DEALPON PEKING - Passive income

Comments

Transcription

DEALPON PEKING - Passive income
DEALPON
PEKING
1. Povzetek glavne vsebine
Smo v obdobju, ko se ob utek hitrega minevanja asa, gostota sprememb in rast tehnologij
prepletajo z nestabilnim ekonomskim trgom in finan no krizo. Prilagajanje, hitrost, znanje in
pravilne odlo itve so tiste, ki vodijo k ekonomskemu cilju, ki je edini ostal nespremenjen. To
je hitro in zanesljivo ustvarjanje dobi ka na na in, ki prinese najve koristi tistemu, ki mu je
namenjen. To so kupci, potrošniki in vsi, ki tvorijo ekonomsko mo na dolo enem ozemlju.
Pri a smo že ve letnemu prenosu kapitala iz tradicionalno utrjenih monetarnih sistemov na
nova podro ja; predvsem na ozemlje Azije, kjer je najbolj v ospredju Kitajska. Milijarde
dolarjev, evrov in ostalih razli nih valut se dnevno steka v podjetja na Kitajskem. Ve ina sveta
kupuje od kitajskih proizvajalcev prakti no vse, kar je namenjeno za nadaljnjo prodajo na
lokalnih tržiš ih. Ogromna koli ina denarnih sredstev se na Kitajskem kopi i in tam tudi
ostajajo. 1,3 milijarde ljudi predstavlja sedaj najve jo potisno finan no mo na svetu.
Prebivalstvo, ki je dolga leta živelo v pogojih komunisti nega planskega gospodarstva, sedaj s
svetlobno hitrostjo pridobiva finan ni standard, ki jim omogo a mogo ne in frekven ne
finan ne izdatke v obliki investicij in potrošnje.
Odlo ili smo se, da si odrežemo kos najve je finan ne poga e na svetu. Sistem DEALPON
nam to omogo a. Finan no bomo udeleženi pri milijonih nakupov med prodajalci produktov
in storitev na eni strani in nepregledno množico kupcev na drugi strani. DEALPON je ogromna
informacijsko-prodajna organizacija, ki deluje kot posrednik-most. DEALPON omogo a
prodajalcem, da zelo hitro pridobijo izredno veliko število strank, zato jim v zameno ponudijo
najve je možne popuste na dolo ene produkte in storitve. Vsaka storitev ali produkt se lahko
kupi le na spletni strani sistema DEALPON. Kupec nato s potrdilom o pla ilu – kuponom od
prodajalca prejme kupljen izdelek ali storitev. DEALPON pripravi vsak dan novo ponudbo in jo
zgodaj zjutraj po elektronski pošti ali mobilnem telefonu pošlje milijonom svojih potencialnih
kupcev.
Kupec, ki se bo odlo il za nakup, bo pla al izdelek ali storitev na spletnem naslovu podjetja
DEALPON. Delež od vsakega prodajnega kupona in od vsake storitve ali izdelka, prodanega
prek poslovnega sistema DEALPON, podjetje DEALPON zadrži, preostali znesek pa nakaže
prodajalcu storitev ali blaga.
Sistem, ki ga uporablja DEALPON, predstavlja zgodbo u uspehu, ki ji ni videti konca.
Nadgrajevanja so možna v ve smeri. Naš oddelek za razvoj jih ves as tudi razvija.
Poslovni cilj sistema DEALPON je postati eden izmed ve jih prodajalec storitev in izdelkov na
podro ju Pekinga v asu treh do petih letih z dobi kom od 5 do 7 milijonov evrov na letni
osnovi.
Sedaj je trenutek, ko vas lahko kot solastnika povabimo k sodelovanju. Takoj ko bodo
lastniški deleži razprodani, te možnosti ne bo ve , oziroma bo omejena. Povpraševanje po
lastniških deležih je po širjenju novice o tej možnosti od ust do ust preseglo vse meje
pri akovanja in podpisi pogodb se vršijo dnevno. Do sedaj smo zaklju ili 5 lastniških pogodb.
2. Vrsta podjetja
Podjetje DEALPON PEKING je podjetje z omejeno odgovornostjo v ustanavljanju.
Dealpon Peking: 100 odstotni delež je razdeljen na :
- 56 % fizi ne, pravne osebe
- 22 % 1. d.o.o. (Slo) Nerazporejeno… (Rezervirano za manjše vlagatelje)
- 22 % 2. d.o.o. (Slo),Nerazporejeno… (rezervirano za ve je vlagatelje)
3. Opis produkta
Produkt je vrednostni kupon po znižani ceni, ki zamenjuje denar kot pla ilno sredstvo pri
pogodbenem prodajalcu izdelkov in storitev. Podjetje DEALPON tesno sodeluje s stalnimi
pogodbenimi prodajalci, nenehno vabi nove in skupaj z njimi sestavlja dnevni posel z velikim
popustom, ki ga nato dnevno ponudi svojim potencialnim kupcem preko e-maila ter socialnih
omrežij kot so facebook in twitter. Posebnost in prednost sistema DEALPON sta, da kupci na
ta na in pridejo do popustov, ki jim sicer niso na voljo, na preprost na in, prodajalci pa
prodajo ve je koli ine svojih produktov in storitev brez vnaprejšnjega vložka v marketing in
prodajo. Ta sistem imenujemo KOLEKTIVNA MO
NAKUPOVANJA in omogo a
nepredstavljivo mo trenutnih nakupov ob takojšnjem pla ilu. Sistem DEALPON je izlo il
obi ajna tveganja, kot so nepla evanje, kopi enje zalog, draga delovna sila in ostale dobro
znane spremljajo e faktorje v podjetjih, ki pogosto predstavljajo težko rešljiv problem,
nazadovanje ali celo prenehanje delovanja podjetja.
4. Marketing
Podjetje DEALPON ima strateško izdelan marketinški na rt za prvih 15 mesecev delovanja.
Marketing se bo izvajal na naslednji na in:
-
E-mail obveš anje po bazi podatkov
-
SMS in MMS obveš anje na podro ju Pekinga
-
Marketinška kampanja prek socialnih omrežij na podro ju Pekinga
-
lanki v asopisih
-
Pogovorne oddaje tipa Oprah show
-
TV oglaševanje in prodaja kuponov po sistemu TOP SHOP
-
Ostale marketinške dejavnosti (letaki, oglasnik...)
Ocenjena vrednost marketinške akcije za podro je Pekinga za prvih 15 mesecev je 1,7
milijona evrov in se bo izvajala po sistemu stalne prisotnosti na trgu in njene prepoznavnosti.
Glavni cilj marketinga je, da širše milijonsko prebivalstvo Pekinga spodbudimo, da pred
vsakim nakupom pregleda spletno stran DEALPON in preveri, ali je morda izdelek ali storitev
na voljo v obliki popusta in kupona v sistemu DEALPON. S tem pridobimo ogromno število
vsakodnevnih kupcev.
5. Management team in delovanje podjetja DEALPON Peking
Vodilo pri sestavi strukture teama je strokovnost, rezultati, znanje in izkušnje. Ustanovitelja
boste spoznali osebno.
Zaposlovanje upravljavsko-vodstvene strukture v podjetju Dealpon Peking bo že na samem za etku
zasnovano na naslednji na in:
Generalni direktor
Direktor marketinga in prodaje
Direktor izvedenih procesov
Direktor podpornih služb
Zunanji sodelavci bodo svetovalci, kot so:
svetovalec denarnih transferjev
dav ni svetovalec
mednarodni kapitalski svetovalec
ostali...
Podjetje DEALPON bo strukturirano kot najvišja možna strukturna oblika podjetja po sistemu trilenske sestave s funkcijo samoširitve in samonadzora. Struktura bo v kon ni fazi delovala
samostojno, imela organe nadzora, tako, da ne bo odvisna od posameznikov.
GENERAL MANAGER DEALPON PEKING
Vodja Marketinga
Vodja izvedbenega
procesa
Vodja podpornih
funkcij
MARKETING
IZVEDBA
PODPORA
Marketing
Izdelava poslov
Ra unovodstvo
Prodaja
Pošiljanje dnevnih
»Dealov«
Notranji nadzor
Prodajne projekcije
Programski oddelek
Copywriting
Analize
Oddelek za celoten
razvoj
Photo Editing
Oddelek za razvoj
Obdelava tržiš a –
DEALPON svetovalci
Dav no planiranje
Oddelek za širitev
Nadzor vhodnih vpla il
Poro anje
Izvedba izhodnih
izpla il
Investicije
6. Finan ne projekcije
DealPon
DealPon
income/leto
DealPon
income/leto
income/leto
Povpre je 2
$/kupon
Povpre je 3
$/kupon
$/kupon
Prodaja
kuponov/dan
Prodaja
kuponov/leto
3500
1 277 500
2 555 000 $
3 832 500 $
6 387 500 $
4500
1 642 500
3 285 000 $
4 927 500 $
8 212 500 $
6000
2 190 000
4 380 000 $
6 570 000 $
10 950 000 $
8000
2 920 000
5 840 000 $
8 760 000 $
14 600 000 $
12000
4 380 000
8 760 000 $
13 140 000 $
21 900 000 $
20000
7 300 000
14 600 000 $
21 900 000 $
36 500 000 $
50000
18 250 000
36 500 000 $
54 475 000 $
91 250 000 $
Povpre je 5
7. Stanje
Trenutno stanje projekta DEALPON PEKING je naslednje:
-
Programska orodja so izdelana do 70 odstotkov. Njihova izdelava je v zaklju ni
fazi. Grobi obrisi designa in podatkovnih povezav so že izdelani in dostopni za
ogled.
-
Izdelan je projekt delovanja podjetja DEALPON v treh fazah. Za etna,
nadaljevalna in napredna.
-
Vzpostavljeni so preliminarni kontakti na podro ju Pekinga, vse do kabineta
visokih predstavnikov za ustanovitev podjetja in prve povezave za delovanje na
podro ju, kjer je to potrebno. Poslovne povezave za strateško delovanje so že
uspostavljene.
-
Potekajo intenzivni pogovori s China Mobile o pogodbi glede sodelovanja na
podro ju uporabe njihove baze uporabnikov in dnevnega pošiljanja 5 milijonov
MMS-ov ali SMS-ov.
-
Vzpostavljeno je najpomembnejše marketinško orodje, ki je potrebno na
Kitajskem, in sicer podjetje z licenco za oglaševanje, prek katerega se bo izvajalo
oglaševanje v tiskanih in digitalnih medijih.
-
V kon ni fazi je iskanje primernih desetih lokacij za sedež in delovanje podjetja
DEALPON v Pekingu, od katerih bo februarja, ko bomo osebno prisotni v Pekingu,
izbrana ena. ( pri iskanju lokacije je izredno pomembna infrastruktura
komunikacijskih povezav)
Kaj je še potrebno:
-
Dokon anje celotnega programskega paketa, spoštovanje pogodbenih
obveznostih o stalnem vzdrževanju, popravilu in dodelavi sistema.
-
Najem pisarniških prostorov v mestu Peking za dve leti.
-
Nakup hardwera za pisarne.
-
Nakup hardwera – strežnikov za spletno stran. ( velika finan na postavka, izredno
pomembno)
-
Izvajanje kadrovanja s podporo HRM strokovnjakov ter izbira prvih 50 ljudi za
delovanje.
-
Zagotovitev osebnih dohodkov za 50 zaposlenih za 7 mesecev.
-
Za etek oglaševalske kampanje.
-
Zagon.
-
Delovanje.
8. Potencial dobi ka
Investitorji, ki se pridružijo v za etni – razvojni fazi projekta DEALPON Peking imajo, poleg
nekoliko poznejše povrnitve investicije, najve jo potencialno možnost zaslužka glede na
investicijo. Pri zelo skromni projekciji finan nih rezultatov je basic ROI dosežen v 15-ih do 17-ih
mesecih. Pri zmerni projekciji je ta rezultat izvedljiv v asu 12 mesecev. Nadaljevanje poslovanja v
enakih pogojih prinaša investitorju od 50 do 70 odstotkov letnega donosa glede na investicijo
vložka. V treh letih se na rtuje 100-odstotna rast, kar pomeni, da se investitorjeva potencialna
možnost zaslužka pove a na 100 do 140 odstotkov letno. Najbolj optimisti ne analiti ne
projekcije kažejo rezultate prek 500 odstotkov letnega donosa po treh letih poslovanja, vendar
jih zaradi podajanja realnih pri akovanj investitorju ne prikazujemo kot pri akovani kazalec
uspešnosti.
500
400
300
Pesimisti no
200
Zmerno
100
0
.
Optimisti no
1 2 3 4
Leto Leto Leto Leto

Similar documents