osnovnasola - Mladinski dom Jarše

Comments

Transcription

osnovnasola - Mladinski dom Jarše
OSNOVNA ŠOLA
Mladinski dom Jarše
Jarška cesta 44
1000, Ljubljana
01/541 43 43
01/541 91 00 01/541 91 04
040 569 585
http://www.mdj.si
[email protected]
osnovnasola
sola
20102011
2011
PODATKI O ŠOLI
Osnovna šola je organizacijska enota Mladinskega doma Jarše, ta zajema še
Produkcijsko šolo na Jarški c. 44 ter štiri stanovanjske skupine: Hišo na Jarški
cesti 42, Kokos in Zeleni tir na Ulici Vide Pregarčeve 34 in Črnuško gmajno na
Suhadolčanovi 57 v Črnučah.
Osnovna šola ima štiri oddelke, od 6. do 9. razreda. Izvajamo tudi dopolnilni pouk
in podaljšano bivanje.
Ustanovitelj Mladinskega doma Jarše je Republika Slovenija. Šolski okoliš
osnovne šole ni geografsko opredeljen, velja pa, da zajema Ljubljano in okolico
glede na to, ali prometne povezave še dopuščajo, da učenci dnevno prihajajo od
doma v šolo in nazaj.
POSLANSTVO
Osnovna šola pri Mladinskem domu Jarše skrbi za to, da šoloobvezni otroci z
izrazito motečim vedenjem pridobijo osnovnošolsko izobrazbo in znanje v
spodbudnem okolju za celostni razvoj njihove osebnosti. Zaradi tega tudi zelo
poudarjamo sodelovanje s starši.
TEMELJNI CILJI
!
!
!
!
!
primerna organizacija pouka v manjših razredih in po posebnih didaktičnih
načelih,
primerna prilagoditev zahtevnosti pouka, ki je najprej usmerjen v odpravo
primanjkljajev v znanju in utrjevanju temeljne pismenosti,
primerna organizacija učne in druge pomoči,
primerni ukrepi skrbi za ugodno psihosocialno klimo,
svetovanje staršem za podporo pri doseganju šolskih ciljev (npr. pri
razvoju ustreznih delovnih navad, veščin ).
ORGANI ŠOLE (in Mladinskega doma Jarše):
SVET javnega zavoda, trenutno je sestavljen iz predstavnikov staršev (3),
dijakov (2), predstavnika ustanovitelja RS (2), predstavnika lokalne
skupnosti MOL (1), predstavnika delavcev zavoda (5). Sprejema mnoge
formalne odločitve in je mesto za formalne pritožbe.
Seje sveta so v načelu odprte za javnost. Predsednik sveta zavoda je
Predrag Stojanović ([email protected], tel: 01 5414323).
SVET staršev, sestavljen je iz predstavnikov staršev, po enega iz šestih
strokovnih programov ustanove. Načeloma je posvetovalni organ, predvsem
pa predstavlja prostor za avtonomne pobude in posvetovanja staršev.
Seje sveta staršev so razen izjemoma odprte za vse starše. Predsednik bo
izvoljen na prvi seji, to je 21. 9. 2010.
STROKOVNA ZBORA učiteljev in vzgojiteljev sta strokovna organa, ki
združujeta skupini strokovnih delavcev zavoda. V načelu sta posvetovalna
organa, ki odločata tudi o vzgojnih ukrepih.
RAVNATELJ, ki skrbi za organizacijo in vsebino dela ter zakonitost in se pri
pomembnejših odločitvah posvetuje z drugimi organi zavoda. Ravnatelj je
Borut Kožuh ([email protected], 031 266007, 01 5414343).
Vsi organi imajo sedež na naslovu ustanove: Mladinski dom Jarše, Jarška
44, Ljubljana
Formalna struktura zavoda nikakor ne služi temu, da bi na kateri koli ravni
omejevala pretok informacij. V tem smislu starše in učence pozivamo, da se
vsakega vprašanja ali konflikta lotijo čim prej in na mestih, ki so jim v ta
namen najbolj prijazna ali najlažje dostopna: pri učiteljih, vzgojiteljih in
svetovalnih delavcih.
Ena ključnih strategij za doseganje ciljev je povezana z razvojem učnih in
svetovalnih oblik dela s starši. Način, kako ravnajo v podporo otroku pri doseganju
šolskih ciljev, je ključna sestavina njegove uspešnosti.
2
3
ŠOLSKI KOLEKTIV:
6
PON
SRE
ČET
PET
8 .0 0 -8 .4 0
1.
SLO
NAR
SLO
ZG O
8 .4 5 -9 .2 5
2.
T JA
M AT
SLO
T JA
GOS
9 .4 5 -1 0 .2 5
3.
GEO
T JA
M AT
M AT
SLO
1 0 .3 0 -1 1 .1 0
4.
NAR
SLO
T JA
ŠVF
ŠVF
1 1 .1 5 -1 1 .5 5
5.
M AT
T IT
GVZ
PB
ŠVF
1 2 .0 0 -1 2 .4 0
6.
T IT
LV Z
PB
PB
Ana Rebič Černe: učiteljica matematike in fizike
razredničarka 6. razreda
govorilna ura: ponedeljek 8:45−9:25
1 2 .4 5 -1 3 .3 5
7.
ŠV D /P B
PB
PB
PB
1 3 .3 5 -1 4 .2 5
8.
ŠV D /P B
RU
PB
PB
TO R
SRE
ČET
PET
Maja Dolinar:
8 .0 0 -8 .4 0
1.
T JA
SLO
T JA
M AT
8 .4 5 -9 .2 5
2.
NAR
T JA
NAR
M AT
T JA
9 .4 5 -1 0 .2 5
3.
SLO
SLO
ZG O
T IT
OV1
1 0 .3 0 -1 1 .1 0
4.
GEO
ZG O
M AT
GEO
VE1
1 1 .1 5 -1 1 .5 5
5.
DDE
GVZ
ŠVF
NAR
UBE
1 2 .0 0 -1 2 .4 0
6.
LV Z
M AT
ŠVF
PB
1 2 .4 5 -1 3 .3 5
7.
ŠV D /P B
SLO
PB
PB
1 3 .3 5 -1 4 .2 5
8.
ŠV D /P B
RU
PB
PB
TO R
SRE
ČET
PET
M AT
ŠVF
KEM
Ravnatelj: Borut Kožuh, socialni pedagog
Učitelji
7
učiteljica slovenščine, knjižničarka
govorilna ura: četrtek 9:45−10:25
učiteljica zgodovine, geografije,
državljanske in domovinske vzgoje ter etike,
izbirnega predmeta verstva in etika
In gospodinjstva
razredničarka 9. razreda
govorilna ura: torek 8:45−9:25
Marija Šauer:
Barbara Hrovat:
učiteljica biologije, kemije, naravoslovja, okoljske
vzgoje in glasbene vzgoje,
razredničarka 7. razreda
govorilna ura: ponedeljek 9:45−10:25
Tanja Zagorc:
učiteljica angleškega jezika in izbirnega predmeta multimedija,
govorilna ura: ponedeljek 12:00−12:40
Sergej Mijatovič:
učitelj športne vzgoje, tehnike in tehnologije
razrednik 8. Razreda
govorilna ura: petek 9:45−10:25
Borut Velušček:
Svetovalna služba
Sanja Brezničar: psihologinja
Slavica Poženel: socialna delavka
Irma Zdovc:
PON
8
PON
8 .0 0 -8 .4 0
1.
M AT
8 .4 5 -9 .2 5
2.
ZG O
SLO
ZG O
SLO
SLO
9 .4 5 -1 0 .2 5
3.
T JA
M AT
SLO
GEO
VE2
1 0 .3 0 -1 1 .1 0
4.
F IZ
B IO
DDE
B IO
M M E
1 1 .1 5 -1 1 .5 5
5.
LV Z
GEO
T JA
F IZ
OV2
1 2 .0 0 -1 2 .4 0
6.
KEM
T JA
GVZ
M AT
1 2 .4 5 -1 3 .3 5
7.
ŠV D /P B
ŠVF
PB
T IT
1 3 .3 5 -1 4 .2 5
8.
ŠV D /P B
RU
PB
PB
TO R
SRE
ČET
PET
T JA
GEO
SLO
M AT
organizator informacijskih dejavnosti
Govorilne ure pri posameznih učiteljih so po vnaprejšnjem dogovoru možne tudi v
popoldanskem času.
4
TO R
socialna pedagoginja
9
PON
8 .0 0 -8 .4 0
1.
B IO
8 .4 5 -9 .2 5
2.
SLO
KEM
M AT
B IO
9 .4 5 -1 0 .2 5
3.
M AT
ZG O
GVZ
T JA
RO
1 0 .3 0 -1 1 .1 0
4.
T JA
M AT
SLO
F IZ
OV3
1 1 .1 5 -1 1 .5 5
5.
KEM
SLO
ZG O
SLO
VE3
1 2 .0 0 -1 2 .4 0
6.
F IZ
GEO
PB
PB
ŠVF
1 2 .4 5 -1 3 .3 5
7.
ŠV D /P B
LV Z
PB
PB
ŠVF
1 3 .3 5 -1 4 .2 5
8.
ŠV D /P B
RU
PB
PB
5
5
INTERESNE DEJAVNOSTI
V letošnjem šolskem letu poteka interesna dejavnost Logika. Vodi jo prof.
matematike Ana Rebič Černe. Na urniku je ob sredah ob 7:15.
ŠOLSKI KOLEDAR
V maju bo učitelj športne vzgoje Sergej Mijatovič organiziral 3-dnevni tečaj kajaka.
KNJIŽNICA
Na šoli deluje šolska knjižnica, kjer si lahko učenci sposodijo predvsem knjige za
domače branje, seveda pa tudi drugo leposlovno in strokovno gradivo, najde se tudi
kak zanimiv DVD. Knjižnica je odprta ob sredah med 12. in 14. uro in po dogovoru s
knjižničarko, učiteljico slovenščine Majo Dolinar.
Iskanje gradiva je možno tudi preko interneta: www.mdj.si - povezava Knjižnica.
ŠOLSKA PREHRANA
Malico dobivamo iz osnovne šole Nove Fužine. Hrana je vsak dan sveže pripravljena
in dostavljena še topla neposredno pred obrokom.
Starši lahko uveljavljajo subvencioniranje šolske prehrane, kar uredijo pri socialni
delavki gospe Poženel.
Malico priporočamo vsem učencem!
V primeru najavljene odsotnosti učenca malice ne zaračunavamo.
PODALJŠANO BIVANJE je po dogovoru s posameznimi starši namenjeno dodatni
učni pomoči. Praviloma učenci pouk v podaljšanem bivanju obiskujejo le v obdobju,
ko imajo negativne ocene oziroma ko je potrebno nadomestiti luknje v znanju.
Pouk poteka od ponedeljka do četrtka med 11.15 in 14.25 po koncu pouka v
posameznem razredu. Izvajajo ga učitelji in svetovalni delavci.
september
1.
9.
6. − 17.
27.−1. 10.
…..
…..
…..
.....
začetek pouka
roditeljski sestanek + šola za starše
ocenjevanje za nagradni izlet
tabor Po dolini kralja Matjaža
…..
…..
…..
…..
ocenjevanje za nagradni izlet
šola za starše
kulturni dan
jesenske počitnice
…..
…..
…..
šola za starše
tehniški dan ( nadomeščanje 7. feb )
ocenjevanje za nagradni izlet
…..
......
…..
…..
Naravoslovni dan ( 8. in 9. razred)
tehniški dan + šola za starše
kulturni dan
novoletne počitnice
…..
......
ocenjevanje za nagradni izlet
športni dan
oktober
4. - 15.
7.
19.
25. − 29.
november
4.
13.
22.− 3.dec.
december
DOPOLNILNI POUK poteka s podobnimi cilji kot podaljšano bivanje, izvajajo ga
posamezni učitelji po naslednjem urniku:
Ana Rebič Černe: četrtek 7:15 (predura),
Tanja Zagorc: četrtek 6. šolska ura,
Barbara Hrovat: sreda 6. šolska ura,
Marija Šauer: petek 6. šolska ura (6.razred).
ŠOLA ZA STARŠE je dodatna svetovalno učna oblika dela/pomoči staršem otrok z
motnjami vedenja in čustvovanja. Njeni cilji so izobraževanje o vzgoji in drugih
temah, ki zanimajo starše, izmenjavanje izkušenj med starši, spreminjanje
neustreznih vzgojnih stilov in pridobivanje vzgojne moči.
Pričakujemo, da se je udeležujejo vsi starši, tisti, ki v njej vztrajajo, dobijo v dar tudi
priročnik Mala knjiga za velike starše in priznanje šole.
Urnik šole za starše je objavljen v šolskem koledarju. Izvajajo jo svetovalne delavke
šole.
6
1.
9.
23.
27. - 31.
Januar
17. - 28.
25.
7
februar
7., 8.
10.
11. - 12.
21. - 25.
…..
…..
…..
…..
kulturni praznik
roditeljski sestanek + šola za starše
informativni dnevi v SŠ
počitnice
DOLŽNOSTI TER ODGOVORNOSTI UČENCEV IN PRAVILA
OBNAŠANJA
marec
7.18.
10.
…..
.....
ocenjevanje za nagradni izlet
šola za starše
april
7.
12.
21.
25. - 30.
...... šola za starše
….. naravoslovni dan
….. športni dan
..... Velika noč, prvomajske počitnice
maj
1., 2.
4.
5.
6.
7.
9.
9. - 20.
17., 18., 19.
25.
.
…..
......
…..
......
......
......
......
…..
…..
…..
praznik
NPZ matematika
šola za starše
NPZ slovenščina
športni dan (nadomeščanje 27. Aprila)
NPZ trtji predmet (9), TJA (6)
Ocenjevanje za nagradni izlet
ekskurzija
kulturni dan
3-dnevni kajakaški tečaj (termin bo sporočen kasneje)
junij
8.
15.
24.
16. - 29.
27. - 30.
…..
…..
…..
…..
......
športni dan
tehniški dan + konec 9. razred
konec ostali razredi
popravni izpiti 9. razred
popravni izpiti ( 7., 8. )
…..
popravni izpiti ( 7., 8. )
…..
popravni izpiti
julij
1. - 8.
avgust
18. - 31.
8
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OSNOVNE ŠOLE MLADINSKEGA
DOMA JARŠE
Učenec je dolžan upoštevati hišni red.
Učenec je dolžan obutev in vrhnja oblačila puščati v garderobi.
Učenci k uram prihajajo redno in točno in ne odhajajo pred koncem
ure.
Med poukom ni dovoljeno odhajanje na stranišče razen v primeru
zdravstvenih težav.
Učenec se je dolžan pri pouku držati učiteljevih navodil.
Učenec je dolžan k pouku nositi šolske potrebščine.
Učenec je dolžan predmete, ki lahko motijo pouk (telefon,
predvajalnik glasbe ipd.), oddati svetovalni delavki pred začetkom
pouka.
Učenec se je dolžan vljudno in spoštljivo vesti do odraslih in
vrstnikov.
Učenec drugih učencev in delavcev šole ne moti pri njihovem delu.
Učenec je dolžan skrbeti za šolsko opremo, tako da je ne
poškoduje.
Učenec je dolžan opravljati razredno dežurstvo, v jedilnici dežurstvo
med malico in kosilom ter sodelovati pri urejanju šole in njene bližnje
okolice.
Učenec je dolžan sprotno reševati konflikte s pogovorom. Če ga ne
razreši takoj, je dolžan ostati po pouku v šoli in konflikt razrešiti.
Na šolskem prostoru ni dovoljeno kaditi, prav tako je to
prepovedano pri šolskih dejavnostih zunaj šole.
V šolo je najstrožje prepovedano prinašati alkohol, droge, orožje,
pirotehnična sredstva ter vse druge predmete, ki lahko ogrozijo
zdravje in življenje.
V šoli je prepovedano preprodajanje ali kakršne koli dejavnosti
prodajanja oziroma kupovanja med učenci.
9
VZGOJNA OBRAVNAVA UČENCEV OB NEIZPOLNJEVANJU DOLŽNOSTI IN
KRŠENJU PRAVIL
Vzgojna obravnava učencev vključuje vzgojne postopke in ukrepe, to so za
učence vnaprej znane neprijetne posledice, ki nastopijo, kadar kršijo pomembna
pravila in temeljijo na enakih načelih, kot so predstavljena v poglavju o vzgojnih
dejavnostih v vzgojnem načrtu naše šole.
Odločitev o vzgojni obravnavi je lahko individualna (sprejme jo posamezni učitelj
ali drug strokovni delavec šole) ali skupinska (sprejme jo učiteljski zbor). O vzgojni
obravnavi vodimo evidenco v svetovalni službi.
RAVNANJE PRI MANJŠIH KRŠITVAH PRAVIL
O obravnavi manjših kršitev pravil se individualno odločajo učitelji. V teh primerih
je njihovo vzgojno ravnanje praviloma usmerjeno v odpravo nastale škode, o
kateri se dogovorijo z učenci. Ta ravnanja niso evidentirana v mapi vzgojnih
ukrepov. Ob manjših kršitvah lahko učitelji in drugi strokovni delavci šole uporabijo
naslednje vzgojne postopke:
!
učenec mora po končanem pouku napisati snov, ki je ni med poukom;
!
učenec mora napisati domačo nalogo po pouku, ker je doma ne napiše;
!
učenca, ki redno prihaja v šolo brez šolskih potrebščin, se po obvestilu
staršev pošlje domov ponje;
!
učenec mora doma napisati poročilo o konfliktu, ki ga je povzročil,
opravičilo, obnovo šolskih pravil;
!
učenec mora po pouku za seboj pospraviti;
!
učenec mora opraviti dodatno dežurstvo pri malici
!
učenec mora pomagati hišniku pri odpravi materialne škode, ki jo je
povzročil;
!
učenec ima prepoved igranja ročnega nogometa med odmori;
!
učenec ima prepoved uporabe računalnika v šolski avli med odmori;
!
učencu, ki ob prihodu v šolo ne odda mobilnega telefona in ga uporablja
med poukom ali odmorom, se ta zaseže; vrne se mu ga ob odhodu iz
šole, ko opravi vse obveznosti; če se to ponovi trikrat, se mu telefon
odvzame in se ga vrne staršem.
RAVNANJE V PRIMERU NEOPRAVIČENE ODSOTNOSTI UČENCA
!
!
!
!
!
!
!
VZGOJNI UKREPI PRI VEČJIH ALI PONAVLJAJOČIH SE KRŠITVAH PRAVIL
!
!
!
!
!
!
!
!
10
ustna in pisna opozorila za neopravičene izostanke od pouka:
za 8 neopravičenih ur ustno opozorilo
za 15 neopravičenih ur pisno opozorilo (interni obrazec)
za 25 neopravičenih ur strogo pisno opozorilo razrednika (interni
obrazec)
za 35 neopravičenih ur timski sestanek s starši in svetovalcem centra za
socialno delo ter pregled in dopolnitev individualiziranega učno
vzgojnega programa z ukrepi za odpravljanje neopravičenih odsotnosti.
za 45 neopravičenih ur timski sestanek s starši in svetovalcem centra za
socialno delo, ki ga skliče in vodi ravnatelj
za 60 neopravičenih ur predlog centru za socialno delo za ponovno
obravnavo družine in uvedba postopka za izrek vzgojnega opomina
učenec mora ostati po uri ali po pouku na individualnem razgovoru z
učiteljem;
učenec, ki med poukom s svojim ravnanjem ogroža sebe, druge učence
ali učitelja, mora zapustiti učno uro v spremstvu učitelja ali svetovalnega
delavca, pri katerem potem opravi razgovor;
učenec mora ob hujši kršitvi ali ponavljanju iste kršitve ostati po pouku na
razgovoru pri svetovalcu, ki se ga udeleži tudi vpleteni učitelj in razrednik;
učenec, ki ne spremeni svojega vedenja in nadaljuje s kršitvami, mora
ostati po pouku na posebnem razgovoru (raportu), na njem so prisotni
svetovalec, razrednik, učitelj in učenec; tu se učencu naloži vzgojni
postopek; če se učenec raporta ne udeleži, mora naslednji dan priti v
šolo s starši na razgovor o storjeni kršitvi in izrečeni kazni;
neudeležba na dnevih dejavnosti in drugih oblikah organiziranega
vzgojno-izobraževalnega dela zunaj šole, učencu se organizira
nadomestna dejavnost v šoli;
učenec, ki stalno ponavlja hujše kršitve šolskega reda, ima začasno
prepoved vstopa v šolo za čas, v katerem šolski delavci uredijo posledice
konfliktov; prepoved traja največ pet dni oz. do vikenda; ta ukrep sprejme
učiteljski zbor, starše pa o njem obvesti ravnatelj; za čas odsotnosti od
pouka učitelji dajo učencu navodila za samostojno učenje;
za učenca, ki po zgoraj prejetih ukrepih še zmeraj sistematično krši
šolska pravila in s tem bistveno ovira druge in sebe pri napredovanju, se
v soglasju s starši organizira individualno poučevanje, podrobnosti se
opredelijo v individualiziranem programu; tudi ta ukrep sprejme učiteljski
zbor; praviloma je v teh primerih sprožen postopek za namestitev v
vzgojno ustanovo pri pristojnem centru za socialno delo;
prešolanje in namestitev v vzgojni zavod.
11
O vseh ukrepih šola vodi evidenco v spisu učenca v obliki anekdotskega zapisa
(kadar vzgojni ukrep izvaja en sam učitelj), praviloma pa z zapisnikom in
morebitnimi povzetki dogovorov ali sklepov.
Če učenec kljub vzgojni obravnavi ne spreminja svojega vedenja v skladu z
dolžnostmi in odgovornostmi, ki mu jih nalagajo pravila šolskega reda, svetovalna
služba uvede postopek za izrek vzgojnega opomina.
Postopek za izrek vzgojnega opomina svetovalna služba uvede takoj pri hujši
fizični agresivnosti učenca do vrstnikov ali odraslih na šoli. V takih primerih
dejanje prijavi tudi na pristojno policijsko postajo.
Izrekanje vzgojni opominov se izvaja v skladu s 60. členom Pravilnika o vzgojnih
opominih v osnovni šoli (Ur. list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo in
102/07).
ZDRAVSTVENO VARSTVO
Starši morajo ob prešolanju na našo šolo otrokovega šolskega zdravnika obvestiti
o spremembi mesta šolanja, prav tako pa morajo svetovalnim delavcem šole dati
kontaktne podatke otrokovega zdravnika, da lahko ti uradno obvestijo zdravnika o
mestu šolanja, da bi lahko ta otroka primerno vabil na sistematske preglede in
cepljenja.
12
VZGOJNE POHVALE IN NAGRADE
Ob koncu posameznega konferenčnega obdobja ali posebnih priložnostih
podelimo formalne, pisne oblike pohval, namenjene vzpodbujanju pomembnih
vzgojno-izobraževalnih ciljev. Podeljene so za vidnejše dosežke ali pomemben
osebni razvoj na učnem in/ali vzgojnem področju (učni uspeh, primeren odnos do
sošolcev, učiteljev, redno prihajanje v šolo ipd.). Učenci in učenke so deležni tudi
vsakodnevnih ustnih pohval za dobro opravljeno delo ali ravnanje, saj verjamemo,
da jih tako spodbujamo oziroma utrjujemo zaželeno vedenje.
Učencem podeljujemo tudi razne vrste nagrad:
!
torta za rojstni dan
!
"zlata znamka", ki jo za učenca izdelajo učitelji
!
"zlata znamka", ki jo za učenca izdelajo drugi učenci
!
nagradni izlet kot nagrada za uspešno opravljanje individualnih
večtedenskih nalog na vzgojnem področju, v okviru katerih vsakemu
učencu zastavimo smiseln cilj in ga vzpodbujamo, da ga doseže (popraviti
oceno, izogibanjene neopravičenim izostankom, skrb za šolske
potrebščine)
13
OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI
HIŠNI RED osnovne šole Mladinskega doma Jarše
Zaželeno je, da starši vnaprej ali takoj ob nepredvidenih dogodkih obvestijo o
odsotnosti otroka. Vsako nenapovedano odsotnost svetovalci v telefonskem
pogovoru s starši takoj preverijo. Starši imajo možnost zaprositi za pet dni
odsotnosti učenca v šolskem letu brez navajanja razloga, odsotnost mora biti
napovedana.
Glede na zakonska določila (31. a čl. zakona o osnovni šoli) in z namenom
postavljanja osnovnih pravil za zagotavljanje čim bolj racionalnega, varnega in
učinkovitega poteka izobraževanja in vzgoje učencev ravnatelj objavlja hišni red.
Hišni red določa šolski prostor ter njegovo rabo in nadzor, poslovni čas, ukrepe za
zagotavljanje varnosti, reda in čistoče in način informiranja staršev in otrok,
predvsem pa konkretne obveznosti učiteljev in drugih delavcev šole, delno pa tudi
učencev in staršev.
Krajše izostanke do enega dne starši opravičijo ustno, za daljše pa morajo
najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo razredniku podati pisno
opravičilo z navedbo vzroka izostanka. Za izostanke, daljše od petih dni, je
potrebno prinesti zdravniško opravičilo.
Če učenec izostane več kot pet dni, starši pa razredniku niso sporočili vzroka
izostanka, razrednik o izostanku učenca pisno obvesti starše in jih pozove,
da sporočijo vzrok izostanka.
Če starši tega ne naredijo, skliče svetovalna delavka urgentni timski
sestanek.
V primeru, da starši ne morejo opravičiti ali pojasniti odsotnosti od pouka, ki v
seštevku neopravičenih ur presega trajanje enega meseca, učiteljski zbor na
svoji seji sprejme sklep o prijavi suma za zanemarjanje otroka na pristojne
ustanove.
V načelu neopravičene ure razumemo kot odgovornost staršev.
Hišni red velja, kjer je to mogoče, tudi za vzgojne programe Mladinskega doma
Jarše.
ŠOLSKI PROSTOR
Šolski prostor OŠ pri MDJ (v nadaljevanju šolski prostor) predstavlja del
notranjosti zgradbe na Jarški 44 ter pripadajoča asfaltna ploščad in zelenice. Proti
severu je omejen s parkiriščem (ul. Hermana Potočnika), proti vzhodu s pešpotjo
stanovanjskega naselja, ki služi kot dostop do lokalnega vrtca, proti jugu s
stanovanjskim naseljem na ul. Hermana Potočnika in proti zahodu z Jarško cesto.
Zgradba se nahaja v četrtni skupnosti Jarše, Moste, mestna občina Ljubljana.
Notranji deli šolskega prostora so vsi prostori šole razen desnih traktov v pritličju
in prvem nadstropju, ta pripadata vzgojnemu programu produkcijske šole.
Zunanji prostori obsegajo asfaltno ploščad s pripadajočimi zelenicami, ki so z
vseh strani razen frontalne (ob vhodu v šolo) obdani z žično ograjo. Na ploščadi,
ki je brez športne infrastrukture, se odvijajo različne športne aktivnosti s pomočjo
mobilne opreme.
Ta red smiselno velja tudi na vseh lokacijah, kjer se začasno izvaja pouk osnovne
šole v primeru športnih, naravoslovnih in drugih posebnih dni pouka.
DELOVNI ČAS
Delovni čas osnovne šole je vsak delavnik od 7.30 do 14.30 ure, v petek do konca
pouka.
Delovni čas podrobno ureja letni delovni načrt z urniki govorilnih ur, šole za starše,
pouka po posameznih predmetih, interesnih dejavnosti, ki so objavljeni tudi v
šolski publikaciji za starše.
Učenci lahko vstopijo v šolo od 7.30 dalje. Zadržujejo se lahko v jedilnici šole, kjer
opravlja nadzor dežurni učitelji in svetovalci šole.
14
15
Učenci šolo zapuščajo glede na razporede dejavnosti do 14. ure, ko praviloma
prenehajo skupinske in individualne učne aktivnosti. Zadnji izmed zaposlenih, ki
po tem roku zapusti šolo, zaklene varnostno ključavnico in po potrebi vklopi
alarmno napravo.
Šola razen s pomočjo tehničnih sredstev (alarm, ključavnica) v poslovnem času
formalno ne nadzoruje vstopa v šolske prostore, vsi delavci šole pa opravljajo
neformalen nadzor, ki glede na predpisano razmerje med učitelji in učenci povsem
zadošča potrebam.
Učencem so med odmori v večnamenskem prostoru v pritličju na voljo dva
računalnika z dostopom do svetovnega spleta in dve mizi za ročni nogomet.
Uporaba teh poteka po posebnih pravilih, ki so izobešena ob napravah.
Izjemoma so z dovoljenjem in ob prisotnosti učitelja učenci med odmori tudi v
učilnicah.
Med poukom in v odmorih učenci ne smejo zapuščati šolske stavbe.
Učenci se po preteku obveznosti ne smejo zadrževati v prostorih šole, razen če se
o tem ne dogovorijo s posameznim učiteljem, ki posebej poskrbi za nadzor in
varstvo posameznega učenca.
Uradne ure ustanove so v ponedeljek, sredo in četrtek med 9.00 in 12.00 uro,
med poletnimi počitnicami pa po posebnem razporedu, ki je objavljen na oglasni
deski in domači strani ustanove.
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE REDA IN VARNOSTI
RABA IN NADZOR ŠOLSKEGA PROSTORA
Šolski prostor, sestavljen iz tipskih učilnic in hodnikov, je delno nadziran s
ključavnicami in alarmnimi napravami, s katerimi upravljajo posamezni učitelji
(računalniška učilnica, atelje produkcijske šole), vsebinski nadzor pa v poslovnem
času šole opravljajo učitelji in svetovalni delavci. V času pouka poteka nadzor
vzporedno z delom pri pouku posameznih razredov, v času odmorov pa s
prisotnostjo učiteljev in svetovalnih delavcev na šolskih hodnikih; najmanj eden
učitelj v pritličju šole (jedilnica) in najmanj eden učitelj v prvem nadstropju šole.
Razpored dežurstev je objavljen na urniku pouka.
Šola deluje po naslednjem urniku:
predura
7.10
8.00
1. ura
8.00
8.40
2.ura
8.45
9.25 (malica)
3.ura
9.45
10.25
4.ura
10.30 11.10
5. ura
11.15 11.55
6.ura
12.00 12.40
7.ura
12.45 13.35
8.ura
13.40 14.25
Podaljšano bivanje poteka med ponedeljkom in četrtkom po rednem pouku.
O začetku in koncu posameznih ur učitelje in učence obvešča šolski zvonec.
V primeru nenajavljene odsotnosti posameznega učitelja socialna delavka vnaprej
naredi dnevni razpored nadomeščanj učnih ur in dežurstev.
V primeru začasne zadržanosti učiteljev v času pouka ena izmed svetovalnih
delavk takoj po zvonjenju začne z nadomeščanjem učitelja v posameznem
šolskem razredu.
Učenci med potekom pouka samostojno ne zapuščajo razredov. Vsako izjemo, ki
mora biti utemeljena z zdravstvenimi razlogi, učitelj vpiše v dnevnik.
16
Varnost učencev v poslovnem času šole zagotavljajo delavci šole z ustreznim
nadzorom. Vsaka posebna intervencija v zvezi z zagotavljanjem varnosti mora biti
vpisana v primerno obliko uradne dokumentacije. Kadar se pouk izvaja v šolskih
prostorih, se nadzor vrši s prisotnostjo učiteljev v razredih in dežurnih učiteljev in
svetovalnih delavcev med odmori. Kadar pouk poteka izven šole, delavci šole
zagotavljajo varnost glede na dejavnost s:
!
splošnim načrtovanjem dejavnosti glede na nevarnosti (opis in urnik
dejavnosti , ogledi lokacij, oblikovanje navodil…)
!
pregledom tehnične opreme, ki se uporablja pri izvajanju pouka (smuči,
kolesa…), pri kateri sodeluje hišnik zavoda,
!
z upoštevanjem normativa pri spremstvu učencev pri dejavnostih, ki
potekajo izven šolskega prostora, ki je najmanj en učitelj na šest učencev,
pri dejavnostih z večjo stopnjo tveganja pa najmanj en dodatni učitelj
(smučanje, gorništvo, plavanje, vožnja s kolesom …),
!
z obveznim obvestilom staršev o poteku posameznih aktivnosti, ki
vključuje obrazec za podpis izjave staršev, da dovoljujejo udeležbo
učencem pri posameznih aktivnostih.
Naloge dežurnih učiteljev so predvsem, da skrbijo za red in disciplino učencev ter
za njihovo varnost, da nadzorujejo gibanje učencev, opravljajo preglede prostorov,
kjer se zadržujejo učenci ali drugi delavci zavoda in opozarjajo na nepravilnosti,
nadzorujejo delo dežurnih učencev ter jim dajejo dodatna navodila in naloge,
učence opozarjajo na vzdrževanje čistoče v šolskih prostorih in na morebitno
kršenje določil hišnega reda, kontrolirajo garderobe učencev in poskrbijo, da so lete urejene in zaklenjene.
Učitelj, ki iz kakršnih koli razlogov opazi odstopanje od zgornjih ukrepov ali
drugače presodi o nevarnosti, takoj poskrbi, da se aktivnost ali preneha ali pa
vzpostavi primerna skrb. V primeru nezgod en učitelj najprej zavaruje ostale
učence in prizorišče, v primeru poškodb pa nudi prvo pomoč, če je mogoče najprej
za to najbolje usposobljeni učitelj telesne vzgoje.
17
Za varno pot do šole so odgovorni učenci in njihovi starši. Glede na dislociranost
šole od mesta bivanja učencev šolska svetovalna služba za vsakega učenca
posebej v pogovoru s starši preveri potrebe po dodatni skrbi za varno pot učenca
do šole in v individualiziran program zapiše morebitne sprejete dogovore in
ukrepe.
S kolesi in motornimi vozili se lahko vozijo le učenci, ki imajo opravljen vozniški
izpit in uporabljajo predpisano opremo (npr. čelado), obenem pa imajo izrecno
dovoljenje staršev, da v šolo lahko prihajajo na tak način. Kolesa in motorna
kolesa puščajo na za to namenjenem mestu pred glavnim vhodom v šolo. Šola
ne prevzema odgovornosti za morebitne tatvine ali poškodbe vozil.
Za varnost osebnih predmetov pridobi vsak učenec z obveznim plačilom kavcije
svojo garderobno omarico z unikatnim ključem, v kateri med potekom pouka hrani
obleko, obutev, šolski pribor. Obenem je garderobni prostor, v katerem se
nahajajo garderobne omarice, v času pouka zaklenjen. Ta prostor odklepajo
učitelji v odmorih po koncu pouka posameznih razredov ali skupin učencev in za
individualne potrebe.
Učenci obvezno ob vstopu v šolo svetovalnim delavkam oddajo svoj mobilni
telefon. Ti so shranjeni v zbornici, ki je vedno zaklenjena.
Učenci v šolo praviloma ne prinašajo vrednih predmetov. Če pa jih, šola prevzame
odgovornost za njihovo hrambo le v primeru, da je na te predmete opozorjena
tako, da so ji zaupani v posebno hrambo.
Šola samo z zgornjimi ukrepoi poskrbi za varnost osebnih predmetov učencev. Za
varnost šolskih potrebščin in osebne garderobe, ki je učenci ne shranijo v
zaklenjeni garderobni omarici, šola ne skrbi. Prav tako šola ne skrbi za varnost
osebnih predmetov, če prej zanje z ustreznim ravnanjem ne poskrbijo učenci sami
(zaklepanje, primerno ravnanje).
18
!
!
s primerno skrbjo v zvezi s pitno vodo in ostalimi vplivi okolja, o katerih
nam pristojne ustanove posredujejo sprotna sporočila,
z nadzorovanjem ukrepov varstva pri delu in požarne varnosti s strani
pooblaščene ustanove.
VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
Za vzdrževanje reda in čistoče so odgovorni najprej delavci šole tako, da svoje
dejavnosti organizirajo in izvajajo na primeren način, zlasti pa tako, da:
!
učitelji skrbijo za točnost pri izvajanju nalog v učilnici in vlog v okviru
dežurstev,
!
učitelji skrbijo za urejenost učilnic in kabinetov,
!
tehnični delavci tako, da redno preverjajo stanje opreme in čistoče,
!
učenci tako, da v vlogi dežurnega učenca poskrbijo za osnovno
vzdrževanje higiene (pospravljanje miz in tal) po končanih malicah in
kosilih,
!
ravnatelj tako, da z ustreznimi opozorili poziva posameznike k
vzdrževanju reda.
Za čiščenje šole je zadolžena čistilka zavoda, ki vsakodnevno pospravi celotne
prostore osnovne šole, sanitarije in prostore upravnega dela (pomivanje talnih
površin, brisanje prahu, čiščenje sanitarij), dvakrat na leto pa opravi dodatno
generalno čiščenje teh prostorov in prostorov produkcijske šole (strojno čiščenje
talnih površin in strojno čiščenje tekstilnih delov pohištva, čiščenje steklenih
površin z notranje strani). Kvaliteto opravljenega dela meri ravnatelj zavoda
nadzornim seznamom vsaj trikrat letno, če so rezultati označeni vsaj z oceno
»dobro«, sicer pa večkrat.
OBVEŠČANJE OTROK IN STARŠEV
Skrb za opremo v učilnicah izvajajo učitelji posamezne učilnice. Vsako okvaro,
uničenje ali krajo opreme učitelji s pisno izjavo sporočijo ravnatelju. V izjavi mora
biti v obliki anekdotskega zapisa natančno opredeljen dogodek in sodelovanje
oseb, ki so povzročile škodo in navedeni ukrepi, ki preprečujejo nevarnost za
učence in učitelje ali nadaljnjo škodo.
Vloga učenca pri poškodbi se ugotavlja iz omenjene pisne izjave, ki je podlaga
vsem nadaljnjim ravnanjem: vzgojnim ukrepom, plačilu odškodnine.
Učence in starše šola temeljno informira s pomočjo šolske publikacije in šolske
spletne strani. Starši dobijo informacije tudi neposredno od učiteljev na roditeljskih
sestankih in pogovornih urah.
Za urgentno obveščanje šola uporablja tudi mobilni telefon, za vse načrtovane
akcije, s katerimi šola organizira pouk izven šolske stavbe ali izven poslovnega
časa šole ali na izreden način (npr. evakuacijske vaje ipd.), pa starše šola
informira pisno in praviloma od njih pričakuje s podpisom izraženo strinjanje.
Za zdravstveno in druge oblike varnosti učencev šola poskrbi s:
!
primerno strežbo prehrane, ki jo naročamo v šolski kuhinji ene bližnjih
šol,
!
s primernim vzdrževanjem čistoče v šolski razdelilni kuhinji, za katero
skrbi posebej pooblaščena oseba s primernim tehničnim znanjem,
!
s primernim vzdrževanjem čiščenja šole, o katerem učitelji periodično
podajajo mnenje z izpolnjevanjem check-liste,
!
s primernim tehničnim servisom, v katerem hišnik sproti odpravlja manjše
nevarne poškodbe,
Dodatne informacije oziroma svetovanje lahko starši dobijo v svetovalni službi
oziroma pri vodstvenih delavcih zavoda.
19
PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE V OSNOVNI ŠOLI MLADINSKEGA DOMA
JARŠE
ref. Zakon o šolski prehrani, ur.l.RS št. 43/2010, zlasti 6.čl.
6. člen
(pravila šolske prehrane)
(1) Šola s pravili šolske prehrane opredeli natančnejše postopke, ki zagotavljajo
evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov, določi čas in način odjave
posameznega obroka, ravnanje z neprevzetimi obroki ter načine seznanitve
učencev oziroma dijakov in staršev.
(2) Če na šoli deluje skupina za prehrano, se s pravili šolske prehrane določi
njeno sestavo, število članov in mandat.
(3) Predlog pravil šolske prehrane pripravi ravnatelj in ga obravnavajo svet
staršev, učiteljski zbor ter učenci oziroma dijaki. Pravila sprejme svet šole.
(4) Pravila šolske prehrane so lahko sestavni del obstoječih šolskih pravil
Postopki evidentiranja
Evidenco prejetih malic vsakodnevno vodijo dežurni učitelji po letnem razporedu
dežurstev učiteljev v letnem delovnem načrtu. Evidenco vodijo ročno v namensko
tabelo (glej prilogo), v katero podatke o odsotnosti učencev sproti in predhodno
vnaša socialna delavka, ki tudi hrani drugo evidenco v skladu s 25.čl. Zakona o
šolski prehrani in z njo seznanja pristojne ustanove.
V primeru posebnih dni pouka (športni dan ipd.) so prisotni učenci prav tako
upravičeni do subvencionirane prehrane, ki pa jo evidentirajo in razdelijo učitelji, ki
izvajajo take dejavnosti. V posameznih primerih, ko malice ni mogoče pravočasno
prevzeti pred odhodom na dislocirane aktivnosti šole, šolsko malico na tak dan
pouka socialna delavka predhodno odjavi.
Nadzor nad koriščenjem obrokov
Nadzor nad koriščenjem obrokov opravljajo dežurni učitelj, ki s svojo prisotnostjo
in potrebnimi ravnanji naredijo vse, kar je mogoče, da učenci obroke zaužijejo v
primernem času in na primeren način.
Na rednih učiteljskih sestankih učitelji poročajo o dogodkih, povezanih s
koriščenjem obrokov.
Čas in način odpovedi
Starši ali zakoniti skrbniki najavijo učenčevo odsotnost najkasneje en dan vnaprej
do 10.00 ure socialni delavki ali v tajništvo zavoda. Samo v tem primeru starši ne
plačajo stroškov malice, sicer pa so dolžni poravnati celotne stroške malice glede
na določila Zakona o prehrani (izjema prvega dne).
V primeru, da opravičene odsotnosti ni mogoče najaviti en dan vnaprej (nenadna
bolezen ipd.), imajo starši pravico za pridobitev subvencije samo za prvi dan take
odsotnosti, za naslednje dni pa morajo poravnati polno ceno malice do dne
najave odsotnosti oz. do ponovne prisotnosti učenca.
Najave odsotnosti starši ne morejo preložiti na učenca.
Prav tako morajo starši po odsotnosti učenca v enakem roku, torej dan pred
prihodom učenca k pouku, do 10.00 ure najaviti prihod učenca k pouku, sicer ta
ne prejme malice oz. jo prejme le v primeru, da je na voljo drug neprevzeti obrok.
Ker šola glede na zakon in sicer sama ne more sklepati o morebitni prisotnosti
učencev, je učenec do malice upravičen šele en dan po dnevu, ko so starši do
10.00 ure najavili ponovno prisotnost svojih otrok. V primeru, da je učenec v šoli
prisoten brez ustrezne najave staršev, socialna delavka pozove starše k temu, da
20 napovejo prisotnost učencev.
Ravnanje z neprevzetimi obroki
Neprevzeti obroki se razdelijo učencem, ki tako želijo. Prednost imajo učenci, ki
so zaradi predhodne odsotnosti in nenajavljene prisotnosti ostali brez malice,
sicer pa drugi otroci. Dežurni učitelji o takem razdeljevanju vodijo evidenco s
kratkim opisom na namenskem obrazcu.
Način seznanitve učencev in staršev
Starši so o pravilih šolske prehrane najprej seznanjeni ob vpisu učenca, ko od
socialne delavke prejmejo tudi obrazec prijave učenca na šolsko prehrano, poleg
tega pa so s pravili šolske prehrane seznanjeni na uvodnem roditeljskem
sestanku v mesecu septembru, kjer dobijo v sklopu šolske publikacije tudi kopijo
pravil šolskega reda in pravil šolske prehrane.
Pravila šolske prehrane so tudi objavljena na domači strani ustanove.
Dodatno socialna delavka o pogojih za uveljavitev subvencije, pravilih odjav in
prijav, seznani v osebnem razgovoru starše, ki nevestno izpolnjujejo
odgovornosti iz obrazca prijave učenca na šolsko prehrano.
Učenci so o pravilih šolske prehrane seznanjeni na razrednih urah s strani
učiteljev-razrednikov.
Pravila šolske so del pravil šolskega reda
IZREDNE DOLOČBE IN UKREPI
V času izrednih razmer ali kadar se take razmere pričakujejo (naravne nesreče,
tehnološke in druge nevarnosti) je poglavitna naloga vseh zaposlenih v šoli, še
posebej strokovnih delavcev, da poskrbijo za varnost učencev. V takih primerih je
potrebno upoštevati navodila, ki jih izdajajo odgovorni oziroma vodilni delavci
zavoda ali ustrezni štabi ter ravnati v skladu z evakuacijskim načrtom zavoda. .
21

Similar documents