Zapisnik 6. redne seje

Comments

Transcription

Zapisnik 6. redne seje
Številka: 032-2/2010-1107
Datum: 25.5.2011
ESA- 51
ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta občine Kočevje,
ki je bila v torek, 24.5.2011, s pričetkom ob 19.03 uri, v sejni sobi Občine Kočevje,
Ljubljanska c. 26, Kočevje.
Prisotni člani OS: Jerko Babić, Leon Behin, Amanda Erţen (odšla ob 21.33 uri),
Zlatko Ficko, Marjan Hočevar, Marjan Hudorovič, Alenka Jelenovič (prišla ob 19.15
uri), Vladimir Komljenović, Vesna Lisac, Andreja Martič, dr. Igor Mihelič, Grega
Mohorič, Joţef Oberstar, Mirko Pavlin, Peter Pirc, Jasmin Rizvić ,Davor Štamfelj,
Lilijana Štefanič, Janko Veber (prišel ob 19.53 uri), Milena Vidmar Romić,
mag. Marko Vizjak (odšel ob 22.06 uri) in Vinko Zajec.
Odsotnosti ni opravičila: mag. Darja Delač Felda
Prisotni vabljeni: Iz Občinske uprave: Marta Briški, Ana Štaudohar, Anka Beznik,
Damir Marinč, Irena Škufca, Irena Kalčič, Petra Novak in Mojca Volf
Hydrovod Kočevje d.o.o.: Antun Gašparac
novinarji: Bori Grabovac Morse, Petra Šolar, Simona Fajfar, Bojan Marinč, Sergej
Ambroţič, TV Kočevje, Radio Univox
Ostali prisotni: Iz Občinske uprave: Samra Kos in Vesna Malnar Memedovič.
Člani OS in novinarji so pred sejo prejeli:
 mnenja odbora za finance in gospodarstvo
 mnenje Komisije za volitve in imenovanje in mandatna vprašanja o kandidatki
za ravnateljico OŠ Ljubo Šercer
 kopiji pogodb med občino Kočevje in Radiem Univox
Sejo je vodil ţupan dr. Vladimir Prebilič.
Zapisnik je pisala Petra Novak.
Predsedujoči je potem, ko je pozdravil vse prisotne pojasnil, da sta svojo odsotnost
opravičila Konrad Lampe in Anton Vovko. Ugotovil je, da je na seji prisotnih 20
svetnikov ter da je seja sklepčna.
1
Nato je prešel na postopek za sprejem dnevnega reda.
V skladu z 31. členom Poslovnika Občinskega sveta občine Kočevje (v nadaljnjem
besedilu: Poslovnik) je prisotne povprašal o morebitnih predlogih za umik katere od
predlaganih točk dnevnega reda.
Predlogov za umik ni bilo.
Nato je prisotne povprašal o morebitnih predlogih za razširitev dnevnega reda.
Predlogov s strani svetnic in svetnikov ni bilo, zato je ţupan v skladu s tretjim
odstavkom 31. člena Poslovnika predlagal, da se dnevni red razširi z naslednjo
točko dnevnega reda: Mnenje o kandidatki za ravnateljico OŠ Ljubo Šercer, ki bi
jo uvrstili na dnevni red kot 9a točko.
Pri glasovanju je bilo navzočih 20 svetnikov. Glasovalo je 18 svetnikov.
S 16 glasovi ZA in 2 VZDRŢANIMA je bil predlog izglasovan.
Predsedujoči je predlagal, da glasujejo še o dnevnem redu v celoti.
Pri glasovanju je bilo navzočih 20 svetnikov. Glasovalo je 17 svetnikov.
S 17 glasovi ZA je bil sprejet naslednji
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 5. redne seje OS z dne 21.4.2011
2. Poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje OS z dne 21.4.2011
3. Predlog Odloka o ustanovitvi skupnega ustanoviteljskega
organa podjetja Hydrovod d.o.o. – prva obravnava
4. Predlog Odloka o določitvi plovbnega reţima in drugih aktivnosti
na Rudniškem jezeru, jezeru v Kočevski Reki in reki Rinţi –
druga obravnava
5. Premoţenjska bilanca občine Kočevje
6. Predlog Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave Kočevje – prva obravnava
7. Poročilo o poslovanju Podjetniškega inkubatorja Kočevje
v letu 2010 in pogledi za naprej
8. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Podjetniškega
Inkubatorja Kočevje
9. Predlog Sklepa o imenovanju dveh predstavnikov Občine Kočevje
v Svet Ljudske univerze Kočevje
9a. Mnenje o kandidatki za ravnateljico OŠ Ljubo Šercer
10. Deklaracija občin za uveljavitev zaščitne klavzule v zvezi
s trgom nepremičnin
11. Informacija ţupana
12. Vprašanja in pobude
13. Razno
2
ESA-42
ESA-45
ESA-39
ESA-43
ESA-44
ESA-49
ESA-47
ESA-46
ESA-50
ESA-48
Ad.1) Potrditev zapisnika 5. redne seje OS z dne 21.4.2011
Predsedujoči je prisotne pozval k razpravi.
Mag. Marko Vizjak je dejal, da še ni dobil pisnega odgovora na svoje vprašanje,
katerega je meseca januarja po elektronski pošti posredoval občinski upravi.
Predsedujoči je pojasnil, da bodo vsi svetniki dobili posredovan odgovor.
Ker drugih prijavljenih k razpravi ni bilo, je predsedujoči predlagal, da opravijo
glasovanje o potrditvi zapisnika 5. redne seje OS z dne 21.4.2011
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. Glasovalo je 18 svetnikov.
Z 12 glasovi ZA in 6 VZDRŢANIMI je bil izglasovan
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 5. redne seje z dne 21.4.2011.
Ad.2) Poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje z dne 21.4.2011
Ţupan je pojasnil, da bo v skladu s 110. členom Poslovnika poročilo o realizaciji
sklepov podala direktorica občinske uprave ga. Marta Briški ter povedal, da pri tej
točki dnevnega reda svetniki ne glasujejo.
Marta Briški je pojasnila da so bili na 5. redni seji sprejeti naslednji sklepi:
-
-
-
-
-
potrjen je bil Investicijski program Stadion Gaj s pripadajočimi objekti in
napravami (posodobitev) 2011 s pripombami podanimi s strani odbora za
finance in gospodarstvo.
sprejet je bil Odlok o zunanjem izgledu naselji in krajine v občini Kočevje s
sprejetimi amandmaji, ki je bil objavljen v Ur.l. RS št. 34/2011 z dne 6.5.2011
sprejet je bil Zaključni račun proračuna občine Kočevje za leto 2010 v
predloţenem besedilu. Sprejet je bil sklep o odpisu osnovnih sredstev in
drobnega inventarja. Sprejet je bil sklep o odpisu terjatev v predloţeni obliki, ki
je bilo objavljeno v Ur.l. RS št. 34/2011 z dne 6.5.2011.
sprejet je bil sklep, da je predlog odloka o določitvi plovbnega reţima in drugih
aktivnosti na Kočevskem jezeru in reki Rinţi primerna podlaga za nadaljno
obravnavo; da pred pripravo odloka za drugo obravnavo odbor za
infrastrukturo in okolje organizira okroglo mizo, na katero se povabi vso
zainteresirano javnost; da predlagatelj pripravi dopoljnjen predlog odloka, pri
čemer upošteva stališča in sklepe sprejete ob prvi obravnavi predloga odloka
in pripombe z okrogle mize. Dejala je, da je bila okrogla miza organizirana
5.5.2011 in da so pripombe z okrogle mize vključene v Odlok za drugo
obravnavo, ki je na dnevnem redu današnje seje.
Sprejet je bil Pravilnik o oddajanju garaţ, pokritih parkirišč – boksov, dvoran in
sejnih sob v lasti občine Kočevje v najem oziroma uporabo, ki je bil objavljen v
Ur.l. RS št. 34/2011
Prvotno je bil izglasovan sklep, da svetniške skupine in samostojni svetniki
podajo pripombe na predlog statuta in poslovnika najkasneje do 4.5.2011 na
vloţišče občine Kočevje. Ker je bil po mnenju večine ta rok prekratek se je
glasovalo še enkrat in izglasovan je bil sklep, da svetniške skupine in
3
samostojni svetniki podajo pripombe na predlog statuta in poslovnika
najkasneje do 31.5.2011 na vloţišče občine Kočevje.
Po podanem poročilu je predsedujoči ugotovil, da se je OS seznanil s poročilom o
realizaciji sklepov 5. redne seje.
Ad.3) Predlog Odloka o ustanovitvi skupnega ustanoviteljskega organa
podjetja Hydrovod d.o.o. – prva obravnava
Predsedujoči je predal besedo poročevalcu Antunu Gašparcu – predstavniku podjetja
Hydrovod Kočevje d.o.o.
Povedal je, da je bil Hydrovod d.o.o. ustanovljen kot gospodarska druţba in tudi
deluje kot gospodarska druţba v skladu z Zakonom o gospodarskih druţbah.
Ustanoviteljice oziroma druţbeniki so občine. Pojasnil je, da je Računsko sodišče ob
opravljanju revizije v letih 2005, 2006 pri nekaterih gospodarskih druţbah, ki
opravljajo gospodarsko javne sluţbe štelo kot pomanjkljivost, da nimajo
ustanovljenega skupnega ustanoviteljskega organa. Zato so se odločili, da ustanovijo
skupni organ. Povedal je, da je glavni namen in cilj odloka o ustanovitvi skupnega
ustanoviteljskega organa podjetja Hydrovod d.o.o. upoštevanje spremenjene
zakonodaje na področju lokalne samouprave, saj četrti odstavek 61. člena nalaga
ustanovitev skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ter usklajevanje
občin v zvezi z zagotavljanjem javnih sluţb. Povedal je, da so omenjeni odlok ţe
sprejeli Občinski sveti Občine Ribnica, Občine Loški Potok, Občine Sodraţica in
Občine Kostel ter dodal, da sprejem odloka nima neposrednih finančnih posledic. V
nadaljevanju je dejal, da se ustanoviteljske pravice občin ustanoviteljic podjetja
Hydrovod d.o.o. trenutno zagotavljajo preko skupščine javnega podjetja. Ta rešitev je
skladna z Zakonom o gospodarskih druţbah, za popolno usklajenost pa je potrebno
zadovoljiti še zahteve Zakona o lokalni samoupravi.
Predsedujoči je nato besedo predal predsedniku odbora za finance in gospodarstvo
dr. Igorju Miheliču, ki je predstavil mnenje, ki ga je odbor sprejel na svoji seji.
Odbor za finance in gospodarstvo se je seznanil s Predlogom Odloka o ustanovitvi
skupnega ustanoviteljskega organa podjetja Hydrovod d.o.o. in predlaga Občinskem
svetu občine Kočevje, da ga sprejme.
Po podanem poročilu je predsedujoči prisotne pozval k razpravi.
Leon Behin je postavil vprašanje, zakaj občina Kočevje šele sedaj obravnava ta
odlok, če pa so ga druge občine ţe sprejele in zanimalo ga je, ali bo s sprejemom
odloka potrebno spremeniti druţbeno pogodbo oziroma statut druţbe, saj je podobne
funkcije prej opravljala skupščina.
4
Odgovoril mu je Anton Gašparac, ki je dejal, da teţko odgovori na prvi del vprašanja
glede obravnave odloka. Povedal je, da druţbene pogodbe in statuta zaradi
sprejema tega odloka ni treba spreminjati. Pristojnosti ustanoviteljskega organa in
skupščine se ne razlikujeta. Dodal je, da skladno z Zakonom o integriteti po novem
ţupani naj ne bi več bili v skupščini javnega podjetja. Kar je nelogično in zato so
nekatere občine v drţavi sproţile ustavno presojo. Ravno ta odlok o ustanovitvi
skupnega ustanoviteljskega organa podjetja Hydrovod d.o.o. omogoča ţupanom, da
sodelujejo v delu javnega podjetja.
Mag. Marko Vizjak je bil mnenja, da ne vidi povezave sodelovanja ţupanov pri
podjetju Hydrovod d.o.o., saj so za to pristojne strokovne sluţbe. Dejal je, da je
pričakoval, da bodo razpravljali o zdruţitvi Hydrovoda d.o.o. in Komunale, saj je to
tema, ki bi zanimala občane.
Ker ni bilo več prijavljenih k razpravi, je predsedujoči predlagal, da opravijo
glasovanje.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. Glasovalo je 20 svetnikov.
S 17 glasovi ZA in 3 VZDRŢANIMI je bil izglasovan
SKLEP:
Odlok o ustanovitvi skupnega ustanoviteljskega organa podjetja Hydrovod
d.o.o. v predloženem je primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.
Predsedujoči je predlagal, da se v skladu s petim odstavkom 79. člena Poslovnika na
tej seji opravi še druga obravnava odloka in dal ta predlog na glasovanje.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. Glasovalo je 21 svetnikov.
Z 18 glasovi ZA in 3 VZDRŢANIMI je bil izglasovan
SKLEP:
Ker na predloženo besedilo odloka ni bilo bistvenih pripomb, se v skladu s
petim odstavkom 79. člena Poslovnika na tej seji opravi tudi druga obravnava
predlaganega odloka.
Nato je sledilo še glasovanje o odloku v predlaganem besedilu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. Glasovalo je 18 svetnikov.
S 17 glasovi ZA in 1 VZDRŢANIM je bil izglasovan
SKLEP:
Sprejme se Odlok o ustanovitvi skupnega ustanoviteljskega organa podjetja
Hydrovod d.o.o.
5
Ad.4) Predlog Odloka o določitvi plovbnega režima in drugih aktivnosti na
Rudniškem jezeru, jezeru v Kočevski Reki in reki Rinži
Predsedujoči je predal besedo Damirju Marinču, ki je dejal, da je bila dne 5.5.2011
organizirana okrogla miza, ki je bila zelo dobro obiskana s strani strokovne javnosti.
Upoštevali so pripombe, katere so bile podane na okrogli mizi in tako pripravili
gradivo, ki je v obravnavi. Kot eno večjih pripomb je izpostavil, da so odpravili
nejasnost, glede posega v območja, ki jih imajo ribiči določene za svojo dejavnost.
Dejal je, da je Odlok preimenovan, saj je pravo geografsko ime jezera Rudniško
jezero in dodal, da so v rešitve odloka vključili še jezero v Kočevski Reki.
Sledila je razprava.
Mag. Marko Vizjak je dejal, da je bilo opravljenega veliko dela, tako s strani
pripravljavca gradiva, kot tudi s strani strokovnjakov in dodal, da ima pripombo na
odlok, ker ni pripravljen bolj poenostavljeno.
Leon Behin je dejal, da je bilo ţe pri prvi obravnavi gradiva povedano, naj se v drugi
odstavek 9. člena vključi še gospodarsko druţbo kot upravljavca.
Damir Marinč je pojasnil, da gospodarska druţba upravljanje lahko pridobi s
koncesijo.
Leon Behin se s tem ni strinjal.
Ţupan je bil mnenja, da je predlagana rešitev ustrezna.
Ker ni bilo več prijavljenih k razpravi je predsedujoči predlagal, da opravijo
glasovanje.
Pri glasovanju je bilo navzočih 21 svetnikov. Glasovalo je 20 svetnikov.
S 17 glasovi ZA 1 PROTI in 2 VZDRŢANIMA je bil izglasovan
SKLEP:
Sprejme se Odlok o določitvi plovbnega režima in drugih aktivnosti na
Rudniškem jezeru, Jezeru v Kočevski Reki in reki Rinži v predloženem
besedilu.
Ad.5) Premoženjska bilanca občine Kočevje
Predsedujoči je besedo predal mag. Ani Štaudohar, ki je dejala, da na podlagi 91.
člena Statuta občina Kočevje predlaga Občinskemu svetu občine Kočevje v
obravnavo informacijo o Premoţenjski bilanci na dan 31.12.2010. Dejala je, da se
Premoţenjska bilanca sestavi kot zbirna bilanca iz podatkov izkazanih v
premoţenjskih bilancah neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega
proračuna. Do 30. aprila je potrebno v skladu s 93. členom Zakona o javnih financah
bilanco občine posredovati ministrstvu za finance. Povedala je, da so podrobnejše
6
določbe o sestavljanju in vsebini Premoţenjske bilance zapisane v Pravilniku o
pripravi konsolidirane premoţenjske bilance drţave in občin (Uradni list RS, št.
26/03,117/05,120/07,32/08,10/09 in 101/10). Konsolidirano premoţenjsko bilanco
občine Kočevje na dan 31.12.2010 sestavljajo:
-
Premoţenjski bilanci proračuna Občine Kočevje (občinski organi in krajevne
skupnosti) in Upravljalca EZR Občine Kočevje (neposredna uporabnika
proračuna)
-
Premoţenjske bilance javnih zavodov in drugih (posredni uporabniki
proračuna).
Dejala je, da premoţenjska bilanca občine Kočevje na dan 31.12.2010 izkazuje
premoţenje v višini 62.675.612,00 EUR. V nadaljevanju je predstavila premoţenje po
deleţih pri uporabnikih (neposredni proračunski uporabnik, upravljavec EZR,
Lekarna, Zdravstveni dom Kočevje, Knjiţnica, Pokrajinski muzej Kočevje, Vrtec
Kočevje, Ljudska univerza Kočevje, Javni zavod za šport, Glasbena šola, OŠ Zbora
odposlancev Kočevje, OŠ ob Rinţi, OŠ Stara Cerkev, OŠ Ljubo Šercer, Podjetniški
inkubator Kočevje). Dejala je, da v premoţenju občine Kočevje od leta 2010
izkazujejo tudi vrednost sredstev javne komunalne infrastrukture, ki je bila v preteklih
letih izkazana kot stanje terjatev za sredstva dana v upravljanje javnemu podjetju
Komunala in Hydrovod d.o.o.
Predsedujoči je nato besedo predal predsedniku odbora za finance in gospodarstvo
dr. Igorju Miheliču, ki je predstavil mnenje, ki ga je odbor sprejel na svoji seji.
Odbor za finance in gospodarstvo se je seznanil s Premoţenjsko bilanco Občine
Kočevje za leto 2010 v predloţenem besedilu in predlaga Občinskem svetu občine
Kočevje, da jo sprejme.
Prijavljenih na razpravo ni bilo in predsedujoči je predlagal, da opravijo glasovanje.
Pri glasovanju je bilo navzočih 21 svetnikov. Glasovalo je 20 svetnikov.
Z 18 glasovi ZA in 2 VZDRŢANIMA je bil izglasovan
SKLEP:
Sprejme se premoženjska bilanca občine Kočevje za leto 2010 v predloženem
besedilu.
Ad.6) Predlog Odloka o notranji organizaciji na delovnem področju Občinske
uprave Kočevje – prva obravnava
Predsedujoči je besedo predal direktorici občinske uprave Marti Briški, ki je pojasnila,
da predlog Odloka temelji na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi in na
upoštevanju ostale zakonodaje, ki ureja pristojnosti in naloge občinske uprave.
Občinska uprava je organ, ki opravlja strokovne, organizacijsko – tehnične in
7
administrativne naloge na različnih področjih. Da bi občinska uprava svoje naloge
lahko opravljala kvalitetno, strokovno in racionalno je teţnja oblasti vzpostavitev
pravilno organiziranost. V veljavnem Odloku o notranji organizaciji je določeno, da
ima občinska uprava štiri notranje organizacijske enote, to so oddelki, lahko pa
formira tudi oţje organizacijske enote znotraj teh oddelkov. Pretekle aktivnosti,
povezane z določitvijo notranjih organizacijskih enot občinske uprave pričajo o tem,
da so se ideje o tem, kako organizirati občinsko upravo, da bodo pri tem upoštevana
vsa načela, spreminjale. Na to spreminjanje je prav gotovo vplivalo in še vpliva več
dejavnikov, izmed katerih je pogosto spreminjanje zakonodaje in posledično dajanje
večjega poudarka opravljanju nalog z določenega delovnega področja občinske
uprave, prav gotovo eden izmed odločujočih razlogov. Kvalitetno opravljanje nalog je
med drugim prav gotovo odvisno tudi od ustrezne organizacije občinske uprave. V
predlaganem besedilu odloka zato organizacijske enote občinske uprave niso
konkretno določene, določeno je le, da občinska uprava ima notranje organizacijske
enote in torej ni enovita. Konkretna odločitev števila notranjih organizacijskih enot in
njihovih nazivov (imen), v katerih se mora odraţati tudi delovno področje, ki se v
konkretni organizacijski enoti preteţno opravlja, pa je prepuščeno aktu, s katerim se
določi tudi sistemizacija in ki ga bo izdal ţupan. Predlagana rešitev je tudi v skladu s
50. členom Zakona o lokalni samoupravi, ki določa, da podrobnejšo notranjo
organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi ţupan. Posebej je
izpostavila, da se s predlaganim odlokom ne posega v obstoječa delovna razmerja in
v pridobljene pravice zaposlenih. S predlaganimi rešitvami se omogoča, glede na
vsakokratne dane razmere, najti tisto optimalno organizacijsko strukturo s
porazdelitvijo delovnih področij, ki naj bi zagotavljala učinkovito poslovanje in
doseganje poslovnih ciljev. V nadaljevanju je predstavila strukturo odloka in dejala,
da je sestavljen iz štirih poglavij. Podrobno je predstavila posamezne člene poglavij
in posamezna področja po členih.
Alenka Jelenovič je ob 19.44 uri zapustila sejo in se vrnila ob 20.00 uri.
Sledila je razprava.
Joţef Oberstar je dejal, da je v predlaganem besedilu odloka zasledil, da niso
konkretno določene organizacijske enote občinske uprave. Dejal je, da je to lahko
stvar internega dogovora, ker se ne ve, kako bo občinska uprava organizirana, ker to
iz odloka ni razvidno. Vprašal je, ali je odlok usklajen z Zakonom o integriteti. Glede
medobčinskega redarstva je bil mnenja, da ga občinska uprava ne potrebuje.
Mag. Marko Vizjak je vprašal, ali pomeni predlagana organizacija dodatne zaposlitve
v občinski upravi in koliko zaposlitev bi sledilo ob sprejetju odloka.
Zlatko Ficko je dejal, da 6. člen govori o tem, s čim se ukvarja občinska uprava, kjer
so naštete gospodarske dejavnosti. Dodal je, da pogreša gozdarstvo in predlagal, da
se uvrsti v besedilo.
8
Marta Briški je odgovorila Joţefu Oberstarju Koliko bo dodatnih zaposlitev, pa je
odvisno od akta, ki bo pripravljen kasneje, ko bo pripravljena sistemizacija in
določene naloge. Glede pripombe svetnika Zlatka Ficka je dejala, da je le ta
utemeljena ter da bo pripomba v gradivu za drugo obravnavo upoštevana.
Ţupan je glede mestne redarske sluţbe dejal, da je bil predlog medobčinske
redarske sluţbe pripravljen skupaj z drugimi občinami, vendar ideja v predvidenem
obsegu ne bo zaţivela. Mestno redarstvo je oblika uvajanja reda in discipline v
okolje.
Mag. Marko Vizjak je dejal, da je v prejšnjih mandatih opozarjal, da občinska uprava
ne dela učinkovito. Drţava bo v bodoče manj denarja namenjala za lokalne
skupnosti. Dejal je, da je občinska uprava v sedanjem obsegu dovolj velika.
Ţupan je odgovoril, da je za učinkovito upravljanje s premoţenjem gozda potrebno
specifično znanje, saj bo s prenosom zemljišč potrebnega še veliko dela.
Janko Veber je dejal, da če se sprejme odločitev za odlok, je prav, da je s tem
seznanjen občinski svet, saj mora občinski svet sprejeti število oddelkov. Konkretno
ga je zanimalo, koliko oddelkov ter kateri oddelki bodo na novo. Je mnenja, da se je
potrebno izogibati dogovornega pravnega urejanja in spoštovati akte, ki so ţe
sprejeti.
Ţupan je povedal, da naj se javno pove, ali je katera oblika t.i. dogovornega urejanja
v neskladju z zakonom. Vztraja na tem, da se stvari delajo tako, kot zakon dovoljuje.
Mag. Marko Vizjak je dejal, da naj občina Kočevje razpiše koncesijo in tako za
gospodarjenje z gozdovi skrbi koncesionar.
Ţupan je dejal, da občina Kočevje koncesnine ne bo podelila. Gozd je kočevska
srebrnina.
Janko Veber je vprašal, kako bo organizirana občinska uprava oziroma, ali bo morda
ustanovljen oddelek za gospodarstvo. Dejal je, da odlok predvideva ustanovitev
posebnih ekspertnih skupin za nepredvidljive situacije.
Marta Briški je dejala, da Zakon o lokalni samoupravi ţupanu daje pristojnost
določitve podrobnejše organizacije in sistematizacije delovnih mest. Z odlokom je
predvidena groba organizacija. Občinska uprava ne bo enovita, saj bo imela notranje
organizacijske enote, podrobnejša notranja organizacija pa je v skladu z Zakonom o
lokalni samoupravi v rokah ţupana.
Ker ni bilo več prijavljenih k razpravi je predsedujoči predlagal, da opravijo glasovanje
o sklepu, da je Predlog odloka o notranji organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave je primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.
Pri glasovanju je bilo navzočih 22 svetnikov. Glasovalo je 22 svetnikov.
9
Z 11 glasovi ZA in 11 PROTI predlagani sklep ni bil izglasovan.
Ad.7) Poročilo o poslovanju podjetniškega inkubatorja Kočevje v letu v 2010 in
pogledi na naprej.
Predsedujoči je besedo predal Vladimirju Komljenoviću, ki je dejal, da pri pripravi
poročila ni sodeloval, saj je v Podjetniškem inkubatorju (v nadaljevanju besedila: PIK)
zaposlen od meseca julija lani. Z imenovanjem nove uprave v PIK-u se je vzpostavilo
poslovanje. Sprejel se je akt o sistemizaciji ter tudi ostali notranji akti. S pomočjo
outsourcinga se je podpisala pogodba z računovodskim servisom. Ena od
pomembnejših stvari je modernizacija spletne strani, oprema predavalnice, sejne
sobe in čajne kuhinje. Sklenili so pogodbo s Telemachom o vzpostavitvi
širokopasovnega omreţja v PIK-u. Po pooblastilu naročnika občine Kočevje so
sodelovali pri izvedbi ankete do širokopasovnih internetnih povezav, PIK se je vključil
v zunanje delovanje – postali so pogodbeni partner pri izvajanju razvojnih aktivnosti
na območju Pokolpja. S podpisom pogodbe SVLR-ja so dobili dodatna sredstva in do
leta 2016 imajo sredstva zagotovljena. Realizirali so dve zaposlitvi. Kot partner so
sodelovali na treh konzorcijih - ţal neuspešno. Naredili so več delavnic in
izobraţevanj, pospešili trţenje prostorov. V nadaljevanju je predstavil načrte za
prihodnje in dejal, da je prioriteta PIK-a pomoč inkubirancem pri njihovem delovanju v
okviru razpoloţljivih kapacitet in zmoţnosti. V sodelovanju z Razvojno agencijo Novo
mesto in RC Kočevje – Ribnica bodo nudili pomoč prijaviteljem na aktualni razpis za
pridobitev nepovratnih sredstev programa Pokolpje 2016. Poglobili bodo sodelovanje
z RC Kočevje – Ribnica na področju pomoči podjetnikom. V jeseni planirajo izvedbo
izobraţevanja za pridobitev znanj potrebnih za prijave na slovenski in razpis EU za
pridobitev nepovratnih sredstev. Cilj je izobraziti ljudi, da bodo sami sodelovali pri
razpisih in pripravi investicijske dokumentacije. Konec meseca maja planirajo priklop
za nemoteno internetno delovanje oziroma hiter prenos podatkov. V mesecu juliju
bodo v sodelovanju s podjetjem Iskra izvedli delavnico na temo fotovoltaike. Pričeli
bodo z informiranjem javnosti o pomembnih dejavnosti ter na spletni strani naredili
brezplačni register poslovnih kapacitet.
Predsedujoči je nato besedo predal predsedniku odbora za finance in gospodarstvo
dr. Igorju Miheliču, ki je predstavil mnenje, ki ga je odbor sprejel na svoji seji.
Odbor za finance in gospodarstvo se je seznanil s Poročilom o poslovanju
Podjetniškega inkubatorja v letu 2010 in pogledi za naprej in predlaga Občinskemu
svetu občine Kočevje, da ga sprejme.
Sledila je razprava.
Lilijano Štefanič je konkretno zanimalo, kolikšnemu številu inkubirancev je PIK nudil
pomoč v prejšnjem letu, s kakšnim zunanjim številom sodelavcev je sodeloval ter ali
so bili strokovni sodelavci iz občine Kočevje.
10
Vladimir Komljenović je povedal, da je število inkubirancev sedaj dvanajst, lani se jih
je sedem na novo inkubiralo .
Ker ni bilo več prijavljenih k razpravi je predsedujoči predlagal, da opravijo
glasovanje.
Pri glasovanju je bilo navzočih 22 svetnikov. Glasovalo je 22 svetnikov.
Z 20 glasovi ZA in 2 VZDRŢANIMI je bil izglasovan
SKLEP:
Občinski svet občine Kočevje se je seznanil z letnim poročilom o poslovanju
Podjetniškega inkubatorja Kočevje za leto 2010 in pogledi za naprej.
Ad.8) Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Podjetniškega
inkubatorja Kočevje
Predsedujoči je besedo predal Zlatku Ficku, ki je predstavil sklep Komisije za volitve,
imenovanja in mandatna vprašanja (v nadaljevanju besedila: KVIMV) s 6. redne seje,
da ne izda soglasja k imenovanju g. Pojbič Franca za direktorja PIK, da svet zavoda
PIK razpis za direktorja nemudoma ponovi in da se do imenovanja novega direktorja,
vendar največ za eno leto, izmed strokovnih sodelavcev zavoda imenuje vršilca
dolţnosti direktorja.
Sledila je razprava.
Mag. Marko Vizjak je dejal, da je bil Franc Pojbič potrjen s strani Zavoda oziroma je
dobil pozitivno mnenje z dobrimi referencami, zato njegove zavrnitve s strani
komisije ne razume.
Vladimir Komljenović je predlagal naj se stavek v obrazloţitvi zavrnitve izdaje
soglasje iz besedila, črta.
Lilijana Štefanič je razloţila, da svet PIK-a podaja mnenje k predlaganemu
kandidatu, Občinski svet pa podaja soglasje. Mnenje se lahko upošteva ali pa ne,
soglasje pa je pogoj za imenovanje.
Mag. Marko Vizjak je dejal, da se s soglasjem občinskega sveta da manipulirati.
Ţupan je povedal, da je o tem odločala KVIMV na svoji seji ter da je PIK tisti organ,
ki bo v bodoče vplival na to, kako se bo razvijala Kočevska. Cilj PIK-a je bil prenos
najvišje moţne tehnologije v ţivljenje in uporabo v našem prostoru. Cilji ne bodo
realizirani. Zato je PIK dobil etiketo in stigmo, da nič ne dela. Je mnenja, da mora
PIK voditi človek iz domačega okolja.
Alenka Jelenovič je predlagala, da se prouči moţnost, da bi PIK vodila dobra pravna
oseba in ne direktor.
Ţupan je pojasnil, da je to t.i. outsourcing ter da je to PIK ţe izvajal.
11
Mag. Marko Vizjak je dejal, da je SDS ţe v prejšnjem mandatu izraţala nezaupanje
oziroma dvom v zvezi z obstojem PIK-a. Predlagal je rešitev, da se g. Pojbič Franc
za v.d. direktorja za obdobje 6 mesecev in, ko se pokaţejo rezultati se bo razmišljalo
naprej. Je mnenja, da je zelo primeren kandidat za direktorja.
Zlatko Ficko je predstavil izobrazbo g. Pojbiča Franca.
Alenka Jelenovič je predlagala, da se poišče t.i. lobista, ki se na zadeve spozna.
Lilijana Štefanič je dejala, da predloga ne bo podprla.
Janko Veber je dejal, da protestira izjavi, da PIK ni dosegel cilja. Kadri, ki so vodili
PIK so imeli dobre reference. Prvi vodilni PIK-a je v zelo kratkem času dosegel vpis
PIK-a v razvid razvojnih institucij (B licenca), tako, da so potem po dveh letih lahko
zaprosili za A licenco in tako dobili moţnost sofinanciranja s strani SVLR-ja. In tako
so bil cilji doseţeni. Glede 20% zaposlitve direktorja je dejal, da je bilo to namensko
dogovorjeno, saj je vodil podobno institucijo na Koroškem. Tako so laţje vzpostavili
ravnovesje z vlado.
Ker ni bilo več prijavljenih k razpravi, je predsedujoči predlagal, da opravijo
glasovanje o vseh treh sklepih hkrati.
Pri glasovanju je bilo navzočih 22 svetnikov. Glasovalo je 22 svetnikov.
S 17 glasovi ZA, 2 PROTI in 3 VZDRŢANIMI so bili izglasovani naslednji
SKLEPI:
1. Občinski svet Občine Kočevje soglasja k imenovanju g. Pojbič Franca,
Trnovec pri Dravljah 61, Dravlje, za direktorja PIK ne izda.
2. Svet zavoda PIK naj razpis za direktorja PIK nemudoma ponovi.
3. Svet zavoda PIK naj v skladu s 16. členom
zavoda Podjetniški inkubator (Ur. list RS, št.
javnega zavoda Podjetniški inkubator (Ur. list
novega direktorja, vendar največ za eno leto,
zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja.
Odloka o ustanovitvi javnega
83/08) in 30. členom Statuta
RS, št. 42/09) do imenovanja
izmed strokovnih sodelavcev
Predsedujoči je ob 21.15 uri odredil odmor. Seja se je nadaljevala ob 21.33 uri. Na
seji je bilo prisotnih 21 svetnikov.
Ad.9) Predlog Sklepa o imenovanju dveh predstavnikov Občine Kočevje v Svet
Ljudske univerze Kočevje
Predsedujoči je besedo predal Zlatku Ficku, ki je dejal, da je KVIMV na svoji 6. redni
seji ugotovil, da v mesecu maju poteče mandat članom v svet Ljudske univerze in
zato so svetniške skupine pozvali, naj pošljejo predloge. Dobili so 4 predloge in
sprejeli sklep, da se v Svet Ljudske Univerze Kočevje imenujeta Janez Maršič in
Cirila Pekica.
12
Sledila je razprava.
Vesna Lisac je dejala, da so SD v Svet predlagali Sonjo Veber, saj so mnenja, da je
zelo primerna oseba za to funkcijo. Dejala je, da so razočarani, ker do potrditve ni
prišlo.
Mag. Marko Vizjak je povedal, da so predlagali kandidatko, ki je strokovno
usposobljena. Je mnenja, da se odloča po političnih kriterijih.
Janko Veber je bil mnenja, da, če ţelijo tako kadrovati, kot to počnejo sedaj, potem
ni potrebno pozivati svetniške skupine, naj podajo svoje kandidate.
Ker ni bilo več prijavljenih k razpravi, je predsedujoči predlagal, da opravijo
glasovanje.
Pri glasovanju je bilo navzočih 21 svetnikov. Glasovalo je 20 svetnikov.
Z 11 glasovi ZA in 9 PROTI je bil izglasovan
SKLEP:
1. V Svet Ljudske univerze Kočevje se imenujeta Janez Maršič in Cirila Pekica.
2. Sklep velja od dneva imenovanja. Mandatna doba članov Sveta Ljudske
univerze Kočevje začne teči z dnem konstituiranja sveta in traja štiri leta.
Ad.9a) Mnenje o kandidatki za ravnateljico OŠ Ljubo Šercer
Predsedujoči je besedo predal Zlatku Ficku, ki je dejal na je KVIMV
seji obravnaval predlog, da sprejme mnenje za ravnateljico OŠ
Občinskemu svetu predlaga, da sprejme pozitivno mnenje o
ravnateljico OŠ Ljubo Šercer Joţici Pečnik. Kandidatka izpolnjuje
predpisi zahtevane pogoje za ravnateljico OŠ Ljubo Šercer.
na svoji zadnji
Ljubo Šercer.
kandidatki za
z zakonom in
Prijavljenih na razpravo ni bilo in predsedujoči je predlagal, da opravijo glasovanje.
Pri glasovanju je bilo navzočih 21 svetnikov, glasovalo je 20 svetnikov.
Z 19 glasovi ZA in 1 VZDRŢANIM je bil izglasovan
SKLEP:
Občinski svet Občine Kočevje daje pozitivno mnenje o kandidatki za
ravnateljico Osnovne šole Ljubo Šercer Jožici Pečnik.
Kandidatka izpolnjuje z zakonom in predpisi zahtevane pogoje za ravnateljico
OŠ Ljubo Šercer.
13
Ad.10 ) Deklaracija občin za uveljavitev zaščitne klavzule v zvezi s trgom
nepremičnin
Predsedujoči je pojasnil, da gre za to, da se tudi občina Kočevje pridruţi tistim
občinam, ki zahtevajo omejitev prodaje zemlje zlasti na Primorskem, kjer je tujim
drţavljanom omogočeno kupovati nepremičnine v strateško pomembnem pasu RS.
Namen deklaracije je, da se pozove vlado in zakonodajalca, da se vzpostavi
moratorij pri odprodaji zemljišč in tako zaščiti nacionalne in varne interese RS.
Prijavljenih na razpravo ni bilo in predsedujoči je predlagal, da opravijo glasovanje.
Pri glasovanju je bilo navzočih 21 svetnikov, glasovalo je 21 svetnikov.
Z 18 glasovi ZA in 3 VZDRŢANIMI je bil izglasovan
SKLEP:
Podpiše se izjava o sprejemu Deklaracije občin za uveljavitev zaščitne klavzule
v zvezi s trgom nepremičnin.
Ad.11) Informacija župana
Predsedujoči je vse prisotne povabil, da se udeleţijo Iger prijateljstva.
Povedal je, da je bil obisk krajanov ob obisku predsednika RS dr. Danila Türka v KS
Kočevska Reka zelo dober.
V nadaljevanju je povedal, so imeli z ţupani sestanek 19. maja 2011 na temo
ţelezniškega prometa, kjer so podpisali peticijo oz. dopis, ki so ga poslali ministru za
promet dr. Patriku Vlačiču. V pismu ga naprošajo, da bi sprejel ţupane ter da bi
nadaljevali z izgradnjo ţelezniške povezave in tako sledili dinamiki, ki se nanaša na
dokončanje ţelezniške povezave med Ljubljano in Kočevjem v letu 2012.
Naznanil je, da so vsi svetniki po elektronski pošti prejeli vabilo na strokovno
ekskurzijo po Kočevski, ki bo v soboto, 4. junija 2011.
Ad.12) Vprašanja in pobude
Član OS Jasmin Rizvić - SD
Ţupanu
Pobuda – vprašanje – pisno
Ali se bo res porušilo otroško igrišče na koncu Podgorske ulice, ki je bilo financirano
s strani Občine, sponzorjev in prostovoljnim delom krajanov?Ţelim pisni odgovor!
Član OS Jasmin Rizvić - SD
Ţupanu
Pobuda – vprašanje – pisno
1. Glede na to, da so v pripravi prostorski akti Občine, me zanima, kaj boste naredili
za:
- vnos v prostor trase za izgradnjo ceste
14
- legalizacijo obstoječega igrišča
- določitev novih gradbenih parcel
2. Zanima me, na kakšen način boste urejali kanalizacijsko omreţje (ali je v izdelavi
projektna dokumentacija?)
3. Ker so se v prejšnjem mandatu urejali vaški domovi, me zanima, ali boste
nadaljevali s tem in kdaj bo zgrajen vaški dom v Starem logu.
4. Kaj ste do zdaj naredili oz. kdaj lahko pričakujemo ureditev teh zadev?
5. Ali jim lahko kot ţupan pomagate in kdaj lahko pričakujejo odgovor?
Da boste laţje razumeli teţave vaščanov, vam kot prilogo posredujem tekst iz Utripa,
kjer vaščani omenjajo svoje teţave.
Utemeljitev, obrazložitev
Krajani Starega loga so se obrnili na mene kot občinskega svetnika in mi posredovali
pismo, s katerim so vas seznanili z njihovimi teţavami in vas pri tem naprošajo, da
jim pomagate pri urejanju njihovih problemov. Prosim za pisni odgovor!
Član OS Jasmin Rizvić - SD
Ţupanu
Vprašanje – ustno
Ko je Kočevsko Reko obiskal predsednik drţave RS se je govorilo, da ste imeli dva
varnostnika in luksuzni avto, katerega najem za 4 ure je znašal 1.000 EUR. Lahko mi
odgovorite ustno.
Ţupan je podal ustni odgovor.
Član OS Jožef Oberstar - SD
Občinski upravi
Pobuda – vprašanje – pisno
Po parcelni številki 191/1 poteka visoko napetostni kabel in zaradi tega ni moţno
pridobiti gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjske hiše. Parcela se nahaja ob
cesti Trata VIII/6. Zanima me, ali občina lahko vpliva na rešitev tega problema
oziroma, ali je seznanjena o nameri Elektra za pokablitev tega območja.
Mislim pa, da ni varno za vse prebivalce naselja Trate, da gre visoko napetostni
daljnovod po celotnem urbanem naselju. Nujno je, da se daljnovod spelje pod zemljo
ali umakne stran od hiš. Opozarjam tudi na sevanje, kot zaradi tega tudi
razvrednotenje objektov, pa tudi na okrnjenje samega kraja oziroma naselja Trata.
Prosim za pisni odgovor!
Član OS Grega Mohorič - SD
Ţupanu, Občinski upravi
Vprašanje – ustno
Postavil bi vprašanja, ki se nanašajo na Krajevno skupnost Kočevska Reka.
15
1. Šola v Kočevski reki naj bi se prihodnje leto ukinila, zaradi premajhnega števila
otrok. Tega ne smemo dovoliti.
2. Opozoril bi na poţiralnik v omenjeni šoli, saj je neograjen in zelo nevaren.
3. Odpadki iz gozdov - ali lahko Občinski svet ali Občina Kočevje apelirata na Zavod
za gozdove, da se ljudem omogoči, da bi si lahko sami za simbolično ceno pridelali
drva.
Član OS Marko Vizjak - SDS
Ţupanu, Občinski upravi
Pobuda – ustno
V Kočevju se vleče zelo ţalostna zgodba z imenom Lesar Dušan. Verjetno ga vsi
poznate. Brez lastne krivde je ostal brez stanovanja. Dajem pobudo, da bi mu Občina
Kočevje za simbolično ceno prodala stanovanje in tudi to simbolično ceno plačala
oziroma, bi lahko svetniki prispevali iz sejnin.
Član OS Marko Vizjak - SDS
Ţupanu, Občinski upravi
Vprašanje – ustno
Na kateri kmetiji se bo izvajala raziskava s strani Biotehnične fakultete, za katero je
Občina Kočevje namenila 6000 EUR?
Ad.13) Razno
K besedi se je prijavil Janko Veber, ki je dejal, da se mu zdi korektno, da bi bil z
dopisom ţupanov ministru Vlačiču, o čemer jih je pod točko Ad.11) seznanil ţupan
seznanjen, saj je predsednik odbora za promet v Drţavnem zboru in prosil, če lahko
predsedujoči prebere dopis.
Ţupan je prebral dopis in pojasnil, da mu bo dopis tudi posredoval.
Seja je bila končana ob 22.15 uri.
Zapisala:
Petra NOVAK
Ţupan
dr. Vladimir PREBILIČ
16

Similar documents