IKT-informator

Comments

Transcription

IKT-informator
oglasna
priloga
Pavle Jazbec, direktor prodaje v
podjetju UnistarPRO:
S prehodom na cenejši in
prilagodljivejši IT iz oblaka bi
oddelek IT pridobil prepotrebne vire,
ki bi jih lahko namenil razvoju novih
rešitev in poslovnih modelov.
IKT-informator
Četrtek, 16. oktobra 2014, št. 201 www.finance.si
Državni oblak bo razbremenil proračun
Z razvojem računalništva v oblaku bo
Slovenija v treh letih stroške za državno
informatiko znižala za 30 odstotkov
Prihodnje poletje bo začel
delovati državni računalniški oblak, ki bo pripomogel k poenostavitvi in racionalizaciji razvoja in vzdrževanja informacijskih sistemov ter povečanju učinkovitosti dela državnih organov, napoveduje Jurij Bertok, direktor direktorata za
informatiko in e-storitve
na ministrstvu za notranje
zadeve. Naložba je vredna
dobrih 14,4 milijona evrov.
Služba Vlade RS za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko je
15. septembra izdala odločbo o
dodelitvi sredstev za vzpostavitev državnega računalniškega
oblaka, ki bo pomenil temeljno
računalniško infrastrukturo v
lasti in upravljanju države. V njenem okviru se bodo opravljale
storitve, ki uporabljajo občutlji-
ve, osebne in druge podatke ter
informacije, ki jih država ne želi
shranjevati zunaj svojega okolja.
Naložba je vredna dobrih 14,4
milijona evrov, pri čemer bo nekaj več kot 12,2 milijona prispeval evropski sklad za regionalni razvoj. Večina tega denarja
bo iz neporabljenih evropskih
sredstev, ki bi jih sicer morali
vrniti v Bruselj.
Trije oblaki v treh letih
Vladna odločitev temelji na izhodiščih nadaljnjega razvoja računalništva v oblaku v javni upravi, ki so jih pripravili strokovnjaki iz javne uprave, gospodarske
zbornice in fakultete za računalništvo. V skladu z izhodišči bo
Slovenija v prihodnjih treh letih
zgradila tri oblake, državni računalniški oblak, hibridni računalniški oblak v javno-zasebnem
partnerstvu ter inovativni razvoj-
ni oblak v sodelovanju z univerzami in raziskovalno-razvojnimi
ustanovami.
Prvi bo na vrsti državni
računalniški oblak
Državni računalniški oblak naj
bi deloval že poleti 2015. Neposrednim proračunskim uporabnikom – državi in javni upravi – bo omogočil, da bodo z uvedbo koncepta računalništva v oblaku hitreje in ceneje dosegli svoje poslovne cilje. Državni oblak
bo uporabljalo 25 tisoč končnih
uporabnikov, projekt pa naj bi
pripomogel k poenostavitvi in
racionalizaciji postopkov razvoja in vzdrževanja informacijskih
sistemov ter povečanju učinkovitosti dela državnih organov.
Centralizacija državne
uprave je nujna zaradi krčenja
sredstev v proračunu. »Leta
2013 je bilo v proračunu 92 mi-
11 konferenca
Mikrocop
Ne čakajte na JANUAR!
Prednosti brezpapirnega
poslovanja izkoristite že danes.
Kmalu bo država
podaljševala pogodbe
s ponudniki sistemske
programske opreme.
Zaradi standardizacije, ki bo posledica
referenčne arhitekture, pričakujemo vsaj
20-odstotne prihranke
iz licenčnin.
""Jurij Bertok, direktor
direktorata za informatiko
in e-storitve na ministrstvu
za notranje zadeve
žavnega oblaka poleg Anglije in
Nizozemske ena prvih držav v
Evropi s tako močno centralizirano informatiko.»Država porabi 86 milijonov samo za stroške
vzdrževanja in naložbe. Za pol
Münchna nas je. Centralizacija je
edina možnost preživetja. S tem
bomo bolj uspešni in bolj fokusirani,« je poudaril Bertok. Slovenija prva postavlja referenčno arhitekturo, ki bo določala podatkovno in procesno raven, na kateri bodo temeljile tudi vse stori-
tve v oblaku. »Kmalu bo na primer država podaljševala pogodbe s ponudniki sistemske programske opreme. Prav zaradi
standardizacije, ki bo posledica referenčne arhitekture, pričakujemo vsaj 20-odstotne prihranke iz licenčnin,« je še napovedal Bertok.
Poenotenje IKT v celotnem
javnem sektorju
Za državnim računalniškim oblakom se bodo lotili gradnje hi-
bridnega oblaka, ki bo namenjen več kot 160 tisoč končnim
uporabnikom iz javnih ustanov,
kot so občine, zdravstvo, šole in
druge. V tem oblaku bodo na voljo storitve, kot so projektni in
dokumentni sistem, elektronski arhiv, finančno-računovodski sistem, kadrovski sistem in
sistem za materialno poslovanje. Zaradi ekonomije obsega na
direktoratu pričakujejo, da bodo te storitve precej cenejše kot
storitve, ki jih zdaj javne ustano-
ve kupujejo samostojno od različnih lokalnih proizvajalcev, in
da bo njihovo uporabo poganjal
javni interes. Ponudnike za posamezne aplikativne segmente, ki bodo zagotavljali rešitve v
skladu z referenčno arhitekturo, bodo izbrali na javnem razpisu. To pa bo imelo posledice
za celoten, zdaj močno razdrobljen slovenski trg informacijskih rešitev in storitev, kjer samo državna informatika pomeni tretjino vse porabe.
""Genis je ponudil cenovno ugodno storitev i-Računi za izdelavo, izdajo in shranjevanje elektronskih računov. Storitev poleg vodenja knjige izdanih računov omogoča še vodenje evidence kupcev in cenika ter spremljanje poslovanja
prek hitrih grafičnih pregledov. Storitev deluje prek različnih
naprav, vključno s tablico in mobilnim telefonom. Uporabnik lahko račune pošlje elektronsko z različnimi priponkami ali jih natisne in pošlje po navadni pošti. Za srednja in velika podjetja Genis omogoča tudi lokalno namestitev ter povezovanje i-Računov s sistemi ERP ter s sistemi za elektronsko izmenjavo.
Storitve v oblaku najema 15 odstotkov
slovenskih podjetij
""Po najnovejših podatkih statističnega urada storitve računalništva v oblaku, kot so e-poštni predal, programska oprema, prostor za hrambo podatkov ter procesne in pomnilniške zmogljivosti, najema 15 odstotkov podjetij z vsaj deset
zaposlenimi.
""Največji delež med uporabniki zavzemajo velika podjetja,
saj jih storitve v oblaku uporablja 28 odstotkov, med srednjimi podjetji te storitve naroča 20 odstotkov, med malimi pa
14 odstotkov.
""Med storitvenimi podjetji je uporabnikov oblaka 19 odstotkov, med proizvodnimi pa 12 odstotkov.
""Med malimi podjetji v storitvenih dejavnostih najema te
storitve 18 odstotkov, v proizvodnih dejavnostih pa devet
odstotkov. Pri srednjih in velikih podjetjih je razlika manjša:
med srednjimi podjetji v storitvenih dejavnostih jih te storitve najema 21 odstotkov, v proizvodnih dejavnostih pa 19
odstotkov. Med velikimi podjetji v storitvenih dejavnostih
jih te storitve najema 33 odstotkov, v proizvodnih dejavnostih pa 25 odstotkov.
""Kar 52 odstotkov podjetij je z uporabo storitev računalništva v oblaku znižalo stroške, povezne z uporabo IKT, 48 odstotkov uporabnikov pa je z njimi izboljšalo prožnost ter poenostavilo in pospešilo vpeljavo storitev IKT.
""Uporabo storitev računalništva v oblaku v 36 odstotkih
omejuje morebitno tveganje, povezano z zaščito ali varnostjo podatkov v oblaku, v slabi tretjini podjetij pa uporabo storitev računalništva v oblaku preprečuje nepoznavanje
oziroma nezadostno znanje o teh storitvah.
Oblak postaja sinonim za preprostost
23. oktober 2014,
Brdo pri Kranju
11. Mikrocop konferenca bo posvečena aktualnim
temam in izzivom, ki jih prinaša brezpapirno poslovanje:
Večji obseg izmenjave e-dokumentov, ki ga z zakonskimi spremembami spodbuja država
(e-računi, e-izvršbe), obeta večji obseg e-poslovanja tudi med gospodarskimi družbami.
Ste pripravljeni na poslovanje brez papirja?
Prednosti izmenjave e-računov preko bančnih kanalov so številne. Izkoristite jih in e-račune
preko bančnega kanala izmenjujte že danes.
Izmenjava e-dokumentov je le prvi korak na poti do brezpapirnega poslovanja. Prihranke
in učinkovitost občutno povečamo z avtomatizacijo procesov, ko dokumenti vstopijo v
organizacijo. Dobre prakse pri uvajanju rešitev za brezpapirno poslovanje bodo iz prve
roke predstavili nekateri uporabniki.
Kakšne novosti prinaša novela ZVDAGA, ki je bila sprejeta julija 2014?
Udeležba na dogodku je brezplačna. Prijavite se še danes na www.mikrocop.si.
Mikrocop d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljubljana, T: + 386 (0)1 587 42 80, F: + 386 (0)1 587 42 99, E: [email protected]
mikrocop_oglas_finance_2014_129x179.indd 1
Pri licenčninah vsaj 20
odstotkov prihrankov
Slovenija bo z vzpostavitvijo dr-
14. 10. 14 10:55
S sodobnimi storitvami v
oblaku so napredne rešitve
upravljanja dokumentov,
poslovnih procesov in varne dolgoročne hrambe, dostopne tudi majhnim in srednjim podjetjem. To bo ena
izmed tem, o katerih bodo
govorili na letošnji 11. Mikrocop konferenci, ki bo potekala v četrtek, 23. oktobra
2014, v kongresnem centru
Brdo pri Kranju. Udeležba
na dogodku je brezplačna.
Zavedanje, kako pomembno je
imeti v roki pravi dokument, ko
ga potrebuješ, se je zadnji čas izredno povečalo. Toda veliko malih in srednjih podjetij še vedno
nima jasno izoblikovanih pričakovanj za vpeljavo informacijskega sistema za podporo upravljanja poslovne dokumentacije. Velika podjetja se osredotočajo na
tehnologijo, jo raziščejo in vpeljejo, mala pa ne. Ta iščejo prep-
Vse poti vodijo
v oblake
Najbolj preprosto do elektronskih računov
lijonov evrov, leta 2014 pa 86
milijonov. Denarja je sicer dosti, vsi skupaj pa smo reveži, saj
vsako ministrstvo gradi svojo
infrastrukturo, postavlja svoje podatkovne silose in aplikacije ter naroča posebej. So podjetja, ki ministrstvom iste rešitve prodajajo po različnih cenah. Dejansko se sredstva porabljajo neracionalno,« je razložil Jurij Bertok.
Centralizacija državne
informatike na štirih
področjih
Ob predstavitvi projekta Kvantni
preskok – reorganizacija državne
informatike, ki ga je vlada potrdila januarja letos, so na direktoratu predlagali centralizacijo
državne informatike na področju podatkovne infrastrukture,
komunikacijske infrastrukture,
horizontalnih aplikacij in informacijske varnosti. Gre za strukturni projekt, ki je bil vključen tudi v koalicijsko pogodbo in naj bi
v treh letih omogočal zmanjšanje
proračuna za državno informatiko za 30 odstotkov. »Aprila smo
opravili podrobno analizo, popis
vseh sredstev, kadrov in aplikacij v državni upravi. Izvedli smo
vrsto študij primerov, kje lahko
ustvarimo prihranke s centralizacijo,« je dejal sogovornik.
Četrtek, 16. oktobra 2014, št. 201 www.finance.si
""Mikrocop konferenca je
vselej dobro obiskan dogodek.
Organizatorji tudi letos pričakujejo
več kot 150 obiskovalcev.
roste rešitve za konkretna vprašanja in izzive. V njihovem primeru imajo sodobne storitve iz oblaka prednost pred kompleksnimi
informacijskimi sistemi.
Primer storitve v oblaku je
hramba e-računov
»Tri glavne prednosti storitve v
oblaku so preprosta uporaba,
saj naj bi aplikacija počela prav
tisto, za kar jo potrebujemo, plačilo storitve po uporabi in standardizacija. Zadnja je nujna, če
želimo računati na širše sprejetje oblačnih storitev med podjetji,« pravi David Habot, pomočnik direktorja družbe Mikrocop.
Zgovoren primer storitve
v oblaku je varna dolgoročna
hramba elektronskih računov.
E-računi so računi, ki so poslani in prejeti po elektronski poti.
V najboljši različici so sestavljeni
iz dveh elementov – podatkov in
slike. Njihov namen je avtomatizacija celotnega procesa in in-
tegracija kupcev ter dobaviteljev
v en celovit elektronski brezpapirni proces. Izmenjava izdanih
e-računov spreminja klasično izmenjavo izdanih računov v skoraj vseh korakih. Namesto da bi
račun pripravili ročno, ga neposredno izdelamo iz prejete
naročilnice. Tisk in pošiljanje
po pošti v ovojnici prejemniku
pa zamenja prenos v elektronsko banko, ki poskrbi, da bančna izmenjava e-račune posreduje v prejemnikov informacijski sistem. Na tej točki si tako izdajatelj kot prejemnik že lahko
izbereta možnost, da izdani in
prejeti e-račun hranita v oblaku, v sistemu za dolgoročno arhiviranje e-računov.
Oblak izboljša učinkovitost
in konkurenčnost
»Prepričan sem, da bodo številna
podjetja za arhiviranje e-računov
izbrala spletne storitve, kakršna
je Arhiviraj.si, ki jo upravlja druž-
ba Mikrocop v svojem varnem
podatkovnem centru. Tovrstne
spletne storitve seveda lahko
hranijo različne vrste poslovnih
dokumentov, tudi pogodbe, naročilnice, dobavnice in druge dokumente. Tehnologija je namreč
dozorela, ponudniki pa zagotavljajo pričakovano združljivost,
varnost in odzivnost svojih sistemov. Predvsem mala in srednja
podjetja bodo tako največ pridobila, saj jim programska oprema
v oblaku odpira možnost, da postanejo učinkovitejša in s tem tudi konkurenčnejša na trgu,« dodaja Habot.
Brezpapirno poslovanje je
potreba, ne razkošje
Brezpapirno poslovanje že dolgo ni več razkošje. Je poslovna
potreba, ki podjetjem pomaga
povečati učinkovitost in doseči prihranke pri poslovanju. Ob
tem omogoča tudi boljši nadzor in večjo varnost poslova-
nja. Letošnja 11. Mikrocop konferenca bo v znamenju aktualnih vsebin, kot so oblačne storitve, uvajanje e-računov in e-izvršb ter spremembe, ki jih na
področju hrambe dokumentnega gradiva prinaša novela
ZVDAGA-A. Predstavljene bodo
tudi dobre prakse in uporabniške izkušnje pri uvajanju rešitev za brezpapirno poslovanje.
Dogodek s tradicijo
Mikrocop konferenca je tradicionalen poslovnoinformacijski dogodek, saj letos poteka
že 11. leto zapored. Namenjen
je vsem, ki iščete rešitve in dobre prakse na področju sodobnega in učinkovitega upravljanja dokumentov in poslovnih
procesov. Organizatorji pričakujejo več kot 150 udeležencev
iz različnih gospodarskih panog. Več informacij dobite na
spletni strani www.mikrocop.
si, kjer se lahko tudi prijavite.
UVODNIK
Miran Varga
[email protected]
Računalniška industrija
si danes prizadeva za čim
večjo raznolikost in prilagodljivost rešitev in storitev. Tej usmeritvi ustreza tudi koncept računalništva v oblaku, a niti najbolje obveščeni posamezniki
ne vedo, kam vodi prihodnost računalniških oblakov.
Tudi sam kot tehnološki navdušenec lahko le ugibam, kako hitro in v kakšnem obsegu
nas bodo dosegle vedno nove inovacije. Zdi se, da je vse
skupaj odvisno predvsem od
domišljije razvijalcev in ponudnikov storitev. Sicer pa je
že v navadi, da ljudje nekatere izume pospremimo le odprtih ust in oči, še posebno v
svetu tehnologije.
Računalništvo v oblaku je
že zdaj preseglo pričakovanja
večine ljudi, tudi strokovnjakov. Težko je uganiti, kaj nam
bo ta pospešena virtualizacija storitev prinesla v prihodnjem desetletju. Vsekakor pa
vam lahko na podlagi svojih
izkušenj predstavim nekatere
napovedi, ki se utegnejo uresničiti še to desetletje.
Menim, da smo v Sloveniji
ta hip na nekakšni točki preloma. Podjetja se seznanjajo z računalništvom v oblaku in njegovimi možnostmi,
proučujejo prednosti in nevarnosti, a le redka med njimi so prehod v oblak zares
že opravila. Zdi se mi, da jim
bolj kot poznavanje tehnologije primanjkuje organizacijskih in logističnih znanj, kako
bi svoje poslovanje razširila
zunaj tradicionalnih okvirov
(in strežnikov). A to bo verjetno v kratkem odpravljeno,
saj se večina domačih ponudnikov storitev iz oblaka že
uspešno spopada z izobraževanjem strank. Te namreč teže razumejo nevidno in neoprijemljivo računalništvo, ki je
posledica virtualizacije strojne in programske opreme.
No, pa saj bo tudi potreba po
jasnem določanju infrastrukture kmalu nepotrebna. Večina tehnologij se bo povsem
prilagodila potrebam storitev,
ki jim bo rabila, posledično pa
bo računalništvo kot tako še
bolj uporabno in predvsem
bližje posamezniku.
Spremembe na področju
programske opreme so že lepo vidne. Ne le da je programska oprema kot storitev dostopnejša in cenovno ugodnejša za večino uporabnikov, za
nadaljnji razvoj bo zelo pomembna predvsem njena modularnost. Modularna gradnja programov bo namreč
omogočila nepretrgano zagotavljanje storitev in omogočila
kombiniranje najrazličnejših
tehnologij. O univerzalni programski opremi se ni govorilo
že desetletja, a, saj veste, zgodovina se ponavlja ... Sam držim predvsem pesti, da bodo
ponudniki programske opreme videli dlje od svojih okopov in začeli čim več rešitev
graditi na odprtih standardih.
Ne nazadnje bo večja združljivost med strojno in programsko opremo v oblaku
potrebna še z dodatnega vidika – avtomatizacije in odpravljanja kompleksnosti
upravljanja. Še več, nekoč v
prihodnosti bodo tudi računalniški sistemi premogli dovolj inteligence, da bodo znali samodejno izbirati najboljše pare računalniške železnine in programja (pa tudi vseh
drugih virov) glede na postavljeno nalogo. V prihodnjem desetletju bo namreč
število podatkovnih centrov
po svetu že zrelo za oznako
»neskončno«, aplikacije in
njihovi ukazi pa bodo vedeli,
v katerem izmed njih se bodo
glede na našo lokacijo in zahteve (želje) najbolje izvedli.
Živeli, oblaki (prihodnosti).
IKT informator je oglasna priloga časnika Finance.
Izhaja enkrat na mesec.
Urednik priloge:
Branko Žnidaršič
Tel.: (01) 30 91 526
E-pošta: [email protected]
Trženje:
Boris Savić
Tel.: (01) 30 91 534
E-pošta: [email protected]
Stalna zunanja sodelavca:
Esad Jakupović
Tel.: 040 296 184
E-pošta: [email protected]
Miran Varga
Tel.: 040 427 333
E-pošta: [email protected]
Prelom: Finance
Lektoriranje: Julija Klančišar
Urednik oglasnega uredništva:
Branko Žnidaršič
Naslednji IKT-informator bo izšel 20. novembra 2014.
16 oglasna priloga
www.finance.si
Četrtek, 16. oktobra 2014, št. 201
IKT-informator 17
www.finance.si
Četrtek, 16. oktobra 2014, št. 201
Navidezni prevzem vodstva v oblaku Lokalni oblak za
lokalno gospodarstvo
Leto 2014 si bodo v Oraclu zapomnili kot prelomno za oblačno računalništvo
23
Razvijalci so 12 mesecev
nepretrgano delali, da bi
zagotovili selitev kar največjega števila Oraclovih
rešitev v oblak. Do oktobra
se je število poslovnih aplikacij, ki so na voljo kot storitev iz oblaka, povzpelo
na 2.181. Pred družbo pa je
nov izziv: prepričati stranke, da je pot v oblak pravilna odločitev.
Prvič v 37-letni zgodovini
korporacije Oracle se je zgodilo, da Larry Ellison, njen večinski lastnik, na konferenci
Oracle OpenWorld ni nastopil
v vlogi direktorja. Direktorski
položaj je namreč malce pred
tem prepustil sodelavcema
Safri Catz ter Marku Hurdu.
Ellison je nato prevzel dve novi vlogi – hkrati je predsednik
in tehnološki direktor. Da ima
pri vsem še vedno glavo besedo, je postalo jasno takoj, ko so
se vrste udeležencev – več kot
50 tisoč jih je bilo – začele zgrinjati v največjo dvorano konferenčnega centra Moscone v San
Franciscu.
Največ aplikacij v oblaku
Ellison je nastopil tako, kot
smo ga že vajeni – odločno in
z vrsto dobro odmerjenih pre-
milijard transakcij v
povprečju vsak dan
opravi 62 milijonov
uporabnikov
Oraclovih storitev v
oblaku.
""Larry Ellison, po novem
predsednik in tehnološki
direktor Oracla, pred leti za
oblak ni želel niti slišati, zdaj
pa trdi, da je Oracle največji
ponudnik rešitev iz oblaka.
sežnikov ter osti, namenjenih
tekmecem. Še pred leti ni želel
niti slišati za oblak, zdaj pa trdi, da je Oracle največji ponudnik rešitev iz oblaka. Po štetju aplikacij iz oblaka mu ta naziv res pripada, pohvalno pa
je, da aplikacijam sledijo tudi
platforme in sama infrastruktura. Oracle je namreč eden
izmed redkih velikanov, ki še
vedno razvija lastno strojno in
programsko opremo in tega
seveda ne pozabi vedno znova omeniti.
""Letošnja konferenca Oracle OpenWorld je minila povsem v znamenju oblakov.
Kokoš z zlatimi jajci
Močno prenovljena platforma
Oracle Cloud 2014 je kokoš, ki
nosi zlata jajca. Razvijalcem je
uspelo v oblak preseliti podatkovno bazo Oracle Database
12c, zato je pričakovati, da bo
podobno kot v svetu namestitev tudi v oblaku prav podat-
kovna baza prinašala glavni
del prihodkov, saj je z njo povezana cela vrsta rešitev. S selitvijo v oblak je namreč pridobila vsaj dve pomembni inovaciji, tehnologijo izjemno hitre
obdelave podatkov v pomnilniku ter možnost večnajemništva.
Vsak dan 62 milijonov
uporabnikov
Na Oracle OpenWorldu so se pohvalili, da njihove oblačne storitve vsak dan uporablja 62 milijonov uporabnikov, ki v povprečju opravijo 23 milijard transakcij. Med aplikacijami, ki so
na voljo kot storitev iz oblaka,
je največ rešitev za kadrovsko
službo, finance, projektno vodenje, optimizacijo poslovanja, upravljanje dobavne verige
in seveda osrednji poslovno-informacijski sistemi (ERP). Med
bolj donosnimi rešitvami pa so
tiste, ki so namenjene specifičnim industrijam oziroma go-
spodarskim vertikalam. Te so
v Oraclu razvili sami ali pa s pomočjo partnerjev in sistemskih
integratorjev, v zadnjih letih pa
pokupili tudi lepo število podjetij, ki so obvladovala posamezne izredno donosne tržne niše.
ERP v oblak prihaja v
tretjem valu
V letu dni je selitev v Oraclov oblak opravilo več tisoč strank, saj
jim je korporacija omogočila, da
lahko večino svojih poslovnih
rešitev (vsaj tistih Oraclovih)
uporabljajo na lokaciji, v oblaku
ali pa hkrati. Oraclova pospešena selitev rešitev v računalniški
oblak že malce skrbi tekmece. V
zadnjih 12 mesecih je namreč
korporacija pridobila 725 novih
strank za Oracle Fusion Applications, 327 dodatnih podjetij
je začelo uporabljati Sales Cloud, 252 oblačne kadrovske rešitve, 263 pa rešitve ERP. Te so
zaradi kompleksnosti šele med
zadnjimi, v tretjem valu, doživele selitev v oblake. Glede na dejstvo, da Oracle meri predvsem
na velika podjetja, bi v prihodnje lahko resno ogrozil preostale ponudnike v industriji.
Prihodki ne lažejo
A rezultati zadnjega finančnega
poročila družbe Oracle govori-
jo drugačno zgodbo. Kar 53 odstotkov prihodkov je korporacija ustvarila na račun prodaje licenc in podpore za že nameščeno programsko opremo, medtem ko je 17 odstotkov prispevala prodaja nove programske
opreme. Da rešitve iz oblaka zunaj industrije IT ta hip uporablja
le manjši del gospodarstva, zgovorno pričajo prodajni rezultati. Oracle je na račun programske opreme kot storitve ustvaril
le dobre tri odstotke prihodkov,
podoben delež so prispevale tudi platforme v oblaku, medtem
ko so infrastrukturne rešitve v
obliki storitev prinesle le odstotek prihodkov korporacije.
Možnosti so velike
Zanimivo bo videti, kako prepričljiv bo prehod gospodarskih subjektov na rešitve v oblaku. Ob izkoriščanju vseh tehnologij računalništva v oblaku bodo Oraclove rešitve ne
le stalno dostopne, temveč tudi cenejše. Ellison je številnim
strankam obljubil, da se bodo
po skupnih stroških lastništva
njihove infrastrukturne rešitve v oblaku kosale s preostalimi ponudniki, med drugim
Amazonom, Googlom ter Microsoftom, kar bi lahko nagnilo jeziček na tehtnici.
Upravljanje odnosov s strankami iz oblaka
Sistemi za upravljanje odnosov s strankami so na trgu že več kot desetletje.
Kljub temu pa izbira ustrezne CRM-platforme in njena vpeljava od podjetij
zahtevata veliko pozornosti, saj se napake na tem
področju ne odpuščajo –
še huje, podjetje se lahko
znajde celo v slabšem položaju kot pred uvedbo sistema CRM. Nova generacija sistemov CRM, ki so na
voljo kot storitve iz oblaka, obljublja več prijaznosti do uporabnika in preprostejšo rabo nasploh.
Od včeraj je tudi slovenskim
uporabnikom na voljo Microsoftova poslovna aplikacija za
upravljanje odnosov s strankami Microsoft Dynamics CRM
Online. Gre za storitev v oblaku, ki je združena z drugimi
aplikacijami za produktivnost,
kot so Office 365, Yammer,
Lync, SharePoint in Power BI.
Skupaj z Microsoft Azure in
Office 365 pomeni Microsoft
Dynamics CRM Online jedro
Microsoftovih storitev v oblaku, na katera se lahko podjetja zanesejo.
Pri prehodu na storitve v oblaku je za podjetja najpomembnejše vprašanje zaupanja in
varnosti podatkov. Microsoft
zagotavlja ustrezno zaščito zasebnosti in varovanja podatkov, ki so shranjeni v oblaku.
To so po skrbnem pregledu pogodb, ki jih ima Microsoft sklenjene s podjetji, potrdile nacionalne agencije za zaščito podatkov iz držav EU. Microsoft je tako prvo in doslej edino podje-
tje, ki je prejelo omenjeno potrdilo od EU.
Vsestranskost rešitev CRM
Podjetja sisteme CRM najpogosteje uporabljajo na področju prodaje (organizacija prodajnih priložnosti) in podpore strank. Vse bolj razširjeno
je tudi področje trženja, kjer
te rešitve skrbijo za pomoč
pri segmentiranju možnih in
zdajšnjih kupcev v interesne
skupine ter njihovo obveščanje o aktualnih akcijah, dogodkih ali novostih, po možnosti
s sledenjem odziva. Rešitev iz
oblaka vsa ta opravila dodatno olajša.
»Z uporabo Microsoftove
storitve Dynamics CRM Online
smo se v našem podjetju izognili nabavi, vzdrževanju in posodabljanju lastne strežniške
""»Z uporabo Microsoftove storitve
Dynamics CRM Online smo se izognili nabavi,
vzdrževanju in posodabljanju lastne strežniške
infrastrukture, kar je za nas velik prihranek,«
pravi Matjaž Jug, vodja prodaje v podjetju
Business Solutions.
infrastrukture, kar je za nas
velik prihranek. Poslovni model najema licenčne programske opreme namreč podjetju
pomeni mesečni strošek, in ne
neopredmetenega osnovnega
sredstva z amortizacijo,« razlaga Matjaž Jug, vodja prodaje
v podjetju Business Solutions.
Uporabnikom oblačnega
CRM je omogočeno preprosto
dodajanje ali odvzemanje uporabnikov – ta prilagodljivost
ima spet neposreden vpliv na
zniževanje stroškov, saj podjetje mesečno plača naročni-
no le za dejanske uporabnike
rešitve.
Preprosta vključitev v
poslovno okolje
Očitna prednost Microsoftovega spletnega CRM je povezljivost s pisarniškimi storitvami
Microsoft Office 365, ki se opravljajo v neposredni povezavi
v istem oblaku z enakim tipom
licenciranja. Sicer pa Microsoft
za urejanje razmerij z odjemalci in črpanje podatkov zagotavlja najrazličnejše priključke,
tako imenovane konektorje, s
katerimi podjetja rešitev CRM
povežejo s poslovnoinformacijskim sistemom (na primer
Microsoft Dynamics NAV) in
drugimi viri podatkov. Microsoft Dynamics CRM Online
se odlično znajde še v navezi s
sistemom telefonije Microsoft
Lync, ki omogoča preprosto
upravljanje klicev in avtomatizacijo beleženja opravljenih
pogovorov (samodejno odpiranje oken s podatki o kličoči
stranki, odpiranje nalog sodelavcem in drugo).
»Podjetja največkrat poiščejo pomoč ponudnikov ITrešitev v fazi vpeljevanja sistema CRM v poslovanje. Naši strokovnjaki strankam pogosto vzpostavijo obojesmeren tok podatkov o njihovih
strankah, kontaktih, vpogled v računovodsko stanje in
druge poslovne izkaze, ki jih
pač posamezno delovno mesto potrebuje. Raste tudi število uvajanj naprednih orodij,«
dodaja Jug.
Najboljše prakse s področja
CRM vsebujejo še povezave z
odjemalcema elektronske pošte Microsoft Outlook in portalne rešitve Microsoft Sharepoint. Prvi omogoča samodejno beleženje celotne korespondence elektronske pošte v zvezi s posamezno aktivnostjo
skupaj s pregledom postavljenih nalog in sestankov v koledarjih zaposlenih, druga pa
ponuja sodelovanje na dokumentih. Omeniti kaže še vgrajena analitična orodja, ki s svojo prilagodljivostjo omogočajo
izdelavo kakovostnih poročil
in raziskovanje dodatnih, skritih možnosti.
Ponudniki storitev računalništva v oblaku stranke
pogosto zasipajo z različnimi mnenji, statistikami
in drugimi podatki. Informacij je resnično ogromno, a izziv je najti tiste, ki
so zaupanja vredne. Medtem ko globalni ponudniki storitev iz oblaka stavijo predvsem na obseg storitev in ceno, imajo tudi lokalni ponudniki oblačnih
storitev tehtne argumente.
Dejstvo je, da oblak lahko pripomore k boljši odzivnosti in
prilagodljivosti poslovanja podjetij. Veliko je odvisno predvsem od vodstva podjetij, če
prepozna vrednost računalniških oblakov in način ponujanja storitev ter ga upošteva v
svoji poslovni strategiji.
»Računalništvo v oblaku postaja osrednja oblika računalništva. Ne gre več za novotarijo,
je preprosto to, kako danes deluje računalništvo,« pravi Pavle
Jazbec, direktor prodaje v podjetju UnistarPRO. »V podjetju
UnistarPRO je računalništvo v
oblaku ena temeljnih strategij
razvoja, zato intenzivno razvijamo to področje. Prepričan
sem, da bodo tudi slovenska
podjetja prepoznala številne
prednosti Unistarjevega podatkovnega centra in storitev iz oblaka, ki jim bodo pomagale poslovati še hitreje in učinkoviteje, skratka bolje.«
Osvoboditev od večinoma
vzdrževanja in poudarek
na razvoju
Veliko podjetij računalništvo v
oblaku izbere že zaradi prihrankov, ki jih to obljublja. Še veliko
bolj pomembne so druge prednosti, na primer precej bolj prilagodljivo poslovanje, ki je hkrati občutno bolj konkurenčno.
Omejeni proračuni za IT, ki se v
marsikaterem podjetju še malce krčijo, pred vodje informatike
postavljajo velike izzive. V nekaterih podjetjih danes namenjajo
že do 80 odstotkov proračuna IT
za vzdrževanje sistemov, kar pomeni, da je vlaganj v razvoj bore malo. S prehodom na cenejši
in prilagodljivejši IT iz oblaka bi
oddelek IT pridobil prepotrebne vire, ki bi jih lahko namenil
razvoju novih rešitev in poslovnih modelov.
Oblak podjetjem ponuja veliko poti, kako doseči pozitiv-
Unistar LC d.o.o., Ljubljana,
Litostrojska cesta 56, 1000 Ljubljana
www.unistarpro.si
(Pre)seliti je treba prave stvari
S prehodom na cenejši
in prilagodljivejši IT iz
oblaka bi oddelek IT
pridobil prepotrebne
vire, ki bi jih lahko
namenil za razvoj
novih rešitev in
poslovnih modelov.
""Pavle Jazbec, direktor
prodaje v podjetju
UnistarPRO
43%
vseh možnosti, ki jih
ponujajo sodobne
tehnologije, skupaj z
računalništvom v oblaku,
izkoristijo podjetja.
no povrnitev naložbe (ROI):
preskok iz osnovnih na operativne stroške, plačila po dejanski uporabi ter prilagajanje
tekočim zahtevam prinašajo
vrsto prihrankov in nižje skupne stroške lastništva (TCO).
Toda Gartnerjeva raziskava iz
leta 2013, ki je vsebovala ankete med več kot dva tisoč direktorji informatike, kaže, da podjetja izkoriščajo le okoli 43 odstotkov vseh potencialov, ki jih
ponujajo sodobne tehnologije,
skupaj z računalništvom v oblaku. Da bi kar najbolj izkoristila prednosti oblaka, pametna podjetja v sodelovanju s po-
""Večina podjetij svoje aplikacije razvršča v različne razrede glede
na zahteve po varnosti, razpoložljivosti in ravni zagotavljanja storitev (SLA). Kaj torej v oblake selijo podjetja? Analitsko podjetje Forrester Research ugotavlja, da kar 85 odstotkov podjetij načrtuje selitev zalednih sistemov in aplikacij s področja računovodstva ter
upravljanja dobavne verige. Vse več pa jih razmišlja tudi že o selitvi
poslovnoinformacijskega sistema v platforme v oblaku. Analitiki
tudi napovedujejo, da bo v prihodnjih letih zamenjana ali nadgrajena več kot polovica poslovnih aplikacij, večina, tri četrtine, se bo že
do leta 2015 tudi preselila v oblak.
UnistarPRO edini v Sloveniji s certifikatom za
rešitve Citrix in VMware
""UnistarPRO je eden najpomembnejših partnerjev podjetij Citrix in VMware v Sloveniji, saj ima ogromno strokovnjakov in kompetenc s področja rabe in uvajanja rešitev in storitev v poslovnih
okoljih. UnistarPRO je edino slovensko podjetje, ki se lahko pohvali, da je certificirano tako za rešitve računalniškega oblaka Citrix
kot VMware, s čimer lahko svojim strankam ponuja celosten nabor infrastrukturnih oblačnih storitev, poimenovanih Citrix Cloud Platform oziroma VMware vCloud, katerih prednosti so že spoznala številna podjetja.
nudniki temeljito proučijo vse
možnosti doseganja hitre povrnitve naložbe in nizkih skupnih
stroškov lastništva.
Pomoč strokovnjakov za
izognitev napakam
Ponudniki storitev iz oblaka
postajajo čedalje pomembnejši partnerji podjetij in organizacij vseh velikosti ter poslovnih usmeritev. Ekonomija obsega in specializacija ponudnikov sta namreč zagotovilo za
visoko učinkovita virtualizirana okolja in storitve. Specializirani ponudniki tudi precej
bolj celostno in bolje upravljajo
varnost, ki je poleg prilagodljivosti rešitev in storitev visoko
na seznamu uporabnikov storitev iz oblaka.
»Od migracije napačnih
aplikacij do nerazumevanja
upravljanja – vse napake, ki
jih lahko podjetje stori ob selitvi v oblake, niso nedolžne,«
svari Jazbec. »Prav zato je vloga lokalnega ponudnika, ki
pozna zahteve lokalnih podjetij in jim pri selitvi pomaga,
toliko pomembnejša. V družbi UnistarPRO podjetjem pomagamo rasti in širiti poslovanje ter optimizirati stroške
informatike.«
18 oglasna priloga
www.finance.si
Četrtek, 16. oktobra 2014, št. 201
HP Horizont 2014 – pogled v prihodnost
Generalni direktor slovenske
podružnice HP Iztok Klančnik je ob odprtju povedal, da
HP Horizont že sedmič zapored povezuje poslovno in strokovno javnost, ki se lahko na
enem mestu seznani z najpomembnejšimi smernicami.
»Prav pogledu v prihodnost
smo posvetili današnji dan,
saj predstavljamo številne inovacije, plod več kot tri milijard
dolarjev, ki jih vsako leto namenimo raziskavam in razvoju,« je poudaril.
IT spreminjajo potrošniške
navade
Podpredsednik HP za srednjo in vzhodno Evropo ter
direktor skupine za indirektno prodajo Wolfgang Egger
je pripomnil, da informacijske tehnologije danes z izjemno hitrostjo spreminjajo
potrošniške navade, to, kako
se podjetja povezujejo s kupci, kako vlade komunicirajo z
državljani in celo kako sodelujemo v našem vsakdanjem
življenju. »S svojimi inovacijami, s 36 tisoč patenti in z
delom laboratorijev HP Labs
smo v HP vodilni pri prizadevanjih za preprostejše, varnejše, bolj odzivne in ekonomične informacijske tehnologije,« je povedal Egger.
Futurolog, ki išče navdih
po vsem svetu
Udeležence je nagovoril tu-
di futurolog in ustvarjalec
trendov Magnus Lindkvist,
avtor treh knjižnih uspešnic ter eden izmed najbolj
zaželenih govorcev, ki poskuša s povezovanjem najpomembnejših in razburljivih aktualnih smernic napovedati, kako bodo jutri videti vsakdanje življenje, poslovanje in celotna družba. Futurolog je povedal, da se danes preživlja tako, da potuje po svetu, navdihuje druge in išče navdihe zase. »V
letu več kot 200 dni preživim na poti in živim po načelu 'genči genbutsu' (v japonščini to pomeni pojdi in poglej, op. ur.) podjetja Toyota,
kar pravzaprav pomeni, da
ne zaupaj sekundarnim virom, temveč se prepričaj
na lastne oči,« je dejal Lindkvist.
""»Informacijske tehnologije
z izjemno hitrostjo
spreminjajo potrošniške
navade, to, kako se podjetja
povezujejo s kupci, kako
vlade komunicirajo z
državljani in celo kako
sodelujemo v našem
vsakdanjem življenju,«
je dejal Wolfgang Egger,
podpredsednik HP za
srednjo in vzhodno Evropo
ter direktor skupine za
indirektno prodajo.
Mediaspeed.net
V Ljubljani je v Grand hotelu Union potekal HP Horizont, osrednja poslovnotehnološka konferenca
družbe HP in eden izmed
največjih tovrstnih dogodkov v Sloveniji. V ospredju konference so bili poslovni in tehnološki trendi
HP, ki oblikujejo sedanjost
in bodo narekovali prihodnost na glavnih področjih, kot so računalništvo v oblaku, mobilnost,
upravljanje velikih količin
podatkov in zagotavljanje
varnosti.
Razvoj novega sloga
informacijskih tehnologij
HP Horizont je letos potekal v znamenju 75. oble-
Donacija Zavodu za spodbujanje podjetnosti mladih
""V skladu z osrednjo tematiko konference je bila tudi donacija HP neprofitnemu in nevladnemu Zavodu za spodbujanje podjetnosti mladih JA Slovenija, ki povezuje gospodarstvo in izobraževanje z namenom, da šolajoči mladini (od osnovnošolcev do študentov) omogoči izkušnje v glavnih procesih podjetništva in tako pripomore k njihovi ekonomski pismenosti. Zavod je član mednarodnega združenja
JAYE Europe, največjega ponudnika podjetniških izobraževanj, ki je prisoten v 40 državah.
tnice družbe, ki sta ji leta
1939 v Silicijevi dolini postavila temelje Bill Hewlett
in Dave Packard, danes pa
zaznamuje življenja milijonov ljudi in podjetij po
vsem svetu. Ob jubileju se
HP, kot pravijo, »posveča
predvsem snovanju naslednjih 75 let in razvoju novega sloga informacijskih tehnologij«.
INTERVJU Iztok Klančnik, generalni direktor slovenske podružnice Hewlett-Packard
Tudi po reorganizaciji smo
osredotočeni na uporabnike
saj smo predstavili številne inovacije
- te so plod več kot treh milijard dolarjev, ki jih vsako leto namenimo raziskavam in razvoju. V prihodnjih letih si želimo nadaljevati dobro delo,
privabiti še več obiskovalcev, predvsem pa zagotoviti vsebino, ki prepriča in navduši.
O konferenci HP Horizont, vlogi
družbe HP v Sloveniji in smernicah smo se pogovarjali z Iztokom
Klančnikom, generalnim direktorjem slovenske podružnice HP.
""Kako vidite pomen in vlogo konference HP Horizont v preteklih
sedmih letih?
Poslovna konferenca HP Horizont je
v sedmih letih dosegla pomembno
mesto med dogodki v Sloveniji. Veseli me, da naša konferenca raste, da se
je vsako leto udeleži vse več obiskovalcev, letos rekordnih 550. To potrjuje, da ponujamo vsebine, ki jih lahko obiskovalci uporabijo pri svoji prihodnji rasti in razvoju. Trudimo se, da
vsem obiskovalcem ponudimo vsebine, ki so zanimive, aktualne in ki pokažejo svež pogled na to, kako lahko
IT-infrastruktura in naše celostne rešitve podjetjem omogočajo učinkovitejše poslovanje. Poleg tega je pomemben vidik konference tudi neformalno
druženje in utrjevanje poslovnih vezi.
""Kako ste zadovoljni z letošnjo
konferenco in kaj bi radi še izboljšali?
HP Horizont je že sedmič zapored uspešno povezal poslovno in strokovno
javnost, ki se je lahko na enem mestu
seznanila z najpomembnejšimi smernicami. Zato smo z izvedbo, udeležbo
in vsebino izjemno zadovoljni. Prepričan sem, da smo izpolnili pričakovanja svojih gostov in jim ponudili govornike svetovnega kova, ki so predstavili optimistično napoved prihodnosti poslovanja. Letošnji program smo
posvetili prav pogledu v prihodnost,
""Kaj danes pomeni Hewlett-Packard v svetu in kaj pri nas?
Pomen družbe Hewlett-Packard je izjemen. Imamo trdno zasidrane vrednote, ponosni smo na svojo zgodovino, poleg tega pa izjemen delež svojih prihodkov vlagamo v razvoj. Naši
izdelki in predvsem rešitve so del številnih vsakodnevnih opravil, na katere verjetno uporabnik niti ne pomisli.
Naj povzamem besede Meg Whitman,
ki zadnja leta uspešno vodi našo družbo - pravi, da verjetno niti nimate v
mislih HP, ko pomislite na transport,
pa vendar naša tehnologija poganja
letala, vlake, avtomobile in celo velike križarke. V Sloveniji smo ponosni
na močno predstavništvo družbe, na
naše odlične poslovne odnose s partnerji ter na dobre poslovne rezultate.
Imamo trdno zasidrane
vrednote, ponosni smo na
svojo zgodovino, poleg tega
pa izjemen delež svojih prihodkov vlagamo v razvoj.
""Iztok Klančnik, generalni
direktor slovenske podružnice
Hewlett-Packard
""Koliko se HP kot tradicionalno
tehnološko podjetje uspešno prilagaja hitrim spremembam v IT-okolju?
Družba HP ne spremlja trendov, temveč jih ustvarja. V času vodenja Meg
Whitman smo prešli iz tradicionalnega tehnološkega podjetja v družbo, ki
narekuje novo podobo IT. Svojim uporabnikom zmoremo ponuditi rešitve,
ki omogočajo optimizacijo stroškov
uporabe, manjšo porabo energije, hi-
trejšo odzivnost, proaktivne storitve
vzdrževanja in tako naprej. Nismo le
ponudnik infrastrukture, temveč svojim uporabnikom ponujamo partnerstvo in rešitve po meri.
""Katera so glavna področja, na katera se HP danes osredotoča v tehnološkem in poslovnem pogledu?
Glavna področja v poslovnem pogledu ostajajo štirje dejavniki, ki oblikujejo tako imenovani novi slog IT (New
Style of IT). Osredotočeni smo na rešitve s področja računalništva v oblaku, mobilnosti, obdelave velike količine podatkov ter informacijske in
internetne varnosti. V tehnološkem
smislu pa v naših razvojnih oddelkih
vsak dan iščejo zmogljivejše, hitrejše
in do uporabnika ter okolja bolj prijazne naprave. S ponosom povem,
da ima naša družba več kot 36 tisoč
patentov.
""Kaj lahko poveste o glavnih nalogah, ki jih HP ima in načrtuje v
Sloveniji?
Pred kratkim smo objavili, da se bo
družba HP razdelila na dve samostojni entiteti, HP Inc. in Hewlett-Packard Enterprise, ki bosta močnejši in
bolj osredotočeni na spreminjajoče se
potrebe uporabnikov in tržne dinamike. Ta delitev družbe bo zagotovo prinesla spremembe tudi v Sloveniji. Naša glavna naloga v prihodnjem letu bo
zagotovo uspešen prehod na novo organizacijo, pri čemer še vedno ostajamo osredotočeni na svoje uporabnike
in poslovne partnerje ter na ohranjanje vodilnih tržnih deležev in dobrih
poslovnih rezultatov.
IKT-informator 19
www.finance.si
Četrtek, 16. oktobra 2014, št. 201
ERP v oblaku je dosegljiv že za 15 evrov na mesec
Ne glede na to, ali gre za mikro podjetje ali za veliko organizacijo, so točne informacije temelj uspešnega poslovanja. Kakovostne informacije v pravem času lahko zagotovi le uspešno integriran informacijski sistem
ERP. Takšen je na primer
AirLargo podjetja Perftech,
ki gostuje v oblaku in ga je
mogoče najeti kot storitev.
Sistem ERP je integriran v
različne procese podjetja,
ki jih medsebojno povezuje
in skrbi za mirno plovbo po
posamičnem procesnem področju. »Cilj integracije sistema ERP je pokritje vseh procesov, ki jih podjetje uporablja. Tako zagotovimo, da
so vse potrebne informacije skoncentrirane na enem
mestu, kar zagotavlja boljši pregled nad poslovanjem
Boštjan Ocepek,
odgovoren za prodajo
rešitve AirLargo v
podjetju Perftech:
Po naših izkušnjah
so z najemnim
modelom poslovne
rešitve ERP
AirLargo zadovoljni
tako končni
uporabniki kot tudi
interni informatiki.
ter bolj točne in bolj napredne analize tako poslovanja
kot tudi celotnega proizvodnega procesa,« pravi Boštjan Ocepek, odgovoren za
prodajo rešitve AirLargo. Dodaja, da sistem ERP omogoča
popoln nadzor nad tehnologijo proizvodnje in tudi nad
delovnimi postopki, ki potekajo v proizvodnji. Rezultat strokovne uvedbe in uporabe pa je bolj optimizirana
proizvodnja ter s tem večja
razlika med posrednimi in
neposrednimi stroški in prihodki od prodaje.
»Ob dodatnem dejstvu,
da se sistem ERP integrira
z zdajšnjimi sistemi, celotno podjetje povezuje v logično celoto in tako povečuje učinkovitost celotnega
podjetja in posameznih zaposlenih v podjetju,« pravi
sogovornik.
Cenovna učinkovitost
selitve v oblak in najemni
model
Zaradi ponujanja sistema ERP
kot storitve (SaaS) je ta postal
dosegljiv tudi srednjim in malim podjetjem. Najemni model
in stroškovna učinkovitost, ki je
posledica premišljene integracije AirLarga v oblak, omogočata, da si poslovni sistem zagotovite že za dobrih 15 evrov na mesec. Poslovni sistemi višje kakovostne ravni so bili še do pred
kratkim nedosegljivi za srednja
in manjša podjetja, zdaj pa se vse
to spreminja.
Število uporabniških licenc
in drugih virov lahko dinamično spreminjate, kar prinaša prožnost, ki je v teh časih zelo pomembna, da podjetje ostane konkurenčno. Rešitve v oblaku pomenijo za podjetje razbremenitev, saj ne prinašajo visokih zagonskih stroškov, ki smo jih na-
vadno vajeni pri nakupu licenčne
programske opreme. Prednosti
sta gotovo tudi skalabilnost in virtualizirano okolje, v katerem delujejo rešitve v oblaku. To omogoča prožnost pri uporabi vseh virov, kar pomeni, da stranka plača ceno, ki je skladna z dejansko
porabo najetih virov.
»Po naših izkušnjah so z najemnim modelom poslovne rešitve ERP AirLargo zadovoljni tako
končni uporabniki kot tudi interni informatiki,« pove Ocepek. Izkušnje namreč kažejo, da končni uporabniki sploh ne vedo, da
uporabljajo rešitev v oblaku, informatiki pa navajajo, da zaradi
visoke zanesljivosti in razpoložljivosti sistema lahko več časa
namenijo drugim nalogam. Pri
srednjih in velikih podjetjih poročajo tudi o kadrovski optimizaciji oddelka za informatiko, saj
so za zanesljivo delovanje sistema
izbrali pravo podjetje.
Zanesljivost in
razpoložljivost
Razlika med uporabo rešitev
v oblaku v Sloveniji in drugje
po Evropi postaja vse manjša. Razloga sta pristop ponudnikov in zavedanje uporabnikov, da so rešitve v oblaku
zanesljive, dostopne in varne. Strežniška oprema v podatkovnem centru ponudnika je namreč zaradi stalnega
nadzora in vzdrževanja veliko bolj zanesljiva od opreme
pri uporabniku, internetno
omrežje pa je v Sloveniji po
hitrosti in zanesljivosti daleč
nad evropskim povprečjem.
Če torej še vedno plačujete
visoke zneske za vzdrževanje poslovnega sistema ERP
in strežniške opreme, je morda res že čas, da razmislite o
prehodu na AirLargo ERP poslovni sistem v oblaku, poudarja Ocepek.
Upravljanje proizvodnje tudi za manjša in mikro podjetja
Perftech na slovenskem in
tujih trgih že 25 let ponuja
učinkovite rešitve za informacijsko podporo poslovanju. Rešitve za upravljanje proizvodnje so bile v
ospredju že pri prvih postavitvah informacijskega
sistema Largo leta 1992 in
so v ospredju tudi pri današnjih največjih postavitvah v uglednih slovenskih družbah.
Perftechovo do naročnikov
prijazno uvajanje informacijskih rešitev temelji na učinkovitem dopolnjevanju standardnih funkcionalnosti z
novimi, ki pokrivajo specifične potrebe panoge oziroma naročnika. »Ne domišljamo si, da proizvodne procese poznamo bolje kot naši naročniki, zato vsakemu izmed
njih omogočamo, da si za ra-
zumno ceno zgradi informacijski sistem, ki mu bo pomagal uveljavljati njegove konkurenčne prednosti. Tudi zato so naše rešitve primerne tudi za manjše, a inovativne proizvodne dejavnosti,« poudarja Tilen Rebec, direktor podjetja Perftech.
Učinkovita rešitev za
različne industrijske
panoge
Informacijski sistem Largo, v
katerega so vgrajene izkušnje
iz več kot 200 postavitev, je
učinkovita rešitev za različne
industrijske panoge (orodjarstvo, kovine in kovinski izdelki, strojegradnja, konstrukcije, proizvodnja za motorna vozila, kemična industrija, izdelki iz gume in plastičnih mas,
električna in optična oprema,
nekovinski mineralni izdelki,
pohištvo in predelovalna de-
javnost, gozdno gospodarstvo,
prehrambna industrija, tekstil
in oblačila, transport, servis) v
unikatni, maloserijski, velikoserijski ter kontinuirani proizvodnji.
Rešitev Largo za proizvodnjo vsebujejo vse klasične elemente sistema ERP, pri tem pa
je uporabniku dopuščeno, da
si sam izbere raven uporabe,
ki jo dopušča njegova organizacija dela.
Primer dobre prakse
v podjetju Tinex
Informacijski sistem Largo že od leta 2003 pri vodenju poslovanja pomaga tudi
podjetju Tinex. Gre za vodilno trgovsko podjetje na področju ležajne, linearne, tesnilne in pogonske tehnike
na trgih jugovzhodne Evrope. Primarno trgovsko dejavnost so pred dvema leto-
""Po končanem proizvodnem procesu delavec preprosto
na enem mestu v informacijskem sistemu poknjiži prejem
gotovega izdelka, porabo materiala (potrdi oziroma
korigira na podlagi kosovnic načrtovano porabo) in porabo
delovnega časa. Takoj lahko tudi zaključi delovni nalog in
izračuna lastno ceno izdelka.
ma dopolnili tudi z lastno
proizvodnjo tesnil in tudi to
informacijsko podprli z rešitvijo Largo. Z informacijskim sistemom Largo učinkovito nadzirajo materialne
tokove v proizvodnji in te-
koče izračunavajo dejansko
lastno ceno izdelkov.
Kot pravi Uroš Frantar,
tehnični svetovalec v Tinexu,
so uporabili prilagojene funkcionalnosti Larga, ki jim omogočajo preprosto in hitro upo-
rabo informacijskega sistema. Na podlagi prejetih naročil delavci v prodaji preprosto razpišejo delovne naloge in
s tem generirajo ustrezne rezervacije materialov in polizdelkov, kar je potem tudi podlaga za proženje nabavnih aktivnosti. Po končanem proizvodnem procesu pa delavec
preprosto na enem mestu v
informacijskem sistemu poknjiži prejem gotovega izdelka,
porabo materiala (potrdi oziroma korigira na podlagi kosovnic načrtovano porabo) in
porabo delovnega časa. Takoj lahko tudi zaključi delovni nalog in izračuna lastno ceno izdelka.
»Koristi informacijskega sistema Largo vsekakor odtehtajo vloženi čas v njegovo uvedbo
in čas, ki ga uporabimo za vsakodnevno beleženje operacij,«
poudarjajo v Tinexu.
20 OGLASNA PRILOGA
Proizvajalec Synology je šel
še korak dlje in je v svoj sistem
Disk Manager 5.1 vgradil tudi aplikacijo Cloud Station, ki
skrbi za zaščito zasebnosti uporabnikov (uporablja Windows
ACL za bolj natančno dodeljevanje pravic uporabnikom) in
podpira sinhronizacijo podatkov v kriptiranih mapah. Cloud Station je združljiv z večino javnih storitev v oblaku, na
primer z OneDrive, Box, hubiC
in številnimi drugimi. Funkcija Cloud Sync podpira selektivno sinhronizacijo podatkov v
oblačnih storitvah (uporabnik
lahko določi, katere vrste, tipi
ali velikosti datotek naj se medsebojno posodabljajo). Aplikacija Cloud backup pa skrbi za
zavarovanje v primeru nepredvidenih dogodkov, omogoča izdelavo varnostne kopije arhiva
IKT-INFORMATOR 21
www.finance.si
Četrtek, 16. oktobra 2014, št. 201
IT-dieta za proizvodnjo
Domači oblak
Domači uporabniki imamo več možnosti postavitve zasebnega oblaka. Ena
izmed najbolj preprostih je
nakup strežnika NAS. Gre
za omrežno napravo, v kateri je vgrajen en disk ali
več, upravljamo pa jo kar
iz spletnega brskalnika.
Tovrstne naprave večina
uporabnikov uporablja za
hrambo varnostnih kopij
podatkov, a so v zadnjih letih postale tako zmogljive,
da brez težav prevzamejo
tudi vlogo spletnih ali datotečnih strežnikov, sistema videonadzora in celo
portala za skupno delo.
www.finance.si
Četrtek, 16. oktobra 2014, št. 201
Z uvedbo informacijskih rešitev podjetja optimizirajo glavne vire in
procese za doseganje vitke proizvodnje
""Synology je v svoj sistem Disk Manager 5.1 vgradil tudi
aplikacijo Cloud Station, ki je združljiva z večino javnih
storitev v oblaku.
s podporo za Microsoft Azure,
SFR in hicloud.
Preprostejše delo
z večpredstavnimi
vsebinami
Aplikacija Video Station premore novo pametno metodo
iskanja, ki samodejno poišče
podnapise videovsebin v spletu. Označevanje že ogledanih
vsebin omogoča uporabniku takojšen vpogled v posnetke, ki jih še ni pogledal do konca. Za profesionalno izvedeno predstavitev program Photo Station omogoča dodajanje
glasbe v ozadje in tudi učinke
različnih prehodov med posameznimi posnetki. Shranjene
fotografije, glasbo ali video je
možno deliti prek javne povezave. V Synologyu so nadgradili tudi vse mobilne aplikacije, ki delujejo še hitreje in so na
splošno uporabnejše.
Prilagodljiva in varna
orodja za skupinsko delo
Synology DSM 5.1 omogoča izdelavo, deljenje in sinhronizacijo na tisoče digitalnih (za)beležk. Uporabniki operacijskih
sistemov Android in iOS prek
svojih mobilnih naprav dostopajo do Note Stationa. Poleg
obogatenega zapisa besedila je
možen tudi takojšen predogled
vsebine medijev. V načinu za
skupinsko delo aplikaciji Note Station in DS note podpirata
sledenje popravkom, pregled
zgodovine različic dokumentov in njihovo obnavljanje. Občutljive opombe in komentarje je mogoče tudi kodirati in zaščititi z geslom.
Programska nadgradnja
Synology DiskStation Manager 5.1 je že na voljo za večino Synologyjevih strežnikov
NAS z letnico izdelave 2011 ali
novejšo.
ZMOGLJIVA IN VARČNA
ECOSYS TEHNOLOGIJA
Eden glavnih izzivov informacijske podpore vitki proizvodnji je, da poleg
terminiranja materialnih,
časovnih in človeških virov zagotavlja takšno preglednost, da podjetje vselej ve, kateri izdelek v proizvodnji je končan in katere
vire potrebuje za izvedbo.
Proizvodna podjetja so pod največjimi cenovnimi pritiski, zato
stalno iščejo poti za nižanje stroškov. Ne samo zaradi cenovne
konkurence z vzhoda, tudi zaradi razvrednotenja visokotehnoloških izdelkov se je spremenil pogled porabnika na cene izdelkov na trgu. Poleg nestabilnega gospodarskega okolja in valovanja naročil se izdelki naročajo v manjših količinah, čeprav
pogosteje.
Z izzivi se je treba
spopadati bolje
»Očitno je, da se slovenska proizvodna podjetja z izzivi ne spopadajo dovolj dobro. Lani so prodala za odstotek manj kot predlanskim in kar tri odstotke manj kot
leta 2011. Kljub temu je v Sloveniji kar nekaj proizvodnih podjetij,
ki uspešno in dobro delajo. Odgovore na izzive so večinoma našli
v konceptu vitke proizvodnje,« je
dejal Urban Brodnik, vodja prodaje rešitev za proizvodnjo v podjetju Špica International.
Pri vitki proizvodnji gre
preprosto za takšno izvedbo proizvodnih in podpornih procesov,
da se porabi čim manj virov. Vitka proizvodnja se vzpostavi z različnimi metodami, ki jih je treba
smiselno povezati v celoto. To je
v vsakem podjetju druga zgodba
in jo mora podjetje napisati samo,
ponavadi z zunanjimi svetovalci,
če nima dovolj znanja.
Temelj vitke proizvodnje je
natančno terminiranje
Praksa kaže, da je podlaga za doseganje čim vitkejše proizvodnje
natančno terminiranje proizvodnje in s tem povezanih podpornih služb, kot sta nabava surovin
in repromateriala ter upravljanje
delovne sile, strojev in naprav.
Eden glavnih izzivov informacijske podpore vitki proizvodnji je,
da poleg terminiranja materialnih, časovnih in človeških virov
zagotavlja takšno preglednost,
da podjetje v vsakem trenutku
ve, kateri izdelek v proizvodnji
V Sloveniji
kar nekaj
proizvodnih
podjetij uspešno in dobro
dela. Odgovore na izzive so
večinoma našla v konceptu
vitke proizvodnje.
Ko v podjetju
dojamejo,
da je treba
optimizacijske metode
informacijsko podpreti, z
uvedbo vitke proizvodnje
ni večjih težav.
"" Urban Brodnik, vodja prodaje
rešitev za proizvodnjo v podjetju
Špica International
"" Marjan Kralj, direktor podjetja
Kvint
je končan in katere vire potrebuje za izvedbo.
Kot pravi Brodnik, se z uvajanjem sistema vitke proizvodnje doseže vrsta učinkov, na
primer boljše upravljanje delovne sile, povečanje produktivnosti z manjšim številom zaposlenih, dvig ROI osnovnih
sredstev, zmanjšanje kapitalskih obremenitev, ter zmanjša
• Ali lahko na enostaven način analizirate
stroške v vaši logistiki?
WAREHOUSE
• Označujete izdelke po GS1 standardu?
• Imate kvalitetno informacijsko podporo SSCC?
• Imate ažurne in točne podatke in informacije o stanju zalog,
roku uporabnosti, datumu proizvodnje, saržah.....?
• Zaposleni v skladišču opravljajo svoje delo
enostavno, hitro in učinkovito?
• Izmenjujete logistične podatke s svojimi kupci in dobavitelji?
Trace.Warehouse – logistični informacijski sistem
Ko logistika postane konkurenčna prednost.
Z uvedbo Trace.Warehouse lahko prihranite.
Investirajte.
Optimizirajte poslovanje.
www.trace.si, www.kvint.si
mail:[email protected], tel: 041 711 095
Z novo serijo naprav ECOSYS smo uspeli vpliv na okolje in skupne stroške lastništva obdržati na
zavidljivo nizki ravni. Pričakujete lahko ne le manj odpadka in nizke stroške vzdrževanja,
temveč tudi manj sitnosti za vas in vaše sodelavce. Navdušile vas bodo tudi številne možnosti
za prilagoditev naprav, ki so opremljene s Kyocerino odprto programsko platformo HyPAS™. Ta
bo poskrbela, da boste napravo prilagodili svojim potrebam. Res je, ponosni smo na našo novo
serijo večopravilnih naprav in veselimo se, da bomo njihove številne koristi lahko delili z vami!
Za več informacij obiščite: XENON FORTE d.o.o. – www.xenon-forte.si
KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu
KYOCERA Document Solutions Inc. – www.kyoceradocumentsolutions.com
SLO_KYO_AZ_Polaris_129x179_Finance_Type_B.indd 1
13.8.2014 10:07:18
odpad in skrajša čas proizvodnje izdelka.
Informatika igra
pomembno vlogo
Za preverjanje rezultatov, ki jih
podjetje potrebuje za stalno optimizacijo virov in so predvideni s kombinacijo metod, je potrebno zbiranje podatkov. »Če to
delamo ročno, na papir, potem
ta del ni več vitek, ker po nepotrebnem porabljamo čas. Torej
je treba zbiranje in analizo podatkov čim bolj avtomatizirati,«
je povedal Marjan Kralj, direktor
podjetja Kvint.
Ko v podjetju dojamejo, da je
treba optimizacijske metode informacijsko podpreti, z uvedbo
vitke proizvodnje ni večjih težav,
vendar se je treba zavedati, da je
uvedba informacijskega podsistema za vitko proizvodnjo lahko tako kompleksna kot uvedba
sistema ERP. »Pri uvedbi takšnega sistema je treba postaviti projektni tim s kompetentnimi posamezniki, ki bodo potem informacijsko rešitev uvedli s končnimi uporabniki,« je poudaril Kralj.
Korenite organizacijske
spremembe
Pri vzpostavitvi vitke proizvodnje se ponavadi organizacijska
sestava podjetja povsem premeša. »V tradicionalnem proizvodnem podjetju so na primer tehnologi pod tehničnim direktorjem, ob reorganizaciji pa jih lahko damo pod logistiko, ki vključuje zunanjo logistiko, notranjo
logistiko, načrtovanje in oskrbovanje proizvodnje, operativ-
NA KRATKO
MARMIS IN PARTNERJI
Zanesljive odločitve s praktičnimi izkušnjami
Na že 5. konferenci Zanesljive odločitve, ki jo je organiziral Marmis skupaj s poslovnimi partnerji, so se odločevalci iz slovenskih podjetij seznanili s prihodnostjo poslovnega obveščanja ter priložnostmi najpomembnejših poslovnih in tehnoloških smernic, kot sta internet stvari in upravljanje množičnih podatkov. Konferenco sta s predavanjema odprla Oliver Oursin, eden največjih
strokovnjakov za napovedno analitiko in poslovno poročanje, ter Julij Božič, izvršni direktor IBM
Slovenija. Udeleženci so se v tematskih sklopih Modre odločitve in Poslovne odločitve seznanili še s praktičnimi izkušnjami z uporabo sodobnih poslovnih rešitev v organizacijah Abanka Vipa,
Baby Center, Impol, Kemofarmacija, ministrstvo za zunanje zadeve, Plutal 2000 in UKC Ljubljana.
no reševanje tehnoloških težav
v proizvodnji (tehnologi), strateško načrtovanje širitve proizvodne in podobno,« je razložil Kralj. Organizacijske spremembe so tako podrejene optimizaciji virov, kar obsega tudi čim manj ravni odločanja. Iz
sestave najvišje, srednje, nižje
vodstvo tako hitro izpade srednji menedžment.
HALCOM
Cilj so nižji stroški
Ves namen vitke proizvodnje je,
da se izdelki proizvajajo po čim
nižji ceni, s čimer podjetje po eni
strani ohrani konkurenčnost, ob
nespremenjeni prodajni ceni pa
več ostane za dolgoročni razvoj.
Ob uvedbi vitke proizvodnje je
tako smiselno obravnavati vse
vidike ustvarjanja prihrankov.
»Poleg dobrega sistema ERP je
nujna še uvedba specialnih proizvodnih in skladiščno-logističnih informacijskih sistemov,« je
poudaril Kralj. Ena od metod, ki
praviloma tudi pripomore k vitki proizvodnji, je elektronsko poslovanje med podjetji in v internih procesih, ki omogoča, da se
informacije in dokumentacija
pretakajo hitreje, z manj zamudami in napakami.
NIKON
Mednarodna delavnica MoneyTalks
Podjetje Halcom je skupaj z društvom EESTEC LC Ljubljana organiziralo mednarodno delavnico Money Talks, ki so se je poleg slovenskih udeležili tudi študenti iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Nemčije in Turčije. Študenti so v sodelovanju s strokovnjaki iz Halcoma svoje znanje nadgradili na področjih igrifikacije (gamification), spoznavanja platform e-banke in
m-banke, varnosti in inovacijskih procesovin spletnih storitev, hkrati pa jim je bilo omogočeno
tudi spoznavanje delovnega procesa v Halcomu. Strokovna komisija je kot najboljši prototip, ki
so ga razvijali med delavnico, razglasila ekipo Friends with benefits. Ekipa (Mehmet Sencer Karadayi iz Turčije, Darko Stošić iz Srbije, Amna Šukrija iz BiH ter Matic Cvenkel in Nejc Radež iz
Slovenije) je zmagala s prototipom uporabe igralnih izkušenj v mobilni banki.
Novosti z dveh sejmov
Nikon je slovenskim medijem predstavil svoje glavne novosti z dveh velikih sejmov, IFA v Berlinu in Photokina v Kölnu. Novi fotoaparat D-SLR Nikon D750 prinaša zmogljivo profesionalno
fotografsko tehnologijo polnega formata FX v optimiziranem kompaktnem ohišju, z novorazvitim slikovnim tipalom s 24,3 milijona slikovnih točk in nagibnim osemcentimetrskim zaslonom LCD RGBW. Kompaktni fotoaparat Coolpix S6900 se ponaša s tipalom CMOS z osvetlitvijo od zadaj s 16 milijoni točk, kotno premičnim 7,5-centimetrskim zaslonom LCD za ustvarjalno
kadriranje, vgrajenim stojalom ter vmesnikoma Wi-Fi in NFC za povezavo s pametnim telefonom ali tablico. Novi objektiv AF-S Nikkor 20 mm f/1.8G ED pa je opremljen s svetlejšo zaslonko,
hitrejšim in tišjim samodejnim ostrenjem ter izboljšanimi optičnimi lastnostmi.
SAMSUNG
Galaxy Note 4 in druge novosti
Samsung je tudi pri nas predstavil novosti, ki prihajajo v prodajo – vrhunski telefon Galaxy Note
4 ter nosljivi napravi Gear S in Gear Circle. Galaxy Note 4 se lahko pohvali z izboljšano funkcijo pisala S Pen, izjemnim zaslonom Quad HD (14,5 centimetra) in vrhunskim kovinskim ohišjem, ki se neopazno spaja z zaslonom. Nova generacija nosljive naprave Gear S ima 3G-povezljivost in optimizirane funkcije, eleganten ukrivljeni zaslon Super AMOLED (pet centimetrov) ter
izjemne gradnike in funkcije, kot so navigacija za pešce HERE, 24-urne novice »fastFT« ter zmožnost uporabe sporočil v Facebooku. Naprava Gear Circle, ki jo z bluetoothom povežemo s pametnim telefonom, omogoča sprejem klicev, poslušanje glasbe in glasovne ukaze.
Preverjene rešitve za vitko
proizvodnjo
V Špici podjetjem pomagajo pri uvajanju vitkosti na štirih glavnih področjih: pri zalogah, strojih, ljudeh in materialu ter končnih izdelkih.
Špicine rešitve ob tem odlikuje vgrajena možnost merjenja
uspešnosti logističnega poslovanja, ki je eden glavnih kazalcev vitkosti.
Znižati stroške proizvodnje,
ne da bi vplivali na kakovost
samih izdelkov in podpornih procesov ter ne nazadnje na zadovoljstvo kupcev,
je zahtevna naloga. Z uporabo konceptov in rešitev za vitko proizvodnjo, ki jih razvija
podjetje Špica, njihovi uporabniki povečujejo učinkovitost in ustvarjajo razmere za
učinkovitejše delo. S tem sta
jim omogočena rast in razvoj
ob večji donosnosti in zadovoljstvu kupcev.
Upravljanje delovnih
strojev
Z izboljšanjem vzdrževanja,
ki temelji na kakovostnem
upravljanju sredstev, proizvajalci povečajo razpoložljivost
ter s tem učinkovitost strojev
in naprav v proizvodnji. V Špici
zagotavljajo podporo obvladovanju učinkovitosti sredstev z
uvedbo sledenja lokacije, oseb,
ki dolžijo posamezno sredstvo,
in stanja delovnih sredstev na
podlagi črtne kode in/ali radiofrekvenčnih tehnologij, kot sta
RFID in NFC.
Zaloge pod nadzorom
Brez sodobne informacijske
podpore si ni več mogoče
predstavljati pravočasne dobave pravega materiala na pravo mesto (just in time). V Špici
zagotavljajo celostne logistične
informacijske rešitve, ki proizvodnim podjetjem omogočajo popoln nadzor nad materialnim poslovanjem v skladiščih in proizvodnji, v naslednji fazi pa tudi nadzor nad načrtovanjem transporta, prevozom blaga in voznim parkom.
Človeški viri
Z informacijsko podprtim načrtovanjem in spremljanjem
delovnega časa proizvodna
podjetja optimizirajo svoj drugi največji strošek – delo. Špicine prepoznavne rešitve Time & Space podjetjem zagotavljajo hiter vpogled v gibanje,
smernice in pojave, povezane
z delovnim časom, ki so podlaga za sprejemanje poslovnih odločitev. Poleg avtomatizacije, s tem pa pospešitve in
večje točnosti evidentiranja
ter priprave podatkov za obračun plač te rešitve omogočajo lažje ugotavljanje delovne učinkovitosti in optimalno
razporejanje dela. Hkrati se jih
lahko izkoristi še za omejevanje dostopa nepooblaščenim
osebam do proizvodnih objektov in proizvodnih linij ter tako okrepi varnostna komponenta upravljanja poslovnih
tveganj in odličnosti.
Označevanje in sledenje
izdelkom
Sistemi za sledenje nam omogočajo pravočasno odkrivanje
in odpravo napak na izdelkih.
To pa je eden izmed glavnih dejavnikov zagotavljanja vitkosti,
saj se tako ne izvajajo nepotrebne obdelave, po drugi strani pa
se hitro ukrepa – ko je izdelek
še v razmeroma zgodnji fazi izdelave. Prek spremljanja proizvodnih procesov in izdelkov v
Špici omogočajo znižanje proizvodnih in administrativnih
stroškov, boljšo izkoriščenost
delovnega časa zaposlenih na
proizvodnih linijah ter posledično višjo dodano vrednost
izdelkov. Podjetje ponuja tudi standardne rešitve za označevanje, na primer GS1, VDA,
ODETTE in varnostne etikete, s
katerimi podjetja okrepijo svoj
člen v oskrbovalni verigi.
upravljanje zalog
upravljanje človeških virov
spremljanje ter sledenje izdelkov in materialov
upravljanje delovnih ter osnovnih sredstev
označevanje in sledenje
RFID
VGRAJUJEMO AGILNOST IN
UČINKOVITOST V VAŠE
KLJUČNE PROCESE
www.spica.si/panoge/proizvodnja
22 OGLASNA PRILOGA
Windowsi 10 že zbujajo skomine
8.1 in kopice inovacij. Gre za zares vseobsežen operacijski sistem, ki ga bomo našli nameščenega na računalnikih, tablicah,
telefonih, igralnih konzolah in
tudi drugih napravah. Ena glavnih novosti je podpora več namizjem. Namesto preveč aplikacij in datotek na enem namizju
bo lahko uporabnik ustvaril več
namizij za različne namene in
projekte – tako za poslovno kot
domačo uporabo – ter preskakoval med njimi.
Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana
Microsoft uporabnike, predvsem
pa razvijalce, že draži z naslednjo različico operacijskega sistema Windows. V dveh tednih
si je različico za osebne računalnike, ki so jo najprej ponudili na
ogled, s spleta preneslo več kot
deset milijonov uporabnikov.
Nova okna bodo nosila oznako
10, saj so devetko zaradi različnih tehničnih izzivov preskočili. Windows 10 bo po videzu in
funkcionalnosti nekakšna mešanica Windowsov 7, Windowsov
V PAKETU
NEOMJENI D
IMAM SIM 2
VKLJUČEN
BREZPLAČNO
Izbral sem paket Neomejeni D, ki ima storitev SIM 2
vključeno brezplačno in je zato prava izbira za vse, ki poleg
mobitela uporabljamo tudi tablico. Eno SIM-kartico
imam v mobitelu, drugo pa v tablici, všeč mi je, da se
vključene količine paketa porabljajo na obeh karticah
hkrati. Paket vključuje neomejeno količino minut za
klice v vsa slovenska omrežja ter neomejeno količino
SMS-/MMS-ov in prenosa podatkov, kjer velja princip
pravične uporabe storitev prenosa podatkov - po
preseženi vključeni količini podatkov (15 GB) se hitrost
podatkov zmanjša. Paket vključuje resnično vse, kar
potrebujem - tudi brskanje po spletu v najhitrejšem
mobilnem omrežju LTE/4G.
TViN SHRAMBA S
Naročniki storitev Mobitel in SiOL imamo na voljo
brezplačen paket TViN Shramba S s 5 GB prostora v oblaku,
sam pa sem raje izbral paket TViN Shramba L, ki mi za 3
EUR na mesec omogoča kar 50 GB prostora v oblaku.
Zame je ta storitev praktična, saj mi omogoča hiter dostop
do svojih fotografij in posnetkov prek tablice, prenosnika,
mobitela in televizije (BOX). Pri tem je prenos podatkov
prek mobilnega omrežja Telekoma Slovenije brezplačen,
dokumenti pa so varno shranjeni na strežnikih v Sloveniji.
Za naročilo sem obiskal www.tvin.si.
TopTrio 1G
Izkoristil sem akcijsko ponudbo in izbral paket TopTrio
1G, ki mi zagotavlja najboljšo ponudbo televizije,
telefonije in še hitrejšega interneta. Paket vključuje
tudi storitev Varen splet in spletno televizijo TViN. Ker
sem hkrati naročnik storitev Mobitel in SiOL imam prenos
podatkov za spremljanje več kot 80 TV-programov prek
TViN-a v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije brezplačen.
Kot nov naročnik storitev SiOL sem izkoristil ugodnost in
izbral nov televizor na obroke in brez obresti.
Za več informacij o storitvah Telekoma Slovenije obiščite
Telekomov center, www.telekom.si ali pokličite brezplačni številki
041 700 700 (za uporabnike storitev Mobitel) ali 080 8000.
INTERVJU
IKT-INFORMATOR 23
www.finance.si
Četrtek, 16. oktobra 2014, št. 201
Katja Šajnovič o inovativni ponudbi na področju poslovne telefonije
Amis Total za popolno
komunikacijsko svobodo
so že všteti v mesečno naročnino, skritih stroškov in nepredvidljivih omejitev ni. Ne glede
na to, koliko klicev v slovenska
in EU-omrežja podjetje opravi,
bo mesečni račun vedno enak
in predvidljiv. Ponudbo nam
je uspelo oblikovati na podlagi
natančne stroškovne analize,
učinkovitega poslovnega modela ter bogatih izkušenj iz poslovnega segmenta.
Ponudnik telekomunikacijskih storitev Amis je slovenski trg poslovne telefonije pred nedavnim presenetil s ponudbo paketa Total. Glavna lastnost in
hkrati konkurenčna prednost omenjenega paketa so v mesečno naročnino vključeni neskončni
pogovori v slovenska telefonska omrežja in telefonska omrežja držav članic
Evropske unije. O tem zanimivem tržnem pristopu
smo se pogovarjali s Katjo
Šajnovič, direktorico prodaje in trženja v Amisu.
""Amisov novi paket Total
je resnično nekaj novega na
področju poslovne telefonije. Kje ste dobili idejo zanj?
Ideja je prišla s trga. Ob vsakodnevnem stiku z našimi poslovnimi naročniki prek osebnih skrbnikov smo ugotovili, da so obkroženi z neštetimi
možnostmi komuniciranja, ki
pa od uporabnika, tako poslovnega kot zasebnega, vedno zahtevajo neke omejitve. Šele pred
kratkim so vsaj pri govornem
prometu te meje začele padati v svetu mobilne telefonije,
zato smo želeli preveriti, ali je
kaj podobnega izvedljivo tudi v
svetu fiksne poslovne telefonije. Rezultat je pred nami, Amis
Total je prvi povsem neomejen
paket IP-telefonije v Sloveniji.
""Katere cilje ste še zasledovali pri oblikovanju paketa Total?
Amisov paket Total smo oblikovali s ciljem, da bi poslovnemu naročniku zagotovili občuten prihranek in predvidljivost
mesečnih stroškov telefonije. V
sodobnem in dinamičnem poslovnem okolju podjetja težko
načrtujejo stroške stacionarne telefonije, pri tistih, ki veliko pogovorov opravijo s tujino,
pa je ta strošek še bolj nepredvidljiv, posebno če so vmes klici v mobilna omrežja.
Ne glede na to, koliko
klicev v slovenska in
EU-omrežja podjetje
opravi, bo mesečni
račun vedno enak in
predvidljiv.
""Katja Šajnovič,
direktorica prodaje in
trženja v Amisu
""Po branju opisa ne gre le
za Slovenijo, temveč kar vse
države Evropske unije. Kako
vam je to uspelo?
Drži, vsi klici po Sloveniji in v
druge države Evropske unije
MATJAZ WENZEL
MICROSOFT POSTAVIL NA OGLED NOVA OKNA
www.finance.si
Četrtek, 16. oktobra 2014, št. 201
""Vaša ponudba fiksne mesečne naročnine vsebuje tudi klice v mobilna omrežja?
Vsekakor. Mobilna komunikacija je pravzaprav že postala temeljna komunikacija, tako rekoč vsak zaposleni
ima vsaj eno mobilno napravo in številko. Prav zato smo
se še toliko bolj potrudili, da
v paket Total vključimo tudi
vse klice iz fiksnega v mobilna omrežja in tako resnično
upravičimo njegovo ime. Verjamem, da bodo številna podjetja to možnost sprejela odprtih rok, saj so marsikateri računi za pogovore v tujini do-
segali ne prav majhne trimestne številke.
""Kaj menite o ponudbi telekomunikacijskih storitev za
poslovne uporabnike na Slovenskem?
Napredek pri telekomunikacijah v poslovnih okoljih je v zadnjem desetletju temeljil predvsem na uvajanju sistemov
IP-telefonije, ki nadomeščajo klasično telefonijo – govorimo predvsem o tehnološkem
napredku. Razvoj tehnologije
pa je narekoval tudi razvoj novih poslovnih modelov. Danes
podjetja na področju komunikacij iščejo predvsem celostne
rešitve in storitve, ki jim pomagajo obvladovati stroške in povečati učinkovitost zaposlenih.
Temu pa se očitno prilagajamo
tudi ponudniki, nekateri nove
poslovne usmeritve poskušamo celo narekovati. Skupaj s
podjetjem pripravimo skrbno
analizo razmer in potreb, ki je
temelj za pripravo kakovostne
rešitve in prilagojene ponudbe, s katero lahko pomembno
vplivamo na optimizacijo in
predvidljivost mesečnih stroškov podjetja.
""Katere storitve se zdijo pisane na kožo poslovnim uporabnikom?
Med storitvami, ki jih uporabljajo poslovni uporabniki, so v
ospredju širokopasovni dostopi do interneta po najrazličnejših povezavah (xDSL, optika),
storitve poslovne IP-telefonije
in široka paleta varnostnih rešitev, kot so zaščita pred spletnimi grožnjami, zaščita z nadzorom v oblaku pred vdori v po-
slovnem brezžičnem omrežju,
varnostno shranjevanje ključnih podatkov in požarni zidovi. Vrsta storitev in priprava
rešitve sta odvisni od velikosti podjetja, njegovih potreb in
zahtev. Amisove storitve v Sloveniji danes uporabljajo različni poslovni subjekti – od samostojnih podjetnikov in malih podjetij do največjih podjetij ter različnih mednarodnih
korporacij, ki poslujejo na slovenskem trgu.
""Kakšen odziv trga oziroma
podjetij pričakujete?
Amis je v nasprotju z vsemi
drugimi tovrstnimi storitvami stacionarne telefonije na trgu svoj paket Total zasnoval kot
resnično neomejen. Seveda ostajata kakovost storitev ter odzivnost naših skrbnikov in servisnih služb še vedno na zelo visoki ravni. Stranke so paket Total sprejele zelo pozitivno, prvi
odzivi s trga so odlični.
""Gre za nove ali stare uporabnike? Kakšni so prodajni cilji?
Paket Total naročajo tako novi
kot stari poslovni uporabniki.
Prehod opravimo brez težav in
prekinitev poslovanja, vsak poslovni uporabnik pa ima v Amisu tudi svojega osebnega skrbnika. Začetno zanimanje kaže, da bi utegnili preseči celo
lastne napovedi, kar je vsekakor zelo dober podatek.
Tudi strojno in programsko
opremo ponarejajo in kopirajo
Podjetja doživljajo kopiranje svojih izdelkov
in rešitev zelo različno. Manjšim se morebiti zdi celo zanimivo in
odlična priložnost za
dodaten nepričakovani zaslužek, medtem ko
večja podjetja proti kršiteljem nastopajo ostreje.
Vsekakor pa obojim ostaja vsaj ena tolažba – tisti,
ki kopirajo, navadno kopirajo najboljše na posameznem področju.
Medtem ko je praksa, da nekatera podjetja uporabljajo nelicenčno programsko opremo,
v slovenskem prostoru skoraj
stalna, to manj velja za strojno opremo. Okenski operacijski sistemi in bolj razširjeni
programski paketi so vsekakor med tistimi, ki jih poslovna okolja najpogosteje uporabljajo »na črno«. Med manj kopiranimi programskimi izdelki pa najdemo predvsem bolj
nišne in ozko usmerjene rešitve in programe, ki za svoje delovanje potrebujejo tudi strojni
vmesnik kot obliko zaščite oziroma avtorizacije.
Ponarejeni usmerjevalniki
in stikala
Ponarejena strojna oprema se
zdi še precej večja težava od kopirane programske opreme, saj
le redko deluje primerljivo z
originalom, čeprav nanj po zunanji podobi vsekakor spominja. Družba KPMG je objavila
raziskavo, v kateri predpostavlja, da je vsak deseti tehnični izdelek v svetu ponarejen. Delež
je na področju IT-industrije zaradi večje kompleksnosti izdelkov pričakovano manjši, a nikakor ne zanemarljiv. Posebno za uporabnike ponaredka.
V zadnjih letih so med najbolj priljubljenimi ponarejenimi izdelki prav usmerjevalniki in stikala proizvajalca Cisco
Systems. Navadno gre za nad-
""Cisco kupce strojne in
programske opreme
blagovne znamke Cisco
opozarja, naj bodo pozorni
na avtentičnost izdelka.
povprečne izdelke, ki tudi dosegajo razmeroma visoke cene, zato so med ponarejevalci
toliko bolj priljubljeni. A takšni
izdelki pomenijo resno nevarnost za vsako podjetje, saj delujejo v omrežju podjetja in tako mimogrede poznajo vse njegove skrivnosti. Pri ponarejenem usmerjevalniku ali stikalu
namreč ne vemo, ali omogoča
napadalcem dostop od zunaj
ali pa morebiti kar sam pošilja
določene informacije na prednastavljene strežnike.
Ponaredki s področja mrežne opreme so v želji po večjem
zaslužku tudi precej manj kakovostno izdelani, zato ne dosegajo zmogljivosti originala in
so lahko celo za uporabnike in
podatke nevarni, saj ne prestanejo prenapetostnih in drugih
preizkusov (odpovedo in lahko poškodujejo ali uničijo podatke). Varčevanje pri tako rekoč vseh komponentah pa ima
za posledico tudi precej krajšo
življenjsko dobo ponarejenega izdelka.
Ponaredki brez garancije
in podpore
Cisco kupce strojne in programske opreme blagovne
znamke Cisco že opozarja, naj
bodo pozorni na avtentičnost
izdelka. Originalni Ciscov izdelek namreč premore ustrezno garancijo in podporo proizvajalca, medtem ko je nakup
ponaredka precej večje tvega-
nje ob odpovedi delovanja
naprave.
V Ciscu podjetjem, ki v
svojih okoljih uporabljajo
njegovo omrežno opremo,
predlagajo obisk spletne strani (www.cisco.com/go/brand-protection), kjer je podrobneje
razložen postopek preverjanja
avtentičnosti opreme. Problematični so predvsem dobavitelji opreme, ki namenoma prodajajo ponarejeno strojno in
programsko opremo v želji po
večjem zaslužku. Po uradnem
prodajnem kanalu dobavljena
Ciscova mrežna oprema je namreč zavedena pri Ciscu tudi s
podatki stranke. Cisco strankam v vseh državah ponuja
možnost brezplačnega pregleda omrežja in naprav v njem.
Ta preprosti postopek se začne s seznamom serijskih številk
nameščene Ciscove opreme.
Kako se zavarovati
Podjetja se pred škodo, ki jo
povzroči ponarejena strojna
in programska oprema, lahko
različno zavarujejo, ena najučinkovitejših in univerzalnih
možnosti pa je vključitev klavzule o zaščiti blagovne znamke v nabavne pogoje. Dobavitelj mora v tem primeru podjetju zagotoviti, da bo dobavljena
oprema prišla od pooblaščenega proizvajalca, da bo upravičena do proizvajalčeve garancije, podpore in servisnih storitev, ima vse veljavne licence za
uporabo in je v skladu z evropskimi pravili o vzporedni trgovini. Zelo učinkovit je tudi ta nasvet: še pred prevzemom blaga
in poravnavo računa zanj lahko prek spleta preverite serijske
številke Ciscove opreme.
KOLEDAR IKT-DOGODKOV
OD 16. OKTOBRA DO 30. NOVEMBRA
Navedeni so naziv in opis,
organizator, kraj, datum
in mesto dogodka ter spletna stran za dodatne informacije.
6. konferenca Mikrografije,
poslovna konferenca na temo
brezpapirnega poslovanja, s
poudarkom na uvedbi e-računa, Mikrografija, Ljubljana, 16.
oktober, Austria Trend hotel
(www.mikrografija.si)
Infosek Expo 2014, 9. sodobni B2B-sejem informacijske varnosti, Ljubljana, 16. oktober,
Gospodarsko razstavišče (www.
palsit.com)
Sinergija 2014, poslovno-tehnološka konferenca uporabnikov Microsoftove programske
opreme, največji IKT-dogodek v
Srbiji, Microsoft Srbija, Beograd,
20.–23. oktober, Hotel Crown
Plaza (www.mssinergija.net)
SharePoint dnevi, največja konferenca na temo Microsoftove tehnologije SharePoint
pri nas
Kompas Xnet, Portorož, 21. in
22. oktober, Grand Hotel Metropol (www.sharepoint-dnevi.si)
Smau 2014, 51. mednarodni sejem opreme, rešitev in storitev
IKT, Smau Servici, Milano, 22.–
24. oktober, Fieramilano City
(www.fieramilano.it)
Mikrocop konferenca, z brezpapirnim poslovanjem do poslovne odličnosti, Brdo pri Kranju, 23. oktober, Kongresni center Brdo (www.mikrocop.si)
2nd International TTT Conference: One Step Ahead – Translating the Future, 2. mednarodna konferenca o prevaja-
nju, tehnologiji in terminologiji
(Translation Technology Terminology, TTT), Bled, 23.–24. oktober, Hotel Kompas (www.ttt-conference.com)
Ključ do rešitev, poslovna ITkonferenca na temo rešitev, ki
pomagajo do boljših poslovnih
rezultatov in večje učinkovitosti, IBM Slovenija, Portorož, 23.
oktober, Grand hotel Bernardin
(www.ibm.com/si/sl)
IBM Insight 2014 (nekdanja
konferenca IBM On Demand),
dogodek o tem, kako podatki
spreminjajo poslovno analitiko ter upravljanje informacij in
podjetniških vsebin, ter o najnovejšem razvoju oblaka, mobilnosti, družbenih omrežij, IBM, Las
Vegas, 26.–30. oktober, Mandalay Bay (www.ibm.com/si/sl)
Microsoft TechEd Europe
2014, izobraževalni tehnološki
dogodek, namenjen celostnemu
usposabljanju za uporabo Microsoftovih izdelkov, tehnologij,
rešitev in storitev, Microsoft, Madrid, 27.–31. oktober, Fira Barcelona (www.microsoft.com)
eChallenges e-2014, konferenca in razstava o praktičnih IKTraziskavah na temo družbenih
in ekonomskih izzivov, International Information Management
Corporation (IIMC), Belfast, 29.–
31. oktober, Hilton Templepatrick (www.eChallenges.org)
SAP d-code 2014 (nekdanji SAP
TechEd), tehnološka konferenca
o najnovejših trendih tehnologije, rešitev in aplikacij SAP, SAP,
Berlin, 11.–13. november, Messe Berlin (www.sapteched.com/
europe)
2014 Coinvest Venture Days
2014, visokotehnološka investicijska konferenca, COBIK, Nova
Gorica, 11.–13. november, Casino & Hotel Perla (www.coinvest.si)
9. Slovenski forum inovacij,
forum inovativnih podjetniških
idej, tehničnih izboljšav, predlogov, inovacij, izumov in inovativnih izdelkov, SPIRIT Slovenija, Ljubljana, 12. in 13. november, Cankarjev dom (www.foruminovacij.si)
Productronica 2014, 21. mednarodni sejem inovativne proizvodnje, Messe München International, München, 11.–14. november, Neue Messe München
(productronica.com)
Telekomunikacije 2014, 15.
mednarodna strokovna konferenca s področja telekomunikacij, Mobinet, Ljubljana, 12. no-
vember, Plaza Hotel (www.telekomunikacije.org)
NIDays 2014, konferenca o najnovejših trendih, izdelkih in rešitvah na področju preizkušanja,
merjenja in vgrajenega krmiljenja, Ljubljana, 12. november,
Hotel Mons (slovenia.ni.com)
Zadar DigIT 2014, 2. konferenca na temo digitalnega turizma
oziroma marketinga, medijev in
tehnologij v turizmu, Zadar DigIT, Zadar, 13. november, Arsenal (digitzadar.com)
PIES 2014, 7. posvetovanje o informatiki v energetiki Slovenije, Društvo PIES, Portorož, 17. in
18. november, Kongresni center Bernardin (www.pies.si)
DigiWorld Summit 2014, 36.
mednarodna konferenca na
temo širokopasovnosti, mobilnosti, medijev, zelenega IKT in
video iger, IDATE, Montpellier, 18.–20. november, Le Corum
(www.digiworldsummit.com)
Infosek 2014, osrednji dogodek
na temo informacijske varnosti plus sekcija CIO forum 2014,
Palsit, Nova Gorica, 19.–21. november, Hotel Perla (www.
palsit.com/)
CIO Summit Europe 2014,
evropska konferenca direktorjev IT o aktualnih vprašanjih IT
in poslovanja, GDS International,
Turnberry, 21.–23. november,
Trump Turnberry Resort (www.
ciosummiteurope.com)
NIDays 2014, konferenca za inženirje, znanstvenike in akademske učitelje, ki delajo z merilnimi in nadzornimi sistemi, National Instruments Slovenija, Ljubljana, 22. oktober, Kongresni
center Mons (slovenia.ni.com)
Cisco UCS Mini
Inovativni Cisco UCS strežniki sedaj prav za vsakogar. Zagotovite si vse prednosti, ki jih prinašajo Cisco UCS strežniki, kot so enostavna uporaba, napredno
upravljanje in tehnološko inovativne ter dovršene rešitve.
Rešitev vključuje od 2 do 8 strežniških rezin, po potrebi pa vključite tudi dodatnih 7
rack strežnikov. Zadovoljive komunikacijske poti zagotavlja 10 Gbit vmesnik v enovito
celoto, ki jo je moč enostavno upravljati s programsko opremo Cisco UCS Manager.
Več informacij o Cisco UCS Mini rešitvi dobite na 01 6002 580 ali preko e-pošte na
naslovu [email protected] Veselimo se vašega klica in z veseljem vam predstavimo prednosti in prihranke, ki jih boste deležni, če se odločite za prehod na Cisco UCS
Manager Mini rešitev.