http://nakup.metrel.si http://www.metrel.si

Comments

Transcription

http://nakup.metrel.si http://www.metrel.si
ZAGOTOVITE VARNOST IN KAKOVOST
ƒƒ Elektri~nih in strelovodnih inštalacij
ƒƒ Fotovoltai~nih sistemov
ƒƒ Strojev, opreme in naprav
ƒƒ Izolacije postrojev pri visoki napetosti
ƒƒ Elektri~ne napetosti in energije
ƒƒ Mikroklimatskih pogojev in hrupa
AKCIJA “Staro za novo”
Izkoristite 15% popust pri nakupu novega izdelka,
ob predložitvi starega!
Ob nakupu Metrelovega izdelka, vam za vsak naslednji
izdelek priznamo 10% popust.
V ~asu sejma, vam ob nakupu izdelka pripada
20% sejemski popust!
Razli~ni popusti se ne seštevajo! Cene ne vklju~ujejo DDV.
Pridobite ustrezna znanja, literaturo in praktične izkušnje.
Usposabljanja za pridobitev ustreznih kompetenc s področja zagotavljanja
varnosti in kakovosti
Metrel Akademija sodeluje pri pripravi in izvedbi praktičnega dela modulov izobraževanj,
treningov, seminarjev ter delavnic:
EDISON usposabljanje za pridobitev NPK
•
NPK preglednik zahtevnih NNELI
•
NPK preglednik manj zahtevnih NNELI
EDISON moduli usposabljanja za pridobitev kompetenc in dodatnih kvalifikacij
•
ELI: Varnost NNELI – Zagotavljanje varnosti NNELI
•
MED: Varnost NNELI v operacijskih sobah in zdravstvenih objektih
•
LPS: Zaščita pred strelo NNELI
•
PV: Analiza kakovosti delovanja in varnosti sončnih elektrarn
•
MOB: Varnost NNELI vgrajenih agregatov v vozilih
•
SON: Varnost strojev, opreme in naprav NNELI
•
PQA: Analiza kakovosti električne napetosti in energije
•
CE: CE skladnost in varnost proizvodov
•
IKT: Kakovost informacijsko komunikacijske tehnologije
•
DPN: Delo pod napetostjo
•
VNI: Sistemska varnost VNELI
Gostujoči predavatelji na seminarjih so izbrani strokovnjaki s posameznega področja.
Metrel sodeluje z izvedbo praktičnega dela in omogoča rešitve obravnavanih tem z
METREL-ovo opremo.
DODANA VREDNOST ZA PRAVO CENO
Opravljanje izpita
Usposabljanju po programu kataloga znanj posameznega modula sledi izpit za pridobitev ustrezne kompetence. Prijave na preverjanje znanja in pridobitev kompetence
posameznega področja.
ƒƒ Visoka tehnologija izdelave
ƒƒ Dve leti garancije na vse izdelke
ƒƒ Hitro servisiranje
ƒƒ Poro~ilo o kalibraciji, pribori in oprema
vklju~eno v ceno
ƒƒ Strokovna podpora pri uporabi
ƒƒ Treningi in izobraževanja
!
O
V
O
N
Register pridobljenih kompetenc
Register kompetentnih oseb po področjih se vodi pri Odboru NNELI pri EZS.
Vabimo vas na nov forum Elektrotehniške zveze Slovenije, odbor NNELI, na katerem
lahko izveste več o usposabljanjih Edison za izpit NPK za manj zahtevne oz. zahtevne
električne inštalacije, najdete primere izpitnih vprašanj, ...
Vprašajte, sodelujte, vključite se v razpravo!
Razpisani termini modulov izobraževanj
Termini modulov izobraževanj in usposabljanj so objavljeni na internetni strani:
http://nakup.metrel.si/aplikativna-in-tehnicna-podpora/razpisani-termini-izobrazevanja.html
Prijava na usposabljanje
Prijava na posamezni modul usposabljanja poteka preko aktivne internetne prijavnice na
strani organizatorja usposabljanj Edison:
www.atraktor.si
Metrel d.d.,
merilna in regulacijska oprema
Ljubljanska 77, SI-1354 Horjul
Tel: +386 (0)1 75 58 200
Faks: +386 (0)1 75 49 226
E-mail: metrel∞metrel.si
http://nakup.metrel.si
http://nakup.metrel.si
http://www.metrel.si
Metrel d. d. si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.
PROMOCIJSKA ZGIBANKA_2014_Slo_maj
Preskus varnosti nizkonapetostnih elektri~nih inštalacij, strelovodnih inštalacij, ozemljitev
in fotovoltai~nih sistemov
Multifunkcijske merilnike inštalacij za preverjanje varnosti nizkonapetostnih elektri~nih inštalacij in strelovodov odlikuje možnost uporabe funkcije AUTO SEQUENCE ®, ocena DOBRO/SLABO in programska oprema za hitro
pripravo in izpis poro~il.
Posebnosti skupine SMARTEC® so velik prikazovalnik z LED opozorilnim prikazom ocene DOBRO/SLABO na vseh funkcijah, visoka to~nost, enostavnost
in robustnost ter opremljenost za delo na terenu z možnostjo magnetne
pritrditve.
Peta generacija Metrelovih ve~funkcijskih
preskuševalnikov elektri~nih inštalacij,
prenaša pridobljeno znanje in izkušnje s
podro~ja merilnih postopkov v prakso.
AUTO SEQUENCE® je inovativna,
zaš~itena funkcionalnost za u~inkovito,
hitro in predvsem varno izvedbo meritev.
MI 3105 EU set
Prenosni analizatorji omogo~ajo spremljanje napetosti, tokov, frekvence in
faznega kota, periodi~no snemanje signalov in harmonskih komponent ter
odkrivanje napak, poškodb in napa~nih nastavitev. Z dodano programsko
opremo lahko izdelamo merilno poro~ilo z izrisom grafov in tabel.
Multifunkcijski merilniki parametrov okolja združujejo kar najve~ funkcij v
posameznem analizatorju. Merilne sonde so trdno pri~vrš~ene, omogo~eno
je enoro~no delo, hkratna priklju~itev potrebnih kombinacij merilnih sond
pa je izbrana tako, da so vsi potrebni rezultati in izra~uni prikazani na zaslonu instrumenta.
MI 2892 Power Master
MI 3121 ST set
MI 6201 Multinorm
Power Master je ve~funkcijski trifazni analizator
kakovosti elektri~ne energije nove generacije.
Analizator elektri~ne energije je popolnoma
skladen s standardom IEC 610000-4-30 Razred
A. Vgrajen ima velik barvni prikazalnik visoke
lo~ljivosti, ki omogo~a uporabniku enostavno
od~itavanje merjenih veli~in. Podpora mikro SD
tehnologiji omogo~a neomejeno shranjevanje
želenih parametrov.
Merilnik spada v novo generacijo testerjev za
delo na inštalacijah, ki niso pod napetostjo.
Z analognim in digitalnim prikazom rezultatov
instrument zagotavlja to~no merjenje neprekinjenosti do 2000Ω in merjenje izolacije
do 30 GΩ
1734,30 €
2043,30 €
401,80 €
MI 2892 ST set
Univerzalen instrument za merjenj temperature zraka, hitrosti pretoka zraka,
relativne vlažnosti, osvetljenosti, svelosti.
S priklju~enim globus termometrom
omogo~a prikaz indeksov WBGT in PMV.
Priložen profesionalen mikrofon za analizo
hrupa v razredu 1 (Pro Set) ali razredu 2
(Euro Set). Omogo~a priklop dodatnih sond
CO in CO2.
3316,70 €
MI 6201 ST set 2924,30 €
MI 6201 EU set 3522,80 €
MI 6201 PRO set 5134,50 €
MI 3122 SMARTEC Z Line - Loop/RCD
MI 3125 BT Eurotest COMBO
Merilnik je namenjen za testiranje tokokrogov pod napetostjo. Instrument vsebuje
karakteristike varovalk in FID za ovrednotenje rezultatov testiranja. Sistem za
stalen prikaz napetosti omogo~a uporabniku,
da v realnem ~asu opazuje dogajanje na treh
napetostih.
Merilnik omogo~a izvajanje vseh testov za
varnost elektri~nih inštalacij v sistemih TT
in TN. Velik grafi~ni prikazalnik z osvetljenim
ozadjem omogo~a preprosto od~itavanje
rezultatov, indikatorjev, parametrov meritev,
sporo~il in indikacijo DOBER/SLAB za vsak
izmerjen rezultat.
MI 3125 BT ST set
Merilniki kakovosti parametrov okolja
in analiza hrupa
MI 3121 SMARTEC Insulation/
Continuity
MI 3105 Eurotest XA
MI 3105 ST set
Analizatorji kakovosti napetosti,
toka in mo~i
999,20 €
MI 3122 ST set
416,00 €
MI 3109 Eurotest PV Lite
MI 3123 SMARTEC Earth-Clamp
MI 3109 je instrument za testiranje fotonapetostnih elektrarn. Omogo~a izvajanje vseh
potrebnih elektri~nih testov zahtevanih v SIST
/EN 62446 kakor tudi zahtevnejše meritve,
I-V karakteristike fotonapetostnih modulov in
nizov, prera~un rezultatov na STC vrednosti,
merjenje mo~i na DC in AC strani razsmernikov ter merjenje u~inkovitosti posameznih
sklopov fotonapetostnega sistema.
MI 3109 ST set 1347,80 €
MI 3109 PRO set 2251,60
MI 2792 PowerQ4 Plus
Spada v skupino merilnikov ozemljitvene
upornosti in specifi~ne upornosti tal z
možnostjo uporabe 4-vodne metode
merjenja specifi~ne upornosti tal.
MI 3123 ST set
MI 6301 FonS
Ve~funkcijski instrument za izvajanje meritev
kakovosti elektri~ne energije in energijske
u~inkovitosti skladno s standardom za kakovost elektri~ne energije IEC 61000-4-30
Razreda A. S svojimi zmogljivimi funkcijami
shranjevanja dogodkov, nastavljanja in shranjevanja alarmov, zmogljivimi rekorderji ter
posebej sestavljenimi meniji, je primeren za
hitro odkrivanje napak na elektri~nih sistemih
in napravah.
MI 2792 ST set
Profesionalen merilnik nivoja hrupa za
razred 1 (Pro Set) ali razred 2 (Euro Set) z
dvema neodvisnima merilnima kanaloma,
skladen s standardom IEC 61672. Vsak
kanal je možno nastaviti z razli~nima
utežitvama za frekvenco in ~as. FonS
omogo~a oktavne ali tretjinsko oktavne
frekven~ne analize hrupa v realnem ~asu.
MI 6301 EU set 2247,00 €
MI 6301 PRO set 4197,80 €
2776,70 €
MI 6401 Poly
MI 2392 PowerQ Plus
521,50 €
Merilne funkcije za merjenje temperature
zraka, hitrost pretoka zraka, relativno vlažnost, osvetljenost in svetlost združene v
eni sami napravi. Omogo~a priklop dodatnih
sond globus termometra, CO in CO2.
PowerQ Plus je prenosni 3-fazni analizator kakovosti elektri~ne mo~i, ki se
uspešno meri z dražjimi instrumenti s
tega podro~ja na trgu in je uporaben v
najrazli~nejših situacijah.
MI 2392F ST set
€
1732,50 €
MI 6401 ST set
MI 6401 EU set
1488,80 €
2055,80 €
Sistemska varnost in kakovost zahtevnih inštalacij in omrežij, strojev, postrojev in naprav
Merilniki varnosti elektri~nih strojev, opreme
in naprav
Enostavni preizkuševalniki / Multimetri /
Merilne kleš~e
Digitalni merilniki izolacijske upornosti omogo~ajo meritve z mo~nim stabilnim
izvorom napetosti vse do 10 kV. Visok merilni doseg v podro~jih Giga in Tera
Ohmov, kakovostne oklopljene merilne vezi, merjenje tudi med polnjenjem
vgrajenih akumulatorjev in vrsta dodatnih funkcij so odlike teh instrumentov.
Multifunkcijske merilnike varnosti strojev, opreme in naprav odlikuje vsebnost vseh potrebnih funkcij v eni sami napravi. Prilagojeni so tako za uporabo
na terenu kot tudi v industrijskih procesih, laboratorijih in servisnih enotah.
Enostavnejšo uporabo merilnikov omogo~ajo funkcija AUTO SEQUENCE ®, ocena
DOBRO/SLABO in dodana programska oprema.
Digitalni multifunkcijski merilniki so nepogrešljiv pripomo~ek za meritve
elektri~nih parametrov toka, napetosti, upornosti, frekvence, kapacitivnosti, mo~i, harmonskih komponent. Nabor Metrelovih merilnikov ponuja
rešitve pri iskanju uhajavih tokov, za TRMS meritve AC in DC vrednosti
tokov in napetosti. Instrumenti so robustni, izdelani za industrijsko okolje,
prenapetostne kategorije do CAT IV/1000 V.
MI 3201 TeraOhm 5kV Plus
MI 3210 TeraOhm 10kV
Napreden izolacijski tester z mo~nim napetostnim generatorjem do 5 kV ter z vsemi
diagnosti~nimi orodji. Omogo~a avtomatsko ra~unanje PI, DAR, DD in izris grafa
R(t) na velikem LCD prikazalniku.
Profesionalen merilni instrument izolacijske upornosti, ki testira dolo~eno opremo
z visoko enosmerno napetostjo (10 kV).
Omogo~a avtomatsko ra~unanje PI, DAR,
DD in izris grafa R(t) na velikem LCD prikazalniku.
MI 3201 ST set
MI 3202 ST set
1419,30 €
1151,50 €
Digitalni multimetri
2476,70 €
MI 3321 ST set
A 1422 ST set
Visokokakovostni multimetri s širokim naborom merilnih funkcij in možnostjo merjenja
efektivne vrednosti toka in napetosti (TRMS),
do prenapetostne kategorije CAT IV / 600 V.
MD 9010
MD 9015
MD 9016
MD 9020
MD 9030
2304,00 €
1561,70 €
MI 3295 Step/Contact Voltage
merilni sistem
A 1143 Euro Z 290 A
A 1143 je profesionalni prenosni testni
adapter za merjenje impedance z visokim
tokom. Omogo~a zelo natan~no merjenje
impedance kratkosti~ne zanke in impedance okvarne zanke v okolju do CAT IV/
310 V.
A 1143 ST set
MI 3210 ST set
MI 3321 MultiServicer XA
Ve~funkcijski prenosni testni instrument
MI 3321 MultiServicerXA je namenjen
za izvajanje vseh potrebnih meritev za
testiranje varnosti prenosnih elektri~nih
aparatov, strojev in stikalnih blokov.
Merilnik omogo~a vsa testiranja v skladu s
standardom IEC/EN 60204 5. izdaje.
MI 3295 je sinhroniziran merilni sistem s
samostojnim generatorjem in voltmetrom.
Namenjen je testiranju in preverjanju ozemljitvene zaš~ite v elektrarnah, stikališ~ih in
drugih elektro sistemih ter analizi napetostnega lijaka in vpliva objekta na okolico.
939,20 €
MI 3295 ST set
MI 3250 MicroOhm 10A
Prenosni merilnik, ki je namenjen za merjenje nizke kontaktne upornosti tokovnih
odklopnikov in stikal, ter napajalnih povezav
z merilnim tokom od 100 mA do 10 A.
MI 3250 ST set
1782,20 €
Kleš~ni merilniki najvišje kakovosti za industrijsko uporabo. Merilno obmo~je do 2000 A,
z možnostjo merjenja parametrov elektri~ne
energije.
Kompleksen, procesorsko podprt digitalni
merilnik za preverjanje varnosti elektri~nih
strojev, prenosnih elektri~nih aparatov,
stikalnih blokov in ostalih elektri~nih naprav.
MI 2094 ST set
MD 9035 160,80 €
MD 9040 146,67 €
MD 9050 194,33 €
MD 9060 293,20 €
Tokovne kleš~e
MI 2094 CE Multitester
3980,00 €
42,50 €
80,00 €
104,80 €
72,50 €
120,17 €
2619,80 €
MD 9210
MD 9220
MD 9225
MD 9230
86,67 €
99,00 €
150,20 €
107,83 €
MD 9235 162,50 €
MD 9240 155,50 €
MD 9250 263,20 €
MI 3252 MicroOhm 100A
Prenosni merilnik, ki je namenjen za merjenje
nizke kontaktne upornosti tokovnih odklopnikov in stikal, ter napajalnih povezav z merilnim
tokom od 100 mA do 100 A.
MI 3252 ST set
3406,70 €
MI 3309 BT Delta GT
Ve~ funkcijski prenosni instrument DeltaGT
je namenjen za hitro in temeljito testiranje
prenosne elektri~ne opreme. Majhno ohišje
in ro~nost instrumenta omogo~ata testiranje naprav v vseh pogojih.
MI 3309 BT ST set
610,70 €
Enostavni napetostni preskuševalniki
Enostavni preskuševalniki v prenapetostni
kategoriji CAT IV/1000 V. Enostavno testiranje
RCD/FI zaš~itnih stikal. Akusti~na signalizacija
prevodnosti vodnika in avtomatska nastavitev
merilnega obmo~ja.
MD 1055
MD 1150
MD 1155
66,70 €
94,10 €
103,60 €
MD 105
MD 115
12,70 €
20,80 €

Similar documents