Pobude svetnikov 2012

Comments

Transcription

Pobude svetnikov 2012
DO 7.5-01-04
PREGLED POBUD IN VPRAŠANJ SEJ MS MOP ZA LETO 2012 MANDAT 2010-2014
ZAPOREDNA ŠTEVILKA POBUDE ALI VPRAŠANJA, DATUM IN KRATKA VSEBINA
OBRAZLOŽITEV POBUDE
ODGOVOR STROKOVNIH SLUŽB
PRIPRAVLJAVEC IN STROKOVNA ENOTA
DO 7.5-01-04
14. seja MS, dne 23. 1. 2012
Pobuda št.: 137/14 – Miro Vamberger: Iz natečajnega območja za »Večnamensko športno prireditveni center Ptuj«, objavljen 29.11.2011,
je nujno izvzeti površine, ki v natečajni dokumentaciji direktno posegajo v dve športni infrastrukturi, ki sta obstoječi in katere dnevno
uporablja več kot 100 otrok in mladih v okviru več športnih društev.
Odgovor: Na sestanku (20.12.2011) s predstavniki Mestne občine Ptuj (g. Glažar), uporabnikov (Atletskega kluba Cestno podjetje Ptuj ) in
upravljavcev (Zavoda za Šport Ptuj) Mestnega stadiona je bila natančno obrazložena namera Mestne občine Ptuj, da se ne posega v atletski del
stadiona.
Natečajno področje je bilo za nekaj dni celo spremenjeno - zmanjšano, vendar je zaradi pripomb (27.12.2011) ponudnikov natečajnih rešitev bila
sprejeta odločitev (natečajno območje smo ponovno spremenili v prvotno, 28.12.2011), da se postopek zaključi in glede na natečajne rešitve projekt
prostorsko uskladi.
V kolikor bi bistveno spremenili pogoje, bi lahko prišlo do ponovitve razpisa, zaradi manjših sprememb pa smo rok za oddajo ponudb že podaljšali
(na zahtevo ponudnikov) za 14 dni. Na sestanku, ki je bil 28. decembra je bilo, s strani Mestne občine Ptuj vse to predstavljeno direktorju Zavoda za
šport (g. Mertlju) in predsedniku Atletskega kluba Cestno podjetje Ptuj (g. Lorenčiču).
Na sami lokaciji (na Mestnem stadionu Ptuj) je bil tudi ogled možnih lokacij za prestavitev meta krogle na drugo stran stadiona (v smeri klavnice
Žerak). Ta varianta bi bila samo v primeru, da projekt »Večnamenskega športnega centra Ptuj« ne bi bilo možno umestiti brez prostora, ki je sedaj
namenjen metu krogle. Povedano in pozneje zapisano (s podpisom župana) je bilo tudi to, da mora atletski štadion ohraniti certifikat po kriterijih
Atletske zveze Slovenije in da se bodo vsa letošnja že planirana tekmovanja lahko nemoteno realizirala.
V zadnjih letih se je na področju športne infrastrukture veliko spremenilo na boljše in naša želja je, da z omenjenim projektom zadevo nadgradimo,
ne pa okrnemo dejavnost atletike kot kraljice športov.
Odgovor pripravila: mag. Stanko Glažar, vodja Kabineta župana in Robert Novak, Oddelek za GIK
Dejan Klasinc je vložil pobudo št. 138/14: Kazni za nepravilno parkiranje na prostorih, označenih za invalide, se naj povečajo za 100 ali
200%, mestno redarstvo pa še bolj intenzivno kontrolira parkiranje na teh označenih parkirnih mestih za invalide.
Obrazložitev: V zadnjem času je parkiranje na Ptuju nemogoče. Vedno bolj se dogaja, da ljudje parkirajo vse povprek in med drugim tudi na
parkirnih mestih, ki so označeni za invalide in nimajo potrdila za invalide. Izgovori ljudi, ki parkirajo na teh mestih, so vedno bolj banalni. Početje
je vsekakor nemoralno.
Zato predlagam Mestni občini Ptuj, da v kolikor je zakonsko možno ali dovoljeno, da se denarne kazni za takšno nepravilno parkiranje povečajo za
100 ali tudi 200%. Mestno redarstvo pa še bolj intenzivno preverja parkiranje na parkirnih prostorih, ki so označena za invalide.
Odgovor: Neupravičeno parkiranje na parkirnem prostoru za invalide brez parkirne karte je nemoralno dejanje. Zakon o pravilih cestnega prometa
(ZPrCP) v sedemnajsti točki četrtega odstavka 65. člena takšno dejanje opisuje kot prekršek. Globa za tovrstni prekršek je predpisana v sedmem
odstavku 65. člena in znaša 120 evrov.
DO 7.5-01-04
Zakon o prekrških (ZP-1-UPB8) določa v tretjem odstavku 3. člena, da se smejo z odlokom lokalne skupnosti določiti prekrški in predpisati zanje
globa samo v določenem znesku ter samo za kršitve predpisov, ki jih same izdajo v okviru svojih pristojnosti, ter če jih zakon ali uredba še ne
sankcionira.
Glede na to, da ZPrCP takšno početje že sankcionira, Mestna občina Ptuj ne more določiti višjo globo za tovrstne prekrške.
Občinski redarji pri vsakem nadzoru obvezno preverijo ali imajo parkirana vozila na parkirnih prostorih, namenjenim invalidom, veljavno parkirno
karto za invalida in brez kakršnegakoli čakanja kršitelju izrečejo globo, nepravilno parkirano vozilo pa v večini primerov odstranijo s pajkom.
Dejan Klasinc je vložil pobudo št. 139/14, veza: pobuda št.138/14: Občina se naj poveže s trgovinami in nakupovalnimi središči na območju
MO Ptuj, da mestno redarstvo prične zraven svojih dejavnosti, še nadzorovati parkirne prostore pred trgovinami in trgovskimi središči,
namenjene za invalide.
Obrazložitev: V povezavi z zgoraj navedeno pobudo je potrebno tudi poudariti, da se isto dogaja pred vsemi trgovinami in nakupovalnimi središči.
Ponavadi invalidi ne morejo parkirati, ko se odpravijo v trgovino po nakupih. Zaradi teh razlogov predlagam, da se poskusi občina povezati z vsemi
trgovinami in trgovskimi središči, mestno redarstvo pa prične zraven svojih dejavnosti še nadzorovati parkirne prostore pred trgovinami in
trgovskimi središči.
Odgovor: Mestna občina Ptuj je v drugi polovici leta 2009 zaradi številnih pobud občanov preko Medobčinskega redarstva SOU SP stopila v stik z
vodstvom nakupovalnega centra Qlandia. Vodstvo nakupovalnega centra se takrat ni strinjalo z izvajanjem nadzora in sankcioniranjem tovrstnih
prekrškov na njihovem parkirišču, temveč so se odločili, da bodo preko lastne varnostne službe voznike opozarjali na prekršek, ter jim na
vetrobranska stekla nameščali opozorila. Ali se je to izvajalo ne vemo, rezultat pa je vsekakor slab, saj se kršitve nadaljujejo.
Pred trgovskim centrom QCenter in pred Supermestom pa občinski redarji sami ali skupaj s policijo izvajajo občasni nadzor.
Občasno se izvaja nadzor nad parkiranjem na parkirnem prostoru za invalide v okolici javnih zavodov, kjer so prav tako ugotovljene in
sankcionirane kršitve parkiranja na parkirnem mestu za invalida brez parkirne karte.
Pobuda št.: 140/14 – mag. Edvard Kenda: Strokovne službe MOP naj preučijo možnosti za ureditev in izvedbo prehoda za pešce s
pripadajočo prometno signalizacijo na Mariborski cesti, pri odcepu za Lešje (makadamska cesta čez polja proti Hajdini).
Odgovor: Pobudo bomo posredovali Direkciji RS za ceste, saj omenjena cesta ni v naši pristojnosti.
Odgovor pripravila: Zdenka Matjašič
Pobuda št.: 141/14 – Silva Fartek: Za spremembo z novim letom 2012 novega načina zbiranja in odvoza odpadkov z naslednjimi predlogi
rešitev:
- rumene vreče naj bodo daljše in širše vsaj za 10-20 cm;
- ločujeta se naj kovina in plastika;
- posebne vreče za plenice;
- odvoz za plastiko, kovino in plenice v zimskem času na 14 dni, v letnem pa vsaj plenice in plastika na 10 dni;
DO 7.5-01-04
- ena položnica za obe storitvi (vodo in odpadke).
Odgovor: S strani strank smo že prejeli pobude po spremembi dimenzij obstoječih rumenih vrečk. Občani imajo v tem trenutku različna stojala za
vrečke, v nekatere pa vrečke, ki so bile razdeljene, ni mogoče namestiti. Predvideno je, da ob naslednji nabavi vrečk naročimo nekoliko širše in
daljše vrečke, preučuje pa se tudi možnost nabave več različnih dimenzij vrečk, občani pa bi prejete vrečke lahko na Mestni blagajni zamenjali za
tisto dimenzijo, ki odgovarja njihovemu stojalu.
Kar se tiče ločevanja kovinske embalaže in plastične embalaže že na izvoru ugotavljamo, da tovrstno ločevanje ni smiselno. Že pred spremembo
sistema, ko se je na mrežastih posodah ločevalo ti dve vrsti embalaže, so se na sortirni liniji CERO Gajke, te frakcije ponovno dodatno sortirale, saj
se tudi posamezna vrsta te embalaže ločuje še bolj podrobno. Ocenjujemo, da v primeru uvedbe ločevanja kovinske in plastične embalaže na izvoru
ne bi dosegali tolikšne pozitivne učinke, ki bi upravičevali dodatne, s tem povezane stroške in obremenjevanje občanov z dodatnimi nalogami.
V tem trenutku glede na prejete pozitivne odzive občanov, ki si ne želijo več vrst posod ali vrečk, ne razmišljamo o posebni vrečki zgolj za plenice.
Večina občanov si želi čim manj različnih vrst posod oz. vrečk, seveda ob predpostavki optimalnega načina ločenega zbiranja odpadkov pri
gospodinjstvih. Na takšno število frakcij, kot se v tem trenutku zbirajo v novem sistemu zbiranja odpadkov, napotuje tudi praksa tistih občin, ki
imajo uveden tovrsten način zbiranja odpadkov že dalj časa.
Nov sistem zbiranja odpadkov se v Mestni občini Ptuj izvaja šele dober mesec dni. V primeru, ko bi se predvidena frekvenca odvozov izkazala za
neustrezno, bomo te temu primerno tudi spremenili.
Na združevanju položnic v Javnih službah delamo že nekaj časa in tudi preučujemo možnosti izvedbe te združitve. Najprej je potrebno prečistiti
obstoječe baze odjemalcev storitev, zaradi različnih izvajalcev javnih služb v preteklosti pa je potrebno te baze tudi medsebojno uskladiti. Šele po
uskladitvi teh baz bo možno združiti položnice, ki jih izstavljajo Javne službe, pri čemer pa bomo zaradi racionalizacije stroškov z aktivnostmi
najverjetneje najprej počakali še na pričetek izvajanja dejavnosti daljinskega ogrevanja v Mestni občini Ptuj.
Zaradi spremembe sistema se storitve za občane niso podražile. Sprememba sistema je glede na prejšnji sistem logistično terjala dodatno smetarsko
vozilo in ekipo delavcev (od gospodinjstev se namreč pobira dve dodatni frakciji), ter dodaten strošek nabave vrečk, cena storitev pa kljub temu
ostaja nespremenjena.
Odgovor pripravil: Alen Hodnik, Javne službe Ptuj d.o.o.
Pobuda št.: 142/14 – Marjan Kolarič: V IRPMOP in ponujenih prednostnih projektih za obdobje 2012-2018 je potrebno na I. prioriteto
uvrstiti ureditev novega rogozniškega pokopališča.
Odgovor: V gradivu »IRPMOP«, ki smo ga pripravili za skupno sejo delovnih teles Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, smo, skladno s pobudami,
ki so se podale na večih odborih, ureditev pokopališča že umestili na prioriteto 2 (pod prioriteto 1 so navedeni le projekti, ki so že v teku), kar
pomeni da se bo k urejanju novega rogozniškega pokopališča pristopilo čim prej.
Odgovor pripravila: Simona Kašman
Pobuda št.: 143/14 – Marjan Kolarič: Predlog za ureditev železniških prehodov v Podvincih-Strokovna služba občinske uprave naj na
Slovenske železnice posreduje predlog, da se naj na prvi nivojski prehod med železniškima postajama Ptuj – Moškajnci, ki je povezovalna
DO 7.5-01-04
cesta od novega pokopališča do Podvinc in katerega bi naj Slovenske železnice zaprle, premakne za približno 100 m desno, drugi nivojski
prehod na progi Ptuj – Moškajnci, ki je približno 1 km nižje, pa naj ne bi zavarovali s polzapornicami in do njega uredili povezovalni cesti
kot je predvideno, pač pa naj drugi prehod zapre, cesto pa povežejo z državno cesto mimo Zelenka.
Odgovor: Dne 27.1.2012 ob 9. uri je bil na kraju nesreče s smrtnim izidom v naselju Podvinci, na nivojskem prehodu ceste čez železniško progo
opravljen terenski ogled, katerega so se udeležili:
- Agencija za železniški promet Ljubljana, g. Rajko Satler, g. Zdenko Seme in g. Alojz Pros,
- Mestna občina Ptuj, inšpektorat za ceste, g. Robert Brkič,
- Mestna občina Ptuj, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, g. Franc Kozel,
- Javne službe Ptuj d.o.o., g. Andrej Trunk,
- Postaja prometne policije Maribor, g. Matej Vidovič,
- PU Maribor SUP, inšpektor Gabrijel Sternad,
- MNZ, direktorat za železnice in žičnice Ljubljana, g. Daniel Lenart,
- Policijska postaja Ptuj, pomočnik komandirja g. Boris Kozenburger.
Na terenskem ogledu so vsi prisotni sprejeli dva sklepa:
Sklep številka 1: Do 15.2.2012 občina postavi hitrostne ovire na javni poti številka 828571 in omeji se hitrost vožnje.
Sklep številka 2: do 31.3.2012 SPVCP MO Ptuj in MO Ptuj obvesti Četrtno skupnost Rogoznica o nameri zaprtja ceste preko železniške proge, ter
o vsebini o strinjanju ali nestrinjanju obvesti AŽP zaradi izvedbe nadaljnjih ukrepov za varno udeležbo v cestnem prometu.
Odgovor pripravil: Boris Kozenburger, po pooblastilu komandirja Policijske postaje Ptuj
DO 7.5-01-04
15. seja MS, 27. 2. 2012
V imenu svetniške skupine SDS je Silva Fartek podala pobudo št. 144/15, za rešitev problematike vrtca Mačice
Odgovor: Za rešitev prostorske problematike enote vrtca Mačice potekajo številne aktivnosti:
1. Celovita rešitev se je iskala v aprilu 2011 s preselitvijo dejavnosti celotnega vrtca Mačice in uprave na novo lokacijo ob Osojnikovi cesti v
Ptuju, vendar na javnem razpisu MŠŠ za sofinanciranje investicij v vrtcih nismo uspeli, kljub visoki uvrstitvi na prioritetnem vrstnem redu
prijavljenih projektov, zato smo pristopili k iskanju drugih rešitev in možnosti.
2. Kot ena izmed možnih rešitev je preverjanje možnosti skupne rešitve vrtca in varovanih stanovanj z Domom upokojencev Ptuj na obstoječi
lokaciji vrtca Mačice, Potrčeva 9a.
3. Zadnja od možnosti se ponuja rešitev problematike prostorov uprave vrtca in postopna preselitev dejavnosti vrtca Mačice s kuhinjo in pralnico
na lokacijo Raičeva 14 v Ptuju, kjer se nahaja stavba nekdanje mehanične delavnice in učilnice Šolskega centra Ptuj. Z Ministrstvom za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport že dalj časa potekajo intenzivne aktivnosti za brezplačni prenos objektov in zemljišč na Raičevi 12, kjer
se nahaja enota vrtca Narcisa in objektov nekdanje mehanične delavnice in učilnic ter zemljišč na Raičevi 14, ki so v lasti države, na Mestno
občino Ptuj. Na zadnjem pogovoru z državnim sekretarjem g. Strmšnikom na SVLR je bilo dogovorjeno, da bo prenos lastništva opravljen do
konca meseca marca 2012.
Obstoječa lokacija ponuja dovolj možnosti za postopno reševanje selitve uprave vrtca in dejavnosti enote vrtca Mačice. Izdelati bo potrebno
projektno dokumentacijo, ki bo predvidela postopnost oziroma faznost reševanja navedene problematike.
Pripravil: Ivan Vidovič
Pobuda 145/15 – Peter Pribožič, v imenu svetniške skupine N.Si.: za aktivno odstranjevanje grafitov v MO Ptuj in za postavitev posebnih
zidov za ustvarjanje grafitov.
Obrazložitev: A. Preprečevanje: Redarska služba naj ima kontrolno vlogo in odkrivanje posameznikov, ki na stavbah izpisujejo grafite. Občani naj
imajo tudi možnost sporočanja redarski službi lokacije nastajanja. Izpisi grafitov na stavbah naj bo tudi kaznivo dejanje, za katerega je možno tudi
predpisati globo. Za ta namen je potrebno prilagoditi tudi pravne podlage.
B. Odstranjevanje: V javnem podjetju Javne službe Ptuj, naj bo klicna telefonska številka, na katero občani lahko sporočijo pojav novih grafitov.
Namen sporočanja je, da se v čim krajšem času po nastanku grafita s strani Javnih služb zagotovi odstranitev grafita s pranjem stene. Dokler se
grafiti ne zasušijo, jih je možno odstraniti s spiranjem. Po popolni zasušitvi pa jih je možno odstraniti samo s pleskanjem površine, kar je gotovo
dražja varianta.
C. Postavitev posebnih zidov za grafite: Grafiti so tudi del ustvarjalnosti, zato predlaga, da se v MO Ptuj na več lokacijah postavi zidove, ki so
namenjeni ustvarjalnemu umetniškemu izpisu grafitov, ki bi jih ustrezno vzdrževali. Na urejen način bi omogočali, da si ustvarjlaci izberejo mesto
ustvarjanja grafitov. Lokacije postavitve bi bile na frekventnih točkah in bi jih v strokovnih službah določili. Bi pa se ti zidovi tudi ustrezno sproti
vzdrževali.
DO 7.5-01-04
Odgovor: A: Preprečevanje: Medobčinsko redarstvo pri izvajanju svojih nalog na področju vzdrževanja javnega reda in miru, poleg uživanja
alkoholnih pijač na javnem kraju, nedostojnega vedenja, vandalizma, beračenja in podobno nadzira tudi spoštovanje določb prepovedi pisanja po
objektih. Možnost sporočanja občanov o ugotovitvah tovrstnih prekrškov je omogočena preko dežurnega telefona občinskega redarstva (031-777311) o katerem smo javnost obvestili preko lokalnih medijev. Občinski redarji občasno izvajajo svoje naloge v nočnem času (v povprečju dva
vikenda na mesec) sami ali skupaj s policijo.
Dejanje pisanje in risanje po objektih je v zakonodaji opisano kot prekršek. Če so izpolnjeni potrebni pogoji, pa se tovrstna dejanja obravnavajo kot
kaznivo dejanje namerno poškodovanje tuje stvari.
Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS št. 70/2006), ki obravnava opisano dejanje kot prekršek, v 13. členu določa :
»Kdor piše ali riše po zidovih, ograjah ali drugih javno dostopnih krajih, razen na krajih, kjer je to dovoljeno, se kaznuje z globo 208,65 evrov.«
Odgovor pripravil: Robert Brkić, SOU
B: Odstranjevanje: V primeru odločitve o prevzemanju tovrstnih klicev, je na Javnih službah Ptuj na razpolago telefonska številka klicnega centra.
Odgovor pripravil: Mag. Alen Hodnik
C: Postavitev posebnih zidov za grafite: Strokovne službe bodo v sodelovanju z lastniki, soglasodajalci in upravljavci preverile možnost
postavitve zidov za grafitarje na različnih lokacijah. Preverile se bodo tudi možnosti uporabe obstoječih objektov za te namene, kot so podvoz na
železniški postaji, zaščitni zid na obrežju ob Dravi ipd.
Odgovor pripravil: Peter Cafuta
Vprašanje št.: 146/15 – Miro Vamberger, v imenu svetniške skupine Zares: neplačevanje subvencij neprofitnih najemnin MO Ptuj družbi
PSS d.o.o., Ptuj in v tej zvezi kakšne finančne posledice bo imela enostranska odločitev MO Ptuj, da ne plačuje več subvencij PSS-u, kdo bo
za to odgovarjal in plačal vse nastale sodne in ostale stroške, če do njih pride in ali je bil zadržan denar v celoti uporabljen v skladu z
zakonodajo za vzdrževanje istega fonda, iz katerega prihajajo najemnine?
Odgovor: Mestna občina Ptuj, v skladu s 121. členom Stanovanjskega zakona, subvencije k neprofitni najemnini, nakazuje družbi PSS d.o.o.,
Vošnjakova 6, Ptuj in negativnih finančnih posledic najemniki neprofitnih stanovanj ne bodo občutili.
Odgovor pripravila: Asja Stropnik
DO 7.5-01-04
16. SEJA MS, 26. 3. 2012
Pobuda št.: 147/16 – Silva Fartek: za odobritev brezplačnega čiščenja greznic in odvoza fekalnih voda v Četrti Breg Turnišče in izgradnja
kanalizacijskih priključkov na območju četrti.
Odgovor: V Mestni občini Ptuj je še precej območij z gostoto poselitve, ki zahteva izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja (obremenitev večja
od 50 PE), a to še ni izvedeno. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določa roke za odvajanje v javno kanalizacijo za
območja poselitve izven osnovnega programa (sem spadajo tudi naselja Suha veja, Žabjak itd.) do 31. decembra 2017. Žal pobudi, da Mestna
občina Ptuj krije stroške odvozov in čiščenje greznic ne moremo ugoditi.
Odgovor pripravila: Marijana Nikšič Zorko
Miran MEŠKO je v imenu svetniške skupine SD vložil pisno pobudo št. 148/16, da naj MO Ptuj pristopi k aktivnostim za pridobitev
certifikata »MLADIM PRIJAZNA OBČINA«.
Obrazložitev: Svetniška skupina SD poziva župana in MO Ptuj, da se aktivno vključi in pristopi k aktivnostim za prijavo na javni poziv k
pridobitvi naziva »Mladim prijazna občina«. Pod častnim pokroviteljstvom predsednika države g. Danila Turka in v sodelovanju Skupnosti občin
Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, znotraj projekta konzorcija »Mladi odpiramo prostor«, koordinira aktivnosti
Mladinski svet iz Ajdovščine.
Način z razpisno dokumentacijo in roki prijav so objavljeni na spletni strani projekta »Mladi odpiramo prostor: http://www.mladi-in-obcina.si/.
Certifikat »Mladim prijazna občina« se podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker so v minulih
letih uspešno izvajale ukrepe s področja lokalne mladinske politike.
Namen pobude: Družbeni položaj mladih se je v zadnjih letih izrazito poslabšal. Povečuje se stopnja brezposelnosti med mladimi, vse pogostejše
so nestalne in manj kakovostne oblike zaposlovanja, posledično se povečuje finančna odvisnost mladih od staršev, občutek negotovosti in časovni
okvir pri oblikovanju lastne družine. Takšno stanje ne prinaša pozitivnih učinkov ne mladim ne državi.
Pomembno vlogo pri razvoju mladih imajo lokalne skupnosti, ki so mladim najbližje. Naloga lokalnih oblasti je, da zagotovijo prostor, v katerem
lahko mladi razvijajo svoje kompetence in veščine ter dosegajo svoje cilje.
S prijavo in udeležbo na tem razpisu bomo v MO Ptuj preverili trenutno situacijo in tudi iz primerjave z drugimi ter s primeri dobrih praks poskušali
izboljšati naš prostor za razvoj mladih in prepoznavanje njihovih talentov.
Miran Meško je pobudo dodatno predstavil, da pobuda naj ne bo razumljena kot kritika, temveč spodbuda, da se ocenimo, kje smo na področju
delovanja z mladimi. Razlog za pobudo je tudi Odlok o priznanjih MO Ptuj ( obravnavan bo v 4. točki pričujoče seje mestnega sveta – op.), v
katerega na žalost nismo mogli doseči soglasja za umestitev enega od najvišjih občinskih priznanj za kategorijo mladim za izredne dosežke v času
študija.
DO 7.5-01-04
V sodelovanju na tem razpisu vidi možnost, da se MO Ptuj primerja z drugimi ter, da tudi na osnovi dobrih praks poskuša to področje v Ptuju
nadgraditi. Apelira na vse, da se aktivno vključimo v pridobitev certifikata (sicer dvomi, da ga bomo dobili, op.), bomo pa na ta način ugotovili, kje
smo in kaj je potrebno narediti, oz. kar drugi že delajo.
Delno je vzrok razmišljanju k pozivu za pridobitev certifikata tudi razprava svetniške skupine SD izpred leta ali dveh, ko smo želeli odpreti
razpravo o odloku o mladini, pa do nje ni prišlo; odlok je ostal nekje v predalu, pa tudi nekega velikega interesa zanj ni bilo.
Naj sedaj ne bo tako, pač pa se naj pristopi k pridobitvi omenjenega certifikata. Z rezultati se naj seznani tudi ostale svetniške skupine, saj bo potem
debata okoli naklonjenosti, pozornosti in prepoznavanja talentov med mladimi ugodnejša.
Odgovor: Mestna občina Ptuj se bo prijavila na Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina. V ta namen bomo v sodelovanju z
institucijami in organizacijami, ki delujejo na področju mladine pridobili vse informacije o razvojnih programih in aktivnostih, ki se v občini
izvajajo na področju mladine.
To pomeni, da si bo Mestna občina Ptuj morala prizadevati za zagotavljanje enakega obsega dejavnosti mladine v naslednjih 4 letih kot v
letošnjem letu.
Pripravila: Maja Erjavec
Mirko VAMBERGER je dal naslednje pobude:
Pobudo št. 150/16: da bi bila naša občina še bolj turistično zanimiva, lepa in čista, je predlagal, da je treba opozoriti in odgovoriti na
nekatere zadeve. Svoje navedbe o videnem je opremil s foto posnetki, katere je na seji sveta s pomočjo video projekcije s svojim
spremljajočim komentarjem tudi predstavil, in sicer: posnetek akcije čiščenje reke Drave, iz katere so potapljači potegnili določene zadeve.
Gre za zelo pohvalno akcijo, vendar so te smeti ostale na obrežju Drave; te smeti bo, če jih nekdo ne bo v kratkem odpeljal, nekdo ponovno
vrgel nazaj v Dravo. Zanima ga, kdo je v mestni hiši tisti, ki odredi odvoz teh smeti na odpad?
Odgovor: Akcija čiščenja je v vsej Mestni občini Ptuj (tudi s strani potapljačev v Dravi) potekala v soboto, 24. marca. Na ta dan so številni
prevozniki v skladu z vnaprej določenim razporedom po četrtnih skupnostih pobirali na terenu zbrane odpadke in jih odvažali na CERO Gajke. Tudi
odpadki iz Drave so bili z levega in desnega brega Drave odpeljani v soboto, kolikor so bili dostopni z vozili, ki so bila v soboto vključena v odvoz.
Ker se posameznim lokacijam ob Dravi (predvsem območje parka) s temi vozili ni bilo mogoče približati, so bili od tam odpadki odpeljani takoj v
ponedeljek zjutraj, ko so bila na razpolago manjša vozila. Odvoz so izvršile Javne službe Ptuj, občinska inšpekcija pa je pri kontrolnem pregledu
vseh lokacij v torek potrdila, da so bili vsi odpadki zanesljivo odpeljani.
Pripravila: mag. Zdenka Bezjak
Pobudo št. 150/16: odstranijo se naj označevalne table za podjetja, ki jih na Ptuju že (nekaterih tudi 20 let) več ni (npr. Agis, …in druge).
Npr. tudi na Prešernovi ulici in drugih ulicah po mestu, kjer so lastniki ali najemniki poslovnih prostorov pustili še svoje nekdanje napise.
Predlaga, da se odstranitev tabel zahteva od proizvajalca table, oz. se odstranitev naloži tistemu, ki je to dolžan narediti. Za primerjavo je
predstavil še foto posnetke, kako te stvari, na katere je opozoril, zgledajo v Mariboru, čeprav lahko rečemo, da imajo tam več vandalizma,
DO 7.5-01-04
kot pri nas na Ptuju. Tam so svetilke v parku nepoškodovane, pa tudi klopi in koši za smeti v parku niso poškodovane. Predlagal je, da se
do konca leta vse to, na kar je opozoril, poskuša tudi urediti.
Odgovor: Medobčinska inšpekcija Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, je z letošnjim letom poostrila
nadzor nad izvajanjem določb Odloka o oglaševanju v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj 6/2008).
V primeru ugotovljenih nepravilnosti in kršitev se uvede inšpekcijski postopek zoper kršitelja, da nepravilnost odpravi, in sicer da si od občinskega
organa pridobi soglasje, v kolikor soglasja nima; ali pa se mu odredi, da napis oziroma izvesek odstrani, če več ne opravlja dejavnosti, saj je
inšpekcijski postopek za odstranitev oglasnega sredstva oziroma izveska že v teku, kot npr. Agis, Trgovina Metalka, »Les za gradnjo vaše hiše od A
do Ž«, izvesek na Murkovi ulici 1, Murkovi ulici 2, Murkovi ulici 4 itd.
Pripravili: Sabina Jupič, dipl. upr. org. in Majda Murko, dipl. upr. org.,
Pobuda št.: 150/16 – Mirko Vamberger: Da bi bila naša občina še bolj turistično zanimiva, lepa in čista, je predlagal, da je treba opozoriti
in odgovoriti na nekatere zadeve. Svoje navedbe o videnem je opremil s foto posnetki , katere je na seji sveta s pomočjo video projekcije s
svojim spremljajočim komentarjem tudi predstavil, in sicer:
 Posnetki v parku v začetku marca: V parku je premalo posod, v katere bi odlagali tudi pasje iztrebke . Iz posnetka se vidi, da v celem
parku stojijo samo trije koši za smeti, v katerih je nameščena vrečka za smeti. Vrečke z odpadki se tako obešajo tudi na klopi, kar pa
je še najmanj primerno.
Odgovor: V letošnjem letu bomo nadomestili manjkajoče koše za smeti (katere so vandali uničili ali odvrgli v reko Dravo), prav tako bomo
namestili tri dodatne koše za pasje iztrebke.
 Posnetek več kot 40 klopi v mestnem parku, iz katerega je razvidno, da je večina uničenih in je zato primernih za sedenje le nekaj.
Ptuj ima zelo lepe zelene površine, pa se jih ne da koristiti, ker je večina klopi uničenih; nekaj tistih, ki so še v dobrem stanju, pa so
obrastle z grmovjem, zato je grmičevje potrebno močno obrezati.
Odgovor: Klopi v mestnem parki so popravljene. Na lokacijah, kjer je visoko grmičevje lesenih delov ne bomo nadomestili, saj želimo s tem
preprečiti zadrževanje vandalov. Z močnim obrezovanjem grmičevja bomo le-te trajno uničili.
 Razsvetljava v parku – svetilke: vse svetilke v parku so razbite, še huje pa je, da iz stebrov visijo kabli (čeprav niso pod napetostjo,
vendar tega vsi ne vedo). Zato bi te kable bilo potrebno zaščititi in urediti, ne le zaradi lepšega videza pač pa, da se prepreči, da se kdo
z njimi ne opraska.
Odgovor: Komunalnemu podjetju Ptuj, smo naročili zaščito uničenih kandelabrov. Popravilo se bo izvedlo do konca meseca aprila 2012.
 Odstranijo se naj označevalne table za podjetja, ki jih na Ptuju že (nekaterih tudi 20 let) več ni (npr. Agis,… in druge).
Odgovor: Table bodo na predlog pristojnih inšpekcijskih služb odstranjene.
Odgovore pripravila: Zdenka Matjašič in Asja Stropnik
DO 7.5-01-04
Pobudo št. 151/16: Na levi strani sprehajalne poti od peš mosta proti Termam Ptuj se naj izda odločba za ureditev neurejenih vrtov.
Obrazložitev: Tamkajšnji vrtovi so prava katastrofa in ta neurejenost meče izredno slabo sliko na naš turistični del in na to sprehajalno pot proti
Termam. Nima podatkov o lastnikih teh vrtov, vendar je treba ukrepati in te vrtove urediti, če se hočemo iti turizma na Ptuju.
Odgovor: Pri inšpekcijskem ogledu vrtov proti Termam Ptuj v Četrtni skupnosti Breg-Turnišče je bilo ugotovljeno, da vrtovi kazijo zunanji videz
okolice, zato bo medobčinska inšpekcija proti lastniku parcele ukrepala v skladu tretjo točko 8. člena Odloka o javnem redu in miru v Mestni občini
Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/10), ki določa, da je zaradi varstva okolja in zunanje podobe kraja prepovedano opustiti vzdrževanje,
čiščenje in urejanje zgradb, dvorišč, vrtov, nasadov, poti, ograj in drugih objektov, ki v neurejenem stanju kazijo zunanji videz okolice. z Odlokom
o javnem redu in miru v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/10).
Pripravili: Sabina Jupič, dipl. upr. org. in Majda Murko, dipl. upr. org.,
Vprašanje št.: 152/16 – Marjan Kolarič: Ali čistilna naprava obratuje ali ne?
Odgovor: Projekt »Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja I. faza« se je v večini predvidenih investicij izvedel po planu.
Prekinitev pogodbe s CPM d. d., je privedla do dodatnih pravnih zapletov in poslabšanja možnosti izvedbe projekta. Projekt obsega izgradnjo treh
čistilnih naprav, izgradnjo 22 km vodovoda in 52 km kanalizacije. Dela na vodovodu in kanalizaciji so končana do 100%, dve manjši čistilni
napravi sta v fazi poskusnega obratovanja (ČN Kidričevo in ČN Gorišnica).
Rekonstrukcija CČN Ptuj se trenutno izvaja v okviru pogodbe Izvedba nujnih gradbenih, strojnih in elektro del na CČN Ptuj, sklenjene s podjetjem
Elektrostudio d.o.o. iz Lendave. Pogodba je bila podpisana 17. 10. 2011. Nujna dela so bila oddana po postopku s pogajanji po 29. členu Zakona o
javnem naročanju. Terminski plan izvajalca predvideva dokončanje poskusnega obratovanja na CČN Ptuj do junija 2012. Izvajajo se dela, ki so
potrebna za dokončanje vseh del vezanih na tehnologijo in delovanje CČN Ptuj, v smislu doseganja z zakonom predpisane kvalitete očiščene vode
na iztoku iz naprave. Tako smo tik pred koncem leta 2011 prvič dali v pogon vse 4 SBR bazene, v katerih se odpadna voda biološko čisti. S tem so
bili prvič v funkciji vsi objekti linije obdelave vode, ki so bili predvideni v okviru rekonstrukcije. Šele po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih
razmer, je tako pričakovati tudi želene efekte čiščenja. V mesecu marcu smo se z rezultati povsem približali predpisanim normam. V naslednjih
mesecih bi morali s pomočjo in sodelovanjem odgovornega tehnologa naprave, zagotoviti ustrezno čiščenje.
Več težav, ki pa ne vplivajo neposredno na kvaliteto vode na iztoku iz naprave, je z linijo obdelave odvišnega blata. Še vedno je v funkciji star
objekt dehidracije, nova dehidracija in objekti za sušenje blata, pri katerih manjka nekaj programske opreme in zagoni, pa čakajo na tehnični pregled
in na dovoljenje za pričetek poskusnega obratovanja.
V nadaljevanju bomo izbrali izvajalca, ki bo opravil vsa preostala dela za dokončanje projekta. Rok za oddajo ponudb po javnem razpisu je 28. 3.
2012. Po tem razpisu je predviden 3 mesečni rok izvedbe. Potrebno bo porušiti stara gnilišča, asfaltirati in urediti okolico, izvesti Centralni nadzorni
sistem (povezava vseh treh čistilnih naprav in kanalizacijskih jaškov) in nekatera druga manjša monterska dela.
Konec leta 2011 smo na Evropsko komisijo ponovno dali vlogo za podaljšanje izvajanja projekta. Žal do danes še nismo prejeli odgovora.
Odgovor pripravila: Minja Vučinić
DO 7.5-01-04
Vprašanje št.: 153/16 – Marjan Kolarič: urejanje cestne infrastrukture v Podvincih: Zakaj na koordinacijskem sestanku v Podvincih s
predstavniki Direkcije za ceste ni bilo nobenega predstavnika Mestne občine Ptuj?
Odgovor: Predstavnik Mestne občine Ptuj se redno udeležuje petkovih operativnih sestankov, se pa zgodi, da ima istočasno nujne druge obveznosti.
V tem primeru poskrbimo za nadomeščanje najbolj kompetentne osebe, kar smo storili tudi v primeru petkovega sestanka v Podvincih. Prav tako
smatramo, da operativni sestanki niso primerno mesto za sklic novinarjev, saj gre za gradbišče, na katerem se rešujejo tekoče operativne zadeve v
zvezi z izgradnjo.
Odgovor pripravila: Marijana Nikšič Zorko
Veza pisni odgovor na vprašanje št. 153/16 – Marjan Kolarič: Da se pojasni občanom Podvinc, v nasprotnem bo v roku 14 dni prišlo do
sestanka v ČS, katerega se bo moral udeležiti predstavnik občinske uprave in tam krajanom pojasniti, kaj se dejansko dogaja na cesti skozi
Podvince, saj sam odgovorov na to nima. Ni pa dneva, da ne bi imel telefonskega poziva, naj pride na gradbišče, da bo videl, kaj se dela
(najprej se je cesta prekopala najmanj 5x , da so polagali kable in cevi za meteorne vode, sedaj pa se prekapa celo cestišče). Iz Direkcije za
ceste je dobil odgovor, da bodo zamenjali tampon in potem asfaltirali to cesto, ne bodo pa se delali pločniki. In kaj sedaj? Nihče krajanom
ničesar ne pojasni. Tud sama izvedba del je neredna (dela se le po nekaj in potem se zapusti gradbišče, stroji na gradbišču pa stojijo po celi
teden, …).
Naj se pojasni, kaj se tu dejansko dogaja, zakaj gre pri tem vse narobe, kdo je za to kriv, ali izvajalec ali investitor. Končno bi pa tudi
osebno želel izvedeti resnico o tem!
Odgovor: Z g. Jankom Čehom, predsednikom ČS Rogoznica je dogovorjeno, da se udeležuje petkovih operativnih sestankov, z namenom, da ne bi
prihajalo do nejasnosti v zvezi z izgradnjo ceste skozi Podvince. V gradbeni pogodbi, sklenjeni med naročnikom RS-Ministrstvo za prometDirekcija RS za ceste, sofinancerjem Mestno občino Ptuj in izvajalcem Cestnim podjetjem Ptuj d.d. so zajeta naslednja gradbena dela:
- gradbena dela za voziščno konstrukcijo (preddela, zemeljska dela, voziščna konstrukcija, odvodnjavanje, meteorni kanal, oprema in
signalizacija, lokalne ceste),
- izvedba, prestavitev in zaščita komunalnih vodov (vodovod, EE vodi, TK vodi, KRS vodi),
- javna razsvetljava,
- hodnik za pešce in kolesarje ter oporni
- zidovi,
- avtobusne postaje.
Posebej je naročen projekt prestavitve TP Podvinci 3 (trafo postaje-gradbeno dovoljenje pridobiva Elektro Maribor), ki obsega odstranitev obstoječe
TP in daljnovoda 20kV ter postavitev nove TP. Naročnik je Mestna občina Ptuj, stroški izvedbe se pa delijo z Elektro Maribor d.d..
Prav tako je bil naročen projekt za izvedbo fekalne kanalizacije in z javnim naročilom izbran izvajalec del, ki bo zaradi nekaterih tehničnih zapletov,
začel z delom v najkrajšem možnem času.
DO 7.5-01-04
Glede prekopavanj cestišča (očitek, da se je cesta prekopala 5x) lahko povemo, da se bo prekopala še večkrat, glede na izdelano in potrjeno
projektno dokumentacijo, saj posamezni komunalni vodi prečkajo cesto na različnih lokacijah. Celo cestišče pa se trenutno prekopava v celoti, ker
se menjava nosilni sloj ceste. Informacija, da se ne bodo delali pločniki prav tako ne drži, saj je sestavni del gradbene pogodbe.
Odgovor pripravila: Marijana Nikšič Zorko
Vprašanje št.: 154/16 – Marjan Kolarič: Kako je lahko ena enaka cena odvoza smeti za odvoz 2 vreč smeti/vsake tri tedne (16 EUR) in za
odvoz 4 vreč smeti (tudi 16 EUR)?
Odgovor: K odgovoru, ki ga je na Mestnem svetu že podal župan, podajamo dodatno pojasnilo. Obstoječa cena ravnanja z odpadki v Mestni občini
Ptuj je določena s Soglasjem k zvišanju cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št.
9/2007). Cena je bila uveljavljena koncem leta 2009, po potrditvi ustreznosti cene s strani pristojnega ministrstva. Gre za ceno, ki je bila oblikovana
skladno s takrat veljavno metodologijo oblikovanja cen predmetnih storitev in po za to predpisanem postopku.
Trenutno veljavni Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja prepoveduje
diferenciranje cene storitev izvajalca med uporabniki ali skupinami uporabnikov za istovrstne storitve oz. je ta dopustna le v primeru, če uporabniki
ali skupine uporabnikov dokazljivo povzročajo različne stroške. Kot dokazilo za različne stroške se šteje elaborat (ekspertiza, mnenje), potrjen s
strani reprezentativne interesne zbornice izvajalcev javnih služb, pri čemer pa različni stroški dostopa do storitve ne štejejo za razlog diferenciacije.
V pripravi je nov predpis, ki bo urejal metodologijo oblikovanja cen storitev ravnanja z odpadki, vendar velja izpostaviti, da tudi zadnje dosegljiv
predlog tega predpisa ohranja prepoved razlikovanja cen. Tako je mogoče pričakovati, da cena posamezne storitve javnih služb med uporabniki ali
skupinami uporabnikov ne bo smela biti različna zaradi kraja uporabe storitve, v kolikor bodo imeli uporabniki storitve posamezne gospodarske
javne službe v posamezni občini istega izvajalca.
Odgovor pripravil: Alen Hodnik
Pobuda št.: 155/16 – Stanislav Brodnjak: Strokovne službe občinske uprave naj ukrepajo, da se s pločnika na Slomškovi ulici (ob tržnici ob
Maistrovi hiši) odstranijo razstavljena oblačila trgovcev in se pločnik uredi skladno z veljavnimi predpisi, da služi svojemu namenu.
Odgovor: Trgovcem na Slomškovi ulici bomo izdali odločbo za odstranitev razstavnih lutk z oblačili, ker se ne držijo pogojev iz že izdanega
soglasja.
Odgovor pripravila: Zdenka Matjašič
Vprašanje št.: 156/16 – Helena Neudauer: Kaj bo s hribom Panorama? Ali ta hrib ni več last Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov in ali je
res v lasti Mestne občine Ptuj in ali je točna informacija, da ima Mestna občina Ptuj z nekom pogodbo za vzdrževanje in ureditev tega
hriba Panorama?
DO 7.5-01-04
Odgovor: Trenutno še poteka postopek za spremembo namenske rabe, saj je Panorama sedaj uvrščena med najboljša kmetijska zemljišča, v
postopku spremembe pa je podan predlog, da bi bila Panorama uvrščena med zelene površine namenjene parkovnim površinam. Zadeva je trenutno
še v postopku.
Hrib Panorama je še vedno v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, Mestna občina Ptuj je le zakupnik.
V letu 2010 je Mestna občina Ptuj sklenila zakupno pogodbo za prvo polovico hriba. Za drugo polovico hriba je Sklad kmetijskih zemljišč v letu
2011 objavil ponudbo za oddajo kmetijskega zemljišča v zakup, na podlagi katere je bila kot zakupnik izbrana Mestna občina Ptuj. Za ta drugi del
hriba Panorame zakupna pogodba še ni bila sklenjena.
Mestna občina Ptuj kot zakupnik nima z nikomer sklenjene pogodbe za vzdrževanje in ureditev hriba Panorama.
Odgovor pripravila: Maja Ber
Vprašanje št.: 157/16 – Franjo Rozman: Koliko več, zaradi širitve kioska s hitro prehrano na Potrčevi ob Ptujski bolnici in ureditve
dodatne osvetlitve, plačuje sedanji najemnik za uporabo tega prostora in ali bi lahko SPVCP MO Ptuj dal oceno, ali je dodatna osvetlitev
moteča za udeležence v prometu, predvsem voznike?
Odgovor: Lastniku kioska smo izdali odločbo za uporabo prostora neto površine kioska. Razširitve kioska ni bilo, lastnik je namestil le trajno
zaščito proti soncu (pred zaščito je imel postavljene senčnike, katere je ob močnejšem vetru odnašalo na cesto. Pri ogledu na terenu nismo opazili
moteče svetlobe.
Odgovor pripravila: Zdenka Matjašič
DO 7.5-01-04
17. seja MS, 23.4.2012
Pobuda št.: 158/17- Metka Jurešič: da skupina iz pristojnih strokovnih služb, zadolžena za odpravo grajenih arhitektonskih ovir čim prej
pristopi k realizaciji Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v MO Ptuj za leto 2012 – cilj II. in realizaciji nalog iz proračunske
postavke 6514 – odprava arhitektonskih ovir.
Odgovor: Mestna občina Ptuj je sprejela »Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v mestni občini Ptuj za obdobje 2011-2015«, v katerem je
opis potrebnih aktivnosti za leto 2012. K aktivnostim smo že pristopili, pripravljajo se predračuni gradbenih del v sklopu proračunske postavke.
Odgovor pripravila: Marijana Nikšič Zorko
Pobuda št.: 159/17 - Helena Neudauer: Uredi se naj interval (zelena luč) semaforjev iz Minoritskega trga, podaljša se naj interval (zelena
luč) na semaforju na koncu Dravske ulice, oz. da se po potrebi opravi štetje prometa in ugotovi prepustnost križišča.
Odgovor: V sredo, 9. maja 2012, bo podjetje Nigrad d.o.o. iz Maribora pričelo s popravilom semaforja na Dravski ulici.
Odgovor pripravila: Zdenka Matjašič
Pobuda št.: 160/17 – Branko Brumen: Pred pričetkom letošnje turistične sezone se naj zagotovi postavitev označevalno – usmerjevalnih
tabel kulturno zgodovinskih znamenitosti pred izvozi za Ptuj iz avtocest Ljubljana – Maribor in/ali Maribor – Ptuj (Zagreb). Če v
proračunu ni potrebnih finančnih sredstev se naj sredstva zagotovijo v okviru sredstev RDO Ptuj – Spodnje Podravje, ki so namenjena za
marketinško-promocijske aktivnosti.
Odgovor: Na Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. (DARS) pridobivamo dovoljenje za postavitev turistične obvestilne signalizacije na
avtocestnih izvozih in sicer konkretno dveh obvestilnih tabel. Ena tabla bo na lokaciji A4: ob cestišču iz smeri Maribora v smeri proti MP
Gruškovje, pred izvozom št. 4, Kidričevo. Druga tabla bo na A5: ob cestišču iz smeri Gornje Radgone v smeri proti Mariboru pred izvozom št. 3,
Spodnja Senarska. Ti dve ključni lokaciji sta bili predhodno usklajeni z Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. (DARS) in Družbo za razvoj
infrastrukture d. o. o. (DRI, upravljanje investicij). Sredstva za postavitev teh dveh tabel so zagotovljena v proračunu Mestne občine Ptuj. Za
postavitev ostale turistične obvestilne signalizacije, tudi na javnih cestah po območju Mestne občine Ptuj, je elaborat izdelan in je v pregledu ter
usklajevanju na DRI. Po potrditvi elaborata in predvsem zagotovitvi sredstev v proračunu, bo možno pristopiti k konkretni izvedbi naročila za
postavitev turistične obvestilne signalizacije. Sredstva bo potrebno zagotoviti v proračunu Mestne občine Ptuj, saj se sredstva, ki jih zagotavljamo
za izvedbo aktivnosti in nalog Regionalne destinacijske organizacije Ptuj - Ormož, ne morejo porabiti za te namene.
Odgovor pripravila: Klavdija Petek
Pobuda št. 161/17 - Branko Brumen: V Mestni hiši Ptuja se naj ustanovi - vzpostavi poslanska pisarna tudi za poslanca SLS Franca
Pukšiča, ki je bil (iz)voljen tudi v volilnem okraju na območju Mestne občine Ptuj.
DO 7.5-01-04
Obrazložitev: Pobuda se nanaša na aktualno politično situacijo in obisk predstavnikov Vlade RS na Ptuju prejšnji teden. Predlaga, da se v Mestni
hiši odpre poslanska pisarna za poslanca SLS g. Franca Pukšiča. Dejstvo je, da se katastrske meje občine in volilnih okrajev prekrivajo, tako da je
poslanec Franc Pukšič deloma izvoljen tudi našem volilnem okraju na območju MO Ptuj. Tudi regijski odbor SLS je dal temu predlogu podporo,
zato predlaga, da se v Mesni hiši odpre poslanska pisarna tudi za poslanca SLS.
Odgovor: V skladu z dosedanjo prakso bo Občinska uprava Mestne občine Ptuj pripravila najemno pogodbo takoj, ko bo zainteresirani poslanec
sporočil načrtovane termine in bodo le-ti usklajeni z razpoložljivostjo predmetnih prostorov.
Vprašanje št.: 162/17 – Franjo Rozman: Ali bo možna kdaj na mestnem svetu razprava o tem, ali je model zaračunavanja cene distribucije
proizvodnje tople vode za namene daljinskega ogrevanja, pravilen? Dve ali tri seje nazaj je bilo to načeloma že odobreno, oz. se je župan s
tem strinjal.
Odgovor: Vpogled v izračun cene je mogoč. Pozvalo se bo predstavnika TOP energije d. o. o. in strokovne sodelavce iz Mestne občine Ptuj, da
pripravijo ustrezno gradivo do naslednje seje v mesecu juniju.
Odgovor pripravila: Minja Vučinić
Vprašanje št.: 163/17 - Milan Krajnik: Kdaj bo mestni svet nadaljeval z usklajevanjem predloga prednostnih projektov po programu
IRPMOP ter in v kakšnem terminu se predvideva, da bi končali to razpravo?
Odgovor: Glede na dosedanja trimesečna prizadevanja o konsenzu glede prednostnih projektov Mestne občine Ptuj za obdobje 2012-2015 (nov.
2011 - podan seznam brez prioritet s strani OU MO Ptuj v obravnavo mestnim svetnikom, ki se takrat niso odločali o prioritetah, vendar so se le
seznanili z naborom projektov; dec. 2011 na pobudo mestnih svetnikov je OU MO Ptuj določila prioritete projektov skladno z osnovnimi
usmeritvami, mestni svetniki pa so na odborih in komisijah še sami delno spremenili te prioritete; jan 2012 – usklajen seznam iz meseca decembra
je bil obravnavan na skupni seji delovnih teles MS MO Ptuj, kjer so se še malo popravile nekatere prioritete) je smiselno počakati na sprejetje
rebalansa državnega proračuna, saj se lahko na osnovi le-tega kakšen večji planiran projekt MO Ptuj opredeli kot najvišja prioriteta ali pa iz
seznama prioritet tudi izpade. Proučili smo tudi pobudo, podano na seji MS MO Ptuj v mesecu januarju o individualno izvedeni anketi o prioritetnih
projektih med mestnimi svetniki, opredeljeno mamo tudi metodologijo, vendar se bojimo, da boo po predstavitvi rezultatov takšne ankete spet na
začetku usklajevanj – tako kot lani novembra. Seznam, ki je bil usklajen in pripravljen v januarju 2012, se nam, ob upoštevanju rebalansa državnega
proračuna, zdi najprimernejši kot opredelitev prednostnih projektov Mestne občine Ptuj za obdobje 2012-2015.
Odgovor pripravila: Simona Kašman
Vprašanje št.: 164/17 – Miroslav Luci: Koliko je razlastitev lastnikov zemljišč v MO Ptuj? Ali so razlastitve res zakonsko upravičene in ne
pomenijo izkoriščanje zakonske regulative? Ali zaradi razlastitve zemljišč potekajo tožbe na sodišču? Kakšni bodo postopki vračanja, če do
planiranih infrastrukturnih investicij ne bo prišlo?
Odgovor: Trenutno so odprti še štirje postopki, ki potekajo v zvezi z razlastitvami zemljišč. Razlastitve so zakonsko upravičene. Pogoje in postopek
razlastitve nepremičnin ureja Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr., 58/03-ZZK-1, 33/07-ZPNačrt, 108/09 ZGO-1C,
DO 7.5-01-04
80/10-ZUPUDPP, 106/10-popr.) . Ta med drugim določa, da je razlastitev lastninske pravice dopustna le v javno korist in pod pogojem, da je za
dosego javne koristi nujno potrebna, da je javna korist razlastitvenega namena v sorazmerju s posegom v zasebno lastnino in če občina nima druge
nepremičnine za dosego istega namena. Razlastitveni upravičenec lahko vloži predlog za razlastitev šele, če v roku 30 dni po vročitvi ponudbe za
odkup lastniku nepremičnine, ni pridobil nepremičnine s sklenitvijo pogodbe. Tudi Mestna občina Ptuj posreduje lastnikom zemljišč najprej
ponudbo za odkup in šele v primeru, če ne uspe pridobiti nepremičnine s sklenitvijo neposredne pogodbe, vloži zahtevo za razlastitev.
Trenutno potekajo na sodišču nepravdni postopki, zaradi določitve odškodnine za razlaščene nepremičnine. Nepremičnin, ki so v postopku
razlastitve prešle v last Mestne občine Ptuj in za katere je bila razlastitvenim zavezancem plačana odškodnina, se ne bo vračalo.
Odgovor pripravila: Maja Ber
Pobuda št.: 165/17 - Miroslav Luci: Koliko pravd vodi Mestna občina Ptuj na sodišču, bodisi da je tožena stranka v sodnem postopku ali
sama toži? Kdo zastopa Mestno občino v pravdnih postopkih na sodišču? Kakšni so letni stroški zastopanja občine na sodišču?
Odgovor: Mestna občina Ptuj trenutno vodi 14 pravdnih postopkov v skupni vrednosti skoraj 280.000,00 evrov s pripadki. Mestno občino zastopa
pristojni uslužbenec pravne stroke, v kolikor pravila pravdnega postopka tega ne dopuščajo, pa jo zastopa odvetnik oz. odvetniška pisarna, to je
trenutno odvetniška pisarna Mayr & Pavlovič, d.o.o., v nekaj starejših postopkih, ki se še niso končali, pa odvetnica Helena Neudauer. V letu 2011
so stroški zastopanja v pravdnih postopkih znašali približno 5.000,00 evrov, pri čemer je potrebno upoštevati dejstvo, da bodo nekateri stroški v
primeru uspeha postopka še povrnjeni. Dosedanji stroški zastopanja v pravdnih zadevah v letu 2012 pa znašajo trenutno 1.400,00 evrov.
Odgovor pripravila: Nina Horvat
Vprašanje št.: 166/17 – Miroslav Luci: Kdo je naročnik ankete, ki jo izvaja Dialog and Campany s sedežem v Ljubljani, z mestom
odpošiljanja 6310 Izola, in na čigavo pobudo je nastala? Koliko bo stala ta anketa, kdo jo bo plačal, na kakšen način je bil izbran izvajalec
in, ali na Ptuju res ni mogoče najti kvalificiranega izvajalca te ankete?
Odgovor: Za odgovor smo zaprosili ZRS Bistra Ptuj in vam ga posredujemo v prilogi. Priložena je tudi ponudba podjetja Dialog-si.net d.o.o., za
izvedbo storitve. V kolikor bi bile potrebne dodatne informacije, so predstavniki ZRS Bistra Ptuj pripravljeni priti zadevo predstavit Mestnemu
svetu Mestne občine Ptuj.
Odgovor pripravila: Klavdija Petek
ZRS BISTRA PTUJ-PRILOGA K ODGOVORU NA VPRAŠANJE MIROSLAVA LUCIJA, ŠT. 166/17
Spoštovani,
ZRS Bistra Ptuj v sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico, na pobudo Sveta zavoda ZRS Bistra Ptuj, organizira RAZVOJNO
KONFERENCO, ki bo potekala v četrtek, 31. maja 2012 in petek 1. junija 2012 na Ptuju.
ZRS Bistra Ptuj, kot razvojna institucija, predstavlja podporni steber razvojnega okolja regije, namenjenega lokalnim skupnostim ter
podjetjem. Pri svojih razvojnih aktivnostih na področju zagotavljanja uravnoteženega in trajnostnega razvoja si prizadeva za celovit teritorialni
DO 7.5-01-04
pristop, katerega cilj je prepoznati in zagotoviti trajnostno rabo potencialov posameznih območij ter kar se da najboljše sodelovanje
različnih sektorjev dejavnosti, različnih ravni odločanja in drugih deležnikov v procesu priprave, sprejemanja in udejanjanja razvojnih
odločitev. Na ZRS Bistra Ptuj se zavedamo, da le takšen pristop omogoča vključitev vseh relevantnih deležnikov ter pravočasno presojo učinkov
javnih politik in razvojnih odločitev, povečuje njihovo vzajemno učinkovitost in prispeva k trajnostnim rešitvam. Naša skupna naloga namreč je, da
ob upoštevanju potencialov in omejitev zagotovimo kvaliteten in trajnosten razvoj območja v katerem živimo.
Razvojna konferenca je organizirana z namenom vzpodbuditi željo po boljših, celovitejših in učinkovitejših razvojnih odločitvah, ki slonijo na
poznavanju razvojnih potreb ter potencialov, občutljivosti in ranljivosti prostora, ki se kaže predvsem v tem kriznem obdobju. Namen
konference je tudi informirati udeležence o prioritetah in aktivnostih pri udejanjanju razvojnih strategij in skupnih dogovorov na posameznih
področjih in območjih.
Konferenca bo ponudila priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj o pristopih, prioritetah in potrebah po sodelovanju, ki bodo zagotavljale boljše
sinergije, učinkovitejše upravljanje in trajnostno rabo posameznih območij ter s tem prispevale h kakovosti življenja prebivalcev, podjetniškega
sektorja in obiskovalcev ter prepoznavnosti in konkurenčnosti območja v širšem prostoru.
Na konferenci bodo predstavljeni rezultati analize pomembnejših razvojnih trendov, razvojni potenciali in problemi mestne občine Ptuj, prioritete za
udejanjanje razvojnih strategij, izkušnje pri zagotavljanju sinergij ter uporabi finančnih instrumentov EU za udejanjanje razvojnih ciljev Mestne
občine Ptuj, ki bodo služile kot pripomoček mestnemu svetu in drugim organom odločanja na ravni lokalne skupnosti v prihodnje oz. pri
snovanju projektnih predlogov Mestne občine Ptuj v novem programskem obdobju.
Način izbire izvajalca:
V skladu z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja in internim aktom javnega zavoda smo pridobili tri veljavne ponudbe za izvedbo in
ponudnika izbrali na podlagi merila najugodnejše ponudbene cene.
Podjetje Dialog-Si.net je podalo najugodnejšo ponudbeno ceno za Organizacijo in izvedbo aktivnosti v okviru razvojne konference na Ptuju.
Ponudba se nahaja v prilogi dopisa.
Vir financiranja Razvojne konference: Projekt SPRINT, sofinanciran v okviru programa čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško, v
katerem ZRS Bistra Ptuj sodeluje kot partner. V nadaljevanju obrazložitev za izvedbo aktivnosti, ki bojo iz tega vira financirane:
Na ZRS Bistra Ptuj smo si zadali raziskati, kaj organizacije in posamezniki v Spodnjem Podravju vidijo kot spodbude in kaj kot ovire za razvoj. To
je del projekta SPRINT, katerega kratica pomeni ustvarjanje podpornega okolja za krepitev inovativnega potenciala na področju regije. O samem
projektu smo že večkrat pisali v lokalnem časopisju. Zadeve smo se lotili nekoliko drugače kot običajno potekajo analize inovativnosti.
Ne želimo razvijati analize in priti do zaključkov na podlagi statistik in teorij, ampak na podlagi informacij, ki jih bomo dobili od sogovornikov, ki
se jih razvojna vprašanja posredno ali neposredno dotikajo. Žal ne moremo obiskati vseh razvojno naravnanih inštitucij in posameznikov v
Spodnjem Podravju in ne moremo intervjuvati vseh odgovornih za razvoj, zato smo na različne načine pozvali Ptujčane in ptujske gospodarstvenike,
na zadnje tudi z anketo, ki jo za nas izvaja ponudnik, ki smo ga izbrali v skladu s pravili javnega naročanja.
Za dodatna pojasnila sem z veseljem na voljo. Lahko pa izhodišča predstavim tudi na kakšni od sej Mestnega sveta.
S spoštovanjem,
dr. Aleksandra Pivec, direktorica ZRS Bistra Ptuj
DO 7.5-01-04
DO 7.5-01-04
Mirko VAMBERGER je postavil vprašanje št. 167/17: Ali je res, da je Ministrstvo za kulturo začasno blokiralo sredstva, namenjena za Art
program v Mestnem kinu Ptuj v višini 8.000,00 EUR za leto 2011 in opravilo inšpekcijski pregled na CID-u Ptuj, ker bi naj šlo za
nepravilno prikazovanje stroškov financiranja Art filmskega programa s strani JZ CID-a Ptuj Ministrstvu za kulturo? Na vprašanje
pripravi pisni odgovor.
Odgovor: Trditev ne drži. Na rednem letnem ciljnem razpisu Ministrstva za kulturo RS za sofinanciranje mreže art kinematografov je CID Ptuj za
leto 2011 pridobil 8.500 EUR sredstev, o čemer pričata odločba in podpisana pogodba. Sredstev do tega trenutka res še nismo dobili izplačanih, kar
je deloma posledica institucionalnih sprememb na ministrstvu, deloma pa zlonamerne anonimne prijave, ki je bistveno upočasnila postopek. Poleg
tega, da je ministrstvo od nas zahtevalo večkratna pojasnila delnega in končnega poročila, nas je na podlagi omenjene prijave obiskal tudi
kriminalist, ki pa nepravilnosti ni ugotovil. Zadnja informacija s strani ministrstva je bila, da ovir za izplačilo ni več, vendar pa je situacija pri njih
trenutno precej nejasna, o čemer na primer pričajo tudi zaostanki izplačevanja že dodeljenih sredstev Slovenskemu filmskemu centru. Sicer je
Mestni kino Ptuj s 13.699 gledalci v letu 2011 zasedel visoko drugo mesto po obiskanosti med manjšimi mestnimi kinematografi v Sloveniji.
Pripravil: Aleksander Kraner, direktor CID Ptuj
Marjan KOLARIČ je dal pobudo št. 168/17: Širši javnosti se naj predstavijo dejstva, zaradi katerih še ni prišlo do realizacije izgradnje OŠ
dr. Ljudevita Pivka in kaj se s tem projektom dogaja.
Obrazložitev: Že na preteklih sejah so bile dane pobude, da bi župan pred začetkom vsake seje sveta dal aktualne informacije; po evidenci iz
zapisnikov preteklih sej je dal najmanj 5 podobnih pobud, ko je opozarjal na OŠ Ljudevita Pivka in poudarjal njeno prioriteto izgradnje. Danes nas
predvsem starši teh otrok, ki to šolo obiskujejo sprašujejo, pa tudi učitelji, kaj se dogaja s tem projektom? Zato bi bilo zelo priporočljivo, da bi
ljudem in širši javnosti predstavili ta projekt, hkrati pa tudi pojasnili, ne pa da se vse drži v Mestni hiši in smo do neke mere tudi sokrivi za nastalo
situacijo.
Pred leti so potekali pogovori o regijah, vendar se mu postavlja vprašanje, kako se lahko pogovarjamo o regiji, če še enega projekta, kot je OŠ
Ljudevita Pivka, ne moremo speljati, ko pa nobeden od županov zunanjih občin nima interesa za sofinanciranje te šole. Starši teh otrok namreč ne
vedo, da druge občine ne želijo sodelovati pri tem projektu in zato tudi vidijo samo naš občinski svet in našega župana.
In zato na nas letijo neupravičeni očitki.
Pred 5-imi leti smo dali prioriteto tej šoli in tudi na MŠŠ in, ko je bil minister še Milan Zver, so bila zagotovljena sredstva za ta projekt. Zakaj ni
prišlo do izvedbe projekta, pa zagotovo nismo krivi samo mi, zato se naj ljudem pove resnica in dejstva, saj da tu ni vse odvisno samo od MO Ptuj.
Župan je pojasnil, da je sicer okoli tega bilo že veliko povedanega in očitno še bo, saj je dejstvo, da druge občine pričakujejo samo od MO Ptuj, da
bomo sami zgradili to šolo.
Odgovor: Mestna občina Ptuj je v sredstvih javnega obveščanja seznanjala javnost o izgradnji osnovne šole dr. Ljudevita Pivka, predvsem v
člankih Štajerskega Tednika z dne:
- 10. 1. 2012 z naslovom Si otroci s posebnimi potrebami ne zaslužijo šole, in
- 13. 4. 2012 z naslovom Nova šola – eden prednostnih projektov.
Pripravil: Boris Emeršič, G L E J P R I L O G E:
DO 7.5-01-04
DO 7.5-01-04
DO 7.5-01-04
Pobuda št.: 170/17 – Vlado Čuš: Pristojna in najbolj kompetentna oseba občinske uprave naj javnosti v sredstvih javnega obveščanja
predstavi hortikulturni plan urejanja javnih površin. Kolikor ga v občini še nimamo, se ga naj pripravi.
Odgovor: Hortikulturnega plana za urejanje javnih površin ne potrebujemo, saj vzdržujemo zelene površine po programu vzdrževanja zelenih
površin, parkovne opreme in otroških igrišč v Mestni občini Ptuj, katerega pred začetkom sezone pripravijo Javne službe Ptuj d.o.o., v sodelovanju z
Mestno občino Ptuj.
Odgovor pripravila: Zdenka Matjašič
Pobuda št. 170/17 z dne 23. 4. 2012. Izdela se naj hortikulturni plan urejanja javnih površin.
Odgovor: Vzdrževanje zelenih površin, parkovne opreme in otroških igrišč v Mestni občini Ptuj, se izvaja po planu, katerega pripravijo Javne
službe Ptuj d.o.o., v sodelovanju z Mestno občino Ptuj. Za ureditev Mestnega parka je v izdelavi projekt celostne prenove Mestnega parka, kateri je
v fazi inventarizacije.
Odgovor pripravil: Ivan Stopajnik
Vprašanje št.: 171/17 – Vlado Čuš: Kdo v MO Ptuj skrbi za redno vzdrževanje in čiščenje brežin ptujskih potokov in reke Drave? Kako
poteka način urejanja oz. čiščenja teh brežin v Mestni občini Ptuj?
Odgovor: Zakon o vodah (Ur. list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1 in 57/08) določa, da je upravljanje z vodami in
priobalnimi zemljišči v pristojnosti države, kar obsega skrb za ohranjanje in uravnavanje vodnih količin, varstvo pred škodljivim delovanjem voda,
vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč in skrb za hidromorfološko stanje vodnega režima. Za vzdrževanje vodotokov je odgovorno Ministrstvo
za kmetijstvo in okolje. ARSO, ki tudi potrdi letni program vzdrževanja. Vzdrževanje vodotokov na našem območju izvaja podjetje VGP Drava Ptuj
in na Ptujskem jezeru Dravske elektrarne Maribor. Na obe podjetji smo posredovali vprašanje, kakšen je njihov letni plan vzdrževanja vodotokov na
območju Mestne občine Ptuj.
Odgovor pripravila: Klavdija Petek
Pobuda št.: 172/17- Peter Pribožič: Zaradi turistične sezone, pa zaradi EPK 2012, predvsem pa zaradi sodelovanja Ptuja na mednarodnem
tekmovanju Entente Florale, se naj načrtno pristopi k urejanju mesta.
Odgovor: Kot vsako leto, se bo tudi letos v sredini meseca maja pričela zasaditev enoletnih rastlin na gredah, grbih in v koritih. Po mestu bomo
postavili deset novih samostoječih košev za smeti. Košnja trave se izvaja po programu vzdrževanja zelenih površin, parkovne opreme in otroških
igrišč v Mestni občini Ptuj.
Odgovor pripravila: Zdenka Matjašič
Pobuda št.: 173/17 – Peter Pribožič: Naj se najde rešitev, da se v poletnem času odvoz mešanih odpadkov iz treh tednov spremeni in vrši na
dva tedna.
DO 7.5-01-04
Odgovor: Dinamika je predvsem oblikovana na podlagi ocene potreb po odvozu mešanih komunalnih odpadkov po uvedbi sistema zbiranja
odpadkov od vrat do vrat. Prav tako se je upoštevala analiza dosedanjega načina odvoza mešanih komunalnih odpadkov, dinamika odvoza teh
odpadkov v občinah, ki imajo sistem zbiranja odpadkov od vrat do vrat vpeljan že dalj časa, ob tem pa tudi poskušalo v čim večji meri upoštevati
načelo stroškovne učinkovitosti.
Kot izvajalec javne službe bomo zbiranje odpadkov v vsakem primeru vršili skladno z občinskim odlokom o načinu izvajanja te javne službe. V
kolikor bi se dinamika izkazala za neustrezno, se bodo termini zbiranja teh odpadkov prilagodili, vendar pa je sprememba predvidenih terminov v
tem trenutku preuranjena.
Odgovor pripravil: Mag. Alen Hodnik, direktor Javne službe Ptuj d.o.o.
Pobuda št.: 174/17 - Silva Fartek: veza pobuda Petra Pribožiča, št. 172/17: Uredi se naj parkirišče na Zadružnem trgu na Bregu.
Odgovor: Poizkusno bomo najeli prenosne WC kabine z možnostjo preprečitve prevrnitve za dva meseca. Namesto košev za smeti smo že pred leti
na parkirišču na Zadružnem trgu postavili 240 litrsko posodo za smeti. Ker se je izkazalo, da je obstoječa posoda za smeti premajhna, smo jo
zamenjali z novo 1100 litrsko posodo za smeti. Glede na to, da so na lokaciji parkirišča na Zadružnem trgu predvideni posegi večjih prometnih
ureditev in da je površina parkirišča zelo velika, investicija ni smotrna. Na podlagi izkustvenih podatkov o zaračunani parkirnini, se investicija ne
povrne niti v 10 letih.
Odgovor pripravila: Mojca Horvat in Zdenka Matjašič
Pobuda št.: 175/17 - Mirko Kekec: Koncesionarja, Komunalno podjetje Ptuj d.d., ki upravlja s parkirnimi mesti na območju MO Ptuj, se
naj pozove, da uredi plačljivo, vendar neurejeno, gramozirano parkirišče za Minoritskim samostanom in zasuje velike udarne jame.
Odgovor: Pozvali smo Komunalno podjetje Ptuj d.d., da pristopi k ureditvi plačljivega parkirišča za Minoritskim samostanom in dobili
obrazložitev, da so časovno zaradi zasedenosti parkirišča zelo omejeni in da se dela lahko izvedejo le v nedeljo popoldan, ko je le-to sproščeno.
Material za sanacijo je že dobavljen, dela bodo izvedena v nedeljo 13.5.2012.
Odgovor pripravila: Marijana Nikšič Zorko
DO 7.5-01-04
18. seja MS, 21. 5. 2012
Pobuda št.: 177/18 - Marjan KOLARIČ: V zvezi z določbami veljavnega 3. člena Odloka o komunalnem prispevku Mestne občine
Ptuj, poglavje III. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA, se naj (v določeni enaki kvadraturi) pripravi izračun komunalnega
prispevka za stavbno zemljišče za gradbeno parcelo, hkrati pa tudi razlika izračunane višine komunalnega prispevka za parcelo, za katero
so do 100 m od roba parcele (taka velja za komunalno opremljeno stavbno zemljišče) zagotovljeni priključki, ter izračun komunalnega
prispevka, če se priključki oddaljeni nad 100 m od roba parcele (taka ne velja za opremljeno stavbno zemljišče).
Odgovor: Drugi odstavek petega člena Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne
občine Ptuj, št. 9/07, 14/07 in 8/12; v nadaljevanju: odlok) določa, da se v primeru, da se objekt na območju ne more priključiti na določeno vrsto
infrastrukture, komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak zmanjša za znesek infrastrukture, ki je na območju ni, pri čemer se za grajeno
javno dobro lokalnega pomena komunalni prispevek vedno obračuna. V skladu z navedeno določbo se ob izračunu komunalnega prispevka
upošteva, ali se posamezna infrastruktura nahaja na obračunskem območju ter se, v primeru, da se objekt na določeno vrsto infrastrukture ne more
priključiti, odbije pri izračunu. Razlika v višini odmerjenega komunalnega prispevka med komunalno opremljenim in zemljiščem, ki ni komunalno
opremljeno, je različna glede na cono, v kateri se zemljišče nahaja.
Odlok določa dve coni, kjer so faktorji Cpi in Cti za obračun komunalnega prispevka različni. Razlika v višini odmerjenega komunalnega prispevka
med komunalno opremljenim in neopremljenim stavbnim zemljiščem znaša z upoštevanimi faktorji Dti, Dpi ter Kdej v coni I 2,13 € na m2
stavbnega zemljišča in 4,09 € na m2 neto tlorisne površine objekta (za stanovanjske stavbe). Razlika v coni II znaša 2,01 € na m2 stavbnega
zemljišča in 4,24 € na m2 neto tlorisne površine objekta (za stanovanjske stavbe).
Končna razlika v višini komunalnega prispevka na primeru stavbnega zemljišča površine npr. 700 m 2 in na njem pripadajoče stanovanjske stavbe
neto tlorisne površine 150 m2, znaša v coni I 2.463,41 €, v coni II pa 2.392,56 €. Pri izračunu končne razlike je upoštevan indeks na dan 30. 4. 2012
v višini 1,1711.
Odgovor pripravila: Adela Vaupotič
Pobuda št.: 178/18 – Milan Čuček: Pri vhodu - iz Lackove ulice na parkirišče za Minoritskim samostanom se naj popravi semafor, ki s
stalno zeleno lučjo napačno zavaja voznike na prosta parkirna mesta tudi takrat, ko je parkirišče povsem zasedeno.
Odgovor: Makadamski del parkirišča je bil gramoziran in ''grediran'' dne 11.5.2012, tako da so bile udarne jame sanirane. Parkirišče ima 110
parkirnih mest. Vodja modre cone do 7. ure zjutraj pregleda parkirišče in ugotovi koliko avtomobilov je že parkirano. Te avtomobile vnese v
semafor skupaj s predvidenim število vozil z mesečnimi karticami. Že sami smo opazili, da zadnje čase prihaja do prezasedenosti parkirišča. Ves
mesec maj spremljamo dogajanje na njem in smo ukrepali, tako da smo pri jutranjem odpiranju postopoma povečevali število predvidenih vozil z
mesečnimi karticami, saj je do navedenega problema prihajalo zaradi napačnega predvidevanja dnevne uporabe mesečnih kartic. V Zakonu o
cestnem prometu je določeno kje je prepovedano parkiranje in ker je parkirišče javna površina je za nepravilno parkiranje določena globa. Na
parkirišču je omogočeno 15 minutno brezplačno parkiranje, tako da imajo stranke dovolj časa, da v primeru prezasedenosti zapustijo parkirišče.
Odgovor pripravila: Zdenka Matjašič v sodelovanju z Borutom Petrovičem, Komunalno podjetje Ptuj d.d.
DO 7.5-01-04
19. seja MS, 18. 6. 2012
Odbor za družbene dejavnosti, pobuda št.: 179/19 : V vpadnico v mesto se naj namesti tabla oz. oznaka, da je Mestna občina Ptuj pridobila
CERTIFIKAT »Mladim prijazna občina«.
Odgovor: Preverili bomo možnost postavitve obvestilne table »Mladim prijazna občina« na lokaciji ob vpadnici v mesto ali pa možnost postavitve
table na lokaciji pri podvozu, ob že obstoječih turističnih tablah, ki obveščajo o priznanjih Ptuja v tekmovanju Moja dežela, lepa in gostoljubna in v
tekmovanju Nations in bloom.
Odgovor pripravila: Klavdija Petek
Odbor za družbene dejavnosti, pobuda št.: 180/19 : Na pristojne službe se naj naslovi vprašanje, kdo je odgovoren za nadzor vožnje
skuterjev in motornih čolnov po reki Dravi.
Odgovor: V Mestni občini Ptuj in Občini Markovci smo v letu 2006 na podlagi Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02 in
110/02 – ZGO-1) sprejeli Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru (Uradni list RS, št. 109/06, 112/07, 42/09 in 34/10 ),
ki smo ga spreminjali in dopolnjevali v letih 2007, 2009 in 2010. Smo pa tudi v pripravi konkretnih sprememb in dopolnitev odloka o plovbnem
režimu.
Sprejeta je tudi uredba države o uporabi plovil na motorni pogon na delu reke Drave in Ptujskem jezeru. Uredba določa del vodnega telesa reke
Drave od njenega sotočja pri termah Ptuj do Ptujskega jezera in vodno telo Ptujskega jezera, kjer je dovoljena uporaba plovil na motorni pogon,
vrsto motorjev za pogon plovil in omejitve pri plovbi s plovili na motorni pogon.
Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, ki sta ga sprejeli Mestna občina Ptuj in Občina Markovci dovoljuje plovbo
plovilom na motorni pogon. Najvišja dovoljena hitrost plovil na motorni pogon je 20km/h, do »sotočja« pri Termah Ptuj pa 6 km/h.
V skladu s sedaj veljavnim odlokom o plovbnem režimu nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvajajo občinske inšpekcije. Navedeni odlok v
7. členu določa "Na plovbnem območju mora vsak, ki upravlja plovilo, ravnati skladno z določili tega odloka in s pogoji za varno plovbo ki jih
določa ZPCV (Zakon o plovbi po celinskih vodah) ter smiselni uporabi določb PZ (plovbnega zakonika) in predpisov sprejetih na njuni podlagi."
Nadzor nad varnostjo, kamor sodi tudi hitrost tako nadzira inšpektor za plovbo po celinskih vodah, ki ima sedež v Kopru in policija. Občinska
inšpekcija pa nadzira čas plovbe, ki je določen v odloku in plovbno območje, ki je določeno v odloku (cona A,B in C).
Odgovor pripravili: Klavdija Petek, mag. Olga Fekonja
Dejan Klasinc v imenu SMS, pobuda št.: 181/19: Ureditev krožnih križišč na območju Mestne občine Ptuj.
Odgovor: Krožišča na območju Mestne občine Ptuj urejajo Javne službe Ptuj d.o.o. S strani Mestne občine Ptuj smo predlagali ureditev krožišč,
vendar ideje, ki so bile predlagane, tudi s strani raznih ustanov na območju Mestne občine, niso bile izvedljive. Trudili se bomo, da skupaj poiščemo
rešitev, da bodo krožišča urejena.
Odgovor pripravila: Zdenka Matjašič
DO 7.5-01-04
Helena Neudauer, vprašanje št.: 182/19: Ali je Mestna občina Ptuj dala soglasje glede odmika objekta v Klepovi ulici od občinske ceste in
ali je bila zoper letos izdano gradbeno dovoljenje vložena pritožba?
Odgovor: Mestna občina Ptuj je v navedeni zadevi podala soglasja k posameznim spremembam projektne dokumentacije, in sicer dne 2. 4. 2007,
25. 9. 2007, 12. 2. 2009, 13. 8. 2009 in 9. 6. 2010, pri čemer pa soglasja k prvotni projektni dokumentaciji, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno
dovoljenje št. 351-469/2005-4 z dne 7. 10. 2005, ter spremembam, ki so bile predložene upravni enoti v letih 2011 in 2012, niso bilo dana.
Zoper gradbeno dovoljenje št. 351-923/2010-34 z dne 7. 5. 2012 je bila na Upravno enoto Ptuj pravočasno vložena pritožba Mestne občine Ptuj iz
razloga napačno ugotovljenega dejanskega stanja, napačne uporabe materialnega prava, kakor tudi kršitve pravil upravnega postopka. Poleg tega
smo podali še pobudo za vložitev pritožbe s strani pristojnega državnega pravobranilstva v Ljubljani, ki je bila prav tako vložena.
Odgovor pripravila: Nina Horvat
Helena Neudauer, pobuda št.: 183/19, veza vprašanje št. 182/19: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor se naj opozori na navedeno
problematiko.
Odgovor: Na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor bodo v navedeni zadevi odločali na drugi stopnji, tako da so o problematiki obveščeni s tega
vidika.
Odgovor pripravila: Nina Horvat
Helena Neudauer, pobuda št.: 184/19: Z ugotovitvami in stopnjo ogroženosti območja leve brežine reke Drave na območju Vičave se naj
seznani tudi mestni svet.
Odgovor: Na Vičavi 15 je prišlo do površinskih razpok na zemljišču. Pri ogledu na terenu in po sestanku na Inšpektoratu za Okolje in prostor so
bile sprejete naslednje usmeritve:
- Za omenjene razpoke na terenu ni možno postaviti celovite rešitve, obstaja pa vrsta možnih ukrepov s katerimi bi zmanjšali tveganje.
- Potrebno je nadaljevati z aktivnosti na urejanju nabrežine reke Drave po projektu, ki je že narejen. S tem bi omejili del tveganja, tj. erozijo,
ki se dogaja. Aktivnosti nadaljujejo skupaj ARSO, Dravske elektrarne in Mestna občina Ptuj.
- Stranka mora iz zemljišča odpeljati vse meteorne vode in urediti kanalizacijo.
- Mestna občina Ptuj bo opravila geomehanske raziskave, da bi ugotovili možnost ukrepov na površini.
- Zaradi višine nabrežine, ki ni zaščitena in grozi, da bo padla v reko Dravo, obstajajo tveganja na celi nabrežini. Občani se morajo zato
ravnati v skladu s stanjem na terenu. Nastala situacije je posledica dolgoletnega medsebojnega učinkovanja naravnega in človeškega
dejavnika.
Za sanacijo leve brežine reke Drave na Vičavi je že pripravljen idejni projekt z ocenjeno vrednostjo investicije 1,6 mio EUR. Sanacija bi se naj
izvajala z armiranobetonskimi tetrapodi za temelj kamnite zgradbe do višine cca. 0,5 m pod gladino vode oziroma pri plitvejšem dnu vidno nad
vodno gladino (položiti se mora vsaj ena vrsta tetrapodov). Prva varianta je bila ocenjena na 1 mio EUR in je predvidevala transport materiala mimo
bivše vojašnice, nakar je idejni projekt na podlagi naravovarstvenih pogojev moral predvideti transport materiala po vodi iz Rance, kar je investicijo
podražilo za 60%. Tudi varianta prevoza po vodi iz vstopno-izstopnega mesta Terme za naravovarstvenike ni sprejemljiva. Območje nameravane
DO 7.5-01-04
sanacije pa je tudi arheološko zaščiteno, zato moramo predvidevati tudi predhodne arheološke raziskave (ocenjena vrednost 76.000 UER), na
podlagi katerih se bo ugotovilo potrebe po nadaljnjih arheoloških raziskavah. Zaradi soodgovornosti bi naj investicijo vodili skupaj ARSO, Dravske
elektrarne Maribor in Mestna občina Ptuj. Dne 4.7.2012 smo se sestali predstavniki vseh treh udeležencev pri projektu vključno z VGP Drava Ptuj
d.d., ki sodeluje kot projektant in sklenili, da bomo nadaljevali pogajanja z naravovarstveniki in ZVKDS.
Odgovor pripravila: mag. Janez Merc in Mojca Horvat
Helena Neudauer, vprašanje št.: 185/19 : Ali je poseg med Ulico Vide Alič in Klepovo ulico, kjer se pripravlja zemljišče za gradnjo
individualnih stanovanjskih hiš strokovno utemeljen in ne bo poslabšal plazovitosti terena? Ter ali je investitorjem naloženo, da morajo po
zaključku investicije urediti cesto, ki je zaradi povečane obremenitve že sedaj močno poškodovana?
Odgovor: Četrtna skupnost Panorama je v letu 2011 prijavila nevarne posege na zgoraj navedenem področju. Na podlagi prijave smo opravili ogled
in pisne ugotovitve z dopisom posredovali pristojnim (Skupni občinski upravi, Upravni enoti Ptuj in lastniku) ter jih opozorili na tveganja, ki so
nastala zaradi prekomernih posegov v prostor.
Citat navedb iz dopisa:
 »Lastnik z gradbenimi deli vidno spreminja zunanjo podobo hriba. V kolikor so ti posegi v skladu s predpisi in pod nadzorom ustreznih
strokovnjakov, ki tudi jamčijo za prevzem odgovornosti za posege je ta dopis le preventivni ukrep. V kolikor pa bodo ukrepi na terenu
povzročili nastanek plazov in zaplavljanje okolice, je to že drugo opozorilo s katerim kličemo pristojne na ukrepe, ki bodo pomenili varno
gradnjo.
 Prostor, ki je predmet posega se po geoloških kartah nahaja na, za plazove, ogroženem področju. Mestna občina Ptuj ima izdelane karte
Geološkega zavoda Slovenije, ki se nahajajo na Skupni občinski upravi. Plazovi v bližnji okolici teh parcel dokazujejo, da so zemljine na
tem terenu podvržene plazenju. Dodatno nevarnost k temu pa predstavljajo vsi posegi v zemljino, način urejanja meteorne in druge
kanalizacije, ki mora zajeti celi prostor, ter celovitost ureditve okolja. Posegi v hrib trenutno niso zavarovani. Brez dodatnih ukrepov so
zgornje parcele izpostavljene zdrsu, spodnje pa narivu zgornjih zemljin. Posegi v prostor niso možni brez sodelovanja geologa in ustreznih
zaščitnih ukrepov.
 Splošna ocena je, da predstavlja poseg v prostor veliko tveganje za nevarnost plazov.
 Lastnik odgovarja za plazove, ki bodo sproženi zaradi neustreznega in nevarnega posega v prostor. Od zaščitnih ukrepov in nadzora teh je odvisna
varnost pred plazov«.
V vseh projektnih pogojih in soglasjih na projekt je zapisano, da je investitor materialno in kazensko odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala na cestah
Mestne občine Ptuj, sled neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del. Vsi stroški za eventuelno tozadevno povzročeno škodo, oziroma stroški poškodb
vozišča na cestah bremenijo investitorja.
Odgovor pripravila: Mag. Janez Merc in Zdenka Matjašič
DO 7.5-01-04
Miroslav Luci, vprašanje št.: 186/19: Zakaj so na ptujski tržnici prostori pod arkadami (pod cerkvijo Sv. Jurija), kjer je svoj čas bila tudi
mesnica, trgovina, prazni? Kdo je lastnik teh prostorov, kdo je vzdrževalec, kdo s tem upravlja? Ali res za te prostore ni možno najti
nobenega najemnika, ki bi lahko bili morda tudi eminentni?
Odgovor: Poslovni prostori pod arkadami na ptujski tržnici so v upravljanju Komunalnega podjetja Ptuj. S strani Komunalnega podjetja smo dobili
odgovor, da lahko vsi zainteresirani dobijo prostore v najem takoj, seveda pa si jih morajo glede na vrsto izdelkov, ki jih nameravajo prodajati,
predhodno urediti in opremiti.
Odgovor pripravila: Asja Stropnik
Peter Pribožič, pobuda št.: 187/19, veza pobuda št. 172/17 z dne 23.4.2012: Da se predvsem zaradi sodelovanja Ptuja na mednarodnem
tekmovanju Entente Florale, odstranijo grafiti, predvsem grafit »Kdor ni hlapec, ni Slovenc« na stavbi na Bakhusovem trgu, ker bo
27.6.2012 na Ptuju potekalo ocenjevanje komisije Entente Florale in ena od točk ocenjevanja je tudi glede grafitov.
Odgovor: V okviru urejanja mesta za mednarodno tekmovanje Entente Florale Europe 2012, smo odstranili tudi precej grafitov v starem mestnem
jedru, ki so se nahajali na stavbah v občinski lasti. Grafitov, ki se nahajajo na zasebnih objektih, občina ne more odstranjevati, lahko samo
vljudnostno zaprosi lastnike, da to storijo sami, kar smo za potrebe mednarodne ocenjevalne komisije tudi storili. Za grafit, ki se ga omenja v
pobudi, bomo preverili lastništvo stavbe in podali pobudo lastniku, da grafit odstrani sam ali dovoli, da odstranitev grafita opravi občina.
Odgovor pripravila: Klavdija Petek
Odbor za okolje in prostor, pobuda št.: 188/19 : Strokovne službe SOU naj proučijo možnost za ureditev enosmernega prometa z vhodom
pri nekdanjem Reha centru v Jadranski ulici in izhodom pri starem Ribiču v Jadranski ulici.
Odgovor: Prometno ureditev enosmernega prometa z vhodom pri nekdanjem Reha centru v Jadranski ulici in izhodom pri starem Ribiču v
Vošnjakovi ulici, se bo izvedlo s postavitvijo prometne signalizacije istočasno z ureditvijo novega območja za pešce.
Odgovor pripravila: Mojca Horvat
DO 7.5-01-04
20. seja MS, 19. 7. 2012
Pobuda št.: 189/20 – Dejan Klasinc: V TIC-u Ptuj se naj preveri, ali imajo POS terminal za plačilo s plačilnimi in kreditnimi karticami,
sicer se naj le ta v TIC-u uredi.
Odgovor: Iz Javnih službah Ptuj d. o. o., v okviru katerih deluje TIC Ptuj, so nam na podlagi posredovane pobude sporočili, da trenutno POS
terminal v TIC-u še ni nameščen, bodo pa zbrali ponudbe pod kakšnimi pogoji in s kakšnimi stroški je možna uvedba kartičnega poslovanja v TIC-u
Ptuj.
Odgovor pripravila: Klavdija Petek
Vprašanje št.: 190/20 - Mirko Vamberger: (veza: prodaja stanovanja v Kraigherjevi ul. 19, na 19. seji sveta, 18.6.2012 in seznam PSS Ptuj
d.o.o. praznih 52-ih stanovanj v lasti Mestne občine Ptuj na dan 16.7.2012): Zakaj Mestna občina Ptuj teh stanovanj ne dodeli mladim
družinam, če že menimo, da bi jim morali pomagati pri reševanju njihovega stanovanjskega problema ali jih dodeli kandidatom na
prednostni listi? Kdo bo kril nastalo izgubo, saj s tem, ko so stanovanja prazna, nastaja škoda, ker se sredstva za obnovo stanovanj črpajo
iz najemnin. Cena 794,25 EUR/m2, po kateri je Mestna občina Ptuj prodala obnovljeno stanovanje v Kraigherjevi ulici je po njegovi oceni
krepko podcenjena, saj je tržna vrednost ne-obnovljenih stanovanj na Ptuju najmanj 1.000,00 EUR/m2. Ali to pomeni, da Mestna občina
Ptuj poceni razprodaja svoj stanovanjski sklad in koliko stanovanj bo pod ceno še razprodala?
Odgovor: Mestna občina Ptuj stanovanja, ki so v njeni lasti dodeljuje na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni
list RS, št. 81/2011, v nadaljevanju: pravilnik), kjer je postopek dodeljevanja natančno določen. Na osnovi pravilnika je v veljavi prednostna lista za
dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem, oz. čakalna lista. Stanovanja se dodeljujejo upravičencem glede na vrstni list iz čakalne liste, pri čemer
je potrebno upoštevati površinski normativ za število oseb za katero se rešuje stanovanjsko vprašanje. Prav tako, na podlagi pravilnika, v okviru
svojih zmožnosti omogočamo menjave stanovanj in pri tem upoštevamo primerno stanovanjsko površino, lokacijo stanovanja, lego, višino
najemnine in druge stroške za uporabo stanovanja.
Za obnove stanovanja, ki so v lasti Mestne občine Ptuj je odgovorno Podjetje za stanovanjske storitve, ki ga je Mestna občina Ptuj pooblastila za
namen upravljanja s stanovanji. Naseljujejo se stanovanja za katere nas upravnik obvesti, da so vseljiva. Na priloženem seznamu praznih stanovanj
je kar 15 tistih, ki jih je upravnik določil kot vseljiva, čeprav je bil z naše strani že obveščen o tem, da je 8 stanovanj že zasedenih z najemniki, tri
osebe iz čakalne liste so napotene na ogled, eno stanovanje je prodano, tri stanovanja so namenjena menjavi.
Iz opisanega torej sledi, da nikoli nismo zatrjevali, da je praznih zgolj 10 stanovanj, ko pa smo ves čas aktivno iskali njihove najemnike (bodisi
preko čakalne liste oz. z menjavami), o čemer smo ves čas korektno obveščali tudi upravnika. Prav v letošnjem letu smo se veliko posvečali
menjavam stanovanj, kajti ekonomska situacija je nekatere najemnike pripeljala do tega, da niso več zmogli plačevanja najemnin in so nas prosili za
zamenjave, prav tako smo omogočili menjave mladim družinam, ki so bivale v premajhnih stanovanjih in na drugi strani najemnikom, ki so bivali v
prevelikih stanovanjih. Seveda je potrebno poudariti, da kadar gre za menjave se v večini primerov stanje praznih stanovanj ne zmanjša, kajti
stanovanje, ki ga po menjavi dobimo v svojo posest je v večini primerov potrebno obnoviti. Zaradi aktivnosti z menjavami stanovanj je bilo nekaj
DO 7.5-01-04
stanovanj dalj časa praznih, kot bi bili sicer, če bi vanje naselili čakajoče na čakalni listi. Upravnik je bil prav tako že obveščen o tem, da se
posamezne sobe, navedene na seznamu združijo s sosednjimi stanovanji, ker tako pridobimo na večji funkcionalnosti samega stanovanja.
Večji problem pri prenovi stanovanj predstavljajo stanovanja, ki so bila, s strani najemnikov, zanemarjena oz. načrtno uničena. Takšna stanovanja
so potreba celovitih prenov in zahtevajo velika finančna sredstva, za kar pa zgolj sredstva pridobljena s neprofitnimi najemninami vedno ne
zadoščajo. Po oceni upravnika bi za stanovanja, ki so na seznamu predvidena za obnovo, potrebovali 300.000,00 EUR. Stanovanja bodo deležna
prenov glede na finančne prilive iz neprofitnih najemnin. Obnove praznih stanovanj bomo obravnavali prioritetno in bodo predvidoma obnovljena v
roku enega leta.
Iz opisanega torej sledi, da so vse naše aktivnosti pri naseljevanju stanovanj ves čas usmerjene v dolžnost reševanja stanovanjskih vprašanj naših
občanov zato zavračamo vse očitke, da stanovanj ne naseljujemo.
Vrednost stanovanja na Kraigherjevi ulici 19 je ocenila pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin, kateri je dovoljenje izdal Slovenski inštitut
za revizijo, zato zavračamo vse očitke, da Mestna občina Ptuj svoja stanovanja prodajo pod ceno. Glede na ekonomsko situacijo je vrednost m2
stanovanja, ki ga je ocenila pooblaščena ocenjevalka realna, poudariti pa je potrebno, da so zaradi nastale situacije cene stanovanjskih nepremičnin
realno padle, zmanjšal pa se je tudi promet z njimi.
Odgovor pripravila: Asja Stropnik Paternost
Vlado ČUŠ je dal pobudo št. 192/20, veza: imenovanje predstavnikov Mestne občine Ptuj v svet zavoda Zavod za šport Ptuj na 19. seji
sveta, 18. 6. 2012 v točki Volitve in imenovanja:
Strokovne službe Mestne občine Ptuj naj v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno
prečiščeno besedilo – v nadaljevanju: ZIntPK) preverijo morebitni konflikt interesov predstavnikov ustanoviteljice v Svetu zavoda Zavod
za šport Ptuj.
Obrazložitev: Že na 19. seji sveta 18.6.2012 se svetniška skupina Zelenih Ptuja ni strinjala z imenovanjem nekaterih predstavnikov svetniških
skupin v svet zavoda, zato je že takrat na sami seji opozoril na nepravilno kadrovsko politiko pri imenovanju predstavnikov občine v svete zavodov.
Prav tako je bil mnenja, da bi KVI, ki je po 58. členu Poslovnika mestnega sveta Mestne občine Ptuj pristojna, da obravnava vprašanja iz
pristojnosti mestnega sveta v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami, morala za predlagane kandidate pridobiti mnenje Komisije za
preprečevanje korupcije.
Ponovno je na sami seji opozoril na kadrovsko politiko in po mnenju svetniške skupine Zelenih na nepravilnosti in nekorektnosti, ki se pojavljajo
pri imenovanju predlaganih kandidatov svetniških skupin za predstavnike občine v svete zavodov.
Odgovor: V skladu z 11. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/06 in 7/08)
ima zavod devet - članski svet zavoda, v katerega pet od njih imenuje Mestna občina Ptuj kot ustanoviteljica zavoda.
Na podlagi 58. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/07 in 1/09) je Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, ki je pristojna, da obravnava vprašanja iz pristojnosti mestnega sveta v zvezi z volitvami, imenovanji in
razrešitvami, dne 25. maja 2012 pisno pozvala svetniške skupine, da ji do 1. junija 2012 posredujejo pisne predloge možnih kandidatov za pet
članov sveta zavoda. Na pisni poziv je komisija znotraj odprtega roka pravočasno prejela osem predlogov možnih kandidatov.
DO 7.5-01-04
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 17. seji, 12. junija 2012 obravnavala vseh osem predlogov možnih kandidatov in
po razpravi bila soglasna (ZA-5, od petih navzočih), da Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj predlaga za predstavnike v svetu zavoda 5 kandidatov,
katerih prijave so bile pravilne in pravočasne.
Vseh 5 kandidatov, ki so bili predlagani za imenovanje v svet zavoda so občinski svetniki, nepoklicni funkcionarji.
Za občinskega svetnika je pri institutu nezdružljivosti opravljanja funkcij relevanten drugi odstavek 27. člena ZIntPK, ki določa, da nepoklicni
funkcionar (občinski svetnik) ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah,
gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, če po
svoji funkciji opravlja neposredni nadzor nad njihovim delom. Med te osebe ne sodijo društva, ustanove in politične stranke. Občinski svet ne
opravlja neposrednega nadzora nad delom sveta Zavoda za šport Ptuj, kar pomeni, da je glede na določbe ZIntPK funkcija občinskega svetnika
združljiva z imenovanjem v svet zavoda (razvidno tudi iz tabele o nezdružljivosti opravljanja funkcij).
Omejitve poslovanja ureja 35. člen ZIntPK, ki v prvem odstavku določa prepoved naročanja blaga, storitev ali gradenj, sklepanja javno-zasebnih
partnerstev ali podeljevanja koncesij med organom ali organizacijo javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročila voditi skladno s
predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva in subjekti, v katerih je
funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti
zastopnik, ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali
kapitalu.
Iz navedenih določb 35. člena izhaja prepoved poslovanja v postopkih javnega naročanja le med organom, ki posluje po predpisih o javnem
naročanju in subjektom, v katerem je funkcionar tega organa ali njegov družinski član poslovodja ali zakoniti zastopnik ali udeležen z več kot pet
odstotnim deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
Ob upoštevanju navedenih določb 35. člena ZIntPK za podjetje občinskega svetnika ali družinskega člana občinskega svetnika, ki sklene pogodbo o
izvajanju javnega naročila z javnim zavodom, omejitve poslovanja ne veljajo, saj je omejitev poslovanja podana le med občino in poslovnim
subjektom, v katerem ima občinski svetnik ali njegov družinski član ustanovitveni delež oziroma je njen zastopnik.
Na podlagi vsega navedenega ugotavljamo, da imenovanje predlaganih občinskih svetnikov v svet zavoda ni v nasprotju z določbami ZIntPK.
Seznam poslovnih subjektov, za katere velja prepoved oz. omejitev poslovanja z Mestno občino Ptuj, je dostopen na spletni strani Komisije za
preprečevanje korupcije.
Pripravil: Matej GAJSER
Vprašanje št. 193/20: Ali si lahko občani Mestne občine Ptuj zraven vreč za embalažo pridobijo tudi kante za te odpadke (embalažo)?
Odgovor: Občanom Mestne občine Ptuj nudimo možnost namestitve posod za embalažo in papir namesto vrečk. Posode lahko občani naročijo na
tel. št. 02 / 620 73 30, elektronskem naslovu [email protected] ali osebno na Mestni blagajni, Ulica heroja Lacka 3, Ptuj.
Pripravil: mag. Alen Hodnik, direktor Javnih služb Ptuj d.o.o.
DO 7.5-01-04
Pobuda št.: 194/20 - Stanislav Brodnjak: veza: vprašanje Mira Vambergerja, št. 190/20 in seznam praznih stanovanj PSS Ptuj d.o.o.:
Prouči se naj možnost izpraznitve objektov v starem mestnem jedru, ki jih imamo namen prodati ali karkoli z njimi narediti in se naj
ponudi alternativna rešitev v obstoječem stanovanjskem fondu.
Hkrati se naj pripravi razpis oz. natečaj za dodelitev teh stanovanj mladim družinam, oz. drugim interesentom.
Odgovor: Mestna občina Ptuj stanovanja, ki so v njeni lasti dodeljuje na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni
list RS, št. 81/2011, v nadaljevanju: pravilnik), kjer je postopek dodeljevanja natančno določen. Na osnovi pravilnika je v veljavi prednostna lista za
dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem, oz. čakalna lista, ki je nastala na osnovi javnega razpisa iz leta 2010. Stanovanja se dodeljujejo
upravičencem glede na vrstni list iz čakalne liste, pri čemer je potrebno upoštevati površinski normativ za število oseb za katero se rešuje
stanovanjsko vprašanje. Prav tako, na podlagi pravilnika, v okviru svojih zmožnosti omogočamo menjave stanovanj in pri tem upoštevamo
primerno stanovanjsko površino, lokacijo stanovanja, lego, višino najemnine in druge stroške za uporabo stanovanja.
Odgovor pripravila: Asja Stropnik Paternost
Pobuda št. 195/20, veza vprašanje Mira Vambergerja št. 191/20, EPK 2013: Za javnost se naj eksplicitno napišejo odločitve mestnega sveta
iz 19. seje z dne 18.6.2012, da ne bomo gradili športne dvorane, da Mestna občina Ptuj odstopa od organizacije Evropskega prvenstva v
košarki 2013; da pa smo podprli nadaljevanje postopka do pridobitve gradbenega dovoljenja.
Odgovor: Sprejeti sklepi mestnega sveta v zvezi z organizacijo Evropskega prvenstva v košarki 2013 in gradnje športne dvorane so bili
predstavljeni v številnih medijih.
Odgovor pripravil: mag. Stanko Glažar
Pobuda št. 196/20: V poletnem času se naj odvoz mešanih odpadkov izvaja na 14 dni in ne na tri tedne
Odgovor: Kot izvajalec javne službe zbiranje odpadkov vršimo skladno z občinskim odlokom o načinu izvajanja te javne službe. Dinamika se
doslej ni izkazala za neustrezno, zato terminov zbiranja teh odpadkov nismo prilagajali. Velja izpostaviti, da je tako določena dinamika odvozov
stroškovno najučinkovitejša in hkrati za izvajalca edina vzdržna glede na dejstvo, da cen storitev gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki
zaradi zamrznitve s strani države že dalj časa ni mogoče spreminjati. Pred kratkim je bila sprejeta že peta zamrznitev cen, teh pa tako ne bo mogoče
spreminjati vsaj do konca leta.
Pripravil: mag. Alen Hodnik, direktor Javnih služb Ptuj d.o.o.
Peter Pribožič je dal informacijo in hkrati opozorilo:
Na Ormoški cesti pri stavbi Elektra in med KGZ bo po informacijah novi rondo zaradi trgovskega centra na lokaciji Renault, oz. Petovia
Avto.
Skico tega rondoja je že možno videti, zato je nekoliko nenavadno, da o tej zadevi mestni svet še ni seznanjen in da še nismo imeli možnosti
videti te skice. Lahko bi vsaj dobili informacijo o tem kaj se bo delalo. Opozarja pa zato, ker so tam obnovljeni pločniki in je vprašanje, če
je smiselno umestiti rondo v neposredni bližini sedanjega, pri trgovini Hofer.
DO 7.5-01-04
Odgovor: Prvo seznanjenje občinske uprave o možnosti izvedbe novega krožišča na Ormoški cesti je bilo teden dni pred sejo mestnega sveta, pa še
to je bil telefonski klic predstavnika investitorja o načinih pridobitve pravice graditi na zemljiščih Mestne občine Ptuj, kjer je bila ideja krožišča le
omenjena. Vlogo za izdajo projektnih pogojev na novo ureditev križišča pa smo prejeli šele 14.8.2012, vendar je bila ureditev predvidena z levim
zavijalcem. Z dopisom smo jim dne 30.8.2012 predlagali rešitev s krožiščem.
Odgovor pripravila: Mojca Horvat
DO 7.5-01-04
21. SEJA MS, 24. 9. 2012
Vprašanje št.: 197/21 - Dejan Klasinc je v imenu SMS v zvezi s poračunom ogrevanja Komunalnega podjetja Ptuj d.d. za kurilno sezono
2011/2012 postavil vprašanje:
-Zakaj Komunalno podjetje Ptuj ne more napraviti temeljite analize za vsa gospodinjstva pred pošiljanjem poračuna?
-Zakaj komunalno podjetje prikaže podrobno merjenje še-le v odgovorih na zavrnitev poračuna in ne v dejanskem prvotnem poračunu?
-Kako lahko prihaja do tako velikih zmot pri upoštevanju kvadrature stanovanj?
Odgovor: Zakaj Komunalno podjetje Ptuj ne more napraviti temeljite analize za vsa gospodinjstva pred pošiljanjem poračuna?
Komunalno podjetja Ptuj (KP Ptuj) storitev delitve stroškov na osnovi vgrajenih delilnikov stroškov ogrevanja izvaja kot tržno dejavnost, saj gre za
delitev na osnovi sporazuma etažnih lastnikov. Delitev stroškov med odjemne enote se razdeli na osnovi sklenjenih »Pogodb o dobavi in sprejemu
toplotne energije, načinu delitve in obračuna stroškov za toplotno energijo, ter Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v
stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli načinu delitve stroškov (Ur. List RS 07/2010 )«. Ob koncu ogrevalne sezone KP Ptuj izda
odjemalcem »Poročilo o obračunu za odjemalca«, katero je v skladu s določili zgoraj omenjenega delilnika. Po izdaji poročila, imajo odjemalci
možnost oddaje pisnih ali ustnih reklamacij v roku 8. dni po prejemu obvestil, šele nato se izda končni poračun. Z ozirom, ker izdaja poračunov
sovpada z letnimi dopusti, smo reklamacije upoštevali tudi izven razpisanih reklamacijskih rokov. Ker delitev stroškov ogrevanja po dejanski porabi
delilnikov stroškov ogrevanja ni gospodarska javna služba ampak tržna dejavnost so na obvestilu, katerega prejmejo odjemalci tisti podatki, katere
zgoraj omenjeni pravilnik določa. Vse ostale analize, kot so mesečne porabe, maksimalne temperature, itd. pa lahko odjemalci pridobijo na osnovi
cenika KP Ptuj.
Odgovor: Zakaj komunalno podjetje prikaže podrobno merjenje še-le v odgovorih na zavrnitev poračuna in ne v dejanskem prvotnem poračunu?
Posamezne analize je možno pridobiti na osnovi zahteve posameznega odjemalca, sami pa se jih poslužujemo pri razrešitvi vloženih reklamacijah.
Pri izvajanju podrobnih analiz za posamezno odjemno mesto, bi bilo pri cca 2.900 odjemnih mestih, nemogoče v razpisanih rokih (kot jih nalaga
zgoraj omenjeni pravilnik) izdati končne poračune.
Odgovor: Kako lahko prihaja do tako velikih zmot pri upoštevanju kvadrature stanovanj?
Pri omenjenem odjemalcu toplotne energije je res prišlo do napačnega vnosa ogrevane površine, zaradi česar smo tudi poračun stroškov popravili
in izdali novega, kar pa ne pomeni, da zaradi tega prihaja do konstantnih napak. Na dan 30.09.2012 ima KP Ptuj do svojih odjemalcev zaključene
vse reklamacije v zadovoljstvo stranke in izvajalca poračuna.
Odgovore pripravil: Robi Polanec, Komunalno podjetje Ptuj
Pobuda št.: 199/21 - Milan Krajnik: Strokovne službe občinske uprave naj analizirajo vzroke za sedanje stanje v občini na področju
razvoja in rasti malih in srednjih podjetij, kajti trend razvoja in rasti se je upočasnil oz. ustavil.
-Pripravijo se naj predlogi za pospešitev razvoja in pospešitev naložb novih investitorjev malih in srednjih podjetij v Mestni občini Ptuj.
-V izdelavo predlogov za pospešitev naložb in za razvoj malih in srednjih podjetij se naj vključi Obrtno zbornico, ZRS Bistro Ptuj in Zavod
za zaposlovanje.
DO 7.5-01-04
Vse vključene se naj povabi na eno izmed naslednjih sej mestnega sveta, na kateri bi obravnavali to problematiko ter ukrepe in predloge za
pospešitev naložb.
Odgovor: Zavedamo se, da je lokalna skupnost tista, od katere gospodarstvo pričakuje predvsem spodbujanje lokalnih sinergij. Z namenom
oblikovanja ukrepov za spodbujanje gospodarskega razvoja v občini in ustvarjanje ugodnejšega gospodarskega okolja, bomo v čim krajšem
možnem času organizirali skupni sestanek z Zavodom ZRS Bistra Ptuj, Območno obrtno podjetniško zbornico Ptuj, Štajersko gospodarsko
zbornico, Manager klubom Ptuj, Zavodom za zaposlovanje, izobraževalnimi institucijami in vsemi drugimi, ki bodo lahko kakor koli prispevali k
izboljšanju stanja na področju gospodarstva in se intenzivno vključili v izdelavo predlogov za pospešitev naložb in za razvoj malih in srednje velikih
podjetij v občini. Izhajali bomo tudi iz zaključkov razvojne konference, ki se je konec maja odvila v Mestni občini Ptuj in na kateri je bilo
predlaganih in sprejetih kar nekaj ukrepov za spodbujanje razvoja gospodarstva in ustvarjanje sinergij na lokalnem nivoju in širše.
Odgovor pripravila: Klavdija Petek
Pobuda št.: 200/21 – Milan Krajnik: Za eno prihodnjih sej mestnega sveta se naj pripravi realizacija projekta »Ureditev in razvoj ptujske
tržnice« kot gospodarskega subjekta. Opredeli se naj vloga občinskih služb, nosilce nalog in ukrepi, ki bodo stimulirali bodoče partnerje,
da se vključijo v ta projekt.
Odgovor: Mestna tržnica, ki se nahaja v samem centru mesta, je potrebna temeljite obnove, česar se močno zavedamo. Projekt obnove mestne
tržnice je eden od projektov Integralnega razvojnega programa Mestne občine Ptuj (IRPMOP), problematika neurejenosti mestne tržnice pa je
izpostavljena tudi v projektu ADHOC. Za obnovo mestne tržnice je bilo v zadnjih letih narejenih nekaj idejnih zasnov prenove. Potrebno je pridobiti
vso potrebno dokumentacijo za izvedbo investicije in zagotoviti finančna sredstva, da se bo s projektom lahko nadaljevalo. Dejavnost upravljanja
tržnice je z letom 2012 prevzelo občinsko javno podjetje Javne službe Ptuj d. o. o. Potrebna je infrastrukturna posodobitev obstoječe tržnice,
povečanje prodajnih površin, pridobitev dodatnih zaprtih prostorov ob tržnici za prodajo izdelkov, ki se morajo prodajati v zaprtih prostorih,
pridobitev dodatnih manjših trgovinic, ločitev živilskega z neživilskim delom in drugo. Dejavnost tržnice je potrebno nadgraditi in obogatiti tudi po
vsebini, povečati ponudbo blaga, predvsem kmetijskih pridelkov in izdelkov lokalnega okolja, prostor pa nameniti tudi prireditveni dejavnosti. S
tem bomo utrdili Ptuj kot sejemsko in trgovsko mesto, prebivalcem mesta omogočili večjo ponudbo domače hrane in izdelkov, prostor pa naredili
privlačen tudi za obiskovalce mesta in turiste, saj je splošno znano, da so mestne tržnice dobro obiskana turistična točka po vseh mestih. Ureditve
razmer in stanja na mestni tržnici ter tudi ureditve pogojev za izvedbo sejemskih dejavnosti, predvsem izvedbe ptujskih tradicionalnih sejmov in
prireditev, smo se že lotili. Potrebna je tudi pravna ureditev razmerij za delovanje tržnice, tako iz vidika upravljanja, kot iz vidika prodaje blaga in
izdelkov po trgovinski zakonodaji. Predvsem je potrebno sprejeti ustrezne akte (novi tržni red, odlok o sejmih, …) in urediti razmerja v skladu z
občinskim Odlokom o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Ptuj, ki urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov opredeljuje kot
izbirno lokalno gospodarsko javno službo in Odlokom o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Mestni občini Ptuj.
Do konca leta 2012 je planirana priprava ustreznih pravnih aktov o sejmih in tržnem redu, potekajo pa tudi že razgovori s Kmetijsko gozdarskim
zavodom Ptuj o oblikovanju pestrejše ponudbe na tržnici, prav tako pa bomo k sodelovanju povabili tudi druge subjekte, ki lahko prispevajo k
obogatitvi tržne in sejemske dejavnosti na Ptuju. Za eno prihodnjih sej mestnega sveta bo pripravljen projekt »Ureditev in razvoj ptujske tržnice«, v
katerem bomo opredelili vlogo občine, upravljavca mestne tržnice in drugih uporabnikov.
DO 7.5-01-04
Odgovor pripravila: Klavdija Petek
Vprašanje št.: 201/21 - Franjo Rozman: Ali je prepoved hoje po spodnji Vičavski poti res potrebna in ali je res zagrožena globa za kršitev
prepovedi hoje v višini 80 EUR?
Odgovor: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje, inšpekcijska pisarna
Ptuj, je lastnici zemljišča št. 3974 k.o. Ptuj (Vičavska pot) Mestni občini Ptuj, dne 23.7.2012 izdala odločbo. V odločbi je navedeno, da je potrebno
Vičavsko pot na kritičnih odsekih zavarovati oz. zapreti. Na podlagi terenskega ogleda v prisotnosti inšpektorice in mnenja geomehanika, da je pot
nestabilna in se plazi, je bilo ugotovljeno, da so nekateri odseki dejansko nevarni. Mestna občina Ptuj je postavila prometne znake II-17 –
prepovedan promet za pešce.
Ni nam znano, da bi kdo z globo 80 EUR grozil, res pa je, da Zakon o pravilih cestnega prometa v 2. odstavku 98. člena navaja:
»Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z omejitvami, prepovedmi in obveznostmi izkazanimi s
prometno signalizacijo, razen…«.
Odgovor pripravila: Marijana Nikšič Zorko
Pobuda št.: 202/21 - Mirko Kekec: Čim prej se naj prične z aktivnostmi, ki bodo pripomogle k omogočanju kratkotrajnega parkiranja pred
Lekarno Ptuj.
Odgovor: V sodelovanju z direktorico Lekarn Ptuj ga. Potočnik in Univerzo v Mariboru smo pričeli z iskanjem rešitve kratkotrajnega parkiranja, ki
ga bomo uskladili tudi z DRSC.
Odgovor pripravila: Mojca Horvat
Mirko KEKEC je postavil vprašanje št. 203/21: Ali sta Mestna občina Ptuj in Četrtna skupnost Center seznanjeni s problemom
povzročanja hrupa in kaljenja miru obiskovalcev prostorov Četrtne skupnosti Center ob Potrčevi cesti (bivši prostori KKS Ptuj)? Ali bo
glede na problematiko katera od njiju kakor koli ukrepala?
Obrazložitev: Krajani Potrčeve ceste, Kvedrove ulice ter Gregorčičevega drevoreda se vrsto let soočajo s hrupom in kaljenjem miru, ki ga
povzročajo tako dnevni kakor večerni obiskovalci prostorov Četrtne skupnosti Center ob Potrčevi cesti (gre za nekdanje prostore KKS Ptuj). Zaradi
povzročanja hrupa bi naj že posredovala policija. Zanima ga ali je občina ali četrtna skupnost seznanjena s to problematiko in ali se bo morda kakor
koli ukrepalo?
Odgovor: Občinski redarji iz Medobčinskega redarstva Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju do sedaj nismo izvajali svojih nalog na
navedenem območju. V mesecu oktobru bomo (skupaj s policijo ali samostojno) opravili preventivne obhode na širšem območju prostorov Četrtne
skupnosti Center ob Potrčevi cesti, ter poskušali ugotoviti dejansko stanje morebitnih kršitev javnega reda in miru na tem območju.
Nadzor nad določbami Zakona o varstvu javnega reda in miru v zvezi z motenjem miru ali počitka ljudi s hrupom med 22.00 in 6.00 uro je v
pristojnosti policije.
DO 7.5-01-04
Prav tako je policija pristojna za nadzor motenja miru ali počitka z uporabo televizijskega, radijskega, drugega akustičnega predmeta ali akustične
naprave ali glasbila, če to ni posledica dovoljene dejavnosti.
V primeru nedostojnega vedenja na javnem kraju je poleg policije pristojno tudi občinsko redarstvo.
Pripravil: Robert Brkič
Pobuda št.: 204/21 - Milan Petek: Strokovna služba občinske uprave naj na pristojno institucijo vloži zahtevek za poenoteno poimenovanje
naselja »Krčevina pri Vurbergu« na prometnem znaku za označitev naselja.
Odgovor: Z odlokom se določi novo ime in že imenovana naselja se lahko tudi preimenuje. Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen, je
delovno telo vlade, ki občinam svetuje pri imenovanjih in preimenovanjih naselij in ulic. Sprememba povzroči tudi posredne stroške za napisne
table, hišne tablice, stroške za spremembo osebnih dokumentov itd.
Odgovor pripravil: Ivan Stopajnik
Vprašanje št.: 205/21 - Miroslav Luci: Do kdaj velja koncesijska pogodba, sklenjena med Adriaplinom in Mestno občino Ptuj? Kaj pomeni,
če gospodinjstva z Adriaplinom podpišemo pogodbe, katere smo po pošti dobili 24. 9. 2012, in sicer, da bo Adriaplin dobavitelj plina
gospodinjstvom še do konca leta 2013?
Odgovor: Koncesijska pogodba za izvajanje lokalne gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina na območju Mestne občine Ptuj (v nadaljevanju: koncesijska pogodba) se izteče s 1. 9. 2013. V skladu z veljavno zakonodajo je
predmet koncesijske pogodbe izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ne pa tudi dobava
zemeljskega plina odjemalcem. Slednje je s 1. 7. 2007 postalo tržna dejavnost, gospodinjstva pa lahko prosto izbirajo dobavitelja zemeljskega plina.
Podpis pogodb o dobavi zemeljskega plina ni odvisen od časa trajanja koncesijske pogodbe in izbire koncesionarja.
Odgovor pripravila: Adela Vaupotič
Pobuda št.: 206/21 - Vlado Čuš: veza pobuda št. 501/35 na 35. seji MS dne 25.1.2010 in pobuda št. 33/3 na 3. seji MS dne 24.1.2011. Zeleni
želimo, da se stvari, ki se nanašajo na gospodarsko iniciativo in posledično na ustvarjanje novih delovnih mest na Ptuju in na širšem
Spodnjem Podravju zares aktualizirajo ter, da dobimo na mizo tudi konkretne odgovore, kako se zadeve uresničujejo in ali delamo
premike v pravo smer.
Odgovor: V skladu s pobudo g. Čuša in vezano na pobudo g. Krajnika bo sklicano delovno srečanje vseh, ki lahko po svojih močeh prispevajo k
oblikovanju ukrepov za spodbujanje razvoja gospodarstva v Mestni občini Ptuj in predvsem k ustvarjanju novih delovnih mest. Zavedamo se, da je
lokalna skupnost tista, od katere gospodarstvo pričakuje predvsem spodbujanje lokalnih sinergij. Z namenom oblikovanja ukrepov za spodbujanje
gospodarskega razvoja v občini in ustvarjanje ugodnejšega gospodarskega okolja, bomo v čim krajšem možnem času organizirali skupni sestanek z
Zavodom ZRS Bistra Ptuj, Območno obrtno podjetniško zbornico Ptuj, Štajersko gospodarsko zbornico, Manager klubom Ptuj, Zavodom za
zaposlovanje, izobraževalnimi institucijami in vsemi drugimi, ki bodo lahko kakor koli prispevali k izboljšanju stanja na področju gospodarstva in
se intenzivno vključili v izdelavo predlogov za pospešitev naložb in za razvoj malih in srednje velikih podjetij v občini. Izhajali bomo tudi iz
DO 7.5-01-04
zaključkov razvojne konference, ki se je konec maja odvila v Mestni občini Ptuj in na kateri je bilo predlaganih in sprejetih kar nekaj ukrepov za
spodbujanje razvoja gospodarstva in ustvarjanje sinergij na lokalnem nivoju in širše.
Odgovor pripravila: Klavdija Petek
DO 7.5-01-04
22. seja MS, 22. 10. 2012
Pobuda št.: 207/22 – Marjan Kolarič: V proračunu Mestne občine Ptuj se naj za leto 2013 zagotovijo sredstva za:
- Preplastitev lokalne ceste Podvinci – Spodnji Velovlek, skozi naselje Podvinci v dolžini 600 metrov.
Odgovor: Sredstva za preplastitev lokalne ceste LC 328061-Podvinci - Sp. Velovlak v dolžini 600 metrov bomo v sodelovanju s ČS Rogoznica
upoštevali pri usklajevanju plana 2013.
Odgovor pripravil: Ivan Stopajnik
Pobuda št. 207/22 - Marjan Kolarič:
-preplastitev lokalne ceste Podvinci-Sp. Velovlek skozi naselje Podvinci v dolžini 600 m:
-ureditev pločnika po levi strani cestišča
-o ureditvi križišča s pločnikom v Sp. Velovleku
-prestavitev avtobusnega postajališča v Sp. Velovleku
-Ureditve cest v Četrtni skupnosti Rogoznica:
Odgovor: V proračun MO Ptuj so se umestile dve novi postavki, in sicer 6526 – Ureditev križišča z avtobusno postajo Sp. Velovlak in 6527 –
Rekonstrukcija ceste Podvinci – Sp. Velovlak, kjer so sredstva namenjena za pridobitev projektne dokumentacije za ureditev komunalnih vodov,
pločnika in ceste.
Odgovor pripravila: Mojca Horvat
-Gradnjo pločnika po levi strani cestišča in postavitev znaka – prepovedana vožnja za tovorna vozila težja od 7,5 t.
Odgovor: Samo izgradnjo pločnika za pešce z JR v dolžini 400 m ocenjujemo na 100.000 EUR (brez odkupov zemljišč in rekonstrukcijo obstoječih
oz. novogradnjo predvidenih komunalnih vodov). Predlog za postavitev znaka za prepoved vožnje za tovorna vozila težja od 7,5 t smo posredovali v
proučitev na SPV mestne občine Ptuj.
Odgovor pripravila: Marijana Nikšič Zorko
Pobuda št.: 208/22 – Marjan Kolarič: Prestavi se naj avtobusno postajališče v Spodnjem Velovleku ter uredi križišče s pločnikom.
Odgovor: Mestna občina Ptuj razpolaga z osnutkom idejne zasnove (IDZ), ki obsega tri variante rešitve križišča in prestavitev avtobusne postaje.
Vse tri variante rešitev posegajo tudi na privatna zemljišča. Ocenjene vrednosti investicije (brez odkupov zemljišč in prestavitve oz. zaščite
obstoječih komunalnih vodov) se giblje glede na variante od 103.000 EUR do 228.000 EUR.
Odgovor pripravila: Marijana Nikšič Zorko
Pobuda št.: 209/22 Marjan Kolarič: Pri avtobusnem postajališču (Rašlova kapela) se naj namestijo talne ovire za umirjanje cestnega
prometa in postavi znak za omejitev hitrosti 30km/h.
DO 7.5-01-04
Odgovor: Pobuda se predstavi na seji SPV v Mestni občini Ptuj, katera bo 7.11.2012.
Odgovor pripravil: Ivan Stopajnik
Pobuda št.: 210/22 Silva Fartek: Za ureditev ptujskega pokopališča je Mestnemu svetu dodatno predstavila in obrazložila.
Odgovor: Na novem pokopališču so se izvajala naslednja dela:
popravilo odtočnih cevi s strehe v notranjosti vežice,
demontaža steklenih sten, tesnenje steklenih vrat, premontaža karnis,
zamenjava keramike na zunanjem delu,
manjša dela na elektroinstalacijah v vežici,
izvedba in tlakovanje poti iz pranih plošč v dolžini 25 m.
Imamo sprejet občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje urejanja P11- R5 Rogoznica-pokopališče. To je podlaga za potrebno
projektno dokumentacijo PGD, PZI za kar je potrebno zagotoviti sredstva. OPPN obsega celovito rešitev:
- Poslovilni objekt
- Zvonik
- Objekt za vzdrževalce
- Žarni zid
- Grobna polja
- Prostor za posip pepela
- Skupinski pokop
- Obeležje mrtvorojenim otrokom
- Zasaditev ...
Odgovor pripravili: Ivan Stopajnik, Marijana Nikšič Zorko, Javne službe Ptuj
Pobuda št.: 210/22 Silva Fartek: Za ureditev ptujskega pokopališč.
-ob mrliški vežici, ob zelenici, bi se naj namestilo vsaj 10 klopi; nekaj klopi bi se lahko namestilo ob sami poslovilni ploščadi, kjer žalna
slovesnost poteka;
-v času trajanja žalne slovesnosti bi se naj ob klopeh namestili tudi primerni senčniki za zaščito pred sončno pripeko;
-nujno je ozvočenje pri grobu, da ljudje v ozadju vsaj vedo, kaj se pri odprtem grobu dogaja in da ima slovesnost na tak način neko
vsebino.
Odgovor: Na dano pobudo glede ureditve pokopališča bomo v letu 2013 nabavili dodatne klopi, čim prej skušali urediti ozvočenje in proučili
možnost postavitve senčnikov.
Odgovor pripravila: Marijana Nikšič Zorko
DO 7.5-01-04
Vprašanje št. 211/22 Franjo Rozman: Ali je ptujska avtobusna postaja res spremenjena v avtobusno postajališče, ker v tem primeru ni
potrebno imeti urejenih sanitarij?
Odgovor: Poslan dopis na Avtobusno postajo Ptuj, Osojnikova cesta 11, 2250 Ptuj z dne 29.10.2012 z št. 900-52/2012-9
Odgovor pripravil: Ivan Stopajnik
Pobuda št.: 212/22 Franjo Rozman: Avtobusnega prevoznika Veolio se naj pozove, da naj svojim šoferjem naroči, naj avtobusov zjutraj
med 4. in 5. uro zjutraj ne puščajo prižganih 20 minut.
Odgovor: Poslan dopis na Avtobusno postajo Ptuj, Osojnikova cesta 11, 2250 Ptuj z dne 29.10.2012 z št. 900-52/2012-9
Odgovor pripravil: Ivan Stopajnik
Stanislav Brodnjak je postavil vprašanje št. 213/22: Kaj se bo dogajalo z vzdrževanjem ptujskega gradu in grajskega kompleksa ob
predpostavki, da se država želi otresti odgovornosti za funkcioniranje Pokrajinskega muzeja Ptuj? Kakšna bo usoda deponiranih
arheoloških zbirk, ki bi naj pod sedanjimi pogoji imele še samo dve, tri leta, da lahko obstanejo?
Obrazložitev: Po informacijah sodeč, se pojavlja objektivno velik problem v zvezi s financiranjem Pokrajinskega muzeja Ptuj, zlasti iz vidika, da se
država želi otresti odgovornosti za funkcioniranje podobnih institucij in prenaša na sam Pokrajinski muzej Ptuj bistveno več dolžnosti in obveznosti,
kot jih je Pokrajinski muzej imel do sedaj.
Nujno se je potrebno sestati s Pokrajinskim muzejem Ptuj in začeti razreševati to vprašanje, saj se je v ptujski kompleks gradu zelo veliko vložilo in
zato bi bila zelo velika škoda, da bi spet naredili korak nazaj, kot je bilo pred 30 ali 40 leti.
Odgovor: Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož je v letošnjem letu dobil novo zadolžitev s strani države. Le-ta je muzej zadolžila, da upravlja z njenim
premoženjem (grajskim kompleksom) v praksi dobrega gospodarja. V ta namen je bil opravljen ponoven pregled zemljiškoknjižnih knjižb z
ustreznimi parcelnimi številkami. Rezultat tega pregleda je pokazal, da je muzej upravljalec grajskega hriba s stanovanjskimi objekti. Žal so slednji
v izredno slabem stanju, zato bo potrebna njihova sanacija ali celo rušitev.
Ministrstvo za kulturo nam je naložilo veliko finančno breme, ki ga bomo težko zmogli. Trenutno nam je uspelo podaljšati sodelovanje s Podjetjem
za stanovanjske storitve, ki v našem imenu skrbi za najnujnejše posege na omenjenih objektih. Takšna rešitev je začasna, saj bo treba zagotoviti
trajen vir financiranja za vzdrževanje državnega premoženja. Delna rešitev je povečanje lastnega prihodka, ki pa ne more pokriti vseh stroškov
vzdrževalnih del.
Kot dobri gospodarji se zanašamo na pomoč prostovoljcev. Pred dnevi smo ustanovili Društvo prijateljev muzeja. Njegova vloga bo predvsem
pomoč pri vzdrževanju in obnavljanju muzejske infrastrukture. Brez pomoči države in lokalne skupnosti bo težko ohranjati naravno in kulturno
dediščino, ki je v domeni našega muzeja. Prepričan sem, da bomo v prihodnjem letu, ko slavi muzej 120 let delovanja, ponudili obiskovalcem
urejen grajski kompleks, predvsem pa še kakšno vsebinsko novost, ki bo dopolnila že sedaj pestro ponudbo največjega muzeja v Sloveniji.
Veseli bomo, če bodo tudi mestni svetniki zaznali naše težave in nam jih pomagali reševati.
Pripravil: Aleš Arih, direktor Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož
DO 7.5-01-04
Pobuda št.: 214/22 Vlado Čuš: Preveri se naj možnost, da se med avtobusno postajo in blokom v njeni neposredni bližini postavi
protihrupna zaščitna ograja, da se omili hrup prižganih avtobusov in vonj izpušnih plinov.
Odgovor: Poslan dopis na Avtobusno postajo Ptuj, Osojnikova cesta 11, 2250 Ptuj z dne 29.10.2012 z št. 900-52/2012-9
Odgovor pripravil: Ivan Stopajnik
Vprašanje št.: 215/22 Vlado Čuš: Kakšna je situacija danes na področju svetlobnega onesnaževanja, kaj bomo naredili v letu 2013 in 2014,
kako te zadeve potekajo?
Odgovor: V sklopu operacije Energetsko učinkovita obnova javne razsvetljave, ki jo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega
sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013; razvojne prioritete
Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije bo Mestna občina Ptuj zamenjala sijalke na približno 3.000
svetilkah v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007) do pomladi 2013.
Odgovor pripravila: Mojca Horvat
Vprašanje št.: 216/22 Peter Pribožič: Ali bo v oktobru opravljen tehnični pregled centralne čistilne naprave, kot je bilo napovedano?
Odgovor: Tehnični pregled za Centralno čistilno napravo Ptuj je bil opravljen 10. 10. 2012. Pričakuje se odločba za pričetek poskusnega
obratovanja. Istočasno potekajo razgovori z ARSO, da bi se poskusno obratovanje skrajšalo, saj rezultati meritev na iztoku vode že od aprila 2012
dosegajo zahtevane parametre.
Odgovor pripravila: Minja Vučinić
Peter Pribožič podal pobudo št. 217/22: Namesti se naj nova promocijska tabla za EPK 2012 iz Ormoške smeri.
Obrazložitev: Ta tabla je bila že več kot pol leta poškodovana, sedaj je tudi dokončno uničena, ker jo je veter v zadnjem neurju odtrgal. Glede na
to, da še projekt EPK 2012 vedno traja in da je tabla promocijska zadeva, ga zanima ali se bo tabla zamenjala.
Župan je dal naslednja pojasnila:
-tehnični pregled na centralni čistilni napravi je že bil pozitivno opravljen. Trenutno pa tečejo aktivnosti, da bi z 31. 12. 2012 čistilna naprava dobila
tudi uporabno dovoljenje,
-na vseh vpadnicah, kjer so bile table, so bile že vsaj dvakrat zamenjane. Zadevo pa bo potrebno urediti.
Odgovor: Soglasje za postavitev promocijskih tabel EPK 2012 ob državnih cestah je pridobil javni zavod Maribor 2012, ki je tako odgovoren za
postavitev in vzdrževanje teh tabel. Skupaj s Cestnim podjetjem Ptuj so na območju Mestne občine Ptuj letos že večkrat menjali poškodovane table,
postavljene na lokacijah: cesta Ptuj – Spuhlja, cesta Ptuj – Hajdina, cesta Maribor – Vurberk – Ptuj, cesta Ljutomer – Savci – Ptuj, cesta Rogoznica
– Senarska ter cesta Maribor – Vurberk – Ptuj – Hajdina. Poškodbe nastajajo kot posledice vremenskih razmer, nenamernih mehanskih poškodb (ob
pluženju ipd.) ali vandalizma. Glede na to, da so bile vse poškodovane table vedno zamenjane hitro ter brez posredovanja Mestne občine Ptuj,
ocenjujemo delo zavoda Maribor 2012 na tem področju uspešno. Po zagotovilih pristojnega uslužbenca zavoda, skrbnika blagovne znamke Maribor
2012, Mitje Šeška, bo navedena poškodovana tabla zamenjana v najkrajšem možnem času.
DO 7.5-01-04
Pripravila: Maja Leber
Mirko Vamberger je dal pobudo št. 218/22: Pozove se naj Svetniško skupino SLS, da v Programski svet Javnih služb Ptuj d.o.o. namesto
sedanje članice Darje Galun predlaga novega člana.
Obrazložitev: Kot predsednik Programskega sveta Javnih služb Ptuj d.o.o., predlaga, da se Svetniško skupino SLS pozove, da namesto Darje Galun
predlagajo drugega člana, saj se Darja Galun zaradi službenih in drugih neodložljivih obveznosti ne more udeleževati sej programskega sveta.
Odgovor: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 25. 10. 2012 pobudo posredovala Svetniški skupini SLS, ter jih zaprosila,
da preverijo, če bo Darja Galun še opravljala dolžnost članice Programskega sveta podjetja Javne službe Ptuj d.o.o.. V nasprotnem primeru, naj
komisiji posredujejo njeno odstopno izjavo ter predlagajo novega oz. nadomestnega člana.
Pripravila: Urška Fajt
Mirko Vamberger je postavil vprašanje št. 219/22: Ali so bila sredstva Mestne občine Ptuj v višini 45.000 EUR, ki jih je plačala za
porabljen material pri ureditvi Vrtca Mačice, že nakazana Vrtcu Ptuj? Na kakšni osnovi je bila določena ta višina sredstev?
Obrazložitev: Če je bila ta višina 45.000 EUR določena na osnovi računov, ga zanima specifikacija teh računov, poraba materiala, kvadratura…
Menil je, da je potrebno pokazati račune in videti, kaj je bilo plačano, saj cena 45.000 EUR lahko pomeni, da smo plačali material in delo in ne
samo materiala.
S vprašanjem ne želi zmanjšati pomena in prizadevanj vseh, ki so pomagali pri ureditvi v Vrtcu Mačice. Vprašanje postavlja zaradi podatka, ker je
Mestna občina Ptuj plačala 45.000 EUR za porabljen material in ker je občinska blagajna prazna, je potrebno paziti na vsak EUR.
Župan je povedal, da so vsi ti podatki dostopni na Oddelku za NJS. Zadeva je dejansko bila plačana na podlagi računov. V 45.000 EUR je zajeta
tudi nabava in montaža klimatskih naprav v igralnicah, saj so bili nemogoči delovni pogoji, tako za otroke kot za zaposlene (vsak drug dan je komu
tudi postalo slabo). Denar ni bil porabljen samo pleskanje. Pri brezplačni solidarnosti pa smo se že navadili v mestni hiši, da nič ni zastonj.
Odgovor: Sredstva za pokritje stroškov ob urejanju enote vrtca Mačice (38.709,26 EUR) + 6.992,40 EUR (zamenjava klim v kuhinji), skupaj
45.701,66 EUR, bodo Vrtcu Ptuj nakazana v mesecu novembru 2012 na podlagi zahtevka, specifikacije stroškov, priloženih računih ter aneksa št. 2
k pogodbi o financiranju programa dela v proračunskem letu 2012.
Iz specifikacije stroškov za sanacijo vrtca Mačice v znesku 38.709,26 EUR je razvidno:
- prepleskanih je bilo 2.067 m2 sten in stropov ter 1.052 m2 stavbnega pohištva v skupni vrednosti 19.731,24 EUR. Od navedenega zneska
znaša zahtevek za plačilo 10.161,60 EUR, razlika 9.569,64 EUR je poklon ptujskih pleskarjev (g. Kramberger in g. Goričan);
- obnova 560 m2 parketov v vrednosti 9.408,00 EUR je v celoti donacija parketarja g. Petroviča, podjetja JOMAR in mizarstva Zamuda;
- stroški nabave in položitve 270 m2 PVC poda zaradi uničene keramike znašajo 6.836,40 EUR;
- strošek zamenjave dotrajanih radiatorskih mask znaša 3.298,80 EUR;
- za zamenjavo dotrajanih previjalnih miz je izstavljen račun v višini 1.364,92 EUR;
- zamenjava dotrajanih in uničenih rolet, žaluzij, komarnikov in alu mask znaša 2.637,82 EUR;
DO 7.5-01-04
ureditev dvoje sanitarij s tušem znaša 2.190,44 EUR;
zamenjava uničenih garderobnih klopi in garderobnih omar znaša 2.021,28 EUR,
obnova zasteklitve oken 1.916,77 EUR,
za ureditev, čiščenje in manjša popravila je bil nabavljen drobni material (čopiči, lepila, barve, pluta, rezervni deli, čistilni pripomočki) v
znesku 8.281,23 EUR.
Poleg stroškov dela in materiala, ki so ga donirali ptujski obrtniki, so veliko prostovoljnega dela opravili tudi zaposleni v Vrtcu Ptuj (čiščenje in
urejanje vrtca, saj je vrtec nemoteno opravljal dejavnost s polno kapaciteto, zato je bilo potrebno prostore vrtca vsaki dan sproti pospraviti, počistiti
in pripraviti za sprejem otrok), kar v navedenih stroških ni ovrednoteno. Zaposleni so sami opravili še manjše enostavnejše opleske, lepljenje plute,
selitev pohištva, ipd.
Zaradi dotrajanih klim v kuhinji vrtca in poslabšanih delovnih pogojev je bila nujna zamenjava naprav in instalacije s petimi novimi v skupnem
znesku 6.992,40 EUR.
Sredstva za vlaganja v opremo in prostor niso zajeta v ceni programov, zato jih mora zagotoviti lokalna skupnost namensko izven cene vzgojnovarstvenih storitev oz programov.
Pripravila: Lidija Radek
-
DO 7.5-01-04
23. seja MS, 19. 11. 2012
Pobudo št.: 220/23 – mag. Kristina Dokl: Mestna občina Ptuj naj v planske akte vključi in zagotovi financiranje porušitve doma krajanov v
Četrtni skupnosti Panorama in izgradnjo novega doma.
Odgovor: Glede na to, da se omenjena pobuda pojavlja prvič, jo lahko uvrstimo med Predloge prednostnih projektov za 2012-2018 (IRPMOP),
prav tako bomo v naslednjem letu glede na razpoložljiva sredstva, v sodelovanju s ČS Panorama pripravili projektno nalogo, ki nam bo podlaga za
pripravo projektne in investicijske dokumentacije, ki je podlaga za planiranje investicije in iskanja dodatnih sofinancerskih virov.
Odgovor pripravil: Robert Novak
Mag. Kristina DOKL je v imenu svetniške skupine DeSUS vložila pisno pobudo št. 220/23: Mestna občina Ptuj naj v planske akte vključi in
zagotovi financiranje porušitve doma krajanov v Četrtni skupnosti Panorama in izgradnjo novega doma.
Obrazložitev: Dom krajanov v Četrtni skupnosti Panorama je v zelo slabem stanju. Komisija za investicije v Mestni občini Ptuj je ugotovila, da so
vlaganja v sanacijo doma neupravičena, ker bi višina potrebnih sredstev za njegovo adaptacijo skoraj bila enaka sredstvom za novogradnjo. S
sanacijo zgradbe tudi ne bi dosegli želenih rezultatov. Če se ta pobuda sprejme, bi pridobili ustrezne prostore za potrebe krajanov v Četrtni
skupnosti Panorama.
Odgovor: Usmeritev svetniške skupine je glede na strokovne utemeljitve povsem na mestu. Vendar glede na usmeritve ZUJF se prioritetno
zagotavljajo sredstva za izvajanje temeljne dejavnosti z obstoječimi zmogljivostmi. Nove investicije se postavljajo v naslednje plansko obdobje, ko
bo potrebno tudi opredeliti prioritete glede na potrebe občanov.
Miroslav LUCI je dal pobudo št. 221/23, veza: članek v časopisu DELO, 8. 11. 2012, pod naslovom »Manjše bolnišnice bodo združene z
večjimi«: Čim prej se naj skliče Kolegij županov Sp. Podravja s člani Sveta zavoda Splošne bolnišnice Ptuj in vodstvom ptujske bolnišnice,
da javnosti predstavijo »prave« podatke in argumente o upravičenosti obstoja Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj.
Odgovor: Na zapisano v častniku Delo, o ukinitvi Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, je bilo govora na klavzuri stranke Desus na Ptuju, dne
24. 11. 2012. Župan dr. Štefan Čelan je jasno predstavil argumente proti taki obliki združevanja in racionalizacije, ki bi s sabo prinesla zmanjšanje
kakovosti zdravstvenih storitev, povečala oddaljenost, hkrati pa iz ptujskega prostora iztrgala bolnišnično dejavnost, ki je v tem prostoru prisotna že
150 let. Sestanka se je udeležil minister za zdravje Tomaž Gantar, ki je zagotovil, da ne bo prišlo do ukinjanja bolnišnice, je pa pričakovati večjo
specializiranost pri njenem strokovnem delu.
Tema ukinitve Splošne bolnišnice Ptuj je bila tudi na dnevnem redu 8. redne seje Kolegija županov Spodnjega Podravja, dne 3. 12. 2012. Na seji je
bila prisotna tudi Metka Petek Uhan, direktorica Zdravstvenega doma Ptuj, ki je povedala, da je o vsem seznanjena samo iz medijev in da o
načrtovanih spremembah, s strani ministrstva niso prejeli nobenih uradnih smernic in navodil. Prisotni župani in predstavniki občin Spodnjega
Podravja, ki so se tokratnega kolegija udeležili v velikem številu, so soglašali z argumenti proti kakršnim koli poskusom centralizacije in ukinitve
Splošne bolnišnice Ptuj. Kolegij županov Spodnjega Podravja je na tej točki sprejel sklep, da strokovne službe pripravijo skupna stališča z
argumenti proti ukinitvi Splošne bolnišnice Ptuj, ki bodo podpisana s strani vseh županov in posredovana na Ministrstvo za zdravje.
DO 7.5-01-04
Pripravil: Matej Gajser
Marjan KOLARIČ je dal pobudo št. 222/23: Župan in strokovne službe naj v imenu celotnega mestnega sveta, za javnost pripravijo
sporočilo, da vsi skupaj v Mestni občini Ptuj podpiramo gradnjo OŠ dr. Ljudevita Pivka. Potrebno pa je tudi jasno predstaviti, da to ni
projekt zgolj Mestne občine Ptuj, temveč je to skupen projekt vseh okoliških občin in države.
Obrazložitev: Javnosti je potrebno sporočiti, da izgradnja OŠ dr. Ljudevita Pivka ni problem zgolj Mestne občine Ptuj, ampak da je to širši problem
tudi države in vseh občin v regiji Sp. Podravja. Od občin, ki so zajete v tem projektu je potrebno pridobiti stališče o realizaciji tega projekta in s tem
seznaniti tudi splošno javnost.
Odgovor: Članek o izgradnji Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka bo objavljen v decembrski številki Ptujčana.
Pripravil: Boris Emeršič
Pobuda št.: 223/23 - Vlado Čuš: Za ureditev prometne varnosti v Mestni občini Ptuj, s poudarkom na:
-križišče pri naslovu Kicar 111, kjer otroci stojijo na odprtem
-poškodovano betonsko postajališče pri naslovu Kicar 118/b, katero pelje v nasprotni smeri in je dejansko neuporabno.
-prehod za pešce »pri Borovem«, ki je še zmeraj med nerešenimi in verjetno najbolj uporabljeni, je pa za voznike skoraj neviden in bi ga
morali takoj vsaj bolje opremiti z ustrezno signalizacijo.
Odgovor: Avtobusna postajališča se pri naslovu Kicar 118/b in 111 uredijo v skladu z razpoložljivimi sredstvi iz postavke 6478-Avtobusna
postajališča.
Prehod za pešce na državni cesti R1 2291417-Ptuj-Rogoznica pri Borovem se rešuje v sklopu ureditve križanj cest z železnico na odseku
Pragersko- Hodoš na t.i. sklopu B (prehodi od Ptuja do Ormoža). Po terminskem planu je začetek del predviden konec leta 2013 ali v začetku leta
2014 nam je bilo zagotovljeno iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor.
Odgovor pripravila: Mojca Horvat
Vlado Čuš je postavil vprašanji in podal pobudo:
Vprašanje št. 224/23: Ali pobude, dane na seji mestnega sveta v skladu z drugim odstavkom 18. člena Poslovnika sveta, obravnavajo tudi
delovna telesa mestnega sveta in če ne, zakaj ne?
Odgovor: V skladu z 22. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/07 in 17/09: v
nadaljevanju poslovnik) se vabilo za sejo sveta s predlogom dnevnega reda pošlje članom mestnega sveta po pošti 10 dni pred dnevom določenim
za sejo in še isti dan je gradivo dostopno na spletni strani mestne občine. Med gradivom so tudi odgovori na zastavljena svetniška vprašanja in
podane pobude iz prejšnje seje. V skladu z 18. členom poslovnika je ta točka predvidena za dnevni red redne seje mestnega sveta, lahko pa se
predsednik delovnega telesa mestnega sveta tudi odloči, da bo ta točka obravnavana na sami seji delovnega telesa.
Odgovor pripravila: Urška Fajt
DO 7.5-01-04
Vprašanje št. 225/23: Kdo je v občinski upravi pristojen, da pripravi odgovore na pobude in vprašanja svetniških skupin in svetnikov
posameznikov za objavo v javnem glasilu Ptujčan?
Odgovor: Odgovore na vprašanja in pobude svetnikov, ki so podani na sejah mestnega sveta, in se nato objavijo tudi v Ptujčanu, pripravljajo
uslužbenci Občinske uprave Mestne občine Ptuj, ki pokrivajo določena področja dela in so zanje pristojni.
Odgovor pripravila: Milena Turk
Vlado ČUŠ je v imenu Svetniške skupine Zeleni Ptuja vložil pobudo št. 226/23: Potrebno je urediti, da bodo na PeTV izjave podali vsi
predstavniki svetniških skupin, tudi svetniška skupina Zeleni Ptuja, ki predstavlja dobrih 8% volilnega telesa, saj bi morala PeTV
objavljati stališča vseh svetniških skupin.
Obrazložitev obeh vprašanj in pobude:
Zeleni smo dali že dve pobudi, da bi PeTV direktno prenašala seje mestnega sveta. Kolikor je seznanjen, odbori mestnega sveta te pobude za
direktni prenos sej sveta niso obravnavali; smo pa na pobudo dobili pisno pojasnilo referenta oddelka.
Prav tako v svetniški skupini menimo, da če lahko mediji, ki niso v občinski lasti, tako kot je to PeTV, objavljajo stališča vseh svetniških skupin,
potem bi bilo logično, da bi tudi PeTV objavljal stališča vseh svetniških skupin. To je potrebno sistemsko urediti.
Odgovor: Odločitev o prenosu sej mestnega sveta je poslovna odločitev vodstva svetniških skupin, z dejstvom, da se bodo zagotovila tudi potrebna
finančna sredstva. Po podatkih PeTV bi bilo potrebno zagotoviti naslednja sredstva:
- Oddaja o stališčih svetniških skupin: 1.500 EUR/mesec (cca. 160 EUR/svetniško skupino), ki bi trajala cca. 20 minut in zajema snemanje
predstavitve stališč svetniških skupin o problematiki, obravnavani na mestnem svetu, pripravo novinarskega besedila in vodenje oddaje,
postprodukcijo (montaža) oddaje in predvajanje oddaje 1x na mesec + cca. 10 ponovitev.
- Prenos sej mestnega sveta: 400 EUR/sejo (snemanje in prenos) + investicija v tehnično opremo za prenos: cca. 6000 EUR (enkraten strošek),
kar zajema prenos sej mestnega sveta s 3 kamerami, nakup in namestitev fiksne kamere z nosilcem na strop sejne sobe, povezavo signala s
studiem PeTV, video in audio mikser. Cena 400 EUR/sejo velja ob predpostavki, da seja traja 2 uri, vsaka nadaljnja ura znese dodatnih 100
EUR/uro.
Na PeTV bomo v bodoče omogočili sodelovanje svetniških skupin, ko bi se enkrat letno snemale oddaje pri podajanju pobud in predlogov
svetniških skupin, vendar časovno na osnovi volilnega izida glede na število svetnikov v mestnem svetu. Redni prenos sej pa bi pomenil povečane
finančne obveznosti.
Pripravil: Mag. Janez MERC
Pobudo št. 227/23: Za seje Kolegija župana z vodji svetniških skupin se naj pišejo zapisniki in se na ta način omogoči tudi svetniški skupini
Zeleni Ptuja, da sodeluje na sejah Kolegija župana.
Odgovor: Poslovnik v svojem 26. členu določa, da predlog dnevnega reda pripravi župan po posvetovanju z vodji svetniških skupin oz.
posameznimi člani sveta. Temu je namenjen Kolegij župana s svetniškimi skupinami, ki pa ni v poslovniku opredeljen kot delovno telo mestnega
DO 7.5-01-04
sveta. Svetniškim skupinam je omogočeno, da sodelujejo na sejah kolegija, saj se vabilo posreduje vsem vodjem svetniških skupin, predsednikom
četrtnih skupnosti, vodjem oddelkov občinske uprave ter direktorju občinske uprave.
Odgovor pripravila: Urška Fajt
Mirko Vamberger je podal pobude.
Pobuda št. 228/23: Predstavnike Mestne občine Ptuj v svetih zavodov se naj pred udeležbo na seji sveta zavoda ustrezno informira s stališči
Mestne občine Ptuj do dotične problematike.
Odgovor: Predstavniki ustanoviteljice v svetih zavodov lahko pridobijo informacije o aktualnih dogodkih in o stališčih Mestne občine Ptuj na
spletni strani mestne občine www.ptuj.si . Aktualni dogodki so objavljeni na prvi strani pod rubriko Novosti in obvestila, pod zavihkom Mestna
občina – Mestni svet pa so objavljena vsa gradiva za seje mestnega sveta ter vsi zapisniki mestnega sveta ter delovnih teles mestnega sveta. Prav
tako se občane informira o dogajanjih v Mestni občini Ptuj preko elektronskih sporočil, E-novic in občinskega glasila Ptujčan, sprejeti akti Mestne
občine Ptuj pa so objavljeni v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj. Dodatne informacije in pojasnila lahko člani svetov zavodov dobijo pri
uslužbencih Občinske uprave Mestne občine Ptuj, ki pokrivajo določena področja dela in so zanje pristojni.
Odgovor pripravila: Urška Fajt
Pobuda št. 229/23: V Poslovniku mestnega sveta je potrebno natančno opredeliti iztek časovno opredeljenih rokov, npr. do 24. ure.
Odgovor: V zvezi z opredeljenimi roki v poslovniku (npr. posredovanje vabila, vložitev amandmaja, itd.) pojasnjujemo, da se morajo posamezni
dokumenti, ki so vezani na roke, predložiti do izteka dneva, ki je določen kot zadnji dan roka (to je do 24.00 ure), v kolikor v posameznem pozivu
ali razpisu ni drugače določeno. Kot takšen primer navajamo posredovanje pozivov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, kjer
četrti odstavek 58. člena poslovnika določa, da predloge možnih kandidatov za posamezne kadrovske rešitve na pisni poziv komisije predlagajo
predlagatelji v odprtem roku. V primeru, da ne gre za javni razpis, se rok za vložitev kandidatur določi s sklepom komisije oz. ga v pozivu določi
predsednik komisije.
Odgovor pripravila: Urška Fajt
Pobuda št. 230/23, veza pisni odgovor Oddelka za NJS na vprašanje št. 219/22: Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj naj opravi pregled
stroškov v Vrtcu Mačice po predloženi specifikaciji in za mestni svet pripravi poročilo o opravljenem nadzoru.
Odgovor: Pobudo bomo skupaj s postavljenem vprašanjem št. 219/22 ter pripravljenim odgovorom Oddelka za negospodarske javne službe
posredovali predsedniku Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj.
Pripravila: Urška Fajt
Mirko VAMBERGER je dal pobudo 230/23, veza pisni odgovor Oddelka za NJS na vprašanje št. 219/22: Nadzorni odbor Mestne občine
Ptuj naj opravi pregled stroškov v Vrtcu Mačice po predhodni specifikaciji in za mestni svet pripravi poročilo o opravljenem nadzoru.
DO 7.5-01-04
Obrazložitev: Vprašanje je na 22. seji sveta postavil zato, ker ocenjuje, da se morajo stvari delati transparentno. Specifikacija stroškov za obnovo
Vrtca Mačice in njena obrazložitev ne vzdržita strokovne presoje (strokovna presoja pomeni, da v ceni materiala, ki jo ponudi pleskar, je
maksimalno 29 % cene vrednosti materiala).
10.161,60 EUR porabljenih za plačilo materiala ne vzdrži strokovne presoje. Ugotavlja, da smo skoraj 10.000,00 EUR plačali za material
(pleskarska dela Goričana so 2,4 EUR/m² in če gre za 2.000 m² x 2,4 EUR/ m² dobimo komaj 4.400 EUR; če dodamo še pleskanje stavbnega
pohištva vse skupaj znese 11.000 EUR in tako ne more biti 10.000 EUR samo za material).
Tudi strošek za drobni material v znesku 8.281,23 EUR je pretiran glede na stroške pleskanja za 2000 m²…, te zadeve enostavno ne gredo skupaj.
Odgovor: Pri obravnavi pisnega odgovora Oddelka za negospodarske javne službe na vprašanje št. 219/22, zvezi z realizacijo sanacijskih del v
vrtcu Mačice, Mirko Vamberger predlaga, da Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj opravi pregled stroškov v vrtcu po predloženi specifikaciji in
pripravi poročilo o opravljenem nadzoru.
Pobudo je izpostavil zato, ker ocenjuje, da se morajo stvari delati transparentno, specifikacija stroškov za obnovo in njena obrazložitev, ki jo je
pripravil Oddelek za NJS, pa ne vzdržita strokovne presoje. Prepričan je, da je strošek porabljenih sredstev za pleskarska dela previsok, oziroma
delo precenjeno. Prav tako meni, da je previsok strošek porabljenega materiala za dela, ki so jih sami opravili zaposleni v Vrtcu Ptuj.
Na osnovi dokumentacije oziroma specifikacije opravljenih del za obnovo vrtca Mačice (pleskarska in ostala dela) daje Oddelek za NJS dodatna
pojasnila:
Od prispelih ponudb je bil kot najugodnejši izvajalec pleskarskih del izbran SPING – Viljem Kramberger, s.p., ki je posredoval najcenejšo ponudbo
za izvedbo (19.731,26 EUR).
Iz popisa izvršenih del je razvidno, da je bilo:
- prepleskanih 1.701,20 m2 sten in stropov z disperzijsko jupol barvo s predhodnim kitanjem, izolacijo madežev in pripravo podlage po ceni 2,80
EUR/m2, kar znaša 4.763,36 EUR (brez DDV)
- izvršen oplesk stavbnega pohištva v izmeri 740,53 m2 z visoko pokrivno barvo za les s predhodnim odstranjevanjem odstopajoče barve, delnim
kitanjem in pripravo podlage po ceni 10,60 EUR/m2, oziroma 7.849,62 EUR (brez DDV),
- izveden oplesk stavbnega pohištva s tankoslojno lak lazuro beltop s predhodno pripravo podlage v izmeri 310,70 m 2 po 6,60 EUR/m2, v
skupnem znesku 2.050,62 EUR (brez DDV),
- opravljen oplesk sten v izmeri 317,70 m2 z DOM FLOK barvo na hodnikih in avli, po ceni 5,60 EUR/m2, v skupni vrednosti 1.779,12 EUR
(brez DDV).
Od skupnega zneska izvršenih del v vrednosti 16.442,72 EUR (z DDV 19,731,26 EUR) znaša zahtevek za plačilo 10.161,60 EUR, razlika
9.569,64 EUR pa je poklon ptujskih pleskarjev (g. Kramberger, g. Goričan je bil podizvajalec).
Poleg stroškov dela in materiala, ki so ga donirali ptujski obrtniki, so opravili zaposleni v Vrtcu Ptuj preko 4.000 ur prostovoljnega dela
(čiščenje in urejanje vrtca), kar v navedenih stroških ni ovrednoteno. Zaposleni so sami opravili še manjše enostavnejše opleske, lepljenje plute,
selitev pohištva, ipd. Stroški za drobni material, ki je znašal 8.281,23 EUR (z DDV), se nanaša na:
- nakup plute in lepila – 796,63 EUR,
- DULUX stenske barve - 159,96 EUR,
DO 7.5-01-04
- iverne plošče, vijaki, letve - 82,13 EUR,
- čiščenje (ČIS-TEAM) - 288,00 EUR,
- spone, aparat za keramične ploščice, lepilo za ploščice – 98,06 EUR
- pod- gumeni, trak zaščitni, lepilni 791,77 EUR
- drobni material za garderobo, kopalnico, čopiči, pene, matice, spone, … - 1.578,82 EUR
- iverne plošče – 82,88 EUR
- lepila – 109,15 EUR
- svedri, elektrode, spojke, tesnila, …- 2.208,57 EUR
- letve – 86,59 EUR
- barve, sponke, spreji, … – 844,28 EUR
- čopiči, barve, tesnila, spojke, … – 1.154,39 EUR.
Na Oddelku za NJS je možen vpogled v vso dokumentacijo (predračuni, računi) za nabavljeni material in opravljena dela v vrtcu Mačice.
Navedeno obrazložitev smo posredovali tudi Nadzornemu odboru Mestne občine Ptuj.
Pripravila: Lidija Radek
DO 7.5-01-04
24. seja MS, 17.12.2012
Pobudo št.: 231/24 - Stanislav BRODNJAK:
V proračun Mestne občine Ptuj za leto 2013, v Prednostne projekte Mestne občine Ptuj za obdobje 2012-2018 in v Načrt razvojnih
programov 2013-2016 se naj med prednostne naloge uvrsti preplastitev in sanacija Ulica Jožefe Lackove in njenih priključkov.
Predlaga, da se planirana sredstva za Rondo v Puhovi ulici namenijo za pripravo projektne dokumentacije in prvo fazo sanacije Ulice
Jožefe Lackove.
Odgovor: Izdelana je idejna zasnova (IDZ) ureditve ulice Jožefe Lacko in Vodove ulice. Iz pridobljenih projektnih pogojev je razvidno, da je
potrebna rekonstrukcija vseh komunalnih vodov (vodovod, ločiti meteorno in fekalno kanalizacijo, zamenjati JR, na novo položiti kable NN, rešiti
zaledne vode…), predvidena širina ceste z muldo in pločnikom je 6,75 m. Projektanti Lineal d.o.o. označujejo cesto za malo prometno. Gre za
rekonstrukcijo v dolžini cca 1000 m (brez Vodove ulice), kar ocenjujemo na 650.000,00 EUR. Razpolagamo tudi z velikostjo predvidenih posegov
na posamezna zemljišča, s katerimi se morajo strinjati vsi lastniki zemljišč. V ocenjeni vrednosti niso predvideni odkupi zemljišč.
Aktivnosti pri opredeljevanju prednostih projektov v okviru IRPMOP so se izvajale od novembra
2011 do oktobra 2012. Zadnje štiri mesece se je izvajalo usklajevanje glede prednostnih projektov, nato se je izvedla anketa (v mesecu oktobru), po
kateri, pa nismo več dopolnjevali projekte, ampak so ostali takšni, kot so bili potrjeni v okviru ankete, saj smo zadnja dva meseca pripravljali
prioritete in vrstni red projektov glede na rezultate ankete.
Kot ugotavljate rekonstrukcija ulice Jožefe Lacko ni med prednostnimi projekti IRPMOP, prav tako v proračunu 2013 ni dovolj sredstev za
rekonstrukcijo.
V proračunu za leto 2013 kredita za investicije ni predvidenega (g. Kenda), odplačila kredita se planirajo v C-računu, ne na posamezni postavki.
Glede na navedeno in ostale pobude (preplastitev, enosmerni promet) predlagamo usklajevalni sestanek na oddelku GIK-a s predstavniki ČS in
posameznimi svetniki, da se dogovorimo o aktivnostih glede na realno stanje proračuna oz. o izdelavi prometne študije za spremembo prometnega
režima - enosmerni promet.
Odgovor pripravila: Marijana Nikšič Zorko
Pobudo št.: 232/24 - Dejan KLASINC ZA UREDITEV TALNIH OVIR:
Pristojne občinske službe naj proučijo možnosti, da se pred prehodom za pešce na Raičevi ulici pri vrtcu Narcisa postavijo talne ovire .
Odgovor: Prehod za pešce pri vrtcu Narcisa je na državni cesti R3 710/1292-Maribor-Vurberg-Ptuj stacionaže 24 116 m in je potrebno pridobiti
soglasje DRSC, zato smo poslali dopis z prošnjo za pridobitev soglasja za namestitev hitrostne ovire z vrisanim prehodom za pešce, na DRSC RS,
Prometno tehnični sektor, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, z dne 21.12.2012.
Odgovor pripravil: Ivan Stopajnik
DO 7.5-01-04
Pobudo št.: 233/24 - Branko Brumen:
Mestni svet Mestne občine Ptuj naj od Slovenskih železnic zahteva, da na obeh straneh železniške proge od mostu preko reke Drave do
Železniške postaje Ptuj v letu 2013 postavi protihrupne ograde.
Odgovor: Mestna občina Ptuj je od leta 2006, ko so bile s strani SOU podane smernice za izdelavo Državnega lokacijskega načrta za rekonstrukcijo
in elektrifikacijo železniške proge Pragersko – Hodoš redno podajala ugovore in pripombe na državni lokacijski načrt. Že v smernicah je podano, da
je potrebno poskrbeti za ukrepe za zmanjšanje emisij hrupa v okolje. V letu 2008 so bile podane pripombe na dopolnjen osnutek državnega
prostorskega načrta, v katerih izrecno lokacijsko zahtevamo izgradnjo aktivne protihrupne zaščite. V oktobru 2008 smo podali ugovor na stališča do
pripomb in predlogov, kjer vztrajamo na protihrupnih ograjah tudi vzdolž Osojnikove in Rogozniške ceste. V letu 2009 smo podali mnenje k
predlogu državnega prostorskega načrta v katerem ugotavljamo, da so bile smernice v večini upoštevane. Aktivna protihrupna zaščita je predvidena
za zaščito stanovanjskih hiš Ob železnici, Ob Čučkovi ulici do Ormoške ceste, ob Špindlerjevi ulici ter na nasprotni strani celo naselje od Natašine
poti do Čarmanove in Kokolove ulice. Pasivna zaščita se bo preverjala za posamezne stanovanjske hiše ( v križišču Ob železnici in ulici Na postajo6 hiš, posamezni objekti ob Čučkovi in Rogozniški cesti). Vpogled v projekt je na razpolago na oddelku GIK-a. Protihrupna zaščita bo izvedena z
rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge Pragersko-Hodoš, kar je odvisno od terminskih planov države.
Odgovor pripravila: Marijana Nikšič Zorko
Helena Neudauer je dala pobudo št. 234/24: Dopis Janka Gabrovca, Potrčeva cesta 13, Ptuj in dopise s podobno vsebino naj v bodoče
obravnava Komisija za vloge in pritožbe, ki je po 68. členu Poslovnika sveta pristojna za reševanje takih zadev.
Odgovor: Navedeno problematiko bo obravnavala Komisija za vloge in pritožbe na svoji prvi seji, 14. 1. 2013.
Vlado Čuš je dal pobudo št. 235/24: Pobude in vprašanja za točko dnevnega reda seje mestnega sveta naj v skladu s poslovniškimi določili
obravnavajo tudi matični odbori, da do njih zavzamejo ustrezno stališče.
Obrazložitev: Vprašanje Zelenih št. 224/23 na 23. seji sveta z dnem 19. 11. 2012 je bilo v smislu, da se v skladu s Poslovnikom sveta, pobude in
vprašanja obravnavajo tudi na delovnih telesih mestnega sveta (odborih in komisijah). Jasno moramo vedeti, da so pobude, ki jih dajemo svetniki in
svetnice v bistvu rezultat odziva občanov Ptuja na njihove probleme in ne odstopa od jasnega poslovniškega določila, da pobude in vprašanja
obravnava matični odbor in zavzame do njih stališče.
Zeleni smo dali tudi konkretno pobudo št. 110/9 na 9. seji sveta, 18. 7. 2011, ki je vsebovala 20 predlogov, od katerih večina izpolnjuje kriterije
možne rešitve takoj in dali smo tudi pobudo, da se o tem zavzame stališče na odborih in, da se na prvi naslednji seji mestnega sveta o tem
razpravlja. Teh pobud, tudi drugih svetniških skupin, je bilo veliko. Od takrat do danes se glede na našo pobudo in konkretnih predlogov ni zgodilo
nič. Pričakujemo, da se bo to zgodilo in, da odbori do tega problema in do te problematike zavzamejo jasna stališča.
Odgovor: Ponovno odgovarjamo, da je v skladu z 18. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj,
št. 12/07 in 1/09), točka Pobude in vprašanja članov sveta, predvidena kot posebna točka dnevnega reda na vsaki redni seji mestnega sveta.
Tudi delovna telesa mestnega sveta imajo na rednih sejah delovnih teles predvideno točko za pobude, vprašanja in informacije, pri kateri lahko člani
delovnih teles zastavijo vprašanja. Odgovore na vprašanja dobijo ustno na sami seji ali pisno do naslednje seje delovnega telesa.
DO 7.5-01-04
V zvezi s podano pobudo št. 110/9 zastavljeno na 9. redni seji mestnega sveta, 18. 7. 2011:»Na dnevni red redne ali izredne seje se naj uvrsti
problematika mestnega jedra, potrebni ukrepi in nabor kratkoročnih ukrepov za revitalizacijo mestnega jedra,« je bil podan odgovor s strani
Oddelka za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo.
V navedenem odgovoru so podali obrazložitev, da je večina ukrepov za revitalizacijo starega mestnega jedra predlaganih v pobudi, zajetih v
strateškem načrtu ADHOC, ki ga je Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejel na 41. redni seji dne 19. 7. 2010. K temu dodajamo, da je navedeno
problematiko obravnavalo vseh šest odborov ter Statutarno pravna komisija.
Pripravila: Urška Fajt
Pobudo št.: 236/24 – Vlado Čuš:
Strokovne službe občinske uprave naj pripravijo odgovor na vprašanja obrtnikov in podjetnikov v starem mestnem jedru, zakaj ne veljajo
enaki pogoji za vse ponudnike storitev na prireditvah in sejmih v mestu. Trgovci in gostinci, ki so v mestnem jedru ter ostali ponudniki
drugih storitev, morajo biti v enakovrednem položaju s tistimi, ki pridejo svoje storitve ponujati v mesto za en dan. Pojasni se naj, na
kakšen način se določa, kje bo postavljena stojnica katerega ponudnika v času prireditev in sejmov v mestu.
Odgovor: Mestna občina Ptuj je organizator ali soorganizator večjih tradicionalnih in drugih manjših prireditev javnega pomena, kot so
Kurentovanje, Spoznavajmo države EU, Tek partnerskih mest, Ptujska poletna noč, prireditve ob svetovnem dnevu turizma, Martinovanje, Božičnonovoletni sejem Ptujska pravljica, Silvestrovanje na prostem. Dovoljenje za izvedbo posamezne prireditve pridobi organizator na Upravni enoti
Ptuj.
Nekatere od zgoraj naštetih prireditev vključujejo tudi gostinsko ponudbo, prodajo izdelkov, promocijske aktivnosti in drugo. Ponudnike izbere
organizator prireditve, ki jim tudi izda soglasje, v katerem navede, da ponudniki izvajajo storitve (gostinska ponudba, prodaja, promocija,…) v
okviru točno določene prireditve na določeni lokaciji.
Pri nekaterih prireditvah, ki ob kulturnih in zabavnih dogodkih na prireditvenem odru, vključujejo tudi storitveno dejavnost, je možno v ponudbo
vključiti več ponudnikov, pri nekaterih pa manj. Koliko jih lahko vključimo je odvisno od razpoložljivega prostora, ki ga potrebujemo za osnovno
izvedbo posamezne prireditve. Ob tem pa moramo seveda upoštevati tudi vse ostale pogoje za izvedbo prireditve, kot so proste interventne poti in
drugo. Sam Mestni trg je za izvedbo prireditev ravno iz tega logističnega vidika tudi manj primeren. Tako je zelo težko v samo prireditev vključiti
večje število ponudnikov. Kot dobra lokacija za izvedbo prireditev se je ob letošnjem Martinovanju izkazal prostor mestne tržnice.
Pri vseh večjih tradicionalnih prireditvah javnega pomena, sta kot ponudnika večinoma vključena gostinca, ki imata gostinske lokale na Mestnem
trgu. Če je prostor še za kakšnega gostinca, ponudimo prostor gostincem preko Sekcije gostincev pri Območni obrtno podjetniški zbornici Ptuj.
Tako je pri Kurentovanju in Silvestrovanju. Tudi pri izvedbi Martinovanja smo vse do letos, ko smo prireditev prestavili na mestno tržnico, ob
vinogradnikih in vinarjih, prostor namenili še gostincema iz Mestnega trga. Letos so bili v Martinovanje, ki se je izvajalo na mestni tržnici,
vključeni samo vinogradniki in vinarji.
Prireditev Ptujska poletne noč je zabavna prireditev ob občinskem prazniku, v katero je vključenih veliko ponudnikov (gostinci, hotelirji,
prodajalci,…) iz Mestne občine Ptuj, saj prireditev poteka na številnih lokacijah po centru mesta.
DO 7.5-01-04
Pri letos prvič izvedenem Božično-novoletnem sejmu Ptujska pravljica, smo imeli ob pestrem kulturno zabavnem programu, tudi bogato sejemsko
ponudbo v desetih ličnih lesenih hišicah. Prostor smo namenili predvsem prodaji izdelkov (med, dobrote slovenskih kmetij, domača in umetna obrt,
nakit, darilni program in drugo) ter predstavitvam društev in humanitarnim organizacijam. Gostinska ponudba se je izvajala samo v dveh hišicah od
desetih, saj je bil sejem prvenstveno namenjen prodaji. Ponudnika sta bila izbrana preko Sekcije gostincev pri Območni obrtno podjetniški zbornici
Ptuj, iskali pa smo gostinca s pripravo lastne hrane. Kavarna Evropa se je s ponudbo prireditvi pridružila na svoji lokaciji (terasi).
Pri nekaterih prireditvah se na podlagi prošnje, kot ponudnika vključi tudi Kmetijo Vaupotič Cestnik, ki se ukvarja z vinogradništvom in
vinarstvom. Tako je bilo tudi letos ob Božično-novoletnem sejmu Ptujska pravljica. Navedeni ponudnik je bil eden redkih, ki je bil pripravljen imeti
stalno ponudbo tudi v manj primernih vremenskih razmerah, predvsem v zimskih razmerah ob Kurentovanju, zato mu prostor kdaj namenimo tudi
ob kakšni drugi prireditvi.
Ob tradicionalnih sejmih (Jurijev, Ožbaltov in Katarinin sejem) se prodajalci in drugi ponudniki storitev vključujejo preko upravljavca sejmov
Javnih služb Ptuj d.o.o..
V starem mestnem jedru se izvajajo še številne druge prireditve, ki jih ne organizira in financira občina, vključujejo pa tudi gostinsko ponudbo. Pri
teh prireditvah Mestna občina Ptuj na izbor ponudnikov nima vpliva.
Odgovor pripravila: Klavdija Petek

Similar documents