Spoštovani starši, učenci in učenke! Pred vami je publikacija

Comments

Transcription

Spoštovani starši, učenci in učenke! Pred vami je publikacija
Spoštovani starši, učenci in učenke!
Pred vami je publikacija Osnovne šole J. Hudalesa v Jurovskem Dolu.
V njej imate na voljo vse najpomembnejše podatke iz življenja in dela
na naši šoli. S publikacijo bi vam rad predstavil naše vzgojnoizobraževalno delo v tem šolskem letu. Osnovna šola vsako leto prinaša
vrsto novosti – seznanite se z njimi, da vam bo lažje spremljati vaše
otroke v šoli. Želimo, da z nami čim bolj tesno sodelujete, saj bo to
veliko pripomoglo k temu, da bo vaš otrok v šoli uspešen in zadovoljen.
Seveda je publikacija namenjena tudi vam, učencem. Veselilo nas bo,
če si boste z njo pomagali načrtovati svoje delo in tudi sami s svojimi
predlogi pripomogli k uresničevanju naših ciljev. Mi se bomo trudili, da
vam bo na šoli čim bolj prijetno.
Ob začetku šolskega leta vam želim veliko uspeha, veselja in
ustvarjalnosti v šoli. Staršem pa predvsem razumevanja, sodelovanja in
zadovoljstva.
Ravnatelj: Stanislav Senekovič
Jurovski Dol, 1. september 2014
-1-
Javni vzgojno-izobraževalni zavod in vzgojno-varstveni zavod
Osnovna šola J. Hudalesa Jurovski Dol
Jurovski Dol 13
2223 Jurovski Dol
Tajništvo: 02/729 56 62
Ravnatelj: 02/729 56 60
Vrtec: 02/729 56 70
Knjižnica: 02/729 56 63






Pedagoginja: 02/729 56 65
Računovodstvo: 02/729 56 69
Zbornica: 02/729 56 64
Kuhinja: 02/729 56 67
faks: 02/729 56 66
e-pošta: [email protected]
spletna stran: www.os-jd.si
Številka TRR: 01100-600036980
Davčna številka: 40918807
Matična številka: 5090105000
VODSTVO ŠOLE: Stanislav Senekovič, ravnatelj
USTANOVITELJ ŠOLE: Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
ŠOLSKI OKOLIŠ
Zavod ima šolski okoliš na območju naslednjih prostorskih enot iz
registra Geodetske uprave Slovenije: Malna, Spodnji Gasteraj, Zgornji
Gasteraj, Srednji Gasteraj, Jurovski Dol, Zgornje Partinje, Varda in
Žitence.
ŠOLSKI PROSTOR
Šola prevzema odgovornost za učence v prostorih šolske stavbe, na
šolskem igrišču in dvorišču v času pouka in drugih dejavnosti po
letnem delovnem načrtu, kot so: naravoslovni, kulturni, tehniški,
športni dnevi, ekskurzije in šola v naravi.
ZAVOD UPRAVLJAJO
Šolo upravljata ravnatelj in svet zavoda, ki ima štiriletni mandat.
Sestavljajo ga:
 trije predstavniki ustanovitelja: Roman Črnčec, Mateja Bukvič in
Franc Lešnik;
-2-
 pet predstavnikov šole: Aleksandra Kuntner, Marjeta Čuš,
Aleksandra Lorbek, Karmen Polič in Gabrijela Murko;
 trije predstavniki staršev: Maksimilijan Krautič, Dušan
Waldhütter in Damijan Škerget.
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor,
strokovni aktivi in razredniki.
ŠOLSKA SKUPNOST IN ŠOLSKI PARLAMENT
Vsi učenci šole so člani šolske skupnosti učencev. Vsak posamezni
oddelek pa voli dva predstavnika v šolski parlament, v katerega so torej
vključeni predstavniki posameznih oddelkov.
Učenci sami izvolijo vodstvo parlamenta. Le-ta se skliče vsaj dvakrat
letno, ko predstavniki posameznih oddelkov posredujejo pobude in
mnenja o življenju in organizaciji dela na šoli. Načrtuje in organizira
tudi raznovrstne akcije.
Osnovni namen programa pa je zagotavljanje participacije otrok pri
odločanju in izobraževanju otrok za demokracijo. Podlaga za izvajanje
izobraževanja so izbrane teme, ki jih določijo otroci vsako leto na
Nacionalnem otroškem parlamentu. Mentorica je Barbara Oder.
SVET STARŠEV
V delo šole se starši vključujejo preko sveta staršev, ki je posvetovalni
organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na
roditeljskih sestankih. Predsednik sveta staršev je Dušan Waldhütter.
ZAPOSLENI V ŠOLI IN VRTCU
Šola




Marjeta Caf, profesorica glasbene vzgoje
Lavra Bukšek Kreft, profesorica razrednega pouka
Alenka Dominik, profesorica razrednega pouka
Katja Rožman, profesorica specialne pedagogike (matična šola
OŠ Gustava Šiliha Maribor)
 Vlasta Kavran, predmetna učiteljica slovenskega in
srbohrvatskega jezika
 Milena Kokol, profesorica geografije in zgodovine
-3-
 Majda Kolarič, predmetna učiteljica biologije in kemije
 Irena Kocbek, predmetna učiteljica angleškega in nemškega
jezika
 Aleksandra Lorbek, profesorica slovenskega jezika in sociologije
 Aleksandra Kuntner, profesorica pedagogike in sociologije
 Jasna Malnar, profesorica računalništva z matematiko
 Maja Mencigar, profesorica pedagogike
 Karmen Polič, predmetna učiteljica tehnične vzgoje in fizike
 Dani Sajtl, univ. dipl. inž. el., računalnikar (matična šola OŠ
Voličina)
 Marija Senekovič, profesorica razrednega pouka
 Stanislav Senekovič, profesor zgodovine in geografije
 Majda Pak, vzgojiteljica predšolskih otrok
 Antonija Širec, predmetna učiteljica matematike in fizike
 Martina Škrlec, profesorica razrednega pouka
 Cvetka Škrlec, predmetna učiteljica športne vzgoje
 Silva Špindler, profesorica razrednega pouka
 Barbara Oder, profesorica razrednega pouka
 Ana Šuster Kraner, profesorica likovne umetnosti
 Barbara Waldhütter, profesorica kemije in knjižničarstva
 Aleksandra Žnuderl, profesorica angleškega in slovenskega
jezika
 Aleksandra Verbošt, profesorica zgodovine in sociologije,
pripravnica
 Karmen Bulatović, profesorica pedagogike
 Milenka Srnko, negovalka prostorov
 Marija Emerih, negovalka prostorov
 Majda Žižek, negovalka prostorov
 Jože Jager, hišnik
 Anita Turk, poslovna sekretarka
 Silva Kacijan, računovodkinja
 Marija Urbanič, kuharica
 Ivana Hobot, pomočnica kuharice
Vrtec
 Gabrijela Murko, vzgojiteljica predšolskih otrok VII. stopnje
 Marjeta Čuš, vzgojiteljica predšolskih otrok V. stopnje
-4-







Rozalija Tuš, vzgojiteljica predšolskih otrok VI. stopnje
Simona Raner, pomočnica vzgojiteljice V. stopnje
Anita Žunkovič Mohorič, pomočnica vzgojiteljice V. stopnje
Sonja Šajher, pomočnica vzgojiteljice V. stopnje
Tatjana Komperšak, pomočnica vzgojiteljice
Olga Grabušnik, kuharica
Ana Črnčec, negovalka prostorov
ŠOLSKI KOLEDAR
Datum
1. 9. 2014
27.–30. 10. 2014
31. 10. 2014
25. 12. 2014
26. 12. 2014
29.–31. 12. 2014
1. 1. 2015
2. 1. 2015
30. 1. 2015
13. in 14. 2. 2015
16.–20. 2. 2015
6. 4. 2015
17. 4. 2015
27. 4. 2015
28.–30. 4. 2015
1. in 2. 5. 2015
16. 5. 2015
12. 6. 2015
16.–30. 6. 2015
24. 6. 2015
25. 6. 2015
26. 6.–9. 7. 2015
18.–31. 8. 2015
Vsebina
začetek pouka
jesenske počitnice
dan reformacije
božič
dan samostojnosti in enotnosti
novoletne počitnice
novo leto
pouka prosto, nadomeščamo 16. 5. 2015
zaključek ocenjevalnega obdobja
informativni dan v srednjih šolah
zimske počitnice
velikonočni ponedeljek
zvečer prireditev – koncert zborov in folklore
(dopoldan pouk)
dan upora proti okupatorju
prvomajske počitnice
praznik dela
Šport Špas (nadomeščamo 2. januar)
zaključek pouka za učence 9. razreda, razdelitev
zaključnih spričeval
popravni izpiti za učence 9. razreda
zaključek pouka za učence ostalih razredov,
razdelitev izkazov in spričeval
dan državnosti
predmetni in popravni izpiti
predmetni in popravni izpiti
-5-
ŠOLSKI DAN V OŠ J. HUDALESA
Prvi razred
jutranje varstvo
1. ura
malica
2. ura
3. ura
4. ura
kosilo
popoldanska malica
podaljšano bivanje
od 6.20 do 8.20
od 8.20 do 9.05
od 9.05 do 9.20
od 9.20 do10.05
od 10.10 do 10.55
od 11.00 do 11.45
od 11.50 do 12.10
ob 14.00
od 11.50 do 16.00
Razredna stopnja
Šolska ura
pred poukom
Čas trajanja
7.30–8.15
1. ura
8.20–9.05
9.05–9.20
9.20–10.05
10.10–10.55
11.00–11.45
11.50–12.35
12.35–12.55
12.55–13.40
2. ura
3.ura
4. ura
5. ura
6. ura
-6-
Dejavnost
zbiranje učencev, DP, DD,
interesne dejavnosti
pouk
malica za razredno stopnjo
pouk
pouk
pouk
pouk
kosilo
interesne dejavnosti
Predmetna stopnja
Šolska ura
pred poukom
Čas trajanja
7.30–8.15
1. ura
2. ura
8.20–9.05
9.10–9.55
9.55–10.10
10.10–10. 55
11.00–11.45
11.50–12.35
12.35–12.55
12.55–13. 40
13.45–14.30
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura
Dejavnost
zbiranje učencev, DP, DD,
interesne dejavnosti
pouk
pouk
malica
pouk
pouk
pouk
čas za kosilo
pouk
pouk in interesne dejavnosti
KNJIŽNICA
Šolsko knjižnico vodi knjižničarka Barbara Waldhütter.
Urnik šolske knjižnice
Ponedeljek:
8.15–11.45 – urejanje knjižnice, učbeniški sklad, knjižnična vzgoja
11.45–14.35 – izposoja, bralna značka
Sreda:
7.20–8.20 – izposoja
8.20–9.30 – urejanje knjižnice
12.10–14.30 – izposoja
Petek:
7.20–8.15 – izposoja
8.15–11.45 – urejanje knjižnice, učbeniški sklad, knjižnična vzgoja
11.45–14.30 – izposoja, bralna značka
-7-
Knjižnična vzgoja
Knjižnična vzgoja se izvaja po dogovoru z učitelji. V šolskem letu se
izvedejo štiri ure knjižnične vzgoje v vsakem razredu devetletke.
Učbeniški sklad
1. Učbeniški sklad je v skladu s Pravilnikom o upravljanju
učbeniških skladov ustanovljen zato, da se staršem in njihovim
otrokom zagotovi učbenike, ki jih učenci potrebujejo pri pouku.
2. Učbenike si učenci izposodijo v šoli. Izposoja je za vse razrede
brezplačna.
Kako poteka izposoja učbenikov
1. Šola od učencev v mesecu juniju zbere naročila učbenikov.
2. Šola kupi oziroma priskrbi učbenike za vse učence v
posameznem razredu.
3. Učbenike izposodimo učencem ob koncu šolskega leta ali prvi
teden v novem šolskem letu.
4. Učbenike lahko ob koncu šolskega leta učenci tudi odkupijo.
NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA
Ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja (6. razreda) so
NPZ obvezni. Izvajajo se iz slovenščine, matematike in angleščine.
Po tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju (9. razred) se izvajajo NPZ
obvezno za vse učence iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta,
ki ga določi minister za šolstvo in šport v mesecu septembru. Na dan
NPZ se v 6. in 9. razredu ne izvaja pouk po urniku. NPZ se izvajajo za
6. in 9. razred.
Redni rok:
Matematika: 5. maj 2015 – 6. in 9. razred
Kemija: 11. maj 2015 – 9. razred
Slovenščina: 7. maj 2015 – 6. in 9. razred
Angleščina : 11. maj 2015 – 6. razred
Seznanitev devetošolcev in staršev z dosežki – vpogled v ovrednotene
naloge – od 2. do 4. 6. 2015.
Seznanitev šestošolcev in staršev z dosežki – vpogled v ovrednotene
naloge – od 9. do 11. 6. 2015.
-8-
IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2014/2015
V 7., 8. in 9. razredu jih učenci izberejo po svojih interesih in željah.
Izbrani predmeti so obvezni del njihovega urnika za tekoče šolsko leto.
V tem šolskem letu bodo učenci obiskovali naslednje izbirne predmete:
Predmet
Multimedija
Računalniška omrežja
Šport za sprostitev
Izbrani šport
Šport za zdravje
Obdelava gradiv:
umetne snovi
Sodobna priprava hrane
Turistična vzgoja
Načini prehranjevanja
Elektrotehnika
Učiteljica
Jasna Malnar
Jasna Malnar
Cvetka Škrlec
Cvetka Škrlec
Cvetka Škrlec
Karmen Polič
Št. skupin
1
1
1
1+1
1
1
Majda Kolarič
Milena Kokol
Majda Kolarič
Karmen Polič
1
1
1+1
1
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET V ČETRTEM RAZREDU
Predmet
Šport
Učiteljica
Cvetka Škrlec
Št. skupin
1
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET V SEDMEM RAZREDU
Predmet
Nemščina
Učiteljica
Irena Kocbek
-9-
Št. skupin
1
INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2014/2015
Interesna dejavnost
Učiteljica
Planinski krožek in šolski parlament
Mladi člani Rdečega križa in tekmovanje
Bober
Tekmovanje v znanju iz ZGO, GEO
Mladi gasilci
Lutkovni krožek
Družboslovni krožek
Čebelarski krožek, Vesela šola
Eko šola, tekmovanje iz BIO, KE
Folklora
Novinarski krožek – šolsko glasilo
Tekmovanje iz slovenskega jezika
Nemška bralna značka, tekmovanje iz
nemškega jezika
Angleška bralna značka
Tekmovanje iz TJA
Interesna dejavnost v devetletki
Recitacijski krožek
Interesna dejavnost v devetletki
Fizika, matematika – tekmovanja
Otroški zbor
Mladinski zbor
Šolski ansambel
Vokalna skupina
Pravljični krožek
Športne igre – tekmovanja
Kolesarski krožek
Angleška publikacija
Angleški dramski krožek
Cicizbor
Barbara Oder
Tedensko
št. ur
1
Jasna Malnar
1
- 10 -
Milena Kokol
Martina Škrlec
Martina Škrlec
Milena Kokol
Majda Kolarič
Majda Kolarič
Barbara Waldhütter
Aleksandra Lorbek
Vlasta Kavran
Irena Kocbek
Irena Kocbek
Aleksandra Žnuderl
Karmen Polič
Aleksandra Lorbek
Ana Šuster Kraner
Antonija Širec
Marjeta Caf
Marjeta Caf
Marjeta Caf
Marjeta Caf
Majda Pak
Cvetka Škrlec
Marija Senekovič
Aleksandra Žnuderl
Aleksandra Žnuderl
Lavra Bukšek Kreft
1
0,5
1
1
1,5
1
1,5
1
1
1
0,5
0,5
1
0,5
1
1
2
4
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBOR
Zbora obiskujejo učenci razredne in predmetne stopnje. Zborovodkinja
je Marjeta Caf. Zbor nastopa na šolskih in krajevnih prireditvah, prav
tako se udeleži vsako leto revije pevskih zborov. Mentorica vodi še
vokalno skupino in šolski ansambel.
PODALJŠANO BIVANJE
V šoli imamo organizirane tri oddelke podaljšanega bivanja (OPB).
 I. oddelek podaljšanega bivanja je namenjen učencem 1. razreda
in deklicam 2. razreda. Poteka od 11.55 do 16.10.
 II. oddelek podaljšanega bivanja je namenjen fantom 2. razreda
in vsem učencem 3. razreda. Traja od 12.55 do 14.35. Ob 14.10
učiteljica PB preda učence v oddelek PB 1. razreda.
 III. oddelek podaljšanega bivanja pa vključuje učence 4. in 5.
razreda, poteka od 12.55 do 14.35. Po tem času se učenci
priključijo oddelku 1. razreda. Ob 14.30 učitelj PB v 4. in 5.
razredu spremlja učence na avtobus.
Učence, ki obiskujejo 1. razred, odpeljejo domov starši oziroma
odgovorna oseba, starejša od enajst let. Za ostale učence je organiziran
šolski prevoz.
Učenci imajo v OPB naslednje dejavnosti: prehrana, sprostitvena
dejavnost (igre, rekreacija, počitek, obisk interesnih dejavnosti),
samostojno učenje (možnost opravljanja domačih nalog, navajanje na
samostojno učenje, načrtovanje dela) in ustvarjalni prosti čas
(izdelujejo zanimive izdelke, pojejo, plešejo, raziskujejo, berejo,…).
Starši imajo možnost, da v mesecu septembru vpišejo otroka v OPB, v
kolikor ga že niso v mesecu juniju v preteklem šolskem letu.
Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko vodja OPB predčasno
pusti otroka iz šole samo s predložitvijo pisnega opravičila staršev.
Svetujemo, da otrok, ki obiskuje OPB, prejema v šoli kosilo, lahko pa
tudi popoldansko malico.
Prostega zadrževanja v prostorih šole ali okrog šole, izven oddelkov
podaljšanega bivanja ne dovoljujemo brez nadzora učiteljev. Učenci, ki
hodijo domov peš, se po pouku (če nimajo organiziranih dejavnosti)
odpravijo domov.
- 11 -
JUTRANJE VARSTVO
Za učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo. Prične se ob 6.20
in traja do 8.20 v učilnici 1. razreda. Starši pripeljejo učence v šolo in
jih oddajo v varstvo. Za njih je organiziran tudi zajtrk, in sicer ob 7.20,
v kolikor to želijo.
VARSTVO VOZAČEV
Varstvo vozačev izvajamo od 7.20 do 8.15. Učenci se zbirajo v jedilnici
šole. Jutranje varstvo vodijo učitelji. Ob 8.15 učitelji varstva napotijo
učence v razrede. Učence prosimo, da se teh navodil držijo, saj
potekajo pred 8. uro v razredih že določene dejavnosti in bi zadrževanje
na hodnikih motilo pouk.
Popoldansko varstvo vozačev izvajamo za učence od 12.55 do 14.35.
Učenci se zberejo v učilnici, ki je v določenem dnevu prosta. O
določitvi učilnice so učenci obveščeni na oglasni deski šole.
ŠOLSKA PREHRANA
V šoli je poskrbljeno za prehrano otrok. Imamo lastno šolsko kuhinjo, v
kateri pripravljamo dnevne obroke, skrbimo za raznoliko in zdravo
prehrano. Za pripravo obrokov dobavljamo tudi živila iz eko in
integrirane proizvodnje. V vse večji meri vključujemo lokalne
proizvajalce hrane. Učence navajamo na kulturen in zdrav način
prehranjevanja. Svetujemo vam, da ima vaš otrok v šoli vsaj en dnevni
obrok.
Prehrana v 1. razredu
Prvi razred ima organizirano prehrano ločeno od ostalih učencev.
Število obrokov določijo starši.
Predlog prehrane za učence 1. razreda je naslednji:
 zajtrk: ob 7.20 za učence, ki so v jutranjem varstvu; cena: 0,50
EUR,
 malica: ob 9.05; cena: 0,80 EUR,
 kosilo: ob 12.00; cena: 2 EUR,
 popoldanska malica: ob 14.00; cena: 0,50 EUR.
Prehrana v ostalih razredih
Učenci razredne stopnje malicajo po prvi šolski uri: od 9.05 do 9.20.
- 12 -
Predmetna stopnja malica po drugi šolski uri: od 9.55 do 10.10. Cena
malice je 0,80 EUR.
Učenci 1. razreda imajo kosilo od 11.55 do 12.15. Čas za kosilo za
ostale razrede je od 12.35 do 12.55. Dnevna cena kosila je 2,50 EUR.
Starši plačajo malico in kosilo s položnico.
Dnevne obroke prehrane pripravlja kuharica Marija Urbanič. Vodja
šolske prehrane je učiteljica Majda Kolarič.
Pravila šolske prehrane
V mesecu juniju starši izpolnijo prijavo na šolsko prehrano za naslednje
šolsko leto. Na tem obrazcu vpišejo obroke, ki jih bo otrok prejemal. V
primeru odsotnosti učenca morajo starši odjaviti hrano do 8.00 ure, in
sicer v tajništvo na tel. številko 02 729 56 62. Odjava je možna tudi po
elektronski pošti: kuhinja.os-jurovski [email protected]
V primeru šole v naravi, ekskurzij odjava obroka ni potrebna, le-to
sporočijo razredniki računovodkinji.
Hrano, ki ostane pri malici, razdelimo učencem v poznejših urah. Za
red v jedilnici skrbi dežurni učitelj.
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Osnovna področja dela šolske svetovalne službe v osnovni šoli
Šolska svetovalna služba je tisto posebno mesto v šoli, s katerega se
vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi udeleženimi v šoli.
Delo šolske svetovalne službe je usmerjeno k fleksibilnemu
prilagajanju šole tako splošnim kot posebnim potrebam učencev. Šolska
svetovalna služba sodeluje pri vzpostavljanju optimalnih pogojev za
učenje in napredovanje vseh učencev.
V Osnovni šoli Jožeta Hudalesa sta v šolski svetovalni službi zaposleni
pedagoginji Maja Mencigar in Karmen Bulatović. Občasno gostuje na
šoli specialna pedagoginja Katja Rožman.
Odkrivanje nadarjenih učencev
Zakon o osnovni šoli opredeljuje tudi strokovno delo z nadarjenimi
učenci. Termin označuje celoten proces od evidentiranja, identifikacije
in seznanjanja ter pridobitve mnenja staršev.
- 13 -
Pri odkrivanju in strokovnem delu z nadarjenimi učenci sodelujejo vsi
pedagoški delavci, šolska svetovalna služba in starši. Koordinatorica
koncepta nadarjenih učencev na šoli je pedagoginja Maja Mencigar.
Dodatna strokovna pomoč učencem s posebnimi potrebami
Če ima vaš otrok kljub dopolnilnemu pouku, dodatni razlagi pri pouku
in rednemu delu doma še vedno težave, se lahko obrnete po pomoč na
šolsko svetovalno službo. Učencu lahko po zakonu pripada dodatna
strokovna pomoč, ki primanjkljaje in motnje omili ter mu pomaga, da
pouku sledi kljub težavam. Dodatno strokovno pomoč na naši šoli
nudijo različni strokovni delavci. Vodi jo izvajalka dodatne strokovne
pomoči Karmen Bulatović.
Karierna orientacija
Pri izvajanju karierne orientacije se povezujemo s predstavniki srednjih
šol, Zavodom za zaposlovanje, Gospodarsko in obrtno zbornico,
Zavodom za šolstvo, Ministrstvom za šolstvo in šport ter drugimi.
Karierna orientacija usmerja učence k sistematičnemu sprejemanju
odločitev. Vsakemu posamezniku omogoča, da se spoznava in išče v
sebi potenciale, da samostojno pridobiva informacije, ki jih potrebuje.
V mesecu oktobru bo organizirana Tržnica poklicev, saj se bo večina
srednjih šol predstavila na naši šoli. Karierno orientacijo izvajata
pedagoginja Maja Mencigar in razredničarka 9. razreda Jasna Malnar.
ZDRAVSTVENO VARSTVO
Za zdravstveni razvoj naših učencev skrbi šolski dispanzer v
Zdravstvenem domu Lenart. Vsako leto so učenci pregledani in cepljeni
po razporedu Zdravstvenega doma Lenart.
Za izobraževanja učencev na naši šoli je na voljo predavateljica
Darinka Breznik, medicinska sestra Zdravstvenega doma Lenart. Na
dan zdravniških pregledov učenci nimajo pouka.
Učencem je na voljo tudi šolska zobna ambulanta v Lenartu. Za delo z
učenci pri varovanju zob skrbijo učiteljice in medicinska sestra Branka
Grah.
- 14 -
PLAVALNO OPISMENJEVANJE IN POUK NA DRUGIH
LOKACIJAH
Plavalni tečaj in pouk na drugi lokaciji – 3. razred
Učenci 3. razreda se bodo udeležili šole v naravi v domu CŠOD Burja v
Luciji pri Portorožu, in sicer od 18. do 22. maja 2015. V tem času bodo
opravili plavalni tečaj in naravoslovne dejavnosti. Učence bo spremljala
razredničarka in dodatni spremljevalec. Tečaj sofinancira MŠŠ.
Predvideni stroški za starše znašajo 120 EUR. Starši plačajo prispevek
v treh obrokih, prvi in drugi obrok znaša 40 EUR, zadnji obrok pa je
poračun v ustrezni višini. Prvi obrok se poravna do 15. 4. 2015, drugi
15. 5. 2015, tretji pa 15. 6. 2015.
Starši, ki menijo, da ne bodo zmogli plačati stroškov šole v naravi,
imajo možnost, da pri šolski svetovalni službi izpolnijo vlogo za
subvencioniranje šole v naravi. Vlogi priložijo zahtevana pisna
dokazila. Pri višini dodelitve subvencije upoštevamo naslednje kriterije:
 prejemanje denarne socialne pomoči,
 višino dohodkov na družinskega člana,
 višino otroških dodatkov,
 brezposelnost staršev,
 dolgotrajno bolezen v družini,
 dolgotrajnejše socialne probleme in druge specifikacije v družini.
Plavalni tečaj za ponavljalce
Učenci 6. razreda imajo preizkus iz znanja plavanja v kopališču Pristan,
in sicer 11. 11. 2014. Za učence 6.,7. in 8. razreda, ki še niso usvojili
veščin plavanja, bo organiziran plavalni tečaj ob koncu ali v začetku
poletnih počitnic 2015.
Smučarski tečaj in pouk na drugi lokaciji – 5. razred
V 5. razredu bomo izvajali smučarsko šolo v naravi. Potekala bo po
posebnih programih, ki vključujejo aktivno učenje alpskega smučanja,
spoznavanja okolja, naravoslovja in etnologije. Učence spremlja Marija
Senekovič in učitelj smučanja. Šola v naravi bo potekala predvidoma
decembra ali januarja 2015. Odhod bo v ponedeljek zjutraj ob 8. uri,
vračanje v Jurovski Dol pa v petek ob 16. uri. Stroški bivanja, prevoza
in smučarskih učiteljev znašajo 200 EUR na posameznika. Stroške
plačajo starši v treh obrokih, prva dva po 70 EUR, tretjega bodo plačali
- 15 -
kot poračun. Prvi obrok plačajo 15. 12. 2014, drugi 15. 1. 2015, tretji pa
15. 2. 2015. V sklopu šole v naravi opravijo učenci en naravoslovni
dan, športni dan in 10 ur športne vzgoje.
NADSTANDARDNI PROGRAM
V šolskem letu 2014/2015 bomo staršem in otrokom ponudili možnost
nadstandardnega programa.
Pouk naravoslovja na drugi lokaciji – 7. razred
Učenci 7. razreda se bodo udeležili naravoslovne šole v naravi, ki bo
potekala od 13. do 17. 10. 2014. Bivali bodo v domu CŠOD Gorenje.
Stroški bivanja in prevoza znašajo 110 EUR. Starši plačajo stroške v
dveh obrokih, in sicer: prvi obrok (60 EUR) do 1. 10. 2014 in drugi
obrok (50 EUR) do 1. 11. 2014. Spremljevalki sta Antonija Širec in
Ana Šuster Kraner.
Tečaj nemškega jezika
Tečaj nemškega jezika poteka v dveh skupinah. V prvo skupino so
vključeni učenci 4. in 5. razreda, v drugo skupino pa učenci 6. razreda.
Tedensko imajo dve uri nemškega jezika. Cena tečaja znaša mesečno
15 EUR in jo starši plačajo preko položnice. Pouk poteka po programu
Prima I. in II.
Tečaj angleškega jezika
Tečaj angleškega jezika izvajamo na razredni stopnji, in sicer v treh
skupinah, to je v 1., 2. in 3. razredu. Pouk poteka eno uro tedensko.
Pouk sofinancira občina, delno plačajo starši. Mesečno plačujejo 8
EUR.
Zdrav življenjski slog – športna gimnastika
V programu rekreativne gimnastike se bodo učenci soočali z elementi
gimnastične abecede, ki jo bodo potrebovali pri usvajanju gimnastičnih
prvin. Vadba bo potekala dve šolski uri tedensko, takoj po zaključku
pouka. V skupinah bo po 15 otrok. Delovale bodo 4 skupine učenk in
učencev. Vadbe bodo potekale ob torkih in petkih, in sicer od 11.50 do
15.05. V vsakem razredu je izdelan program. Vadbo izvajajo trenerji
Gimnastične zveze Slovenije. Starši, ki bodo prijavili otroke, bodo
mesečno plačevali 15 EUR.
- 16 -
PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
(št. ur na teden)
Razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Družba
Geografija
Zgodovina
Domovinska in
državljanska kultura in
etika
Spoznavanje okolja
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in
tehnika
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Šport
Izbirni predmeti
Oddelčna skupnost
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Tehniški dnevi
Športni dnevi
Dodatni, dopolnilni
pouk
Interesne dejavnosti
Individualna in
skupinska pomoč
učencem
Kolesarski izpit
1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
5. r.
6. r.
7. r.
8. r.
9. r.
6
4
7
4
7
5
2
2
2
2
2
2
5
5
2
2
1,5
2
5
4
3
2
1,5
3
5
4
4
1
1
4
4
4
1
1
3,5
4
3
1
1
4,5
4
3
1
1
1
1
2
2
1,5
2
2
2
1
1
3
3
3
2
2
1,5
2
2
2
2
3
1
1
2
2/3
0,5
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
2
2/3
0,5
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
3
3
2
1,5
3
3
3
3
3
1
3
0
4 dni
3 dni
3 dni
5 dni
0
4 dni
3 dni
3 dni
5 dni
0
4 dni
3 dni
3 dni
5 dni
0,5
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
0,5
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
0,5
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
2
2/3
0,5
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
- 17 -
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK
Dopolnilni pouk
Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago
snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim
načinom dela lažje usvojijo temeljne učne cilje.
Razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.
6.
7.
Predmet
Slovenščina ali matematika
Slovenščina ali matematika
Slovenščina ali matematika
Slovenščina ali matematika
Slovenščina ali matematika
Matematika
Fizika
Angleščina
Slovenščina
Št. ur na
teden
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Učiteljica
Martina Škrlec
Laura Bukšek Kreft
Barbara Oder
Alenka Dominik
Marija Senekovič
Jasna Malnar
Antonija Širec
Irena Kocbek
Vlasta Kavran
Dodatni pouk
Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih
presegajo določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S
poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela,
kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja,
podpira doseganje višjih učnih ciljev.
Razred
1.
2.
3.
4.
5.
8.
7.
9.
8.
Predmet
Slovenščina ali matematika
Slovenščina ali matematika
Slovenščina ali matematika
Slovenščina ali matematika
Slovenščina ali matematika
Matematika
Angleščina
Slovenščina
Kemija
- 18 -
Št. ur na
teden
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Učiteljica
Martina Škrlec
Laura Bukšek Kreft
Barbara Oder
Alenka Dominik
Marija Senekovič
Jasna Malnar
Aleksandra Žnuderl
Vlasta Kavran
Majda Kolarič
PROGRAMI DEJAVNOSTI V POSAMEZNIH RAZREDIH
Prvi razred
Razredničarka: Martina Škrlec
Dejavnost
Čas
NARAVOSLOVNI 10. 10. 2014
DNEVI
19. 5. 2015
29. 5. 2015
30. 9. 2014
KULTURNI
DNEVI
14. 2. 2015
3. 4. 2015
24. 6. 2015
12. 3. 2015
TEHNIŠKI
DNEVI
22. 4. 2015
3. 6. 2015
8. 10. 2014
ŠPORTNI
DNEVI
10. 11. 2014
14. 1. 2015
16. 4. 2015
16. 5. 2015
29. 5. 2015
ZAKLJUČNA
EKSKURZIJA
Drugi razred
Razredničarka: Lavra Bukšek Kreft
Dejavnost
Čas
NARAVOSLOVNI 10. 10. 2014
DNEVI
19. 5. 2015
29. 5. 2015
30. 9. 2014
KULTURNI
DNEVI
14. 2. 2015
3. 4. 2015
24. 6. 2015
12. 3. 2015
TEHNIŠKI
DNEVI
22. 4. 2015
3. 6. 2015
8. 10. 2014
ŠPORTNI
DNEVI
10. 11. 2014
14. 1. 2015
16. 4. 2015
Tema
Tržnica poklicev
Življenjska okolja
Goričko
Lutkovna predstava z delavnicami
Pustovanje
Podelitev bralne značke
Zaključna prireditev, dan državnosti
Življenje nekoč in danes
Čisto okolje
Obdelava podatkov
Atletika, kros in igre z žogo
Plavanje in vodne aktivnosti
Zimske aktivnosti
Atletika (peteroboj)
Orientacija s pohodom – Šport ŠPAS
Goričko
Tema
Tržnica poklicev
Življenjska okolja
Goričko
Lutkovna predstava z delavnicami
Pustovanje
Podelitev bralne značke
Zaključna prireditev, dan državnosti
Življenje nekoč in danes
Čisto okolje
Obdelava podatkov
Atletika, kros in igre z žogo
Plavanje in vodne aktivnosti
Zimske aktivnosti
Atletika (peteroboj)
- 19 -
ZAKLJUČNA
EKSKURZIJA
16. 5. 2015
29. 5. 2015
Orientacija s pohodom – Šport ŠPAS
Goričko
Tretji razred
Razrednik: Barbara Oder (Silva Špindler)
Dejavnost
Čas
Tema
Tržnica poklicev
NARAVOSLOVNI 10. 10. 2014
DNEVI
šola v naravi
Življenjska okolja
29. 5. 2015
Učna ekskurzija – Goričko
30. 9. 2014
Lutkovna predstava z delavnicami
KULTURNI
DNEVI
14. 2. 2015
Pustovanje
3. 4. 2015
Podelitev bralne značke
24. 6. 2015
Proslava ob dnevu državnosti in
podelitev priznanj
šola v naravi
Ustvarjalne delavnice
TEHNIŠKI
DNEVI
22. 4. 2015
Čisto okolje
3. 6. 2015
Obdelava podatkov
8. 10. 2014
Atletika, kros in igre z žogo
ŠPORTNI
DNEVI
10. 11. 2014
Plavanje in vodne aktivnosti
14. 1. 2015
Zimske aktivnosti
16. 4. 2015
Atletika (peteroboj)
16. 5. 2015
Orientacija s pohodom – Šport ŠPAS
29. 5. 2015
Goričko
ZAKLJUČNA
EKSKURZIJA
Četrti razred
Razredničarka: Alenka Dominik
Dejavnost
Čas
NARAVOSLOVNI 9. 10. 2014
DNEVI
10. 10. 2014
5. 6. 2015
25. 11. 2014
TEHNIŠKI
DNEVI
2. 3. 2015
april 2015
24. 6. 2015
30. 9. 2014
KULTURNI
DNEVI
14. 2. 2015
2. 4. 2015
Tema
Vse o zdravju in zobeh
Tržnica poklicev
Učna ekskurzija – Koroška
Škatla iz lesa
Svetilnik
Otroška varnostna olimpiada
Toplotna kača
Lutkovna predstava
Pustovanje
Podelitev bralne značke
- 20 -
ŠPORTNI
DNEVI
Atletika in igre z žogo, kros
Plavanje in vodne aktivnosti
Zimske aktivnosti
Atletika (peteroboj)
Orientacija s pohodom – Šport ŠPAS
8. 10. 2014
10. 11. 2014
21. 1. 2015
16. 4. 2015
16. 5. 2015
Peti razred
Razredničarka: Marija Senekovič
Dejavnost
Čas
NARAVOSLOVNI teden otroka
DNEVI
5. 6. 2015
Šola v naravi
TEHNIŠKI
DNEVI
3. 12. 2014
februar 2015
maj 2015
18. 6. 2015
KULTURNI
DNEVI
ŠPORTNI
DNEVI
27. 11. 2014
14. 2. 2015
3. 4. 2015
8. 10. 2014
10. 11. 2014
december/januar
2014/15
16. 4. 2015
16. 5. 2015
ZAKLJUČNA
EKSKURZIJA
5. 6. 2015
- 21 -
Tema
Poklicna orientacija
Koroška
Orientacija, delo z zemljevidom –
spoznavanje značilnosti Pohorja
Shranjevanje – hladilna torba
Izdelava zmaja
Usposabljanje za vožnjo s kolesom
(kolesarski izpit)
Konstrukcijske zbirke – prenos
gibanja – igrača
Gledališka predstava
Pustovanje
Podelitev bralne značke
Atletika, kros in igre z žogo
Plavanje
Smučanje – šola v naravi
Atletika, atletski peteroboj (tek na
60 in 600 m, met žogice, skok v
daljino in višino)
Orientacija s pohodom – Šport
ŠPAS
Koroška
Šesti razred
Razredničarka: Milena Kokol
Dejavnost
Čas
NARAVOSLOVNI 24. 12. 2014
DNEVI
5. 5. 2015
14. 5. 2015
27. 11. 2014
KULTURNI
DNEVI
14. 2. 2015
3. 4. 2014
10. 10. 2014
TEHNIŠKI
DNEVI
23. 12. 2014
7. 5. 2015
14. 5. 2015
6. 10. 2014
ŠPORTNI
DNEVI
11. 11. 2014
21. 1. 2015
23. 4. 2015
16. 5. 2015
Tema
Obdelava podatkov
Ekosistemi
Dolenjska (ekskurzija)
Gledališka predstava
Pustovanje
Podelitev bralne značke
Tržnica poklicev
Novoletni izdelki
Papir
Dolenjska (ekskurzija)
Atletika in igre z žogo
Plavanje in vodne aktivnosti
Zimske aktivnosti
Atletika (peteroboj)
Orientacija s pohodom – Šport ŠPAS
Sedmi razred
Razredničarka: Antonija Širec
Dejavnost
Čas
NARAVOSLOVNI 13. 10. 2014
DNEVI
14. 10. 2014
15. 10. 2014
27. 11. 2014
KULTURNI
DNEVI
14. 2. 2015
3. 4. 2015
10. 10. 2014
TEHNIŠKI
DNEVI
16. 10. 2014
23. 12. 2014
5. 5. 2015
ŠPORTNI
DNEVI
11. 11. 2014
21. 1. 2015
23. 4. 2015
16. 5. 2015
Tema
Šola v naravi
Šola v naravi
Šola v naravi
Gledališka predstava
Pustovanje
Podelitev bralne značke
Tržnica poklicev, Rastem s knjigo
Šola v naravi
Novoletni izdelki
Konstrukcije
Šola v naravi
Plavanje in vodne aktivnosti
Zimske aktivnosti
Atletika (peteroboj)
Orientacija s pohodom – Šport ŠPAS
- 22 -
Osmi razred
Razredničarka: Majda Kolarič
Dejavnost
Čas
NARAVOSLOVNI 24. 12. 2014
DNEVI
7. 5. 2015
14. 5. 2015
27. 11. 2014
KULTURNI
DNEVI
14. 2. 2015
3. 4. 2015
10. 10. 2014
TEHNIŠKI
DNEVI
23. 12. 2014
5. 5. 2015
14. 5. 2015
5. 10. 2014
ŠPORTNI
DNEVI
11. 11. 2014
21. 1. 2015
23. 4. 2015
16. 5. 2015
Tema
Skrb za zdravje
Fala
Dolenjska (ekskurzija)
Gledališka predstava
Pustovanje
Podelitev bralne značke
Tržnica poklicev
Novoletni izdelki
Obdelava podatkov
Dolenjska (ekskurzija)
Atletika in igre z žogo
Plavanje in vodne aktivnosti
Zimske aktivnosti
Atletika (peteroboj)
Orientacija s pohodom – Šport ŠPAS
Deveti razred
Razredničarka: Jasna Malnar
Dejavnost
Čas
NARAVOSLOVNI 5. 9. 2014
DNEVI
5. 5. 2015
7. 5. 2015
27. 11. 2014
KULTURNI
DNEVI
14. 2. 2015
3. 4. 2015
5. 9. 2014
TEHNIŠKI
DNEVI
10. 10. 2014
23. 12. 2014
11. 5. 2015
6. 10. 2014
ŠPORTNI
DNEVI
11. 11. 2014
21. 1. 2015
23. 4. 2015
16. 5. 2015
Tema
Gorenjska (ekskurzija)
Taksonomija rastlin in živali
Fala
Gledališka predstava
Pustovanje
Podelitev bralne značke
Gorenjska
Tržnica poklicev
Novoletni izdelki
Okoljska vzgoja
Atletika in igre z žogo
Plavanje in vodne aktivnosti
Zimske aktivnosti
Atletika (peteroboj)
Orientacija s pohodom – Šport ŠPAS
- 23 -
SODELOVANJE S STARŠI PRED VSTOPOM UČENCEV V
ŠOLO
Vsebina
-organizacijski potek
vzgojnoizobraževalnega dela
v 1. razredu
Rok
maj
2015
Gradivo
- seznam
šolskih
potrebščin,
-seznam
učbenikov
učbeniškega
sklada
Nosilec
ravnatelj
Izvajalci
učiteljica 1.
razreda,
učiteljica
OPB,
učiteljica
jutranjega
varstva,
pedagoginja
SODELOVANJE S STARŠI ZA VSE RAZREDE
Vsebina
-skupni roditeljski
sestanek
(predstavitev letnega
delovnega načrta
šole)
- oddelčni roditeljski
sestanek
(predstavitev učnega
načrta)
-delavnice
razrednika,
individualni
razgovori
-skupni roditeljski
sestanek strokovno
predavanje
predavatelja
- individualni
razgovori
-delavnice
razrednika
-individualni
razgovori
Rok
22. 9.
2014
Gradivo
Publikacija
OŠ J.
Hudalesa
2014/2015
8. 12.
2014
9. 2.
2015
Nosilec
ravnatelj
Izvajalci
ravnatelj
razredniki
razredniki
razredniki
razredniki
predavatelj
razredniki
razredniki
(oddelčni
roditeljski
sestanek za
predmetno
13. 4.
2015
- 24 -
razredniki
razredniki
-delavnice
razrednika
-individualni
razgovori
stopnjo)
razredniki
(oddelčni
roditeljski
sestanek za
razredno
stopnjo)
11. 5.
2014
razredniki
POGOVORNE URE
Pogovorne ure so namenjene individualnim razgovorom med učitelji,
starši in učenci. Potekale bodo po vnaprej določenem razporedu.
Seznam časovne razporeditve bo izobešen teden dni pred govorilnimi
urami na vratih matičnih učilnic. Potekale bodo vsak drugi ponedeljek v
mesecu od 15.30 do 17.30.
September
November
December
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
22. 9. 2014 – skupni in razredni roditeljski sestanki
10. 11. 2014 – pogovorne ure
8. 12. 2014 – oddelčni roditeljski sestanek
12. 1. 2015 – pogovorne ure
9. 2. 2015 – skupni roditeljski sestanki
9. 3. 2015 – pogovorne ure
13. 4. 2015 – pogovorne ure za razredno stopnjo in
oddelčni roditeljski sestanek za predmetno stopnjo
11. 5. 2015 – pogovorne ure za predmetno stopnjo in
oddelčni roditeljski sestanek za razredno stopnjo
6. in 9. razred – vpogled v NPZ po dogovoru z razredniki
- 25 -
ČASOVNI RAZPORED TEDENSKIH DOPOLDANSKIH
POGOVORNIH UR ZA STARŠE IN UČENCE
Učiteljica
Antonija Širec
Vlasta Kavran
Aleksandra Lorbek
Milena Kokol
Aleksandra Žnuderl
Majda Kolarič
Karmen Polič
Ana Šuster Kraner
Marjeta Caf
Lavra Bukšek Kreft
Irena Kocbek
Maja Mencigar
Barbara Waldhütter
Jasna Malnar
Alenka Dominik
Stanislav Senekovič
Marija Senekovič
Majda Pak
Karmen Bulatović
Cvetka Škrlec
Martina Škrlec
Katja Rožman
Za učence
petek, 7.30–8.15
torek, 7.30–8.15
četrtek, 7.30–8.15
torek, 7.30–8.15
ponedeljek, 13.45–14.30
torek, 7.30–8.15
ponedeljek, 8.20–9.05
torek, 11.50–12.35
torek, 7.30–8.15
sreda, 7.30–8.15
sreda, 13.40–14.30
ponedeljek, 7.30–8.15
petek, 7.30–8.15
petek, 7.30–8.15
ponedeljek, 12.55–13.40
četrtek, 7.30–8.15
četrtek, 7.30–8.15
petek, 12.00–12.45
torek, 7.30–8.15
sreda, 7.30–8.15
ponedeljek, 11.50–12.35
v petek po predhodnem
dogovoru
- 26 -
Za starše
ponedeljek, 12.55–13.40
ponedeljek, 8.20–9.05
ponedeljek, 8.20–9.05
četrtek, 8.20–9.05
ponedeljek, 8.20–9.05
torek, 10.10–10.55
sreda, 10.10–10.55
četrtek, 11.00–11.45
torek, 10.10–10.45
petek, 7.30–8.15
torek, 10.10–10.55
ponedeljek, 8.20–9.05
petek, 8.15–9.00
ponedeljek, 10.10–10.55
petek, 8.20–9.05
ponedeljek, 7.30–8.15
torek, 8.20–9.05
petek, 10.10–10.55
četrtek, 7.30–8.15
torek, 8.20–9.05
petek, 7.30–8.15
v petek po predhodnem
dogovoru
PROJEKTI, NOVOSTI IN DRUGE DEJAVNOSTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Projekt Rastem s knjigo
Ekošola kot način življenja
Projekt Jurčkov poletni tabor
Teden otroka
EX-TEMPORE Jožeta Hudalesa
Projekt Medgeneracijsko sodelovanje-druženje-gibanje
Sodelovanje s starši
VIZIJA NAŠE ŠOLE
I. UČNO USPEŠNA ŠOLA
II. VZGOJNO PRIJAZNA ŠOLA
Smotri in cilji:
1. Doseganje visokih učnih
rezultatov.
2. Razvijati kreativnost,
ustvarjalnost, inovativnost in
samozavest.
Smotri in cilji:
1. Z ustreznimi vzgojnimi
metodami krepi odgovornost
učencev za njihova ravnanja.
2. Otrokom privzgajiti
spoštljive odnose in strpnost.
VZGOJNA NAČELA IN CILJI
1. Vzgajali bomo v duhu delavnosti in kreativnosti.
2. Spodbujali bomo spoštljive odnose med ljudmi.
3. Vzgajali bomo v duhu preprečevanja agresivnosti.
4. Krepili bomo spoštovanje do drugačnih.
5. Privzgajali bomo odgovornost za svoja dejanja.
6. Spodbujali bomo posameznikovo odgovornost za lasten razvoj
in prihodnost.
7. Spodbujali bomo govorništvo in javne nastope.
8. Omogočali bomo raziskovalno delo.
9. Privzgajali bomo zdrav način življenja.
10. Poudarjali bomo pomen duševne lepote in osebne urejenosti.
- 27 -
VZGOJNI NAČRT
1. Učitelji bomo omenjena načela aktivno vključevali v svoje
delo.
2. O omenjenih temah bodo razredniki pripravili delavnice na
razrednih urah.
3. Starši se bodo doma z otroki pogovarjali o teh temah in
privzgajali te vrednote.
4. Starši in učitelji se bodo na roditeljskih sestankih posvetovali o
vzgojnih dejavnostih.
5. Starši in učitelji se bodo družili z učenci na neformalnih
srečanjih (družinski izleti, družinski sprehodi, športna srečanja,
preživljanje prostega časa, …).
6. Strokovni delavci bodo s predavanji, delavnicami, literaturo
svetovali staršem pri vzgoji.
PRAVILA ZA UČITELJE
1. Zjutraj pred poukom napotijo učence v jedilnico do 8.15, če še
nimajo pouka.
2. Učitelj določi reditelja. Manjkajočega učenca vpiše tudi v
dnevnik razreda.
3. V času pouka učitelji med odmori skrbijo za red v razredih,
dežurni učitelji pa na hodnikih.
4. Podaljšano bivanje se izvaja tudi v knjižnici in računalniški
učilnici.
5. Učence opozarjajo na skrb za čistočo šole in urejeno okolico.
PRAVILA ZA UČENCE
1. Učenci vstopajo v šolo zjutraj ob 7.20 razen tisti, ki so v
jutranjem varstvu v prvem razredu.
2. Učenci vstopajo v šolo in se preobujejo v copate ter v jedilnici
šole počakajo na začetek pouka.
3. Učenci zapustijo šolo takoj po končanem pouku oziroma gredo
na prvi šolski avtobus.
4. Učenci, ki neopravičeno izostanejo pri pouku določenega
predmeta in nimajo ocen, opravijo iz tega predmeta razredni
izpit.
5. Učenci ne smejo biti na igrišču brez spremstva učitelja. V
računalniški učilnici so lahko le v spremstvu učitelja.
- 28 -
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Odpadke mečejo v koš, odpadke zbiramo ločeno.
Pazijo na lastnino drugih.
Pazijo na šolsko in svojo lastnino.
Imajo spoštljiv odnos do sošolcev in vseh zaposlenih.
V času pouka in med odmori ne zapuščajo šole.
Pri malici se vedejo kulturno.
Na poti v šolo in domov se vedejo dostojno ter skrbijo za svoj
ugled in ugled šole.
Garderobo hranijo na določenih mestih.
Ne nadlegujejo in trpinčijo sošolcev.
Pomagajo urejati razrede in okolico šole.
Skrbijo za dobro razumevanje in prijateljstvo med učenci.
Pri hoji po stopnicah upoštevajo pravilo desnega.
Učenci se odgovorno pripravljajo na NPZ in tekmovanja ter
tako prispevajo k lastnemu ugledu in ugledu šole.
V šoli ne uporabljajo mobilnih telefonov brez dovoljenja
učitelja.
PRIPOROČILA ZA STARŠE
1. Pravočasno (ne prehitro) pošiljajo otroke v šolo, šola je pred 7.
uro zaklenjena razen za učence 1. razreda.
2. Spremljajo učenčev urnik (pravočasnost prihodov domov).
3. Držijo se urnika dopoldanskih in popoldanskih pogovornih ur.
4. Razrednika ali učitelja lahko kličejo domov samo v
najnujnejših, izrednih primerih.
5. Spremljajo delo svojih otrok v šoli.
6. Udeležujejo se roditeljskih sestankov in drugih srečanj.
7. Predloge, pripombe in pohvale iznesejo najprej razredniku,
učitelju določenega predmeta oz. svetovalni službi. V kolikor ti
ne uspejo rešiti določenega problema, se obrnejo na ravnatelja.
8. Pravočasno javljajo izostanke od pouka (opravičila).
9. Pomagajo učencem pri izdelavi domačih nalog, projektov.
10. Soodgovorni so za uspešnost in dobro počutje otroka v šoli.
11. Otrokom nudijo primerne življenjske pogoje za zdravo rast
(ustrezen dom in pokrivanje ostalih stroškov v zvezi z vzgojo
in izobraževanjem).
12. Ko pridejo po otroka, ne vstopajo v razred, ampak počakajo pri
vratih.
- 29 -
13. Starši v šolskem prostoru ne morejo in ne smejo vzgojno
posredovati, to lahko le učitelji šole.
14. Starši v šoli ne smejo zasliševati tujih otrok, v tem primeru
obvestimo pristojne službe o prekršku.
RAZREDNA PRAVILA
1. Pravočasno prihajanje k pouku.
2. Ob vstopu učitelja učenci vstanejo in pozdravijo.
3. Reditelj javi odsotnost, skrbi za red v razredu.
4. Učenci redno prinašajo šolske potrebščine in opravljajo naloge.
5. Redno prinašajo opravičila o izostankih.
6. Obuti so v šolske copate.
7. V razredu ne odpirajo oken.
8. Vsi učenci skrbijo za red v učilnici, v kateri imajo pouk, in
varujejo šolski inventar.
9. Med poukom, v OPB in pri varstvu vozačev imajo izklopljene
mobilne telefone.
10. Imajo spoštljiv medsebojni odnos in se ne posmehujejo tistim,
ki česa ne znajo.
DEŽURNI UČENCI V RAZREDU
Naloge rediteljev so:
 Skrbi za čisto tablo in urejenost učilnice.
 Skrbi za pravilno ločevanje odpadkov v razredu.
 Obvešča učitelja o manjkajočih učencih.
 Skrbi za pripravo učnih pripomočkov.
 Sodeluje pri delitvi malice za svoj razred in pospravi mize in
stole v jedilnici.
DEŽURSTVA
Dežurni učitelji so odgovorni za nadzor nad redom, disciplino, skrbijo
za premoženje in spoštovanje hišnega reda. V odmorih nadzorujejo
menjavo učilnic, sporočajo o pedagoških posebnostih razrednikom.
Učenci med 8.20 in14.35 uro ne smejo zapuščati šole brez dovoljenja
razrednika ali pisnega dovoljenja staršev. Dežurni učitelji v jedilnici
usmerjajo učence pri delitvi hrane in jih navajajo na primerno vedenje v
jedilnici.
- 30 -
RAZVOJNI NAČRT ŠOLE
 Razvijati kreativnost, ustvarjalnost, inovativnost in samozavest.
 Dosegati učne rezultate nad državnim povprečjem.
 Krepiti bralno pismenost učencev.
 Dosegati odgovornost učencev za svoja ravnanja.
 Privzgajati spoštovanje do drugačnih.
 Prepoznavati različno posameznikovo nadarjenost in razvijati
intelektualno moč.
 Podpirati moralni, kulturni in telesni razvoj učencev šole.
 Pripravljati učence za življenje.
 Razvijati kurikulum, ki bo dovolj prožen, da se bo odzival na
občutljive potrebe učencev različne starosti.
 Uvajati sodobne metode in oblike poučevanja.
 Ohranjati in razvijati materni jezik in bralno pismenost.
 Razvijati demokratične odnose.
 Razvijati odnos do učenja.
 Razvijati odgovornost in skrb za naravo.
 Razvijati spodbudno učno okolje.
 Razvijati različne oblike sodelovanja s starši, društvi in
organizacijami.
 Sodelovati z ustanoviteljem, da bi zagotovili kvalitetne pogoje za
uspešno delo.
HIŠNI RED
 V šoli pozdravljamo.
 Uporabljamo lepe besede, kot so hvala, prosim, oprosti.
 Drug do drugega bodimo vljudni, strpni in spoštljivi.
 S svojim obnašanjem ne ogrožamo ali vznemirjamo drugih
(fizično in psihično ustrahovanje, nadlegovanje, spotikanje,
prerivanje, kričanje …).
 Pazimo na svojo lastnino, tujo spoštujemo.
 Učenci učitelje in ostale delavce šole nazivajo z gospa učiteljica
in gospod učitelj.
 Za učence vozače je organizirano varstvo od 7.20 do 8.15.
 Učenci se preobujejo pred svojimi garderobnimi omaricami in po
šoli hodijo le v copatih.
 K pouku prihajamo točno.
- 31 -
 Med poukom veljajo pravila: prisotnost na svojem prostoru,
poslušanje razlage, aktivno sodelovanje pri različnih oblikah
dela, pospravljanje po končanem delu in miren odhod iz razreda.
 Med šolskimi učnimi urami smejo učenci zapustiti učilnico le z
dovoljenjem učitelja.
 V primeru proste ure učenci počakajo na nadaljevanje pouka v
jedilnici.
 V 5-minutnih odmorih se učenci pripravijo na naslednjo uro
(menjava učilnice, WC, oddih, klepet).
 Po zvonjenju učenci učitelja počakajo v učilnici, v kateri bo
potekala naslednja učna ura.
 Pred kosilom si temeljito umijejo roke. Mirno in strpno v vrsti
počakajo na kosilo.
 Pogovarjajo se tiho, da ne povzročajo dodatnega hrupa.
 Razrednik rešuje želje, probleme, potrebe, prošnje in ostale
težave z učenci pri razredni uri.
 Po potrebi razrednik v svoje delo vključi ostale učitelje,
svetovalno službo ali vodstvo šole.
 Dva učenca iz oddelka sta reditelja. Določi ju razrednik.
 Njuno delo je: javljati učiteljem odsotnost učencev od pouka,
med poukom in po vsaki učni uri pobrisati tablo, pospraviti in
pregledati učilnico ter poročati učitelju o stanju v učilnici. Če
učitelja ni k pouku več kot pet minut po zvonjenju, to javijo
ravnatelju.
 Učenci svoje želje, težave, prošnje in ideje najprej rešujejo z
razrednikom pri razredni uri. Strokovni nasvet in pomoč lahko
dobijo pri šolski svetovalni službi. Svoje ideje in morebitne
težave lahko rešujejo tudi preko skupnosti učencev šole.
 Učenci morebitne težave, ki nastanejo pri posameznem
predmetu, poskušajo rešiti najprej s predmetnim učiteljem, šele
nato z razrednikom, v nadaljevanju s šolsko svetovalno službo in
nazadnje z vodstvom šole.
- 32 -
PREVOZI UČENCEV V ŠOLO IN DOMOV V ŠOLSKEM LETU
2014/2015
Vozni red šolskega avtobusa v šolo
Ura
7.00
7.02
7.04
7.06
7.08
7.10
7.12
7.20
Iz smeri Gasteraj (41 sedežni)
Sp.Gasteraj–Lorber
Sp. Gasteraj–Roškarič
Sp. Gasteraj–križišče pri Komperšaku
Sp. Gasteraj–Kamenšak
Sr. Gasteraj–Gajser
Zg. Gasteraj–Eder
Zg. Gasteraj–Ajhmajer
prihod do šole
Ura
7.00
7.04
7.05
7.09
7.11
7.12
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.21
Iz smeri Žitence–Zg. Gasteraj–Malna (28 sedežni avtobus)
Žitence–Peserl
Žitence–Pavalec
Žitence–Grah
Zg. Gasteraj–Horvat
Zg. Gasteraj–Senekovič
Zg. Gasteraj–Reisman
Zg. Gasteraj–Vogrin
Zg. Gasteraj–Eder
Malna–Bračič
Malna–Lorber
Malna–Repa
Malna–križišče
prihod do šole
Ura
7.25
7.30
7.32
7.34
7.35
7.36
7.37
7.39
Iz smeri Amerika–Varda in Partinje (41 sedežni avtobus)
Amerika–Kraner
Varda–Tetičkovič
Zg. Partinje–Škrlec
Zg. Partinje–Kolarič
Zg. Partinje–Gorjup
Zg. Partinje–Ančka
Zg. Partinje–Mihelič
Zg. Partinje–Letnik
- 33 -
7.40
7.41
7.42
7.45
Zg. Partinje–Kren
Zg. Partinje–Krempl
Jurovski Dol–Čučko
prihod v šolo
Ura
Iz smeri Deuce, Dugo, Polančič, Draškovič
(28 sedežni avtobus)
Zg. Partinje–Leš
Zg. Partinje–Mihalič
Partinje–Toplak
Zg. Partinje–Berluga
Zg. Partinje–Fanedl
Zg. Partinje–picerija
Zg. Partinje–Polančič
Malna–Draškovič
Jurovski Dol–križišče
prihod do šole
7.25
7.27
7.28
7.30
7.34
7.36
7.37
7.40
7.42
7.46
Vozni red šolskih avtobusov domov
Ura
13.00
13.00
13.50
13.50
Prva vožnja
v Zg., Sp., Sr. Gasteraj – 41 sedežni avtobus
v Žitence, Zg. Gasteraj in na Malno – 28 sedežni avtobus
v Ameriko, na Vardo in Zg. Partinje – 41 sedežni avtobus
v Zg. Partinje: Deuce, Dugo, Polančič, Draškovič –28 sedežni
avtobus
Ura
14.35
Druga vožnja
v Ameriko, na Vardo in v Zgornje Partinje (Škrlec, Kolarič,
Gorjup, Ančka, Mihelič, Letnik, Kren, Krempl, Polančič,
Draškovič, križišče) – 41 sedežni avtobus
v Sp., Zg. in Sr. Gasteraj, Žitence – 28 sedežni avtobus
14 .35
- 34 -
DOSEŽKI UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2013/2014
Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje
Razred
2.
2.
2.
3.
3.
3.
4.
4.
5.
6.
6.
6.
7.
7.
8.
9.
BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE
Učenec
Mentorica
Mia Kranjc
Martina Škrlec
Katja Špindler
Martina Škrlec
Nadja Špindler
Martina Škrlec
Julija Konrad
Tadej Strnad
Taja Murko
Tadej Strnad
Laura Škamlec
Tadej Strnad
Lara Črnčec
Alenka Dominik
Zoja Škerget
Alenka Dominik
Ana Šefer
Marija Senekovič
Karmen Breznik
Vlasta Kavran
Nino Ornik
Vlasta Kavran
Gašper Waldhütter
Vlasta Kavran
Sanja Bračič
Vlasta Kavran
Gregor Sulcer
Vlasta Kavran
Živa Waldhütter
Vlasta Kavran
Aljaž Krautič
Vlasta Kavran
Razred
9.
SREBRNO CANKARJEVO PRIZNANJE
Učenec
Mentorica
Živa Waldhütter
Vlasta Kavran
Tekmovanje v znanju zgodovine
Razred
8.
9.
9.
BRONASTO PRIZNANJE
Učenec
Mentorica
Živa Waldhütter
Milena Kokol
Aljaž Krautič
Milena Kokol
Polona Kren
Milena Kokol
Razred
9.
Učenec
Polona Kren
SREBRNO PRIZNANJE
Mentorica
Milena Kokol
- 35 -
Tekmovanje v znanju geografije
Razred
7.
8.
8.
8.
9.
BRONASTO PRIZNANJE
Učenec
Mentorica
Anja Krautič
Milena Kokol
Živa Waldhütter
Milena Kokol
Kristjan Mihael Reisman
Milena Kokol
Lucija Ornik
Milena Kokol
Aljaž Krautič
Milena Kokol
Razred
8.
SREBRNO PRIZNANJE
Učenec
Mentorica
Kristjan Mihael Reisman
Milena Kokol
Tekmovanje v projektu Turizmu pomaga lastna glava
Razred
6.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
ZLATO PRIZNANJE
Učenec
Mentorica
Gašper Waldhütter
Milena Kokol
Sanja Bračič
Milena Kokol
Patricija Kotar
Milena Kokol
Vesna Ornik
Milena Kokol
Maja Kukovec
Milena Kokol
Helena Šefer
Milena Kokol
Karin Najdenik
Milena Kokol
Lucija Ornik
Milena Kokol
Laura Gragar
Milena Kokol
Kristjan Mihael Reisman
Milena Kokol
Živa Waldhütter
Milena Kokol
Sara Fras
Milena Kokol
Simon Zemljič
Milena Kokol
Preglovo tekmovanje iz znanja kemije
Razred
8.
8.
BRONASTO PREGLOVO PRIZNANJE
Učenec
Mentorica
Sara Fras
Majda Kolarič
Simon Zemljič
Majda Kolarič
- 36 -
8.
Živa Waldhütter
Majda Kolarič
Proteusovo tekmovanje iz znanja biologije
Razred
9.
BRONASTO PROTEUSOVO PRIZNANJE
Učenec
Mentorica
Polona Kren
Majda Kolarič
Tekmovanje iz znanja Vesele šole
Razred
5.
5.
6.
6.
6.
6.
7.
7.
7.
8.
9.
9.
9.
9.
9.
BRONASTO PRIZNANJE
Učenec
Mentorica
Eva Konrad
Majda Kolarič
Blažka Grabušnik
Majda Kolarič
Gašper Waldhütter
Majda Kolarič
Gašper Mohorko
Majda Kolarič
Marisa Žerav
Majda Kolarič
Nino Ornik
Majda Kolarič
Vesna Ornik
Majda Kolarič
Gregor Sulcer
Majda Kolarič
Anja Krautič
Majda Kolarič
Laura Gragar
Majda Kolarič
Tadeja Grabušnik
Majda Kolarič
Barbara Gragar
Majda Kolarič
Karolina Klobasa
Majda Kolarič
Jurij Štaner
Majda Kolarič
Aljaž Krautič
Majda Kolarič
Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje
Razred
7.
7.
8.
9.
SREBRNO VEGOVO PRIZNANJE
Učenec
Mentorica
David Lorber
Antonija Širec
Gregor Sulcer
Antonija Širec
Živa Waldhütter
Jasna Malnar
Aljaž Krautič
Antonija Širec
- 37 -
Razred
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
7.
7.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.
9.
9.
9.
BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE
Učenec
Mentorica
David Kacijan
Lavra Bukšek Kreft
Lara Leš
Lavra Bukšek Kreft
Tinej Murko
Lavra Bukšek Kreft
Urška Zorec
Lavra Bukšek Kreft
Nataša Lorber
Lavra Bukšek Kreft
Patrik Knuplež
Martina Škrlec
Anastazija Kauran
Martina Škrlec
Nino Kranar
Martina Škrlec
Zarja Mohorko
Martina Škrlec
Kris Tian Škerget
Martina Škrlec
Jonas Kacijan
Tadej Sternad
Taja Murko
Tadej Sternad
Damir Holer
Tadej Sternad
Maja Škamlec
Tadej Sternad
Lara Črnčec
Alenka Dominik
Zoja Škerget
Alenka Dominik
Rene Bračič Rajšp
Alenka Dominik
Nika Gamser
Marija Senekovič
Ana Šefer
Marija Senekovič
Marko Igrec
Marija Senekovič
Nina Urbanič
Marija Senekovič
Gašper Mohorko
Antonija Širec
Nino Ornik
Antonija Širec
Lin Grah
Antonija Širec
David Lorber
Antonija Širec
Filip Senekovič
Antonija Širec
Gregor Sulcer
Antonija Širec
Jasmina Hobot
Antonija Širec
Luka Gert
Antonija Širec
Živa Waldhütter
Jasna Malnar
Sara Fras
Jasna Malnar
Simon Zemljič
Jasna Malnar
Tjaša Gamser
Jasna Malnar
Aljaž Krautič
Antonija Širec
Jurij Štaner
Antonija Širec
Suzana Knezar
Antonija Širec
- 38 -
Tekmovanje v znanju razvedrilne matematike
Razred
6.
7.
8.
9.
SREBRNO PRIZNANJE
Učenec
Mentorica
Gašper Mohorko
Jasna Malnar
Anja Krautič
Jasna Malnar
Tadej Roškarič
Jasna Malnar
Polona Kren
Jasna Malnar
Razred
4.
5.
5.
5.
7.
9.
BRONASTO PRIZNANJE
Učenec
Mentorica
Zoja Škerget
Jasna Malnar
Ana Šefer
Jasna Malnar
Blažka Grabušnik
Jasna Malnar
Simon Špindler
Jasna Malnar
Anja Krautič
Jasna Malnar
Polona Kren
Jasna Malnar
Tekmovanje v računalniški in informacijski pismenosti BOBER
Razred
6.
ZLATO PRIZNANJE BOBRČEK
Učenec
Mentorica
Gašper Mohorko
Jasna Malnar
Razred
4.
4.
4.
6.
6.
6.
6.
BRONASTO PRIZNANJE BOBRČEK
Učenec
Mentorica
Zoja Škerget
Jasna Malnar
Maruša Žerav
Jasna Malnar
Nik Repa
Jasna Malnar
Gašper Mohorko
Jasna Malnar
Gašper Waldhütter
Jasna Malnar
Nino Ornik
Jasna Malnar
Marsel Muršec
Jasna Malnar
Razred
7.
7.
BRONASTO PRIZNANJE MLADI BOBER
Učenec
Mentorica
Mineja Draškovič
Jasna Malnar
David Lorber
Jasna Malnar
- 39 -
8.
8.
8.
8.
8.
8.
9.
Tjaša Gamser
Živa Waldhütter
Laura Gragar
Manica Šenekar
Sara Fras
Tadej Roškarič
Polona Kren
Jasna Malnar
Jasna Malnar
Jasna Malnar
Jasna Malnar
Jasna Malnar
Jasna Malnar
Jasna Malnar
Tekmovanje v znanju fizike za Stefanovo priznanje
Razred
9.
SREBRNO STEFANOVO PRIZNANJE
Učenec
Mentorica
Aljaž Krautič
Antonija Širec
Razred
8.
8.
8.
9.
9.
9.
BRONASTO STEFANOVO PRIZNANJE
Učenec
Mentorica
Lucija Ornik
Antonija Širec
Živa Waldhütter
Antonija Širec
Tristan Hudales
Antonija Širec
Aljaž Krautič
Antonija Širec
Polona Kren
Antonija Širec
Jurij Štaner
Antonija Širec
Angleška bralna značka
Razred
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
ZLATO PRIZNANJE
Učenec
Mentorica
Maruša Žerav
Aleksandra Žnuderl
Rene Bračič Rajšp
Aleksandra Žnuderl
Lara Črnčec
Aleksandra Žnuderl
Leon Gomolj
Aleksandra Žnuderl
Rebeka Muhič
Aleksandra Žnuderl
Domen Sulcer
Aleksandra Žnuderl
Luka Terbuc
Aleksandra Žnuderl
Nika Gamser
Aleksandra Žnuderl
Ana Šefer
Aleksandra Žnuderl
Simon Špindler
Aleksandra Žnuderl
Nika Ornik
Aleksandra Žnuderl
Eva Konrad
Aleksandra Žnuderl
- 40 -
5.
6.
6.
6.
6.
6.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.
9.
Blažka Grabušnik
Sanja Halič
Maruša Lorenčič
Gašper Mohorko
Nino Ornik
Gašper Waldhütter
Luka Gomolj
Mineja Draškovič
Gregor Sulcer
Lucija Ornik
Živa Waldhütter
Karin Najdenik
Tadej Roškarič
Aljaž Krautič
Aleksandra Žnuderl
Aleksandra Žnuderl
Aleksandra Žnuderl
Aleksandra Žnuderl
Aleksandra Žnuderl
Aleksandra Žnuderl
Aleksandra Žnuderl
Aleksandra Žnuderl
Aleksandra Žnuderl
Aleksandra Žnuderl
Aleksandra Žnuderl
Aleksandra Žnuderl
Aleksandra Žnuderl
Aleksandra Žnuderl
Tekmovanje v znanju angleškega jezika
Razred
9.
9.
BRONASTO PRIZNANJE
Učenec
Mentorica
Aljaž Krautič
Irena Kocbek
Tjaša Rojht
Irena Kocbek
Tekmovanje v znanju angleškega jezika za osmi razred – IATEFL
Razred
8.
8.
BRONASTO PRIZNANJE
Učenec
Mentorica
Tadej Roškarič
Aleksandra Žnuderl
Tristan Hudales
Aleksandra Žnuderl
Tekmovanje v znanju nemškega jezika
Razred
9.
Učenec
Doris Ribič
BRONASTO PRIZNANJE
Mentorica
Irena Kocbek
- 41 -
Nemška bralna značka
Razred
5.
7.
7.
8.
8.
9.
ZLATO PRIZNANJE
Učenec
Mentorica
Luka Terbuc
Irena Kocbek
Anja Krautič
Irena Kocbek
Luka Gert
Irena Kocbek
Lucija Ornik
Irena Kocbek
Tadej Roškarič
Irena Kocbek
Aljaž Krautič
Irena Kocbek
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni
Razred
9.
BRONASTO PRIZNANJE
Učenec
Mentorica
Polona Kren
Karmen Polič
Razred
9.
Učenec
Polona Kren
SREBRNO PRIZNANJE
Mentorica
Karmen Polič
Rezultati športnih tekmovanj
1. področno tekmovanje v atletiki
Razred
7.
Razred
9.
Učenec
Filip Senekovič
Učenec
Žan Zrnec
PRVO MESTO
Disciplina
tek 300 m
TRETJE MESTO
Disciplina
skok v višino
- 42 -
Mentorica
Cvetka Škrlec
Mentorica
Cvetka Škrlec
2. medobčinsko tekmovanje v krosu
Razred
7.
Učenec
Adrijan Jager
PRVO MESTO
Disciplina
tek 1000 m
Razred
9.
Učenec
Tjaša Leš
TRETJE MESTO
Disciplina
tek 1000 m
Mentorica
Cvetka Škrlec
Mentorica
Cvetka Škrlec
3. področno tekmovanje v krosu
Razred
7.
Učenec
Adrijan Jager
TRETJE MESTO
Disciplina
tek 1500 m
Mentorica
Cvetka Škrlec
4. medobčinska tekmovanja v igrah z žogo
Tekmovanje
mala odbojka
PRVO MESTO
Kraj
Benedikt
Mentorica
Cvetka Škrlec
DRUGO MESTO
Tekmovanje
Kraj
mali nogomet – mlajše deklice
Sv. Ana
košarka – starejše deklice
Sv. Ana
Mentorica
Cvetka Škrlec
Cvetka Škrlec
TRETJE MESTO
Kraj
Lenart
Mentorica
Cvetka Škrlec
Tekmovanje
košarka – starejši dečki
Zlata knjiga
V zlato knjigo sta se vpisala učenca Tadeja Grabušnik in Aljaž Krautič.
- 43 -
OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
Zbiranje in urejanje: Maja Mencigar
Lektoriranje: Vlasta Kavran
Urejanje in računalniško oblikovanje: Dani Sajtl
Naklada: 80 izvodov
Naslovnica in tisk: Foto Tone
September 2014
- 44 -