Publikacija SSGT LJ 2014-2015 - Srednja šola za gostinstvo in

Comments

Transcription

Publikacija SSGT LJ 2014-2015 - Srednja šola za gostinstvo in
SREDNJA ŠOLA ZA
GOSTINSTVO IN TURZEM
V LJUBLJANI
PUBLIKACIJA 2014–2015
0
Ime in priimek: ________________________________________
Letnik in smer: ________________________________________
Domači naslov: ________________________________________
Dosegljiva telefonska številka staršev: ______________________
Številka mojega prenosnega telefona: _______________________
Moj elektronski naslov: __________________________________
1
KAZALO
Srednja šola za gostinstvo in turizem ……………………….
Organi šole ………………………………………………….
Izobraževalni programi …………………………………..…
Šolske ekskurzije ……………………………………………
Šolski koledar ………………………………………………
Strokovni delavci šole ………………………………………
Šolska svetovalna služba …………………….……………..
Praktično usposabljanje dijakov .……………………………
Šolska knjižnica ……………………………….…………....
Administrativni del POM in ZI, druge zadolžitve…………..
Šolska pravila ……………………………….………………
Pravila šolske prehrane ……………………..………………
Urnik in moja redovalnica ………………….………………
Pregled odsotnosti in načrt izboljševanja ocen …..…………
Izbirne interesne dejavnosti – krožki ………….……………
Udeležba na izbirnih interesnih dejavnostih.……………….
Koledar………………………………………………………
Prijateljske rubrike ………………………..………...………
Sporočila med starši in šolo ……………………...…………
Različni zapiski …………………………………………..…
Soglasje ………………………………………………..……
2
3
5
5
16
18
20
22
23
24
25
26
41
46
47
48
50
51
62
64
66
67
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO
IN TURIZEM V LJUBLJANI
LJUBLJANA, Preglov trg 9
Ravnateljica:
Pomočnica ravnateljice:
Svetovalna služba:
Marjeta SMOLE, prof.
Zdenka RAPE, prof.
Anja JAN GOLOB, univ. dipl. psih.
Brigita RUPAR, prof.
Milena BIŠČAK, prof.
Zofija BARBIČ BANFI, učit.
Mojca JERALA, prof.
Metka POKORN, učit.
Vodja izobraževanja odraslih:
Organizacija tečajev:
Tajnica POM:
Tajnica ZI:
TELEFONSKE ŠTEVILKE:
Ravnateljica:
Tajništvo:
Sprejemna pisarna:
Zbornica:
Svetovalna služba: Anja Jan Golob
Brigita Rupar
Računovodstvo:
Vodja izobraževanja odraslih:
Faks:
E-POŠTA:
[email protected]
ŠOLA NA SPLETNIH STRANEH:
Spletna stran: www.ssgtlj.si
Elektronska pošta: [email protected]
3
01/540 92 40
01/540 92 40
01/540 70 98
01/546 61 57
01/540 91 15
01/546 61 51
01/546 61 54
01/546 61 56
01/540 92 07
01/540 85 89
Vse se znova naj začenja
in se tudi spet konča.
Zmeraj naj ljubezen najde
pot, ki vodi do srca.
(Feri Lainšček)
Spoštovani dijaki in dijakinje, spoštovani starši!
Na začetku novega šolskega leta, ki je pred nami kot nepopisan list, vam
želimo, da v naslednjih mesecih vsak od vas napiše svojo »zgodbo o
uspehu«. Naj vam pri tem pomaga tudi šolska publikacija, v kateri smo
zbrali temeljne informacije, dobrodošle za vse, ki smo vključeni v pouk
na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Ljubljani.
Naj bodo vse vaše delo, učenje, sodelovanje pri pouku … na koncu
poplačani tako, kot si sami najbolj želite.
Zato: delajte prizadevno, spoštujte sebe in druge, bodite radovedni in
veselite se življenja!
Vodstvo šole
Ljubljana, september 2014
4
ORGANI ŠOLE
SVET ŠOLE ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga:
trije predstavniki ustanovitelja,
pet predstavnikov delavcev šole,
trije predstavniki staršev in
dva predstavnika dijakov.
RAVNATELJICA
POMOČNICA RAVNATELJICE
UČITELJSKI ZBOR
PROGRAMSKI UČITELJSKI ZBOR
PROJEKTNI TIM – OUTJ 3
ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR
RAZREDNIK
STROKOVNI AKTIV
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
SVET STARŠEV
SKUPNOST DIJAKOV je organizirana v oddelčnih skupnostih,
predstavlja pa jih dijaška skupnost.
Sreča ni v tem, da delaš tisto, kar bi rad delal,
ampak da rad delaš tisto, kar moraš delati.
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
V izobraževanje na naši šoli je vključenih 658 dijakov. Pouk izvajamo
po 4 programih (srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno
izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje in poklicni tečaj za
gimnazijce in ostale srednješolce, ki so uspešno zaključili 4. letnik
srednje šole).
5
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE – 3 leta
1
Program: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (180 KT )
Naziv poklicne izobrazbe:
Gastronom-hotelir/Gastronomka-hotelirka
Letnik
1.
2.
3.
Programske enote
Tedensko število ur
3
2
3
3
2
3
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
3
A - Splošnoizobraževalni predmeti
1
2
3
4
5
6
7
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Umetnost
Naravoslovje
Družboslovje
Športna vzgoja
Skupaj A
15
12
11
Tedensko
število
ur
B - Strokovni moduli
PRE 2, GOP 2, KUH 5
9
1 Osnove v gostinstvu
POK 2, SŽB 0,5
2
0,5
2 Komuniciranje in poslovanje
KUH 3,5
3,5
3 Priprava posameznih skupin jedi
KUH 5
5
4 Priprava rednih obrokov
Priprava
izrednih
obrokov
PRE
1,
KUH
6
7
5
Slovenske
narodne
jedi
KUH
3
3
6
KUH 1,5
1,5
7 Peka peciva
Skupaj B
11 10,5 10
Tedensko število ur
E - Odprti del kurikuluma
1
Slovenščina in funkcionalna pismenost
Matematika v stroki
Angleščina v stroki
Računalništvo
Zdravstvena vzgoja in higienski minimum
Modul Postrežba rednih obrokov
PRE 3, GOP 2, SŽB 1,5
Modul Postrežba izrednih obrokov
PRE 2, GOP 2, SŽB 3
Projektno delo – kuharstvo
1
Skupaj E
6
KT – kreditne točke
6
1
2
2
1
1
1
1
2
6,5
9,5
Skupno
število
ur
213
213
164
33
132
132
164
1051
287
81
117
150
108
50
50
843
64
18
82
62
62
200
7
1
108
10
11
606
Letno število ur
Programske enote
1.
2.
3.
C - Praktično izobraževanje v šoli
Č - Praktično izobraževanje pri delodajalcu
D - Interesne dejavnosti
190
64
190
64
722
32
Programske enote
Tedensko število ur
Letnik
Letnik
Skupaj A + B + E
Skupaj A + B + Č + D + E
1.
2.
3.
32
32
32
Število tednov
Število tednov izobraževanja
Letnik
Število tednov izobraževanja v šoli
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom
Število tednov interesnih dejavnosti
Skupaj
1.
2.
3.
31
5
2
38
31
5
2
38
15
19
1
35
Skupno
število ur
655
1102
160
Skupno
število ur
2500
3762
Skupno
število
tednov
77
29
5
111
Vsebina zaključnega izpita:
 pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 izdelek oziroma storitev in zagovor.
Nadaljnje izobraževanje (3+2):
Po uspešno zaključenem srednjem poklicnem izobraževanju se dijak lahko
odloči za poklicno-tehniško izobraževanje (PTI), ki traja dve šolski leti. Izbira
lahko med programi: gastronomija, živilsko-prehranski tehnik, logistični tehnik,
ustvarjalec modnih oblačil.
7
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE – 4 leta
Program: GASTRONOMIJA IN TURIZEM (240 KT)
Naziv strokovne izobrazbe:
Gastronomsko-turistični tehnik/Gastronomsko-turistična tehnica
Smer: TURIZEM
Programske enote
Letnik
1.
2.
3.
4.
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Nemščina
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Psihologija
Fizika
Kemija
Biologija
Športna vzgoja
Tedensko število ur
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
3
3
Skupaj A
B - Strokovni moduli
Tedensko število ur
A - Splošnoizobraževalni predmeti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
22
Osnove gostinstva in turizma
OTU 2, ZVH 1, PRE 1
Podjetništvo in zakonodaja
EKN 4
Poslovno komuniciranje in IKT
INF 2, POK 2
Naravna in kulturna dediščina
GEO 2, UZG 1, PRE 1
Turistično spremljanje in vodenje
PRA 2, NEM 1, GEO 2, ZGO 2
Svetovanje in prodaja turističnih proizvodov
PRA 4
Obdelava turističnih informacij
PRA 2, EKN 1, NEM 1, GEO 1, ZGO 1, EKN 1
Hotelska in receptorska dela
TPO 2, SŽB 2
Turističnodestinacijski menedžment
TPO 0,5, PRA 1
Skupaj B
16
12
4
2
2
4
2397
140
130
133
4
134
4
230
4
132
3
4
8
487
383
417
210
70
105
105
70
70
70
70
340
2
2
3
10
8
20
Skupno
število ur
10
234
130
1,5
50
11,5
1313
Programske enote
Letnik
1.
2.
3.
4.
Tedensko število ur
1
1
3
3
3
3
1
2
2
4
6
9
E - Odprti del kurikuluma
Šport in sprostitev
Nemščina v stroki
Italijanščina ali španščina
Umetnostna zgodovina
Turistično poslovanje
Projektno delo – praktični pouk
Skupaj E
Letno število ur
Programske enote
Letnik
1.
2.
3.
4.
C - Praktično izobraževanje v šoli
Č - Praktično izobraževanje pri delodajalcu
D - Interesne dejavnosti
96
Programske enote
Tedensko število ur
Letnik
Skupaj A + B + E
Skupaj A + B + Č + D + E
1.
114 152
96 96
2.
32
32
64
3.
4.
32
32,5
Število tednov
Število tednov izobraževanja
Letnik
Število tednov izobraževanja v šoli
Število tednov praktičnegausposabljanja z delom
Število tednov interesnih dejavnosti
Skupaj
1.
2.
3.
4.
35
32
3
3
38
32
4
3
39
34
3
38
2
36
Vsebina poklicne mature:
- pisni in ustni izpit iz slovenščine,
- pisni in ustni izpit iz gastronomije in turizma s podjetništvom,
- pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri dijaka),
- izdelek oziroma storitev in zagovor.
9
Skupno
število ur
24
128
294
34
64
68
612
Skupno
število ur
598
266
352
Skupno
število ur
4322
4940
Skupno
število
tednov
133
7
11
151
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE – 4 leta
Program: GASTRONOMIJA IN TURIZEM (240 KT)
Naziv strokovne izobrazbe:
Gastronomsko-turistični tehnik/Gastronomsko-turistična tehnica
Smer: GASTRONOMIJA
Programske enote
Letnik
1.
2.
3.
4.
A - Splošnoizobraževalni predmeti
Tedensko število ur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
3
3
2
2
2
2
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Nemščina
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Psihologija
Fizika
Kemija
Biologija
Športna vzgoja
2
3
4
5
6
7
8
9
3
3
3
2
3
3
3
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
22 20 16 12
Tedensko število ur
Skupaj A
B - Strokovni moduli
1
4
3
3
2
Osnove gostinstva in turizma
OTU 1, ZVH 1, PRE 1, KUH 1
Podjetništvo in zakonodaja
EKN 4
Poslovno komuniciranje in IKT
INF 2, POK 2
Naravna in kulturna dediščina
GEO 2, UZG 2
Priprava rednih obrokov
KUH 7
Priprava izrednih obrokov
KUH 7
Strežba rednih obrokov
SŽB 4
Strežba izrednih obrokov
SŽB 4
Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač
KUH 1, SŽB 0,5
4
2
3
2
2
10
Skupaj B
10
1,5
8,5
487
383
417
210
70
105
105
70
70
70
70
340
2397
4
3
2
2
140
130
133
134
234
230
132
130
10
11
50
1313
2
2
2
4
4
Skupno
število ur
Programske enote
Letnik
E - Odprti del kurikuluma
Šport in sprostitev
Prehrana
Nemščina v stroki
Modul Catering
KUH 1, SŽB 0,5
Modul Estetika in senzorika
KUH 0,5, SŽB 1
Modul Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu
KUH 0,5, SŽB 1
Projektno delo – KUH oz. SŽB
Skupaj E
1.
2.
3.
4.
Tedensko število ur
1
2
3
3
1
3
1,5
1,5
1,5
2
4,5
7
Letnik
1.
2.
3.
50
102
9
612
4.
C - Praktično izobraževanje v šoli
Č - Praktično izobraževanje pri delodajalcu
D - Interesne dejavnosti
96
Programske enote
Tedensko število ur
Letnik
Skupaj A + B + E
Skupaj A + B + Č + D + E
114 152
96 96
64
1.
2.
3.
4.
32
33
33
32
Število tednov
Število tednov izobraževanja
Letnik
Število tednov izobraževanja v šoli
Število tednov praktičnegausposabljanja z delom
Število tednov interesnih dejavnosti
Skupaj
1.
2.
3.
4.
35
32
3
3
38
32
4
3
39
34
3
38
2
36
Vsebina poklicne mature:
- pisni in ustni izpit iz slovenščine,
- pisni in ustni izpit iz gastronomije in turizma s podjetništvom,
- pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri dijaka),
- izdelek oziroma storitev in zagovor.
2
V 3. letniku se 50 ur izpelje znotraj interesnih dejavnosti.
11
24
258
128
50
50
3
Letno število ur
Programske enote
Skupno
število ur
Skupno
število ur
598
266
352
Skupno
število ur
4322
4940
Skupno
število
tednov
133
7
11
151
SREDNJE POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (PTI)
Program: GASTRONOMIJA (120 KT)
Naziv strokovne izobrazbe:
Gastronomski tehnik/Gastronomska tehnica
Letnik
1.
2.
Programske enote
Tedensko število ur
A - Splošnoizobraževalni predmeti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Psihologija
Fizika
Kemija
Biologija
Informatika
Športna vzgoja
4
3
4
1
1
1
1
1
1
Skupaj A
B - Strokovni moduli
1
2
3
4
5
6
4
3
4
Receptorska dela
GOP 2
Naravna in kulturna dediščina
TUR 2, PRE 1, KUH 0,5, SŽB 0,5
Oblikovanje gostinske ponudbe
PRE 1, SŽB 1, UME 5/leto
Obroki in dogodki z animacijo
PRE 1, GOP 2, KUH 2,5, SŽB 1,5
INF 10/leto, KUH 1,5, SŽB 1,5
Catering
KUH 1, SŽB 0,5
Kulinarika in vina v Sloveniji in po svetu
PRE 1, SŽB 0,5
Skupaj B
E - Odprti del kurikuluma
1
2
2
2
18
17
Tedensko število ur
2
4
2
7
9
Skupaj E
5
12
276
206
276
30
40
40
40
40
40
40
60
150
1238
75
134
75
3
1,5
364
50
1,5
50
12
748
Tedensko število ur
4
2
1
1
Nemščina
Šport in sprostitev
Poslovno komuniciranje in protokol
Skupno
število
ur
3
208
23
18
249
Letno število ur
Programske enote
Letnik
C - Praktično izobraževanje v šoli
Č - Praktično izobraževanje pri delodajalcu
D - Interesne dejavnosti
1.
76
32
2.
Letnik
1.
2.
Skupaj A + B + E
Skupaj A + B + Č + D + E
32
32
Število tednov izobraževanja
Število tednov
Letnik
Število tednov izobraževanja v šoli
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom
Število tednov interesnih dejavnosti
Skupaj
240
76
96
64
Tedensko število ur
Programske enote
Skupno
število ur
1.
2.
35
2
1
38
34
Skupno
število ur
2235
2407
Skupno
število
tednov
2
36
Vsebina poklicne mature:




pisni in ustni izpit iz slovenščine,
pisni in ustni izpit iz gastronomije in turističnih storitev,
pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri dijaka),
izdelek oziroma storitev in zagovor.
13
69
2
3
74
POKLICNI TEČAJ – 1 leto
Program: GASTRONOMIJA IN TURIZEM (V., 60 KT)
Naziv strokovne izobrazbe: Gastronomsko-turistični tehnik/
Gastronomsko-turistična tehnica
Obvezno
Skupno
Programske enote
/izbirno število ur
B - Strokovni moduli
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
Osnove gostinstva in turizma
Podjetništvo
Strokovno sporazumevanje v tujih
jezikih
Kulinarika in turistične zanimivosti
doma in v svetu
Redni obroki
Izredni obroki
Ponudba rednih obrokov
Ponudba izrednih obrokov
Spremljanje in vodenje v turizmu
Prodaja turističnih proizvodov
Turistične informacije
Hotelske in receptorske storitve
Priprava dietnih jedi
Catering
Estetika in senzorika
Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu
Animacija gostov
Organizacija turističnih storitev
Dopolnilne dejavnosti v hotelu
Turistično destinacijski menedžment
Restavracijsko slaščičarstvo
Priprava jedi pred gostom in
mešanje pijač
Skupaj B
KT
Obvezno
Obvezno
140
56
8
3
Obvezno
84
4
Obvezno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
56
140
140
84
56
140
56
140
84
28
28
28
28
56
56
28
28
28
3
6
6
4
4
6
4
6
4
3
3
3
3
4
4
3
3
3
Izbirno
28
3
784
41
280
12
228
10
Od tega:
C - Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk
Č - Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje z delom pri
delodajalcu
14
D Odprti kurikulum
Skupaj pouka (B+D)
Skupaj praktičnega
(C+Č)
Skupaj (B+Č+D)
Poklicna matura
Skupaj
112
5
896
46
508
1124
22
56
4
60
izobraževanja
Število tednov izobraževanja v šoli
Število tednov praktičnega
usposabljanja z delom
28
6
34
Skupno število tednov izobraževanja
Pojasnilo k predmetniku:
1. IZBIRNI STROKOVNI MODULI
Dijak izmed strokovnih modulov od M5 do M22 izbere strokovne module v obsegu
23 KT (kreditnih točk).
2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih.
Vsebina poklicne mature:

pisni in ustni izpit iz slovenščine,

pisni in ustni izpit iz gastronomije in turizma s podjetništvom,

pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri dijaka),

izdelek oziroma storitev in zagovor.
V poklicni tečaj se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili 4. letnik
gimnazije ali 4. letnik srednjega strokovnega izobraževanja ali pa so
končali program poklicno-tehniškega izobraževanja.
Izobraževanje traja eno šolsko leto in se konča s poklicno maturo. Od 34
tednov pouka je 6 tednov delovne prakse v turističnih podjetjih in
obratovalnicah. Delovno prakso lahko dijak opravlja pri različnih
delodajalcih in v različnih obratih. Vsebinsko in organizacijsko izvedbo
delovne prakse organizator praktičnega izobraževanja na šoli usklajuje z
mentorjem v podjetju.
15
ŠOLSKE EKSKURZIJE
Posebno pozornost šola namenja ekskurzijam. V letošnjem šolskem letu
so načrtovane naslednje:
1. obvezne ekskurzije v okviru interesnih dejavnosti
AVSTRIJSKA KOROŠKA – enodnevna ekskurzija za 1. letnike
programa gastronomija in turizem
KOZJANSKO – enodnevna ekskurzija za 1. letnike programa
gastronomija in turizem
BENEŠKA SLOVENIJA – enodnevna ekskurzija za 2. letnike programa
gastronomija in turizem
HRVAŠKO ZAGORJE IN ZAGREB – enodnevna ekskurzija za 2.
letnike programa gastronomija in turizem
GTZ Portorož – enodnevna ekskurzija za 3. letnike programa
gastronomske in hotelske storitve
SALZBURG – enodnevna ekskurzija za vse 3. letnike programa
gastronomija in turizem ter 2. letnik programa gastronomija (PTI)
2. obvezne ekskurzije v okviru strokovnih modulov
POSOČJE – enodnevna ekskurzija za 3. letnik programa gastronomija in
turizem, smer turizem
DOLENJSKA – enodnevna ekskurzija za 4. letnik programa
gastronomija in turizem, smer turizem
PRIMORSKA – enodnevna ekskurzija za 4. letnik programa
gastronomija in turizem, smer turizem
STROKOVNI OGLEDI IN EKSKURZIJE za 1., 2. in 3. letnik
programa gastronomske in hotelske storitve
3. fakultativne/izbirne ekskurzije
BENETKE – enodnevna ekskurzija za vse dijake šole
VEČDNEVNA EKSKURZIJA za vse dijake šole od 2. do 4. letnika,
izbrana v mesecu septembru na podlagi ponudb (Berlin)
16
NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK IN
PREHAJANJE MED SMERMI
Dijaki napredujejo v višji letnik, če imajo opravljene vse obveznosti iz
nižjega letnika, kar pomeni, da imajo pozitivne ocene iz vseh predmetov
oz. modulov, opravljeno praktično usposabljanje in opravljene interesne
dejavnosti. Dijak, ki ne opravi predpisanega števila ur interesnih
dejavnosti, ne more napredovati v višji letnik. V okviru teh dejavnosti
šola organizira: športne izbirne vsebine, kulturne izbirne vsebine,
ekskurzije, oglede, krožke in ostalo.
Prehajanje med smermi je možno z opravljanjem diferencialnih izpitov.
Štiriletno šolanje se konča s poklicno maturo, triletno pa z zaključnim
izpitom.
17
ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO
2014/2015
ZAČETEK POUKA: ponedeljek, 1. 9. 2014
OCENJEVALNA OBDOBJA
1. ocenjevalno obdobje:
1. 9. 2014 do 15. 1. 2015; K3 15. 1. 2015
2. ocenjevalno obdobje:
16. 1. 2015 do 22. 5. 2015 za zaključne razrede; K 21. 5. 2015
16. 1. 2015 do 23. 6. 2015 za ostale razrede; K 23. 6. 2015
Vmesni »varovalni« konferenci: 27. 11. 2014 in 26. 3. 2015.
OCENJEVALNA OBDOBJA ZA 3. KA
Praktično usposabljanje: 2. 9. 2014 do 19. 1. 2015; K 15. 1. 2015
Pouk v šoli: 20. 1. 2015 do 22. 5. 2015; K 21. 5. 2015
OCENJEVALNA OBDOBJA ZA 3. KB
Pouk v šoli: 1. 9. 2014 do 6. 1. 2015; K 15. 1. 2015
Praktično usposabljanje: 7. 1. 2014 do 22. 5. 2015; K 21. 5. 2015
RAZDELITEV SPRIČEVAL
Zaključni razredi: 25. 5. 2015
Vsi ostali razredi: 24. 6. 2015
SKUPNE GOVORILNE URE: prvi torek v novembru,
decembru, februarju in aprilu ter zadnji torek v maju (vedno od
17.00 do 18.30).
INFORMATIVNI DAN: 13. 2. in 14. 2. 2015
3
K – konferenca
18
POUKA PROSTI DNEVI
Petek: 2. 1. 2015
Dan šole: 11. 4. 2105
POČITNICE
Jesenske: 27. 10. 2014 do 30. 10. 2014
Novoletne: 29. 12. 2014 do 31. 12. 2014
Zimske: 23. 2. 2015 do 27. 2. 2015
Prvomajske: 28. 4. 2015 do 30. 4. 2015
DELOVNE SOBOTE:
Delovne sobote so predvidene za izpite, ZI in POM.
POPRAVNI, PREDMETNI, DOPOLNILNI IZPITI:
2. 2. 2015
začetek zimskega izpitnega roka
27. 5. 2015
izboljševanje ocen za dijake
zaključnih letnikov
29. 6. 2015
začetek spomladanskega roka
17. 8. 2015
začetek jesenskega roka
ZAKLJUČNI IZPITI (ZI):
9. 2. 2015
25. 5.–29. 5. 2015
8. 6. 2015
24. 8. 2015
začetek zimskega roka ZI
priprave na ZI
začetek spomladanskega roka ZI
začetek jesenskega roka ZI
POKLICNA MATURA (POM):
2. 2. 2015
začetek zimskega roka POM
12. 3. 2015 (četrtek)
predmaturitetni preizkus (an/nem/mat)
25. 5.–29. 5. 2015
priprave na POM
30. 5. 2015
začetek spomladanskega roka POM
24. 8. 2015
začetek jesenskega roka POM
19
STROKOVNI DELAVCI ŠOLE4
UČITELJ
JASMINA BALABAN
JANEZ BALANTIČ
ZOFIJA B. BANFI
ALEŠ BENKO
ANA CELJAR M.
LUDVIK FEKONJA
MILENKO GAJIĆ
BRANKO GLAVAN
MARJANA M. HODAK
JOŽE HUMLJAN
DARINKA HÜLL
IGOR JAGODIC
MOJCA JERALA
CHRISTIAN JOHNSTON
MATEJA KEČEK
SAVINA KOLOSOVSKI P.
MIHAELA KRAPEŽ
MATEJA KRAŠOVEC
NATAŠA KUHAR
KATJA KVAS
MATEJKA LEGAT
OLGA LOBODA
4
PREDMET
NEM
IU
SŽB, PRA
MAT
BIO, ZVH
SŽB
TPO, EKN, PRA, OTU,
HRS
ŠVZ
SLO
ŠVZ
PRA, KUH
KUH
SLO
ANG
NEM
ANG, ITA
PSI
PRE
PRE
ANG
GOP, TUR, POK
SŽB, PRA
GOVORILNA URA
SVETOVALNA URA
Četrtek, 3. ura
Ponedeljek, 8. ura
Ponedeljek, 6. ura
Petek, 5. ura
Četrtek, 3. ura
Četrtek, 16.30–17.15
Sreda, 5. ura
Sreda, 5. ura
Četrtek, 3. ura
Četrtek, 6. ura
Torek, 5. ura
Sreda, 15.15-16.00
Torek, 6. ura
Sreda, 7. ura
Torek, 4. ura
Četrtek, 4. ura
Četrtek, 5. ura
Sreda, 3. ura
Torek, 5. ura
Sreda, 2. ura
Sreda, 6. ura
Sreda, 8. ura
Petek, 9. ura
Ponedeljek, 7. ura
Torek, 8. ura
Sreda, 8. ura
Sreda, 8. ura
Sreda, 8. ura
Petek, 8. ura
Petek, 6. ura
Sreda, 15.15-16.00
Ponedeljek, 7. ura
Sreda, 8. ura
Sreda, 8. ura
Petek, 7. ura
Četrtek, 8. ura
Ponedeljek, 8. ura
Četrtek, 7. ura
Sreda, 8. ura
Četrtek, 8. ura
RAZRED,
RAZREDNA URA
Izobraževanje odraslih
Urnik zvonjenja za posamezne ure je na strani 27, v Šolskih pravilih.
20
2. KC, ponedeljek, 3. ura
1. PTI, četrtek, 7. ura
1. TB, sreda, 7. ura
3. KB, ponedeljek, 2. ura
1. GA, sreda 7. ura
3. KA
3. TA, sreda,7. ura
2. GA, torek, 7. ura
2. PTI, torek, 7. ura
2. KB, petek, 1. ura
1. KA, torek, 8. ura
ANDREJ MOLK
JURE MUNDA
MELITA NAGLIČ
INKA NOSE
POLONA OSTANEK
METKA POKORN
NATAŠA POLAK
MAJDA REBOLJ
MAJA ROGELJA
BRIGITA RUPAR
POLONA RUS BRIŠAR
HELENA SELIŠKAR M.
LARISA SIMONČIČ
IRENA SLADIČ
MIRIJAM STERLE
MOJCA STRNAD
SIMONA ŠUMRADA
JOŽE URBANIJA
MIHA URŠIČ
DARJA UŽMAH
HEMA VASLE
DARJA VODOPIVEC
MARJETA VREČEK
ALENKA VUGRINEC
VALERIJA VUK H.
SLAVKO ŽUPANIČ
KUH
KUH
NEM
OTU, PRA, GEO, ZGO
OTU, PRA, GEO
SLO
MAT, INF
KUH
EKN, PRA, GOP, TUR
SLO, POK
DRU
ŠPA, ANG
ŠVZ
ANG
SLO
MAT, RAČ, INF
ANG
FIZ, NAR
KUH
KEM
MAT
MAT
GEO, PRA
ZGO, PRA
UME, UZG
FIZ, MAT
Ponedeljek, 11.30–12.15
Ponedeljek, 16.00–16.45
Ponedeljek, 4. ura
Sreda, 2. ura
Četrtek, 5. ura
Torek, 4. ura
Četrtek, 5. ura
Sreda, 9. ura
Petek, 4. ura
Sreda, 3. ura
Torek, 6. ura
Sreda, 4. ura
Torek, 4. ura
Ponedeljek, 7. ura
Sreda, 8. ura
Ponedeljek, 5. ura
Petek, 5. ura
Ponedeljek, 6. ura
Sreda, 5. ura
Petek, 4. ura
Torek, 3. ura
Ponedeljek, 5. ura
Sreda, 3. ura
Četrtek, 4. ura
Sreda, 4. ura
Sreda, 5. ura
21
Sreda, 14.45–15.30
Sreda, 10. ura
Sreda, 8. ura
Sreda, 8. ura
Četrtek, 8. ura
Sreda, 8. ura
Četrtek, 7. ura
Sreda, 8. ura
Ponedeljek, 8. ura
Ponedeljek, 8. ura
Torek, 7. ura
Petek, 7. ura
Ponedeljek, 9. ura
Sreda, 8. ura
Petek, 8. ura
Petek, 9. ura
Petek, 9. ura
Petek, 7. ura
Sreda, 6. ura
Ponedeljek, 7. ura
Torek, 7. ura
Ponedeljek, 8. ura
Torek, 7. ura
Ponedeljek, 8. ura
Sreda, 8. ura
Sreda, 7. ura
1. KC, petek, 6. ura
4. GA, ponedeljek, 8. ura
1. TA, petek, 8. ura
3. TB, petek, 2. Ura
2. KA, sreda, 1. ura
3. GA, ponedeljek, 7. ura
2. TA, sreda 7. ura
1. KB, ponedeljek, 1. ura
4. TA, četrtek, 8. ura
4. TB, petek, 7. ura
2. TC, ponedeljek, 2. ura
1. GB, ponedeljek, 8. ura
5. TT, sreda, 7. ura
2. TB, petek, 6. ura
1. TC, petek, 7. ura
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Svetovalna delavka: Anja JAN GOLOB, univ. dipl. psihologinja.
Opravlja naloge v zvezi z vpisom v šolo. V zaključnih letnikih svetuje
pri izbiri študija in poklica. Svetuje pri preusmeritvah in prešolanjih ter
posreduje informacije o šoli in o programih, ki jih izvajamo.
Koordinira svetovanje in pomoč dijakom s posebnimi potrebami.
Vključuje se v delo z nadarjenimi dijaki (identifikacija nadarjenih in
načrtovanje dela z njimi).
Organizira in razvija tudi vzgojno-preventivno delo z dijaki.
Urnik dela: ponedeljek: popoldne,
torek, sreda, četrtek, petek: dopoldne.
Govorilne ure: torek in sreda 12.00 do 14.00 ter v času skupnih
govorilnih ur. Zaželeno je, da se na razgovor predhodno najavite po
telefonu 01/54 66 151.
Svetovalna delavka: Brigita Rupar, prof. slovenščine in pedagogike.
Svetuje in pomaga učencem z učnimi in vzgojnimi težavami, pri tem
sodeluje s starši in z razredniki. Vključuje se v delo oddelčnih skupnosti.
V okviru interesnih dejavnosti skrbi za medgeneracijsko sodelovanje
šole z okolico.
Organizira in razvija vzgojno-preventivno delo z dijaki.
V svetovalni službi je zaposlena 50 %.
Urnik dela:
ponedeljek: 9.10–13.40
torek: 7.30–14.30
sreda: 10.00–14.30
četrtek: 10.00–15.00
Zaželeno je, da se predhodno najavite po telefonu 01/54 66 154.
Svetovalna delavka: Jerneja Terbec, univ. dipl. socialna pedagoginja
Koordinira delo z dijaki z odločbami o usmeritvi.
Na šoli je zaposlena 20 %. Za razgovor se predhodno dogovorite po
telefonu 01/540 92 07.
22
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE DIJAKOV
Organizatorka praktičnega usposabljanja dijakov z delom v delovnem
procesu (PUD) je Zofija BARBIČ BANFI, strokovna učiteljica.
RAZPORED PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM
IZOBRAŽEVALNI
PROGRAMI
Gastronomske in hotelske
storitve, 1. letnik
Gastronomske in hotelske
storitve, 2. letnik
Gastronomske in hotelske
storitve, 3. letnik
Gastronomske in hotelske
storitve, 3. letnik
Gastronomija in turizem,
2. letnik
Gastronomija in turizem,
3. letnik
Gastronomija in turizem,
3. letnik
Gastronomija /3+2/
1. letnik
Gastronomija in turizem,
poklicni tečaj
Razred
Št. ur
Čas opravljanja PUD
1. KA
1. KB
1. KC
2. KA
2. KB
2. KC
3. KA
190
20. 5. 2015–23. 6. 2015
190
20. 5. 2015–23. 6. 2015
722
2. 9. 2014–19. 1. 2015
3. KB
722
7. 1. 2015–22. 5. 2015
2. GA
2. TA
2. TB
2. TC
3. GA
114
3. 6. 2015–23. 6. 2015
152
4. 12. 2014–31. 12. 2014
3. TA
3. TB
1.PTI
152
27. 10. 2014–22. 11. 2014
38
15. 9. 2014–14. 5. 2015,
izven pouka (projekti,
prireditve šole in
delodajalcev)
13. 4. 2015–17. 4. 2015
Med 13. 10. 2014 in 14. 5.
2015 izven pouka.
5. TT
38
228
Osnovni cilji praktičnega usposabljanja dijakov v delovnem procesu so:
– pridobivanje praktičnih izkušenj ter nadgrajevanje v šoli pridobljenih
znanj,
– prenos teoretičnega znanja,
– usposabljanje in razvoj specifičnih spretnosti ter kompetenc poklica,
23
–
spoznavanje novih učnih situacij, tehnoloških procesov, delovnih
sredstev, naprav in pripomočkov,
– učenje sodelovanja, timskega dela ter komunikacije in nastopanja
pred strankami in gosti,
– razvijanje odgovornosti za lastno delo, kakovosti; upoštevanje
predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja,
– razvijanje skrajne poštenosti, strpnosti, sodelovanja, veselja do
poklica in drugih moralno-etičnih vrednot.
Dijaki opravljajo praktično usposabljanje s sklenjenimi kolektivnimi
učnimi pogodbami med šolo in delodajalci. Dijaki delajo pod vodstvom
mentorjev in vodijo dnevnik, ki ga takoj po opravljeni praksi oddajo
organizatorki praktičnega usposabljanja, Zofiji B. Banfi, strok. učiteljici.
PUD je predmet, ki je enakovreden drugim predmetom v šoli, zato
je pogoj za napredovanje v višji letnik.
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Knjižničarki: Polona RUS BRIŠAR, univ. dipl. bibl., in Mirjam
STERLE, prof. slov.
Člani knjižnice, ki je bogato založena predvsem s strokovno literaturo
(turizem, kuharstvo, prehrana ...), so vsi redni dijaki SŠGT. Vse knjižno
gradivo dobijo brezplačno, izposodijo pa si ga le na svoje ime.
Urnik knjižnice:
Objavljen je na vratih knjižnice.
Čas izposoje je 14 dni, zamudnina je 0,10 € na izposojeno enoto na
dan. Malomarnim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne
poravnajo svojih obveznosti. Če kdo knjižnično gradivo izgubi ali
poškoduje ali mu je ukradeno, ga je dolžan nadomestiti.
Učbeniki, revije, leksikoni, slovarji in priročniki so čitalniško gradivo,
kar pomeni, da jih knjižnica ne izposoja na dom.
24
ADMINISTRATIVNI DEL POKLICNE MATURE
IN ZAKLJUČNEGA IZPITA
Odgovornost za to, da je administrativno delo ob poklicni maturi
natančno, pravilno in pravočasno opravljeno, ima TAJNICA
POKLICNE MATURE, Mojca JERALA, prof. slov., ki ima v ta namen
tudi posebno govorilno uro, in sicer ob ponedeljkih od 12.55 do 13.40 v
učilnici 86.
Za administrativni del zaključnih izpitov skrbi TAJNICA
ZAKLJUČNEGA IZPITA, Metka POKORN, učiteljica slov.
DRUGE ZADOLŽITVE
Matejka LEGAT, dipl. oec., skrbi za ZDRAVSTVENO VARSTVO
dijakov.
Dijaki šole imajo splošne in zobozdravstvene sistematske preglede v 1.
in 3. letniku, v 3. letniku so tudi cepljeni proti tetanusu. Splošni
zdravstveni pregledi so v zdravstvenem domu Moste – PE Polje, Cesta
30. avgusta 2, Ljubljana Polje, pri zdravnici Vidi Kovačič Dmitrović,
dr. med. spec. Zobozdravstveni pregledi pa so v zdravstvenem domu na
Aškerčevi 4, Ljubljana, pri zobozdravnici Ivani Prkić, dr. dent. med.
Darinka HÜLL, dipl. org. dela, je zadolžena za organizacijo
DEŽURSTVA DIJAKOV na šoli (pri vhodu).
V okviru projekta Čista šola so dijaki zadolženi za POSPRAVLJANJE
PO MALICI, in sicer po vnaprej pripravljenem razporedu.
ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI
ŠOLE
Renatka Smrekar
Mojca Jambrovič
Zdenka Holc
Jasmin Koženjić
Dragica Popovič
Dušan Kržan
poslovna sekretarka (tajništvo šole)
poslovna sekretarka (sprejemna pisarna)
računovodkinja
vzdrževalec računalniške opreme
ekonomka, organizatorica šolske prehrane
hišnik
25
Ohrani red in red bo ohranil tebe.
(latinski pregovor)
Na podlagi Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS,
št. 60/2010) in Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni
list RS 60/2010) izdaja ravnateljica Srednje šole za gostinstvo in turizem
v Ljubljani
ŠOLSKA PRAVILA
Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani
1. ORGANIZACIJA POUKA
Pouk je v šolskem letu 2014/15 organiziran v dveh ocenjevalnih
obdobjih. Prvo ocenjevalno obdobje traja do 15. januarja 2015, drugo pa
do zaključka pouka.
Šolo zjutraj odpremo ob 6.30; od takrat lahko dijaki, ki se vozijo iz
oddaljenejših krajev, počakajo na začetek pouka v šolskih prostorih.
Pouk se začne ob 7.30.
Vhod v šolo za dijake je po stopnicah navzdol v garderobe. Vhod za
delavce šole in obiskovalce je po levem stopnišču navzgor.
Vsak razred ima svoj garderobni prostor, dijaki zaključnih letnikov
srednjega strokovnega izobraževanja pa imajo vsak svojo garderobno
omarico. Vrednejših predmetov, denarja, mobilnih telefonov, dijaških
izkaznic in drugih predmetov ne smejo puščati v garderobi. V primeru
kraje šola zanje ne odgovarja, oškodovani dijaki oziroma njihovi starši
morajo večje kraje sami prijaviti na policijski postaji.
Vhod v šolo in hodniki so pod video nadzorom.
Na šoli je za dijake organizirana malica.
26
Urnik zvonjenja:
URA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ZVONJENJE
7.30–8.15
8.20–9.05
9.10–9.55
10.25–11.10
11.15–12.00
12.05–12.50
12.55–13.40
13.45–14.30
14.35–15.20
15.25–16.10
16.15–17.00
17.05–17.50
2. OBVEŠČANJE DIJAKOV IN ADMINISTRATIVNE ZADEVE
Vsa pomembna šolska obvestila so objavljena na oglasni deski v avli
šole. Tam so zapisana uradna obvestila v zvezi s potekom pouka in z
nadomeščanjem odsotnih učiteljev, objavljena so imena dežurnih
učiteljev in dijakov, podatki o izpitih, poklicni maturi, zaključnih izpitih
in druga obvestila. Informacije so dostopne tudi na šolski spletni strani.
Na oglasni deski so lahko objavljena samo uradna obvestila šole. Brez
dovoljenja vodstva šole se na nobene šolske površine ne sme lepiti
obvestil, oglasov, reklam; prav tako na šolskih površinah ni dovoljeno
deliti propagandnega gradiva dijakom in prodajati raznih izdelkov.
Administrativne zadeve lahko dijaki in starši urejajo v sprejemni pisarni
vsak delovni dan od 9.00 do 10.30 in od 14.00 do 15.00.
27
3. ŠOLSKI SKLAD
Na šoli obstaja šolski sklad, ki se financira iz prispevkov staršev. Višino
prispevka za vsako šolsko leto potrdi svet staršev.
Šolski sklad je namenjen izboljševanju standardnih storitev v okviru
pouka. Nadzor nad porabo sredstev ima upravni odbor šolskega sklada.
Sestavljajo ga predstavniki staršev, dijakov in strokovnih delavcev šole.
4. DEŽURSTVO DIJAKOV IN UČITELJEV
Na šoli je organizirano dežurstvo dijakov in učiteljev.
4.1. DEŽURSTVO DIJAKOV
Dežurajo dijaki 2., 3. in 4. letnika. Vsak dijak dežura dva dneva po
vnaprej določenem razporedu. Vrstni red dežurstev znotraj razreda dijaki
lahko zamenjajo samo z dovoljenjem učitelja, ki je zadolžen za razpored
dežurstev, v njegovi odsotnosti pa z dovoljenjem razrednika.
Dežurstvo opravljajo dijaki v okviru predmeta delovna praksa, kar
pomeni, da je enakovredno pouku in ne pomeni odsotnosti dijaka od
pouka. Dopoldne traja od 7.20 do 12.00, popoldne od 11.45 do 15.30.
Dežurni dijak mora ostati na šoli do izteka dežurstva.
S pravili opravljanja dežurstva seznani dežurnega dijaka učitelj, ki je
zadolžen za razporejanje dijakov na dežurstva.
Če ima dijak, ko dežura, napovedano pisno ali ustno ocenjevanje znanja,
se ga lahko udeleži, ta čas pa ga nadomešča drugi dijak. Zamenjavo mora
odobriti dežurni učitelj, učitelj, ki je zadolžen za razpored dežurstev, ali
razrednik.
Dežurni dijak sprejema obiskovalce in jih pospremi do delavca šole. Če
dijaki iščejo učitelja, ki je v zbornici, ga pokliče dežurni dijak.
Drugi dijaki se ob dežurnem dijaku ne smejo zadrževati.
28
Dijaki so dolžni opozoriti prijatelje in znance, ki niso dijaki naše šole, da
srečanja z njimi v prostorih šole niso dovoljena, v izjemnih primerih jih
lahko dovoli vodstvo šole.
Če obiskovalci ne spoštujejo hišnega reda, dežurni dijak o tem takoj
obvesti dežurnega učitelja ali vodstvo šole.
4.2. DEŽURSTVO UČITELJEV
Dežurstvo učiteljev je del delovne obveznosti in je organizirano v času
pouka. Imena dežurnih učiteljev so vsak dan objavljena na oglasni deski
v avli šole.
Dežurni učitelji so dolžni kontrolirati prisotnost in delo dežurnih dijakov,
poskrbeti za nadomestna dežurstva, nadzirati red in disciplino v vseh
šolskih prostorih, opozarjati na red in disciplino in ustrezno ukrepati.
Morebitne nepravilnosti vpišejo v dežurno knjigo.
Dežurni učitelji so dolžni ukrepati, ko je ogrožena varnost dijakov ali
njihovo oziroma šolsko premoženje. Če je potrebno, si pri tem lahko
pomagajo tako, da pokličejo policijo, gasilce ali druge strokovne službe
in obvestijo vodstvo šole.
5. PRIHODI DIJAKOV V ŠOLO IN ODHODI IZ NJE
Dijaki morajo redno in točno obiskovati pouk.
Prihod v razred za učiteljem je dovoljen samo dijakom, ki zaradi
neugodnih prometnih zvez ne morejo priti pravočasno k prvi uri pouka.
Starši lahko pisno zaprosijo razrednika, da dijaku zaradi utemeljenih
razlogov (vozni red) dovoli zamujanje prve ure pouka (ob 7.30), vendar
ne več kot 15 minut. Dovoljeno zamujanje razrednik zabeleži v šolsko
dokumentacijo.
Drugi dijaki, ki zamudijo pouk, počakajo do naslednje ure v avli šole ali
v knjižnici. Tak izostanek je neopravičen.
29
Razrednik lahko na prošnjo staršev dovoli dijaku izredni predčasni
odhod iz utemeljenih razlogov.
Odsotnost od pouka pri posamezni uri dovoli učitelj, ki jo vodi.
Dijaki s statusom športnika morajo dokazilo o tekmovanjih, ki so med
tednom, razredniku prinesti tri dni pred izostankom. Ob predčasnih
odhodih od pouka zaradi treningov morajo o tem vnaprej obvestiti
razrednika.
Dijaki, ki se nameravajo udeležiti napovedanega protesta, ki ga
organizira dijaška organizacija, morajo tri dni pred protestom razredniku
predložiti pisno soglasje staršev.
Samostojni odhodi dijakov od pouka zaradi slabega počutja niso
dovoljeni. Če se dijak slabo počuti ali se poškoduje, mora takoj obvestiti
dežurnega učitelja, razrednika/drugega učitelja ali pomočnico
ravnateljice (če tega ne zmore sam, naj to storijo njegovi sošolci).
Učitelji obvestijo dijakove starše oz. poiščejo zdravniško pomoč. V
ustrezne zdravstvene institucije lahko dijak odide le v spremstvu odrasle
osebe, domov pa le v spremstvu domače polnoletne osebe oziroma sam,
če se razrednik tako dogovori s starši.
Zapuščanje šole med odmori brez dovoljenja razrednika ali dežurnega
učitelja ni dovoljeno. Če dijak šolo zapusti brez dovoljenja, jo zapusti
izključno na lastno odgovornost.
6. STATUSI DIJAKOV
Dijaki lahko pridobijo poseben status:
– če se vzporedno izobražujejo,
– če so perspektivni oziroma vrhunski športniki,
– če se pripravljajo na tekmovanja v znanju,
– če pripravljajo raziskovalno nalogo.
30
Za pridobitev statusa je treba oddati razredniku prošnjo staršev in
ustrezna dokazila do 15. septembra. O podelitvi statusa odloča
ravnateljica s sklepom. Pred odločitvijo si pridobi mnenje oddelčnega
učiteljskega zbora.
Dijaki, ki se pripravljajo na tekmovanja v okviru šole ali pripravljajo
raziskovalno nalogo, na predlog mentorja pridobijo status ob začetku
priprav. Status odobri ravnateljica šole.
Status lahko dijaki pridobijo za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov
pa lahko le za določen čas v šolskem letu.
Položaj dijakov z odločbami o usmeritvi in pedagoško pogodbo ureja
šolska svetovalna služba.
7. ŽIVLJENJE DIJAKOV V ŠOLI
V sodelovanju z učiteljem skrbijo za urejeno delovno okolje in nemoten
potek organiziranih oblik izobraževanja.
Dijaki so v šolskih prostorih lahko v čevljih, vendar morajo vestno
skrbeti za čistočo šolskih prostorov. Po malici pospravijo pladnje in
poskrbijo za čistočo na mestu, kjer so malicali. Za red in čistočo
poskrbijo tudi dežurni dijaki. Razpored dežurnih razredov in dijakov
znotraj vsakokratnega dežurnega razreda je objavljen na oglasni deski. Ti
dijaki po glavnem odmoru poskrbijo za čistočo hodnikov, avle in atrija.
K četrti uri lahko zamudijo do 15 minut. Neustrezen odnos do hrane,
malomaren odnos do reda in čistoče ali malomarno opravljanje dežurstva
velja za kršitev šolskih pravil.
Uživanje hrane in pijač med poukom ni dovoljeno, prav tako je med
poukom prepovedana uporaba osebnih naprav za povezovanje s
podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem. Neupoštevanje te
določbe velja za kršitev šolskega reda. Če dijak med poukom uporablja
mobilni telefon ali druge elektronske naprave, ki ne sodijo k pouku, mu
jih lahko učitelj začasno vzame; vrne jih staršem.
31
Snemanje in fotografiranje brez dovoljenja vodstva šole je v vseh šolskih
prostorih prepovedano. Neupoštevanje te določbe velja za težjo kršitev
šolskih pravil.
Dijaki morajo skrbno ravnati s šolskim inventarjem. Nastalo škodo v
šolskih prostorih morajo takoj sporočiti učitelju ali pomočnici
ravnateljice. Škodo, ki jo povzročijo namenoma ali iz malomarnosti,
morajo poravnati. Če krivca ni mogoče odkriti, poravnajo škodo vsi
dijaki razreda.
Dijaki morajo pravočasno vračati izposojene knjige v šolsko knjižnico.
V učilnicah, kjer dijaki uporabljajo računalnike, mora vsak dijak pred
začetkom pouka sporočiti morebitne nepravilnosti ali okvare učitelju.
Prepovedano je prinašanje pomnilniških enot ter spreminjanje in
nalaganje programov brez dovoljenja učitelja.
Dijaki morajo dosledno upoštevati navodila učiteljev glede učnih
pripomočkov, delovne obleke in športne opreme, ki jih ti pri pouku
zahtevajo. Pozorno morajo spremljati učiteljevo razlago, izpolnjevati
njegova navodila za delo in ne smejo ovirati poteka pouka. V
nasprotnem primeru velja to za kršitev in se dijaku izreče vzgojni ukrep
v skladu s Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah.
Obiskovanje pouka kuharstva in strežbe brez predpisane delovne opreme
ni dovoljeno.
Dijaki se morajo v času šolanja vesti tako, da spoštujejo vse splošno
veljavne etične norme in določila Pravilnika o šolskem redu v srednjih
šolah.
Če dijaki ovirajo potek pouka, imajo žaljiv odnos do sošolcev, učiteljev
in drugih delavcev šole ali so do njih nasilni, se jim lahko začasno
prepove obiskovanje pouka. Na predlog razrednika ravnateljica
obravnava kršitev in opredeli pogoje prepovedi.
32
Upoštevati morajo tudi vse varnostne ukrepe, določene s predpisi, ki
urejajo varnost in zdravje pri delu. Za nesreče in poškodbe, ki bi se
zgodile zaradi neupoštevanja varnostnih ukrepov, odgovarjajo dijaki
sami.
Na ekskurzijah, športnih dnevih, kulturnih dejavnostih in delovni praksi
morajo dijaki upoštevati in izpolnjevati navodila učiteljev,
spremljevalcev ali mentorjev. Neupoštevanje navodil in neprimerno
obnašanje se pri izreku vzgojnega ukrepa upošteva kot lažja, težja ali
najtežja kršitev Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah. O teži
posameznega prestopka odločajo vodje, učitelji spremljevalci ali
mentorji dijakov posamično. Po sklepu oddelčnega učiteljskega zbora se
lahko dijakom z visokimi vzgojnimi ukrepi prepove udeležba na šolskih
ekskurzijah.
Dijaki se morajo na zahtevo učitelja ali drugega delavca šole predstaviti
z imenom in priimkom ali identificirati z dijaško izkaznico. Lažno
predstavljanje se šteje kot težja kršitev šolskih pravil.
Prihod v šolo pod vplivom alkohola ali drugih drog je prepovedan.
Prepovedano je tudi prinašanje in razširjanje alkohola ali drugih drog in
predmetov, ki ogrožajo varnost in zdravje dijakov in delavcev šole. Ko
učitelj ugotovi tako kršitev, o tem takoj obvesti dijakove starše, ki ga
morajo odpeljati iz šole. Nadaljnji postopki se vodijo v skladu s
Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah.
Kajenje je prepovedano na vseh šolskih površinah, ki poleg stavbe
zajemajo še atrije, terase, stopnišča, prostor pred vhodom v šolo vključno
z intervencijsko potjo, pripadajoče zelenice ob šoli ter igrišče.
Če dijak krši šolski red, se mu izreče vzgojni ukrep ali določi alternativni
ukrepi v skladu s Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah.
33
8. REDITELJSTVO
Reditelje za posamezni razred določi razrednik, in sicer za vsak teden
dva, praviloma po abecednem redu.
Naloge rediteljev so:
– odgovarjata za red in disciplino, kadar učitelja ni v razredu;
– ob začetku ure javita odsotne sošolce;
– ob prihodu v razred javita morebitne poškodbe ali okvare;
– učitelju pomagata prenašati avdiovizualne naprave in druge učne
pripomočke;
– ob koncu ure pospravita razred in pobrišeta tablo.
Če nalog ne opravljata vestno in odgovorno, se njuno rediteljstvo
podaljša za en teden; čas določi razrednik. Če tudi ob ponovnem
rediteljstvu dijaka ne opravljata dolžnosti, velja to za lažjo kršitev
šolskih pravil.
9. RAZREDNA SKUPNOST
Dijaki v svojem razredu izberejo predsednika, namestnika predsednika in
blagajnika.
Predsednik razreda je zadolžen za posredovanje med dijaki in učitelji. O
vseh morebitnih nesporazumih se najprej pogovori z učiteljem in
razrednikom. Če do sporazuma ne pride, se obrne na vodstvo šole.
Predsednik razreda je tudi vez med sošolci in dijaško skupnostjo na šoli.
Razrednik v sodelovanju z razredno skupnostjo določi dijaka, ki je
odgovoren za ključ garderobe, in njegovega namestnika. Ta dijak pred
začetkom pouka odklene garderobo, da sošolci tam pustijo vrhnja
oblačila, nato poskrbi, da je garderoba ves čas pouka zaklenjena. Ključa
garderobe ne sme predati drugim dijakom brez vednosti razrednika. Če
je odsoten, ga nadomešča namestnik, če sta odsotna oba, dobijo dijaki
rezervni ključ garderobe pri hišniku.
34
Dijaki morajo ključavnico in ključe garderobe ob podelitvi spričeval
vrniti razredniku. Izgubljeni ključ oz. ključavnico morajo plačati ali
nadomestiti z novim.
Razrednik in dijaki probleme razredne skupnosti rešujejo na razrednih
urah. Vsebina razrednih ur je:
– učna in vzgojna problematika v razredu,
– ukrepi za izboljšanje učnih dosežkov in discipline v razredu,
– splošna delovna klima v razredu,
– šolska pravila,
– teme in razgovori, ki jih predlagajo dijaki in strokovni delavci.
10. DIJAŠKA SKUPNOST
Na šoli so dijaki organizirani v dijaški skupnosti, v kateri ima vsak
razred svojega izvoljenega predstavnika, ki se udeležuje sestankov. S
sklepi sestankov predstavnik razreda seznani razredno skupnost na
razredni uri.
Dijaška skupnost se ukvarja s tekočimi težavami dijakov. Problemi se
skušajo reševati na rednih in izrednih sestankih, na katere se po potrebi
povabi tudi ravnateljico.
V začetku šolskega leta dijaki dobijo dijaške izkaznice oziroma nalepke
za tekoče šolsko leto. V prvi polovici šolskega leta se organizira
fotografiranje dijakov po oddelkih.
Vse leto poteka organizacija maturantskega plesa.
11. SODELOVANJE S STARŠI IN Z DIJAKI
Sodelovanje staršev in šole poteka:
– na rednih govorilnih urah učiteljev,
– na najmanj dveh roditeljskih sestankih med šolskim letom,
– preko e-asistenta.
35
Za izstopne letnike in za tiste razrede, ki gredo maja na delovno prakso,
so govorilne ure do vključno 15. maja 2015, za ostale pa do 29. maja
2015.
Starši sodelujejo s šolo tudi preko sveta staršev, člani so izvoljeni
predstavniki staršev iz posameznih oddelkov šole. Starši imajo svoje
predstavnike tudi v svetu zavoda in v upravnem odboru šolskega sklada.
Na svetovalnih urah učitelji dijakom nudijo morebitno dodatno
strokovno pomoč ali razlago. Dijak lahko obiskuje svetovalne ure samo
izven svojega pouka. Če se njegov urnik križa z urnikom svetovalne ure,
se dijak in učitelj dogovorita za dodaten termin. Dodatno razlago lahko
učitelj odkloni dijaku/dijakinji, ki pogosto neopravičeno izostaja, moti
pouk pri predmetu ali ne opravlja predpisanih obveznosti.
12.
PRAVILA
OBVEŠČANJA
ODSOTNOSTI OD POUKA
IN
OPRAVIČEVANJA
Odsotnost dijaka od pouka morajo starši sporočiti razredniku še isti dan,
ko dijak izostane, oziroma najpozneje v treh dneh od prvega dne
odsotnosti. Če razrednik o izostanku ni obveščen, vzpostavi stik s starši.
Dijak mora najpozneje v petih delovnih dneh po prihodu v šolo prinesti
razredniku pisno obvestilo o vzroku odsotnosti, v nasprotnem primeru je
izostanek neopravičen.
Če dijak pogosto izostaja od pouka, lahko razrednik zahteva, da starši
osebno opravičijo izostanek. O načinu osebnega opravičevanja se
razrednik dogovori s starši. V nasprotnem primeru je izostanek
neopravičen.
Zaradi neopravičenih ur se dijakom v skladu s Pravilnikom o šolskem
redu v srednjih šolah izrekajo vzgojni ukrepi, in sicer:
– do 5 neopravičenih ur opomin,
– od 6 do 10 neopravičenih ur ukor razrednika,
– od 11 do 20 neopravičenih ur ukor oddelčnega učiteljskega zbora,
36
–
–
–
od 21 do 30 neopravičenih ur ukor učiteljskega zbora,
od 31 do 35 neopravičenih ur pogojna izključitev,
nad 35 neopravičenih ur izključitev.
Če dijak zaradi zdravstvenih razlogov ne more sodelovati pri določenih
oblikah vzgojno-izobraževalnega dela, mora o tem ravnateljici predložiti
potrdilo z napotki zdravnika najpozneje do 30. septembra oziroma takrat,
ko nastopi razlog, zaradi katerega je oproščen aktivnosti. Takega dijaka
lahko šola vključi v drugo dejavnost.
13. MERILA IN POSTOPEK ZA PODELJEVANJE POHVAL,
NAGRAD IN DRUGIH PRIZNANJ DIJAKOM
Dijaki lahko za vestno in prizadevno delo prejmejo pohvale in nagrade,
ob zaključku šolanja pa so vpisani v Zlato knjigo šole. Zanje jih lahko
predlagajo razredniki, mentorji dejavnosti, ravnateljica, drugi učitelji in
strokovni delavci šole in razredne skupnosti.
Vrsto pohvale ali knjižne nagrade (pohvala razrednika, pohvala
ravnateljice; knjižna nagrada razrednika, knjižna nagrada ravnateljice)
določi učiteljski zbor, podeljujejo pa jih razredniki ali ravnateljica na
podelitvi spričeval.
Pohvalo razrednika ali ravnateljice lahko dobi dijak za:
– pozitiven zgled v razredu,
– vestno in odgovorno delo,
– pomoč sošolcem pri šolskem delu,
– dobro opravljanje funkcije v razredni skupnosti,
– vidne dosežke na šolskih in drugih tekmovanjih,
– uspešno delovanje pri eni ali več dejavnostih na šoli,
– in za druge dejavnosti, ki jih učiteljski zbor oceni kot primerne za
podelitev pohvale.
Knjižno nagrado prejme dijak za:
– odličen uspeh ob koncu pouka,
– izredne dosežke na šolskih in drugih tekmovanjih,
37
–
–
–
izjemen uspeh na poklicni maturi/zaključnem izpitu,
najboljšega gastronoma hotelirja, gastronomsko-turističnega tehnika,
ter gastronomskega tehnika svoje generacije,
in za druge dejavnosti, ki jih učiteljski zbor oceni kot primerne za
podelitev knjižne nagrade.
V Zlato knjigo šole so vpisani:
– dijaki, ki so bili odlični vsa leta šolanja naši šoli,
–
– zlati maturanti na poklicni maturi,
– dijaki, ki so na poklicni maturi dosegli odličen uspeh,
– dijaki generacije v programu gastronomija in turizem,
– dijaki generacije v programu gastronomija,
–
–
–
dijaki, ki so na zaključnem izpitu dosegli izjemen splošni uspeh,
dijaki, ki so na zaključnem izpitu dosegli odličen uspeh,
dijaki generacije v programu gastronomske in hotelske storitve.
14. ŠOLSKA PRAVILA OCENJEVANJA ZNANJA
Šolska pravila ocenjevanja so sestavni del Pravilnika o ocenjevanju
znanja v srednjih šolah.
14.1. NAČINI IN ROKI IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI
Programski učiteljski zbor določi:
– podrobnejša merila in postopke priznavanja formalno in neformalno
pridobljenega znanja,
– načrt ocenjevanja znanja za posamezni izobraževalni program.
Dijaki imajo možnost opravljanja neizpolnjenih obveznosti v prvem
ocenjevalnem obdobju 14 dni po ocenjevalni konferenci ali po dogovoru
z učiteljem.
Roki za opravljanje izpitov se določijo z letnim delovnim načrtom šole v
skladu z izobraževalnim programom in Pravilnikom o šolskem koledarju
za srednje šole.
38
14.2. POGOJI ZA OBVEZNO PONAVLJANJE PISNIH IZDELKOV
Ocenjevanje pisnih izdelkov se enkrat ponovi, če je bila negativno
ocenjena polovica ali več izdelkov.
14.3. ROK ZA VRAČANJE PISNIH IZDELKOV
Učitelj izroči dijaku ocenjene izdelke najpozneje v tridesetih dneh po
vpisu ocene v redovalnico.
14.4. IZPITNI RED
Dijaki, ki opravljajo popravne, dopolnilne ali predmetne izpite, se
morajo k izpitu prijaviti najpozneje 3 dni pred izpitnim rokom, odjavijo
pa se lahko najpozneje 2 dni pred izpitnim rokom.
Če se dijak iz opravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, ga
lahko opravlja v istem roku, če je to mogoče. Razloge za odsotnost ali
prekinitev mora šoli pisno sporočiti najpozneje en dan po izpitu in
predložiti ustrezna dokazila. O upravičenosti razlogov odloča
ravnateljica šole v treh dneh po prejemu vloge.
Razpored izpitov mora biti javno objavljen najmanj 3 dni pred začetkom
izpitov.
14.5. KRŠITVE PRAVIL PRI OCENJEVANJU IN UKREPI
Če dijak pri pisanju pisnih izdelkov ali pri drugih oblikah ocenjevanja
znanja uporablja nedovoljene pripomočke, prepisuje, moti potek pisanja
oz. ocenjevanja, zamudi, samovoljno zapusti učilnico oziroma krši druga
dogovorjena pravila, ga učitelj oceni z negativno oceno ali predlaga
ustrezen ukrep.
14.6. POSTOPEK ODPRAVLJANJA NAPAK PRI OCENJEVANJU
Učitelj lahko sam, na predlog dijaka, razrednika ali ravnateljice zaradi
računske ali druge očitne napake pri ocenjevanju znanja oziroma
določanju ali vpisovanju ocene oz. ugotovitve v dokumentacijo
naknadno odpravi napako, to evidentira ter obvesti dijaka, na katerega se
ocena oz. ugotovitev nanaša.
39
14.7. PRIPRAVA IN HRAMBA IZPITNEGA GRADIVA
Šola pripravi izpitno gradivo v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju
znanja v srednjih šolah. Ravnateljica hrani izpitno gradivo v skladu s
šolsko zakonodajo.
14.8. DRUGA PRAVILA IN POSTOPKI
Dijaku, ki pride v šolo samo k uri ocenjevanja znanja, se ocenjevanje ne
dovoli, razen če ni tako določeno s pedagoško pogodbo ali posebnim
statusom.
15. KONČNA OPOMBA
Šolska pravila za vsako šolsko leto posebej sprejme in potrdi svet šole in
so usklajena z veljavno zakonodajo.
Šolska pravila so objavljena tudi na spletni strani šole: www.ssgtlj.si
Ne boš srečen takrat, ko bo vse okrog tebe popolno,
ampak takrat, ko se boš odločil,
da boš prezrl pomanjkljivosti.
(angleški pregovor)
40
Na podlagi Zakona o šolski prehrani – ZŠolPre-1 (Uradni list RS, št.
3/2013 in 46/2014) Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani
objavlja
PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(malica)
Na šoli je organizirana malica za dijake. Cena malice v šolskem letu
2014/2015 je 2,42 EUR.
II. PRIJAVA IN SUBVENCIONIRANJE MALICE
2. člen
(prijava)
Dijak oziroma starši oddajo na šoli pisno prijavo na malico na
predpisanem obrazcu praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko
leto, lahko pa jo oddajo tudi kadarkoli med šolskim letom.
Prav tako lahko kadarkoli prekličejo prijavo na malico. Pisno odjavo
oddajo organizatorki šolske prehrane (glej 5. člen). Preklic velja z
naslednjim dnem po prejemu pisne odjave.
3. člen
(subvencija)
Podatke o višini upravičene subvencije malice (100 %, 70 % ali 40 %
cene malice) šola v skladu z 2. odstavkom 17. člena Zakona o šolski
prehrani pridobi iz centralne evidence udeležencev vzgoje in
izobraževanja.
41
III. ODJAVA MALICE IN DRUGE OBVEZNOSTI DIJAKOV
4. člen
(obveznosti)
S prijavo na malico se dijak oziroma starši obvežejo, da bodo:
– spoštovali pravila šolske prehrane,
– pravočasno odjavili malico, skladno s Pravili šolske prehrane,
– šoli pravočasno plačali prispevek za šolsko prehrano,
– plačali polno ceno obroka, če obroka ne bodo pravočasno odjavili,
– šoli v 30 dneh sporočili vsako spremembo podatkov iz 17. in 25.
člena Zakona o šolski prehrani (naslov, podatek o uveljavljanju
pravice do subvencije).
5. člen
(odjava malice)
Če je dijak odsoten od pouka zaradi bolezni ali drugih vzrokov, starši
odjavijo malico. Obveznost odjave lahko prenesejo na dijaka s pisnim
pooblastilom.
Tisti dijak, ki je upravičen do subvencionirane malice in ki zaradi
bolezni ali drugih izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti
oziroma prevzeti malice, ima pravico do subvencije za prvi dan
odsotnosti.
Če je dijak od pouka odsoten zaradi sodelovanja na športnih, kulturnih in
drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih predstavlja šolo, malico za
dijaka odjavi šola.
Malica je pravočasno odjavljena, če se jo odjavi vsaj en delovni dan
prej do 8. ure zjutraj, sicer se plača polna cena malice (2,42 EUR).
Kontaktna oseba za odjavo malice je Dragica Popović, organizatorica
šolske prehrane. Kontakti za odjavo malice:
telefon: 01/ 546 61 53, mobilni telefon: 030 335 380,
e-naslov: [email protected]
6. člen
(plačevanje prispevka)
Prispevek za šolsko prehrano plačajo dijak oziroma starši do datuma, ki
je na položnici. Če prispevek ni pravočasno plačan, se dijaku zablokira
42
možnost nadaljnjega naročanja in prejemanja malice, dokler znesek ni
poravnan.
Dijak naroča in prevzame malico z dijaško izkaznico. Dijaško izkaznico
plačajo dijak oziroma starši. Če dijak dijaško izkaznico izgubi ali
poškoduje, mora naročiti novo. Strošek plačajo dijak oziroma starši.
IV. IZBIRA IN PREVZEM OBROKA TER NADZOR
NAD KORIŠČENJEM OBROKOV
7. člen
(izbira malice)
Dijak lahko izbira med toplo in hladno ter mesno in brezmesno malico.
Malico naroča z dijaško izkaznico. Navodila za naročanje malice so v
jedilnici šole.
8. člen
(prevzem malice)
Dijak s pomočjo dijaške izkaznice prevzame malico po urniku delitve, ki
velja za tekoče šolsko leto.
9. člen
(nadzor nad koriščenjem malice)
Ob prevzemu malice z dijaško izkaznico se na ekranu izpiše ime in
priimek dijaka. Nadzorni učitelj ali oseba, zadolžena za delitev malice,
lahko preveri istovetnost dijaka.
V. OSTALE DOLOČBE
10. člen
(neprevzeti obroki)
Obroke, ki do 12.50 niso prevzeti, šola brezplačno odstopi dijakom na
šoli.
43
11. člen
(skupina za prehrano)
Na podlagi 5. člena Zakona o šolski prehrani ravnateljica Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani do 30. septembra tekočega šolskega
leta imenuje skupino za prehrano, ki šteje tri člane, od teh sta dva
predstavnika delavcev šole, eden pa je predstavnik dijakov. Mandat traja
od 1. oktobra tekočega leta do 30. septembra naslednjega leta in se lahko
večkrat ponovi.
Skupina za prehrano sodeluje z ravnateljico pri pripravi predloga Pravil
šolske prehrane in pri načrtu izvedbe šolske prehrane za posamezno
šolsko leto, daje mnenja o organizaciji šolske prehrane in o sestavi
jedilnikov, zbira predloge za spremembe, spremlja potek aktivnosti v
zvezi s prehrano in opravlja še druge naloge po navodilih ravnateljice.
Skupina za prehrano vsaj enkrat med šolskim letom preveri stopnjo
zadovoljstva dijakov z malico in izvaja dejavnosti, s katerimi spodbuja
zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja. Osveščanje glede
zdrave prehrane in kulture prehranjevanja izvajajo tudi učitelji pri pouku
prehrane, kuharstva, strežbe, poslovnega bontona, športne vzgoje ter pri
drugih predmetih in dejavnostih, povezanih s prehrano in z zdravim
načinom življenja.
12. člen
(dejavnosti, ki vplivajo na prevzem malice)
Učitelj, ki organizira dejavnosti izven šole, mora spremembo števila
obrokov pravočasno sporočiti (tri dni pred dogodkom).
13. člen
(seznanitev dijakov in staršev)
Šola seznani dijake s Pravili šolske prehrane ter o načinu in postopku
uveljavljanja subvencije malice pri razrednih urah v septembru, starše pa
na prvih roditeljskih sestankih v začetku šolskega leta.
44
VI. KONČNE DOLOČBE
14. člen
(veljavnost pravil)
Pravila šolske prehrane za vsako šolsko leto posebej sprejme in potrdi
Svet Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani in so usklajena z
veljavno zakonodajo.
»Nevarna reč je, Frodo, če stopiš skozi vrata.
Stopiš na cesto, in če ne obdržiš svojih nog na cesti,
ne veš, kam te lahko odnese.«
(J. R. R. Tolkien)
45
URNIK
URA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
PON
TOR
SRE
ČET
PET
7.30–8.15
8.20–9.05
9.10–9.55
10.25–11.10
11.15–12.00
12.05–12.50
12.55–13.40
13.45–14.30
14.35–15.20
15.25–16.10
16.15–17.00
17.05–17.50
MOJA REDOVALNICA
PREDMET
1. semester
2. semester
46
Končna ocena
PREGLEDNICA ODSOTNOSTI
DATUM
RAZLOG
ŠTEVILO
UR
SKUPNO
ŠT. UR
OPOMBE
MOJ NAČRT IZBOLJŠEVANJA OCEN
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Izjemen talent se
________________________________________________________________
nikoli ne razvije
________________________________________________________________
brez moči volje.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
47
IZBIRNE INTERESNE DEJAVNOSTI – KROŽKI
Krožki so sicer namenjeni vsem dijakom, tisti dijaki, ki imajo izbirne
interesne dejavnosti, pa morajo opraviti tolikšno število ur, kot je
določeno po programu.
Letos bodo na šoli delovali naslednji krožki:
J. Urbanija: glasbena skupina, do 20 ur
J. Urbanija: učenje kitare, do 20 ur, 2. konferenca
L. Simončič, M. Jerala: šolske prireditve, število ur profesorici
povesta po izvedbi dogodka
Aktiv matematikov: priprava na mat. tekmovanje Kenguru, do 12 ur
J. Munda, A. Molk: kuharski tečaj (prispevek 5€), 5 ur, samo 2. TT,
december 2014
Učitelji stroke: kuharski tečaj (prispevek 5€), 5 ur, samo TT, junij 2015
Priprava na peti predmet poklicne mature, do 20 ur
M. Krašovec: obiski sejmov, prireditev in razstav na temo prehrana
(Narava zdravje, Alpe Adria, GASTexpo, 18. 2. 2015 –
slanikova pojedina v Grand hotelu Union), do 9 ur
B. Glavan: pohodništvo, 10 ur, maj 2015
L. Fekonja: barmanski krožek, do 20 ur, v dogovoru s profesorjem
Aktiv nemcistov: priprava na tekmovanje, do 20 ur
Razredniki: čistilna akcija, do 3 ure
Z. B. Banfi: pomoč pri tečajih, število ur profesorica pove po izvedbi
dogodka
CPP-tečaj, 20 ur
Tečaj prve pomoči, 10 ur
C. P. L. Johnston: Avstralija, do 20 ur
I. Nose, M. Uršič: EKO-vrt, do 20 ur
J. Humljan, golf, do 20 ur
Razredniki: priprava izdelkov za novoletni sejem, do 4 ure
M. Rogelja: Benetke, fakultativna ekskurzija, 27. 9. 2014, 15 ur
48
M. Keček, M. Naglič: Berlin, fakultativna ekskurzija, od 5. do 9. 3.
2015, 20 ur
A. Benko, uporaba programa Svetloba, konec šol. leta, do 10 ur
H. Seliškar Mirković: tečaj španskega jezika, do 20 ur
S. Šumrada: tečaj francoskega jezika, do 20 ur
V. Vuk Husejnagić: likovni krožek, do 20 ur
M. Pokorn, M. Sterle: bralni krožek, do 15 ur
Razrednik dijaku prizna tudi dejavnost, ki jo je ta opravil v dogovoru s
katerim od učiteljev šole, vendar mora biti razrednik o tem
vnaprej obveščen.
Izbirne interesne dejavnosti lahko dijaki opravijo še na naslednje načine:
1. Gledališki abonma
Mentorica je M. Sterle. Prijavite se lahko pri svoji profesorici
slovenščine ali v knjižnici. (10 ur)
2. Udeležba na tekmovanjih
Mišljena so tista tekmovanja, katerih se dijaki (pod vodstvom
mentorja) udeležijo kot predstavniki naše šole. Med opravljene ure se
štejejo tudi ure priprav na tekmovanje.
3. Raziskovalne naloge
Ure za raziskovalno nalogo se priznajo, ko je zaključena naloga
oddana šolskemu mentorju za raziskovalne naloge.
49
UDELEŽBA NA IZBIRNIH
INTERESNIH DEJAVNOSTIH (KROŽKI)
ZAPOREDNA
ŠT.
ŠT.
UR
INTERESNA DEJAVNOST
50
VODJA
INTERESNE
DEJAVNOSTI
PODPIS
september
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
2014
kimovec
ZAČETEK POUKA
3. KA PUD (do 19. 1. 2015)
SPOZNAVNI DAN ZA 1. LETNIKE
SVETOVNI DAN TURIZMA, EKSKURZIJA BENETKE
51
oktober
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
2014
vinotok
GTZ PORTOROŽ
GTZ PORTOROŽ
GTZ PORTOROŽ
EKSKURZIJA ZA 3. T/G, 2. PTI
3. TA IN 3. TB PUD (do 22. 11. 2013), JESENSKE POČITNICE
JESENSKE POČITNICE
JESENSKE POČITNICE
JESENSKE POČITNICE
DAN REFORMACIJE
52
november
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2014
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
listopad
DAN SPOMINA NA MRTVE
SKUPNE GOVORILNE URE
KONFERENCA
53
december
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
2014
gruden
SKUPNE GOVORILNE URE
3. GA PUD (do 31. 12. 2013)
BOŽIČ
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
NOVOLETNE POČITNICE
NOVOLETNE POČITNICE
NOVOLETNE POČITNICE
54
januar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
2015
prosinec
NOVO LETO
POUKA PROST DAN (NADOMEŠČANJE 11. 4.)
3. KA PUD (do 22. 5. 2015)
1. REDOVALNA KONFERENCA, konec 1. ocenjevalnega obdobja
55
februar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2015
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
svečan
POM – ZIMSKI IZPITNI ROK
POPRAVNI IZPITI ZA DIJAKE 3. KB
SKUPNE GOVORILNE URE
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
ZI – ZIMSKI IZPITNI ROK
INFORMATIVNI DAN
INFORMATIVNI DAN
ZIMSKE POČITNICE
ZIMSKE POČITNICE
ZIMSKE POČITNICE
ZIMSKE POČITNICE
ZIMSKE POČITNICE
56
marec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
2015
sušec
EKSKURZIJA BERLIN
EKSKURZIJA BERLIN
EKSKURZIJA BERLIN
EKSKURZIJA BERLIN
EKSKURZIJA BERLIN
POM – PREDMATURITETNI PREIZKUS, OB 14.00
KONFERENCA
57
april
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
2015
mali traven
VELIKA NOČ
VELIKONOČNI PONEDELJEK
SKUPNE GOVORILNE URE
DAN ŠOLE
1. PTI PUD (do 17. 4. 2015), EKSKURZIJE
EKSKURZIJE
EKSKURZIJE
EKSKURZIJE
EKSKURZIJE
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
PRVOMAJSKE POČITNICE
PRVOMAJSKE POČITNICE
PRVOMAJSKE POČITNICE
58
maj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
2015
veliki traven
PRAZNIK DELA
PRAZNIK DELA
ZAČETEK PUD ZA 1. KA, 1. KB, 1. KC, 2. KA, 2. KB IN 2. KC
2. REDOVALNA KONFERENCA ZA ZAKLJUČNE LETNIKE
ZAKLJUČEK POUKA ZA ZAKLJUČNE LETNIKE
RAZDELITEV SPRIČEVAL ZAKLJUČNIM LETNIKOM
ORGANIZIRANA PRIPRAVA ZAKLJ. LETNIKOV NA POM/ZI
SKUPNE GOVORILNE URE
IZPITNI ROK ZA IZBOLJŠANJE OCEN (ZAKLJUČNI LETNIKI)
POM – ZAČETEK SPOMLADANSKEGA ROKA
59
junij
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
2015
rožnik
ZI – ZAČETEK SPOMLADANSKEGA ROKA
ZAČETEK PUD ZA 2. GA, 2. TA, 2. TB IN 2. TC
2. REDOVALNA KONFERENCA
ZAKLJUČEK POUKA
RAZDELITEV SPRIČEVAL
DAN DRŽAVNOSTI
ZAČETEK SPOMLADANSKEGA ROKA POPRAVNIH IZPITOV
60
julij
mali srpan
avgust
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
RAZDELITEV SPRIČEVAL PO PI
SEZNANITEV Z REZULTATI POM
veliki srpan
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
61
ZAČETEK JESENSKEGA IZPITNEGA
ROKA – POPRAVNI IZPITI
POPRAVNI IZPITI
POPRAVNI IZPITI
POPRAVNI IZPITI
POPRAVNI IZPITI
ZAČETEK JESENSKEGA
IZPITNEGA ROKA – POM, ZI
 PRIJATELJICE … SOŠOLCI …
IME IN
PRIIMEK
NASLOV
TEL. ŠT.
62
E-NASLOV
… PRIJATELJI … SOŠOLKE … 
IME IN
PRIIMEK
NASLOV
TEL. ŠT.
E-NASLOV
Imej srce, ki nikoli ne otrdi;
imej značaj, ki se nikoli ne utrudi;
imej dotik, ki nikoli ne boli.
(Charles Dickens)
63
SPOROČILA MED STARŠI IN ŠOLO
Datum:
Podpis staršev:
Datum:
Podpis učitelja:
Datum:
Podpis staršev:
Datum:
Podpis učitelja:
Datum:
Podpis staršev:
Datum:
Podpis učitelja:
64
SPOROČILA MED STARŠI IN ŠOLO
Datum:
Podpis staršev:
Datum:
Podpis učitelja:
Datum:
Podpis staršev:
Datum:
Podpis učitelja:
Datum:
Podpis staršev:
Datum:
Podpis učitelja:
65
RAZLIČNI ZAPISKI
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Svet podari vse
______________________________________________
priložnosti
______________________________________________
tistemu, ki jih
______________________________________________
zmore
uporabljati.
______________________________________________
(Orison
Swett
______________________________________________
Marden)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
66
.OBVEZNO VRNITI RAZREDNIKU
Ljubljana, september 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani, Preglov trg 9, Ljubljana, si
v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07) pridobi
od staršev oz. skrbnikov dijaka/dijakinje oz. polnoletnega dijaka/dijakinje šole
naslednje
.
SOGLASJE
.
.
. Podpisani/a __________________________________________
. se strinjam / se ne strinjam (obkrožite) z javno objavo osebnih
. podatkov o dijaku/dijakinji _____________________________ .
.
.
Ti podatki po naravi, vsebini ali namenu ne posegajo v zasebnost dijakov. Predmet soglasja so
. naslednji osebni podatki dijaka: ime in priimek, razred, starost, dosežki na tekmovanjih,
priznanja.
.
. Osebni podatki dijaka bodo javno dostopni preko: domače spletne strani šole, razstav izdelkov
dijakov, skupinskih posnetkov dijakov na fotografijah, videoposnetkov, zvočnih ali filmskih
posnetkov, javnih nastopov na prireditvah, šolskih publikacij, šolskega glasila.
.
. Osebni podatki dijaka se bodo uporabljali izključno v predstavitvene namene .šole, za informiranje
. o šolskih aktivnostih in za dokumentiranje le-teh.
.
. V skladu z zakonom soglasje velja za celotno šolsko leto.
.
.
.
.Podpis staršev/skrbnikov/polnoletnih dijakov:
.
.
______________________
67
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO
IN TURIZEM V LJUBLJANI
PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
Naklada: 900 izvodov
Uredila in oblikovala: Mirjam Sterle, prof.
Ljubljana, 2014
68

Similar documents