NPK-certifikat - Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

Comments

Transcription

NPK-certifikat - Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Trg Miloša Zidanška 3, 2000 Maribor
POSTOPEK PREVERJANJA IN POTRJEVANJA NPK - ZA PRIDOBITEV
CERTIFIKATA
Potek postopka svetovanja:
- Prijavo v postopek preverjanja in potrjevanja pošljite na naslov šole do 30. 3. ali 30. 9.
tekočega leta.
- Po prejemu prijave vas bo svetovalka poklicala in se dogovorila za prvo srečanje z vami.
- Do prvega srečanja poravnate akontacijo v višini 50,00 € na račun Srednje zdravstvene in
kozmetične šole. Št. računa: SI56 0110 0603 0701 396, referenca 99.
- Na prvo srečanje s svetovalko boste prinesli originale in fotokopije naštetih dokumentov:
1. izpisek iz rojstne matične knjige,
2. spričevalo o končani srednji šoli,
3. izpisek iz poročne matične knjige (v kolikor gre za spremembo priimka),
4. potrdilo o usposabljanju,
5. potrdila o dodatnih usposabljanjih (tečaji, seminarji),
6. delovno knjižico ali izpis,
7. potrdilo o državljanstvu.
- Originale vam bo svetovalka takoj vrnila.
- S svetovalko boste preverili dokumentacijo in naredili osebni izobraževalni načrt ter določili
termin drugega srečanja.
-
Na drugo srečanje boste prinesli:
1. življenjepis,
2. referenčna pisma in
3. morebitno manjkajočo dokumentacijo in pregledali osebno zbirno mapo.
Potek potrjevanja in preverjanja:
- Potrjevanje zbirne mape poteka na šoli in vaša udeležba ni potrebna. O datumu potrjevanja
boste pisno obveščeni.
- Na ta dan komisija določi datum pisnega in praktičnega preverjanja. Po navadi je to v
štirinajstih dneh po potrjevanju zbirnih map. O datumu vas bomo pisno obvestili.
- Na praktično preverjanje pridete primerno urejeni in pripeljete model. Komisija preverja in
ocenjuje vaše znanje po katalogu znanj in spretnosti za posamezno NPK.
Celotni strošek preverjanja in potrjevanja je 172, 00 € za NPK maser, 156, 00 EUR za NPK
refleksoterapevt in NPK socialni oskrbovalec na domu. Poravnate ga do izdaje certifikata.
Koordinatorica
Eva Črešnar Dvornik, prof.
Koordinatorica NPK: Eva Črešnar Dvornik, prof.
Uradne ure: SREDA: 10.00 DO 12.00 v K 5
Tel.: (02) 300 62 19 [email protected]
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Trg Miloša Zidanška 3, Maribor
PRIJAVA V POSTOPEK
Identifikacijska številka:
Prijavljam se na potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije
MASER/MASERKA
(koda kataloga 5850244011)
Podatki o kandidatu(-ki):
Spol:
M
Ime in priimek:
Datum in kraj rojstva:
Državljanstvo:
Stalno/začasno bivališče:
Občina:
Telefonska številka (mobi):
Stopnja izobrazbe:
Smer izobrazbe:
Podpis kandidata(-ke)
IZJAVA
Podpisani(-a) soglašam, da se podatki, navedeni na obrazcu, uporabljajo za zahteve evidenc
in registrov na področju poklicnih kvalifikacij, izobraževanja in zaposlovanja (Zakon o
varstvu osebnih podatkov, Ur.l. RS, št. 86/04).
V Mariboru,
Podpis kandidata(-ke)
Ž
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Trg Miloša Zidanška 3, Maribor
PRIJAVA V POSTOPEK
Identifikacijska številka:
Prijavljam se na potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije
PEDIKER/PEDIKERKA
(koda kataloga 5334874011)
Podatki o kandidatu(-ki):
Spol:
M
Ime in priimek:
Datum in kraj rojstva:
Državljanstvo:
Stalno/začasno bivališče:
Občina:
Telefonska številka (mobi):
Stopnja izobrazbe:
Smer izobrazbe:
Podpis kandidata(-ke)
IZJAVA
Podpisani(-a) soglašam, da se podatki, navedeni na obrazcu, uporabljajo za zahteve evidenc
in registrov na področju poklicnih kvalifikacij, izobraževanja in zaposlovanja (Zakon o
varstvu osebnih podatkov, Ur.l. RS, št. 86/04).
V Mariboru,
Podpis kandidata(-ke)
Ž
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Trg Miloša Zidanška 3, Maribor
PRIJAVA V POSTOPEK
Identifikacijska številka:
Prijavljam se na potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije
REFLEKSOTERAPEVT/REFLEKSOTERAPEVTKA
(koda poklica 3229.02, koda kataloga 7260.001.5.1)
Podatki o kandidatu(-ki):
Spol:
M
Ime in priimek:
Datum in kraj rojstva:
Državljanstvo:
Stalno/začasno bivališče:
Občina:
Telefonska številka (mobi):
Stopnja izobrazbe:
Smer izobrazbe:
Podpis kandidata(-ke)
IZJAVA
Podpisani(-a) soglašam, da se podatki, navedeni na obrazcu, uporabljajo za zahteve evidenc
in registrov na področju poklicnih kvalifikacij, izobraževanja in zaposlovanja (Zakon o
varstvu osebnih podatkov, Ur.l. RS, št. 86/04).
V Mariboru,
Podpis kandidata(-ke)
Ž
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Trg Miloša Zidanška 3, Maribor
PRIJAVA V POSTOPEK
Identifikacijska številka:
Prijavljam se na potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije
SOCIALNI OSKRBOVALEC/SOCIALNA OSKRBOVALKA
NA DOMU
(koda kataloga 32575251)
Podatki o kandidatu(-ki):
Spol:
M
Ime in priimek:
Datum in kraj rojstva:
Državljanstvo:
Stalno/začasno bivališče:
Občina (pošta):
Telefonska številka (mobi):
Stopnja izobrazbe:
Smer izobrazbe:
Podpis kandidata(-ke)
IZJAVA
Podpisani(-a) soglašam, da se podatki, navedeni na obrazcu, uporabljajo za zahteve evidenc
in registrov na področju poklicnih kvalifikacij, izobraževanja in zaposlovanja (Zakon o
varstvu osebnih podatkov, Ur.l. RS, št. 86/04).
V Mariboru,
Podpis kandidata(-ke)
Ž

Similar documents