peticija SRP - 05.cdr

Comments

Transcription

peticija SRP - 05.cdr
POBUDA
O UMESTITVI ŠRP RIKORVO
V OPN OBČINE IZOLA
UVOD
V zadnjih letih smo priča večjim in manjšim uspehom izolskih športnikov in prirediteljev športnih dogodkov, do katerih je
imela Občina Izola mačehovski odnos. Namesto bi jih podpirala in jim omogočila optimalne pogoje za razvoj njihovih
potencialov, jim ni bila sposobna zagotoviti niti osnovnih pogojev za to. Občina je s tem jasno kazala, da nima vizije razvoja
športnih dejavnosti in športnih površin, ki predstavljajo osnovo tako za razvoj športa otrok in mladine kot tekmovalnega in
vrhunskega športa ter nenazadnje predstavljajo tudi velik doprinos občanom in njihovi kvaliteti bivanja ter rekreacije.
Obenem bi lahko te površine tržili tako organizatorji športnih prireditev, ponudniki turističnih kapacitet in ponudniki
zdravstvenih programov kot tudi občina sama. Vse to bi predstavljalo znaten preskok iz nezavidljivega položaja, kjer se
trenutno nahaja ponudba same Občine Izola.
PROBLEM
Pri pripravi OPN (občinskega prostorskega načrta), ki bo zaznamoval razvoj Občine Izola naslednjih nekaj desetletij in
katerega začetek priprave sega v leto 2009 so pripravljalci popolnoma zanemarili razvoj športnih površin. Kot pijanec plota
so se oklepali zastarelih, nekaterih nepotrebnih in prostorsko popolnoma zgrešenih projektov kot so vodni park v Livadah,
krpanje športnih kapacitet na obstoječih lokacijah, projekt golf igrišča na Baredih idr.
Dejstvo je, da športniki, mladi in navsezadnje občani vseh starosti potrebujemo ŠPORTNO REKREACIJSKI PARK, v
katerem bomo lahko razvijali svoje športne potenciale, se rekreirali in sproščali v naravnem okolju ter skrbeli za svoje
zdravje.
REŠITEV
Predmet pobude je umestitev ŠRP (Športno Rekreacijskega Parka) na območje Rikorva. Tak park bi po vzoru podobnih
parkov iz drugih krajev v Sloveniji in tujini omogočila razvoj športnih kapacitet, tako notranjih kot zunanjih v naravnem
okolju, ki so v Občini Izola zelo okrnjene, predvsem pa je okrnjena njihova možnost širitve in razvoja. V takem parku bi se
lahko ljudje sproščali, rekreirali, profesionalno trenirali, družili in tudi rehabilitirali. Istočasno bi lahko ŠRP uporabljali pri
organizaciji večjih športnih, glasbenih in kulturnih prireditev, ki jih je v občini kar nekaj in bistveno prispevajo k
prepoznavnosti kraja in njegovim ponudbam.
Hkrati bi to območje za vedno ostalo ŠPORTNO REKREATIVNA POVRŠINA, PARK, PLJUČA MESTA (kar trenutno
zaradi pesticidov in njihove uporabe v vinogradništvu to niso) in kot tako ne bi bilo prepuščeno usodi kapitala in
morda nekoč pozidano z bloki.
LOKACIJA
Park bi obsegal novo nastali kare med naseljem individualnih hiš v Jagodju, Južno cesto oz. Livadami, izolsko obvoznico
ter vinogradi v velikosti cca. 22 ha. Ves promet bi bil pomaknjen na obrobje parka. Tako bi bili njegovi uporabniki brez skrbi,
predvsem ko gre za otroke. Območje se lahko v veliki meri samooskrbuje iz vodnega rezervoarja Rikorvo, ki se napaja iz
istoimenskega vira in sicer s pretočnostjo 1l/sec.
Sama lokacija je v neposredni bližini stanovanjskih naselij Jagodje in Livade, osnovne sole, bodočega
univerzitetnega kampusa ter že obstoječe rekreacijske poti Parenzana. Vse to samo še krepi smiselnost
umestitve tovrstnega parka v to območje.
lokacija v mestu
sveženj A / list 01
DEJAVNOSTI
Območje bi bilo namenjeno mešanemu programu športno rekreacijskih dejavnosti s spremljajočimi programi. Dejavnosti bi
bile razvrščene v prostoru tako, da se medsebojno zgolj funkcionalno prepletajo in ne povzročajo motečih vplivov. Celotno
območje bi bilo v grobem razdeljeno na dva dela, in sicer odprte oz. zunanje površine na severni strani in stadion z
večnamensko dvorano na južni strani območja, delno vkopana, kakor prikazano na priloženem kolažu ureditev (list 03).
Tako bi na severnem delu območja uredili zunanje površine za: atletski stadion, pomožno nogometno igrišče, igrišča za
košarko, igrišča za odbojko, igrišče za streetball, igrišča za rokomet, zunanja igrišča za tenis, badminton in namizni tenis,
adrenalinski park, igrišče za hokej, igrišča za odbojko, nogomet in rokomet na mivki, igrišča za balinanje in zunanja igrala
za otroke. Pomožni objekti bi bili umeščeni pod tribune ob igriščih in pod druge zunanje ureditve. V njih bi bili predvsem
sanitarni prostori in garderobe.
Na južni strani bi v večnamenski dvorani in nogometno-atletskemu stadionu imeli površine oz. igrišča za: squash, notranja
igrišča za tenis, igrišča za badminton, dvorano za namizni tenis, strelišči za zračno in malokalibrsko orožje, strelišče za lok,
plezalno steno, telovadnico za aerobiko, fitness, wellness, plesno dvorano, zdravstveni del, dvorano za gimnastiko,
prostor za tabornike in druga društva, gostinski in trgovski program ter ostalo z garderobami, sanitarijami in vsemi
spremljajočimi programi. Območji bi se med seboj dopolnjevali, bili bi povezani s trim stezo ter drugimi ključnimi ureditvami.
SPROŠČENE LOKACIJE V MESTU
Velik potencial za razvoj mesta predstvaljajo tudi lokacije in objekti, na katerih se danes nahajajo nekatere športne
kapacitete površine cca. 3,5 ha. Po selitvi teh kapacitet v ŠRP bi lahko te lokacije v središču mesta postale generator novih
dejavnosti, kot so poslovni inkubator, domovi za starejše občane, razne centralne dejavnosti, turistične kapacitete idr.
sproščene lokacije v mestu
ZAKLJUČEK
Vse omenjeno je najmanj, kar Občina Izola dolguje svojim občanom, ki s športnimi in drugimi uspehi pomagmo k
prepoznavnosti kraja kot tudi otrokom in mladostnikom te in vseh kasnejših generacij za njihov zdrav in skladen razvoj ter
nenazadnje tudi tistim, ki si želimo aktivnega preživljanja prostega časa, rekreacije in sproščanja v mirnem, naravnem
okolju, saj je to tisto kar bistveno dviguje kakovost in udobje bivanja v občini.
Obenem si želimo in verjamemo, da lahko ta pobuda služi za boljši izhodiščni položaj pri pogajanjih za uskladitev
oz. dopolnitev osnutka OPN-ja na relaciji Občina – Država, oziroma pristojna ministrstva.
Spodaj podpisani državljanke in državljani Slovenije, občani Občine Izola menimo, da je za razvoj športa v občini in dviga
kakovosti bivanja nas in naših zanamcev, pri pripravi OPN (Občinskega Prostorskega Načrta) Občine Izola, ključnega
pomena, umestitev ŠRP Rikorvo na lokacijo prikazano v priloženih grafikah in opisu.
Ker se zavedamo da je bil osnutek OPN pripravljen v okvirjih prejšnjega občinskega vodstva, apeliramo na
trenutno vodilne, predvsem pa na župana g. Kolenca, da pobudo tudi sami podprejo in s tem omogočijo svojim
občanom in občankam športnega duha pozitivnejši pogled v prihodnost.
POBUDNIKI IN PRVOPODPISNIKI PETICIJE
1. JERNEJ ŽIVIC
2. SEBASTJAN MORATO
3. INGRID RADMAN
4. MITJA GERŽEVIČ
5. BOJAN ROJC
6. MARIJA ŠOLAJA - MARA
7. PRIMOŽ HARI
8. MATJAŽ GERGETA
9. VLADO HRVATIN
10. DRAGO MISLEJ – MEF
11. MATEJA TOMAŽINČIČ
12. JOŽE LORBEK - JOŠT
13. SLAVKO SAMOTORČAN
14. ROMINA ŠPILER
15. IZTOK BOŽIČ - NANIČ
16. FREDI RADOJKOVIČ
17. DAVIDELA TIČIČ
18. VALDI LAKOSELJAC
19. NEVIJO FRANK
20. BORIS ČUK
21. SABINA HODŽIČ
22. SAŠO GLAVAŠ
23. ERIK TUL
24. EDI GRBEC
25. FELICE ŽIŽA
sveženj A / list 02
kolaž možnih umestitev
sveženj A / list 03
št.
ime in priimek
naslov
datum rojstva
lastnoročni podpis
sveženj A / list 04

Similar documents