tukaj! - Združenje turističnih vodnikov Slovenije

Comments

Transcription

tukaj! - Združenje turističnih vodnikov Slovenije
Storitve v turizmu in projektna dela, Martina Majcen s.p., Prijateljeva ulica 19, 1000 Ljubljana
PROJEKT „EDUCATION IN TOURISM“ IZBRAN
Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je
potrdil projekt z naslovom „Education in Tourism“. V projekt se lahko vključijo turistični delavci turistični vodniki in/ali spremljevalci, torej vabljeni vsi zainteresirani, da se
prijavite na izobraževanje, ki ga subvencionira Evropska skupnost.
VSEBINSKE INFORMACIJE:
Kratek povzetek projekta:
Ker mora turistični vodnik/spremljevalec poznati državo, ali območje v državi na katerega pelje
turiste, jo mora prej tudi sam obiskati, si podrobno ogledati znamenitosti, spoznati ljudi, njihovo
kulturo, njihov način življenja, razmišljanja,...
Tisti, ki se boste prijavili za udeležbo v projektu, boste destinacijo v prvi vrsti spoznali skozi
delovno prakso. Delali boste večinoma v turističnih podjetjih, kjer boste spoznali, kako v turizmu
delajo tam. Hkrati boste navezali poslovne stike z njimi in tako lahko v bodoče postanete tudi
partnerji. Spoznali boste njihov način dela, način komunikacije, njihove poslovne prijeme,...
Obrazložitev:
Turistični vodniki v fazi priprave potovanj pogosto sodelujejo s turističnimi agencijami, zato bi
nove izkušnje in znanja ter poznanstva lahko prenesli tudi v slovenske turistične agencije. Prav tako
pa je za večino vodnikov vodenje le del njihove kariere. Mnogi kasneje odprejo svoje agencije ali
druga turistična podjetja. Zatorej je pomembno, da že v obdobju vodenja tudi pridobijo znanja o
delovanju turističnih podjetij in ta znanja kasneje, v razvoju svoje kariere, uporabijo za doseganje
novih poslovnih uspehov. V drugi vrsti se bodo mobilnosti udeležili turistični vodniki, ki si bodo
hkrati želeli izpopolniti znanje za svoje vodenje in odpreti novo vodniško destinacijo. Turistični
vodniki se moramo stalno izobraževati in izpopolnjevati znanja. Ker na žalost 'hospitacije' (z
agencijo na izlet kot potnik) v turističnih agencijah večinoma niso brezplačne, si moramo to
dodatno izobraževanje financirati sami. Posledično se ne izobražujemo toliko kolikor bi se morali.
Osnovni cilj:
Cilj je torej pomagati vodnikom,/spremljevacem da izpopolnijo znanje o delovanju podjetij v
turizmu s pomočjo delovne prakse in da dopolnijo znanje o regiji, ki jo že poznajo ali pa, da s
pomočjo mobilnostne izkušnje odprejo novo destinacijo za vodenje svojih turistov.
Pričakovani rezultati so:
Prevzem novih poslovnih prijemov v turizmu, odprtje nove vodniške destinacije pri udeležencih,
odprtje novih turističnih podjetij v Sloveniji.
Dejavnost bo izvedena v 7 državah (ker različne vodnike zanimajo različne destinacije) v
obdobju od junija 2012 do konca leta 2013.
Vsak udeleženec bo za svojo mobilnostno izkušnjo (prevoz, nastanitev ter izvedba
dogovorjenega programa) lahko koristil sredstva, ki jih subvencionira Evropska unija.
Znesek je odvisen od destinacije ter trajanja mobilnostne izkušnje (hospitacije) in se giblje
med 1.100,00 EUR in 2.100,00 EUR na osebo.
1/3
Storitve v turizmu in projektna dela, Martina Majcen s.p., Prijateljeva ulica 19, 1000 Ljubljana
Vsi, ki se boste prijavili na 'hospitacijo', boste hkrati tudi sodelovali pri izvedbi celotnega
projekta. Ta je razdeljen na tri dele:
– pripravo udeležencev (najprej bo obvezni poldnevni pripravljalni seminar (v tednu 16.720.7.2012), kjer se boste vsi seznanili s podrobnostmi projekta, sledila bo induvidualna
priprava glede na želje in potrebe vsakega prijavljenega)
– mobilnostna izkušnja (ali hospitacija – potovanje v tujino in izobraževanje v želenem
podjetju na izbrani destinaciji)
– evalvacija in diseminacija (pregled opravljenih dejavnosti in ocena uspešnosti mobilnostne
izkušnje ter širjenje informacij)
TEHNIČNE INFORMACIJE:
Kako se prijaviti:
Potrebno je
1. pravilno izpolniti prijavnico,
2. na računalnik napisati motivacijsko pismo, ki naj ne bo daljše od 1 tipkane strani, pri
minimalni velikosti črk 12,
3. priložiti fotokopijo ali sliko (scan) obeh strani osebnega dokumenta
4. priložiti fotokopijo ali sliko (scan) obeh strani izkaznice turističnega vodnika/spremljevalca
Kam na izobraževanje in za koliko časa:
Izbirate lahko med 7 različnimi destinacijami:
– Španija/Granada 2 tedna,
– Bolgarija/Sofia 2 tedna,
– Francija/Bordeaux 2 tedna,
– Italija/Laverano 3 tedne,
– Turčija/Fethiye 2 tedna,
– Anglija/Plymouth 2 tedna,
– Danska/Allerod 3 tedne.
Pri vsaki destinaciji so navedena mesta, kjer imajo sedež partnerji projekta. Izobraževanje bo
večinoma v teh mestih ali pa njihovi okolici.
Kdaj na izobraževanje:
Za termin se boste dogovorili sami s partnersko organizacijo po vaših oziroma njihovih
razpoložljivih terminih. Začne se lahko takoj po pripravljalnem seminarju, ki bo med 16.7. in
20.7.2012 oziroma ko je vse dogovorjeno, vendar ne kasneje kot 10.3.2013. Na tem mestu vas
opozarjam, da je praktično usposabljanje v Turčiji in Italiji možno le v poletnih mesecih.
Kdo se lahko prijavi:
Osebe na trgu dela (delavci, samozaposleni ali osebe, ki so na razpolago za zaposlitev (vključno z
diplomanti poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter visokošolskega izobraževanja), ki bi
preživeli obdobje usposabljanja v tujini v smislu poklicnega usposabljanja). Te osebe morajo imeti
2/3
Storitve v turizmu in projektna dela, Martina Majcen s.p., Prijateljeva ulica 19, 1000 Ljubljana
opravljeno licenco za turističnega vodnika/turističnega spremljevalca, ki jo podeljuje Gospodarska
zbornica Slovenije (oz. Turistično gostinska zbornica).
Rok za prijavo:
9.7. 2012 ob 23.59
Način oddaje prijave:
Oddati je potrebno 1 original. Za pravočasno oddano se šteje prijava, ki je bila oddana po
priporočeni pošti do roka oddaje do 23.59. ure. Prijavo je potrebno poslati v tiskani obliki s
podpisom odgovorne osebe na naslov Storitve v turizmu in projektna dela, Martina Majcen s.p.,
Prijateljeva ulica 19, 1000 Ljubljana.
Prijava je lahko oddana tudi po e-pošti na naslov [email protected] Za pravočasno
oddano se šteje prijava, ki je do roka oddaje do 23.59. ure po e-mailu prejela odgovor na prijavopotrdilo o prejemu e-pošte/prijave.
Jezik prijave:
Slovenski
Pravila prijavljanja/izločitveni kriteriji:
Zavrgla se bo vloga za izobraževanje:
– ki ne bo izpolnjevala katerega koli merila iz tega razdelka
– ni bila oddana pravočasno do razpisnega roka v tiskani obliki ali pošiljatelj ni prejel potrdila
o prejemu prijavnice po e-pošti
– ni bila izpolnjena na računalnik,
– je oddana na neustreznih prijavnih obrazcih (uporaba napačnih obrazcev),
– ni bila pravilno napisana (na prijavnici manjkajo podatki ali ni motivacijskega pisma)
– ni podpisana s strani odgovorne osebe.
Ocenjevalni postopek:
Merila izbora udeležencev so naslednja: Upoštevale se bodo pravilno izpolnjene prijavnice ter
motivacijsko pismo, ki ni daljše od 1 tipkane strani, pri minimalni velikosti črk 12. Rezultati bodo
objavljeni na spletni strani ZTVS (www.slovenija-vodniki.si ter www.lill.si) . Komisija bo predelala
vsako prijavo, ki izpolnjuje pogoje upravičenosti (vsebinske in tehnične pogoje prijave) z
ocenjevanjem dveh ocenjevalcev. Izbrane za izobraževanje bodo tiste pravilno izpolnjene prijave,
ki bodo ocenjevalca v motivacijskem pismu prepričale, da je bodoči udeleženec izobraževanja
pripravljen aktivno sodelovati v celotnem projektu, katerega del je tudi izobraževanje v tujini.
3/3

Similar documents