DRŽAVNE POMOČI PRI IZVAJANJU OBČINSKIH JAVNIH SLUŽB

Comments

Transcription

DRŽAVNE POMOČI PRI IZVAJANJU OBČINSKIH JAVNIH SLUŽB
INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE
Slovenska cesta 54, 1000 LJUBLJANA
Tel.: +386 41 374 358
E-pošta: [email protected]žbe.si
ORGANIZATOR:
INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE
VABIMO VAS NA SEMINAR
DRŽAVNE POMOČI
PRI IZVAJANJU OBČINSKIH JAVNIH SLUŽB
(Obveznosti občin glede priglasitev in poročanja o nadomestilih,
ki predstavljajo državno pomoč izvajalcem negospodarskih
in gospodarskih javnih služb)
V začetku leta 2012 so začela veljati prenovljena pravila EU o nadomestilu kot obliki državne pomoči za
storitve splošnega gospodarskega pomena (SSGP), sprejeta na podlagi člena 106(2) Pogodbe o delovanju
Evropske unije:
1.SKLEP Komisije z dne 20. 12. 2011 (UL L 7/3 z dne 11. 1. 2012),
2.UREDBA Komisije (EU) št. 260/2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (UL l 114/8 z dne
26. 4. 2012),
3.OKVIR Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve.
Pri opredelitvi, kaj je SSGP, imajo države članice precejšnjo diskrecijsko pravico. Na splošno se kot nadomestilo v obliki državne pomoči na lokalni ravni razumejo kakršne koli občinske subvencije, ki so izvajalcem
SSGP-ja izplačane v denarju iz občinskega proračuna ali so jim dodeljene v naravi (npr. s subvencionirano
ceno uporabe javne infrastrukture oziroma osnovnih sredstev v občinski lasti ali s subvencionirano oskrbo
z javnimi dobrinami in storitvami).
Ker se v zvezi s priglasitvijo shem in individualnih primerov nadomestila za izvajanje SSGP-ja še vedno zastavljajo nekatera vprašanja, vam bomo na seminarju pojasnili, kdaj je treba tovrstne pomoči priglasiti in o njih
poročati. Pregledali bomo dejavnosti, ki imajo na lokalni ravni naravo negospodarskih (šolstvo, zdravstvo,
varstvo starejših itd.) kot tudi gospodarskih javnih služb (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje voda,
ravnanje z odpadki), ter opredelili, kdaj nadomestila predstavljajo državne pomoči in kdaj ne ter kdaj jih priglašati na pristojne organe.
Na seminarju bomo lokalnim oblastem svetovali, kdaj naj se odločijo za priglasitev na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 260/2012 in kdaj bo treba priglasitev speljati na podlagi Sklepa Komisije z dne 20. 12. 2011 (UL L
7/3 z dne 11. 1. 2012). Predstavili bomo sistem priglašanja državnih pomoči v primeru, ko ima ena občina več
izvajalcev javnih služb, in v primeru, ko ima več občin enega izvajalca javne službe. Prav tako bomo predstavili
pravila ugotavljanja državnih pomoči v primeru, ko en izvajalec izvaja več javnih služb za eno ali več občin.
Glede na to, da iz Sklepa Komisije z dne 20. 12. 2011 in tudi Uredbe Komisije (EU) št. 260/2012 izhaja, da se
mora pravna podlaga sklicevati na te uredbe, bomo pripravili predlog, kako to formalno vključiti v ustrezne
pravne podlage.
Ker se bliža 30. junij 2014, do katerega moramo Evropski komisiji poročati o tem, koliko nadomestil je bilo v
Sloveniji dodeljenih po posameznih sektorjih v zadnjih 2 letih (2012 in 2013), bomo podrobneje predstavili
tudi sistem poročanja.
PREDAVATELJI
Mag. Boris Jagodič, Inštitut za javne službe
Bernarda Suša, podsekretarka, Sektor za spremljanje državnih pomoči, Ministrstvo za finance
Mag. Jana Rudolf Mesarič, podsekretarka, Sektor za spremljanje državnih pomoči, Ministrstvo za finance
Mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe
KOMU JE SEMINAR NAMENJEN
Seminar je namenjen predvsem predstavnikom občin. Namenjen je tudi predstavnikom drugih oseb javnega
prava, ki morajo občinam poročati o rezultatih javnih služb.
DATUM IN LOKACIJA
Ljubljana, 23. januarja 2014 ob 9.00,
GZS, Dimičeva 13, Ljubljana – dvorana C / I. nadstropje (brezplačno parkiranje v garažni hiši GZS)
PROGRAM
8.45 ̶ 9.00
Registracija udeležencev
9.00 ̶ 9.15 Pravila ločevanja tržnih dejavnosti in gospodarskih javnih služb kot osnova
za pravilno upoštevanje določb o državnih pomočeh
Mag. Boris Jagodič, Inštitut za javne službe
9.15-11.15
Pravila za ugotavljanje, priglašanje in poročanje o občinskih sredstvih, dodeljenih izvajalcem gospodarskih in negospodarskih javnih služb
Bernarda Suša, podsekretarka v Sektorju za spremljanje državnih pomoči, Ministrstvo za finance
Mag. Jana Rudolf Mesarič, podsekretarka v Sektorju za spremljanje državnih pomoči, Ministrstvo za finance
• opredelitev javne službe v skladu s pravom EU
• razlike med gospodarskimi in negospodarskimi javnimi službami
• kdaj nadomestilo za izvajanje javne službe predstavlja državno pomoč
• akt o pooblastitvi
• vpliv izbire izvajalca javne službe na državne pomoči
• kumulacija pomoči (kdaj se pomoči med seboj lahko seštevajo in kdaj ne)
• višina nadomestila za opravljanje javne službe (opredelitev stroškov)
• posledice nepriglašene državne pomoči
• uporaba pravil na praktičnih primerih za občinske javne službe
• uskladitev občinskih pravnih podlag s pravili EU – Uredbo oz. Sklepom
11.15 ̶ 12.15 Operativno izpolnjevanje obrazcev za priglasitve in poročanje o dodeljenih državnih pomočeh izvajalcem občinskih javnih služb
Bernarda Suša, podsekretarka v Sektorju za spremljanje državnih pomoči, Ministrstvo za finance
• obveznosti občin glede priglasitve in poročanja o državnih pomočeh
(predstavitev, kakšno poročilo EK pričakuje od nas)
• izpolnjevanje obrazcev priglasitve (praktičen primer izpolnjenega obrazca s
priloženimi obveznimi pravnimi podlagami)
• sistem poročanja in izpolnjevanje obrazcev za poročanje
12.15 ̶ 12.45 12.45-13.00
10.30–10.50
Analiza stroškov izvajanja gospodarskih javnih služb (benchmarking) kot eden izmed kriterijev iz sodbe Altmark
mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe
Odprta razprava: udeleženci – predavatelji
Odmor
KOTIZACIJA IN PRIJAVA
Kotizacija za seminar znaša 150 EUR brez DDV-ja (183 EUR z DDV-jem). Popust v višini 10 % velja za prijave
do vključno 16. januarja 2014. Prosojnice prejmejo udeleženci en dan pred seminarjem v elektronski obliki na
naslov, ki ga sporočijo ob prijavi.
Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, seminarsko gradivo (prosojnice v elektronski obliki) in pogostitev
med odmorom.
Kotizacijo je treba poravnati na transakcijski račun št.: SI56 2900 0005 0747 638 z oznako – 00 01 2014 do 22.
januarja 2014 oziroma za proračunske uporabnike 30. dan po prejemu računa.
Pri odjavi po 17. januarju 2014 zaračunamo 30 % kotizacije za administrativne stroške. V primeru odjave po
21. januarju 2014 zaračunamo celotno kotizacijo.
Prijavite se lahko na spletni strani www.javne-sluzbe.si ali prijavnico pošljite:
• po e-pošti: [email protected],
• po pošti: INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE d. o. o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana.
DODATNE INFORMACIJE
INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE, Slovenska 54, Ljubljana
Spletna stran: www.javne-sluzbe.si
E-pošta: [email protected]
Programski vodja:
Mag. Boris Jagodič, direktor Inštituta za javne službe
00 386 41 374 358

Similar documents