odločitev razsodišča

Comments

Transcription

odločitev razsodišča
RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPROOV POD VRHNJO DOMENO .SI
ODLOČITEV RAZSODIŠČA V PRIMERU
ARDS2013/62 (ams.si)
1. Stranke:
Pritožnik: AMS podjetje za trgovino in proizvodnjo d.o.o., Levčeva ulica 13, 1234
Mengeš
Pooblaščenec pritožnika: Odvetniška družba Dernovšek o.p. d.o.o., Tavčarjeva 6,
1000 Ljubljana
Nosilec domene: AQUAVIVA proizvodnja in trgovina d.o.o., Preserska cesta 4, 1235
Radomlje.
2. Domena
ams.si
3. Potek postopka
Pritožnik je v svoji pritožbi z dne 26.6.2013 (pisna verzija), oziroma 21.6.2013
(elektronska verzija) podal zahtevo za odločanje razsodišča v predmetni zadevi.
Domena je bila blokirana dne 26.6.2013, kar je bilo istega dne sporočeno
pooblaščencu pritožnika, registrarju in nosilcu. Dne 26.6.2013 je bila pritožba poslana
nosilcu domene, ki jo je ta prejel 1.7.2013. Dne 23.7.2013 je administrator prejel
odgovor nosilca, ki pa ni na že pripravljenih obrazcih in ni podpisane izjave glede
razsodnika. Administrator je nosilca domene pozval, naj izpolni obrazec za ARDS,
ostalo dokumentacijo pa bo upošteval kot prilogo. Administratorju je bila dne
19.8.2013 pošiljka vrnjena, saj je nosilec ni dvignil. Ker se nosilec domene na pozive
administratorja ni odzval, se je 27.8.2013 administrator odločil upoštevati dopis
nosilca, kar omogoča točka 3.4 pravil ARDS in poslal odgovor na pritožbo pritožniku.
Dne 4.9.2013 je administrator prejel dodatno vlogo pritožnika in jo posredoval nosilce,
obenem pa je stranki pozval k poravnavi (pritožnik prejel 6.9.2013, nosilec pa
9.9.2013). Dne 19.9.2013 je potekel rok za poravnavo, administrator je nato pozval
predsednika razsodišča, da določi razsodnika. Nosilec domene je medtem poslal
dodatno vlogo, ki pa je pravila ARDS ne dopuščajo, vendar je administrator vlogo
vseeno poslal razsodniku. Dne 23.9.2013 je predsednik razsodišča za razsodnico
imenoval Evo Gostišo, administrator pa jo je pozval k podpisu izjave. Izjavo
razsodnice je administrator prejel 24.9.2013 in ji posredoval spise, ki jih je razsodnica
prejela 25.9.2013.
4. Navedbe strank
4.1. Pritožnik v pritožbi navaja, da je vpisan v sodni register od 12.12.1992 in posluje tudi
s skrajšano firmo AMS d.o.o. Zakonita zastopnika sta bila Aleš in Matej Kamnar.
Matej Kamnar je edini ustanovitelj in zakoniti zastopnik podjetja Aqua viva, na
katerega je bila prenesena domena ams.si. Tako pritožnik kot nosilec domene imata
v svojem prodajnem programu vodne sesalce in torej opravljata konkurenčno
dejavnost. Domeno ams.si je pritožnik uporabljal 15 let za internetne strani družbe in
poštne predale za poslovanje ter za dopisovanje s poslovnimi partnerji. Brez domene
ams.si pritožnik skorajda ne more predstavljati oz. prodajati blaga, ki je na zalogi,
ravno tako vse trenutne objave preko portalov različnih internetnih ponudnikov
onemogočajo vir informacij za potrošnike pritožnika, nosilec domene pa si je s
prenosom domene pridobil dostop do informacij pritožnika. Matej Kamnar je kot
zakoniti zastopnik pritožnika brez vedenja in soglasja drugega zakonitega zastopnika
pritožnika dosegel, da je bila domena ams.si prenesena na nosilca Aqua viva d.o.o.
Aleš Kamnar in pritožnik sta zoper Mateja Kamnarja pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani vložila tožbo zaradi ničnosti kupoprodajne pogodbe med pritožnikom in
Matejem Kamnarjem z dne 4.1.2009 in na ničnost pogodbe o priznanju terjatve ter
sporazuma o zavarovanju terjatve z dne 20.1.2009. Škoda, ki jo je zaradi nezakonitih
ravnanj Mateja Kamnarja utrpel pritožnik, znaša preko 416.000 EUR. Res je Okrožno
sodišče v Ljubljani zavrnilo predlog za izdajo začasne odredbe pritožnika, vendar pa
iz obrazložitve izhaja, da je sodišče mnenja, da sta tožeči stranki izkazali verjetnost
ničnosti obeh navedenih pogodb. Pritožnik nadalje meni, da je prenos domene na
nosilca dejanje nelojalne konkurence. Domena je identična skrajšani firmi pritožnika,
s tem pa nosilec zavaja uporabnike svetovnega spleta, saj so le-ti v zmoti, s katerim
subjektom dejansko stopajo v kontakt. Pritožnik in nosilec domene sta konkurenta,
saj oba prodajata vodne sesalce, pritožniku pa je onemogočeno, da bi preko
svetovnega spleta pridobil nove stranke ter ohranjal kontakt z dosedanjimi strankami
preko domene ams.si. Nosilec nima pravno priznanega interesa glede registrirane
domene. Nosilec ni pravno povezan, niti ne posluje s pritožnikom, za svoje
poslovanje pa ima registrirano domeno aquavivasystem.com. Do prenosa domene je
prišlo z očitnim namenom škodovati pritožniku tako, da se vse potencialne partnerje
kot tudi stare partnerje preusmeri na nosilca, ki opravlja pritožniku konkurenčno
dejavnost. Izpolnjen pa je tudi tretji pogoj, in sicer, da je bila domena prenesena v
slabi veri in se uporablja v slabi veri. Nosilcu domene je jasno, da pritožnik nima
registrirane druge domene kot le domeno ams.si, ravno tako je nosilcu znano, da je
domena identična s firmo pritožnika, s prenosom domene pa je bilo pritožniku
onemogočeno kontaktiranje in poslovanje pritožnika preko svetovnega spleta.
Prenos domene je bil storjen zaradi pritegnitve pritožnikovih uporabnikov in zaradi
preusmeritve pozornosti in kupcev na nosilca in torej z namenom škodovati
konkurentovemu poslovanju. Pritožnik zahteva še povrnitev stroškov postopka.
4.2. Navedbe nosilca domene: Nosilec domene v odgovoru na pritožbo navaja, da so vse
navedbe pritožnika neresnične, do prenosa domene je prišlo na podlagi darilne
pogodbe, ki je bila v korist obeh podjetij. Pogodba in prenos sta namreč v tem
obdobju omogočila nemoteno uporabo. Če bi domena ostala na podjetju AMS d.o.o.,
bi zaradi velikih finančnih težav danes bila blokirana in tudi naslovov ne bi bilo
mogoče več uporabljati. Podjetje je že od začetka junija v blokadi in nima finančnih
sredstev, da bi poravnalo obveznosti, v preteklih letih pa je ponudnik interneta
Telekom d.d. večkrat izklapljal internet telefon. Neresnična je tudi navedba, da ima
pritožnik samo domeno ams.si in se z njo oglašuje in reklamira, kar izhaja iz
korespondence med Alešem Kamnarjem in njegovo odvetnico. Nosilec je do domene
prišel na legalen način in sicer tako, da je odvetnica preposlala ponudbo Aleša
kamnarja za reševanje dolgoletnega spora, ki ga vodita nosilec domene in Aleš
Kamnar. Ne drži tudi trditev, da je pritožnik uporabljal domeno ams.si za reklame in
prodajne aktivnosti, vedno je uporabljal le domeno delfin.si. Domena ams.si je bila le
nosilec za poštne naslove. Aleš Kamnar bi lahko še danes uporabljal svoj elektronski
naslov kot tudi naslov podjetja [email protected], saj se ta naslov nemoteno uporablja na
službenem računalniku v podjetju. Sklep sodišča, ki ga je priložil pritožnik, nima
nobene zveze s prenosom domene, je pa to le eden od sporov med Alešem in
Matejem Kamnarjem.
4.3. Dodatna vloga pritožnika: Pritožnik v dodatni vlogi pojasnjuje, da je domeno izgubil,
ne da bi karkoli dobil v zameno, ne drži pa tudi, da naj bi pritožnik lahko nemoteno
uporabljal domeno, saj je domena sedaj registrirana na nosilca, pri skoraj istem
prodajnem programu pa lahko prihaja do zavajanja potrošnikov. S tem, ko je nosilec
domene le-to prenesel nase, je seveda pridobil tudi dostop do informacij družbe
AMS.
4.4. Nosilec domene je v postopku vložil še dodatno vlogo, ki pa je pravila ARDS ne
predvidevajo, zato je razsodnica pri odločitvi ni upoštevala.
5. Ugotovitve razsodnice
5.1. Po določbi točke 17.2.1 Splošnih pogojev za registracijo domene pod vrhnjo domeno
.si lahko pritožnik, ki zatrjuje, da registrirana domena krši katero njegovo pravico,
sproži postopek ARDS samo v primerih, ko hkrati zatrjuje:
i.
da je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna njegovi blagovni znamki,
veljavni na območju Republike Slovenije, ali firmi, kot izhaja iz sodnega registra
v Republiki Sloveniji, ali da krši njeno avtorsko pravico po pravu Republike
Slovenije, ali registrirano geografsko označbo, do katere je upravičena po pravu
Republike Slovenije, ali posega v njene pravice na osebnem imenu po pravu
Republike Slovenije, ali pa posega v drugo njeno pravico, ki je priznana v
pravnem redu Republike Slovenije;
ii.
da nosilec nima pravno priznanega interesa glede registrirane domene; in
iii.
da je domena registrirana ali se uporablja v slabi veri.
Pritožnik mora dokazati obstoj vseh elementov hkrati.
V skladu z določbo 17.3.2. Splošnih pogojev je razsodnik pri presoji, ali so pogoji iz
točke 17.2.1. izpolnjeni, prost in ni vezan na nikakršna dokazna pravila. Uporabi
lahko katerakoli pravna pravila, načela ali prakso, ki se mu zdijo relevantni, če je to v
skladu z javnim redom RS, skrbeti pa mora, da je zadoščeno načelu
kontradiktornosti.
5.2. Identičnost oz. zamenljiva podobnost domene s firmskim imenom:
Razsodnica ugotavlja, da je ta pogoj v predmetni zadevi izpolnjen. Domena »ams.si«
je identična skrajšani firmi pritožnika AMS d.o.o.
5.3. Nosilec nima pravno priznanega interesa glede registrirane domene:
Razsodnik mora na podlagi dokazov pritožnika ugotoviti, da nosilec domene nima
upravičenja ali pravno priznanega interesa na domeni. Skladno z dosedanjo prakso1,
če pritožnik navede dejstva, ki na prvi pogled kažejo, da nosilec domene nima
upravičenja ali pravnega interesa na domenskem imenu, se dokazno breme prevali
na nosilca domene.
V skladu s primerjalno prakso lahko nosilec svoje upravičenje ali pravni interes na
domeni izkazuje s katerokoli izmed naslednjih okoliščin:
- da je uporabljal ali se opazno pripravljal na uporabo domene ali imena,
vsebovanega v domeni, v povezavi z dobrovernim ponujanjem blaga ali storitev,
pred obvestilom o sporu;
- da je kot posameznik, družba ali druga organizacija splošno znan po imenu, ki ga
vsebuje domena, četudi to ime ni registrirano kot znamka, ali
- da domeno uporablja na zakonit in nekomercialen ali pošten način in sicer brez
dobičkonosnega
zavajajočega
namena
pritegovanja
potrošnikov
ali
omadeževanja znamke v zvezi s to domeno.
1
Tako npr. v domenskem sporu ARDS 2012/56 »sberbank.si« Pritožnik v svoji pritožbi navaja, da je domena identična s skrajšano firmo pritožnika,
kar potencialne poslovne partnerje zavede, da dejansko stopajo v stik s pritožnikom,
čeprav je domena sedaj v uporabi nosilca domene, ta pa se ukvarja z dejavnostjo, ki
je konkurenčna pritožniku. Nosilec domene ni ne pravno povezan niti ne posluje s
pritožnikom, do prenosa domene pa je prišlo z očitnim namenom škodovati
pritožniku.
Razsodnica ugotavlja, da je pritožnik s temi argumenti v zadostni meri navedel
dejstva, ki že na prvi pogled kažejo, da nosilec domene nima upravičenja ali
pravnega interesa na domeni »ams.si«.
Razsodnica nadalje ugotavlja, da nosilec domene ni uspel dokazati nobene od
okoliščin, ki bi kazale na to, da ima upravičenje oz. pravno priznani interes na
domeni »ams.si«, s čimer je izpolnjen tudi drugi pogoj 17.2.1 Splošnih pogojev.
Glede na odločitev razsodnice v zadevi pa obrazložitev niti ni potrebna.
5.4. Domena je registrirana ali se uporablja v slabi veri:
Razsodnik ugodi pritožniku samo v primeru, ko ta dokaže, da je nosilec domene
domeno registriral ali jo uporablja v slabi veri. V skladu s primerjalno prakso kot
dokaz slabe vere štejejo zlasti:
- okoliščine, ki kažejo na to, da je nosilec domene registriral domeno v prvi
vrsti zaradi prodaje, dajanja v najem ali drugih oblik prenosa domene
pritožniku, ki je imetnik znamke, oziroma družbi, ki mu je konkurenčna, za
ceno, ki občutno presega stroške, povezane s pridobitvijo oziroma
imetništvom domene;
- registracija z namenom preprečitve, da bi imetnik znamke registriral svoj znak
kot domeno, pod pogojem, da je bil prijavitelj vpleten v primer takega
ravnanja;
- registracija z namenom oviranja poslovanja konkurenčne družbe;
- uporaba domene z dobičkonosnim namenom, to je privabiti uporabnike
interneta na svoje spletno mesto ali drugo internetno lokacijo, z
vzpostavljanjem podobnosti s pritožnikovim znakom, s katero se vrši
zavajanje glede vira, sponzorstva, povezanosti ali privolitve pritožnika glede
spletnega mesta ali druge lokacije oziroma proizvoda ali storitve, ki se ponuja
na imetnikovem spletnem mestu.
Za registracijo se šteje tudi dejanje pridobitve že obstoječe domene, pri čemer se v
tem primeru ugotavlja, ali je bil prenos domene opravljen v slabi veri2.
V zvezi z registracijo ali uporabo domene »ams.si« v slabi veri pritožnik zatrjuje, da
je bila nosilec domene pri prenosu le-te nedobroveren, saj je bilo nosilcu znano, da
je domena identična s firmo pritožnika. Prenos je bil narejen z namenom škodovati
konkurenčnemu podjetju.
Nosilec domene pa navaja, da je do prenosa domene prišlo na podlagi darilne
pogodbe z dne 10.2.2013, razlog za sklenitev le-te pa je bil, da naj bi pritožnik imel
finančne težave in bi bila, če je ne bi prenesel nase, domena danes blokirana in tudi
naslovov ne bi več mogli uporabljati, Alešu Kamnarju pa ponuja, da kot zakoniti
zastopnik pritožnika še naprej uporablja domeno ams.si.
2
Tako npr. v domenskem sporu D2006‐0099 benkapulko.com, benkapulko.info, benkapulko.net, benkapulko.org V odgovoru na te navedbe pritožnik ne prereka veljavnosti darilne pogodbe z dne
10.2.2013, pač pa zapiše le, da je imel nosilec domene nepoštene namene, saj o letej ni obvestil zakonitega zastopnika pritožnika.
Iz korespondence, ki jo je k odgovoru na pritožbo priložil nosilec domene, je nadalje
razvidno pojasnilo Aleša Kamnarja odvetnici, da je bil Matej Kamnar še zakoniti
zastopnik pritožnika v času prenosa domene ams.si na sedanjega nosilca domene.
Glede na vse navedeno, pa čeprav iz navedb pritožnika in dokazov, ki jih je predložil,
izhaja, da bi nameni nosilca domene lahko bili nepošteni, razsodnica pritožbi ne
more ugoditi. Interpretacija pogodb ali morda celo ugotavljanje oz. zanikanje njihove
veljavnosti je namreč izven obsega politike alternativnega reševanja sporov o
domenah3.
6. Glede na vse navedeno je razsodnica sprejela naslednjo
ODLOČITEV :
Pritožba se zavrne.
*******
Razsodnica
Eva Gostiša
v Hruševu, 30.10.2013
3
Smisleno enako tudi razsodnik v zadevi ARDS 2010/37 »hasbro.si«, »playdoh.si«, »mylittlepony.si« 

Similar documents