Vizualizacija in kreiranje

Comments

Transcription

Vizualizacija in kreiranje
Pogram usposabljanja za coache in karierne couche
Vizualizacija in kreiranje
kot osnova za uspešen coaching
Študentka: Branka Urbanija
Program: usposabljanje Coach
Študijsko leto: 2011
Kraj študija: Ljubljana
Vodja študija: mag. Marija Turnšek Mikačić, izobraž. Trener in NLP coach
Ljubljana, oktober 2011
1
I. CILJ, NAMEN IN KRATKA PREDSTAVITEV NALOGE
Vsebina seminarske naloge nas popelje skozi načine oziroma procese enega najbolj bistvenih
oziroma temeljnih orodij za uspešno izveden coaching: vizualizacijo, kreiranje ter posledično
manifestacijo željenega. To je nepogrešljivi način kako sebe oziroma svojega klienta
pripeljemo od željenih ciljev k dejanski uresničitvi le-teh. Razumevanje, poznavanje in
obvladovanje teh tehnik je tudi ključ do uspeha na vseh področjih življenja in delovanja. Ta
skrivnost buri duhove človeštvu že ves čas obstoja civilizacije. O temi je bilo veliko
povedanega in napisanega; V čem je torej ključ do uspeha, kje so pomanjkljivosti,...?
Predstavila bom zapise in razmišljanja nekaterih mislecev, filozofov, mistikov oziroma
praktikov. Seznanili se bomo tudi s konkretnimi metodami, tehnikami in učinkovitostjo le-teh.
Meni osebno je poglabljanje v te vsebine dobesedno spremenilo življenje.
2
II. KAZALO VSEBINE
2. Kazalo vsebine.........................................................................................................................3
1. Kratka predstavitev teme,cilj in namen naloge, način obdelave teme)...................................4
3. Opredelitev naloge..................................................................................................................5
3.1.
Opis izziva (zgodovina)................................................................................................5
3.2.
Cilji in namen naloge....................................................................................................6
3.3.
Metode dela..................................................................................................................7
3.4.
Izvedba postopkov.......................................................................................................7
3.5.
Predvideni rezultati.....................................................................................................13
3.5.1.Teoretični koncepti po posameznih avtorjih, tehnikah......................................13
Seznanjanje s teoretičnimi ter praktičnimi izkušnjami..............................................................22
4.Osnovne težnje posameznika (ni nujno skupine, sistema).....................................................24
5.Ugotavljanje, določanje ciljev................................................................................................28
6. Način in sistem delovanja izvajanja – sistemska osnova-občutki.........................................30
7. Raziskava: .............................................................................................................................44
7.1.Pomanjkljivosti v postopkih.................................................................................44
7.2.Samoizpraševanje,izpraševanje,moralnoetična načela,kodeks in omejite
pri izvajanju............................................................................................................45
7.3.Preverjanje, čekiranje delovanja in eventuelne korekcije......................................50
7.4.Zajem, obdelava in prikaz rezultatov.....................................................................51
7.4. Interpretacija rezultatov........................................................................................52
8. Povzetek ................................................................................................................................53
9. Zaključek................................................................................................................................53
10. Literatura,viri.........................................................................................................................54
3
1.KRATKA PREDSTAVITEV TEME (cilj in namen naloge, način obdelave teme)
Vsled rezultatov najnovejših znanstvenih raziskav je dokumentirano dejstvo, da človekova
zavest v določenih pogojih vpliva na kvantno energijo-snov iz katere je vse zgrajeno.
Eksperimeti, ki prelamljajo paradigmo prikazujejo, da nas obdaja polje inteligentne energije, ki
zapolnjuje to, kar je poprej veljalo za prazen prostor. Dodatna odkritja so brez kakršnegakoli
dvoma pokazala da se to polje odziva na nas-se preuredi, kadar so prisotni občutki in
prepričanja, ki so osnovani v srcu. To je to revolucionarno odkritje. Temu odkritju sledijo
dejstva, da človeško prepričanje (ter občutki in čustva, ki ga spremljajo), neposredno spreminja
DNK, ki vpliva na to, kar se zgodi v božanski matriki. Ko spremenimo svoja prepričanja o
svojih telesih in svetu, božanska matrika prevede to spremembo v resničnost naših življenj.*
Vsled teh spoznanj, vsled zavedanja naše vloge, da sami ustvarjamo svojo resničnost, da smo
sami odgovorni za dogajanja v naši življenjih in svetu, je na nas toliko večja odgovornost, ki
nam nalaga odgovornost za našo prihodnost. Vse kar izkušamo kot »življenje«-od ozdravitve
do dolžine našega življenja, uspeha naših karier in odnosov, je neposredno povezano s tem, kar
verjamemo.
Včasih smo žrtve okoliščin in včasih smo mogočni ustvarjalci teh istih okoliščin. Katero izmed
teh vlog izkušamo, pa je odvisno od odločitev, ki jih sprejmemo v svojem življenju, od
odločitev, ki so osnovane na naših prepričanjih. Zaradi skorajda božje moči človeškega
prepričanja nam je podarjena enako božanska sposobnost, da to kar verjamemo privedemo k
življenju v matriki energije, ki nas obdaja in obkroža. Naša življenja živimo glede na to, kar
verjamemo. Svoja življenja živimo na podalgi tega, kar verjamemo o svojem svetu, sebi, svojih
zmožnostih in omejitvah.
V navezavi s coachingom, ki je doslej najučinkovitejša tehnika preseganja omejitev in vsled
tega mehčanja ter preokvirjanja naših prepričanj, si bomo utirali pot do samih sebe, do naših
lastnih prepričanj, se zavedli naših omejitev, si navsezadnje končno le dovolili, dopustili
uresničitev naših ciljev in želja.
Cilj naloge je vsekakor popeljati bralca na pot lastne samouresničitve.
Spoznali bomo ideje in načine večih avtorjev s tega področja dela. Eksplicitno direktno ne
delam primerjav med njimi. Vsi nas lahko popeljejo k istemu cilju, spoznanje vseh je sorodno.
Vi sami boste začutili, kateri je vam najbližji. Spoznali bomo, da ni dovolj le pozitivna misel,
dejansko se bomo soočili s seboj in se spustili v bogastvo čustev in doživljanja. Pomembno je
le to, da se ne ustrašite samih sebe, svojih čustev. Nič se vam ne more zgoditi. Sprejmite in
objemite jih, so vam vaš dragoceni in edini kažipot. Edino, kar se vam lahko zgodi je vaša
osvoboditev, več svetlobe, razumevanja in ljubezni do sebe, vsega in vseh okorog vas. Temu
cilju posvečam svoje delo.
Gregg Braden: Spontana ozdravitev s pomočjo prepričanja
4
3. OPREDELITEV SEMINARSKE NALOGE
3.1. Opis izziva (zgodovina)
V današnji dobi poplave podatkov preko vizualizacije kvalitetno strukturiramo podatke, s
katerimi razpolagamo. “Ljudje so pri vizualnem razmišljanju zelo učinkoviti. Večina tehnik za
izboljševanje pomnenja temelji ravno na vizualizaciji, na primer mnemonika. Primerjave
možganskih posnetkov (PET) ljudi pri opravljanju nekaterih nalog kažejo, da bolj uspešni več
uporabljajo vizualne opne (cortex) ter manj druge dele možganov.”
Skrivnost kreiranja in vizualizacije so poznali tudi velikani, ki so pomembno zaznamovali našo
zgodovino; Platon, Shakespeare, Newton, Hugo, Beethoven, Lincolnn, Emerson, Edison,
Einstein in še mnogi drugi.
Ana Kolman, poznavalka principov delovanja misli, v svojem prispevku pravi:
»
Vodenje misli in moč misli je znanje, ki se ga bomo morali naučiti kot smo se naučili pisanja
in računanja. Sposobnost materializacije misli smo ljudje v evolucijskem razvoju izgubili,
pozabili oz. izničili z degradacijo zavesti. Starodavne civilizacije so imele zavidljiv nivo
zavesti. Stari Vedrusi so npr. živeli v popolnem sožitju z naravo in Stvarnikom, imeli so
dostop do informacijske baze Univerzuma, hitrost in moč njihovih misli je delovala kot
najmočnejša energija, ki so jo lahko usmerili kamor je bilo potrebno: proti rimskim legijam, ki
so prodirale v njihovo kraljestvu miru sredi tajge, so poslali roje čebel, ki so pregnale vsiljivce.
Zgodovina nas seveda uči, da so prastare civilizacije živele na nivoju kamene dobe, v popolni
bedi telesa in duha. Ta izkrivljena zgodovinska interpretacija služi seveda kot manipulacija z
ljudmi z namenom vzpostavitve in ohranitve suženjskega sistema. Duhovna in ezoterična
znanja, s katerim so razpolagale stare civilizacije, so se namerno »izgubila«. Onemogočena
uporaba misli pa ni povzročila le izgubo zavesti o tem, kdo smo, izgubili smo tudi sposobnosti
in znanje o samozdravljenju in postali žrtev tistih, ki naj bi nam izgubljeno zdravje vračali.
Izgubili smo stik z Bogom, ki je človeka ustvaril po svoji podobi, mu dal enako sposobnost, da
z mislijo ustvari enako kot on. Ko je človek postal sredstvo manipulacije peščice ljudi, ki so
izdelali ta peklenski načrt odtujitve človeka od njegovega božanskega bistva, se je pričela doba
popolne evolucijske zablode. Živimo na Zemlji, kjer imamo vse, kar za življenje potrebujemo,
pa ne znamo preživeti brez »pripomočkov in nadomestil«, ki nam jih vsiljuje t.i. napredek.«
Vizualizacija v obliki slik – filma, ki ima lahko vse atribute doživetja… se odvija v človeku
samem. ustvarjalna vizualizacija pomeni vidno predstavo, s katero ustvarimo tisto, kar si
želimo. Je nekaj takega kot navdih za umetnika ali zamisel za znanstvenika: z njo se proces
ustvarjanja nečesa novega začne.
Zavedati se moramo dveh pomembnih konceptov:3
1.Naše podobe so samo naše. Sami jih vstavljamo in sami jih lahko zamenjamo, odstranimo in
vstavimo nove. Ravno tako lahko izbiramo tiste in se osredotočamo nanje, ki jih lahko
zadovoljimo. Manj časa in energije pa namenjamo tistim, ki jih ne moremo zadovoljiti, ni pa še
čas, da bi jih odstanili iz glave.
5
2.Ne glede na to ali si vedenje izberemo neposredno, kot denimo »depresiranje« ali pa
sprejmemo posredno kreativno izbiro, kot je denimo psihosomatska bolezen, imamo vedno
možnost početi kaj bolj zadovoljujočega. Edino kar moramo absolutno početi je dihanje, vse
drugo, kar si izberemo, je odvisno od tega ali to želimo početi ali ne.
Ti osnovni koncepti in spoznanja so osnova za to, da se zavemo kako pomembno je
razmišljenje v slikah, vizualizacija je temelj in osnova za uspešno izvebo pravilno
zastavljenih ciljev.
Zgodovina
Moč, ki kreira mentalne slike, izvorna duhovna substanca naše miselno upodobljene zahteve, ni
posebej vidna. Kako staro je poznavanje teh nevidnih sil, nam govorijo tudi pričevanja iz
Svetega pisma, kar se navezuje na 1Pavlove besede, ki pravi: »Božja beseda je ustvarila
svetove. Stvari, ki so vidne, niso narejene s stvarmi, ki se prikažejo.« Svet je bil zasnovan s
samo-namero univerzalenga uma in ta ista aktivnost se uporablja v svoji individualizirani obliki
človeškega uma. Prav vse na svetu ima svoj začetek v umu in prihaja v eksistenco na natanko
isti način. Vse to so načrtovane misli, ki se nato zgostijo. Evolucija in osebni napredek človeka
je odvisen od pravilne moči uporabe vizualizacije in uporaba le-te je odvisna od tega, če
prepoznamo, da smo mi sami poseben center, skozi in v katerem najde izvorni duh vedno nove
izraze za potenciale, ki že obstajajo v njem.
3.2. Cilj in namen naloge
S poznavanjem mogočnosti, delovanja in zakonistosti vizualizacije coach pomaga klientu z
mentalnim videnjem klienta v položaju v katerem si želi biti in ga še ni ustvaril v fizični
realnosti. To je nevidna a zelo pomembna coacheva podpora klienta.
Vizualiziranje vzdržuje urejenost vaših misli in priteguje k vam stvari, ki jih potrebujete pri
ustvarjanju prijetnejšega življenja na urejen način.
Vizualizacija je velika skrivnost uspeha. Zavestna uporaba te mogočne moči pritegne k nam
pomnožene vire, stopnjuje našo modrost in nam omogoča koristno uporabljati prednosti katerih
prej nismo poznali.
Vsaka fizična stvar (ne glede na to ali je bila za nas dobra ali je bila proti nam) je bila
nepretrgana mislel, preden je postala stvar. Misel kot misel ni ne dobra ne slaba; je kreativna
akcija in lahko prevzame fizično obliko. Iz tega sledi; misli, ki jih mislite, postanejo stvari, ki
jih imate ali jih nimate.2
1
Sveto pismo
2
G. Behrend. (2011,52). Tvoja nevidna moč. Ljubljana: Atelje Doria.
3
(Glasser, 2007/231)
6
3.3. Metode dela
Vsebina seminarske zajema izvlečke iz strokovne literature, zajem podatkov iz člankov in
spletnih strani ter evidentiranih pričevanj ljudi, oziroma skupin, ki so preizkusili metodo. Prav
tako delo zajema obdelavo in primerjavo podatkov in izjav, ugotavljanje sličnosti, stičnih točk
posameznih pristopov in morebitne pomanjkljivosti. Dotakne se pobliže posameznih metod in
učinkovitosti le-teh. Prek vprašanj, afirmacij in konkretnih napotkov vas vodi k uresničitvi,
manifestiranju vaših želja.
3.4. Izvedbe postopkov
3.4.1.Postavitev cilja oz. opredelitev problema
Natanko moramo vedeti kaj si želimo, katere okoliščine si želimo ustvariti in pazljivo pretehtati
h katerim nadaljnjim rezultatom bo vodilo uresničenje naše želje. Vse to je osnova za dobro
postavitev cilja: Dobro oblikovan cilj je zastavljen po 4 SMART-u (to je kratica besed, pojmov,
ki so temelj dobro oblikovanega cilja):
S -
specifičen-konkreten, samosprožilen, enostaven
M - Merljiv (kako vem, da sem cilj dosegla?)
A - As if now (cilj je izražen v sedanjosti, kot bi se dogajalo zdaj)
R - Realitičen (ali je cilj v območju možnega?)
T - Totalno pozitivno (Cilj je oblikovan pozitivno, brez nikalnic in primerjav)
3.4.2.Vnos podatkov (opazovanje, zbiranje informacij, tudi sestavljenih – sintetičnih)
Temeljna izhodišča, ki jih moramo pri tem upoštvati so:
-vsi viri, ki jih potrebujemo so v nas samih
-vsi rezulatati, pa naj gre za uspeh ali neuspeh so povratna informacija
-informacije iz zunanjega sveta
-vizualno z vidom,
-avditivno s sluhom,
-kinestetično z gibom in čutom,
-olfaktorično z vohom in
-gistatorično z okusom
zaznavamo
-kot posamezniki imamo različne modele sveta
-komunikacija poteka ves čas na dveh nivojih;
-zavednem in nezavednem.
7
s
pomočjo
petih
čutov-VAKOG;
3.4.3. Razbijanje klišejev
Tehnika vizualiziranja spreminja naš ustaljeni način razmišljanja. Možgani v dnevnem načinu
mišljenja odvržejo kopice podatkov, veliko podatkov pa sktrukturirajo na podlagi predhodnih
mnenj. Obenem se pri mišljenskih procesih naslonimo na trditve, ki smo jih pobrali iz raznih
knjig in drugih virov informacij. Pri mišljenskih procesih se oprijemamo klišejev. Tak način
razmišljanja pa je neinovativen dokaj površen in nesamostojen. Vizualizacija podatkov pa
zahteva, da odvržemo svet klišejev. Najlažje si pomagamo s ponavljanjem afirmacij tako
dolgo, da se sporočilnost afirmacij vtisne v stare možgane in postane nezavedni del nas samih.
Afirmacije si lahko sestavimo sami zase tako, da si jih zapišemo ali posnamemo in to vsakič,
ko se negativna misel pojavi ali pa nekdo ali nekaj prispeva k našemu slabemu počutju.
6
Friderich Ruckert je dejal: »Z vsakim jezikom, ki se ga naučimo, sprostimo v sebi ujetega
duha.« Nevrolingvistično programiranje razkriva kako jezik v najširšem pomenu besede vpliva
na potek procesov v možganih. V možgane prek njega nameščamo nove programe in tako
razširjamo svoje sposobnosti, stare pa izboljšujemo.
Bodimo pozorni na naše misli, še zlasti, ko se nam razpoloženje znatno spremeni, ko smo slabe
volje, jezni, depresivni, čustveno vzdraženi. Ko prepoznamo naše negativne
misli
(ocenjujmo pa jih takrat, ko smo že izven slabega počutja, ko smo umirjeni) in so zapisane, za
vsako od teh napišemo nekaj pozitivnih altrernativ. Ta seznam prebiramo vsakič, ko se nam v
glavi poraja negativna misel. Pri vsem tem pa je pomemben namen; odločimo se, da bomo
srečni, da zaupamo vase, se družimo s srečnimi ljudmi, da si predstavljamo le to, kar želimo,
da se nam zgodi, da se naučimo obvladovati misli, da se naučimo koncentracije in meditacije,
da je vse proces.
Učinkovitih afirmacij pa se lahko poslužimo tudi iz knjig:
6
Primer afirmacije1:
»JAZ uveljavljam oblast svojega pravega jaza«
Afirmacije ponavljajte z navdihujočimi mislimi, v trenutkih dvoma ali oklevanja pred spanjem,
čez dan in jih ponotranjite. Ustvarite si navdihujočo sliko svojega višjega, pravega jaz-a, ki
uveljavlja oblast nad nižjimi ravnmi uma, kot bi na primer ogledovali kralja na prestolu.
Zaznali boste, da ste gospodar položaja in ne suženj. Misli, ki jih vzdržujete, se bodo izražale v
akciji in vi boste vedno rastli v tisto, kar imate v svojih mislih. Vaš višji jaz uveljavite kadar
boste jezni, vznemirjeni, v skušnjavi, da bi prevladal vaš nižji jaz, zavedajte se kdo ste in se
dvignite nad svoje negativne občutke, uveljavite pogum, spomnite se, da se pravi jaz ničesar
ne boji. Ne dovolite, da vas vznemirjajo nižje ravni vaše miselnosti. Niso vas vredne in
obvladati jih morate, da ostanejo na svojih položajih, so vaši podložniki in ne gospodarji. Edini
način, da vam to uspe je, da prekinete tok mišljenja o »tekočih zadevah«, ki vzdržuje to stanje.
Z vztrajnim ponavljanjem teh vaj boste v nekaj mesecih drug človek. Pomembno je delovanje
in vztrajnost.
4
Glotta Nova: Učinkovita komunikacija
8
Afirmacija2:
6
»JAZ ŽIVIM« Zavedanje, da je jaz v vas samih zelo živ in, da polno izražate življenje,
mentalno in fizično, vam pomaga, da zares živite, da vnašate zanos in življenje v vse kar
počnete. Veliko ljudi na svetu samo so in le malo jih zares živi. To afirmacijo ponavljajte
večkrat, še posebno takrat, ko ste depresivni, brez volje,..., izoblikujte mentalno sliko sebe, ko
ste polni življenja, vživite se v njo kolikor je mogoče. Nekajkrat globoko vdihnite, z vsakim
vdihom dovolite umu, da zadrži misel, da vdihujete moč in življenje, ko pa izdihnete, imejte v
mislih, da izdihujete stare, mrtve, negativne okoliščine in, da ste veseli, da se jih znebite.
Dovolite svojim mislim, da se izoblikuejo v dejanja. Ne zadovljite se le z izgovarjanjem
afirmacij, dokažite, da ste živi s svojimi dejanji. Pokažite pripravljenost v delovanju in ne
postopajte naokrog hrepeneči in zasanjani. Lotite se dela in živite.
Afirmacija3:
»Jaz (vstavite svoje ime) vidim in privlačim k sebi skozi božansko ljubezen tista Bitja, ki iščejo
razsvetljenje skozi moj razvoj. Sodelovanje naju bo sedaj oba dvignilo.
Enako kot afirmacije, nam tudi meditacije uspešno pomagajo obvladovati naše misli
www.mojuspeh.si/Pomen meditacije.doc
3.4.3.2.Želja po uresničitvi cilja – moč namere, moč volje
-Ali veste kaj si želite?
-Ali veste, da sami ustvarjate svoje življenje?
-Ali uživate v porajanju želja?
-Ali čutite svežino nove želje, ki utripa v vas?
Najboljša izhodiščna točka ustvarjanja je, da »stojite na robu« tistega, kar prihaja, in pri tem
čutite navdušeno, optimistično pričakovanje, ne da bi hkrati čutili nepotrpežljivost, dvom in
nevrednost, ki ovirajo njegovo sprejetje.
6
W.W.Atkinson/Julija Doria 1906,24,43/Vibracije misli
7
več afirmacij:LouiseL.Hay/Življenje je tvoje
LouiseL.Hay:Meditacije
8
Ester in Jerry Hichs/ str.26,41,53/Prosite dano vam je
9
Da bi se želja z vso močjo izrazila v delovanju, se je nujno osvoboditi strahu. Za dosego
želenega cilja, bi se moral vaš um zavestno zavedati njegovega obstoja in ob tem skoraj
izključiti vse ostalo. To pomeni popolno predanost želenemu cilju, ki naj postane prevladujoča
strast in naj ji bo namenjena vsa pozornost. Mentalna sila najbolje deluje, ko je osredotočena.
Ohranjajte svoje želje sveže in dejavne, dovolite jim delovati brez vmešavanja konfliktnih
želja. Zaljubite se v stvari, ki jih želite doseči-hranite svojo domišljijo-glejte jo, kot, da je že
dovršena, a ne izgubite svojega zanimanja. Budno nadzorujte svojo glavno možnost in ohranite
svojo edino prevladujočo strast močno in polno energije. Ne bodite mentalni poligamist-človek
potrebuje eno mentalno ljubezen, eno naenkrat. Stvari, ki jih želite doseči morate ljubiti. Le
silna ljubezen vam bo omogočila, da se dvignete nad mnoge ovire na svoji poti in vam
omogočila nositi bremena nalog. Večja je vaša želja po neki stvari, bolj jo ljubite; in bolj jo
ljubite, večja bo moč privlačnosti usmerjena k doseganju le-te.
MOČ NAMERE - Donald G. Mitchel je nekoč zapisal: »Namera je tisto, kar naredi človeka;
ne slaboten namen, ampak surova odločitev; ne nezanesljiv cilj, ampak tista močna in
neutrudna volja, ki premaga težave in nevarnost. Kot deček pozimi pregazi zamrznjena tla, kar
v njegovih očeh in možganih razvname ponosen zalet k nedosegljivemu. Volja iz človeka
naredi velikana«6
Ko pridete do točke, ko se odločite, da boste nekaj storili se sprosti moč volje, ki jo je v obilju.
Pomembna, prelomna točka je ODLOČITEV.
Da se v vas sprostijo neomejeni potenciali, moč volje, uporabljajte AVTOSUGESTIJO;
»Jaz uporabljam moč svoje volje«6
Ta stavek večkrat ponavljajte (vsaj enkrat na uro), še posebno pa takrat, ko se soočate s čim,
kar od vas zahteva moč volje. Te besede naj bodo podprte z ustreznimi mislimi. Ves čas imejte
v mislih, da privlačite moč volje, kar se bo kmalu odrazilo v dejanjih, ki bodo odraz vaše volje.
Vedno bolj boste premagovali težave in slabe navade in kmalu opazili kako z lahkoto se
odvijajo stvari. Za pravo krepitev volje pa vsak dan napravite vsaj eno »neprijetno« nalogo,
najbolje in najprej prav tisto, ki bi se je nadvse radi znebili ali izognili. S tem boste urili svojo
voljo. Po enomesečnem izvajanju te vaje boste v sebi zaznali neverjetno moč volje.
3.4.3.1.Zaupanje intuiciji
Vsakdo ima prirojene intuitivne sposobnosti, le da se jih eni bolj zavedjo kot drugi. S to tehniko
se ojačajo vsi kanali preko katerih dobivamo sporočila, okrepi se neše čutno zaznavanje, tako
jasnočutnost, jasnovednost, jasnoslušnost in še posebej jasnovidnost.
Več o tem www.thetahealing.com
6
W.W.Atkinson/Julija Doria 1906,24/Vibracije misli
10
3.4.3. Inspiracija dobi možnost iskanja novih povezav. Kako do kreativnih
virov in medsebojnih povezav...
3
Vsi živi organizmi smo ne le visoko kreativni, ampak tudi stalno v procesu kreiranja novega.
Dr William Glasser v svoji Teoriji nadzora ugotavlja, da se nahaja v nas vir velike potencialne
moči. Določene enostavne dejavnosti, ki so pravzaprav meditacije, kot je to reden sproščen tek
nam lahko omogočijo vklop tega potenciala. Z rednim prakticiranjem meditativnega teka,
plavanja, meditacije ali joge (vse to so procesi oz. aktivnosti, ki v nas prebudijo kreativne vire)
doživljamo prijetne, radostne občutke, ki nas vodijo k stalnemu podoživljanju teh stanj in temu
pojavu pravimo – pozitivna odvisnost. Pozitivni odvisniki dobijo dostop do svoje kreativnosti;
ta je vedno prijetna. Najverjetneje so se ljudje ravno zaradi dostopa do kreativnosti skozi
stoletja ukvarjali z vrsto vedenj, ki jih imenujemo »meditacija«, le-ta pa je lahko fizično
aktivna; kot sta tek, plavanje ali fizično neaktivna vendar mentalno skoncentrirana, kot je zen,
ali pa kombinacija obojega kot na primer joga. Ugotavljate, da ste pretekli področje, za
katerega sploh ne veste, da ste ga pretekli, da je med lahkotnim, rutinskim ritmom teka vaš um
odplaval od tega kar ste počeli in se začel sprehajati po svoje, vzpostavijo se miselne niti, ki so
drugačne od vaših običajnih. Po povrtatku iz teh kratkih stanj se lahko zgodi, da bodo stvari
videti veliko lepše; drevje, cvetje, celo potke se lahko zdijo drugačne in bolj vabljive. To kar
ste doživeli, je bilo kratko obdobje pozitivne odvisnosti ali meditacijsko stanje duha. Vstopili
ste neposredno v svoj kreativni sistem. To stanje prepoznamo po tem, da so se nam pojavile
nove misli in zamisli, da ste se kako minuto ali več počutili odlično, morda celo zamaknjeno.
Fizično ste morda dobili občutek moči in samozavesti, kot, da je vašemu bitju dodano nekaj,
česar prej ni bilo, začnete se zavedati svojega kreativnega sistema. Nove misli, novi občutki in
celo sugestije novih vedenj pronicajo v našo zavest. Večina je neuporabnih, vendar celo bežen
vpogled v svojo lastno nerazredčeno kreativnost prinaša občutek moči in samozavesti; to vedno
spremlja izločanje naravnih opiatov, kar čutite kot izbruh zadovoljstva.. Mojstri zena so se
stoletja trudili najti pot do tega stanja-imenujejo ga satori- to je stanje, ko se slike iz vaše glave
in svet okoli vas zmešajo med seboj, kot bi bila to ena slika in ostane le še kreativnost. Tekači
in drugi meditatorji pravijo, da v tem stanju doživljajo valove kreativnosti, ko rešujejo
probleme. Ko tako nadaljujejo, spoznavajo svoj duh, kot zelo privlačen kraj vreden obiskov in
se že vnaprej veselijo teh krakih potovanj v lastno kreativnost. S poznavanjem dostopa do
kreativnosti lahko svojemu življenju vlijemo več novih moči
Vsako fizično bitje je vaš partner pri soustvarjanju. Če bi sprejeli to idejo in cenili raznolikost
prepričanj in želja, bi vsi doživljali življenje veliko bolj srečno, zadovoljujoče in izpolnjujoče.
3
Glasser: Teorija Nadzora
11
TEORIJA O ŠIRITVI KREATIVNOSTI, O ŠIRJENJU VESOLJA.
8
Iz raznolikosti nasprotij se rodijo vaše izbire in želje. V trenutku, ko se izbira pojavi, začne v
skladu z Zakonom privlačnosti k sebi privlačiti bistvo izbranega in takoj se začne širitev,
razvoj. Ko ste pozorni na počutje in še naprej izbirate pozitivne misli v zvezi z novorojeno
izbiro, ostajate povezani z njo. Tako se polagoma in brez težav začenja pojavljati v vašem
življenju. Želja je postala stvaritev. Hkrati z novo pridobljeno fizično manifestacijo želje, se vaš
pogled še bolj razširi. Vaše vibracije in vibracije vsega v zvezi z vami so se do neke mere
dvignile in premaknili ste se v novo skupino nasprotij, ki bo v vas ponovno vzbudila nove
izbire. Ob tem se v vas začnejo porajati zametki novih želja. V trenutku, ko nastane nova želja
začne privabljati ustrezne vibracije in se širiti. Ko ste torej pozorni na počutje in izbirate
pozitivne misli glede na novorojeno izbiro, ostajate vibracijsko povezani z njo. Zato se
polagoma in brez težav pojavi v vaši izkušnji, vi pa ponovno ustvarite željo. In spet pridete do
izrazite jasnosti, kjer vas obdaja nova vrsta nasprotujočih si dejavnikov, kar ponovno povzroči
rojevanje novih zametkov želja. Na ta način se vesolje širi in razvija in vi ste na Vodilnem
robu (to je trenutek in mesto, kjer se trentno nahajate-glede vaše zavesti) širjenja in
razvoja.Vsak dosežek vodi k novi želji in ta vloga se ne bo nikoli končala, ker se nikoli ne
boste prenehali zavedati nasprotij iz katerih se bo vedno znova porodila nova ideja in nova
želja. Vaših želja ne bo nikoli konec in vsaka novorojena želja ima v sebi moč, da privlači po
Zakonu privlačnosti vse, kar je potrebno za njen razvoj in izpolnitev. Na vas je le to, da uživate
na svojem potovanju, v svojih ustvarjalnih procesih..
Različni pogledi so pomembni, ker bogatijo. Vsaki prošnji je ugodeno. Ko se čudovito vesolje
nezmotljivo širi in razvija, nikoli ničesar ne zmanjka in izpolnijo se vse prošnje. Nikoli ni
konca odgovorov na vprašanja, ki nikoli ne nehajo prihajati. Zaradi tega tekmovalnosti ni. Ni
mogoče, da bi nekdo drug dobil, kar je namenjeno vam. Prav tako ne morete sebično zapraviti,
kar je bilo namenjejo nekomu drugemu. Vse želje so izpolnjene, vsem prošnjam je ugodeno in
nikogar ni, ki mu ne bi bilo odgovorjeno ali bi ostal neljubljen oziroma neizpolnjen. Ko ostajate
povezani s tokom energije, vedno dobite in nikomur ni treba izgubiti, da bi vi dobili. Vedno je
vsega dovolj za vse. Če kdo ne prejema, za kar prosi, ni zaradi tega, ker ni dovolj virov. Do
tega lahko pride samo takrat, ko oseba, ki ima določeno željo, ni usklajena s svojo prošnjo.
Nobenega pomanjkanja ni, nobenega tekmovanja. Gre le za to, ali si dopustite dobiti, kar
prosite, ali ne.
Kreativni viri nas pripeljejo do virov, ki nam ponujajo ideje, katere pa niso nujno uporabne.
Načrtovanja po »Disneyevi teoriji« nam pomaga idejo spraviti v realnost. Postopek realiziranja
ideje gre pri tej metodi skozi tri faze; prva je faza sanjača, to je faza zbiranja idej. Druga faza je
faza realista, pri kateri se vprašamo o realnih možnostih izvedbe ideje. Pri zadnji fazi pa si idejo
ogledamo in jo ocenimo skozi pogled kritika, ki naj bi predvidel tudi vse možne neprijetnosti
ali ovire, ki bi lahko nastopile pri izvedbi ideje.
*
Hicks/117
12
3.5. Predvideni rezultati
Ustvarjalna vizualizacija pomeni vidno predstavo, s katero ustvarimo tisto, kar si želimo. Je
nekaj takega kot navdih za umetnika ali zamisel za znanstvenika: z njo se proces ustvarjanja
nečesa novega začne
Vsi vizualiziramo, to je nekaj kar počnemo vsako minuto dneva. Svoje življenje načrtujemo in
živimo glede na podobe v našem umu. Vizualiziramo na primer tudi takrat, ko se odločimo, da
gremo na pot, pred tem si v glavi določimo cilj in pot po kateri bomo prišli do cilja. Prav tako
vizualiziramo semaforje, stres,... Vizualizirate z domišljijo in le-ta vzpodbudi ustvarjanje. To,
da pričakujemo, da se bodo vizije uresničile je več kot vizualiziranje, to je dejanje stvarjenja,
ustvarjanja. Ko se odločimo kaj si resnično želimo in to vizualiziramo z močno
osredotočenostjo, vero in željo, to sproži delovanje izjemne moči. Ustvarjanje resničnosti skozi
vizualizacijo je naravni proces, ki ga vsi nezavedno uporabljamo. Misli, ki jih mislimo,
ustvarjajo naše življenje. Nekaterim zmedo prinašata le njihovo zaznavanje domišljije in
resničnosti. Sposobnost vizualiziranja lahko razvijamo in sinhrono se bodo razvijale vaše
sposobnosti »slišati«, »čutiti« in »vedeti«.
3.5.1. Teoretični koncepti po posameznih avtorjih, tehnikah
3.5.1.1 Berhendova terorija:
Pripremo oči in sprožimo eidetsko predstavo – doživetje informacij.2
-Z usmerjanjem naših misli na mentalno sliko, koncentriramo kreativno delovanje energije tega
centra, kjer so enakovredno uravnotežene njegove sile.
-vizualiziranje prinaša naš objektivni um v stanje ravnovesja, kar nam omogoča zavestno
usmerjanje toka Energije k natančno prepoznavnemu namenu in pazljivemu nadzoru naših
misli pred vključevanjem toka nasprotne smeri.
-vedno se moramo zavedati, da imamo opravka s čudovito potencialno energijo, ki še ni
spremenjena v nobeno določeno formo in, da jo lahko spremenite v katerokoli specifično
obliko s pomočjo delovnja našega uma. Naša slika nam pomaga zadrževati um osredotočen na
dejstvo, da se vrši pritok te kreativne energije. Preko svoje mentalne slike tudi določamo želeno
smer kreativne moči in tako zanesljivo izvajamo opredmeteno realizacijo naše slike.
-za ohranjanje naših miselnih form ne gre za nikakršen izjemen napor, ko pravilno
vizualiziramo. Velik napor preprečuje naš namen in sugerira zavesti nasprotno silo, proti kateri
se je potrebno boriti, kar ustvarja pogoje, ki so nasprotni naši sliki
-z vzdrževanjem željene slike v radostnem miselnem okviru, zaklenemo ven vse misli, ki bi
lahko razkropile ali razpršile spiritualno jedro naše slike. Ker je zakon kreativen v svojem
delovanju, se naša uporabljena namera zanesljivo izpolni
-bolj pomembna stvar pri vizualizranju je, da je potrebno prej ustvariti mentalno sliko z
namenom določanja kvalitete, ki jo posredujemo sprva neizoblikovani substanci in energiji,
kakor pa prirediti določene okoliščine za manifestacijo. To je delo same kreativne sile. Zelo
naravno bo izgradila svoje lastne oblike izražanja in nam prihranila mnoge nepotrebne
13
zaskrbljenosti, če ji bomo le dopustili. Naše resnične želje so ekspanzija energije v določeno
smer (v skladu z našimi slikami; zdravje, bogastvo, pogum, odnosi...) in to tako dolgo, dokler
ne prejmemo (kar gotovo bomo, če z zaupanjem vzdržujemo svojo sliko). Zelo pa priporoča, da
svojih postopkov delovanja, svojih mentalnih slik nikomur ne omenjate.
3.5.1.2. Hicks v svoji bolj natančni razlagi predlaga;
da se odprete za sprejemanje prek sledečih vprašanj:
Ali čutite koliko dobrobiti teče skozi vas?
Ali se zavedate koliko okoliščin in dogodkov je na voljo izključno vam?
Ali čutite kako oboževani ste?
Ali doživljate kako stvaritev vesolja ustreza popolnosti vašega življenja?
Ali razumete kako ljubljeni ste, kako blagoslovljeni, kako oboževani in kako pomemben del
ustvarjalnega procesa ste?
Hicks-ova, avtorja knjige; »Prosite, dano vam je« prenašata Abrahamovo sporočilo, ki pravi, da
nismo tukaj le zato, da bi iskali pot, se razvijali, napredovali, temveč predvsem zato, da bi
doživljali neizmerno radost. Po njunem je edini razlog, da ne dobimo zaželenega v tem, da vaše
sedanje vibracije ne ustrezajo vibraciji vaše želje. Lahkotno delček za delčkom se osvobodite
svojih upirajočih misli, edinega dejavnika, ki ne dovoli, da bi se želja uresničila. Olajšanje je
znak, da se osvobajate upora. Želja je tista, ki vodi večnost v neskončnost. Ko se boste povezali
s svojo željo, bo skozi vas stekla nefizična energija, ki utvarja vaše svetove, kar pomeni
navdušenje, strast in zmagoslavje.
Trije koraki do tega kar želite delati, biti ali imeti:
1.korakPROSITE (vaša naloga)se zgodi sam od sebe kot posledica vsakodnevnih izkušenj
2.korak VESOLJE ODGOVORI (ni vaša naloga) je delo Ne-fizičnega
3.korak SPREJETI ALI DOPUSTITI DANI ODGOVOR (vaša naloga) s tem, da uglasite
vibracijsko frekvenco svoje želje-umetnost dopuščanja
2
G.Behrend. (2011/49,50). Tvoja nevidna moč. Ljubljana: Atelje Doria.
14
3.5.1.3. Troward
ki je tudi navdahnil Genevieve Behrend, da je pričela proučevati delovanje mentalne znanosti,
v svojem delu z naslovom The Dore Lectures pravi;3»Moj um je center božanskega delovanja.
Božansko delovanje je vedno širjenje in polnejše izražanje in to pomeni ustvarjanje nečesa
onkraj tega, kar je predtem minilo, nekaj povsem novega, kar ni bilo vključeno v preteklo
izkušnjo, čeprav iz nje izhaja z urejenim zaporedjem rasti. Ker torej božansko ne more
spremeniti svoje vrojene narave, mora z menoj delovati na isti način, zato se bo v mojem
posebnem svetu, katerega center sem, vedno gibalo naprej, da bi ustvarilo nove okoliščine,
vedno v napredovanje vseh, ki so minile predtem«.
»Jaz sem vsa materija, ki obstaja; Jaz (ideja) Sem začetek vseh oblik, vidnih in nevidnih.«
V svoji knjigi Edinburška predavanja, v poglavju o Vzrokih in pogojih pravi:
3
»Da bi dosegli dobre rezultate, moramo pravilno razumeti naš odnos do velike neosebne moči,
ki jo uporabljamo. Inteligentna je in mi vsi smo inteligentni in ti dve inteligenci morata
sodelovati.« Ne smemo prileteti naravnost v zakon in pričakovati, da bo za nas storil tisto kar
lahko naredimo sami in za kar moramo uporabljati svojo lastno inteligenco z vednostjo, da
deluje kot instrument večje inteligence.
3.5.1.4. Berhend
»V dejanski praksi moramo najprej izoblikovati idealni osnutek našega objekta z določenim
namenom-vtisniti ga v Univerzalni um. To je zamisel, ki zahteva razmišljanje izven nivoja
zgolj priložnostnega fantaziranja, in nato potrjuje, da je naše poznavanje Zakona dovolj dober
razlog za umirjeno pričakovanje ustreznega rezultata in, da bodo k nam zato prišle vse potrebne
okoliščine v primernem zaporedju. Nato se lahko usmerimo k vsakdanjim opravkom z mirnim
zaupanjem, da so osnovne okoliščine že tam ali, da se bodo kmalu pojavile. Če jih trenutno še
ne vidimo, si dopustimo zadovoljno umiriti se ob spoznanju, da spiritualni prototip že obstaja
in čaka, dokler se določene okoliščine, usmerjene v želeno smer, ne pričnejo razkrivati. Lahko
gre za zelo majhno okoliščino, vendar je smer in ne velikost tista, ki jo je potrebno upoštevati.
Kakor hitro to vidimo, bi jo morali upoštevati kot prvi poganjek semena, posajenega v
Absolutno. »Za vse stvari, ki jih želiš, verjemi, da si jih prejel, in prejel jih boš.«3
3
T.Troward/G.Behrend. (2011/58,59,65,66). Tvoja nevidna moč. Ljubljana: Atelje Doria.
15
3.5.1.5. Atkinson
Ko boste z zakoni Vesolja zavestno postali eno in ko boste razumeli, zakaj se stvari odzovejo,
kot se, bosta jasnost in razumevanje zamenjala skrivnost in zmedo. Znanje in zaupanje bosta
nadomestila dvom in strah, trdnost bo nadomestila negotovost, in vaše življenje bo v osnovi
spet vodila radost. Obstaja neomejeni tok dobrobiti in izobilje vseh vrst, ki sta vam vedno na
voljo, vendar morate biti s sprejemanjem tega usklajeni. Ne morete se jima na eni strani upirati
in ju istočasno sprejemati.
V primeru, da imamo priložnost priti v stik s posamezniki, ki jim je »uspelo« in pričakujete, da
so to superiorni ljudje, boste presenečeno ugotovili, da niso nič posebnega, da so povsem
običajni ljudje. Za kaj pravzaprav gre, v čem je veličina njihovih dosežkov? Enegijo in
nepremagljivo namero uporabljajo skupaj; energija brez namere ne deluje. Mnogo ljudi ima
veliko energije, vendar jim primanjkuje zbranosti, ki bi jim omogočila zbrane moči usmeriti v
pravi cilj. Energije ljudem običajno ne primanjkuje, vendar jo mnogokrat uporabljajo brez
usmeritve in jo stalno izgubljajo; nepremišljeno se lotijo ene zadeve, nato se vpletejo v drugo,
ukvarjajo se z nepomembno malenkostjo in izgubijo veliko energije in sil živčnega sistema.
Velikega cilja pa niso več zmožni doseči. Spodleti jim, saj energije s pomočjo volje ne
usmerijo proti željenemu cilju. Ljudje, ki jim je uspelo verjamejo vase in v svojo naravno moč,
v lastno zmožnost osredotočenja na delo, kadar delajo, in v svoje sposobnosti, preprečijo pa
izgubljanje moči ko ne delajo. Verjamejo vase in delujejo tako, da je pomembno vsako
dejanje. Nič ni predobro za VAS, ne bojte se vprašati, zahtevati, vzeti. Dobrine tega sveta
pridejo le k tistim, ki so dovolj pametni, da dojamejo , da jim pripadajo dobre stvari po pravici
in ki so dovolj pogumni, da si jih vzamejo. Ne glede na to kaj prosite, le zahtevate tisto kar vam
pripada. Bolj goreče zahtevate-bolj zaupate, da boste to prejeli-bolj si boste priazdevali to
pridobiti-zanesljivo boste prejeli. Močna želja-pričakovanje z zaupanjem-pogumno delovanjete stvari vam prinašajo stvari v vašo last.
Opozarja na to, da so misli resnični predmeti. Najprej gredo pred vami v vse smeri, se združijo
z istovrstnimi sorodnimi mislimi-nasprotujejo mislim drugačnih značilnosti-oblikujejo zvezegredo kamor so pritegnjene-potujejo proč od miselnih centrov, ki jim nasprotujejo. Vaše misli
privlačijo misli drugih, ki so bile navzven poslane zavedno ali nezavedno. Toda privlačijo le
tiste misli, ki so v harmoniji z njimi samimi. V svetu misli enako privlači enako in nasprotja
odbijajo nasprotja. Če svoj um naravnate na smernice poguma, zaupanja, moči in uspeha, k sebi
privlačite misli istih značilnosti, ljudi takih značilnosti, stvari, ki ustrezajo vaši mentalni
uglasitvi. Vaše prevladujoče misli ali razpoloženja določa tisto, kar bo pritegnjeno k vamizbere vam vašega mentalnega partnerja. Sprejmite delovanje zakona. Naj bo del vas. Vrzite se
v njegove tokove. Obdržite ravnovesje, naravnajte um na načela poguma, zaupanja i uspeha.
Bodite v stiku z vsemi tovrstnimi mislimi takih lastnosti, ki se izžarevajo vsako uro iz stotin
umov.
6
W.W.Atkinson/Julija Doria 1906/63,64,73,74/Vibracije misli
16
Če je vse to res, zakaj potemtakem toliko ljudi doživlja nezaželeno?
Zelo dobro razumemo vse dejavnike, ki so potrebni, da pripotujemo iz enega mesta na drugo;
potrebno je določiti cilj, predvideti pot, upoštevati oznake na poti in se vztrajno držati poti. Vaš
smerokaz na poti k doseganju željenega cija so čustva. Ko boste razumeli jasnost, ki jo dajejo
vaša čustva, se ne bo nikoli več zgodilo, da ne bi vedeli kaj v posameznem trenutku delate s
svojimi mislimi. Vedno se boste zavedali , če se v danem trenutku pomikate proti cilju oziroma
želji ali stran. Zavedanje o tem kako se počutite, vam bo zagotavljalo iskano jasnost in nikoli
več se ne boste izgubili na vaši poti. Ko boste vedeli, da greste v smeri svojih želja, se boste
lahko sprostili in začeli uživati na čudovitem potovanju.
Ste podaljšani del Izvorne Energije. Ste čista pozitivna Energija, ste ljubezen. Pričakujete dobre
stvari, spoštujete in ljubite sebe. Spoštujete in ljubite druge. Prirojeno vam je, da cenite sebe in
druge. Da cenite sebe in druge, predstavlja največje vibracijsko ujemanje z Izvorno Energijo
česarkoli, ste bili priča kjerkoli v vesolju. Ko ste osredotočeni na kaj, kar cenite, je vaša
trenutna izbira misli tako zelo podobna tistemu, kar dejansko ste. Posledica je, da vas navdajajo
čustva ljubezni in radosti. Počutite se zelo dobro.
3.5.1.6. Ana Kolman
v članku »Moč misli in moč molitve« pravi: Ko je Albert Einstein ob rob enemu največjih
znanstvenih odkritij, torej svoji relativnostni teoriji, zapisal:«Najbolj od vsega me zanima, kaj
misli Bog!«, je pravzaprav potrdil relativnost vseh empiričnih znanosti in priznal kot absolutno
le misel Boga. Dva pojma, ki sta na empirični in kognitivni ravni težko razložljiva. Bog
verjetno ne bi bil Bog, če bi ne bil nedoumljiv. In misel bi postala najmočnejša sila,
najmočnejše orodje ali pa celo najmočnejše orožje, če bi jo znali uporabljati, usmerjati, torej
voditi v smer realizacije želje, cilja, namena.
Ne glede na to ali govorimo o Bogu, Kozmosu, Univerzumu, Prasili, Stvaritelju – govorimo o
čisti misli, ki vpliva na materijo ali o t.i. miselnem energijskem polju. Zavedati se je potrebno,
da ima vsaka stvar v prostoru in času svoj smisel, namen in pomen. Nič ni kar tako – brez
pomena. Niti ena sama misel ni niti slučajna, niti nepomembna. Vse, tudi nematerializirana
misel, sproži neko dogajanje. Zato je potrebno obvladati znanje ustvarjanja misli z jasnim
namenom, kontrole misli, selekcije in usmerjanja misli v materializacijo le-teh. Vsako misel, ki
nam »šine« v glavo, je potrebno selekcionirati po namenu: ali bo materializacija te misli
ustvarila stanja oz. okoliščine, ki bodo v nas vzbujali občutke ugodja, ali bo materializacija te
misli ustvarila občutke neugodja, bolezni, nesreče. Vzporedno je potrebno misli razvrstiti na
misli,ki jih vzbuja opazovanje, kreiranje in gledanje s srcem.
Ko opazujemo, kopičimo informacije, ki jih bomo uporabili kot vodilo, ko bomo kreirali naše
življenje. S selekcijo misli po tem ključu izločimo misli in miselne vzorce, ki niso v kontekstu z
našo lastno kreacijo življenja. Saj si ne želimo težav in problemov! Spoznanje, da je vse, kar se
pojavlja v snovnem svetu, materializacija misli, naj vodi vsako našo misel! V misli, katerih
materializacija bi ustvarila občutke ugodja, veselja, sreče, blaginje in zdravja, je potrebno
usmeriti toliko koncentrirane energije, da se misel preprosto utelesi. Misli, katerih
materializacija pa bi ustvarila negativne občutke in stanja, je potrebno takoj izločiti in jo
nadomestiti s pozitivno mislijo! Torej v trenutku, ko zaznamo neko misel, postavimo vprašanje,
17
kakšne bi bile posledice miselne realizacije.
Naš organizem deluje kot kvantna resničnost: če se nekje v prostoru in času nekaj zgodi, se
sprememba odrazi v celotnem kvantnem polju. Zato niti misel v fazi nematerializiranega stanja
ne ostane brez posledic v kvantnem prostoru! Ustvarja naše pogoje bivanja in kreira naš svet v
malem.
Vsaka misel ima kreativni potencial. Najmočnejši potencial imajo misli, ki vzbujajo močna
čustva. Najmočnejše oz. temeljno čustvo, ki ga človekova zavest lahko čuti, je ljubezen. Je
najbližje izvoru življenja in edini možni prevodnik univerzalne informacije. Zato z Bogom
lahko komuniciramo edino iz srca, iz ljubezni in z molitvijo.
Misel je najmočnejša sila, ki deluje v odvisnosti od naše volje, ki sledi naši želji.
»Smo to, kar je naša globoka želja, ki nas vodi.
Kakršna je naša želja, takšna je naša volja,
kakršna je naša volja, takšna so naša dejanja,
kakršna so naša dejanja, takšna je naša usoda«.
(Upanišade)
Večina ljudi svojih misli ne usmerja z namenom, da bi ustvarili, kar si želijo. Preprosto
opazujejo to, kar se okoli njih dogaja. Pri tem svojo pozornost usmerjajo v opazovanje zunanjih
okoliščin in drugih ljudi in s tem sprožijo proces, da zunanje okoliščine in drugi ljudje
usmerjajo njihovo življenje. Tako zelo so zaposleni s to usmerjeno pozornostjo navzven, da se
odtujijo sami sebi in na koncu niti ne vedo več, kaj je pravzaprav njihova lastna življenjska
želja, še manj pa, kaj bi bilo potrebno narediti, da jo realizirajo.Svoje misli lahko namensko
usmerjamo! Pri tem je nujno upoštevati dejstvo, da je pogoj za uspeh pri materializaciji misli
odmisliti pretekli čas. Ljudje več kot 90% svojih misli, torej energije in časa, usmerjajo v
razmišljanje o dogodkih v preteklosti. Ti dogodki so nas res izoblikovali v to, kar smo v tem
trenutku, dali so nam določene izkušnje (ali pa blokade), v tem trenutku pa preteklosti ne
moremo niti spremeniti niti časa zavrteti nazaj, zato je vsaka misel, usmerjena nazaj, brez
pomena. Namesto, da se na vso moč trudite izbrisati preteklost, se osredotočite na sedanjost, na
trenutek tukaj in zdaj in usmerite svoje misli na tisto, kar si želite! Drugi pogoj za vodenje misli
je upoštevanje zakona privlačnosti, po katerem deluje moč naših misli. Vse v vesolju temelji
na privlačnosti. Zakon privlačnosti združuje ljudi, situacije in misli z enako vibracijo. V
življenje privlačimo stvari, ljudi, okoliščine, o katerih razmišljamo! Naša misel deluje kot
ključ: če razmišljaš o nekom in usmeriš svojo pozornost v subjekt svojega razmišljanja, mu daš
s tem ključ od vrat v tvoje življenje. V naše življenje nikoli ne stopijo ljudje ali okoliščine, o
katerih ne razmišljamo, nas ne zanimajo,… Vedno dobimo tisto, o čemer razmišljamo, pa naj si
to želimo ali ne. Ko na nekaj misliš, sprožiš zakon privlačnosti. Pozornost, ki jo nečemu
posvečaš, to vključi v tvojo vibracijo in zakon privlačnosti ti to dostavi, četudi rečeš ne. Če
želiš stvari spremeniti, jih moraš videti takšne, kakršne želiš, da bi bile, namesto, da se
osredotočaš na to, kakršne so. Zakon privlačnosti se odziva na misli, ki jih mislite: ne loči
med mislijo, ki jo je skreiral naš um kot posledica opazovanja nečesa, in mislijo, ki jo je
ustvarila naša domišljija. V obeh primerih se misel frekvenčno naveže na predmet privlačnosti
in če se boste dovolj dolgo ali dovolj močno miselno osredotočali,
bo postal vaša realnost.
*več ..\Moč misli in moč molitve.mht..\MOČ MISLI IN MOČ MOLITVE.docx
18
Vladimir Megre v uvodu svoje knjige Energija življenja pravi:»Človekova usoda! Mnogi so
navajeni misliti, da usodo posameznikov in sveta oblikuje nekdo od zgoraj. Toda ta nekdo
samo daje slehernemu človeku na razpolago najmočnejšo vesoljsko energijo, ki je sposobna
spreminjati usodo vladajočih in ustvarjati nove galaksije. Le redki vedo, da to silovito energijo
v sebi nosi samo človeška misel!«
3.5.1.7. Rhonda Byrne v knjigi »The secret« pojasnjuje;
-Velika Skrivnost življenja je zakon privlačnosti.
-Zakon privlačnosti pravi, da se podobne stvari privlačijo med seboj. Ko torej na nekaj
pomislite, pritegnete k sebi nove podobne misli.
-Misli so magnetne in imajo lastno frekvenco. Ko mislite, vaše misli potujejo v Vesolje in z
magnetno močjo pritegnejo stvari, ki so na isti frekvenci. Vse kar oddate navzeven, se vrne k
izviru-torej k vam.
-Ste nekakšen človeški oddajnik, saj s svojimi mislimi oddajate frekvenco. Če bi radi v svojem
življenju kaj spremenili, zamenjajte frekvenco. To spremenite tako, da spremenite svoje misli.
-Misli, ki se porajajo v vas v tem trenutku, ustvarjajo vaše življenje v prihodnosti. Tisto o
čemer največ premišljujete in na kar se najbolj osredotočate, bo postalo vaše življenje.
-Vaše misli postanejo stvari
3.5.1.8. Tehnika THETA.
»Theta« je ime, ki so ga znanstveniki dali možganski valovom, ki jih telo doseže v stanju
globoke sproščenosti, oziroma meditacije. Valovanje možganov v Theta stanju je 4-7 Hz in v
tem stanju laho vidite, slišite in delate z Virom. Vsak človek se lahko nauči vstopati v Theta
stanje v nekaj minutah. Možganski valovi Theta s frekvenco med 4 in 7 Hz lahko potujejo tudi
do 75.000 kilometrov daleč, Alfa valovi s frekvenco 8 in 13 Hz pa do 37.500 kilometrov. To
pojasnjuje tudi prenos misli na daljavo. Kot potrditev spremembe prepričanja dokazuje
testiranje mišič ali kineziologija, saj je naše fizično telo inštrument, ki ga imamo na voljo.
Theta stanje zavesti. Stanje globoke sproščenosti je eno izmed petih stanj vaših možganov
Vir: www.thetahealingla.com
19
Slika:diagram frekvenc možganskih delovanj; gamma, bets, alfa, theta, delta
Vir: http://theprosperitydoctor.blogspot.com/
3.5.1.9. Vadim Zeland/ Transurfing realnosti/
Vadim Zeland je razvil teorijo nihal, katere bistvo je:
-Vibracijska ujemanja oziroma oddaljenosti posameznih informacijskih polj pojasnjuje z
razdaljo med sektorji; večja je radalja med sektorji, bolj se različice med seboj razlikujejo.
-V življenjsko linijo se vgrajuejejo sektorji s sorodnimi parametri,
-Sevanje miselne energije povzroči materializacjo potencialne različice in svetuje, da se za
srečo ne borite, pač pa si izberete različico, ki si jo želite.
-»nihala« predstavljajo energijsko-informacijsko strukturo, ki jo ustvari več enako mislečih
ljudi. Namen nihal je, da pridobijo čim več ljudi, hranijo se z njihovo energijo, sicer odmrejo.
Nihalo igra na čustva ljudi in jih potegne v svojo mrežo. Destruktivna nihala privržencem
vsiljujejo cilje, ki niso pravi. Nihalu se najlažje izognete tako, da ga vržete iz svojega življenja,
se mu izognete, ga ignorirate,ne pa borite z njim. Probleme lahko rešite, če nihalo, ki je te
probleme ustvarilo, razblinite ali pogasite, oziroma rešite problem tako, da se predate situaciji.
-Val uspeha je srečni razplet okoliščin, ki se nahajajo v prostoru različic, naj vas prevzame prvi
val uspeha in sledila mu bo serija uspehov. Pomembno je, da se otresete vpliva nihal, ki vas
skušajo oddaljiti od uspeha.
-Delovanje sil ravnovesja je usmerjeno na odstranitev odvečnega potenciala, nezadovoljstvo in
obsojanje sile ravnovesja vedno obrnejo proti vam. Odvečni potencial ustvarjate s tem, da se
primerjate z drugimi, z negativnimi reakcijami, če postavljate pogoje, z idealizacijo,
precenjevanjem in dajanjem prevelikega pomena stvarem, s prezirom in vzvišenostjo, s težnjo
po posedovanju, občutenju krivde, s prikrivanjem svojih pomanjkljivosti (le te nadomestite s
svojimi vrlinami),.... skratka z vsem kar ni čista ljubezen.
-Izpolnijo se le tiste želje, ki niso vezane na potenciale pomembnosti in odvisnosti, denar pa bo
kot spremljajoč atribut na vaši poti do cilja prišel sam od sebe. Priporoča, da sprejmete denar z
ljubeznijo in skrbnostjo, zapravite ga pa brezskrbno. Svobodo izbire boste dobili s tem, ko se
boste odpovedali notranji pomembnosti-notranja pomembnost je edina ovira na poti do
izpolnitve želje. Svetuje, da oviram zmanjšate pomembnost, namesto, da jih preskakujete.
-pojasnjuje, da si vsak človek sam ustvarja svoj sloj sveta v katerem živi, ta svet pa je
20
sestavljen iz različnih slojev, ki so položeni drug na drugega. Človek si s tem, ko prenaša
negativno energijo sam slabša sloj svojega sveta. Nikakršni negativni situaciji ne dopustite, da
postane del vašega sloja. Ne dopustiti ne pomeni zbežati, temveč namerno ignorirati in ne
kazati zanimanja. 9
V njegovi drugi knjigi z naslovom Šelestenje jutranjih zvezd ugotavlja, da razum ne more
ustvariti ničesar povsem novega, nove informacije in forme pridejo k razumu preko duše iz
prostora različic. Pojasnjuje pomen notranje in zunanje namere. Primer; ko iščete parkirišče, v
času, ko je le malo možnosti, da ga dobite, notranja namera trdi; le kje se bo našlo prosto
mesto sedaj, ko vsi nakupujejo. Zunanja namera pa po drugi strani dopušča možnost, da se bo
ravno takrat, ko se boste približali marketu, sprostilo parkirno mesto prav za vas. Pri tem gre za
to, da si zunanja namera ravnodušno in brez zdržkov vzame to, kar ji pripada. Ugotavlja, da je
pri ljudeh zunanja namera zablokirana. Nihala so odgovorna za to, da ljudje raje razvijajo
notranjo namero, zunanjo pa izgubljajo. Nihala se hranijo z energijo notranje namere.
Upravljanje z zunanjo namero je mogoče le takrat, ko ste popolnoma neodvisni od nihal.
Miselna energija, ki je usmerjena na dosego cilja se lahko izrazi na tri načine, kot želja, kot
notranja in kot zunanja namera. Pri želji se osredotočimo na sam cilj. Sama želja nima
nikakršne moči. O cilju lahko razmišljate in si ga želite kolikor hočete, a dosegli ne boste
ničesar. Pri notranji nameri se osredotočimo na proces premikanja proti cilju. To sicer deluje, a
potrebno je vložiti mnogo truda. Pri zunanji nameri pa se osredotočimo na to, kako se cilj
realizira sam od sebe. Zunanja namera preprosto dovoli, da se cilj realizira sam, ob tem, da ste
trdno prepričani v to, da različica uresničenega cilja že obstaja in, da si jo morate le še izbrati. Z
notranjo namero cilj dosežemo z zunanjo namero pa cilj izberemo. Notranjo namero bi lahko
opisal stavek; »Zahtevam, da ...« . Zunanjo namero pa spremlja popolnoma drugačno pravilo;
»Okoliščine so takšne, da....«, ali »Zgodi se, da....«. Razlika je velikanska. V prvem primeru
aktivno vplivate na svet, zato, da bi si ga podredili. V drugem primeru pa imate vlogo
stranskega opazovalca, kjer se vse dogaja v skladu z vašo voljo, vendar nekako samo od sebe.
Ničesar ne spreminjate, temveč si stvari izbirate. Notranja namera je usmerjena naravnost na
cilj, zunanja pa je usmerjena na proces samostojne realizacije cilja. Zunanji nameri se ne mudi
k cilju, cilj imate že v žepu. Zunanja namera cilj neizprosno, mirno, brezbrižno in neizbežno
pripelje k realizaciji.
9
Zeland, V. (2008). Transurfing realnosti - prostor različic. Kaoele: MAAT center
21
3.5.2.Seznanjanje s teoretičnimi ter praktičnimi izkušnjami
3.5.2.1. Abrahamovih 22 ppreizkušenih postopkov, ki bodo izboljšali vašo
točko privlačnosti, ki nas vodijo k boljšemu počutju, jasnosti ter uresničenju želja;
1.Kipenje cenjenja
2.Čarobna ustvarjalna skrinja; Ustvarite si lepo škatlo, na katero napišite; »vse kar je notri, je«
in v njo shranite slike (odrezki iz revij) stvari, ki jih želite
3.Ustvarjalna delavnica. Vzemite 4 liste papirja; za moje telo, moj dom, moji odnosi, moje
delo. Na vsakega napišite kaj želite in kaj vam bo to dobrega prineslo; na primer-na list moje
telo; Želim imeti spet idealno težo,..., ker se ob idealni teži bolje počutim.,...To igro se lahko
igrate tudi v mislih, na primer, ko čakate v koloni,...
4.Navidezna resničnost. – ste režiser svojega filma. Ta postopek ni namenjen popravljanju
nečesa, kar ni v redu. Z njim premišljeno aktivirate v mislih sliko, kar povzroči, da oddajate
vibracijo slike, ki ste jo aktivirali. In ko vadite si v mislih predstavljate prijetne slike, te
vibracije dobrega počutja lahko postanejo vaša nova naravnanost. Igra z navidezno resničnostjo
bo v vaše življenje pritegnila čudovite stvari, čeprav jih prej ni bilo. (ne pozabite na 3.korakdopuščanja).
5.Igra razcveta – Učite se zmožnosti predstavljanja; Igrajte se, da vsak dan naredite na banko
polog za 1.000 eur-ov in nato vsak naslednji dan še 1.000 eur več, tako, da 300. Dan položite
300.000 eur-ov. To sproti tudi porabite in si tudi pišite kaj ste s tem denarjem kupili. S to vajo
boste premaknili svojo točko privlačnostiđ
6.Postopek z meditacijo/v 15.minutah boste z meditacjo-osredotočenostjo na dihanje,
spremenili vibracijo.V budnem stanju ali v meditaciji lahko zavestno prepoznate občutek višje
vibracije.
7.Vrednotenje sanj/vaše sanje se vedno ujemajo z mislimi/ Preden greste spat si zadajte nalogo,
da se boste spomnili svojih sanj, če vam prinašajo kaj pomembnega za vas/ Bodite pozorni na
občutke iz sanj. Le-ti vam povedo, kaj s svojimi mislimi privlačite v svoje življenje. Očitno ste
močno doživljali, da so se sanje odzvale na vaše misli. Lahko spremenite tok misli in ni
potrebe,da se neprijetne misli manifestirajo v realnost.
8.Knjiga pozitivnih pogledov/ 2o minut dan v lepo beležko zapisujte prijetno doživljanje,
prijetne, radnostne, vzpodbudne misli o stvareh, ki so vam všeč in jih imate radi.
9.Pisanje scenarijev/delajte se, da ste pisatelj in, da se vse kar napišete tudi uresniči
10.Postopek razdelitve dela/list razdelite vzdolž po sredini; na levo napišite stvari, ki jih morate
in zares nameeravate opraviti danes, na desno pa napišite spisek stvari, za katere želite, da jih
opravi Vesolje. Na ta načim sprostimo stres preobremenjenosti, zmanjševati upor in dvigovati
vibracijo. S tem seznamom se boste lažje osredotočili na želje in osvobodite upora.
11.Segmentni nameni/gre za »tlakovanje« bodočih izkušenj. Vsakokrat, ko se spremeni vaš
namen vstopate v segmentni namen. Če si boste vzeli čas, da se misli pričakovanja pojavijo, še
preden ste v novem segmentu, boste lahko bolj natančno nastavili razpoloženje segmenta, kot
22
če vstopite v segment in ga začnete opazovati, kakršen je že. Vaša premišljena misel pozitivno
vpliva na dogodke. To je ključ za premišljeno ustvarjanje. Tako boste z premišljenim namenom
nadzirali svoje življenje.
12.Ali ne bi bilo lepo, če bi.../s tem stavkom izrazimo drugačno vrsto pričakovanja, nas usmerja
k stvarem, ki jih želimo.
13.Ob kateri misli se počutim bolje? Pri tem bodite pozorni, da boste razmišljali o svojih željah
in ne o odsotnosti stvari, ki jih želite. Počutje vam bo povedalo, katera misel je čista želja in
katera nosi v sebi odsotnost željenega.
14.Čiščenje nereda/Neurejeno okolje lahko povzroči, da je točka privlačnosti nered. Vsaka
stvar nosi svojo vibraciji in ker z vsem v svojem življenju vzpostavljate vibracijski odnos, vaša
lastnina vpliva na vaše življenje. Čiščenje nereda odstranjuje te ovire.
Postopek: www.indekor.info – mediji-članki-revijaAura.pdf
15.Postopek z denarnico/vam bo pomagal, da boste usklajeni z vibracijo, ki se ujema s
prejemanjem denarja. V denarnico dajte 100 Eur-ov in se večrat na dan spomnite na njih, da so
tam in se jih veselite. Čez dan si zapišite številne stvari, ki si jih s temi 100 euri lahko kupite.
Ko greste mimo restavracije veste, da bi lahko vstopili in si naročili čudovito kosilo. Če vidite
nekaj v trgovini se spomnite, da bi si laho kupili, če bi res želeli. Čez dan bi lahko zapravili
3000 eur, če bi želeli. Ko imate pri sebi 100 eur-ov in in jih ne porabite takoj, vaši vibraciji
koristi vsakokrat, ko samo pomislite na možnosti.
16.Obračanje/gre za postopek postopnega dvigovanja vibracije, ko ste v neželeni situaciji in
govorite o tem kaj želite. Čeprav v tistem trenutku vaša želja in vibracija v kateri ste ne
vibrirata enako, se bo s ponavljanjem govorjenja o tem kaj želite spremenila, dvignila.
17.Kolo osredotočanja/vam pomaga razviti vaše vibracijske vzorce pri tistih stvareh, ki vam ne
koristijo. Je postopek pri katerem dobesedno vodite misli v boljše počutje in v boljšo točko
privlačnosti. Uporabo postopka uporabite v vsakem trenutku, ko se globoko zavedate, česa ne
želite, podate splošno trditev, ki se ujema z vašo željo.Tedaj posegate po vibracijskem
ujemanju in dosežete nekakšno olajšanje. To ljubeznivo trditev skušajte zadržati vsaj 17
sekund in tako boste pritegnili še druge ljubeznive trditve, kar bo dalo zagon novemu
prepričanju. Vzemite si 15 do 20 minut, ko se kaj zgodi in imate močne negativne občutke ali
kadarkoli želite začutiti večjo jasnost.
18.Najdenje točke počutja/uporabite domišljijo in se pretvarjajte, da je vaša želja že uresničena
in, da sedaj že uživate v njenih podrobnostih.
19.Osvobajanje od upora prinaša osvobajanje od dolgov/Namesto, da bogastvo čutite ga
dopustite.
20.Predajajnje nalog menedžerju/Imate takega menedžerja; vesoljni Zakon privlačnosti dela za
vas, le prositi ga morate in on se takoj odzove na vašo prošnjo. Zaposlite ga, ne pa da se v
brezdelju sonči, vi pa izgorevate v preobilici dela. Izrazite mu želje in pričakujte rezultate.
21.Vrnitev v naravno stanje zdravja/Udobno se namestite, uležite za 15 minut in si preberite
seznam prošenj vašim celicam;-Naravno je, da je moje telo zdravo,-četudi ne vem kaj storiti, da
23
bi mi bilo bolje, moje telo ve, -moje notranje bitje se popolnoma zaveda fizičnega telesa,- se
osredotočite na dihanje, poskusite zaspati, zaupajte in uživajte ob spoznanju, da je VseDobro.....(več Hicks/stran320)
22.Vzpenjanje po čustveni lestvici/bolje, ko se počutite, manj je upora, slabše ko se počutite
več je upora. Stopnjo upora vam bo pomagal znižati postopek dvigovanja po čustveni lestvici.
Ko zavestno določite svoje trnutno čustveno stanje, laže razumete ali izberete misli, ki vas
pomikajo bliže k zaželenemu ali stran od zaželenega. Če ste se resnično namenili izboljšati
čustveno stanje oziroma počutje, bo vse kar si želite, hitro sledilo.
4.OSNOVNE TEŽNJE POSAMEZNIKA (ni nujno skupine, sistema)...
Za vsakim dejanjem je pozitiven namen ali za vsako željo je želja, da bi se počutili dobro. Ljudje si
želijo izpolnitev želje, ker verjamejo, da se bodo počutili bolje, če se jim bo uresničila in to je edini
razlog in velja za vsako željo, bodisi, da gre za kaj materialnega, zdravje, razmerje ali okoliščine. V
življenju zato niso merilo uspeha stvari ali denar, ampak koliko radosti čutite.
4.1. želje
Coaching ni svetovanje. Še tako dober coach ali kdorkoli s še tako dobrimi nameni ne more
vedeti kaj je primerno za vas. Le vi sami veste. Tudi zato je to najprimerneša oblika podpore in
pomoči na poti do odkrivanja lastnih virov.
Pomembno je, da veste KAJ ŽELITE, in ne kaj ne želite, saj s tem usmerjate pozornost na
izpolnitev vaših želja, v nasprotnem primeru vas okolje pritegne v smer delovanja želja vašega
okolja ali pa usmerjate pozornost v to kar ne želite. Po zakonu privlačnosti dobite to kamor
usmerjate vašo pozornost.
8
Ko si nekaj zares želite in razmišljate o želji in občutite zadovoljstvo, se vaša miselna vibracija
ujema z željo.Tok iz izvora teče skozi vas k želji brez ovir in upora. To imenujemo dopuščanje,
toda, ko si nekaj zares, zares želite in ob tem občutite jezo ali strah ali razočaranje, pomeni, da
ste usmerjeni v nasprotje svoje želje. S tem uvajate v skupno vibracijo še vibracijo neujemanja.
Stopnja negativnih čustev, ki jih doživljate, kaže na stopnjo upora, da bi prejeli, kar želite.
Trije koraki na poti k uresničitve vaše želje;
-prvi korak-izrazite prošnjo
-drugi korak: odgovor je dan
-tretji korak- dopuščanje.
V primeru, da ne pride do uresničitve želje, ni prišlo do tretjega koraka-dopuščanja.
8
Hicks/121
24
Svoje najgloblje občutke lahko uporabimo, da nas premaknejo in usmerjajo proti našim ciljem.
Če se le s težavo motivirate, potem morda počnete stvari, ki si jih zares ne želite.
Vprašanja za formiranje želja;
-Kaj počnete tako radi, da bi to počeli tudi zastonj?
-Katere stvari vas zanimajo?
-Kaj vas navdihuje?
-Kaj vam daje energijo?
-Se res dobro poznate?
-Ali počnete stvari zato, ker imate občutek, da jih morate?
Stavki, ki bi si jih morali zastaviti večkrat v življenju. Razumeti samega sebe v veliki meri
pomeni tudi poznati svoje notranje želje.
Vsakdo ki ni srečen tukaj in zdaj in misli, da bo srečen drugje v drugačnih okoliščinah, naj bi se
vprašal in dejansko začutil:
-Kaj menite, da je tam in kako se boste počutili, ko boste tam?
Saj dokler govorite o »tukaj« in čutite, kaj je »tukaj«, ne morete priti »tja«. Če ste navajeni
razmišljati in govoriti o tem, kjer trenutno ste, ni lahko nenadoma spremeniti vibracije in začeti
misliti in čutiti nekaj povsem drugega-nimate dostopa do misli in občutkov, ki se zelo
razlikujejo od »vibracij«, ki ste jih oddajali v zadnjem času. Zakon privlačnosti, ne dopušča, da
bi preskočili vibracijski razpon. Ko čemu posvečate pozornost samo nekaj sekund, aktivirate
ustrezno vibracijo v sebi. Dlje, ko ste osredotočeni na kaj, lažje postaja nadaljnje osredotočanje,
ker s pomočjo zakona privalčnosti privlačite druge misli ali vibracije, ki so bistvo začetne misli.
Ko ste 17 sekund osredotočeni na kaj, se aktivira ustrezna vibracija.Ko osredotočenost postaja
močnejša in vibracija jasnejša, vam zakon privlačnosti prinese več podobnih misli. Na tej točki
vibracija nima velike moči privlačnosti. Ob nadaljnjem osredotočanju postane moč vibracije
daljnosežnejša. Če vam uspe ostati osredotočeni na neki misli vsaj 68 sekund, je vibracija
dovolj močna, da se začne njena manifestacija. Ko se vedno znova vrnete na čisto misel in ste
osredotočeni nanjo vsaj 68 sekund, v kratekm času (v nekaterih primerih v nekaj urah, v drugih
v nekaj dneh) ta misel postane prevladujoča. Ko dosežete
prevladujočo misel, boste
doživljali temu primerne manifestacije, dokler prevladujoče misli ne boste spremenili.
Zapomnite si:
-misli, ki jih mislite so vaša točka privlačnosti
-dobite tisto o čemer razmišljate, če to želite ali ne
-vaše misli so vibracija, na katero odgovori zakon privlačnosti
-ko se vibracija razvija in postaja močnejša, na koncu postane dovolj močna, da pride do
manifestacije,
-z drugimi besedami, kar mislite(in čutite) in kar se manifestira v vaši izkušnji, se vedno ujema.
8
Hicks/145,146
25
4.2. Kako postanemo nesprejemljivi za škodljive vplive privlačnosti
misli?
4.2.1. Obvladovanje strahu
-Enostaven in definitivno najučinkovitejši način je, da odrežemo strah in skrbi, saj so te misli
vzrok za neuspeh in trpljenje. Strah izhaja iz negativnega in tekmovalnega mišljenja. Z
vztrajnim delovanjem pa se ga lahko osvobodi vsak posameznik.
-zavedanje zakona privlačnosti; močno pričakovanje je mogočen magnet. Če si nekaj močno
želite in to pričakujete z zaupanjem, mirno, samozavestno in v pričakovanju, se vam odpirajo
poti prek katerih k vam prihaja vse kar vam bo pomagalo pri uresničitvi vaših želja; osebe,
stvari, okoliščine, dogodki. Zavedati pa se moramo, da enako ta zakon deluje tudi za stvari, ki
se jih bojimo ali kako drugače negativno in močno čustvujemo. Zakon privlačnosti poskrbi, da
z vztrajnim ponavljanjem misli strahu in skrbi pritegnemo v svoje življenje tudi situacije, ki jih
ne želimo. Proti negativnim miselnim navadam se je nesmiselno boriti, najboljši način kako
premagati navado strahu je, da si mentalno predstavljate in čutite pogum, oziroma za vsako
negativno misel poiščemo pozitivno, izraženo v pozitivni obliki, v sedanjiku; namesto »ne
bojim se« izrazite trditev »pogumna/en sem« ali »pogum je povsod v meni«. Miselno trenirajte
pogum, dokler se pogum ne zasidra v vaših »starih možganih«; predstavljajte si sebe v
situacijah, ko pogumno nastopate v raznih situacijah, mislite o sebi kot o pogumni osebi.
Pogum na vso moč sproži delovanje. Ponavljanje afirmacije: JAZ lahko in JAZ bom, je močan
magnet, ki privlači vse kar tedaj potrebujemo za doseganje cilja in uspeha. Za ljudi, ki se
ravnajo po tem načelu rečejo, da »imajo srečo«, čeprav gre le za miselno naravnanost. Naj bo
torej prevladujoče mišljenje, delovanje, govorjenje in tudi sanjanje; »JAZ lahko in JAZ bom«
in kmalu boste začutili, da se nove vibracije odražajo v dejanjih, da prinašajo rezultate. Beseda
»pogum« naj bo vaše geslo in odražajte jo v dejanjih.
*
Ker Zakon privlačnosti vpliva na razvoj naših misli, je nemogoče, da bi usmerili pozornost na
kaj, ne da bi se vsaj do neke mere povezali s tem. Dlje, ko mislite misel in pogosteje, ko se
vračate k njej, močnejša postaja vaša vibracijska povezava. Ko dosežete močnejšo povezavo z
neko mislijo, vam občutki pokažejo, ali ste bolj ali manj povezani z izvorom. Z drugimi
besedami; več pozornosti, ko dajete nečemu, močneje vaši občutki kažejo ujemanje ali
neujemanje s tem, kar resnično ste. Če je predmet vaše pozornosti v skladu z Izvorom, boste
čutili ujemanje misli v obliki dobrih občutkov. V nasprotnem primeru boste začutili neujemanje
misli kot slabe občutke.
Vsaka misel, ki ji namenjate pozornost, se razvije in postane del vaših vibracij ne glede na to,
ali je to misel na tisto kar si želite ali česar si ne želite. V svojo izkušnjo privabljate to, na kar
usmerjate svojo pozornost. Ker vesolje temelji na privlačnosti, ni mogoče izključiti ničesar. Gre
samo za vključevanje. Ko torej vidite nekaj, kar bi želeli doživeti, svojo pozornost usmerite v
to, rečete da in s tem vključite v svojo izkušnjo. Ko pa vidite nekaj, česar ne želite doživeti,
svojo pozornost usmerite v to, rečete ne in prav tako vključite v svojo izkušnjo. Ne privabite s
svojim da in ne izključite s svojim ne, ker v tem vesolju, ki temelji na privlačnosti, izključitev
ne obstaja. V kar usmerite svojo pozornost, to povabite k sebi. Vaša pozornost je povabilo.
26
Zato tisti, ki so predvsem opazovalci, uspevajo v dobrih časih, v slabih časih pa trpijo. Kar
opazujejo namreč že oddaja vibracije in z opazovanjem jih vključujejo med svoje vibracije.
Vesolje to sprejme kot njihovo točko privlačnosti in jim da še več tega. Za opazovalca torej
velja; ko gre dobro mu gre še bolje in ko gre slabo, mu gre še slabše. Kdor pa lahko vidi širšo
sliko je vedno uspešen. Ko boste vadili usmerjanje pozornosti, vam bo zakon privlačnosti
prinesel okoliščine, pogoje, izkušnje, druge ljudi in stvari, ki se ujemajo z vašo prevladujočo
vibracijo. Ko se začnejo okoli vas pojavljati stvari, ki se ujemajo z vašimi mislimi, začenjate ob
tem razvijati nov, vedno močnejši način vodenja misli. Vaša nekoč majhna in nepomembna
misel se razvije v močno prepričanje-in vaša močna prepričanja se bodo vedno odigrala v vaši
izkušnji.
4.2.2. Preobrazba negativnih misli
Zaskrbljenost je otrok strahu in ovira izvrševanje nalog in doseganje ciljev. Osnova motiva, ki
spodujata akcijo in delovanje sta želja in interes. Zaskrbljenost ni želja. Ko postanejo okolje in
okoliščine tako neznosne, da posameznika spravijo v obup, je prisiljen v delovanje, ki odstrani
neželene pogoje, ter v uresničevanje tistih, ki so bolj v harmoniji z njegovo željo. Ko želja
postane dovolj močna je vsa pozornost posameznika usmerjena v nalogo, za doseganje katere
vloži izjemne napore in sprememba se dovrši. Pri tem niso skrbi sprožile delovanja temveč
želja. Skrbi se zadovoljijo s tarnanjem, z izčrpavanjem in ne z dokončanjem. Želja deluje
drugače, postaja vse močnejša, posameznikove okoliščine pa nevzdržne in, ko je bolečina
končno tako močna, da ne more več vzdržati, reče; »Tega ne bom več prenašal-a, to bom
spremenil-a!«. Tedaj se želja požene v delovanje. Ko usmerimo zanimanje in pozornost, ki nam
jo narekuje želja oziroma nevzdržna situacija v izpolnitev, tedaj se začnejo stvari premikati.
Želje in prizadevnost so vzpodbudne in ustvarjajo življenje. Če človek preobrazi svoje skrbi in
nezadovoljstvo v želje in zanimanje skupaj s prepričanjem, da je zmožen uvesti spremembe in z
mislijo na »JAZ lahko in JAZ bom« , tedaj se dogodijo spremembe. Ko strah in skrbi
nadomestimo s samozavestjo in zaupanjem, se pričnejo porajati želje, razmišljati pričnemo o
stvareh, ki nas zanimajo. Misli se nam bodo porajale iz velikih zalog vašega uma in z
delovanjem jih boste pričeli udejanjati. Tako se boste umestili v harmonijo s sorodnimi mislimi
drugih, ki bodo k vam v velikem obsegu pritegovali v pomoč in podporo miselno valovanje, s
katerim je prepreden svet. Posameznik priteguje k sebi miselno valovanje, ki ustreza naravi
preteklih misli glede na prevladujoči um-njegovo mentalno naravnanost. Zakon privlačnosti ni
neka metafizična absurdnost, ampak veliko, živeče, delujoče načelo narave, kar lahko s
preizkušanjem in opazovanjem izkusi vsakdo. Močnejša je želja, večje sile se sprožijo v
delovanje. Neko stvar si morate želeti dovolj goreče preden jo lahko prejmete....Želja, zaupanje
in volja so ključ do uspeha, in ta ključ bo odprl mnogo vrat.
8
Hicks/75,76/ Prosite dano vam je
27
OHRANJAJTE PRAVILNO MENTALNNO NARAVNANOST.
Z zaskrbljenostjo se ni treba spopadati, to ni način, s katerim bi lahko premagali navado. Urite
se le v zbranosti, nato pa se naučite osredotočiti na nekaj prav v svoji bližini in ugotovili boste,
da so zaskrbljene misli izginile. Ko je um preobremenjen z zaskrbljenimi mislimi, se ne more
usmeriti v koristno načrtovanje. Kadar pa se osredotočite na svetle, uporabne misli, bodo le-te
pričele delovati nezavedno. Sčasoma boste spoznali razne načine in tehnike, s katerimi boste
lahko ugodili svojim zahtevam. Obdržite pravilno mentalno naravnanost in vse stvari vam bodo
podarjene. Svetle, vesele in srečne misli privlačijo k vam vesele in srečne stvari-skrbi jih
odganjajo proč.
5.UGOTAVLJANJE, DOLOČANJE CILJEV
Če je v nas moč, ki je bila zmožna pritegniti idejo, mora torej v tej ideji sami obstajati odzivna
sila, ki lahko sebe prestavi v praktično fizično manifestacijo. Na stran postavimo vsa vprašanja
o načinih in sredstvih, prek katerih nas odzivna sila pripelje od želje v fizično manifestacijo.
Dovolj je, da ostanemo skoncentirani na idejo. Odzivnost reproduktivne kreativne moči ni
omejena na katerekoli lokalno pogojene dejavnike uma, zato mentalna slika svobodno prehaja
in pritegne k sebi druge ideje sorodnih lastnosti. Teži k uresničitvi na način, ki bi si ga mi težko
tako popolno zamislili.
9
Kot ugotavlja Vadim Zeland v svoji knjigi Transurfing realnosti-šelestenje zvezd, sta razum
in duša, ko se spojita in s tem ustvarita čarobno silo-zunanjo namero, sposobna narediti vse.
Da bi dosegli enotnost duše in razuma, morate najprej opredeliti, v čem naj bi se duša in razum
zedinila, to pomeni določiti morate svoje cilje. Ko razmišljate o svojem cilju, se morate znebiti
zunanje in notranje pomembnosti. Če je pomembna zunanja pomembnost, vas bo cilj s svojo
prestižnostjo, pa tudi z nedostopnostjo, povsem začaral. To pomeni, da ste zagrizli v vabo
»nihal«. Če pa je povečana notranja pomembnost, se vam lahko zdi, da cilj presega vaše
zmožnosti in vas mami s svojo nedostopnostjo.
Kako ugotoviti kaj je zares vaš cilj?
Ko razmišljate o cilju, ne razmišljajte o tem, kako prestižen in pomemben je, s tem ga boste
vrgli iz piedestala nedostopnosti in odstranili zunanjo pomembnost. Da odstranite notranjo
pomembnost, pa Zeland svetuje, da ne razmišljate o načinih, kako ga boste dosegli. Mislite le
na svoje udobje in kako se v sebi počutute, ko ste cilj že dosegli. Ob tem, ko razmišljate o
dolgo želenem cilju vaša duša poje. Če pa kljub vsemu sijaju in privlačnosti cilja čutite, da
nekaj ni prav, potem je vaš cilj morda lažen.
V primeru, da nimate cilja in si ničesar ne želite, pomeni, da imate zelo malo energije ali pa je
vaš razum dušo dokončno zaprl v kletko. V prvem primeru pričnite skrbeti za svoje zdravje,
28
saj, ko je človek res zdrav, mu je življenje v resnično zadovoljstvo. V drugem primeru pa se
pričnite imeti radi, postavite se na prvo mesto, ne pretiravajte v skrbi za druge. Skrbite zase,
posvečajte se sebi. Z zanimanjem in pozornostjo. Takrat se bo vaša duša ogrela in razprla svoja
krila. Poslušajte kaj vam govori duša, zavestno odvrzite pomembnost, dovolite si imeti in dobili
boste vse kar si želite. 9Da bi združili dušo in razum, morate pozornost večkrat usmeriti na
čustveno stanje vaše duše. Udobno se počutite takrat, ko vas nič ne vznemirja ali utesnjuje, ko
ste umirjeni in se počutite domače. Duševno nelagodje pa je ravno nasprotno: rahlo ste
vznemirjeni, nekaj vas utesnjuje, nečesa se bojite, potrti ste, na duši vam leži nekakšno breme.
Če so ti občutki zelo očitni in veste od kod izvirajo, pomeni, da gre za nelagodje razuma.
Razum praviloma ve česa ga je strah, kaj ga skrbi in kaj utesnjuje. V takšni situaciji se lahko
zanesete na razum, saj vam bo prišepnil pravo rešitev.
Pri duševnem nelagodju je stvar nekoliko težja, saj ni tako očitno. Občutite le nakakšno nejasno
slutnjo. Razum trdi, da je vse čudovito, da gre vse po načrtih in da ni razlogov za skrb. Vas pa,
ne glede na vse te razumske razlage, nekaj muči. In prav to je šelestenje jutranjih zvezd. Glasu
vaše duše ni tako težko slišati. Vaša naloga je le, da se zmenite zanj....Da bi se naučili slišati
šepet jutranjih zvezd, vam ne preostane nič drugega, kot da se navadite svojo pozornost
usmerjati na čustveno stanje vaše duše. Vsakič, ko morate sprejeti neko odločitev, najprej
prisluhnite glasu razuma nato pa glasu duše... Če vas je zajel občutek utesnjenosti ob
optimističnih razpravljanjih razuma, to pomeni, da je duša jasno izrazila svoj »ne«.
Če sta si duša in razum enotna glede izbranih ciljev, vam ostane le še, da dosežete njuno
enotnost pri odločnosti, da imate in delujete. Če je vaša notranja namera še vedno nekako
nejasna, se pravi, da ne veste natančno kako bi lahko dosegli cilj, potem izpopolnjujte in pilite
svojo odločnost, da imate. Zunanja namera* je veliko močnejša od notranje, zato bo že sama
našla ustrezen način, s katerim boste prišli do cilja. Pomembno je, da sta si vaša duša in razum
glede odločnosti, da imate, tako enotna, da imate občutek podoben tistemu, ki se pojavi pri zelo
močnih čustvih. Ko se duša in razum spojita, ko postaneta eno, se rodi strast.
Za dosego določenega cilja lahko uporabljamo tudi tehniko ponavljanja afirmacij, ki delujejo
na enak način kot diapozitivi. Pri tem moramo upoštevati, da se jezik duše razlikuje od jezika
razuma. Razume le neme misli in čustva. Govor je glede na čustva sekundaren. *
9
V. Zeland/Šelestenje jutranjih zvezd/173,174
9
V. Zeland/Šelestenje jutranjih zvezd/177,178,179
29
6.NAČIN IN SISTEM DELOVANA, IZVAJANJA sistemska osnova-občutki
6.1.Zakon mentalnega nadzora
Vaše misli so sistemska osnova vseh procesov delovanja, kreiranja; lahko so vaši vdani
pomočniki in vam z usmerjeno močno voljo pomagajo pri vašem delu ali tirnaski gospodarji,
kar jim boste dovolili. Delujejo v času budnosti, kot tudi med spanjem, ko vaš um počiva, saj je
bilo že dokazano, da so bila nekatera najbolša mentalna dela ustvarjena v spanju, ko je zavestni
um počival. Dostikrat lahko ugotovimo, da se nam ponoči razrešijo težavni problemi. Potem,
ko se zavestno prenehamo ukvarjati s problemom se pojavijo rešitve ali pa nas povsem
preplavijo in zasužnjijo, če smo dovolj nespametni, da jim to dovolimo. Zato je zelo
pomembno, da upravljamo svoj lastni um in obvladamo veščine upravljanja uma. Ključ do
skrivnosti je koncentracija. Z malo prakse se v vsakem človeku razvije moč s katero lahko
upravlja mentalni stroj. Pomembno je, da se osredotočite le na eno nalogo, vse ostalo pa
izključite. Um se bo pri tem nenadoma sprožil, začel opravljati delo in zadeve se bodo
razjasnile v najkrajšem času, saj ni trenj in nepotrebnega delovanja in razsipanja moči. Vsa
energija in vse delovanje uma ima svoj namen v smeri uresničevanja naloge in cilja. Poleg tega,
da razumemo kako pognati svoj mentalni stroj je zelo pomembno tudi to, da ga zmoremo
zaustaviti, ko je delo opravljeno, da izključimo motor po končanem delu in ne vzdržujemo
visokega pritiska, delovno vnemo pa prihranimo za naslednji dan. S takim načinom preprečimo
pregorevanje. Naši mentalni stroji so fini instrumenti, ki potrebujejo inteligentno nego. Kako
upočasniti um, da nam ne moti časa za sprostitev ali počitek? Najboljši način je misliti kaj
drugega, nekaj povsem drugačnega kot je obremenjujoča misel. Bolj ko se boste ukvarjali z
obremnjujočo mislijo in jo odganjali, bolj prisotna bo in vas še dodatno izčrpavala, energija pa
vam bo še izdatneje odtekala. Namesto tega usmerite pozornost na nekaj povsem drugega in jo
z močjo volje tam zadržite. Pozornost lahko usmerite naenkrat le na eno stvar, na eno misel in
vse druge bodo izginile.
Behrend navaja: »Mentalne sposobnosti vedno delujejo na osnovi nečesa, kar jih stimulira in ta
stimilus lahko pride ali od zunaj, skozi zunanje čute, ali iz notranjosti preko zavesti nečesa, kar
ni zaznavno na fizični ravni. Prepoznavanje tega notranjega vira stimulusa vam omogoča
prenesti svojo zavest v katerokoli željeno stanje.«
Ponavljanje besed ali afirmacij, takih ki nam vzpodbujajo naš kreativni del zavesti, je lahko
primer takega stimulusa, ko jo osvojimo in skozi ponavljanje postane naša. Ob ponavljanju
besede »radost ali zaupanje« se sproščajo vibracije, ki misli utelešajo in posledično vplivajo na
naša stanja in občutke. Ob ponavljanju afirmacije:«Vse je mogoče«, se utrjuje občutek
zaupanja, moči in se krepi naša zavest. To pa je najboljši način za odganjanje strahu.Temu
načinu lahko rečemo tudi pozitivna ali ciljna naravnanost. V vsaki besedi, ki jo uporabimo je
zametek moči, ki se razširja in proicira tja, kamor so usmerjene naše besede. Ob vztrajnem
ponavljanju, zavednem ali nezavednem, se zametek končno razvije v fizični izraz.
3
dr.W-Glasser. (2007,6,7). Kako vzpostaviti učinkovit nadzor nad svojim življenjem. Ljubljana:
A.Urbančič.
2
(G.Behrend, 2011/49,50)
30
Pri tem je pomembna:
- vztrajnost
- zaupanje
Zaupanje je tista kvaliteta moči, ki daje kreativno energijo ustrezne vitalnosti in vitalnost v
besedi zaupanja, ki jo uporabljate povzroči, da prevzame fizično formo. »Zaupanje brez del je
mrtvo«, toda zaupanje z delovanjem nas popolnoma osvobaja. Zavedajmo se, da moč misli
deluje absolutno po znanstvenih principih, ki se izražjo v jeziku trditve; »Kar človek v srcu
misli, takšen je«. Principi, ki so vpleteni v to, da smo kar v srcu mislimo, pa so obrazloženi z
zakonom:«Kar boste posejali, to boste poželi.« Kaj bomo mislili, pa je naša svobodna izbira.
-tihi notranji namen
Če bomo vztrajali pri mentalnem videnju nas samih, kako smo obkroženi s stvarmi in
okoliščinami kakršne si želimo, da bi bile, bomo razumeli, da kreativna energija pošilja svojo
substanco v tisto smer, kamor jo napotijo namere naših misli. V tem leži prednost vzdrževanja
naših misli v obliki mentalne slike. Več navdušenja in zaupanja kot smo zmožni vložiti v svojo
mentalno sliko, hitreje se bo pojavila v vidni obliki in naše navdušenje se povečuje, ko
obdržimo našo željo v tajnosti. Takoj, ko o njej spregovorimo katerikoli živi duši, v tem
trenutku oslabi naša moč. Naša moč, sila magnetne privlačnosti ni dovolj močna in posledično
je ne more doseči. Bolj učinkovito ko nadzorujete svojo skrivnost med svojim umom in svojim
zunanjim jazom, več vitalnosti posredujete svoji moči privlačnosti. Iz tega izhaja tudi navada,
da človek pripoveduje o svojih skrbeh, da bi jim odvzel moč, da bi jih spravil ven iz svojih
misli in, ko je misel obelodanjena je njena moč razpršena. Pogovarjajte se sami s seboj, ali si
celo zapisujte in nato uničite papir.
-občutki
ki spremljajo misel oziroma besedo. Naša pozornost naj bo usmerjena na naše stanje zavesti,
kako se počutimo takrat, ko se prestavimo v boljše razpoloženje ali v stanje ko ste že pridobili
željeno. Mentalno vztrajno podoživljajmo te izkušnje, tako dolgo, da se bomo resnično počutili
v stiku z jazom, ki ve kaj dela in tedaj je najboljše kar obstaja naše. Besede, ki jih uporabljamo,
so instrumenti, kanali skozi katere kreativna energija privzema obliko.
Vsa razočaranja in neuspehi so posledica naše nekongruentnosti; ko mislimo eno stvar in
delamo drugo. Kadar so naše misli in besedne oblike v sozvočju z večnim konstruktivnim in
naprej pomikajočim se gibanjem univezalnega zakona, takrat je naš um v ogledalu, v katerem
se ogleduje pomnožena neskončna moč in inteligenca univerzuma in naše individualno
življenje postane eno s harmonijo.
31
6.2. Upravljanje notranjega čustvenega stanja
5
Notranje čustveno stanje so sinteza mentalnih in fizioloških dejavnikov, ki vplivajo na naš
»performance« in spodbujajo naše nezavedne procese. Večina ljudi verjame, da se notranja
čustvena stanja »zgodijo« in da jih ne moremo izbirati. Športniki recimo, vedo, da to ni res. Za
tekmovanja se ne pripravljajo le fizično, temveč tudi mentalno in čustveno. Vedo, da so
osredotočeni in sproščeni, kadar želijo dati čim več od sebe. Športniki, ki verjamejo, da lahko
notranja čustvena stanja upravljajo, imajo več možnosti za zmago kot športniki, ki sebe
programirajo, da bodo »dali vse od sebe« pa »kar bo, pa bo«.
10»
Mnogi ljudje nezavedno vstopijo v določeno čustveno stanje. To je lahko dobro, ko je
notranje stanje učinkovito za natančno določeno nalogo. Ko pa je notranje čustveno stanje, v
katerega vstopa oseba neučinkovito, je lahko velika ovira za (na primer) učenje, komunikacijo,
doseganje ciljev, učinkovitost. Za Mozarta pravijo, da je bil v posebnem stanju sanjarjenja in
zadovoljstva, ko je ustvarjal in da je svojo glasbo lahko celo videl, občutil in okušal.
Sposobnost izbirati tako notranje čustveno stanje, v katerem želimo biti, je močno orodje za
doseganje lastnih ciljev, ne glede na to, ali je naš cilj naučiti se tujega jezika, komunikacijskih
spretnosti, organizacije časa, dokončati zahtevno nalogo ali dobiti ustvarjalno idejo. Obstajajo
različni načini, metode, strategije za doseganje notranjega čustvenega stanja (Dragovic T.
2009), v katerem želimo biti v določenih okoliščinah. To so:
– izbira ustreznega zaznavnega položaja,
– vizualizacija,
– notranji dialog,
– sidranje,
– preoukvirjanje omejevalnih prepričanj,
– sprememba podmodalnosti.
Procesa modeliranja ter samomodeliranja in »coaching« vprašanja nam lahko pomagajo
ozavestiti notranje čustveno stanje, najprimernejše za določen namen. Psiholog Mihaly
Csikszentmihaly (1997) je ravno z modeliranjem opredelil notranje stanje »flow« po
dolgoletnih raziskavah na področju vodenja, timskega dela, sodelovanja, komunikacije in
učenja. Do učinkovitega stanja »flow«, v katerem lahko dosežemo izredne rezultate na
marsikaterem področju, pride, če je zagotovljeno ravnotežje med sposobnostmi, ki prinašajo
notranje čustveno stanje varnosti, in zahtevami oziroma izzivom. »Flow« pomeni hitrejše in
učinkovitejše učenje, ki je posledica spremenjenega dojemanje časa (gre hitro in ga je še zmeraj
dovolj), odprtosti do ljudi, novosti, občutkov zadovoljstva, sreče in izpopolnjenosti.«
5
W.Timothy Gallwey v knjigi »The inner game of tenis« več o tem na strani 72,73
10
Marija Mikačič Turnšek –22. forum odličnosti in mojstrstva, Otočec 2010
32
Čustva so v naših življenjih izredno pomembna. Abraham Skozi Ester Higgs 8pravi, da so
čustva naša navigacijska naprava-kompas, ki nam kaže ali hodimo po svoji začrtani poti ali
smo z nje skrenili oziroma nam pomagajo pripotovati razdaljo od tu, kjer ste, tja, kjer želite biti,
zato je izredno pomembno, da se zavedate kje ste in kam želite priti. Pomembno je, da ostajajte
na svoji poti, da vas zunanji vplivi ne potegnejo na stranske poti. Glede na to, kako se počutimo
lahko zelo preprosto ugotovimo ali smo na svoji poti, ko smo srečni, zadovoljni, veseli, polni
hvaležnosti. Ali smo z nje skrenili, ko nas lovijo strahovi, dvomi, zavist.
Glede na to, da smo vibracijska bitja in s pomočjo naših čutil prevajamo vibracije; s pomočjo
oči prevedemo to kar vidimo, s pomočjo ušes prevedemo vibracije v zvoke in jih slišite,....,
daleč najbolj prefinjeni pokazatelj vibracij pa so čustva. Čustva nam pokažejo kako smo
povezani s svojim izvorom. Bolje se počutimo, bolj dopuščamo povezavo. Z razumevanjem
čustev lahko sedaj ustvarite takšen prihodnji dogodek, ki vam bo ustrezal v vseh pogledih. Ko
ste pozorni na počutje, lahko izpolnite svoj življenjski namen in to na radosten način.
Signal, ki ga v tem trenutku oddajate, neposredno in pomembno vpliva na vaš sedanji in
prihodnji svet. Kar ste zdaj in o čemer v tem trenutku razmišljate, povzroči osredotočanje
izredno močne energije. Ta osredotočena energija ustvarja svetove. In v tem trenutku ustvarja
vaš svet. V sebi imate prirojen, enostavno razumljiv sistem vodstva, kazalce, ki vam pomagajo
razumeti moč vašega signala in kam je osredotočena vaša pozornost. In kar je najbolj
pomembno, to je sistem vodstva, ki vam pomaga razumeti povezavo med tokom energije in
mislimi, ki ste jih izbrali. Vaši občutki predstavljajo vaš sistem vodstva. Vaše počutje je pravi
pokazatelj vaše povezave z izvorom in vašimi nameni.
Ob upoštevanju vseh načel in postopkov vizualiziranja, pa ne moremo mimo dejstva, da je
osnovni pogoj za uspešno nadaljnje delo dobro počutje. Ljudem se pogosto dogaja, da v glavah
vrtijo določene filme, ki v njih sprožajo negativna čustva in se ob ponavljanju teh filmov
znajdejo v začaranem krogu in ne najdejo izhoda iz njega.
8
več o tem E.inJ.Hicks/Ara2009/Abrahamov nauk-Prosite dano vam je/
33
6.2.1.Tehnike za vzpostavitev ustreznih notranjih stanj, vibracijsko ujemanje s
tem kar želimo
6.2.1.1.-Ena od tehnik, ki nam pomaga pri izhodu iz negativne čustvene
zanke izhaja iz smeri pogleda, saj je smer našega pogleda direktno povezana z načinom našega
razmišljanja v danem momentu. http://www.sensa.si/osebna-rast/ocesna-tehnika/Če se počutite
slabo in želite priti ven iz tega stanja, je vse, kar morete storiti, da dve do tri minute gledate navzgor.
Če je zunaj še lepo vreme, lahko nekaj časa tudi opazujete oblake ali pa ponoči gledate zvezde, to bo
vedno spremenilo vaše notranje stanje. Vaš cilj je, da gledate navzgor nekaj minut, in opazili boste,
kako hitro se vam bo spremenilo notranje občutje.
6.2.1.2. Kadar boste v zares močnih negativnih stanjih, takrat vam tudi
gledanje
v nebo ne bo kaj dosti pomagalo. Za te trenutke obstaja še močnejša tehnika. Držite glavo
pokonci in začnite vrteti oči. Najprej jih vrtite v smeri urinega kazalca eno minuto in nato še v
nasprotni smeri urinega kazalca. Nato dodamo še horizontalne gibe, tako da oči premikamo po poti
osmice (zanka za neskončnost). Delajte osmico najprej v eno smer in nato še v drugo. Veš čas imejte
glavo pri miru in naravnost, tako da premikate samo oči. Dobro je, če ob tem sedite, da sem vam ne
zvrti. Ta tehnika je izredno učinkovita, da nas spravi iz nekega negativnega cikla.
6.2.1.3.- TMZ/Za bolečinami v hrbtu se v resnici skrivajo neizražena
čustva.
Fizični dogodki so le sprožilo za napad bolečine, ki se pojavi zato, da odvrne pozornost od
potlačenih nezaželenih čustev. /več o tem Dr. Sarno-ozdravimo bolečine hrbta-sindrom
tenzijskega miozitisaTMZ/Dr. Sarno na primerih svojih pacientov dokazuje, da so kronične
bolečine rezultat napetosti in neizraženih čustev, posebno strahu in jeze, in da sta ključna
koraka k ozdravitvi pozornost in razumevanje, kako nastanejo bolečine.
6.2.1.4.-EFT. Pri vzpostavitvi ugodnih notranjih stanj, prehod v pozitivna
stanja počutja, se je kot zelo učinkovita in enostavna izkazala tehnika EFT (Emotional Freedom
Technique)..\eftprirocnik.pdf.
6.2.1.5.-Meditacija je eden od načinov, kako lahko sami razvijemo svojo
emocionalno zavest. Z meditacijo krepimo svojo refleksijo. Vsak dan si vzemite nekaj časa za
sprostitev. Poskušajte se zavedati dihanja, kako zrak vdihujete in izdihujete. Opazujte svoje
misli in emocije, kako prihajajo in odhajajo, ne da bi jih ocenjevali. To vam bo zvišalo stopnjo
refleksije, da se boste od svojih misli in emocij distancirali in ugotovili, da STE VEČ več kot
samo skupek vaših misli in emocij.
6.2.1.6.-Simulacija filmov v glavi
Pogosto je naše počutje odvisno od filmov, ki si jih vrtimo v svoji glavi, ali pa od notranjega
dialoga. Pogosto ljudje simuliramo različne dogodke v glavah, da bi se bolje pripravili na
prihodnje situacije. Recimo, da imamo javni nastop pred večjo skupino ljudi.
34
Da se bomo bolje pripravili na to predavanje, bomo večkrat v glavi simulirali, kako predavamo.
S simulacijo se pogosto lahko izognemo neprijetnim situacijam, pogosto pa se tudi dogaja, da
ljudje preveč vživeto simulirajo negativne predstave.
Razmišljajo o tem, kaj vse bi lahko šlo narobe, ob tem pa doživljajo negativne občutke, kot da
bi se te stvari dejansko res dogajale. Naši možgani ne ločijo med simulirano situacijo in pravo
situacijo, zato so telesni odzivi v obeh primerih enaki.
Če v svojih glavah pretirano vrtimo filme, ki so negativni, bo takšno tudi naše počutje.
Lahko pa te slike, notranje filme in dialoge tudi spremenimo
Kakovost slik ter jakost in ton notranjega dialoga je tisto, kar našim predstavam daje moč. Zelo
velika, svetla, dinamična, trodimenzionalna slika, zlasti če jo gledamo skozi svoje oči, se nas
bo veliko bolj dotaknila kot neka temna, medla in majhna dvodimenzionalna slika, ne glede na
to, kakšna je pravzaprav vsebina slike.
Podmodalnosti predstave so tiste, ki predstavi bodisi dajo moč ali pa ji to moč vzamejo. Enako
velja tudi za notranji dialog: če bo glas v naši glavi oster in strog, se nas bo to veliko bolj
dotaknilo kot tih in prijeten glas.
Ko se tega enkrat zavemo, lahko uporabimo svoj notranji mentalni daljinec, da spremenimo
podmodalnosti svojih predstav.
Naredite svoje pozitivne spomine in fantazije velike, svetle, gibljive in barvite, tako da vam
bodo dale kar najbolj pozitivne občutke. Če se že morate spominjati slabih spominov ali pa
simulirati prihodnjo situacijo, ki ni tako primerna, naredite slike čim manjše, temne,
dvodimenzionalne in brezbarvne ter jih opazujte kot distanciran opazovalec. Tako od njih še
vedno dobite informacije, ki jih potrebujete, vendar brez negativnega čustvenega naboja, brez
slabih emocij.
-pišite si svoj emocionalni dnevnik/ Še en dober način, kako se lahko bolje zavemo in
sprejmemo emocije, je ta, da vodimo emocionalni dnevnik. Vzemite si samo pet minut časa
vsako jutro in zapišite, kako se počutite. Če emocije napišemo na papir, se na neki način od njih
tudi distanciramo, lahko jih pogledamo iz drugačne perspektive.
Tako lahko zelo hitro odkrijemo tudi ponavljajoče se negativne vzorce in jih odpravimo. Če
pišemo dnevnik, lahko tudi opazujemo, kako se naše emocije spreminjajo skozi čas, ko
razvijamo svojo čustveno inteligenco. Tako lahko tudi merimo svoj napredek.
6.2.1.7. Sistem čustvenega vodstva je dragocen, saj nam pomaga
razumeti in se zavedati kakšne vibracije oddajate. Sčasoma se boste začeli močno zavedati
svojih dragocenih čustev in boste v vsakem trenutku vedeli, če vas misel, na katero trenutno
usmerjate pozornost vodi k želenemu ali stran od njega. Naučili se boste na vseh področjih
dobesedno začutiti pot k želenim stvarem. Osnova vašega sveta je dobro-bit, ne glede na to ali
to dopuščate ali ne. Zakon privlačnosti pravi; enako se privlači in zato se v vašem življenju
pojavi bistvo tega, čemur posvečate pozornost. Ničesar ni česar ne bi mogli imeti, delati, biti.
To je zakon.
35
*
Sistem čustvenega vodstva je ključ, ki vam pomaga razumeti kakšne so vaše vibracije in
kakšna je vaša trenutna točka privlačnosti. Čustva vam vedno povedo kakšna je vaša vibracija,
kaj privlačite. Ko ste pozorni na čustva in premišljeno oddajate misli, ki vplivajo na vaše
počutje, se lahko zavestno vodite v vibracijo, ki bo dovolila izpolnitev želje.
Zakon privlačnosti vam ne bo dovolil, da bi poiskali vibracijsko frekvenco, ki je popolnoma
drugačna od vaše običajne frekvence. Čeprav si želite, da bi se bolje počutili, boste lahko
občutili, da ne morete najti radostne misli. Sčasoma lahko poiščete takšno misel in ko boste
premišljeno in postopoma spremenili vibracijsko frekvenco, boste dosegli bolj pozitivno stanje
in ga boste potem lahko obdržali. Ko boste odkrili, da lahko vedno veste, kakšne so vibracije
vašega bitja, in da se lahko vedno zavedate, kaj privlačite, boste imeli zavesten ustvarjalni
nadzor nad doživljanjem. Ko razumete, da vam občutki dajejo specifično povratno informacijo
o vaši vibraciji, lahko premišljeno in postopno nadaljujete z naravnavanjem na to vibracijo.
Posezite po kar se da dobrih mislih, da se počutite najbolje. Recite si: »Želim se počutiti dobro,
zato bom poskušal izbrati misel, ki bo povzročila, da se bom počutil dobro.« Ključ za
pomikanje navzgor po vibracijski čustveni lestvici je, da se zavedate in ste pozorni na svoje
počutje. Dober način, da začutite pot navzgor po vibracijski čustveni lestvici je, da vedno
sežete po občutku olajšanja, ki nastopi, ko sprostite misel upora Dobro-Bit. Tok dobrobiti
vedno teče skozi vas. Bolj, ko jo dopuščate, bolje se počutite. Bolj, ko se ji upirate, slabše se
počutite.
Lestvica čustev je približno taka:
1-radost/vedenje/moč/svoboda/ljubezen/cenjenje
2.strast
3. navdušenje/vnema/sreča
4.pozitivno pričakovanje/prepričanje
5.optimizem
6.upanje
7.zadovoljstvo
8.dolgočasje
9.pesimizem
10.prizadetost/razdraženost/nepotrpežljivost
11.premeganost
12.razočaranje
13.dvom
14.skrb
36
15.kritika
16.malodušje
17.jeza
18.maščevanje
19.sovraštvo/bes
20.zavist
21.negotovost/krivda/nevrednost
22.strah/žalost/depresija/obup/nemoč
Ne dajajte preveč pomena besednemu delu lestvice, najpomembnejše je, da zavestno sežete po
čustvu, ki je boljše od predhodnega. Beseda, s katero poimenujete čustvo, ni pomembna.
Primer; kako se zavestno dvignemo po lestvici čustvenega vodstva.
Doživeli ste nekaj, zaradi česar se počutite grozno. Nič lepega ne slišite, nič prijetnega ne
občutite, zdi se vam, da se dušite, in vsaka misel je enako boleča. Lahko bi rekli, da ste v
depresiji. Ko se osredotočite na to kar vas je razjezilo, opazite, da ste začutili olajšanje pri svoji
depresiji. Z drugimi besedami, ko ste sredi jezne misli, nimate nič več težav z dihanjem.
Okolica največkrat težko sprejema ljudi, ki izražajo občtke jeze, če pa bi jim dali vedeti, da je
to le začasno, da vas izražanje jeze pelje do boljšega počutja, bi to lažje sprejeli. Občutek
tesnobe je izginil in počutite se malo bolje. Odločilen korak pri učinkoviti uporabi sistema
čustvenega vodstva je to, da si zavestno priznate, da vam izbrana misel jeze zares prinaša boljše
počutje in to je zamenjalo zadušljivo depresijo. Ko zavestno prepoznate izboljšano vibracijo, se
občutek nemoči ublaži in tako ste na poti navzgor po lestvici čustvenega vodstva, nazaj v polno
povezavo, kar dejansko ste. Z vajo boste sčasoma postali vešči pri razumevanju, kaj vam
pripoveduje sistem čustvenega vodstva. Ko zavestno sprejmete odločitev, da boste nenehno
segali po olajšanju, ki ga prinaša boljše čustvo od predhodnega, se boste večino časa počutili
dobro in boste dopuščali, da vse zaželeno pride v vaše življenje. Držite se načela; V tem
trenutku bom poiskal najprijetnejšo možno misel in segel po vse večjem olajšanju. Zapomnite
si;
-bes vam daje občutek olajšanja pri depresiji, žalosti, obupu, strahu, krivdi in nemoči.
-maščevanje vam daje občutek olajšanja pri besu,
-jeza vam daje občutek olajšanja pri maščevanju
-kritika vam daje občutek olajšanja pri jezi
8
Hicks/91
37
-premaganost vam daje občutek olajšanja pri kritiki
-razdraženost vam daje občutek olajšanja pri premaganosti
-pesimizem vam daje občutek olajšanja pri razdraženosti
-upanje vam daje občutek olajšanja pri pesimizmu
-optimizem vam daje občutek olajšanja pri upanju
-pozitivno pričakovanje vam daje občutek olajšanja pri optimizmu
-radost vam daje občutek olajšanja pri pozitivnem pričakovanju.
6.2.1.8.-6»Jaz lahko-Jaz bom« WW Atkinskon priporoča, če želimo
premagati lastne čustvene vzgibe, moramo ob prvem primeru vztrajno in hladnokrvno narediti
zunanje ukrepe, ki nasprotujejo nagnjenjem, ki jih najraje gojimo. Zgladite obrvi, razjasnite oči,
povejte bistvo, podelite genialen pogled. Negativno čustvo vas tako ne more obvladovati. Vi
sami ste gospodarji svojih čustev. Nova psihologija posreduje znanja, da se lahko možganske
celice razvijajo, kar se na podlagi volje odrazi po neustreznih linijah, in da se bodo umaknile
stare možganske celice, ki so se tako neprijetno odrazile, zmanjšala pa se bo tudi potreba po
njihovi uporabi. Ljudje lahko presežejo sami sebe in popolnoma spremenijo svojo naravo. To
ni le prazna teorija, ampak delujoče dejstvo, ki se je izkazalo pri tisočih ljudeh in, ki prihaja vse
bolj v ospredje človeštva. Ne glede na to katero teorijo zagovarjamo moramo priznati, da so
možgani organ in orodje uma. So kot čudovit glasbeni inštrument, ki ima na milijone možnosti
za neštete zvokovne različice. Od nas pa je odvisno na katere strune bomo zaigrali. Glede na to,
da razpolagamo z milijoni neizkoriščenih možganskih celic, ki čakajo, da jih kultiviramo in
izurimo na ustrezen način, ni več nobenega opravičila za to, da da bi ljudje izražali neprijetna in
škodljiva mentalna stanja. Zdravila nosimo v sebi. Vzdrževanje pozitivnih misli je najboljši
način za premagovanje neželenih ali negativnih misli in občutkov. Pozitivna misel je
najmočnejša sadika in bo sčasoma izpodrinila negativno z odtegovanjem hranila, ki jo slednja
potrbuje za svoj obstoj. Najboljši način je, da se temu miselnemu plevelu namenja čim manj
pozornosti, čim več časa pa za zalivanje in nego novih in lepih rastlin v vrtu uma. Če ste
nagnjeni k sovraštvu mislite ljubezen in delujte navzven v skladu z njo, kakor pogosto je le
mogoče. Vzdržujte prijazne misli in ravnajte prijazno z vsakim, s katerim pridete v stik. Če ste
nagnjeni k žalosti, gojite nasmeh in vesel pogled na stvari. Na ustnicah dosledno nosite kotičke
ust zapognjene navzgor in potrudite se z močjo volje gledati na veselo stran stvari. Vzdržujte
optimizem in veselje, naj bo vaše geslo; »žareč, vesel in srečen« in to skušajte tudi živeti. S to
tehniko se lahko spremenite v energične namesto brezbrižne, v dejavne namesto lene. Ko
želimo doseči cilj je treba nove misli zadrževati in jih spraviti v dejanja. Misli se uresničijo z
dejanji in v zameno dejanja vplivajo na misli. Stvari delujejo v obeh smereh-v akciji in reakciji.
Če se počutite srečne in vesele, je naravno, da se smejite. Če se vsaj malo smejite se boste
začeli počutiti zadovoljne in srečne. Če si želite privzgojiti neko navado delovanja, začnite
gojiti temu primerno mentalno naravnanost, da pa bi si privzgojili to mentalno naravnanost,
38
začnite izvajati dejanja, delujte, ravnajte v skladu z dejanji, ki ustrezajo tej misli. Vzdržujte
misel, ki vodi do izvedbe dejanja katerega želite opraviti, nato delujte in to veselo, z
zanimanjem in pripravljenostjo-preučite najboljši način za izvedbo, dodajte ponos in zanos.
Nalogo boste opravili z zadovoljstvom in zanimanjem – usvojili boste novo navado. To tehniko
lahko uporabite tudi pri kateri od mentalnih lastnosti, ki se je želite znebiti, naredite tako, da
vzdržujete nasprotno lastnost, o njej premišljujete in izvajate dejanja, da bi dosegli vse kar
želite postati. Čeprav boste naleteli na odpor ne izgubite poguma, temveč vzneselo ponavljajte;
»JAZ lahko in JAZ bom« ter se zavzeto lotite dela. Pomembno je, da ste dobro razpoloženi in
zainteresirani.
6.2.1.9. Zahvaljevanje - Po knjižni uspešnici »The Secret«, je metoda, ki
vam jo priporočajo, da najhitreje in najlažje spremenite tok negativnih misli oziroma frekvenco
valovanja iz negativnega v pozitivno tako, da se pričnete zahvaljevati za vse kar že je, kar
imate, kar že ste. V ta namen predlaga kamen hvaležnosti, katerega naj bi imeli ves čas pri sebi
in bi vas ves čas držal v pozitivnem valovanju oziroma presumeril tok negativnega valovanja, v
primeru, da bi na lestvici počutja zdrsnili navzdol.
6.2.1.10. Gallway/The inner game
Tim Gallowway je v svoji knjigi The inner game opazoval športnike pri igri in vzroke njihovih
uspehov in neuspehov. Ugotovil je, da je notrnji dialog, notranja psihična priprava odločilnega
pomena.
6.2.1.11 Gregg Braden:
Zavedati se moramo, da so nekatera naša prepričanja zmotna in nam onemogočajo razumevanje
in dojemanje zakonov univerzuma ter onemogočajo učinkovito kreiranje. Bistvena dognanja
nove znanosti:
-dejstvo 1: Vesolje, naš svet in naša telesa so zgrajeni iz skupnega polja energije, ki so ga
znanstveniki prvič priznali v dvajsetem stoletju in ga dandanes poznamo pod različnimi imeni,
vključno s poljem, kvantnim hologramom, umom boga, umom narave in božansko matriko.
-dejstvo 2: V polju božanske matrike se »stvari«, ki so bile fizično povezane in nato ločene,
vedejo tako, kakor, da bi bile še vedno povezane, in sicer preko fenomena, ki je poznan kot
prepletenost.
-dejstvo 3: Človeški DNK vpliva na to, kaj se dogaja v božanski matriki, in to na način, ki se
očitno upira zakonom časa in prostora.
-dejstvo 4: Človeško prepričanje (ter občutki in čustva, ki ga spremljajo) neposredno vpliva na
DNK, ki vpliva na to, kar se zgodi v božanski matriki.
-dejstvo 5: Ko spremenimo svoja prepričanja o svojih telesih in svetu, božanska matrika
prevede to spremembo v resničnost naših življenj.
39
Opazovalec je udeleženec. Kot dokaz za to navaja rezultate sledeče raziskave,
ki so jo izvedli leta 1998 na Znanstvenem inštitutu Wezmann v izraelskem mestu Rehovt, z
naslovom »Prikaz kvantne teorije: kako opazovanje vpliva na resničnost« je podan nov
znanstveni sklep delovanja zakonov fizike in biologije; da že samo z opazovanjem vplivamo na
resničnost. Kvantna fizika govori, da ko nekaj opazujemo, opazovano stvar tudi spremenimo v
skladu z našimi prepričanji.
Kot navaja Gregg Braden je prepričanje »program«, ki ustvarja vzorce resničnosti. Kar
verjamemo, da je resnično v življenju, je lahko močnejše od tistega kar drugi sprejemajo kot
resnico. To potrjujejo učinki zdravilnih prepričanj (placebo), kot tudi vplivi negativnih
prepričanj (nocebo učinki).
Prepričanje je osebna moč; prepričanje predstavlja naše sprejemanje tega, čemur smo bili priča,
kar smo izkusili oziroma kar vemo sami zase. Gre za prepričanje podprto z osebno izkušnjo,
kot resničnost, naš veliki »R«.
Zavedati se moramo novih spoznanj, da je vse medsebojno povezano:
-kar naredimo na enem mestu vpliva na to, kar se dogaja na drugem mestu. Ključno na tem
mestu je, da ima naša notranja izkušnja na enem mestu moč, da vpliva na svet na drugem
mestu.
-spremembe, ki jih sprožimo znotraj sebe, so prisotne vsepovsod, to pomeni, da je božanska
matrika holografska. Ko na primer sedite v svoji dnevni sobi in verjamete v ozdravitev ljubjene
osebe na drugem koncu sveta, kakor, da se je že zgodila, je bistvo vašega prepričanja že na
svojem cilju.
Zeemanov in Starkov pojav 11sta ključ za razumevanje moči prepričanj, ki so osnovana v srcu.
Raziskave, ki jih je opravil ameriški inštitut HeartMath, so prikazale, da je električna moč
srčnega signala, kot ga izmeri elektrokardiogram (EKG), tudi do 60-krat večja kot električni
signal človeškim možganov. Po meritvah z elektroencefalogramom (FEG) pa je srčno
magnetno polje tudi do 5000-krat močnejše od magnetnega polja možganov. Pomembno pri
tem je, da imata obe polji moč za spreminjanje energije atomov in, da ustvarimo oboje v svojih
izkušnjah prepričanja.
Prepričanje se izraža v srcu, kjer se naša izkustva prevedejo v električne in magnetne valove,
ki se sporazumevajo s fizičnim svetom.
Ko je Greeg Branden obiskal tibetanski samostan in se srečal s predstojnikom, ki je sedel v
lotosovem položaju in molil, ga je povprašal o tem kaj se dogaja v njegovi notranjosti, ko moli,
mu je le-ta odgovoril: »Molitev ne morete videti. Občutenje je molitev!« Poraja se vprašanje
kako ustvariti občutke, ki izzovejo čudeže? V navodilih iz egipčanskih svetih spisov dobimo
večkrat navodila, da združimo svoje misli in čustva v eno samo močno silo: V 48. Izreku piše:
»če sta dva (misel in čustvo), ki živita v skupni hiši, složna, bosta ukazala gori: Premakni se! In
gora se bo premaknila.
40
Ta avtor navaja molitev kot metodo vizualizacije, ki jo uporabljajo vsa verstva sveta že
tisočletja, saj so vse molitve sestavljene tako, da uvodni del najprej odpre polje kreacije, nato
sledi del, ki ustvarja ustrezne občutke vezane na vizualizacijo in na koncu vsake molitve vedno
sledi tudi zahvala. *
Ko razumemo razmerje med svojimi mislimi, občutki in čustvi, prav tako spoznamo, kako
imajo naša prepričanja moč, da vplivajo na svet. Medtem, ko je na fizični ravni vsako
energijsko središče povezano z enim organom endokrilnega sistema, pa na energijski ravni
čakram pripada drugačna vloga v našem življenju.
Spodnje tri čakre ustvarjalnosti so na splošno povezane z našim izkušanjem čustva in v čisti
obliki ponazarjata edini dve osnovni čustvi, ki smo ju sposobni izraziti v življenju; ljubezen in
njeno nasprotje.
Misli so povezane z zgornjimi tremi energijskimi središči našega telesa: čakrami, ki so
povezane z logiko in sporazumevanjem. Medtem, ko lahko čustvo pojmujemo kot izvor moči,
pa misli služijo kot nekakšen sistem za vodenje, ki jo usmerja in upira na določene načine.
Misel brez čustva, ki bi ga oskrbela z gorivom, je samo misel-ni dobra, slaba, pravilna,
nepravilna. Sama po sebi ima bore malo učinka.
11
več od tem G. Braden/Spontana ozdravitev s pomočjo prepričanja/str.221
11
več o tem: G. Branden: Spontana ozdravitev s pomočjo prepričanja
41
Kot kaže prikaz, pa tedaj, ko združimo misli v naših umih z močjo čustev, ki izvirajo iz naših
spodnjih energijskih središč, ustvarjamo občutke. Občutek je združitev tega, kar mislimo,
skupaj z gorivom naše ljubezni, oziroma strahu,... glede naše misli.
MISLI
SISTEM ZA VODENJE
OBČUTEK - PREPRIČANJE
ČUSTVA
IZVOR MOČI
Slika: Energijska središča v človeškem telesu in prikaz ustvarjanja prepričanj prek misli, čustev
in občutkov. Ko združimo misli s čustvi, ustarimo občutke, kar predstavlja osnovo za naša
prepričanja ter se oblikujejo v naših srcih
Ta dejstva potrjujeo tudi dognanja v eksperimentu (vir G.Braden:Spontana ozdravitev s
pomočjo prepričanja), ki so ga izvedli tekom vojne med Libanonom in Izraelom, ki se je začela
42
leta 1982. Raziskovalci so usposobili skupino ljudi, naj »čutijo« mir v svojih telesih, pri čemer
so verjeli, da je mir že prisoten v njih in niso o njem le razmišljali v svojim umih ali pa molili,
da napoči. Za dosego tega učinka so uporabljali transcedentalno meditacjijo. Ob določenem
času v določenih dneh v mesecu so ti ljudje zasedli svoje položaje po vseh vojno prizadetih
območjih na Bližnjem vzhodu. V časovnem obdobju, ko so občutili mir, je število terorističnih
napadov, zločinov zoper prebivalstvo in intervencij nujne pomoči ter prometnih nesreč upadlo.
Ko so se občutki sodelujočih spremenili, so se statistike obrnile. Ta študija je potrdila
predhodne ugotovitve: ko majhen odstotek prebivalstva doseže mir v sebi, se to odraža v svetu
okoli njih. Na podlagi eksperimenta so raziskovalci določili minimalno število ljudi, ki je
potrebno, da se njihovo izkušanje notranjega miru zrcali v zunanjem svetu. To število je
dvadratni koren odstotka celotne populacije. V mestu z enim milijonom prebivalcev, bi to
število znašalo okrog 100 ljudi. Gre za minimalno število ljudi, ob večjem številu so učinki
hitrejši in večji
Prepričanje je vrsta občutka, ki je zelo močan. Naša čustva temeljijo na tem kar verjamemo.
Prepričanja in občutki, ki jih imamo glede njih so jezik, ki »nagovarja« kvantno snov, ki
izdeluje našo resničnost. In temu številni ljudje preprosto rečejo vibracija telesne resnice,
telesna resonanca ali samo resonanca. Resonanca v svoji najpreprostejši obliki predstavlja
izmenjavo energije med dvema stvarema.
Čustva, kot indikator povezanosti z izvorom
Ob misli, ki je usklajena s tistim kar dejansko ste, čutite, kako steče harmonija skozi fizično
telo; radost, ljubezen in občutek svobode, kažejo na to usklajenost. Depresija, strah in občutki
odvisnosti kažejo neharmonijo v telesu. Kot kiparji iz gline oblikujejo skulpturo, ki jim je všeč,
vi ustvarjate z oblikovanjem energije. Oblikujete jo s svojo močjo usmerjanja misli, tako, da
razmišljate o stvareh, se jih spominjate ali si jih predstavljate. Energijo usmerjate, ko govorite,
pišete, poslušate, ste tiho, se spominjate, si predstavljate; usmerjate jo, ko usmerjate misli. *
Pomembno je, da čustva, ki jih čutite sprejmete za svoja. Velikokrat se ljudem zdi, da so
določena čustva nesprejemljiva, da jih ne bi smeli čutiti, zato jih ne sprejemajo, ampak jih raje
potlačijo nekam v ozadje. To vodi v težave, saj čustev s tem ne odstranimo, iz njih še vedno
nezavedno reagiramo. Nemalokrat se zgodi, da negativna čustva, ki smo jih potlačili,
projiciramo na druge ljudi. Tako bo na primer nekdo, ki zanika svojo jezo, pogosto srečeval
ljudi, ki so jezni nanj. Jeza, ki jo bo videval v drugih ljudeh, bo njegova lastna. Zato pogosto
tudi pravijo, da je odziv ljudi tudi naš odsev.
8
Hicks/prosite dano vam je /79
43
Ko govorimo o čustvih, govorimo, kot da se zgodijo ali pa, da določeni ljudje ali neživi objekti
(škripajoča vrata,...) v nas povzročajo določena čustva. Tako pogosto slišimo ljudi, ki pravijo:
Ta oseba mi povzroča nelagodne občutke. "Moj partner mi povzroča jezo."
Vsekakor to ne drži, da so drugi ljudje ali objekti krivi za naša negativna čustva in če imamo
občutek, da nekateri ljudje v nas povzročajo slabe emocije, smo za to sami odgovorni, ker se v
preteklosti nismo naučili teh emocij bolje kontrolirati. Naša največja svoboda je ravno v tem,
da so misli, ki jih mislimo naše. Sami se odločamo, kaj želimo misliti ali čutiti. To je naša
največja čarovnija, saj tako kot lahko projiciramo v svet jezo, lahko vanj projiciramo tudi lepe
občutke. Zunanji svet bo vedno takšen, kot je naš notrnji svet. Vse informacije, ki jih dobimo
od svojih petih čutov, so vedno že filtritrane informacije, do takrat, ko se jih zavemo. Najprej
od libičnega sistema (emociaonalni del možganov) in nato še od vrednot in prepričanj, ki jih
pripisujemo tem dogodkom. Če nekdo v vas prebudi negativne emocije – morda so se sprožile,
ker vas je narobe pogledal ali pa vam ni bil všeč ton glasu, v katerem je nekaj povedal. Vse te
stvari vas na nekem nezavednem nivoju spominjajo na dogodke iz preteklosti, ko vas je nekdo
morda na podoben način pogledal ali pa vam nekaj povedal, vi pa ste reagirali z negativnim
čustvenim odzivom. Naši možgani so narejeni tako, da se odzovejo, kot so se v preteklosti
naučili, ker jim je najlažje.
Emocije so informacije
Naučite se, da o svojih emocijah razmišljate samo kot o nosilcih informacije, ki nosijo
sporočilo o tem, kaj se z vami dogaja zdaj ali kaj se je z vami dogajalo v preteklosti. Vsaka
negativna emocija ima svojo funkcijo, zato je pomembno, da se jih zavedamo, saj le tako
ugotovimo, kaj nam te emocije želijo sporočiti.
Emocije bi na neki način lahko obravnavali kot alarmni sistem naše podzavesti. V možganih se
večina procesov odvija podzavestno in emocije so način, kako naša podzavest sporoča zavesti,
v kakšnem stanju je. Visoka čustvena inteligenca je visoka stopnja refleksije (emocionalna
zavest), da se zavemo, kaj nam želijo emocije sporočiti.
7. RAZISKAVA
7.1.Pomanjkljivosti v postopkih
Ko enkrat resnično verjamemo, da je naš um center, skozi katerega se v formo voljno kreira
neizoblikovana substanca vsega, kar je v našem svetu, je edini razlog, da se naša mentalna slika
vedno ne materializira, ker smo predstavljali nekaj nasprotnega temeljnemu principu.
Mnogokrat je ta destruktivni element povzročen s pogostostjo, s katero menjamo svoje
mentalne slike. Dobro, jasno sliko določenega predmeta ali situacije dosežemo tako, da
pričnemo zopet na začetku; vstavimo novo fotografsko ploščo in bolj pozorno posnamemo
mentalno sliko. Izpolnitev naših želja lahko obstane v zastoju zaradi nepravilne uporabe
navedene moči ob prepričanju, da izpolnitev naših zahtev pogojujejo določene okoliščine in
osebe. Izvorni kreativni princip življenja ni na noben način odvisen od kakšne osebe, kraja ali
stvari; je »Univerzalni tukaj in večni sedaj« zakon. Ustvarja svoja lastna orodja, preko katerih
deluje, torej pretekle izkušnje nimajo nobenega vpliva na našo sedanjo sliko. Občutili naj bi, da
44
je stvar ali zavest, ki si jo tako želimo, normalen in naraven del nas, oblika naše evolucije in
razvoja in ni je sile, ki bi nam preprečila njeno izpolnitev.Naj bo naš um naš zaveznik in ne
sovražnik. Izurimo se in si privzgojimo mentalne navade; obdržimo in negujmo dobre stare, ter
spremenimo slabe. Naša podzavest je veliko skladišče za različne sugestije, tako naše lastne kot
od drugih. Ko gre za navade uma, bodimo previdni, da posredujemo prave vsebine s katerimi
lahko oblikujemo navade. Da bi preprečili nastajanje slabih navad, moramo biti stalno pozorni.
Kadar ne boste povsem gotovi katero stvar naj bi naredili, je prav, da naredite tisto, kar bi vam
bilo všeč, da postane vaša navada. Ob oblikovanju novih navad in ob prenehanju starih si v
nezavednem umu izoblikujte kar se le da močna prepričanja in biti stalno pozorni na skušnjave,
ki bi prekinile vaše odločitve. Skušnjava »samo enkrat« uniči več dobrih odločitev kot karkoli.
Moja osebna izkušnja
Ko sem se pred petnajstimi leti odločila, da preneham kaditi sem si v svojih mislih
predstavljala podobo sebe, kako se svobodno, ponosno in zadovoljno gibljem naokrog in kako
samozavestno in ponosno zavrnem ponujeno cigareto z izrekom ; »Hvala, ne kadim«. To sem si
tako jasno, močno in vztrajno ponavljala in pri tem občutila zadovoljujoč občutek, ki me je
osvobajal, navdajal z močjo in samozavestjo, da je to kmalu prešlo tudi v moje realno
delovanje. Čeprav sem že pred tem večkrat poskušala s prenehanjem kajenja, na način, da sem
se skušala prisiliti, nisem bila uspešna. Ob tem načinu vizualiziranja, stalnega vzdrževanja
moje nove, jasne podobe in navade, sem zlahka prenehala s staro navado in to novo navado tudi
obdržala. Vsakokrat, ko sem se uprla skušnjavi je bila moja odločitev močnejša in nova navada
je postala del mene. Um se lahko primerja s kosom zgibanega papirja. Celo potem, ko ga
zravnamo, teži k temu, da bi se upognil po starih pregibih-razen, če zapognemo nove pregibe,
ki sledijo prejšnjim. Pregibi so navade-vsakič, ko ustvarimo novo, se nato um veliko lažje ovije
po istem pregibu.
Med samim pisanjem te seminarske naloge, sem si za preizkus postopkov zamislila situacjo, ki
vam jo bom opisala: Želela sem si konkretno priznanje za svoje delo na podrolju oblikovanja.
Zgodilo se je, da sem kot po naključju dobila povabilo za sodelovanje na natečaju za
najinovativne izdelke na področju tekstilne branže. Na ta natečaj sem se prijavila in sodelovala
z idejno rešitvijo predelnih panelov iz netkane tkanineveč o tem www.indekor.info. Ta moja idejna in
izvedbena rešitev se mi je zdela dobra in sem jo tudi že predhodno preizkusila. Ob oddaji
prijavnice na natečaj sem sledila postopkom, ki so opisani v tej nalogi. Prav te dni, ko
zaključujem nalogo pa sem prejela obvestilo oziroma vabilo na podelitev nagrad, kjer naj bi
prejela priznanje in nagrado za najinovativnejši izdelek. In tako v še večji veri kreiram
naprej...žal vam ne morem izdati skrivnosti, kaj kreiram, saj bi s tem oslabila moč delovanja
zakona privlačnosti.
7.2. Samoizpraševanje, izpraševanje, moralno etična načela, kodeks in
omejitve pri izvajanju
Le malo ljudi je, ki so spoznali, da je vredno preučevati ta preprost, a povsem neomajen
zakon, ki bi jih popeljal iz ujetništva, saj nekaterim ljudem povzoroča težave dejstvo, da ni
nobene potrebe po bolezni, revščini, ki ju vidimo okoli sebe. Vendar človeštvo še ni
45
pripavljeno posvetiti časa, ki je potreben za proučevanje teh zakonitosti; morda je preveč
preprosto, da bi lahko verjeli.
Vzrok za naša počutje, pa najsi gre za dobro ali slabo ter naše delovanje in postavljanje ciljev
so naše vrednote, pa čeprav se jih največkrat sploh ne zavedamo. Zato je prav, da se predhodno
vprašamo po naših vrednotah; saj le-te lahko v nas sprožajo negativne občutke. Če ste na
primer prepričani, da ljudje ne smejo nikoli kričati na druge, se boste vedno počutili slabo, ko
bo nekdo kričal. S tem pa imajo ljudje nad vami moč, da vas spravijo v slabo voljo oziroma
slabe občutke kadarkoli si želijo, lahko zavestno ali na nezaveden način. Prav je, da se
zavedamo naših sprožilcev, ki v nas povzročajo različne emocionalne odzive. Te emocionalne
filtre pa lahko spreminjamo; ne moremo vedno vplivati na dogodke v naših življenjih, od nas
pa je odvisno kako se bomo odzivali na njih, kako se bomo počutili ob njih.
Ozavestite svoje vrednote
Vrednote nam oblikujejo življenje in mu dajejo smisel. Vrednota je zaželeno končno stanje, v
katerem smo ali pa ga želimo še doseči. Od vrednot je odvisno, kako se bomo v neki določeni
situaciji vedli, zato je še toliko pomembneje, da raziščemo, katere so naše primarne vrednote.
Veliko ljudi se ne zaveda, katere vrednote jih motivirajo v ozadju.
Ravno tako, kot je pri spoznavanju samega sebe pomembno, da poznamo želje, ki nas
motivirajo, je še toliko bolj pomembno, da poznamo naše vrednote. Vsi ljudje cenimo vrednote,
vsak od nas pa ima svojo lestvico vrednot. Nekaterim je najpomembnejše zdravje, drugim
svoboda, spet tretjim moč in vpliv. Ko preverjamo, ali nekaj počnemo prav, to preverimo na
vrednotah.
Če želite preveriti vrednote na določenem področju vašega življenja npr. zdravje, kariera,
fitnes, odnosi,..., si naredite seznam, kaj vam je najpomembnejše na tem področju. Še bolje je,
če vas to vpraša nekdo drug. Npr. Kaj ti je v karieri pomembno?
Naj vam postavljajo in ponavljajo to vprašanje tudi še po tem, ko se vam bo zdelo, da ste že
izčrpali vse odgovore. Takrat pridejo po navadi na površje vaše najgloblje motivacije. Ko
dobite odgovore na ta vprašanja, se vprašajte, ali so te vrednote zadovoljene v vašem življenju.
Če niso, pomislite, kaj bi lahko storili, da bi bile?
Razvrstite svoje vrednote
Vprašajte se, kaj je najpomembnejša vrednota, izmed vseh teh vrednot (če bi lahko izbrali samo
eno). Katere je druga po lestvici, ki vam je najpomembnejša? Katera tretja, četrta? Vrednote
določajo, kako bomo porabili svoj čas. Samo prvim šestim ali sedmim vrednotam v praksi
namenimo dovolj časa, da jih izpolnimo. Pri spoznavanju sebe je zelo pomembno, da svoje
vrednote razvrstimo.
Razrešite konflikte med vrednotami
Če se vam pogosto dogaja, da ne dosegate ciljev ali pa da se znajdete v položaju, ko ne veste,
kaj naj bi bil naslednji korak, potem se vam morda dogaja, da so vaše vrednote v konfliktu. Na
primer: eni osebi je lahko zelo pomembna odgovornost, na drugi strani pa ima visoko na
lestvici vrednot svobodo.
46
Ti dve vrednoti lahko prideta v konflikt. Treba se je zavedati, da vrednote niso med seboj v
nasprotju, čeprav se nam bo najprej tako zdelo. Vedno se lahko najde kompromis med dvema
vrednotama.
Naše senzorične kamere vrednotijo dogodke in predmete s katerimi se v naših življenjih
srečujemo, jih prevedejo v podobe, pri tem zabeležijo ustrezne občutke, ki jih podobe
spremljajo. Zastavljanje naših življenjskih ciljev in vrednot se nanaša na te podobe in občutke,
zato se v situacijah in dogodkih, ki so v skladu z našimi shranjenimi podobami in občutki
počutimo lepo, včasih celo vzneseno, odvisno od tega kako visoko na lestvici naših potreb in
vrednot je posamičen dogodek oziroma na katero vrednoto se posamičen dogodek nanaša; čim
višje je, tem večje zadovoljtvo nam prinaša doživljaj, ki se uskladi z v naših možganih
shranjeno podobo. Vsi ti trije dejavniki so med seboj povezani, ko so najbolj usklajeni (je polje
prekrivanja največje), takrat je tudi občutek ugodja največji. Ta spoznanja nam koristijo pri
izbiri oziroma zastavljanju naših ciljev.
Slika-avtor Branka Urbanija; Stopnja doseženega zadovoljstva-prekrivanje vrednot, shranjenih
podob in dogodko
V primeru, da se zaradi doseganja neke vrednote počutimo boljše od drugih ali celo vzvišene
nad drugimi, ki te vrednote ne dosegajo, bo zakon delovanja poskrbel, da bomo na lastni koži
občutili bolečo izkušnjo nedoseganja te vrednote. Morda se to ne bo zgodilo neposredno nam,
temveč kateremu od naših najbližjih.12
12
več o tem: Ksenija Bezenšek: Vrednost neuspeha
47
Da boste lahko iskusili in prejemali zaželeno morate dopuščati in razumeti nezaželeno. Vesolje
se širi in razvija in dovoljeno mora biti vse. Razumeti moramo, da v raznolikosti obstaja
ravnotežje. Vi se niste utelesili, da bi popravili svet. Fizični svet je ustvarjalno okolje, v
katerem se lahko vsi ustvarjalno izražajo. Če kogarkoli presojate, tudi sebe, se ne počutite
dobro, ker je vibracija presojanja tako zelo različna od izvora. Če ste izbrali misel, ki se ne
ujema s tem kar dejansko ste, lahko s pomočjo čustev v trenutku začutite to neujemanje.
V vesolju, ki se razvija in širi je dovolj prostora za vse vrste misli in izkušenj. Bodite
premišljeni pri ustvarjalnem nadzoru nad svojim življenjem in ustvarjanjem, ni pa vaš namen
nadzorovati ustvarjanje drugih ljudi.
8
Večina ljudi ne verjame, da imajo nadzor nad tistim, v kar so prepričani. Opazujejo stvari, ki
se dogajajo okoli njih in jih ocenjujejo, a imajo občutek, da nimajo nobenega nadzora nad
mnenjem, ki se oblikuje v njh. Vse življenje razvrščajo dogodke na dobre in slabe. Zaželene in
nezaželene, pravilne in napačne. Le redkokdaj vedo, da svoj odnos do dogodkov lahko
nadzorjujejo. Nemogoče je nadzorovati dejanja drugih, bolj, ko ljudje odrivajo nezaželene
stvari, bolj se vibracijsko ujemajo z njimi in tako jih še bolj privabljajo v svojo izkušnjo. Bolj,
ko se branite svojih prepričanj, bolj vam zakon privlačnosti pomaga, da jih doživite. Ko
nečemu posvetite dovolj pozornnosti, se bo bistvo misli pojavilo v fizični obliki. Ko bodo nato
drugi opazovali vašo fizično manifestacijo in ji posvetili pozornost, bodo pripomogli, da se bo
širila. In čez nekaj časa bodo to zaželelno ali nezaželeno manifestiacijo poimenovali resnica.
Vi pa imate popolno svobodo izbirati, kakšno resnico si ustvarjate.
13
Prepričanja so lahko bolj ali manj globoka, izvirajo iz jedra oziroma jih nosimo v
podzavestnem umu iz otroštva, lahko gre za genetska prepričanja, ki so zapisana v
morfogenetskem polju ali DNK (zanj velja, da je starejše kot dve generaciji). Zgodovinska
raven prepričanj nosi globoke genetske spomine ali pa je to kolektivna zavest človeštva.
Najgloblji nivo pa je nivo duše. Če gre za globoke programe na več kot eni ravni, se to lahko
odraža tudi na duši.
Pomembno je iskanje in prepoznava ključnih prepričanj, ki držijo na mestu težavo. Skozi
prepoznavo le-tega se posledično znebimo cele piramide negativnih prepričanj, kar postopek
menjanja prepričanj samo pospeši.
8
Hicks/94
13
Vir: Viana Stibal's: »Theta healing«
48
Rahljanje prepričanj
8
Vsa trdna prepričanja so bila nekoč blagi občutki. Vsaka misel, ki se vam je kdajkoli porodila,
še vedno obstaja. Kadarkoli se usmerite na kakšno misel, aktivirate v sebi njeno vibracijo.
Čemur v tem trenutku posvečate pozornost, je aktivirana misel. Ko preusmerite svojo
pozornost, ta misel ni več aktivna, ampak mirujoča. Edini način, da zavestno deaktivirate misel
je, da aktivirate drugo. Z drugimi besedami, edini način, da zavestno umaknete pozornost z ene
misli je, da usmerite pozornost na drugo. Ko usmerite svojo pozornost, vaša vibracija še ni zelo
močna. Ko pa še naprej razmišljate ali govorite o tem, postjaja vibracija močnejša. Kadar torej
posvetite določeni stvari dovolj pozornosti, postane prevladujoča misel. Ko določeni misli
namenjate vedno več pozornosti in tako spodbujate njeno vibracijo, misel postane velik del
vaše vibracije in lahko jo poimenujete prepričanje. Čemur posvečate pozornost, že utripa
vibracijo energije, ko ste na kaj dalj časa pozorni, začnete tudi vi vibrirati kot opazovano.
Vsakokrat, ko na to usmerite pozornost in vsakokrat, ko oddajate vibracijo, je lažje in sčasoma
ustvarite vibracijsko navado. Podobno, kot bi vadili karkoli drugega; postaja vse lažje in lažje.
Ko ste dovolj usmerjeni na misel in s tem vzbujate njeno vibrcijo, oblikujete tisto kar imenujete
prepričanje. Prepričanje je zgolj vibracija, ki je nastala z večkratnim vzbujanjem. Z drugimi
besedami, ko boste mislili neko misel dovolj dolgo in kadarkoli se ji boste približali, vas bo
zakon privlačnosti z lahkoto potegnil v polno vibracijo vašega prepričanja. Zakon privlačnosti
tako sprejme vaše prepričanje kot točko privlačnosti in vam prinese stvari, ki ustrezajo tej
vibraciji. Ob dogodku, ki ustreza vašemu predhodnemu razmišljanju ugotovite; »Da, to je
resnica«, čeprav je morda primerno, da rečete, da ste to pritegnili ali ustvarili. Vse čemur
posvečate pozornost, bo postalo vaša »resnica«. Zakon privlačnosti pravi, da mora. Vaše
življenje in življenje drugih ljudi je zgolj odsev prevladujočih misli. Nobene izjeme ni.
Premišljeni ustvarjalec življenja boste takrat, ko se boste odločili usmerjati svoje misli, kajti
samo takrat, ko zavestno izberete misli, lahko vplivate na to, kar privlačite. Ko ste pozorni na
čustva in se poskušate osredotočiti na pozitivne misli, uporabljate sistem.
Če so v vašem življenju stvari, ki jih ne želite več doživljati, se mora spremeniti vaše
prepričanje. Če želite stvari, ki jih ni v vašem življenju, se mora spremeniti vaše prepričanje.
Tako težkih dogodkov ni, da jih ne bi mogli spremeniti z izbiro drugačnih misli. Da pa lahko
izberete drugačne misli, sta potrebni osredotočenost in vaja. Če ste še naprej osredotočeni na
isto kot prej, če razmišljate kot prej in verjamete v isto kot prej, se v vaši izkušnji ne bo nič
spremenilo. Če želite, da se stvari spremenijo, morate spremeniti misli. To pa pomeni, da
morate pristopiti k znanim stvarem na nov način.
8
Hicks/90,91,131
49
7.3.Preverjanje, čekiranje delovanja in eventuelne korekcije (skozi
občutke, intuicijo)
Vsak občutek kaže koliko Energije privabljate s svojo željo in koliko priklicane Energije
dopuščate na podlagi prevladujočih misli in prepričanj, ki jih imate v zvezi z željo v danem
trenutku. Občutek čiste želje je prijeten. Občutek želje bi lahko opisali kot čudovito zavedanje
novih možnosti. Želja je nov, svoboden občutek pričakovanja čudovitega razvoja. Občutek
želje je resnično občutek življenja, ki teče skozi vas. Mnogi zamenjujejo željo s hrepenenjem;
Ko so soredotočeni na tisto, kar želijo doživeti ali imeti, se hkrati zavedajo tudi odsotnosti
oziroma pomanjkanja tega in se s tem nahajajo v vibraciji pomanjkanja. V čisti želji ni
nobenega občutka pomanjkanja.
Po tem kako se počutite lahko veste, če s trenutno vibracijo dopuščate vesoljnim močem, da
vam izročijo vašo željo. Z vajo boste natančno vedeli, če ste tik pred uresničitvijo ali pa je želja
še vedno v fazi oblikovanja. A najpomembnejše, ko boste imeli nadzor nad počutjem, boste v
vsem uživali.
-Uživali boste, ko boste izpostavljeni raznolikosti in nasprotju, ki vam bo pomagalo določiti
željo. Uživali boste, ko boste čutili željo, ki se je sprožila iz vašega dragocenega namena in
prihaja k vam.
-Uživali boste, ko boste čutili, kako se vibracijsko ne ujemate z željo. Uživali boste, ko boste
čutili, kako premišljeno peljete sebe nazaj v vibracijsko povezavo z željo.
-Začutili boste olajšanje, ko bodo dvomi odpadli in jih bodo zamenjali zanesljivi občutki
dobrobiti.
-Uživali boste, ko boste vnaprej začutili stvari, ki se bodo zgodile. Uživali boste, ko boste
videli kako se vse stvari začnejo postavljati na svoje mesto. Navdušeno boste opazovali, kako
se bodo vaše želje izpolnjevale.
-V popolnem zavedanju se boste čudili, da ste premišljeno oblikovali želje v resničnost, kot bi z
rokami iz gline ustvarili kip.
-Ko se boste vibracijsko usklajevali z željami, boste navdušeni nad občutki in sadovi svojega
življenja.
Celotno vesolje obstaja, da v vas porodi novo željo, ki daje življenje. In ko se boste prepustili
željam, se boste počutili res živi in boste resnično živeli.
50
7.4. Zajem, obdelava in prikaz rezultatov
Kreiramo ves čas, pa najsi bo to zavedno ali nezavedno, tudi rezultati so očitni.Navajam
nekaj izsledkov rezultatov s področja zavestnega kreiranja, vizualizacije;
PRIMERI
14
Cathy Goodman v knjigi opiše svojo osebno izkušnjo:
Ko so ji povedali, da ima raka na prsih, si je dopovedovala, da je že zdrava in v srcu dejansko
verjela, da je že ozdravljena. Ves dan si je govorila: »Hvala za moje ozdravljenje«. Samo sebe
je videla, kot, da njeno telo ni nikoli obolelo za rakom. Pomagala si je z gledanjem zabavnih
filmov in se ob gledanju le-teh veliko presmejala. Svojega življenja ni želela izpostavljati
nikakršnemu pritisku, saj se je zavedala, da bi izpostavljanje stresu škodilo njenemu zdravju. V
treh mesecih je ozdravela brez obsevanj in kemoterapije. Njena zgodba ponazarja veličasntno
moč hvaležnosti za ozdravljenje, moč vere v to, da bo prejela ter moč smeha in veselja, zaradi
katere bolezen izgine iz našega telesa.
2
Genevieve Behrend v svoji knjigi »Tvoja nevidna moč« opisuje kako je pritegnila
dvajsettisoč dolarjev, ki jih je potrebovala za potovanje v Anglijo, k njenemu učitelju
Trowardu. Dnevno, skoraj vsako uro so bile v njenem umu besede: »Moj um je center
božanskega delovanja in božansko delovanje pomeni širjenje v nekaj boljšega, kot je tisto, kar
je predtem minilo. Vsak večer pred spanjem pa je v mislih vizualizirala, ustvarjala mentalne
slike želenih 20.000 dolarjev, katere je za študij nujno potrebovala. Vsak večer jih je v svoji
spalnici namišljeno preštevala. Izrisala si je mentalni film in se opazovala kako kupuje ladijsko
vozovnico, hodi gor in dol po palubi na plovbi iz New Yorka do Londona in končno se je
videla kako je sprejeta kot Trowardova učenka. To vizijo si je ponavlajala vsako jutro in vsak
večer, brez vsake misli na to kako bi si denar priskrbela, saj ni videla realne možnosti in poti
kako bi lahko prišla do denarja. Nekega dne, ko se je sprehajala po ulici in delala dihalne vaje,
jo je spreletelo spoznanje o brezmejni preskrbi, kar jo je sprostilo in navdalo z radostjo in
zaupanjem. V šestih tednih je imela na banki potrebnih 20.000 dolarjev.
14
2
»The secret« /128/
Genevieve Behrend,Tvoja nevidna moč/60,...67
51
*
»Susan Sarandon, z oskarjem nagrajena triinšestdesetletna igralka še vedno velja za standard
lepote. Skrivnost Susaninega mladostnega videza presenetljivo preprosta; pravi, da lepota
prihaja od znotraj. Ta vrhunska igralka ostaja zdrava in poželjiva s poztivno naravnanostjo, z
uživanjem zdrave hrane in prakticiranjem tehnike vizualizacije.
Prakticira vizualizacijsko tehniko -vódeno izražanje v prispodobah, vizualizacijsko tehniko, o
kateri so študije dokazale, da lahko vpliva na marsikaj: pomaga k višjemu bolečinskemu pragu,
pospeši hujšanje, koristi pri odvajanju od kajenja …
Izjavila je: »Če si ne morete predstavljati sebe na lepem kraju, kako naj bo tam vaše telo?
Predstavljajte si vse, od tega, da živite 120 let – do miru na svetu. Preden se kaj zgodi, si
morate to predstavljati.«je prepričana.«
*
Vir: splet/članek: SUSAN SARANDON: Kot zdrava dvajsetletnica
7.5. Interpretacija rezultatov
Način po katerem deluje zakon privlačnosti je močna in neomajna želja oziroma močno
prepričanje. Uspešen človek verjame vase in v končni uspeh, ter se ne zmeni za manjše zastoje,
pomote, padce, spodrsljaje in pritiske ob prizadevanju do cilja, ker ves čas verjame, da bo
prispel na cilj. Njegovi pogledi ali nameni se medtem, ko napreduje lahko spreminjajo, toda v
svojem srcu ves čas ve, da bo sčasoma »prišel tja«. Ne želi si ves čas neomajno, da bi lahko
prišel tja-enostavno čuti in verjame. S tem sprosti v delovanje najmočnejše sile, ki so poznane
v svetu misli. Človeku, ki neomajno verjame, da mu bo spodletelo, bo dejansko spodletelo. Vse
kar govori, misli in dela je prepojeno z mislijo na neuspeh. Drugi ljudje se navzamejo njegove
energije in ne verjamejo niti njemu, niti njegovim sposobnostim, kar se nato odraža z dogodki,
ki ga prizadenejo, kot dodaten dokaz njegove nesreče, namesto, da bi se pripisali njegovim
prepričanjem in pričakovanjem neuspeha. Človek nagonsko čuti atmosfero neuspeha, ki lebdi
okrog nekaterih posameznikov in nasprotno čuti atmosfero uspeha ob uspešnih posameznikih.
Pri tem gre za vzdušje, ki ga je povzročilo določeno mentalno stanje. Zatorej očistite mentalno
atmosfero. Nič takega kot je naključje ne obstaja. Zakon deluje povsod in vse, kar se zgodi, se
zgodi zaradi delovanja zakona. To je tako gotovo kot matematika; načrtovanje in namera: vzrok
in učinek. Od gibanja svetov do rasti gorčičnega zrna-vse je rezultat zakona, zakon intenzivno
deluje ves čas ne glede na to, če vi to veste ali ne.
Izobilje ali pomanjkanje je okolje, kamor lahko usmerite pozornost in ta usmerjena pozornost
sproži delovanje zakona privlačnosti.
52
8. POVZETEK
Glede na to, da je na to temo veliko napisanega, podanih več načinov in sistemov vizualiziranja
in kreiranja, se pojavlja vprašanje; Zakaj vedno ne delujejo ali delujejo zelo počasi?
Moj odgovor na to vprašanje je;
Ovire predstavlja vrednostni sistem posameznika.
Da bi spremenili svoja življenja in odnose, ozdavili svoja telesa in privedli mir v družine in
države, je potreben preprost a vendarle natančen preobrat v načinu, kako uporabljamo
prepričanje. Revolucija znanstvenega vedenja predpostavlja, da vsa resničnost naših življenj ne
predstavlja nič manj in nič več kot naše »valove prepričanja«, ki oblikujejo kvantno snov, iz
katere je vse sestavljeno.
Vsak človek ima svoj vrednostni sistem, ki lahko ovira manifestiranje željenega oziroma
zastavljenih ciljev. Vrednostni sistem, ki ne dopušča uresničitve željenega lahko spremenimo,
preokvirimo omejujoča prepričanja. Čustva, ki so naš dragoceni pripomoček, pa nam kažejo
našo skadnost, stopnjo dopuščanja manifestacije željenega.
Coaching je doslej najbolj uspešna in učinkovita metoda za preokvirjanje omejujočih
prepričanj ter posledično prevrednotenje našega vrenostnega sistema. S tem, ko nam coach na
poseben način zastavlja prava, v prihodnost usmerjena vprašanja, se nam odpirajo nove poti,
prihajamo do novih, lastnih spoznanj.
9. ZAKLJUČEK
Glavni dogodek ni uresničitev nečesa, ampak vaše počutje v danem trenutku. V življenju
merilo uspeha niso stvari ali denar, pač pa koliko radosti čutite. S temi mislimi zaključujem
svojo nalogo, kot napotilo k vizualizaciji takih dogodkov, stvari in okoliščin, ki vam bodo
prinesla občutek zadovoljstva in radosti. Iz predstavljenega dela je razbrati, da je osnova za
uspešno vizualizacijo in nadalje manifestacijo naših želja pomembno naše čustveno stanje in ne
le naša miselna naravnanost. Iz tega razloga sem se v nalogi izdatneje dotaknila teme čustvenih
stanj, postopkom spremembe notranjih čustvenih stanj kot posledica spremembe našega
vrednostnega sistema kot oviram na poti k uspešni vizualizaciji ali kreaciji .
53
10. LITERATURA, VIRI:
Literatura:
Glotta nova: Učinkovita komunikacija
Vadim Zeland: Tranfurfing realnosti-Prostor različic
-Šelestenje jutranjih zvezd
-Naprej v preteklost
Esther in Jerry Hicks: Prosite dano vam je-Abrahamova nauk
Rhonda Byrne: The secret
Greeg Braden: Božanska matrika
Greeg Branden:Spontana ozdravitev s pomočjo prepričanja
Dr. William Glasser: -Terorija nadzora-Kako vzpostaviti učinkovit nadzor nad svojim življenjem
Genevieve Behrend: Tvoja nevidna moč (2011)
William Walker Atkinskon: Vibracije misli/Zakon privlačnosti v svetu misli(1906)
Sveto pismo
Ksenija Bezenšek: Vrednost neuspeha
W.Timothy Gallwey: Notranja igra tenisa, golfa, smučanja, dela
Viana Stibal's: »Theta healing«
Louise L.Hay:Življenje je tvoje
LouiseL.Hay:Meditacije
Viri:
Članki in predavanja:- Mag. Marija Mikačić Turnšek
Moč misli: Maria Ana Kolman
Svetovni splet:
Samoraziskovanje, opazovanje, testiranje
Drugi
54