vzgojni načrt osnovne šole alojzija šuštarja

Comments

Transcription

vzgojni načrt osnovne šole alojzija šuštarja
O
VZGOJNI NAČRT
OSNOVNE ŠOLE
ALOJZIJA ŠUŠTARJA
Oktober, 2009
Šentvid nad Ljubljano
z zavod sv. Stanislava
Osnovna šola o Alojzija Šuštarja
Šola tisočerih talentov
Preambula
Naša šola je prostor, kjer želimo živeti skupaj, biti navzoči drug za drugega in se podpirati v odnosu
z Bogom.
Človek ni le telesno in duševno, temveč tudi duhovno bitje. Želimo podpirati duhovni razvoj otrok,
da bi prišli do odgovorov na najpomembnejša življenjska vprašanja.
Šola naj bi postala okolje, v katerem živimo krščanske in občečloveške vrednote. Spoštljiv, iskren in
odkrit odnos do drugih je pogoj, da lahko človek doživlja srečo in zadovoljstvo in se odpira za Boga.
Skupaj soustvarjamo in smo odgovorni za počutje vseh na šoli. Trudimo se živeti po
svetopisemskem načelu: Česar ne želiš, da bi drugi storili tebi, tudi ti njim ne stori in kar želiš, da
bi drugi storili tebi, tudi ti stori drugim.
2
Osnovna šola o Alojzija Šuštarja
Šola tisočerih talentov
Cilji vzgoje
Z vzgojo na OŠ Alojzija Šuštarja želimo doseči, da bi učenci:
 spoznali svojo enkratnost;
 odkrili in razvijali svoje sposobnosti;
 se veselili življenja in našli svoj smisel v njem;
 vestno opravljali svoje poslanstvo;
 prevzeli odgovornosti za vsa svoja dejanja;
 skrbeli za svoje zdravje in zdravje drugih;
 sprejemali drugačnost soljudi in spoštovali njihove pravice in prepričanje;
 razvili občutek za nesebično pomoč in dobrodelnost ter služenje sočloveku in stvarstvu;
 se znali vživeti v mišljenje in čustvovanje drugih (empatija) in se veseliti in žalostiti z drugimi
(sočustvovanje);
 konstruktivno reševali probleme;
 prepoznali načelo dostojanstva vseh ljudi, pa tudi živali, rastlin in drugih živih bitij;
 razvili občutek za lepo v naravi in delih človeških rok (estetika);
 se seznanili s krščansko vero, njeno tradicijo in vrednotami;
 začutili vrednost verskega življenja in izkušnjo osebnega Boga;
 ljubili domovino in spoštovali druge narode.
Pravila lepega vedenja
V šoli, zunaj šole in doma se držimo napisanih in nenapisanih pravil lepega vedenja. Učitelji,
vzgojitelji in starši se bomo trudili, da bo čim več pravil prešlo med nenapisana pravila, ki jih
poznamo kot dobre navade.
Smo spoštljivi:
 V šoli se pozdravljamo s pozdravi » Dobro jutro«, »Dober dan«.
 Učitelje vikamo in zaposlene nazivamo z gospod učitelj, gospa učiteljica, gospa ravnateljica,
gospod hišnik, gospa kuharica,….
 Smo prijazni in si prizadevamo za dobro počutje vsakega.
 Pogovarjamo se spoštljivo in ne kričimo.
 Drugim ne storimo tistega, česar ne želimo, da drugi storijo nam.
 V kapeli se vedemo spoštljivo.
 Po hodnikih hodimo umirjeno, brez tekanja, prerivanja in nasilnega vedenja.
 Pred kosilom se zahvalimo za hrano. S hrano ravnamo spoštljivo.
Smo redoljubni:
 K pouku prihajamo točno. Če zamudimo pouk, se opravičimo učitelju.
 Redno prinašamo šolske potrebščine, pišemo domače naloge in opravimo tudi druge
obveznosti in dolžnosti, ki jih naroči učitelj.
 Skupaj z reditelji in učitelji skrbimo za red v razredu in povsod na šoli.
 Pred jedjo si umijemo roke.
 Pri malici sedimo za mizo in jemo nad prtičkom. Ostanke hrane odnesemo na za to
pripravljeno mesto ali damo v vrečko in pospravimo v torbo. Malicamo le v dogovorjenem
času in prostoru.
 Hrano smemo prenašati po šoli le, če je pospravljena v vrečki ali v torbi.
 Odpadke zbiramo ločeno.
3
Osnovna šola o Alojzija Šuštarja
Šola tisočerih talentov


Na stranišču pazimo na red in čistočo. S papirjem, vodo, elektriko ravnamo varčno.
Po pouku razred pospravimo.
Smo odgovorni:
 Pomagamo sošolcem in sošolkam, ki so v težavah in potrebujejo našo pomoč.
 Če opazimo sošolca, ki se obnaša neprimerno ali dela škodo, ga opozorimo. Če opozorilo ne
zaleže, prosimo za pomoč učitelja.
 Vse probleme rešujemo sproti. Če imamo težavo, se posvetujemo z učiteljem.
 Pri pouku sodelujemo in sledimo navodilom učitelja. Učenca, ki pri pouku ovira delo
sošolcev in učitelja, lahko učitelj pospremi na razgovor k svetovalni delavki ali k
ravnateljici. Zamujeno uro učenec nadoknadi v dogovoru z učiteljem.
 Skrbno ravnamo z vsemi dobrinami.
Vzgojne dejavnosti šole
Vzgojne dejavnosti oblikujejo šolsko okolje, v katerem se učenci počutijo varne, sprejete, so
uspešni, ustvarjalni, iniciativni in svobodni z upoštevanjem omejitev, ki jih postavlja skupnost.
Preventivne in proaktivne dejavnosti na OŠ Alojzija Šuštarja obsegajo:
 Spodbujanje spoštovanja med učenci, starši in strokovnimi sodelavci šole ter ravnateljico.
 Razvijanje občutka varnosti, zaupanja in sprejetosti.
 Sprejemanje drugačnosti, prilagajanje skupini, odprta komunikacija zagovarjanje svojega
mnenja.
 Oblikovanje šolskih dogovorov o temeljnih vrednotah skupnega življenja in načinih ravnanja
(npr.: pravila lepega vedenja, hišni red).
 Seznanjanje učencev s hišnim redom in hišnimi pravili.
 Podpis razrednega dogovora o temeljnih vrednotah skupnega življenja in načinih ravnanja.
 Graditev skupnosti na družinskih dnevih.
 Aktivno vključevanje učencev v načrtovanje, izvajanje in vrednotenje učenja in dela v skladu
z njihovimi zmožnostmi.
 Sprotno obravnavanje različnih življenjskih problemov vrstnikov in odraslih in usposabljanje
za uspešno reševanje le-teh v jutranjem krogu, pri razrednih urah in drugih oblikah pouka.
 Navajanje na procese samovrednotenja, samokontrole in sprejemanja odgovornosti ter
razvijanje notranje discipline.
 Vodenje mape Moja pot.
 Teden otrokovih dolžnosti (poleg že uveljavljenega tedna o otrokovih pravicah).
 Krepitev zdrave samozavest in razvijanje dobre samopodobe.
 Izvajanje dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole, starše in širšo skupnost
(dobrodelne, humanitarne, čistilne in zbiralne akcije, obiski v domu upokojencev,
zapornikov, brezdomcev, invalidov, prireditve, razstave, obeleževanje svetovnega dneva
hrane, revščine, pismenosti, jezikov, zdravja itd.).
 Spodbujanje dobrodelnosti v smislu svetopisemskega načela: Delaj na skrivnem, in Bog, ki
vidi na skrivnem, ti bo povrnil.
 Poudarjanje zglednega vedenja učencev ter pogovori o takem vedenju.
 Ustanovitev šolskega arlamenta.
 Ravnanje v skladu z načelom: »Moja svoboda ima meje, kjer se začne svoboda drugih.«
 Molitev pred poukom, pred obedi in ob posebnih priložnostih;
 Vzgoja za evangeljske in občečloveške vrednote.
4
Osnovna šola o Alojzija Šuštarja
Šola tisočerih talentov













Pogovori v jutranjih in opoldanskih krogih.
Veseliti ob uspehih in veselju drugih.
Vzgoja za ustrezno in pravočasno reševanje medsebojnih težav in sporov.
Spodbujanje prostovoljnega dela učencev.
Spodbujanje medsebojne učne pomoči.
Urjenje v »vrlini tedna«.
Razvijanje spoštljivega odnosa do hrane in drugih dobrin.
Vključevanje staršev v življenje in delo šole preko formalnih in neformalnih oblik
sodelovanja.
Srečanja za starše o aktualnih vzgojnih temah.
Organiziranje Šole za starše.
Izobraževanje učiteljev in staršev za kvalitetno in odgovorno vzgojo.
Povabilo k molitvi učiteljev za otroke in otrok ter njihovih družin k molitvi za učitelje.
Nabiralnik za predloge, pohvale, kritike, pobude.
Učitelji si prizadevajo, da v vsakem otroku odkrijejo sposobnosti, ki jih ima in ga spodbujajo, da
jih razvija.
Učitelji se izogibajo kritiziranju, obtoževanju, pritoževanju, sitnarjenju, grožnjam, kaznovanju in
podkupovanju. Namesto tega podpirajo, spodbujajo, poslušajo, sprejemajo, zaupajo, spoštujejo,
se dogovarjajo.
Svetovanje in usmerjanje
Usmerjanje in svetovanje se izvaja v okviru razrednih ur, timskih sestankov, ob sprotnem
reševanju problemov in drugih priložnostih. Posebno vlogo pri tem imajo svetovalni delavci.
Svetovanje in usmerjanje je namenjeno učencem pri reševanju težav, ki so povezane z njihovim
razvojem, s šolskim delom, z odnosi z vrstniki in odraslimi, z razvijanjem samopodobe in
prevzemanjem odgovornosti. Usmerjanje in svetovanje bo potekalo v času šolskih obveznosti (ure
oddelčne skupnosti) ali v času izven urnika (pogovorne ure učiteljev, šolska svetovalna služba), za
kar se bomo dogovarjali s starši sprotno za vsak primer posebej. Svetovanje in usmerjanje, ki bo
potekalo v obliki pogovora med delavci šole in učenci, zadeva šibkosti ali težave v otrokovem
šolskem funkcioniranju, odnose z vrstniki in enkratne ali občasne kršitve šolskega reda. To delo
izvajajo za to usposobljeni strokovni delavci v sodelovanju z razrednikom.
Pohvale, priznanja, nagrade
Pohvale, priznanja in spodbude so pomemben element pri utrjevanju pozitivne samopodobe in
zaupanja vase. So učinkovit pripomoček za utrjevanje pozitivnih vedenjskih vzorcev otrok in
obveščanja staršev o njihovih dosežkih. Primerne so za velike in pomembne dosežke kot tudi za
drobne napredke.
Pohvale so ustne ali pisne. Kadar se učenec ali več učencev izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali
kratkotrajni aktivnosti, je ustno pohvaljen. Pisne pohvale pa prejmejo učenci za posebne dosežke,
za izkazovanje dobrih navad ali izredno prizadevnost skozi celo leto ali več let. Pohvale in priznanja
podeljuje lahko razrednik, mentor interesne dejavnosti, ravnatelj, direktor ali nadškof. Učenci, ki
prejmejo priznanje ravnateljice, direktorja ali nadškofa, so vpisani v zlato knjigo OŠ Alojzija
Šuštarja.
Podeljevanje pohval in priznanj je natančneje opredeljeno s posebnim pravilnikom šole.
5
Osnovna šola o Alojzija Šuštarja
Šola tisočerih talentov
Učenci so lahko tudi nagrajeni. (Nagrade so knjige, šolski pripomočki in ogled kulturne ali športne
prireditve.) Vrsto nagrade za posameznega učenca določi ravnateljica v sodelovanju z
razrednikom oz. mentorjem.
Kadar se kršijo pravila
Vsako vedenje, ki ni v skladu s splošnimi pravili in pravili šole ter lepega vedenja, zahteva odziv.
Neustrezno vedenje ali dejanje kaže, da otrok ne obvlada ali ne razume določenih pravil. Kot
vzgojna ustanova takemu otroku pomagamo, da usvoji manjkajoča znanja in veščine z našo
pomočjo.
Ena od pomembnih oblik vzgojnega ukrepanja je poravnava škode (restitucija), ki omogoča
učencu, ki je s svojim ravnanjem povzročil materialno ali moralno škodo drugemu, skupini ali šoli,
da to popravi. Učenec se v postopku poravnave sooči s posledicami svojega ravnanja, sprejme
odgovornost za takšno ravnanje in poišče načine, s katerimi svojo napako popravi oziroma se z
oškodovancem dogovori za načine poravnave. V nasprotju s kaznovanjem gre v tem primeru za
pozitivno reševanje problemov.
V postopku poravnave ukrepi niso vnaprej določeni, potrebno jih je smiselno povezati s
povzročeno psihološko, socialno ali materialno škodo. Povzročitelj škode se mora potruditi, da
poišče rešitev, ki jo oškodovanec sprejme kot primerno nadomestilo za povzročeno škodo.
Strokovni delavci predvsem spodbujajo, usmerjajo in spremljajo proces poravnave. Ta je končan,
ko oškodovanec potrdi, da je zadovoljen s poravnavo in ko povzročitelj tako na čustvenem kot
miselnem nivoju sprejme svoje ravnanje kot nekaj, kar je dolžan storiti, če je pred tem z
nepremišljenim ravnanjem povzročil kakršnokoli škodo in pri poravnavi tudi čuti določeno
zadoščenje.
Vzgojni postopki in ukrepi pri lažjih kršitvah
Strokovni delavec, pri katerem je do lažje kršitve prišlo, najprej učenca opozori, če opozorilo ne
zaleže, učencu izreče ustni opomin in ga po potrebi presede, v nadaljevanju učenca vpiše v
dnevnik in o tem obvesti razrednika, ki se z učencem pogovori (poravnava). Če je učenec že 2x
vpisan v dnevnik in se po prvem pogovoru z razrednikom njegovo vedenje ni izboljšalo, razrednik
učenca ponovno pokliče na razgovor in o tem obvesti starše.
Ponavljajoče lažje kršitve postanejo težje kršitve
Po dveh obvestilih staršem ima učenec pogovor v svetovalni službi (poravnava), kjer skupaj s
svetovalno delavko analizira svoje dejanje oz. obnašanje in ga zapišeta na list, ki ga podpišeta
svetovalna delavka in učenec, doma pa starši. Otrok se o svojem obnašanju doma pogovori tudi s
starši. Napiše sklep pogovora in ga podpisanega s strani staršev vrne v šolo. Vedno je potrebno
iskati vzroke za nesprejemljivo vedenje, kajti z vsakim vedenjem človek teši svoje potrebe in želje,
da bi nekaj dosegel.
Vzgojni postopki in ukrepi pri težjih kršitvah
Razrednik mora v primeru težje kršitve (kraja, posedovanje ali uživanje drog, nasilje, ponarejanje
dokumentov …) o tem takoj obvestiti starše in jih pozvati, da prisostvujejo pogovoru z učencem.
Če se vedenje ponovi, se razgovora udeleži tudi ravnateljica. Če se situacija ne uredi, šolska
svetovalna služba, glede na posamezno situacijo, oblikuje skupino, v katero so vključene tudi
zunanje inštitucije, ki obravnavajo nastali problem.
6
Osnovna šola o Alojzija Šuštarja
Šola tisočerih talentov
Zadnji vzgojni ukrep je pisni opomin, ki je posledica ponavljajočih kršitev pravil šole. Praviloma naj
bi vzgojni opomin kot zadnji sledil neučinkovitim predhodnim vzgojnim ukrepom in delovanju šole,
kot jih določa Vzgojni načrt. Izrekanje vzgojnih opominov je natančneje določeno v Pravilniku o
vzgojnih opominih v osnovni šoli (UL RS, št. 76/2008), ki ga smiselno uporabljamo glede na dane
okoliščine.
Kršenje pravil pri dejavnosti izven šolskih prostorov
Če se učenec neprimerno obnaša na dnevu dejavnosti, ekskurziji, taboru ali kjerkoli, kjer se izven
šolskih prostorov izvaja vzgojno-izobraževalno delo, ga učitelj opozori. Po dveh opozorilih učitelj
pokliče starše, ki se najprej po telefonu pogovorijo s svojim otrokom. Če učenec z neprimernim
vedenjem še nadaljuje, vodja dejavnosti pokliče starše, ki morajo priti ponj.
Vzajemno sodelovanje s starši
Starši so otroku najpomembnejši ljudje na svetu, zato imajo osnovno pravico in dolžnost vzgajati
svojega otroka ter pri vzgoji konstruktivno sodelovati tudi z učitelji.
 Starši imajo pravico in dolžnost, da so vključeni v proces reševanja vzgojnih težav svojih
otrok.
 Starši imajo pravico do vseh informacij v šoli, ki zadevajo njihove otroke.
 Dolžnost staršev je dati zaposlenim v šoli informacije o otroku, ki so pomembne za
doseganje izobraževalnih in vzgojnih ciljev ter zdravje njihovih otrok.
 Pravica staršev je, da vplivajo na politiko šole preko Sveta staršev in Sveta zavoda v skladu z
veljavno zakonodajo.
 Dolžnost staršev je, da se o delu šole in dejavnostih ustrezno informirajo.
 Učitelji priporočamo staršem, da na govorilne ure redno prihajajo po vnaprejšnjem
dogovoru z učiteljem skupaj z otrokom. Tako na govorilnih urah lahko sodelujejo učenec,
starši in učitelji.
Oblike sodelovanja s starši:
 srečanja za starše;
 govorilne ure;
 predavanja in delavnice;
 pisna obvestila (beležka za sporazumevanje t.i. poštarček in spletna stran šole);
 sodelovanje na praznovanjih, prireditvah in razstavah;
 vključevanje v projekte npr. poklicna orientacija idr.;
 sodelovanje v zbiralnih in humanitarnih akcijah;
 sodelovanje na družinskih dnevih;
 pogovori s starši in učencem;
 telefonski pogovori;
 publikacija šole;
 dan odprtih vrat;
 obiski na domu v skladu z zakonodajo;
 šola za starše.
Vzgojni načrt je bil potrjen dne _________________________ .
7

Similar documents