OBČINSKI SVET - Občina Kungota

Comments

Transcription

OBČINSKI SVET - Občina Kungota
Občinski svet – 2. redna seja
Občina KUNGOTA
Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota
OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
2. redne seje Občinskega sveta občine Kungota,
ki je bila v sredo, 10. novembra 2010 ob 17.00 uri,
v dvorani Zg. Kungota, Plintovec 1, Zg. Kungota
1. točka
Otvoritev seje in pozdrav
Sejo je pričel in vodil ţupan Igor Stropnik. Ugotovil je, da je bilo na seji prisotnih 14
svetnic/svetnikov občinskega sveta, kar pomeni, da je občinski svet sklepčen in lahko veljavno
odloča.
Prisotni so bili:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Igor Stropnik
Ivan Vastl
Ferdinand Komauer
Vinko Ul
Boštjan Remšak
Edvard Urbancl ml.
Peter Golob
Alojz Partlič
Domen Ledinek
Matej Unuk
Rudi Matjašič
Majda Trampuš
Tjaša Marko
Ksaver Vračko
Ostali prisotni:
1. Alenka Leban namestnica predsednika občinske volilne komisije
Občinska uprava:
1. Simona BAUMAN, direktorica občinske uprave
2. Diana Hausvirt Vešnar
3. Zvezdana FERK-zapisala
2. točka
Obravnava in potrditev zapisnika 1. redne seje
Ţupan Igor Stropnik je podal v obravnavo predlagan zapisnik 1. redne seje.
1
Stran od 6
Občinski svet – 2. redna seja
Domen Ledinek je povedal, da se ne strinja z imenovanjem Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, saj 101. člen Poslovnika določa, da se o več kandidatih za isto funkcijo
glasuje po abecednem vrstnem redu. Predlagal je, da se ponovno opravi glasovanje za člane
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Diana Hausvirt Vešnar je odgovorila, da se abecedni vrstni red uporablja v smislu tajnega
glasovanja z glasovnicami. Lista kandidatov pa je bila sestavljena tako, kot so bili podani predlogi.
Ker ni bilo več razprave, je ţupan predlagal
SKLEP št. 7
Potrdi se zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta občine Kungota.
Ţupan Igor Stropnik je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 2 PROTI od 14 prisotnih) ugotovil, DA
JE SKLEP SPREJET.
V nadaljevanju je ţupan predlagal razširitev dnevnega reda tako, da se pod točko 3 obravnava
»Potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta«, vse ostale točke dnevnega
reda pa se zaradi tega preštevilčijo.
Ker o predlagani razširitvi dnevnega reda ni bilo razprave je ţupan predlagal v potrditev naslednji
SKLEP ŠT. 8
Občinski svet občine Kungota se strinja z razširitvijo dnevnega reda, tako, da se pod
točko 3 obravnava »Potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta«.
Ţupan Igor Stropnik je na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 0 PROTI od 14 prisotnih) ugotovil, DA
JE SKLEP SPREJET.
3. točka
Potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta
Ţupan je predal besedo namestnici predsednika občinske volilne komisije Alenki Leban;
Alenka Leban je povedala, da je Občinska volilna komisija prejela izjavo o odstopu Igorja Stropnika
za občinskega svetnika, saj je podal izjavo, da sprejema funkcijo ţupana. Ugotovili so, da mandat
člana Občinskega sveta preide na naslednjega kandidata z liste SDS-Občinski odbor Kungota, Ivana
Krena, rojenega 11.01.1950, stanujočega Plač 12, 2201 Zg. Kungota.
Ţupan je pozval predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Edvarda
Urbancla, da poda ugotovitev komisije.
Edvard Urbancl je povedal, da komisije predlaga občinskemu svetu, da za preostanek mandatne
dobe za člana Občinskega sveta potrdi naslednjega kandidata z liste SDS-Občinski odbor Kungota,
Ivana Krena, rojenega 11.01.1950, stanujočega Plač 12, 2201 Zg. Kungota.
Ker ni bilo razprave, je ţupan predlagal
SKLEP št. 9:
Občinski svet občine Kungota, za preostanek mandatne dobe za člana Občinskega
sveta potrdi naslednjega kandidata z liste SDS, Občinski odbor Kungota, Ivana Krena,
stanujočega Plač 12, 2201 Zgornja Kungota.
Ţupan Igor Stropnik je na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 0 PROTI od 14 prisotnih) ugotovil, DA
JE SKLEP SPREJET.
2
Stran od 6
Občinski svet – 2. redna seja
4. točka
Seznanitev z izjavo ţupana o poklicnem opravljanju funkcije ţupana
Ţupan je občinskemu svetu pojasnil, da bo funkcijo ţupana opravljal profesionalno za mandatno
dobo štirih let.
5. točka
Obravnava in potrditev dnevnega reda
Ţupan Igor Stropnik je podal predlog dnevnega reda z dodatno točko.
Na dnevni red ni bilo pripomb, zato je ţupan predlagal v potrditev
SKLEP št. 10:
Občinski svet občine Kungota potrdi dnevni red 2. redne seje kot sledi:
1. Otvoritev seje, pozdrav in potrditev sklepčnosti
2. Obravnava in potrditev zapisnika prve redne seje
3. Potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta
4. Seznanitev z izjavo ţupana o poklicnem opravljanju funkcije ţupana
5. Obravnava in potrditev dnevnega reda
6. Imenovanje članov in predsednika Odbora za druţbene dejavnosti
7. Imenovanje članov in predsednika Odbora za gospodarstvo, varstvo in urejanje
prostora
8. Imenovanje članov in predsednika Statutarno pravne komisije
9. Imenovanje članov Nadzornega odbora
10. Pobude in vprašanja
Ţupan Igor Stropnik je na podlagi izida glasovanja (14 ZA, 0 PROTI od 14 prisotnih) ugotovil, DA
JE SKLEP SPREJET.
6. točka
Imenovanje članov in predsednika Odbora za druţbene dejavnosti
Ţupan je predal besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje
Edvardu Urbanclu;
Edvard Urbancl je povedal, da komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje predlaga
občinskemu svetu naslednjo listo kandidatov za člane Odbora za druţbene dejavnosti: Majdo
Trampuš, Alojza Partliča, Boštjana Remšaka, Igorja Ţista ter Zorana Kovačiča. Za predsednico pa
predlaga Majdo Trampuš.
Ţupan je odprl razpravo.
Petra Goloba je zanimalo, kateri svetnik je predlagal katerega člana?
Edvard Urbancl je pojasnil, da so bili podani naslednji predlogi:
Predlagatelj
Vinko Ul
Peter Golob
Edvard Urbancl
Predlogi za člane Odbora za druţbene dejavnosti
Igor Ţist
Peter Golob
Boštjan Remšak
3
Stran od 6
Občinski svet – 2. redna seja
Majda Trampuš
Alojz Partlič
Zoran Kovačič, Majda Trampuš
Alojz Partlič
Ker ni bilo več razprave, je ţupan predlagal
SKLEP št. 11:
Občinski svet občine Kungota v Odbor za druţbene dejavnosti za mandatno dobo štirih
let imenuje:
1. Majdo Trampuš-predsednica
2. Alojza Partliča
3. Boštjana Remšaka
4. Igorja Ţista
5. Zorana Kovačiča
Ţupan Igor Stropnik je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 2 PROTI od 14 prisotnih) ugotovil, DA
JE SKLEP SPREJET.
7. točka
Imenovanje članov in predsednika Odbora za gospodarstvo, varstvo in urejanje
prostora
Ţupan je predal besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje
Edvardu Urbanclu;
Edvard Urbancl je povedal, da komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje predlaga
občinskemu svetu naslednjo listo kandidatov za člane Odbora za gospodarstvo, varstvo in urejanje
prostora: Ivana Krena, Ksaverja Vračka, Ferdinanda Komauerja, Branislava Zadravca ter Veroniko
Brlič.
Ker ni bilo razprave, je ţupan predlagal
SKLEP št. 12:
Občinski svet občine Kungota v Odbor za gospodarstvo, varstvo in urejanje prostora za
mandatno dobo štirih let imenuje:
1. Ksaverja Vračka-predsednik
2. Ivana Krena
3. Ferdinanda Komauerja
4. Branislava Zadravca
5. Veroniko Brlič.
Ţupan Igor Stropnik je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI od 14 prisotnih) ugotovil, DA
JE SKLEP SPREJET.
8. točka
Imenovanje članov in predsednika Statutarno-pravno komisijo
Ţupan je predal besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje
Edvardu Urbanclu;
Edvard Urbancl je povedal, da komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje predlaga
občinskemu svetu naslednjo listo kandidatov za člane Statutarno pravne komisije: Tjašo Marko,
Vinka Ula ter Ivana Vastla.
Ker ni bilo razprave je ţupan predlagal
4
Stran od 6
Občinski svet – 2. redna seja
SKLEP št. 13:
Občinski svet občine Kungota v Statutarno-pravno komisijo za mandatno dobo štirih
let imenuje:
1. Vinka Ula-predsednik
2. Tjašo Marko
3. Ivana Vastla.
Ţupan Igor Stropnik je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI od 14 prisotnih) ugotovil, DA
JE SKLEP SPREJET.
9. točka
Imenovanje članov Nadzornega odbora
Ţupan je predal besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje
Edvardu Urbanclu;
Edvard Urbancl je povedal, da komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje predlaga
občinskemu svetu naslednjo listo kandidatov za člane Nadzornega odbora: Ivana Vračka, Danico
Vodenik, Mirana Šmajsa, Ivico Partlič ter Simona Böhma.
Ker ni bilo razprave je ţupan predlagal
SKLEP št. 14:
Občinski svet občine Kungota v Nadzorni odbor za mandatno dobo štirih let imenuje:
1. Ivana Vračka
2. Danico Vodenik
3. Mirana Šmajsa
4. Ivico Partlič
5. Simona Böhma.
Ţupan Igor Stropnik je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI od 14 prisotnih) ugotovil, DA
JE SKLEP SPREJET.
10. točka
Pobude in vprašanja
Vinko Ul se je zahvalil za opravljeno delo na pokopališču v Spodnji Kungoti. Apeliral pa na občinsko
upravo, da se zavzame za tlakovanje dostopa na pokopališče v Spodnji Kungoti. Opozoril je na
odlaganje smeti pri avtobusni postaji Urbaček ter predlagal da Občinska uprava pošlje poziv za
odstranitev le-teh.
Ţupan je povedal, da bo na vprašanja, ki bodo postavljena na samih sejah poskušal odgovoriti
takoj, v nasprotnih primerih pa bodo odgovori posredovani na naslednji seji.
Peter Golob je podal pobudo, da se naj zapisniki pišejo v krajši obliki. Svetnikom pa se naj
dostavijo DVD s posnetkom seje.
Domen Ledinek je predlagal, da bi naj občinska uprava novim svetnikom priskrbela podatke o
občini kot so; prebivalstvo, gospodarstvo ter infrastruktura v občini Kungota.
Ivana Krena je zanimalo, kako je s pripravo Proračuna za leto 2011, ali bodo lahko svetniki podali
kakšne pobude in predloge.
Ţupan je odgovoril, da se predlog proračuna pripravlja in bo na dnevnem redu ţe na naslednji seji,
po obravnavi na seji se da predlog proračuna za petnajst dni v javno razpravo. Med tem časom pa
bodo proračun obravnavali vsa delovna telesa Občinskega sveta, Sveti vaških skupnosti in
zainteresirana javnost.
5
Stran od 6
Občinski svet – 2. redna seja
Majda Trampuš je dejala, da so stranke v predvolilni kampanji obljubljale večjo vlogo Vaških
skupnosti. Predlagala je, da bi se lokacije sej Občinskega sveta spreminjale, in sicer da bi se vsakič
dogajale v drugi vaški skupnosti. Menila je, da bi tako bili svetniki bolj povezani z vaškimi
skupnostmi.
Ţupan je dejal, da so se pobude in predlogi članov Vaških skupnosti vedno upoštevale. Seje OS so
odprte oz. javne in so lahko prisotni vsi občani. Udeleţba članov na sejah Vaških skupnosti je bila v
prejšnjem mandatu nizka. V vsakem Svetu vaške skupnosti je sedaj član tudi svetnik, kar je
smatral kot prednost.
Ferdinand Komauer je bil mnenja, da so seje javne in je vsak občan dobrodošel, da se seje tudi
udeleţi.
Rudi Matjašič je povedal, če je bil interes Sveta vaške skupnosti Spodnja Kungota po prisotnosti
ţupana ali zaposlenih v občinski upravi, so se le-ti udeleţili seje.
Ivana Vastla je zanimalo, kako je naravnan proračun za leto 2011?
Ţupan je povedal, da je proračun investicijsko usmerjen, temelji na pridobivanju sredstev za
investicije in izgradnji vrtca Zg. Kungota ter primarnega vodovoda.
Domen Ledinek je dejal, da ţeli prisostvovati na sejah Sveta vaške skupnosti Svečina, zato bi prosil
za obvestila kdaj se le-te dogajajo.
Petra Goloba je zanimalo, ali se bo v tem mandatu delalo po Statutu občine Kungota in Poslovniku
Občinskega sveta občine Kungota? V prejšnjem mandatu je podal predlog za prečiščeno besedilo
Statuta občine Kungota. Opozoril je, da bi moral biti sklic prve seje dvajseti dan po volitvah ter da
se dnevni red ne spreminja oziroma razširja pred sprejetjem le-tega.
Diana Hausvirt Vešnar je povedala, da bosta prečiščeni besedili Statuta občine Kungota in
Poslovnika občine Kungota uvrščeni na eno izmed naslednjih sej. Po Poslovniku se sklic seje mora
opraviti v roku 20 dni, 7 dni pred sejo pa se mora svetnikom dostaviti gradivo, mandatna
vprašanja pa se vedno uvrstijo na dnevni red pred potrditvijo le-tega.
Domen Ledinek je še enkrat vprašal, kje lahko najde odgovor oz. kje piše, kako se izvoli Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Majda Trampuš je podala odgovor še na zgoraj postavljeno vprašanje, da seje Svetov vaških
skupnosti ne sklicuje ţupan razen prve seje, temveč predsednik Sveta vaške skupnosti. Predlagala
je tudi, da bi na seje Svetov vaških skupnosti povabili svetnike z tega območja.
Alojz Partlič je povedal, da so bili skoraj na vseh sejah Sveta vaške skupnosti Svečina sklepčni. Tisti
občani, ki govorijo kako bi se moralo delati ter dajati pobude in spremembe ţupanov, ne ţelijo
sodelovati v Svetu vaških skupnosti.
Ţupan je še pojasnil, da v občini vlada velika socialna stiska. Povedal je, da se na občini zbirajo
oblačila za socialno ogroţene občane ter pozval vse, ki bi imeli karkoli za oddat.
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.
Seja je zvočno snemana. Zvočni zapis je na voljo organom občine, predlagateljem gradiva in
zainteresirani javnosti in sicer v času uradnih ur v prostorih občinske uprave občine Kungota.
Zapisala:
Zvezdana Ferk
Ţupan občine Kungota
Igor Stropnik
6
Stran od 6