Izzivi sodobne evropske carinske uprave, Alojz Zupančič

Comments

Transcription

Izzivi sodobne evropske carinske uprave, Alojz Zupančič
MINISTRSTVO ZA FINANCE
REPUBLIKA SLOVENIJA
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Izzivi sodobne evropske carinske
uprave, Alojz Zupančič
Alojzij Zupančič, vodja Sektorja za
carinske in davčne postopke pri Carinski upravi
Republike Slovenije
December 2013
MINISTRSTVO ZA FINANCE
REPUBLIKA SLOVENIJA
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Novi carinski zakonik (UCC)
Novi carinski zakonik EU (Uredba 952/2013) določa
poslanstvo carinskih organov:
(a) zaščita finančnih interesov Unije in njenih držav članic;
(b) zaščita Unije pred nepravično in nezakonito trgovino ob
podpori zakoniti poslovni dejavnosti;
(c) zagotovitev varnosti in varstva Unije in njenih prebivalcev ter
varstva okolja, po potrebi v tesnem sodelovanju z drugimi organi; in
(d) ohranitev ustreznega ravnotežja med carinsko kontrolo in
olajševanjem zakonite trgovine.
Iz poslanstva lahko izluščimo glavne izzive evropske carine,
ki pa jim moramo dati v nacionalnem okolju konkretne
vsebine.
DD.MM.LLLL
Naslov prezentacije
2
MINISTRSTVO ZA FINANCE
REPUBLIKA SLOVENIJA
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Trije ključni izzivi
V iskanju ključnih izzivov in nalog v prihodnjih letih si
smemo postaviti tri največje izzive:
1. Uvajanje EU zakonodaje, e-carine in krepitev vloge na zunanjih
mejah EU skupaj z Evropsko Komisijo
2. Krepitev vloge carine v pristanišču Koper, letališču Brnik in krepitev
storitev Pošte in hitre pošte
3. Vključitev (dela) carine v nekatere do sedaj ne strogo carinska dela
z namenom učinkovitejšega pobiranja davkov, taks, prispevkov…
DD.MM.LLLL
Naslov prezentacije
3
MINISTRSTVO ZA FINANCE
REPUBLIKA SLOVENIJA
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ustvarjanje carinsko in davčno prijaznega okolja
v luki Koper
• Zakonodaja
– Carinski zakonik EU in njegovi izvedbeni predpisi
– Priprava predpisov, ki urejajo in delajo transparentno
zunanjetrgovinsko poslovanje
• Ustvarjanje ugodnega davčnega okolja
–
–
–
–
Davčno prosta skladišča
Davčno proste prodajalne
Pobiranje DDV ob uvozu
Postopek 42 in 63
• Uvajanje centraliziranega carinjenja
• Nekateri carinsko in davčno ugodni carinski postopki
DD.MM.LLLL
Naslov prezentacije
4
MINISTRSTVO ZA FINANCE
REPUBLIKA SLOVENIJA
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ustvarjanje carinsko in davčno prijaznega okolja
v luki Koper
• Proste cone
– Prosta cona tipa I
• Temelji na ograji in je neprijazna do poslovanja z drugimi lukami EU; prevoz blaga
EU je omejen s carinskimi kontrolami
– Prosta cona tipa II
• Je moderna oblika proste cone in temelji na nadzoru z uporabo IT; prevoz med
lukami EU je brez carinske kontrole
• Ustvarjanje enotnega okna in izmenjava podatkov
– Mora biti prioriteta poslovanja ob upoštevanju
• Harmonizacije podatkov v vseh lukah EU
• Zgolj enkratno pošiljanje podatkov
• Vključeni morajo biti vsi udeleženci v luki vključno vsi državni organi
• Projekt e-manifest
DD.MM.LLLL
Naslov prezentacije
5
MINISTRSTVO ZA FINANCE
REPUBLIKA SLOVENIJA
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
E-carina
• Carina zagotavlja neprekinjeno, brezpapirno in
avtomatizirano poslovanje (24/7/365)
• Evropski večletni strateški načrt e-carine MASP
• UCC (Union Customs Code) : elektronska izmenjava
podatkov in hramba podatkov
– Delovni načrt uvedbe IT na podlagi UCC
•
•
•
•
•
REX, BTI, Customs Decisions,
UUM/DS, PoUS, AEO AES,
Notification of Arrival, Presentation Notification and Temporary Sorage
Centralised Clearance, Garanty Managament
Safety & Security and Risk Managament
– Prehodno obdobje
DD.MM.LLLL
Naslov prezentacije
6
MINISTRSTVO ZA FINANCE
REPUBLIKA SLOVENIJA
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
EU delovni načrt e-carine in sodelovanje
gospodarstva
•
•
•
•
•
•
•
Sodelovanje pri pripravi akta
BPM
Harmonizacija podatkov
Priprava zakonodajnih aktov
Priprava specifikacij
Pilotni projekt
Izvedba
DD.MM.LLLL
Naslov prezentacije
7
MINISTRSTVO ZA FINANCE
REPUBLIKA SLOVENIJA
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Zaključek
• Partnerstvo med carino in gospodarstvom
• Elektronsko carinsko poslovanje znotraj EU in s tretjimi
državami
• Infrastruktura odločilno vplivala na zunanjetrgovinski promet
in carino
• Ustvarjanje ugodnega poslovnega okolja,
• Izvajanje uvoznih izvoznih storitev za kogarkoli v EU in od
kjerkoli iz EU.
• Zakonodajne pobude, biti aktivni udeleženec pri kreiranju EU
in nacionalne zakonodaje
DD.MM.LLLL
Naslov prezentacije
8
MINISTRSTVO ZA FINANCE
REPUBLIKA SLOVENIJA
DD.MM.LLLL
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Naslov prezentacije
9