Prenesi CV - Slovensko stalno gledališče

Comments

Transcription

Prenesi CV - Slovensko stalno gledališče
SLOVENSKO STALNO GLEDALIŠČE - TEATRO STABILE SLOVENO
JAVNI RAZPIS
Slovensko stalno gledališče razpisuje javni razpis za umetniškega
koordinatorja za gledališke sezone
/
,
/ in
/ .
1. ČLEN – PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je dodelitev naloge za umetniškega koordinatorja
Slovenskega stalnega gledališča, ki bo prevzel načrtovanje, vodenje in
upravljanje umetniških sezon
/
,
/
in
/
ter
spremljajočih pobud, kot je razvidno v nadaljevanju.
V stalnem stiku z Upravnim odborom SSG, v tesnem sodelovanju z
njegovimi uslužbenci ter v sozvočju s poslanstvom SSG in upoštevajoč
dodeljena sredstva bo umetniški koordinator zagotovil sledeče:
1. izvedbo umetniške sezone
/
ter pripravo in izvedbo sezon
2015/2016 ter 201 / Slovenskega stalnega gledališča na sledeč način:
1.1. avtonomno načrtovanje umetniške sezone glede na razpoložljiva
finančna sredstva in oblikovanje kvalitetne ter izvirne abonmajske
ponudbe za omenjene sezone Slovenskega stalnega gledališča javnega
gledališča s stalnim igralskim ansamblom , ki jih v vsaki sezoni
označujejo sledeče tipologije predstav:
- 5 predstav v lastni produkciji;
- 6 - 8 gostujočih predstav;
- 4 - 6 večerov glasbe in plesa;
- druge aktivnosti, ki vključujejo sodelovanja šol, univerz in mladih;
1.2. sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi ustrezne promocije umetniške
sezone s ciljem, da se ovrednotijo posamezne predstave, ki bodo
odmevne v širši javnosti in bodo znale pritegniti tudi novo občinstvo; v ta
namen mora umetniški vodja pravočasno posredovati natančna navodila
referentom, ki so v gledališču odgovorni za stike z mediji in za promocijo
gledališke dejavnosti;
1.3. izbiro režiserjev, morebitnih gostujočih igralcev in stik z umetniki oz.
z njihovimi agenti ali njihovimi gledališkimi hišami; določal bo njihov
honorar in koordiniral vse tehnične in organizacijske vidike, ki so
povezani z realizacijo posameznih predstav zbiranje tehničnih podatkov
v okviru vnaprej določenih razpoložljivih sredstev;
1.4. predstavitev letne abonmajske in izvenabonmajske ponudbe
Upravnemu svetu in nato tudi sredstvom javnega obveščanja;
1.5. načrt, izdelavo in potek abonmajske kampanje;
1.6. načrtovanje, vodenje in upravljanje projektov v okvirih lastnih
pristojnosti, v sodelovanju z drugimi kulturnimi sredinami, s posebno
pozornostjo za projekte v okviru evropskih programov.
Predlagani program naj upošteva tudi potrebo, da se gledališče izvirno
uvrsti v okvir ponudbe gledaliških hiš v Deželi Furlaniji Julijski krajini in
v Republiki Sloveniji, tudi preko koprodukcij.
Umetniški koordinator se nadalje obvezuje, da nadaljuje s sodelovanjem
in morebitnimi koprodukcijami ter predstavami, ki so že predvidene.
Umetniški koordinator mora v celoti zagotoviti obveze, ki jih predvideva
2 . člen glej prilogo B Statuta Slovenskega stalnega gledališča.
ČLEN 2 – TRAJANJE POGODBE IN HONORAR
Angažma začne z dnevom podelitve le-tega in sovpada z dnevom podpisa
pogodbe, ki traja tri leta.
(onorar za celotno storitev znaša € .
, letno bruto (znesek brez
davčnih, socialnih in zavarovalnih odtegljajev, ki so v breme sodelavca
ter do euro .
, letno za povračilo potnih stroškov predhodno
odobrenih in ustrezno dokumentiranih.
Pogodba je lahko prekinjena v teku prve sezone, če se pojavijo hude in
nepremostljive težave z upravnim svetom SSG.
ČLEN 3 – ZAHTEVANI POGOJI
Kandidat mora izpolnjevati zahtevane pogoje, ki bodo preverjeni ob
izteku roka za predstavitev prošnje in sicer do . ure dne . maja
.
Za sodelovanje pri razpisu mora kandidat izpolnjevati sledeče pogoje, ki
jih mora tudi navesti v prošnji za razpis:
. . da je italijanski državljan ali državljan države članice Evropske zveze
ali da ima status priseljenca D.Lgs.
/
, člen , ° ods. ;
3.2. da je polnoleten;
. . da uživa vse državljanske in politične pravice; kandidati, ki so
državljani držav članic Evropske zveze, morajo uživati državljanske in
politične pravice tudi v državah, iz katerih izhajajo; kandidati morajo tudi
primerno obvladati slovenski jezik.
. . da ni bil pravnomočno obsojen in da zoper njega ne potekajo
predkazenski postopki, ki zadevajo uvedbo preventivnih ukrepov, civilnih
odredb in administrativnih ukrepov, vpisanih v sodni register, ter da ni
seznanjen, da bi bili zoper njega uvedeni kazenski postopki.
ČLEN 4 – CURRICULUM VITAE IN UMETNIŠKI NAČRT
A) Kandidat naj v svojem CV-ju jasno predstavi svoje profesionalne
izkušnje: pri tem naj jih dokumentira in navede njihovo trajanje ter
dosežene rezultate, s posebnim ozirom na področje, ki zadeva pričujoči
razpis. Komisija bo vrednotila poznavanje slovenskega jezika,
književnosti in slovenske dramatike, delovne izkušnje in profesionalne
zadolžitve na področju gledališke umetnosti, umetniškega vodstva in
kulturnega managementa, ki jih je kandidat imel v okviru javnih ali
zasebnih gledaliških ustanov.
B V umetniškem načrtu naj kandidat sintetično prikaže glavne smernice
delovanja, ki bi jih rad izpostavil v teku svojega mandata. Načrt z
morebitnimi operativnimi predlogi in programom bo kandidat lahko bolj
obširno predstavil in obravnaval v okviru pogovora s komisijo.
CV in Umetniški načrt mora kandidat lastnoročno podpisati. Nepodpisani
načrt predvideva izključitev iz razpisa.
ČLEN 5 – PREDSTAVITEV PROŠNJE
Zainteresirani kandidati naj oddajo svojo prošnjo model Priponke A ter
CV in Umetniški načrt najkasneje do 12.00 ure 23. maja 2014 na enega
izmed sledečih načinov:
. neposredno na tajništvo gledališča – Trst, ul. Petronio 4, 6. nadstropje;
. prošnjo naj kandidati pošljejo bodisi priporočeno s povratnico naslov:
TEATRO STABILE SLOVENO – SLOVENSKO STALNO GLEDAL)ŠČE, ul.
Petronio 4, 34141 – Trst – Trieste bodisi preko elektronske pošte
([email protected]): žig poštnega urada velja kot dokaz za
datum oddaje pošiljke.
Prošnje, ki bodo oddane po predvidenem roku, ne bodo vzete v poštev.
Gledališče si ne prevzema nobene odgovornosti, če naslovnik ne dobi
sporočila o izidu razpisa, in sicer zaradi napačne navedbe naslova
kandidata ali pa zaradi pomanjkljivega ali zapoznelega obvestila o
spremembi naslova, ki je naveden v prošnji, ali pa zaradi morebitnih
zapletljajev glede pošte ali telegrafa, za katere so vsekakor odgovorni
drugi oz. višje sile.
Mnenje komisije je brezprizivno.
ČLEN 6 – OBVEŠČANJE IN INFORMACIJA O RAZPISU
Ta oglas, s priponko fac-simile prošnje za udeležbo na razpisu, bo
objavljen na spletni strani Slovenskega stalnega gledališča in v dnevnikih
Primorski dnevnik in Delo.
Odgovorna za postopek je Predsednica Slovenskega stalnega gledališča
Breda Pahor.
ČLEN 7 – VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
V smislu . člena Z. dkr. št. 9 /
Zakonska ureditev na področju
varovanja osebnih podatkov obveščamo kandidate, da bo Slovensko
stalno gledališče njihove osebne podatke uporabljalo zgolj za pričujoči
razpis in za morebitno sklenitev delovne pogodbe. Podatki bodo
shranjeni v Slovenskem stalnem gledališču, v njegovem papirnatem in
digitalnem arhivu. Te podatke lahko gledališče posreduje javnim ali
zasebnim ustanovam ali pravnim osebam, ki so neposredno
zainteresirane za razpis. Ti podatki so obvezni zaradi vrednotenja
zahtevanih pogojev za udeležbo na razpisu, njihova odsotnost se kaznuje
z izključitvijo iz razpisa. Obveščamo nadalje, da so kandidatom priznane
pravice, ki izhajajo iz . člena zgoraj omenjenega Zakonskega dekreta.
Trst, 23.4 2014
Predsednica SLOVENSKEGA STALNEGA GLEDAL)ŠČA
Breda Pahor
Režiser Eduard Miler se je rodil 18. julija 1950 v Ljubljani. Leta 1977 je diplomiral iz dramske igre
na akademiji v Stuttgartu. Med letoma 1973 in 1981 je igral v različnih nemških in avstrijskih
gledališčih in nato v 80. letih začel režirati. Leta 1966 je v Stuttgartu zasnoval svoje gledališče
Forum 3, leta 1978 pa v Bielefeldu gledališče Schaulust.
Od leta 1990 do 1994 je bil umetniški vodja SMG v Ljubljani. V sezonah 2009/10 in 2010/11 je
deloval kot umetniški konzultant Kraljevskega pozorišta na Cetinju, od februarja 2010 do junija
2011 pa je umetniško vodil Crnogorsko narodno pozorište v Podgorici. Kot umetniški vodja SNG
Drama Ljubljana je deloval v sezonah 2011/12 in 2012/13 ter zasnoval programa sezon 2012/13 in
2013/14. V Slovenskem stalnem gledališču v Trstu je bil za sezone 2014/2015, 2015/16 in 2016/17
imenovan kot umetniški koordinator, ki skrbi za načrtovanje, vodenje in upravljanje umetniških
sezon.
V svoji dolgoletni gledališki karieri je v sodelovanju z najpomembnejšimi slovenskimi, hrvaškimi,
jugoslovanskimi, avstrijskimi in nemškimi igralskimi ansambli oblikoval niz več kot sto izrazito
samosvojih uprizoritev, ki se v gledalčev spomin vtisnejo z izzivalno, močno in ekspresivno
režijsko poetiko, za kar je bil tudi večkrat nagrajen. Med drugimi je prejel nagrado Prešernovega
sklada (1987), dve Borštnikovi nagradi za režijo (Baal, 1998 in Beneški trgovec, 2011; SNG Drama
Ljubljana) in tri lovorove vence na sarajevskem gledališkem festivalu MESS (Malomeščanska
svatba, 1986 in Baal, 1999 – SNG Drama Ljubljana; Baal, 1989, JDP).

Similar documents