IZVEDBENI NAČRT ŠOLE ZA NPZ

Comments

Transcription

IZVEDBENI NAČRT ŠOLE ZA NPZ
IZVEDBENI NAČRT ŠOLE ZA NPZ
Osnovna šola: IVANJKOVCI, Ivanjkovci 71a, 2259 Ivanjkovci
Šolsko leto: 2014/15
Ravnateljica: Nada PIGNAR, prof. RP
V tem dokumentu so zapisani dogovori o tem, kdo, kdaj in kako bo opravil naloge, ki jih mora
šola opraviti pri organizaciji in izvedbi NPZ. V prilogi so obrazci, izpolnjeni v skladu z Navodili
za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli 2014/2015 in gradiva, ki prispevajo
k optimalni izvedbi NPZ.
I.
OSNOVNE UGOTOVITVE ANALIZE, ORGANIZACIJE IN IZVEDBE TER DOSEŽKOV
NPZ PRETEKLEGA LETA:
-
priloga: Predlogi za spremembe in za aktivnosti, ki vodijo k v »Navodilih«
opredeljenemu cilju NPZ
II.
SEZNANJANJE UČENCEV, UČITELJEV IN STARŠEV O VLOGI IN IZVEDBI NPZ NA
ŠOLI:
1. Seznanjanje učiteljev
NAČIN
KDO
SLO – oglasna deska
ravnateljica,
zbornica
razrednik 9.a
MAT - oglasna deska
ravnateljica,
zbornica
razrednik 9.a
KEM – oglasna deska
ravnateljica,
zbornica
razrednik 9.a
TJA - oglasna deska ravnateljica,
zbornica
razrednik 6.a
Aktivi (NPZ 2, NPZ 3)
učitelji,
nosilci
predmetov
Analiza NPZ (po predmetih ocenjevalci
in skupna)
strokovni delavci
ravnateljica
KDAJ
1. 9. 2014
REALIZACIJA
ravnateljica
1. 9. 2014
ravnateljica
1. 9.2014
ravnateljica
1. 9. 2014
ravnateljica
od junija do
avgusta 2015
do 30. 6. 2015
do 31. 7. 2015
do 31. 8. 2015
vodje aktivov
ocenjevalci predm.,
nosilci predmetov,
ravnateljica
2. Seznanjanje učencev o dosežkih
NAČIN
SLO
MAT
KEM
TJA, SLJ, MAT – 6.a
KDO
učitelji predmeta
učitelji predmeta
učitelj predmeta
učitelji predmeta
KDAJ
30. 5. 2015 (9.a)
30. 5. 2015 (9.a)
30. 5. 2015 (9.a)
30. 5. 2015 (6.a)
REALIZACIJA
Vpogledi učencev potekajo elektronsko, učitelji izvedejo vpogled v računalniški učilnici, ob
prisotnosti pomočnika za e-vrednotenje.
3. Seznanjanje staršev
NAČIN
SLO – individualno (6.a in 9.a)
MAT – individualno (6.a in 9.a
KEM – individualno (9.a)
TJA – individualno(6.a)
KDO
učitelj predmeta
učitelj predmeta
učitelj predmeta
učitelj predmeta
KDAJ
30. 5. 2015
30. 5. 2015
30. 5. 2015
30. 5. 2015
REALIZACIJA
Vpogledi za starše potekajo elektronsko, lahko individualno na razrednem računalniku
učitelja nosilca predmeta ali v računalniški učilnici po časovnem razporedu, ki ga pripravijo
učitelji. Učitelj se dogovori ali potrebuje tudi šolskega pomočnika za e-vrednotenje.
III.
IMENOVANJE NAMESTNIKA RAVNATELJA ZA IZVEDBO NPZ NA ŠOLI
(RIC.OBR402-NPZ-1)
IV.
IMENOVANJE POMOČNIKA, KI SKRBI ZA NEMOTEN POTEK E-VREDNOTENJA,
TER UČITELEJE SEZNANI S TEHNIČNIM DELOM UPORABE PROGRAMA ZA EVREDNOTENJE.
Imenovani učitelj: Andrej PRIMUŽIČ (ROID)
Aktivnost
Nosilec
Izobraževanje pomočnikov za e- ZRSŠ, RIC
vrednotenje
Izobraževanje učiteljev za e- pomočnik za
vrednotenje
e-vrednotenje
Datum
januar, 2015
april, 2015
Priloga
V.
IMENOVANJE UČITELJEV, KI BODO VREDNOTILI REŠITVE NALOG PRI
POSAMEZNEM PREDMETU (vnos podatkov v elektronski obliki, kopija, datum
pošiljanja)
Priloga
VI.
OBLIKOVANJE SKUPIN UČENCEV IN DOLOČITEV PROSTOROV, KJER SE BO
PREVERJANJE OPRAVILO
Preverjanja se bo udeležilo 19 učencev 6. razreda in 14 učencev 9. razreda, ki se bodo
razdelili po abecednem redu priimkov v 5 skupin na matični šoli. Abecedni red določa hkrati
tudi sedežni red v učilnici, kjer bo preverjanje potekalo. Razvrstitev v skupine bo objavljena
uro pred začetkom preverjanja na oglasni deski učencev in dodatno na vratih posamezne
skupine. Za pripravo seznamov je zadolžen/a: Tina Turin Puklavec
Preverjanje bo potekalo v naslednjih učilnicah:
Redni rok:
 5. maj 2015 – MAT: učilnica za SLO (6.a ), kabinet DSP/RP (6.a), knjižnica (6.a),
učilnica za DRU (9.a), kabinet ped. (9.a).
 7. maj 2015 – SLO: učilnica za MAT (6.a), kabinet DSP/RP (6.a), knjižnica (6.a),
učilnica za DRU (9.a), kabinet ped. (9.a).
 11. maj 2015 – KEM in TJA: učilnica za SLO (6.a ), kabinet DSP/RP (6.a), knjižnica
(6.a), učilnica za MAT (9.a), kabinet ped. (9.a).
VII.
DOLOČITEV NADZORNIH UČITELJEV ZA POSAMEZNO SKUPINO
6. razred:
PREDMET
MAT– 5. maj
SLO – 7. maj
TJA –11. maj
SKUPINA
1. skupina
2. skupina
3. skupina
1. skupina
2. skupina
3. skupina
1. skupina
2. skupina
3. skupina
9. razred - redni rok:
PREDMET
SKUPINA
MAT – 6. maj
1. skupina
2. skupina
SLO – 7. maj
1. skupina
2. skupina
KEM - 11. maj 1. skupina
2. skupina
Dežurstvo – hodnik:
UČITELJ/UČITELJICA
Nada Pignar
Simona Rakuša
Leon Lah
Nada Pignar
Nada Pignar
Simona Rakuša
UČITELJ/ICA (1)
Vesna Havlas
Nataša Kozel
Brigita Fridl
Marija Pfajfar
Nataša Kozel
Simona B. Ivanuša
Zdenka Rakuša
Nataša Kozel
Mojca Grula
UČITELJA/ICI
Tatjana Majdič
Tina Turin Puklavec
Vesna Havlas
Tina Turin Puklavec
Vesna Havlas
Tina Turin Puklavec
DATUM in čas
5. 5. 2015 od 8.30 do 9.45
7. 5. 2015 od 8.30 do 9.45
11. 5. 2015 od 8.30 do 9.45
PROSTOR
SLO
Kabinet DSP/RP
knjižnica
MAT
Kabinet DSP/RP
knjižnica
SLO
Kabinet DSP/RP
knjižnica
OPOMBE
PROSTOR
DRU
Kabinet ped.
DRU
Kabinet ped.
MAT
Kabinet ped.
OPOMBE
PROSTOR
Hodnik predmetni
pouk
Hodnik predmetni
pouk
Hodnik predmetni
pouk
e- VREDNOTENJE
 SLO (6. in 9.r) – 10. 5. 2015 – 20. 5. 2015 (Tatjana Majdič, Brigita Fridl)
 MAT (6. in 9.r)– 10. 5. 2015 – 20. 5. 2015 (Stanka Črček, Saša Veler, Simona B.
Ivanuša)
 KEM – 14. 5. 2015 – 24. 5. 2015 (Zdenka Rakuša)
 TJA – 14. 5. 2015 – 24. 5. 2015 (Marija Pfajfar)
VIII.
ZAGOTOVITEV TAJNOSTI PRI SPREJEMANJU, PRENOSU IN HRANJENJU
ZAUPNEGA GRADIVA IN PRI RAZPOREDITVI NADZORNIH UČITELJEV
Za celoten postopek NPZ je predvidena stopnja tajnosti ZAUPNO. Vsi, ki bodo imeli dostop
do zaupnega gradiva, so bili seznanjeni s pravili varovanja dne: 30. 09. 2014 in so to potrdili
s podpisom izjav.
Priloge:
Izjava o varovanju podatkov – (RIC.OBR402-NPZ-3)
IX.
ORGANIZACIJA DELA NA ŠOLI V DNEVIH IZVAJANJA IN V DNEVIH VPOGLEDA
NPZ
V dnevih izvajanja bodo po preverjanju zagotovljene ustrezne dejavnosti za učence do konca
pouka oz. do odhoda avtobusov. V dnevih vpogleda bo učencem skupaj z učiteljem
predmeta omogočen vpogled v naloge pri pouku, ki bo v ta namen prilagojen.
Priloga:
Urnik
Staršem bomo omogočili vpogled 3. junija - 9. razred (sreda) v popoldanskem času od 16. do
18. ure in 9. junija - 6. razred (torek). O tem bodo obveščeni starši pisno.
X.
POSEBNOSTI
Učenci s posebnimi potrebami (RIC.OBR402-NPZ-7, RIC.OBR402-NPZ-8, zapisnik o izvedbi)
XI.
PRILOGE
1. Koledar nacionalnega preverjanja znanja
2. Navodila za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli
3. Informacije za učence in starše – OŠ, NPZ
4. Obrazci v skladu z Navodili
5. Zapisniki o preverjanju
6. Zapisi posebnosti (npr.: št. poizvedb na šoli, na OE, OPP,…)
7. Poročilo o izvedbi NPZ
8. Analiza dosežkov, ki je sestavni del letnega poročila o realizaciji LDN šole
Ravnateljica:
Nada Pignar, prof.

Similar documents