predstavitve

Comments

Transcription

predstavitve
KAKO DO PODATKOV
O RABI ENERGIJE?
mag. Tomaž FATUR
Storitve URE v praksi – priložnosti in ovire, Ljubljana,
23.5.2012
NAČRT PREDSTAVITVE
• Predstavitev podjetja Solvera Lynx
• Zakaj zbirati podatke?
• Katere podatke zbirati?
(izbor)
• Zbiranje podatkov s primeri merjenja energentov
• Uporaba/analiza podatkov s primeri
• Informacijski sistem GemaLogic® kot podpora
upravljanju z energijo
PODJETJE SOLVERA LYNX, D.D.
• Ustanovljeni 2002, od leta 2008 preoblikovani v delniško
družbo;
• Jasen pogled na energijo!
• Napredne informacijske in komunikacijske (IKT) rešitve
na področjih oskrbe z energijo in vodo, industrije, zgradb,
transporta ter pametnih omrežij;
• Upravljanje z energijo - energetski management - za
zmanjšanje stroškov za energijo/vodo – programska
oprema GemaLogic;
• Lastne
blagovne
znamke:
GsmBox,
ComBox,
GemaLogic.
(izbor)
ZAKAJ MERITI IN ZBIRATI PODATKE?
• Česar ne merite, ne morete upravljati!
• Ustrezno zbiranje podatkov predstavlja močno orodje za
učinkovito upravljanje z energijo
• Natančno zbiranje/merjenje pomeni natančen obračun
energentov
• Pravočasne in natančne informacije vodijo k boljšim
odločitvam
• Z odprtjem trga, deregulacijo in upoštevanjem različnih
okoljskih vidikov/taks se je obračun energentov/vode
spremenil
• Nadzirali boste preteklo, sedanjo in bodočo rabo energije
(izbor)
ZAKAJ MERITI IN ZBIRATI PODATKE?
Spoznali boste način in vzorce rabe energije;
Spoznali boste prave vzroke za vzorce rabe energije;
Odkrili boste trende, odstopanja, anomalije;
Določili boste področja, kjer lahko bolje upravljate z
energijo;
• Z rednim spremljanjem si boste ustvarili osnovo za
napovedi rabe energije in podrobnejše analize;
• Z analizo podatkov in temu primernim upravljanjem z
energijo boste prihranili od 2 do 10% pri stroških za
energijo.
•
•
•
•
(izbor)
STALEN NADZOR NAD DELOVANJEM
KATERE PODATKE ZBIRATI?
• Vsi energenti, goriva, voda, tehnični plini…;
• Omrežni energenti (elektrika, ZP, DO, voda) – zaradi
deregulacije dejavnosti ločeni računi za omrežnino in
dobavo energije/vode;
• Zbirati energijske podatke (kW, kWh, kVArh, J, (S)m3, l,
kg…) in podatke o stroških (€);
• Zbirati podatke o različnih taksah (trošarina, ekološka
taksa, dodatki k cenam);
• Zbirati podatke o priključnih močeh, zakupljenih močeh,
prenosnih kapacitetah, uvrstitvi v tarifne razrede…
(izbor)
ENERGETSKI DEJAVNIKI
• Različni energetski dejavniki pomembno vplivajo na način
rabe energije/vode;
• S pomočjo energetskih dejavnikov določimo energetske
kazalnike, ki so osnova za spremljanje učinkovitosti rabe
energije in obratovanja naprav;
• Med energetske dejavnike sodijo: vremenski podatki,
zunanja/notranja temperatura, temperaturni primanjkljaj/
presežek, stopinjski dnevi, površina/prostornina prostorov,
število zaposlenih, obratovalne ure, količina proizvodnje
proizvodnega obrata ali naprave in drugo;
• Tudi podatki o stanju stavb, letu gradnje, posebnostih…
(izbor)
KAKO ZBIRATI PODATKE?
• Energetsko knjigovodstvo mora postati osnovno orodje –
vendar le, če bo imelo svojega skrbnika in če bo vpeto v
sistem upravljanja z energijo – sicer raje zunanja pomoč;
• V večini primerov za dobro upravljanje z energijo ni dovolj
le mesečno spremljanje;
• Mesečno spremljanje preko računov – obračunski podatki
praviloma mesečno;
• Zajem podatkov iz merilnih naprav – “smart metering”;
• Pridobivanje podatkov iz drugih sistemov (SCADA, poslovni
sistemi);
• Nujno vpeljati sistem za upravljanje z energijo.
(izbor)
KAKO ZBIRATI PODATKE?
Meritev
Zaželjeno
Obratovalne ure stalna obremenitev
Dobro
Posredno merjenje
Sprejemljivo
Odštevalna določitev
Sprejemljivo
Ocenjena raba - manjši delež
Izhod v sili
CENTRI ZA NADZOR ENERGIJE
§
11 centrov za nadzor energije (CNE)
§
14 lokacij za zajem podatkov iz merilnikov
§
98 meritev s komunikacijskimi napravami
§
38 meritev iz že “obstoječih” SCADA sistemov
PLIN: 7 meritev
PARA: 19 meritev (7 prenova kotlovnice)
ELEKTRIKA: 60 meritev
KOMPRIMIRAN ZRAK: 5 meritev + 2 x tlak
TEHNOLOŠKA VODA: 32 meritev
TOPLOTA/HLAJENJE (Upr. Stavba): 2 meritvi
CO2: 9 meritev
KONCEPT SISTEMA ZA UPRAVLJANJE
Z ENERGIJO - GEMALOGIC
Internet
Drugi. IS - PIS
SCADA / OPC
GPRS
SMS/WAP
Ethernet
gemalogic.eu (najem)
Strežnik (licenca)
Zajem podatkov
OPC
SOAP(XML)
Aplikacijski strežnik
Podatkovna baza
Obdelava podatkov
MERJENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE V
GOSPODINJSTVIH IN INDUSTRIJI
PODPORA OBRAČUNU
STROŠKOV ZA ENERGIJO
§
§
§
§
§
§
Identifikacija sprememb
Pravilnost obračuna
Analiza sprememb
Svetovanje
Primerjava ponudb za
nakup energije
Boljše razumevanje
dinamike porabe plina
in elektrike
MESEČNO
TEDENSKO
URNO
ANALIZA PODATKOV O RABI
ENERGIJE IN STROŠKIH
MERJENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
PRIHRANKI PRI KOMPRIMIRANEM
ZRAKU
Ugašanje kompresorjev za zrak preko vikenda.
Prihranki iz primera v
praksi:
52 MWh / leto oz.
4.000 € / leto
ODŠKODNINA ZA ZASTOJ
OBRATOVANJA FE
Obratovalni zastoj sončne
elektrarne in upravičenost do
odškodnine 11.000€ (razlika med
vrednostmi strmega padca,
upoštevano dvakrat) – zaslonska
slika iz informacijskega sistema
GemaLogic
MERJENJE ZA VRAČILO DAVKOV
Merjenje porabe energije za razsvetljavo in proizvodnjo.
Prihranki iz primera v
praksi:
8.000 € / leto
Merjenje zemeljskega plina
Merjenje zemeljskega plina
Nadzor rabe zemeljskega plina
Aktivnosti / Učinki:
• v februarju menjava
tlačnega ventila
• v marcu začetek uporabe
pare neposredno iz kotla in
ne zajema odpadne toplote
-> nižja učinkovitost
• v aprilu znižanje tlaka pare
s 15bar na 14 bar
Nadzor učinkovitosti obratovanja
SPTE
MERJENJE NIVOJA UNP
MERJENJE TOPLOTE
NADZOR OBRATOVANJA BALONA
NA IGRIŠČU IN MERITVE
MERJENJE VODE
ODKRIVANJE PUŠČANJA VODE
Puščanje vode 130 m3 dnevno, ki je
odtekala zaradi puščanja, ki je nastalo
ob priključitvi novega uporabnika. Letni
prihranki so ocenjeni na 24.000 € –
zaslonska slika iz informacijskega
sistema GemaLogic
Nočna poraba vode (2 m3/h) je
presegala pričakovano rabo. Odkritih je
bilo več puščanj na različnih mestih.
Ocena prihranka: 8.760 €.
NAČRTOVANJE MERITEV
ANALIZA ENERGETSKE
UČINKOVITOSTI
ANALIZA ENERGETSKE
UČINKOVITOSTI
MERJENJE UČINKOVITOSTI
PROIZVODNJE KOMPR. ZRAKA
PETROL
PODPORA IZVAJANJU PROJEKTOV URE IN OVE
§
Podpora projektom URE in OVE z
informacijskim sistemom za energetski
management GemaLogic
§
Poslovne zgradbe (kogeneracije,
kotlovnice) in obnovljivi viri energije –
sončne elektrarne (> 40 objektov)
§
Postaje utekočinjenega naftnega plina
(> 100 objektov)
§
Analize in nadzor energetske
učinkovitosti - M&T, CUSUM
§
Podpora dokazovanju prihrankov
MONITORING IZVAJANJA
ENERGETSKIH SANACIJ V BOLNIŠNICAH
§
Izvedeni projekti v več slovenskih
bolnišnicah
§
Podpora energetskemu
knjigovodstvu
§
Analize in nadzor energetske
učinkovitosti –M&T, CUSUM
§
Uporaba sistema za
dokazovanje prihrankov/
izvajanja sanacije – zahteva
v razpisu za sofinanciranje
PODPORA PROJEKTOM POGODBENEGA
ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV
§
§
§
§
Podpora obstoječim in novim projektom
z informacijskim sistemom za
energetski management GemaLogic
Nadgradnja obstoječih sistemov
(SCADA) ali nadomestitev,
analize za energetsko učinkovitost in
dokazovanje prihrankov
Poslovne in javne stavbe – Mestne
občine (> 50 objektov)
SHEMATSKI PRIKAZ SISTEMA
Komunikacijske naprave
Nadzor nad energijo
§
§
§
Analize
§
Nove analize
§
Pripravljene analize
Okno za preglede
§
Izbira parametrov
§
Grafi
§
Tabele
Poročila
§
Excel; Adobe (Pdf)
Analize energetske učinkovitosti
§
Specifična raba energije
§
Ciljno spremljanje rabe
energije (M&T)
§
Odstopanje od ciljev
§
§
Proizvodnja izdelkov
§
Proizvodnja energije
§
Ogrevanje
Prikaz prihrankov/izgub s
pomočjo kumulativnih vsot
Kontakti
Tomaž Fatur
Solvera Lynx d.d.
Tehnološki park 21
1000 Ljubljana, Slovenia
[email protected]
www.solvera-lynx.com
' +386 1 40 12 860
7 +386 1 40 12 861

Similar documents