načrt reorganizacije nogometnega kluba koper

Comments

Transcription

načrt reorganizacije nogometnega kluba koper
VRNIMO KLUB LJUDEM
NAČRT REORGANIZACIJE
NOGOMETNEGA KLUBA KOPER
Anej Sirk
Nogometna plat
 Član mladinskega pogona
 Dijak Športne gimnazije Ljubljana – Šiška
(Nogometni razred Šiška – projekt NZS)
 Vodja navijaške skupine Tifozi Koper
Izobraževalna plat



Univerzitetni diplomirani ekonomist
(Ekonomska fakulteta v Ljubljani, smer: podjetništvo, tema diplomske naloge:
Uresničitev poslovne ideje 3D sistema snemalnih naprav za športne prireditve)
Magister ekonomije in poslovnih ved (Ekonomska fakulteta v Ljubljani: smer:
bančništvo in finance, tema magistrske naloge: Načrt reorganizacije izbranega
nogometnega kluba, zaključek magisterija v avgustu 2013)
Mednarodni študijske izkušnje: Humbold-Universitat zu Berlin (smer: finance, trajanje
študija: 6 mesecev)
Poslovna plat
 Hypo Alpe Adria Bank (Strokovni poslovni svetovalec za podjetja)
 FC Koper (Vodja marketinga)
 Bisnode d.o.o. (Bonitetni analitik ter vodja prodajnega tima)
Empirično je dokazano, da nekontrolirano financiranje
nogometnega kluba vodi v njegov stečaj
Naravna rast
Temeljne slabosti in napake v vodenju
kluba do danes
• Manipulacija temeljnega namena kluba v zasebne
namene
• Plačilna nedisciplina
• Destimulativno okolje za obiskovalce in sponzorje
• Sporni transferji igralcev
• Agresivno financiranje politike doseganja
rezultatov za vsako ceno
• Sistemsko uničevanje lokalnega športa (kadra)
• Nenadzorovana raba sponzorskih sredstev
podjetja v državni lasti
Finančna analiza
FC Koper
• Mesečni stroški med 80-90t EUR,
prihodki okoli 60-70t EUR
• Negativen kapital kot posledica izgub
iz preteklih let in posojil
• Plačilna nedisciplina v
odnosu do poslovnih partnerjev
(dobavitelji);
• Prihodki večinoma povezani s
sponzorstvi in prodajo igralcev,
zelo malo z vstopninami, TV
pravicami in drugimi prihodki
• Podjetje ima zaradi problemov z
DURS in blokadami slab rating
Obveznosti do upnikov
•
•
•
•
•
Milan Mandarič – 448.328,00 EUR
MM Šport d.o.o. – 884.559,00
Grafist d.o.o. – 300.000
Real Sports Management UK – 100.000
Obveznosti do dobaviteljev – 300.000
Stečaj ali obstoj?
Kaj prinaša stečaj kluba?
- Padec zanimanja mladih za šport v regiji
- 250 otrok brez športnih aktivnosti
- Umik sponzorjev za naslednjih 10 let
- Odpis terjatev upnikov, kar posledično beleži slabo luč na
celoten model lokalnega športa
- Nefunkcionalnost športne infrastrukture (stadion, pomožna
igrišča itd) in nezmožnost izvedbe že načrtovanih projektov
gradnje dodatnih nogometnih igrišč
- Izguba delovnih mest in postranskih dejavnosti
- Dodatno nezadovoljstvo občanov nad lokalno politiko, Luko
Koper d.d. in državo – moralni paradoks
Kaj prinaša nadaljnji obstoj kluba?
• Nadaljnje, še aktivnejše vlaganje v športno- izobraževalni
program razvoja mladih, stran od kriminala, uporabe
prepovedanih substanc in nezdravega življenja
• Povečanje otrok mladinskega pogona iz 250 na 400, s
pomočjo Nogometne akademije FC Luka Koper in aktivnega
sodelovanja z manjšimi klubi, šolami ter športnimi
organizacijami
• Poplačilo vseh upnikov v doglednem obdobju in pridobitev
zaupanja v športne institucije
• Pričetek nove zgodbe o uspehu koprskega športa z
vrhuncem čez 4 leta, kot zgled ostalim obalnim klubom
• Dodatno zaposlovanje in spodbujanje družbeno-kulturnih
aktivnosti (navijaštvo, prostovoljstvo, dobrodelne akcije,
povezovanje z glasbo)
• Možnost sooblikovanja klubskih usmeritev s strani širše
javnosti, kar se bo odrazilo v samozadovoljstvu
posameznika – zelo pomembno v aktualnih časih, ko smo
priča finančnim stiskam ljudi in splošnemu nezadovoljstvu
Načrt reorganizacije FC Luka Koper
Reorganizacija po metodi prisilne
poravnave
1. Analiza obstoječih obveznosti ter razvrščanje
upnikov v razrede
2. Določitev pomembnosti posameznega razreda
glede na strateški in nestrateški pomen
3. Ponderiranje in določitev vrednosti delnih
odpisov
4. Vložitev predloga upnikom
5. Sprejetje načrta reorganizacije
6. Pričetek izvajanja po načrtu
Proračun FC Koper
Proračun po metodi izračuna fiksnih stroškov in prihodkov
Mesečni stroški:
Člansko moštvo (bruto nadomestila):
Razred A: 10 igralcev x 800 EUR = 8000 EUR
Razred B: 5 igralcev x 1000 EUR = 5000 EUR
Razred C: 5 igralcev x 1200 EUR = 6000 EUR
Skupaj:
19.000 EUR
Trenerski štab (bruto nadomestila)
Trener članske ekipe:
Trenerski štab (4x)
Trenerji nižjih selekcij (14x)
Skupaj:
1200 EUR
3000 EUR
10000 EUR
14200 EUR
Stroški uprave in pogodbenih delavcev (bruto nadomestila)
Direktor in športni direktor
2500 EUR
Vodja marketinga
400 EUR
PR in oblikovalec spl.vsebin
600 EUR
Poslovni sekretar
1000 EUR
Drugi zaposleni
3300 EUR
Skupaj:
8000 EUR
TOTAL ZAPOSLENIH:
41.000 EUR
Drugi mesečni stroški:
Prevoz
Hrana
Organizacija tekem
Štipendije
Skupaj
3000 EUR
1000 EUR
6000 EUR
2000 EUR
12.000 EUR
Skupni stroški + 10% standardni odklon =
53.000 EUR + 10%↑↓=47T – 58T EUR
Upoštevati je potrebno, da se s poslovnim modelom
uvaja proračunsko pravilo, ki določa, da lahko klub potroši
le toliko kolikor ustvari. V kolikor bi bili stroški višji od mesečnih
prilivov, bi FC Koper poiskal rešitev ali v njihovem nižanju ali pa
povečanju prilivov skozi sponzorstva.
Mesečni prihodki
Luka Koper d.d.
Poslovni partnerji
Mini sponzorji
Vadnine
Skupaj
40.000 EUR
10.000 EUR
3.000 EUR
6.000 EUR
59.000 EUR
Letni prihodki
Abonmaji
Vstopnine
Donacije
50.000 EUR
30.000 EUR
10.000 EUR
Mesečni višek prihodkov nad odhodki:
Načrtovani prihodki na letni ravni:
Načrtovani odhodki na letni ravni:
Kosmati dobiček iz poslovanja:
cca. 5000 EUR
788.000 EUR
636.000 EUR
152.000 EUR
Dodatno
V enostavno kalkulacijo niso všteti prihodki iz naslova
prodaje igralcev, katere ocenjujem na 200.000 EUR v
prvem letu, ter stroški premij za športne dosežke, stroške
priprav, stroške financiranja Nogometne akademije FC
Luka Koper in drugih investicij.
Primarni cilj načrta reorganizacije je zagotavljanje
mesečne likvidnosti ter ustvarjanje dodane vrednosti, ki
bo služila poplačilu obveznosti do dobaviteljev.
Kakšne spremembe je moč pričakovati?
Sprememba organizacijske strukture
Ustanovitev sveta staršev (vsaka selekcija mora
imeti v svetu staršev svojega predstavnika. Isti
organ izvoli zastopnika sveta staršev, ki zastopa
interese staršev pred upravnim odborom)
Predstavnik navijaške skupine in združenja
prostovoljcev (oba predstavnika imata s klubom
sklenjena sporazuma o zastopanju interesnih
skupin, brez članstva v upravnem odboru)
Statusno preoblikovanje
Ustanovitev gospodarske družbe z omejeno
odgovornostjo v 100% lasti društva FC Luka Koper.
Ukrep je pomemben predvsem za namene zaščite
mladinskega pogona, saj v primeru da povezana
družba razglasi stečaj, mladinski pogon lahko
nadaljuje z aktivnim delovanjem v 1. SNL.
Na povezano družbo se preseli uprava in celoten
kader povezan s člansko ekipo.
Pridobivanje novih članov
Član športnega društva FC Luka Koper bo postal
vsak, ki bo kupil letni abonma. Predvideno
število članov v prvem letu načrtujem na 1000
članov.
S tem ukrepom želim zagotoviti, da se bo klub
vrnil nazaj občanom in da bodo le slednji lahko
odločali o njegovi prihodnosti.
Plačilna politika
Po opravljeni sanaciji kluba bo sledil nov model plačilne politike igralskega
kadra. V kolikor bodo likvidnostne zmožnosti dopuščale, se bo uvedel
koncept ohranitve osnovnih plač po razredih A,B in C, ter nagrajevanju tekem,
v katerih bo FC Koper zmagal.
Za vse željne pridobivanja sponzorskih sredstev se uvaja tudi nadomestilo za
sklenitev sponzorske pogodbe s posameznim podjejem in sicer posrednik pri
poslu bo prejel 10% vrednosti sponzorske pogodbe. Velja zgolj za manjše
sponzorje, katerih vrednosti letno ne presegajo 6000 EUR. S tem ukrepom bo
klub stimuliral slehrnega posameznika v iskanju sponzorjev, motiviral večjo
participacijo lokalnega gospodarstva, ter v zameno za delo prejel zgoraj
navedeno nadomestilo. V izogib visokim fiksnim stroškom dela , bo znotraj
kluba bo na enak način stimuliran direktor kluba in vodja marketinga.
˝NOGOMETAŠ, PA ŠE RAZGLEDAN˝
Nogometna akademija FC Luka Koper
Višja stopnja integracije
športnih in šolskih
programov (šolski predmet
Športna vzgoja bi bil
nadomeščen z
nogometnim
treningom v
FC Koper).
Sistemska vzgoja in okolje za razvoj osebnosti
in nogometnega talenta posameznika.
Stimulacija športnih in šolskih
pedagogov k sodelovanju z
Mladinskim pogonom FC Koper.
Financiranje NA FC Luka Koper z
članarinami, občinskimi in državnimi
razpisi ter sponzorji (namenska raba
sredstev).
Podoben primer tovrstnega modela
poznamo na Gimnaziji Lj-šiška,
financiran skozi program NZS.
FC Luka Koper SponsorQuatro
Imetniki abonmajev bi imeli pri štirih
sponzorjih iz različne dejavnosti
možnost prejetja ugodnosti
(popustov) za opravljene storitve.
Abonma bi poleg funkcije ogleda
tekem imel še funkcijo kartice
ugodnosti
Sponzorji bi lahko preko FC
Luka Koper izvajali ciljno
trženje in posledično pridobili
nabor novih strank ter dodaten
posel.
Vloga podjetja Luka Koper d.d. kot nosilnega
pokrovitelja
Koristi podaljšanja pogodbe za 4 leta
za Luko Koper d.d.?
• Psihološki učinek - Luka Koper d.d. bo družinam,
privržencem nogometa in javnosti pokazala razumevanje do
nastale situacije in podprla nogometni klub v času, ko je
podpore najbolj potreben;
• Razvojni učinek - FC Koper bo ohranil celoten mladinski
pogon in člansko ekipo v 1. SNL, ter začrtal nov
organizacijski model, ki temelji na razvoju domačih
športnikov in strokovnega kadra;
• Eksistenčni učinek - V primeru stečaja FC Koper grozi
eksistenčni zlom tudi preostalih rekreativnih klubov, saj bi
poleg izgube zaupanja s strani sponzorjev, zgubili tudi
motivacijo mladih po nogometni karieri – Luka Koper d.d. bi
s tem dosegla obstoj nogometa v celotni regiji
• Finančni učinek – dolgoročna finančna stabilnost kluba ter
možnost poplačila obveznosti do upnikov, ki v zadnjih letih
niso prejeli nadomestil za svoj storitve in delo
• Poslovni učinek – Luka Koper d.d. bi v protivrednosti
sponzorstva prejela močan položaj v sklopu oglaševalske
infrastrukture, javnih nastopanj na športnih prireditvah in
dogodkih povezanih z FC Koper, ter v sodelovanju z
vodstvom kluba pričela graditi blagovno znamko na
vrednotah skrbnosti do lokalne skupnosti, spodbujanju
razvoja mladih v športnem in izobraževalnem duhu ter
oblikovanju pozicije podjetja na trgu, s statusom največjega
delavcem in družinam prijaznega delodajalca;
• Socialni učinek – spodbujanje okolja za razvoj mladih stran
od drog in nezdravega življenja (Koper je znan kot mesto
nadpovprečne uporabe in preprodaje prepovedanih
substanc, zato bi s svojo prisotnostjo v lokalnem športu na
letni ravni s pomočjo manjših klubov letno aktivirali vsaj
500 otrok )
Kako doseči učinek protivrednosti
sponzorske pogodbe?
Področja pojavnosti:
- Oglaševalska infrastruktura
- Športne prireditve
- Predstavništvo v nadzornem odboru FC Koper
- Izvajanje programov za spodbujanje otrok
zaposlenih v Luki Koper d.d. k vpisu v Nogometno
akademijo FC Koper
- Drugi dogodki (Luške igre, dobrodelni koncerti…)
Oglaševalska infrastruktura
Pojavnost logotipa bo prisotna:
• v imenu (FC Luka Koper, Nogometna akademija
FC Luka Koper, Združenje prostovoljcev FC Luka
Koper, Skupina mladih za kulturno zabavni
program FC Luka Koper, društvo mladih
novinarjev FC Luka Koper,…)
• Oglasne površine (reklamni panoji, ozadje na
tiskovnih konferencah, oglaševalsko platno za
pokritje sredine igrišča, dresih, opremi, navijaški
in športnih artikli,…)
Športne in druge prireditve
• Športno rajanje za mlade pod okriljem FC Luka
Koper
• Maraton FC Luka Koper
• Nogometni turnirji FC Luka Koper s participacijo
lokalnih, nacionalnih in mednarodnih
nogometnih klubov
• Dan odprtih vrat
• Organizirani ogledi pristanišča otrok mladinskega
pogona
• Tečaji in izobraževanja v prostorih kluba
Predstavništvo v nadzornem odboru
• Luka Koper d.d. bo imela vsaj enega (zaželeno
dva) predstavnika v nadzornem odboru, ki
bosta imela možnost na polletni ravni preveriti
poslovanje kluba, izvajanje pogodbenih
obveznosti, napredek, cilje itd. ter istočasno
imela možnost sodelovanja na področju
aktivnosti v bodoče (nadgradnja sodelovanja,
priprava formalnih aktivnosti za prireditve za
luške delavce in podobno)
Spodbujanje otrok zaposlenih k vpisu v
NAFCK
• Predstavitve programa in tečaji nogometa za
‘’luške otroke’’
• Poletne šole nogometa v sklopu FC Luka Koper
• Obisk igralcev prvega moštva v prostorih Luke
Koper d.d. z dodatkom zabavnega programa
• Skupna organizacija ogleda tekem nogometne
reprezentance Slovenije v sodelovanju z NZS
Drugi dogodki
• Luške igre (1x letno v maju možnost organizacije
luških iger v malem in velikem nogometu, z
dodatkom razvedrilnega programa, gostinskih
storitev, …)
• Dobrodelne akcije in koncerti (možnost skupne
promocije dobrodelnosti; spodbujanja zaposlenih
k krvodajalskim akcijam, zbiranju zamaškov in
skrbi za okolje; prirejanje dobrodelnih koncertov
in drugih aktivnosti za zaposlene v socialni stiski
ali v zdravstvenih težavah)
CILJI IN PRIČAKOVANJA
Kaj lahko pričakujemo?
Sanacija FC Luka Koper – v dveh letih bo klub poplačal večino upnikov in
postal eden stabilnejših nogometnih klubov v Sloveniji.
Mladinski pogon bo postal eden boljših športno-izobraževalnih programov v
Sloveniji, prvi po modelu razvitega zahodnega sveta. V prvem letu se bodo
postavili tudi temelji bodoče Nogometne akademije FC Luka Koper, v
sodelovanju s šolami, športnimi institucijami, občino in klubom. Cilj je
pripraviti program, ki bi ga lahko klub s pomočjo občinskih in državnih
razpisov lahko financiral. (gradivo v pripravi)
Participacija – v prvem letu bo klub imel preko 1000 članov, predstavnika
staršev in navijačev, 120 sponzorjev (generalni sponzor bo Luka Koper, 15 bo
strateških sponzorjev, cca. 100 po manjših sponzorjev), ter povprečno
obiskanost 1000 obiskovalcev na tekmo
Simbol Primorske - FC Luka Koper bo postal simbol
Primorske nogometne sfere, ki bo poleg uveljavljanja
svojih aktivnosti poskušal implementirati svoj poslovni
model še na manjše okoliške klube, kot so
NK Akaran, NK Dekani, NK Piran in MNK Izola.
Vrednote in zaupanje – s participacijo bo klub
dosegel večje sodelovanje posameznika pri sooblikovanju
klubske blagovne znamke in temeljnih usmeritev, kar bo
članom in širši javnosti prineslo občutek varnosti in
zaupanja v institucijo.
Za mlade, za družine, za navijače, za občane, za
mesto – ZA OBSTOJ FC LUKA KOPER!
Anej Sirk

Similar documents