Priloga 7: Izjava o avtorstvu magistrskega dela IZJAVA O

Comments

Transcription

Priloga 7: Izjava o avtorstvu magistrskega dela IZJAVA O
Priloga 7: Izjava o avtorstvu magistrskega dela
IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA
Ime in priimek: _________________________________________,
vpisna. št.: ________________________.
Z oddajo magistrskega dela z naslovom:
____________________________________________________________________________
ki sem ga pripravil/a pod mentorstvom:
_____________________________________________,
I Z J A V L J A M,
da je zaključno delo, ki ga oddajam, moje avtorsko delo, kar pomeni:
 da je oddano delo moja stvaritev in da je oddano delo individualno oziroma izvirno,
 da oddano delo ni bilo predloženo za pridobitev drugih strokovnih naslovov v Sloveniji ali
tujini;
 da so deli besedil drugih avtorjev ustrezno prevzeti, skladno z Navodili za oblikovanje
pisnih izdelkov Bolonjskih študijskih programov UP FVZ
 da sem seznanjen/a z določili Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov UP, ki
določa ustrezne postopke in sankcije za plagiatorstvo pri zaključnih delih;
 da se zavedam, da sem lahko v primeru plagiatorstva kaznovan/a s 6-mesečno
prepovedjo prijave magistrskega dela ali z začasno ali trajno izključitvijo z Univerze na
Primorskem.
Plagiat je ravnanje, s katerim si nekdo lasti tuje avtorsko delo. Plagiat pomeni kršitev
moralne avtorske pravice, pravice do reproduciranja, pogosto tudi pravice do predelave
avtorskega dela. Poenostavljeno povedano, gre za »kopiranje« besed, misli, idej ali spoznanj
nekoga drugega kot svojih lastnih, brez navedbe avtorja (vira).
Plagiatorstvo vključuje zlasti:
- neposredno kopiranje ali parafraziranje iz objavljenega dela nekoga drugega brez navedbe
vira;
- uporabo podatkov, informacij in idej iz vira, ki v zaključnem delu ni naveden;
- pomoč drugi osebi pri plagiatorstvu.
UP FVZ dovoljujem, da reproducira moje magistrsko delo v pdf-formatu, ga objavi v knjižnici
UP FVZ ali v univerzitetnem repozitoriju in uporabi za namene razvojnega in raziskovalnega
dela.
DA
NE
Kraj in datum:_______________________ Podpis:____________________________

Similar documents