novice iz društvenega življenja
Srečanje upokojencev
poverjeništva Kamence
na občnem zboru
Praznovanje kulturnega
praznika
Foto: Tjaša Travižan
KAMENCE - Leto se zelo hitro obrne in že je tu pomlad, z njo pa tudi občni zbor Društva upokojencev
Novo mesto, poverjeništva Kamence.
Letos je občni zbor vodila ga. Rožca Šonc, predsednica
društva upokojencev Novo mesto, ker je ga. Verica Travižan prenehala z vodenjem poverjeništva.
Po pozdravnem govoru je sledilo predavanje Policije na
temo varnosti starejših občanov ter osnove cestno prometnih predpisov. Predavanje je vodil pomočnik komandirja policijske postaje Novo mesto g. Marko Škedelj in
policist, ki je zadolžen za naš okoliš, g. Boštjan Rozman.
Policista sta prijazno odgovorila na vsa naša vprašanja in
nas z nekaterimi svojimi odgovori tudi spravila v smeh.
Po predavanju se je ga. Rožca s cvetjem zahvalila vsem,
ki pobirajo članarino in raznašajo časopis Sopotja. Na
naše povabilo se je odzvala tudi predsednica krajevne
skupnosti Bučna vas, ga. Amalija Papež, ki nas je zelo
lepo nagovorila. V skrbi glede vodstva poverjeništva Kamence nam je namenila tudi nekaj besed o tej temi in za
konec dodala, da nam želi vse lepo tudi v bodoče.
Uradni del našega srečanja je pospremila ga. Olga Osolnik s svojo pesnitvijo z naslovom Soseda, naše druženje
pa se je nadaljevalo še naprej v veselem razpoloženju.
Napisala: Verica Travižan
PREPIH - Literati društev upokojencev Dolenjske in
Bele krajine so v organizaciji PZDU počastili 5. februarja slovenski kulturni praznik v gostišču Prepih. Zaradi
neugodnega vremena se je letos udeležilo 19. srečanja
samo 34 sodelujočih literatov iz 12 društev. Predstavili
so se z literarnimi prispevki v pesmih in prozi.
Predsednik PZDU Jože Jazbec je v uvodu poudaril pomen kulture za slovenski prostor in tudi za upokojence,
ki v veliki meri prispevamo k bogatemu kulturnemu utripu dežele. Program je uspešno vodila Majda Škof.
Proslave so se udeležili tudi literati našega društva Marjan
Hren, Ivan Hrovatič, Stane Cerar, Jure Murn, Mervar
Nace in Rezka Povše. Vsak je na svoj način pripomogel
k uspešni prireditvi.
Gostja proslave Polona Čarf je z veliko mero tenkočutnosti recitirala Pesem za Ano, ki jo je napisal član naše
literarne sekcije Ivan Hrovatič in je osvojila že velik krog
ljubiteljev poezije.
Snovanjci smo bili veseli prisotnosti Mija Kurpesa in naše
predsednice Rožce Šonc, ki sta s pozornostjo in simpatijo
spremljala nastopajoče in prispevala k prijetnemu vzdušju.
Rezka Povše
Počastitev dneva žena
MALKOVEC – Društvo upokojencev Novo mesto je za
počastitev dneva žena za svoje članice in člane organiziralo izlet v Malkovec, kjer so nas domačini izredno lepo
sprejeli. Ogledali smo si znamenitosti tega kraja in se ob
dobri domači kapljici in odličnem in bogatem kosilu zelo
dobro počutili. Seveda smo imeli pod vodstvom gospe
Slavke tudi kratek kulturni program, v katerem je poleg
harmonikarja nastopil tudi domači ansambel, da smo se
10
lahko tudi malo zavrteli. Za konec je eden od literarne
sekcije Snovanja, ki deluje v okviru DU Novo mesto,
zrecitiral nekaj svojih pesmi. Bilo je res lepo. Takih izletov si še želimo.
Stane Cerar
Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto
Novice iz društvenega življenja
Delavske športne igre
NOVO MESTO - Društvo upokojencev Novo mesto že
vrsto let sodeluje na delavskih športnih igrah, ki jih organizira
Agencija za šport Novo mesto. Leta 2013 so bile že triinpetdesete zapored. Naši športniki so tekmovali v dvajsetih panogah in so se ekipno uvrstili na solidno šesto mesto,
medtem ko je bila ženska ekipa v pikadu prva že sedemnajsto leto zapored. Prvo mesto je dosegla še ženska ekipa v
streljanju, drugo mesto pa so osvojili šahisti. S tretjim mestom pa se ponašajo v badmintonu ženske, v kolesarjenju
ženske in v balinanju moški. Med temi najboljšimi so bili tudi
posamezniki, ki so prejeli medalje. Čestitamo!
Marija Golob
Zbor članov Društva
upokojencev NM
NOVO MESTO – V torek, 18.3.2014, smo imeli v
Kulturnem centru Janeza Trdine zbor članov.
V rednem delu zbora članov je predsednica v
poročilu predstavila obsežno delo vseh dejavnosti in sekcij v letu 2013, sprejeli pa
smo tudi program dela za leto 2014. V
pozdravnem govoru je podžupanja Mojca Špec Potočar čestitala za opravljeno
delo in poudarila pomembnost skrbi za
starejše, kar ceni tudi Mestna občina. Izvolili
smo podpredsednika za šport Janeza Mohorčiča in članico Upravnega odbora Ljubico Murn. Na željo Verice Travižan, predsednice poverjeništva Kamence ter Petra
Henčiča, podpredsednika za šport smo (na njuno željo) razrešili. Za njuno dosedanje delo smo se jima zahvalili z likovnimi deli naših likovnikov Zdravka Črva in Marije Udovč.
V razpravi so sodelovali Jože Jazbec, Miro Berger in Nežka
Ivanetič.
Za prijetno vzdušje so poskrbeli člani MePZ s petjem in
literarna sekcija Snovanja z recitacijami. Sekciji za ohranjanje
domače obrti in ročnih del sta imeli razstavo svojih izdelkov,
prav tako so svoja dela razstavili literati. Gostili smo tudi mlado plesno skupino, ki trenira hip-hop, ter obetavne mlade
talente - glasbenika, recitatorja in pevko.
Predsednica se je zahvalila vsem za uspešno opravljeno delo
ter povabila vse prisotne, da se še pogosteje udeležujejo prireditev in številnih aktivnosti, ki potekajo v sklopu društva.
Predsednik PZDU Jože Jazbec je podelil priznanji Petru Henčiču in Janezu Gregorčiču za dosežke na področju športa.
Elza Majetić
Marec 2014
SOPOTJA 23
Vabljeni na prihajajoče dogodke,
namenjenim članom Društva
upokojencev Novo mesto
Enodnevni izlet:
Rimske Toplice, dne: 8.4.2014, cena: 5 EUR.
Terme Čatež, dne: 16.4.2014, cena: 8,50 EUR.
Letovanje Izola »Delfin« 12.5.-19.5.2014:
Polpenzion: 36,90 EUR/dan x 7 dni = 258,30 EUR
Akontacija: 14 EUR.
Izlet (Kompas) – Plitvice:
V mesecu juniju, cena: 46 EUR.
Prijave na tel: 041 308 329, ga. Slavka Antič.
Povabilo k plačilu članarine
Spoštovane članice in člani, zakorakali smo v drugo tromesečje leta. Ob pregledu plačila članarine ugotavljamo, da je
še veliko članov ni poravnalo. Veseli bomo vašega čimprejšnjega plačila.
• društvena članarina znaša 8,- EUR
• vzajemna samopomoč pa 10,- EUR
Denar lahko nakažete tudi na TR:
6100 0000 0830 667
Sopotja so interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto. Glasilo izhaja občasno. Uredniški odbor
Rožca Šonc (odgovorna urednica), Maks Starc (glavni urednik), Ana Bilbija, Majda Škof, Marinka
Starc (lektorica). Naklada glasila je 2500 izvodov, ki ga brezplačno prejmejo vsi člani društva. Oblikovanje in tisk: Tiskarna Vesel Novo mesto. Naslovnica: avtor in foto Zdravko Červ. Društvo upokojencev Novo mesto, Čitalniška ulica 1, 8000 Novo mesto, telefon: 07/30 21 240, fax: 07/30 21 245,
GSM: 041/717 031, e-pošta: [email protected], www.upokojenci-nm.si, poslovni račun: SI56 6100
0000 0830 667, davčna številka: 25247581, matična številka: 5148430000. Uradne ure v pisarni
društva so v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure.
11
IZBOLJŠANA PREKRVITEV
Izboljšana prekrvitev
za večjo moč uma.
www.bilobil.si
Redna uporaba Bilobila:
razširi krvne žile in izboljša pretok krvi
v možganih,
krepi delovanje možganskih celic, saj
izboljša izrabo kisika in glukoze,
varuje možganske celice pred škodljivimi
vplivi radikalov.
NARAVNEGA IZVORA
Bilobil vsebuje izvleček iz listov Ginkga bilobe.
Vaš um v vrhunski formi.
Pred uporabo natančno preberite navodilo!
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
844-2013_BILOBIL_ad-210x148_SI.indd 1
9/13/2013 12:59:05 PM
PZDU DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
VABI VSE ČLANE DU NOVO MESTO
NA SREČANJE ČLANOV DRUŠTEV UPOKOJENCEV NAŠE REGIJE
V SOBOTO, 2. AVGUSTA 2014
S PRIČETKOM OB 10. URI
NA JASO V DOLENJSKE TOPLICE.
V KULTURNEM PROGRAMU,
KI BO LETOS NEKAJ POSEBNEGA,
SE BODO PREDSTAVILI FOLKLORISTI
IZ KOČEVJA IN SKUPINA MARIACHI LA
PALOMA IZ DOBOVE.
PO KONČANEM PROGRAMU IN
RAZDELITVI PRIZNANJ BO ZABAVA
Z ANSAMBLOM »MAVRICA«.
ZA PRIJAVE DO 25. JULIJA 2014 NUDI
DU NOVO MESTO BREZPLAČNI
AVTOBUSNI PREVOZ.
SOBOTA,
2. AVGUSTA
2014

Similar documents