Zapisnik 6 redne seje KO 11-04-2014 (potrjen).pdf

Comments

Transcription

Zapisnik 6 redne seje KO 11-04-2014 (potrjen).pdf
Kurilni odbor kotlovnice »Za gradom« - Markovec
Vena Pilona 1, Koper
www.ko-markovec.si
Datoteka: Zapisnik 6 redne seje KO 11-04-2014 (potrjen)
Zapisnik 6. redne seje Kurilnega odbora
z dne 11.04.2014
Prisotni:
Člani KO (9): VELADŽIĆ Branko, VEJNOVIČ Vladimir, ČEHOVIN Branko, PUCER Zlatko, GLUŠIČ
Katja, MARAS Ivan, UKOTA Oriano, BEVC Marko, DEDIĆ Nermin.
Opravičeno odsotni:
Člani KO (3): FRANCA Igor, GOMBAR Zlatko, PETROVIČ Branko.
Pričetek seje: ob 18:05 .
Kraj: Beblerjeva b.š., Koper.
Zaključek seje: ob 22:15.
Sejo vodi: predsednik KO g.Veladžić.
Zapisnikar: g.Veladžić.
Predlagani in sprejeti dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika 5. redne seje z dne 03.02.2014, 2. izredne seje z dne 10.02.3014 ter pregled
realizacije sklepov Kurilnega odbora.
3. Spremembe v sestavi komisij.
4. Potek razpisa za izbor upravnika in povezanih aktivnosti do sklenitve pogodbe.
5. Zaključek k.s. ter primopredajne aktivnosti.
6. Razno.
Ad. 1 (sklepčnost in dnevni red)
Prisotnih je 9 članov Kurilnega odbora (KO) – ugotovi se, da je KO sklepčen.
Predlog dnevnega reda je bil vabljenim 06. aprila 2014 posredovan po elektronski pošti in je sprejet
brez sprememb, soglasno (9).
Ad. 2 (potrditev zapisnikov 5. redne in 2. izredne seje, pregled realizacije sklepov KO)
Gradivo: končni predlog zapisnika 5. redne seje, končni predlog zapisnika 2. izredne seje, preglednica
sklepov KO iz prejšnjih sej.
Pripomb na zapisnik 5. redne seje ni, zato KO sprejme sklep:
6/1: Potrdi se zapisnik 5. redne seje Kurilnega odbora z dne 3.2.2014.
Sklep je sprejet soglasno (9).
Stran 1/4
Kurilni odbor kotlovnice »Za gradom« - Markovec
Zapisnik 6. redne seje, 11.4.2014
Pripomb na zapisnik 2. izredne seje ni, zato KO sprejme sklep:
6/2: Potrdi se zapisnik 2. izredne seje Kurilnega odbora z dne 10.2.2014.
Sklep je sprejet soglasno (9).
KO pregleda sklepe rednih in izrednih sej od 16.9.2013 naprej in ugotovi:
Kljub večkratnim pozivom, informacije glede izvajanja sklepa 1/3 nismo prejeli, zato bo to
potrebno preveriti ob primopredaji poslov. Neizvedeni ostajajo tudi sklepi 3/2, 3/3; 4/4, 4/5.
Pospešiti je potrebno aktivnosti glede izvedbe sklepov 2/4 in 5/3 (če je možno, naj se
aktivnosti volitev v 3. stanovanjski četrti povežejo z načrtovanimi sestanki z etažnimi lastniki).
Ad. 3 (spremembe v sestavi komisij)
Gradivo: predlog in obrazložitev predsednika KO glede sestave komisij KO.
Po odstopu članice 3. stanovanjske četrti ter izvolitvi novega predsednika in namestnika predsednika
je novim okoliščinam potrebno prilagoditi tudi sestavo komisij. Predsednik KO predstavi svoj predlog
glede sestave komisij.
KO sprejme novo sestavo komisij kurilnega odbora in sklep:
6/3: V komisijo za kontrolo finančno materialnega poslovanja se imenujejo: g.Marko Bevc,
g.Oriano Ukota, g.Zlatko Gombar. Iz komisije se izloči predsednika KO, ki po poslovniku
usklajuje delo KO in vseh komisij. V komisijo za kontrolo tehnično-investicijskih in vzdrževalnih
del se imenujejo g.Branko Petrovič, g.Zlatko Pucer, g.Vlado Vejnovič ter ga.Katja Glušič. V
Komisijo za pravno statusna in kadrovska vprašanja se imenujejo g.Ivan Maras, g. Nermin
Dedić, g.Igor Franca ter g.Branko Čehovin. Kot do sedaj tudi v bodoče velja, da v kolikor
posamezni član Kurilnega odbora želi sodelovati tudi v drugih komisijah, ali je za to naprošen,
lahko sodeluje.
Sklep je sprejet soglasno (9).
Ad. 4 (razpis in povezane aktivnosti)
Gradivo: Poročilo delovne skupine o pregledu prispelih ponudb.
g.Veladžić predstavi prejete ponudbe ter ugotovitve delovne skupine, ki je ponudbe pregledala in
sestavila poročilo (Veladžić, Vejnovič, Ukota). Kurilni odbor se seznani z značilnostmi posameznih
ponudb, posamično in primerjalno. Prisotni v daljši razpravi podajo svoja mnenja pri čemer vsak član
tudi utemelji svoja stališča.
KO sklene, da predsednik ponudnikom posreduje dodatna vprašanja za razjasnitev ponudb. Vzporedno
se skupina Veladžič, Maras, Vejnovič, Dedić posveti pregledu predlogov pogodb.
(Predsedujoči ob 20:25 odredi 10 minut odmora).
Stran 2/4
Kurilni odbor kotlovnice »Za gradom« - Markovec
Zapisnik 6. redne seje, 11.4.2014
g.Maras v nadaljevanju obrazloži postopek potrditve izbire ponudnika (ko bo ta opravljena in
dokončna) v več variantah in argumentirano predstavi končni predlog. Doda, da smo scenarije preverili
v sodelovanju s skupino pravnikov (etažnih lastnikov), ki so v ta namen ponudili pomoč. Člane KO
zadolžimo, da čim prej vzpostavijo kontakt z nadzornimi odbori stavb, in na neformalnih sestankih
obrazložijo nadaljnje aktivnosti od izbora ponudnika do podpisa pogodbe.
g.Marasa zadolžimo, da pripravi opomnik, ki bo članom v pomoč pri sestankih NO stanovanjskih četrti.
Ad. 5 (zaključek k.s. ter primopredaja)
Iztočnica: Dopis upravniku z dne 9.4.2014.
Predsednik prisotne obvesti, da je 9. aprila 2014 upravniku kotlovnice naročil, da zaključi z ogrevanjem
takoj, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji določeni v 9. členu splošnih pogojev.
Predsednik je 9. aprila 2014 upravnika pisno pozval, da se opredeli glede časovnice in vsebine
aktivnosti ob zaključku veljavnosti pogodbe in primopredaje poslov. Predsednika zadolžimo, da s
pomočjo odvetniške pisarne preveri možnosti in zakonske pogoje teh aktivnosti.
Ad. 6 (razno)
6a
g.Čehovin izpostavi vprašanje vpisa v ZK in sprašuje, ali se na tem področju aktivnosti odvijajo v skladu
s pričakovanji. Prisotni se strinjajo, da se v ta namen angažira odvetniška pisarna.
6b
g.Vejnovič predlaga, da se kurilni odbor opredeli glede pripisa k aprilskim položnicam, in sicer: »Celotni
variabilni strošek akontacije za 04/2014 je zmanjšan za 52,62% glede na variabilni strošek akontacije
01/2014. […] Vsi ki ste samovoljno na podlagi raznih 'navodil' zmanjševali akontacije za […] prosimo,
da v izogib stroškom sodne izterjave poravnate takoj v celoti […]«.
KO ugotavlja, da je upravnik kotlovnice Za gradom d.o.o. s tem znova prekršil tako Pogodbo o
prevzemu v upravljanje kotlovnice Za gradom iz leta 1993 (4. člen) kot tudi Splošne pogoje (35. člen):
prvič, ko ni upošteval sklepa KO 4/3 z dne 23.1.2014, ter
drugič, ko kurilnemu odboru ni predstavil kalkulacijskih elementov, na podlagi katerih je prišel
do znižanja akontacije, prav tako pa svojega predloga ni posredoval KO v potrditev.
KO sklene, da se upravnika kotlovnice o tem stališču obvesti, ter da pričakujemo, da se glede tega
opredeli in nam naknadno posreduje utemeljitev za samovoljno izvršena dejstva.
6c
g.Maras prisotne pozove k razmisleku glede povračila stroškov članom KO. V zadnjih mesecih se
aktivnosti članov KO kar vrstijo: informativne predstavitve ponudnikov, sestanki pri odvetniku,
srečanja s pravniki in drugimi strokovnjaki, srečanje z novinarji, sestanki z nadzornimi odbori, delo
komisij kurilnega odbora, … Časa ni možno nadomestiti, predlaga pa, da se skladno z določili
poslovnika vzpostavi ustrezen mehanizem za povračilo vsaj prevoznih stroškov – kilometrine. Povračilo
stroškov je predvideno in urejeno tudi v 31. členu Poslovnika, potrebno bi bilo precizirati način
povračila posameznih vrst stroškov.
Stran 3/4
Kurilni odbor kotlovnice »Za gradom« - Markovec
Zapisnik 6. redne seje, 11.4.2014
KO zato sprejme sklep:
6/4: Prevozni stroški nastali zaradi sestankov in srečanj se povrnejo v višini, ki je določena v
Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno
osnovo (Ur.l.RS 140/2006), ki trenutno znaša 0,37 EUR/km. Upravičenost do povračila
kilometrine odobrita predsednik KO ali namestnik predsednika KO. V primeru prihoda na sejo
se upošteva, da so morebitni prevozni stroški že všteti v znesek sejnine.
V ta namen bo oblikovan ustrezen obrazec. Sklep se uporabi za zahtevke od začetka k.s. 2013/2014.
Sklep je sprejet z 8 glasovi »za«, g.Bevc glasuje »proti«.
--Ni dodatnih vprašanj.
Branko Veladžić
predsednik kurilnega odbora
Koper, 11. april 2014
Priloge: -Posredovati:
članom KO,
upravniku kotlovnice,
spletna stran.
Stran 4/4

Similar documents