Poročilo o delu s cgp - Združenje turističnih vodnikov Slovenije

Comments

Transcription

Poročilo o delu s cgp - Združenje turističnih vodnikov Slovenije
POROČILO O DELU V LETU 2013
V pisnem poročilu o delu ZTVS v letu 2013 so zajete bistvene aktivnosti, ki jih je združenje opravilo v
tem obdobju. Delali smo vsi izvoljeni člani organov in v tekstu omenjeni dodatni člani. Ocenjujemo, da
smo naredili veliko tega, kar smo si zastavili ob lanskem zboru članov, seveda pa bi lahko naredili še
več, v kolikor bi imeli več pomoči oziroma svežih idej. Vsekakor ni zanemarljivo dejstvo, da je bilo v
letu 2013 v ZTVS včlanjenih kar 219 turističnih ali lokalnih vodnikov in turističnih spremljevalcev, kar
kaže na vse večjo prepoznavnost našega združenja, upamo pa tudi na večje zaupanje in kredibilnost
ter zavedanje, da smo le povezani lahko močni. V letu 2013 smo ohranili ugodnosti v zvezi z
zavarovanjem CORIS (ki je posebej prilagojeno za turistične vodnike, torej za nas, ki smo na poti
službeno in ne na turističnem potovanju) in smo predvsem navzven delovali enotno in v veliki večini
primerov po protokolu. Sledi poročilo po točkah.
1. Prijava občasnega dela, POD
-
-
-
imamo poseben e-mail [email protected]
podrobno razdelani forum, kjer so objavljen glavna poglavja s podpoglavji: POD (splošno o
POD, vse države, kjer je potreben POD),
Dominika Koritnik Trepel kot odgovorna za POD je odlično delovala, informacije so bile
ažurne; člani imajo vse informacije, ki jih potrebujejo
iz Slovenije se je v Italiji uspešno prijavilo cca. 140 turističnih vodnikov, kar je največ od vseh
evropskih držav in očitno kaže na dobro organiziranost ter koordinacijo (za 20 več kot lansko
leto)
POD Španija je urejen, ravno tako POD Poljska (za katerega se pa zelo malo vodnikov
odloča, čeprav bi ga morali urediti), za Madžarsko je že skoraj zaključeno zbiranje preverjenih
informacij
POD preverjeno deluje, glej kazen za delo brez POD v Rimu leta 2010 (234,84 €)
Še vedno je veliko oseb, ki ne razume razlike med turističnim vodnikom in spremljevalcem in
opravlja delo vodnika tudi brez POD, kar ZTVS obsoja in o čemer je večkrat med letom
opozoril svoje člane
2. Spletna stran
-
Glede na sklep zbora članov smo oblikovali interno poštno skupino za prenovo spletne strani,
ampak dlje od tega ni šlo
Spletna stran je slaba, ne ustreza več potrebam ZTVS v taki obliki, v kateri je in jo je nujno
potrebno na novo postaviti
3. Zakonodaja
z zakonodajo smo se ukvarjali znotraj skupine za zakonodajo, ki jo je na rednem zboru članov
potrdil zbor članov in smo jo v dokončni obliki sestavljali: Minka Kahrič, Dominika Koritnik
Trepel, Gregor Majnik, Gregor Zupan, Evelin Bizjak, Andrej Steklasa, Dunja Bohorič in Diana
Ternav; proti koncu leta sta se s svojimi zelo dobro spisanimi argumenti pridružila še Klemen
Košir in pa Nika Buda
- Pri svojem delovanju smo izhajali iz enakih osnov, kot smo jih predstavili že na rednem zboru
v začetku 2013:
1. ZSRT je dejansko zastarel, nazadnje smo ga spreminjali v začetku januarja 2004, še pred
vstopom v ES in pred sprejetjem evra
2. posledično ni usklajen z direktivami ES, ki so sprejete v slovenski pravni red; ne upošteva
evropskih standardov pri definicijah našega poklica; kazni so zapisane v tolarjih; še celo sami
GZS/TGZ se zdi sporna alineja o podeljevanju licence za turističnega spremljevalca zgolj na
osnovi ustreznih potrdil
3. osnutek ZSRT-1 je za vodnike in spremljevalce v mnogih pogledih slab
- nismo govorili le o členih, ki opredeljujejo turistično vodenje in spremljanje, ampak tudi o
členih, ki govorijo o organizatorjih potovanj, ki smo jih od vsega začetka podpirali
-
-
-
-
-
-
-
kljub temu, da gre za sistemski zakon, ki se ga praviloma ne piše na novo, ampak dopolnjuje,
je predlagatelj spisal nov zakon, z veliko spremembami, ki niso pomembne samo za naše
delovanje, ampak za vse akterje v turizmu
zavedali smo se, da je nesmiselno zakon spreminjati zgolj enostransko, ampak da je najmanj
pravilno, da bi se zadeve lotili skupaj še z ostalimi akterji v turizmu, tudi z Združenjem
turističnih agencij Slovenije, Zvezo potrošnikov Slovenije, Planinsko zvezo, Zvezo tabornikov
Slovenije, Olimpijskim komitejem, Turizmom Ljubljana in še s kom
potem pa se je zgodilo kar nekaj nepričakovanih obratov, o katerih smo člane obvestili
9.1.2013,
glej
http://www.slovenijavodniki.si/index.php?option=com_k2&view=item&id=458:nujno-obvestilo-novazakonodaja&Itemid=249
tako smo se udeležili različnih in raznovrstnih sestankov, kar bo natančno predstavljeno na
zboru članov 2014 (zelo pomembna sprememba je, da smo dobili občutek, da gre pri
spreminjanju zakonodaje za popolno deregulacijo vseh dejavnosti v turizmu)
s strani FEG smo pridobili predvsem informacije, kaj se dogaja na evropski ravni – seveda v
zvezi z direktivo 2005/36 o priznavanju poklicnih kvalifikacij, nenazadnje pa tudi v zvezi z
deregulacijo; direktiva se je spremenila in prinaša določene novosti
skupina za zakonodajo ne miruje, delamo naprej in pri delu so se nam pridružili še nekateri
drugi člani – hvala vsem za pomoč!
4. ŠTUDIJSKE EKSKURZIJE IN IZLETI
-
idejni vodja in nosilka sekcije za študijske ekskurzije in izlete, Dominika Koritnik Trepel, je v
letu 2013 realizirala kar nekaj zelo zanimivih ekskurzij in izletov
organizirali smo ogled razstave Vitez, dama in zmaj, študijski izlet v Oglej in Gradež, v Celje,
na Gorenjsko, Zeleni kras, Veliko planino, Posavje in v Idrijo (prvi del
imeli smo eno strokovno ekskurzijo, in sicer v Bosno in Hercegovino
namen študijskih ekskurzij in izletov ni zgolj spoznavanje določenih turističnih točk, ampak gre
predvsem za spoznavanje novih, še neznanih lokacij, ki bi lahko bile turistično privlačne, hkrati
pa smo se v okviru teh izletov in ekskurzij zmeraj srečevali tudi z lokalnimi kolegi ali
institucijami
5. Sejem Alpe Adria
-
-
-
v letu 2013 smo ponovno zelo uspešno nastopili na prenovljenem sejmu Alpe Adria turizem in
prosti čas, kjer smo vodili po sejmu, imeli svoj predstavitveni kotiček, organizirali 3.
mednarodno srečanje turističnih vodnikov iz regije Alpe Jadran, kjer smo gostili predstavnike
iz štirih (4) držav, in sicer 12 iz Avstrije, 9 iz Italije, 4 iz Hrvaške in seveda iz Slovenije;
Gospodarsko razstavišče se nam je posebej zahvalilo in nas tudi v letu 2014 povabilo k
sodelovanju
V okviru sejma je Minka Kahrič organizirala 3 strokovna predavanja, in sicer so predavali
prometni inšpektorat o urah in počitkih turističnih voznikov, Klemen Jelinčič Boeta o vodenju
Judov in Peter Svetina o vodenju oseb s posebnimi potrebami
na sejmu je prostovoljno in pod vodstvom Gregorja Majnika delalo kar 12 članov ZTVS, ki so
vodili in informirali obiskovalce
GR nam je v zameno za naš prostovoljni prispevek že 3. leto zapored ponudil prostor za naš
redni zbor članov, imeli smo zagotovljen svoj predstavitveni kotiček na sejmu in smo bili
navedeni v njihovem programu in promocijskem materialu kot partnerji sejma, ki ga bomo
soustvarjali tudi v letu 2014
6. Vodniški klepeti
-
v letu 2013 se je zvrstilo vseh 12 klepetov, eni so bili bolj, drugi manj obiskani
skupaj smo se od uvedbe klepetov sestali že 41 krat
v letu 2013 smo prostor srečanja prestavili iz gradu Kodeljevo v gostilno Šestica
7. SESTANKI, SREČANJA, KONFERENCE, MEDIJI
-
-
številni sestanki s političnimi strankami, pristojnimi institucijami v okviru MGRT in sestanki s
Turizmom Ljubljana, ZTAS
bili smo gostje v oddaji Polnočni klub, in sicer 08.02.2013
Diana Ternav in Dominika Koritnik Trepel sva bili na srečanju v Celovcu Avstrija: Andree
Fayertag, Koroška deželna vlada, Wolfgang Platzer, generalni sekretar delovne skupnosti
Alpe Jadran, mag. Thomas Pseiner, Delovna skupnost Alpe Jadran, mag. Marina Einspieler,
Slovenska gospodarska zveza Celovec, Astrid Legner, predsednica Koroških turističnih
vodnikov ZTVS, Slovenija - Diana Ternav, Dominika Koritnik Trepel. Sestanek je bil sklican
na hitro s strani predsednika delovne skupnosti Alpe Jadran, g. Wolfganga Platzerja in ga.
Andree Feyertag iz Koroške deželne vlade. Tema pogovora je bila, kako bi lahko v okviru
regije Alpe Adria organizirali strokovno izobraževanje vodnikov, ki bi temeljilo na kvaliteti in
meddržavnem povezovanju. Tako izobraženi vodniki bi lahko prispevali k prepoznavnosti
regije in k razvoju turizma v smeri dediščinskega, kulturnega in dostopnega turizma (trenutni
trendi v EU).
09.04.2013 smo imeli v Izoli, na tamkajšnji Srednji šoli Izola predstavitev našega dela
»istrskim« vodnikom z namenom, da bi poskusili zagnati idejo o sekcijah ZTVS
odgovorili smo na članek iz časnika Finance, z dne 11.10.2013
v Sloveniji smo gostili naše gostitelje iz Neuma; ker je zelo verjetno, da v kratkem ne bomo
uspeli tja pripeljati skupin turistov iz Slovenije, smo se odločili, da jim povrnemo tako, da jih
povabimo v Slovenijo: organizirali smo oglede, obenem pa strokovni seminar o vodenju oseb
s posebnimi potrebami
8. TEČAJI IN PREDAVANJA
-
Minka Kahrič se je že v letu 2011 zavzela za to, da bi ZTVS organiziralo čim več dobrih,
strokovnih predavanj, s čemer bi dosegli, da se naši člani dodatno izobražujejo in pridobivajo s
tem dodatno vrednost. Svoje delo je opravljala tudi v 2013: predavanje na ZZV, in sicer
Napotki za zdravje vodnikov in turistov, predavanje »Education in tourism« (o projektu Martine
Majcen, ki je v lanskem letu omogočil prakso v EU 9 članom ZTVS) ter obisk restavratorskega
centra Ljubljana
9. PROJEKT »TRAVEL FOR BUSINESS«
-
-
-
Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in
usposabljanja je potrdil projekt članice ZTVS, Martine Majcen, z naslovom „Travel for
business“
v projekt so se lahko vključili turistični delavci - turistični vodniki in/ali spremljevalci ter tudi
brezposelne osebe
v letu 2013 se je prijavilo 37 posameznikov, ki so želeli izkoristiti priložnost v okviru
omenjenega projekta, od katerih je bilo izbranih 12 kandidatov; v letu 2013 je v tujino odšlo 7
oseb, od tega 1 član ZTVS
v letu 2014 bo šlo na pot še 5 oseb, od tega 2 članici ZTVS
10. UDELEŽBA NA SEJMU BIT MILANO
-
-
na povabilo predstavništva STO Italija v Milanu, natančneje g. Gorazda Skrta, smo se kot
združenje udeležili enega najpomembnejših sejemskih dogodkov v Italiji
na sejmu smo bili prisotni: Evelin Bizjak, Eliano D'Onofrio in Diana Ternav
v okviru sejemske postavitve smo imeli svoj prostor, z nazivom in možnostjo predstavitve;
oblikovali smo letake, s katerimi smo promovirali naše združenje, hkrati pa smo s posebnoo
.ppt predstavitvijo skušali pritegniti pozornost novinarjev
ideja je bila, da bi kot turistični vodniki predstavljali Slovenijo, saj jo dobro poznamo, obenem
pa odlično govorimo italijansko; ocenjujemo, da nas niso uporabili tako zelo veliko, kot bi nas
lahko
11. UDELEŽBA NA SREČANJU V BEOGRADU IN NIŠU
-
-
ZTVS je prejelo vabilo Združenja turističnih vodnikov Srbije na mednarodno konferenco z
naslovom »Vodičke organizacije balkanskih i podunavsih zemalja ka unapreñenju usluga u
turizmu« v Beogradu in Nišu, ki se je zgodila med 26 in 28 aprilom 2013
datum je bil za slovenske vodnike sila neugoden, a kljub temu smo našli članico ZTVS, ki nas
je zastopala; to je bila Jana Kokalj iz Idrije (poročilo sledi na zboru članov)
12. MEDNARODNI DAN TURISTIČNIH VODNIKOV
-
-
-
to je ena od točk, ki smo si jih že večkrat zastavili v plan dela (od 2011 dalje), pa je nismo
nikoli realizirali
21.2.2013 pa smo tudi to končno uspeli izvesti; projekt je udejanjila Dominika Koritnik Trepel,
pri čemer je sodelovala z zavodom Premiki
Kot je za ta dan značilno, smo promovirali naše delo tako, da smo storitve turističnega
vodenja ponudili brezplačno takim skupinam oseb, ki si tega sicer ne morejo privoščiti;
osredotočili smo se na skupine oseb s posebnimi potrebami
z namenom, da bi lahko osebe s posebnimi potrebami kar se da uspešno vodili, je zavod
Premiki za nas organiziral brezplačno delavnico o vodenju tovrstnih turistov, za kar smo
pridobili tudi certifikat
projekt je bil en najlepših in najbolj uspešnih v letu 2013 in ga bomo ponovili tudi letos (2014),
ko bo tudi delno razširjen (poročilo sledi na zboru članov in ga poda Dominika Koritnik Trepel)
13. DOGOVOR O SODELOVANJU Z ZTAS
-
ZTVS je v letu 2013 po zaslugi Minke Kahrič vzpostavilo dobro komunikacijo z ZTAS
Imeli smo več skupnih sestankov in na sestanku, ki je bil 6.6.2013 smo začrtali dokument, ki
ima naslov Dogovor o sodelovanju med ZTVS in ZTAS
Sestanek z ZTAS smo imeli nazadnje 14.01.2014 in v okviru slednjega smo še enkrat
definirali predlog dogovora z junijskega sestanka, ki smo mu dodali nekaj novih alinej:
1. Obojestranski interes je dvig kvalitete na področju turizma
2. Obojestranski interes je dvig kvalitete medsebojne komunikacije in izboljšanja odnosa
med ZTAS in ZTVS.
3. Priprava osnutka pogodbe med TA in TV (opredelimo obojestranske minimalne
standarde, odgovornost).
4. Prihodnja pogajanja bodo potekala v duhu medsebojnega spoštovanja ter ohranjanja
integritete in dostojanstva šibkejšega v pogodbenem razmerju.
5. Priprava priporočila za »voznik-vodnik«, ki bo prineslo k večji varnosti.
6. Obojestranski interes je tudi dvig kvalitete med TV. ZTAS ponuja vso podporo ZTVS
pri doseganju tega cilja.
7. ZTVS podpira ZTAS pri dvigu kvalitete upravljanja itd. v podjetjih (TA in OP).
8. Zahtevnejši pogoji za pridobitev licence TV.
9. ZTAS in ZTVS postavita nov predlog preizkusa znanja za TV ali drugo obliko
preverjanja znanja, ki bo nudila višjo kvaliteto.
10. ZTAS in ZTVS sodelujeta pri izobraževanjih vodnikov, izvedbi predavanj in drugih
projektih.
11. vsaj enkrat na leto se združenji srečata na sestanku
12. da bi imel ZTVS podobno reprezentativnost kot jo ima ZTAS na področju dela
turističnih agencij
13. da si združenji medsebojno izmenjujeta pomembne informacije za dvig kvalitete
storitev na eni in drugi strani
14. sodelovanje poteka v treh smereh: na področju turistične zakonodaje, v okviru
dogovora o sodelovanju in v smislu izmenjave informacij
14. V SKLADU S PLANOM DELA NEURESNIČENO:
-
funkcionalna in dobra spletna stran, tako v slovenskem kot v angleškem jeziku
-
še boljši statut ZTVS
oblikovanje regionalnih sekcij ZTVS
manifest za odličen turizem in zlata lista turističnih agencij
članstvo v WFTGA
Poročilo pripravila predsednica ZTVS, Diana Ternav, v Ljubljani, 21. 01. 2014.