PRIROČNIK RAVNANJA Z ODPADKI - Komunala Slovenj Gradec doo

Comments

Transcription

PRIROČNIK RAVNANJA Z ODPADKI - Komunala Slovenj Gradec doo
PRIROČNIK
ZA RAVNANJE
Z ODPADKI
Avgust, 2012
Ločeno zbiranje odpadkov v občinah
Slovenj Gradec in Mislinja
KAZALO
1.
LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV V OBČINAH SLOVENJ GRADEC IN MISLINJA ........ 1
2.
2.1
2.2
2.3
RAVNANJE Z ODPADKI V OBČINAH SLOVENJ GRADEC IN MISLINJA ........................ 2
Načini ločenega zbiranja odpadkov iz gospodinjstev ........................................................ 2
Odvoz odpadkov iz gospodinjstev ........................................................................................... 2
Kako si uredimo domači ekološki kotiček? ............................................................................. 5
3.
3.1
ZBIRNI CENTRI ZA ODPADKE................................................................................................. 6
Delovni čas zbirnih centrov ......................................................................................................... 6
4.
4.1
EKOLOŠKI OTOKI – ZBIRALNICE LOČENIH FRAKCIJ ......................................................... 7
Lokacije ekoloških otokov: ........................................................................................................... 7
5.
ZBIRANJE KOSOVNIH ODPADKOV– SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA.................. 8
6.
6.1
6.2
ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV ................................................. 9
Nevarne lastnosti snovi: ................................................................................................................ 9
Najpogosteje uporabljeni nevarni izdelki v gospodinjstvih ............................................ 10
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
RAVNANJE S POSEBNIMI VRSTAMI ODPADKOV ............................................................. 11
Biološko razgradljivi odpadki ..................................................................................................... 11
Odpadno jedilno olje .................................................................................................................. 13
Odpadna azbestna kritina.......................................................................................................... 14
Odpadna steklena embalaža .................................................................................................... 15
Zbiranje rabljenega gospodinjskega tekstila ....................................................................... 15
8.
KAJ STORITI…............................................................................................................................ 16
9.
ABECEDNIK ODPADKOV ....................................................................................................... 18
1.
LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV V
OBČINAH SLOVENJ GRADEC IN MISLINJA
V priročniku, ki smo ga pripravili so napotki za pravilno ločevanje odpadkov doma - vključno
z abecednikom odpadkov, lokacijami in letnimi akcijami zbiranja odpadkov.
Želimo, da vam bo priročnik v pomoč in da boste v njem našli odgovore na morebitna
vprašanja, ki se pojavljajo pri zbiranju odpadkov v vašem gospodinjstvu.
Le s prevrednotenjem našega pogleda na odpadke, okolje in naravo bomo omogočili
rodovom, ki prihajajo lepšo in bogatejšo prihodnost. Dovolj razlogov, da tudi sami, vsak po
svojih močeh, prispevamo k pravilnemu in gospodarnemu ravnanju z odpadki.
SKUPAJ VARUJEMO PLANET ZEMLJO – USTVARIMO MANJ ODPADKOV!
Zbiranje odpadkov, ne glede na vrsto odpadkov v skupni posodi in nato odlaganje le – teh na
odlagališčih, je šolski primer negospodarnega ravnanja z odpadki. Posledice takšnega
ravnanja poznamo vsi, kljub temu pa je danes ločevanje odpadkov na izvoru prej izjema kot
Gospodarno ravnanje z odpadki zajema:
 Preprečevanje nastajanja odpadkov – PAZIMO KAJ KUPUJEMO!
 Ponovna uporaba izdelkov – ČE JIH SAMI NE POTREBUJEMO VEČ, JIH
PRODAMO ALI PODARIMO!
 Predelava – SNOVNA IN ENERGETSKA IZRABA IN RECIKLIRANJE
LOČENO ZBRANIH ODPADKOV!
 Odlaganje – SAMO INERTNIH NENEVARNIH ODPADKOV, KI NIMAJO
UPORABNE VREDNOSTI!
DOBER NASVET: Kot posamezniki lahko k gospodarnemu ravnanju z odpadki
prispevamo s tem, da ustvarimo čim manj odpadkov, uporabne izdelke, ki jih sami ne
potrebujemo oddamo v centrih ponovne uporabe in ločeno zbiramo odpadke doma!
Ločeno zbiranje odpadkov v občinah slovenj gradec in mislinja
pravilo.
1
2.
RAVNANJE Z ODPADKI V OBČINAH
SLOVENJ GRADEC IN MISLINJA
Na območju občin Slovenj Gradec in Mislinja smo uvedli enoten sistem ločenega zbiranja
odpadkov iz gospodinjstev – ločevanje na "mokre", "suhe" in biološko razgradljive odpadke.
Sistem ločenega zbiranja odpadkov je prilagojen za nadaljnjo snovno in energetsko izrabo
odpadkov v okviru obratovanja Regijskega centra za ravnanje z odpadki Koroške (Kocerod-a),
ki je v aprilu 2012 pričel s poskusnim obratovanjem. Regijski center za ravnanje z odpadki
Koroške obsega regijsko sortirnico in kompostarno odpadkov v Mislinjski Dobravi ter regijsko
odlagališče Zmes na Prevaljah.
2.1 Načini ločenega zbiranja odpadkov iz gospodinjstev
 Sistem ločevanja na suhe, mokre in biološko razgradljive odpadke oziroma hišno
kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov za vsako gospodinjstvo posebej,
 zbirni centri za odpadke in
 ekološki otoki ali zbiralnice ločenih frakcij.
V mestu in gosteje poseljenih naseljih odpadke odvažamo v okviru rednega ločenega odvoza
odpadkov s smetarskim vozilom. Pred odvozom odpadkov je zabojnik z ustrezno vrsto
odpadkov (suhe, mokre ali biološko razgradljive) potrebno postaviti na odjemno mesto ob
transportni poti smetarskega vozila.
Ravnanje z odpadki v občinah slovenj gradec in mislinja
2.2 Odvoz odpadkov iz gospodinjstev
2
Na
območju redkejše poselitve smo prav tako uvedli redni odvoz odpadkov, pri čemer
občani odpadke odlagajo v primerne potiskane vrečke za odpadke, odvoz pa vršimo z
manjšim tovornim vozilom. V zvezi z ravnanjem z biološko razgradljivimi odpadki na
podeželju je omenjene odpadke priporočljivo kompostirati v hišnem kompostniku.
Ločeno zbiranje na "suhe", "mokre" in biološko razgradljive odpadke
Sistem ločevanja odpadkov na izvoru na "suhe", "mokre" in biološko razgradljive odpadke
zajema ločevanje odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih na:
 SUHE ODPADKE – očiščeni odpadki primerni za predelavo, razen stekla
 BIOLOŠKO RAZGRADLJIVE ODPADKE – odpadki primerni za kompostiranje
 MOKRE ODPADKE – ostanek komunalnih odpad
MED "SUHE" ODPADKE SPADAJO
 PAPIR (časopisi, revije, zvezki, knjige, prospekti, katalogi, karton, lepenka, ostala
papirna embalaža in tetrapak embalaža)
 PLASTIKA (čiste plastenke pijač in živil, čiste plastenke nenevarnih čistil in pralnih
sredstev, čiste plastične vrečke in folija, stiropor, drugi drobni odpadki iz plastike)
DOBER NASVET:
Preden odložimo odpadno embalažo, v zabojnik ali vrečko za "suhe"
odpadke, jo očistimo vseh vrst ostankov in speremo z vodo. Zaradi
lažjega prebiranja odpadkov v prebiralnici, odpadke primerne za
recikliranje ne odlagamo v zabojnik v zavezanih vrečkah, pač pa jih
stresimo iz vrečk. Stekla in steklene embalaže ne odlagamo v zabojnik za
suhe odpadke.
Ravnanje z odpadki v občinah slovenj gradec in mislinja
 KOVINE (pločevinke pijač, čiste konzerve, drugi drobni odpadki iz kovin)
3
MED BIOLOŠKO RAZGRADLJIVE ODPADKE SPADAJO
 OSTANKI HRANE (zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna
usedlina, pokvarjeni prehrambeni izdelki in ostali ostanki hrane)
 ZELENI VRTNI ODPAD (odpadno vejevje, trava, listje, stara zemlja lončnic, rože,
plevel, stelja malih rastlinojedih živali, lesni pepel)
MED MOKRE ODPADKE SPADAJO
 UMAZANA EMBALAŽA (umazane konzerve, ovojni papir od masla, tube z ostanki živil)
 HIGIENSKI PRIPOMOČKI (papirnate brisače in robčki, plenice za enkratno uporabo,
vatirane palčke itd.)
 DRUGI
NENEVARNI
GOSPODINJSKI
ODPADKI,
KI
NISO
PRIMERNI
ZA
KOMPOSTIRANJE IN RECIKLIRANJE
Med mokre odpadke spadajo tudi kosti, iztrebki malih živali, ostanki živil, ki so obdelana s
fitofarmacevtskimi sredstvi (olupki citrusov) itd.
Biološko razgradljive odpadke, kot so: veje dreves, živa meja, ostanki
poljščin, trava, ostanki rož, ostanki sadja in zelenjave, pokvarjeni mlečni
izdelki, jajčne lupine, drobni leseni ostanki, zemlja iz loncev za rože itd. je
priporočljivo kompostirati v domačem hišnem kompostniku. Zrel kompost
je primeren za uporabo za sajenje sobnih rastlin, za cvetlične gredice in
na vrtu, saj izboljšuje sestavo tal ter zmanjšuje potrebo po umetnih
gnojilih.
Ravnanje z odpadki v občinah slovenj gradec in mislinja
DOBER NASVET:
4
2.3 Kako si uredimo domači ekološki kotiček?
Če želimo pravilno ločevati odpadke, moramo začeti že v stanovanju. Kjer imamo na
razpolago dovolj prostora (npr. v kuhinji, na balkonu, v predsobi, v kleti) zbiramo vsako vrsto
odpadkov posebej (lahko v košu, škatli itd.)
NEPRAVILNO RAVNANJE
Z ODPADKI!
PRAVILNO LOČEVANJE
ODPADKOV!
SLIKA 2: PRIMER KOŠA ZA LOČENO ZBIRANJE "SUHIH", "MOKRIH" IN BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV
Ločeno zbrane odpadke odnesimo na najbližji ekološki otok - zbiralnico ločenih frakcij, zbirni
center za odpadke ali pa jih odložimo v primeren zabojnik pred hišo, glede na sistem ločevanja
odpadkov na "mokre", "suhe" in biološko razgradljive odpadke.
DOBER NASVET:
Le ločeno zbiranje odpadkov doma, omogoča najbolj učinkovito snovno in
energetsko izrabo odpadkov!
Ravnanje z odpadki v občinah slovenj gradec in mislinja
SLIKA 1: NAVADEN KOŠ ZA SMETI, KI NE OMOGOČA LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV.
5
3.
ZBIRNI CENTRI ZA ODPADKE
Zbirni center za odpadke je ustrezno urejen in opremljen prostor za ločeno zbiranje in
začasno hranjenje vseh vrst ločenih odpadkov iz gospodinjstev:
 PAPIR IN KARTON
 PLASTIKA
 STEKLO
 OBLAČILA IN TEKSTIL
 ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA
 KOSOVNI ODPADKI
 AVTOMOBILSKE GUME
 MANJŠE KOLIČINE GRADBENEGA ODPADA
 LES
 ODPADNA JEDILNA OLJA IN MASTI
 NEVARNI ODPADKI
SLIKA 3: ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE V
PAMEČAH.
3.1 Delovni čas zbirnih centrov
Ponedeljek: od 8.00 do 18.00 ure
Četrtek: od 8.00 do 15.00 ure
Torek: od 8.00 do 15.00 ure
Petek: od 8.00 do 15.00 ure
Sreda: od 8.00 do 18.00 ure
Sobota: od 8.00 do 13.00 ure
Ob nedeljah in praznikih – ZAPRTO!
ZBIRNI CENTRI ZA ODPADKE
ZC Pameče, ZC Dovže
6
DOBER NASVET: Prevzem odpadkov v zbirnih centrih je brezplačen!
4.
EKOLOŠKI OTOKI – ZBIRALNICE LOČENIH
FRAKCIJ
Ekološki otok predstavljajo štirje plastični ali
kovinski zabojniki, ki so namenjeni ločenemu
zbiranju odpadkov. Pokrovi zabojnikov so
različnih barv in ponazarjajo kakšne vrste
odpadkov zbiramo v določenem zabojniku.
 Rdeč pokrov – PAPIR IN KARTON
 Moder pokrov – PLASTIKA
 Bel pokrov – STEKLO
SLIKA 4: EKOLOŠKI OTOK ALI ZBIRALNICA
LOČENIH FRAKCIJ.
 Rjav pokrov – KOVINE
4.1 Lokacije ekoloških otokov:
SLOVENJ GRADEC – Celjska cesta 7
SLOVENJ GRADEC – Strnadova ulica
SLOVENJ GRADEC – Celjska cesta 34
SLOVENJ GRADEC – Podgorska cesta pri trgovini KZ
SLOVENJ GRADEC – Celjska cesta 40
SLOVENJ GRADEC – Tomšičeva ulica 13
SLOVENJ GRADEC – Celjska cesta 116
SLOVENJ GRADEC – Tomšičeva ulica 39
SLOVENJ GRADEC – Cankarjeva ul. 6A
SLOVENJ GRADEC – Tomšičeva ulica 51
SLOVENJ GRADEC – Cankarjeva ul. 14
LEGEN - vrtec
SLOVENJ GRADEC – pri Kulturnem domu
LEGEN – bivši Bellevue
SLOVENJ GRADEC – Avtobusna postaja
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU – trgovina
SLOVENJ GRADEC – Šercerjeva ulica pri Ekonomski šoli
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU – Osnovna šola
SLOVENJ GRADEC – pri Gimnaziji
PODGORJE – trgovina
SLOVENJ GRADEC – pri toplarni
STARI TRG – odcep igrišče
SLOVENJ GRADEC – parkirišče pri bivši Nami
SELE – šola
SLOVENJ GRADEC – Vrunčeva ulica 10
TOMAŠKA VAS – Spobjan
SLOVENJ GRADEC – pri Novi opremi
TURIŠKA VAS – trgovina
SLOVENJ GRADEC – Gubčeva ulica 7
VODRIŽ – Osnovna šola
SLOVENJ GRADEC – Kopališka ulica 34
Občina Mislinja
MISLINJA - Sejmišče
SREDNJI DOLIČ – pri avtobusni postaji
MISLINJA – Gozdarska cesta pri trgovini Anka
ŠENTILJ POD TURJAKOM – Kulturni dom
MISLINJA – Šentlenart, trgovina KZ
DOVŽE – Gasilski dom
EKOLOŠKI OTOKI – zbiralnice ločenih frakcij
Mestna občina Slovenj Gradec
MISLINJA – pri vrtcu
7
5.
ZBIRANJE KOSOVNIH ODPADKOV–
SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA
Kosovni odpadki so odpadki,
ki zaradi svoje oblike, velikosti
in teže niso primerni za
prepuščanje v zabojnikih ali
posodah za odpadke!
- odpadni gospodinjski aparati
- pohištvo
- kopalniška oprema
- talne obloge in preproge itd.
SLIKA 5: KOSOVNI ODPADKI
Kdaj?
Kje?
 5 m3 kontejnerji na terenu – lokacije kontejnerjev so za vsako leto objavljene na
spletni strani Komunale Slovenj Gradec in na telefonski številki (02) 88 120 20.
DOBER NASVET:
Kosovne odpadke lahko čez celo leto brezplačno oddamo v zbirnih centrih
za odpadke!
ZBIRANJE KOSOVNIH ODPADKOV– spomladanska čistilna akcija
 MAREC IN APRIL (vsako leto)
8
6.
ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV IZ
GOSPODINJSTEV
Nevarni odpadki so odpadki z eno ali več lastnosti, ki so zdravju in/ali okolju škodljive, zato je
potrebno z njimi ravnati pravilno in upoštevati vse posebne ukrepe zapisane na embalaži
izdelka. Nevarne snovi in njihovo embalažo prepoznamo po simbolih na oranžni podlagi, ki
označujejo njihove lastnosti.
6.1 Nevarne lastnosti snovi
Simbol
Opis
C
jedko
Snovi, ki v nekaj minutah razkrojijo kožo ali prizadeto mesto.
E
eksplozivno
Snovi, ki lahko eksplodirajo.
F
lahko vnetljivo
Snovi, ki se ob kratkotrajnem delovanju plamena vžgejo.
+
F
zelo lahko vnetljivo
Snovi, ki se ob zelo kratkotrajnem delovanju plamena vžgejo.
N
okolju nevarno
Snovi, ki so škodljive za okolje.
O
oksidativno
Snovi, ki lahko povzročijo vžig gorljivih snovi ali z njimi tvorijo
eksplozivne zmesi.
T
strupeno
Snovi, ki pri vdihovanju, zaužitju ali vstopu skozi kožo povzročijo
težke poškodbe ali celo smrt.
+
T
zelo strupeno
Snovi, ki pri vdihovanju, zaužitju ali vstopu skozi kožo povzročijo
težke poškodbe ali celo smrt.
Xi
dražilno
Snovi, ki pri večurnem delovanju na kožo izzovejo vidna vnetja.
Xn
zdravju škodljivo
Snovi, ki pri večurnem delovanju na kožo izzovejo vidna vnetja.
ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV
Oznaka
9
6.2 Najpogosteje uporabljeni nevarni izdelki v gospodinjstvih
 ČISTILA, KI VSEBUJEJO NEVARNE SNOVI
 BARVE IN LEPILA
 BATERIJE IN AKUMULATORJI
 SREDSTVA ZA ZATIRANJE RAZLIČNIH ŠKODLJIVCEV (pesticidi, insekticidi itd.)
 ZDRAVILA
 NEONSKE CEVI
 ŽIVOSREBRNI TERMOMETRI
 OLJA IN MASTI
 EMBALAŽA Z OSTANKI NEVARNIH SNOVI
Kam gredo nevarni odpadki?
Nevarne odpadke iz gospodinjstev začasno skladiščimo v zbirnem centru za odpadke. Nato
jih predamo specializirani organizaciji, ki je registrirana za zbiranje in odstranjevanje nevarnih
odpadkov. Nekatere odpadke predelajo v sekundarno gorivo za cementarne (olja in
razredčila), nekatere sežgejo (zdravila, sredstva za zaščito rastlin), kisline nevtralizirajo, baterije
pa predelajo.
Nevarne odpadke zbiramo ločeno od ostalih odpadkov v originalni embalaži. Vsako leto v
mesecu maju v podjetju organiziramo brezplačno akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz
gospodinjstev v premičnih zbiralnicah. V času akcije lahko nevarne odpadke oddate na
lokaciji vam najbližje premične zbiralnice. Nevarne odpadke lahko preko celega leta
brezplačno oddate v zbirnih centrih za odpadke.
ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV
Kako in kam oddati nevarne odpadke?
10
DOBER NASVET:
Količino nevarnih odpadkov lahko zmanjšamo že pri nakupu, saj lahko med
istovrstnimi izdelki damo prednost tistim, ki niso nevarni za okolje in/ali
zdravje ljudi. Za prepoznavanje nevarnih snovi v izdelkih je embalaža
izdelka označena s simboli za nevarne snovi. Stara zdravila lahko oddamo
v najbližji lekarni in zbirnem centru za odpadke. Zdravila oddamo brez
embalaže, samo v stični ovojnici, s tem želimo zmanjšati količino embalaže
med zdravili, saj je bilo ugotovljeno, da embalaže zavzema četrtino celotne
mase zbranih odpadnih zdravil.
7.
RAVNANJE S POSEBNIMI VRSTAMI
ODPADKOV
7.1 Biološko razgradljivi odpadki
Biološko razgradljivi odpadki imajo visok biološko
razgradljiv delež in so zato primerni za kompostiranje,
pri čemer dobimo kompost, ki ga lahko uporabimo za
bogatenje obdelovalne zemlje in podobno.
Kljub temu je najbolje, da poskrbimo, da kuhinjskih
živil dejansko uporabimo za prehrano. Kar ostane, naj
bo namenjeno hišnemu kompostiranju.
SLIKA 6: : LOČENO ZBIRANJE KUHINJSKIH
ODPADKOV
S hišnim kompostiranjem lahko dosežemo znatno
zmanjšanje količin biološko razgradljivih odpadkov, ki
bi sicer postali del komunalnih odpadkov. Uredba o
ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki in zelenim
vrtnim odpadom (Ur. l. RS, št. 39/2010) zavezuje
povzročitelje kuhinjskih odpadkov k odgovornemu
ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki.
gospodinjstva,
ki
imajo
možnost
Za vsa
hišnega
SLIKA 7: ZELENI VRTNI ODPAD
kompostiranja, je priporočljivo da biološko razgradljive odpadke tudi kompostirajo. Izjema so
RAVNANJE S POSEBNIMI VRSTAMI ODPADKOV
odpadkov nastane čim manj, kar pomeni, da čim več
11
gospodinjstva, ki nimajo možnosti kompostiranja odpadkov doma (ali tega ne želijo), v tem
primeru lahko kuhinjske odpadke odložijo v zabojnik za biološko razgradljive odpadke.
Zabojnik za biološke odpadke, prevoz in obdelava le – teh je strošek povzročitelja oziroma
imetnika kuhinjskih odpadkov.
Zeleni vrtni odpad lahko občani sami pripeljejo na odlagališče odpadkov v Mislinjsko
Dobravo ali na zbirne centre za odpadke. Storitev odvoza zelenega vrtnega odpada lahko
občani naročajo tudi na Komunali Slovenj Gradec, v tem primeru se storitev plača po
veljavnem ceniku.
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom določa tudi
minimalne zahteve za pravilno hišno kompostiranje:
1.
Odpadki primerni za kompostiranje
ZELENI VRTNI ODPAD - odpadno vejevje, trava, listje, stara zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo
sadje, stelja malih rastlinojedih živali, lesni pepel;
KUHINJSKI ODPADKI - zlasti zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna
usedlina, filter vrečke, pokvarjeni prehrambni izdelki, kuhani ostanki hrane, papirnati robčki,
brisače in papirnate vrečke.
2.
Odpadki neprimerni za kompostiranje
kakovost komposta in vsebujejo nevarne snovi.
3.
Postavitev hišnega kompostnika
Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu izberemo polsenčen ali senčen prostor, zavarovan
pred vetrom in lahko dostopen. Hišni kompostnik naj ima neposreden stik s tlemi in naj bo z
vseh strani primerno prezračen. Postavi se ga tako, da ne povzroča motenj (npr. smrad) na
sosednjih zemljiščih. Ta osnovna pravila so primerna za vse običajne sisteme, ne glede na to
ali so odprti iz lesa ali žičnati, ali pa plastični zaprti hišni kompostniki.
4.
Tehnika pravilnega hišnega kompostiranja
Hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi. Osnovna plast zdrobljenih vej poskrbi
za dobro zračenje od spodaj in preprečuje zastajanje vode. Za optimalen razkrojni proces je
RAVNANJE S POSEBNIMI VRSTAMI ODPADKOV
Odpadki neprimerni za kompostiranje so vsi odpadki, ki se v okolju ne razgradijo, poslabšajo
12
pomembna zadostna ponudba kisika, ki jo dosežemo tako, da se suhi strukturni material (veje
in zeleni odrez) in vlažni nestrukturni material (trava, kuhinjski odpadki) med seboj vedno
mešajo. Kuhinjske odpadke in ostanke hrane je potrebno takoj prekriti z listjem, zemljo, travo
ali rahlo zagrebsti, da preprečimo neprijetne vonjave in ne privabljamo nezaželenih gostov
kot so podgane ali muhe. V procesu razgradnje, ki poteka pri 50 °C - 60 °C, mikroorganizmi,
bakterije in glive proizvajajo humus in hranilne snovi, za kar potrebujejo določeno vlago. V
času daljše poletne suše je priporočljivo vlaženje kompostnega kupa. Ko je hišni kompostnik
poln oz. po približno pol leta, njegovo vsebino preložimo. S tem ga prezračimo in pospešimo
razkroj. Dozorel kompost presejemo s sitom z odprtinami 15 do 20 mm, preostanek
uporabimo za nadaljnji razkroj kot strukturni material.
DOBER NASVET:
Poskrbimo, da kuhinjskih odpadkov nastane čim manj, to pomeni, da čim
več živil dejansko uporabimo za prehrano.
7.2 Odpadno jedilno olje
Odpadno jedilno olje sodi med odpadke, s katerimi je potrebno ravnati pravilno in
razgradljive odpadke. Olje je prepovedano zlivati v odtoke, ker maši kanalizacijske cevi in
dodatno obremenjuje čistilno napravo. V takem primeru je olje potrebno odstraniti iz
odpadne vode pred biološkim čiščenjem na čistilni napravi, zaradi česar je obremenjevanje in
vzdrževanje čistilne naprave težje in z več obratovalnimi stroški, kot sicer.
Odpadno olje zbirajte v dovolj velikih plastenkah in ga brezplačno oddajte v času akcije
zbiranja nevarnih odpadkov v mesecu maju, ali čez celo leto v zbirnih centrih za odpadke.
DOBER NASVET:
Odpadno jedilno olje zbiramo v plastenkah in ga brezplačno oddamo v
zbirnih centrih za odpadke.
RAVNANJE S POSEBNIMI VRSTAMI ODPADKOV
odgovorno. Prepovedano ga je odlagati v zabojnike za "suhe", "mokre" ali biološko
13
7.3 Odpadna azbestna kritina
Azbest je skupno ime za vrsto naravnih
mineralnih vlaken. Odporen je na lužila,
kisline in visoko temperaturo. Zaradi
teh lastnosti so ga v preteklosti v veliki
meri
uporabljali
v
industriji
in
gradbeništvu. Znanih je okrog 3000
izdelkov,
ki
vsebujejo
azbest.
V
industriji so se uporabljali čisti azbest
ter materiali, v katerih je bil azbest
primešan
drugim
snovem,
ki
so
SLIKA 8: SALONITNA STREŠNA KRITINA
delovale kot vezivo za azbestna vlakna. Najpogosteje uporabljeni izdelki, ki vsebujejo azbest
so: azbestno cementni strešniki (salonitka), fasadne plošče ter talne obloge.
Azbestni cement je pred leti nadomestil lito železo predvsem zaradi nizke cene in majhne
težeter hitrega in zanesljivega spajanja in trdnosti.
Kako ravnamo s salonitko?
Salonitna strešna kritina ne spada med komunalne odpadke in je ni dovoljeno oddati v
Salonitka zaradi vsebnosti azbestnih vlaken, ki se pri drobljenju sproščajo v zrak in so zdravju
škodljiva, spada med nevarne odpadke, s katerimi je potrebno posebno pazljivo ravnanje. Pri
delu z materiali, ki vsebujejo azbest moramo obvezno nositi zaščitno obleko in imeti masko
na ustih, predhodno pa je potrebno salonitno kritino zmočiti in ravnati tako, da preprečimo
sproščanje azbestnih vlaken v zrak (to pomeni, lomljenje ali uporabe svedrov, žag in
podobno.) V primeru, da boste salonitno kritino odstranjevali, vam svetujemo, da se obrnete
na pooblaščene odstranjevalce kritine, ki imajo vso potrebno zaščitno opremo, posebne
vrečke za pravilno shranjevanje kritine in primerno tovorno vozilo za transport salonitke na
odlagališče. Salonitno kritino lahko na odlagališče pripeljete tudi sami, vendar mora biti
zaščitena s posebno folijo, naložena na palete in pripeljana s tovornim vozilom opremljenim
z dvigalom. Prevzem salonitke na odlagališču se zaračuna po veljavnem cenik.
RAVNANJE S POSEBNIMI VRSTAMI ODPADKOV
zbirnih centrih za odpadke ali v času akcije zbiranja kosovnih odpadkov.
14
DOBER NASVET:
Pri delu z materiali, ki vsebujejo azbest, moramo obvezno nositi zaščitno
obleko in imeti masko na ustih ter ravnati po posebnih navodilih.
7.4 Odpadna steklena embalaža
V času poskusnega obratovanja Koroškega
regijskega centra za ravnanje z odpadki, se je
izkazalo, da se steklo odloženo v zabojnik ali
vrečke za suhe odpadke, razbije in ker ostri
delci otežujejo proces prebiranja, vas prosimo,
da
kljub
vsem
dosedanjim
navodilom
v
prihodnje ne odlagate več v zabojnike ali
vrečke za suhe odpadke.
Steklo
in
stekleno
embalažo
po
novem
odlagajte v ustrezne zabojnike na ekoloških
otokih ali pa ga pripeljite v zbirna centra za
SLIKA 9: : ODPADNO STEKLO ODDAMO NA EKOLOŠKIH OTOKIH ALI
ZBIRNIH CENTRIH
7.5 Zbiranje rabljenega gospodinjskega tekstila
Oblačila, posteljnina, čevlji in drugi tekstilni izdelki, ki jih ne potrebujete več, lahko oddate v
zbirnih centrih za odpadke. Tako zbrano blago oddamo v obrat za sortiranje tekstila v
Dravograd, ki deluje v okviru Zadruge Dobrote in projekta Tovarna dela tekstil, podprtega s
strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Iz rabljenega tekstila naredijo razne
uporabne izdelke, industrijske krpe, izolacijo, del jih namenijo prodaji v trgovini socialnega
podjetništva v Ljubljani (Oblačilnica dela) in drugim po svetu, del pa jih donirajo pomoči
potrebnim.
RAVNANJE S POSEBNIMI VRSTAMI ODPADKOV
odpadke v Pamečah ali Dovžah.
15
Zbiramo naslednje vrste rabljenega tekstila:

oblačila vseh vrst

posteljnino

zavese

brisače

odeje

čevlje

torbice

plišaste igrače
DOBER NASVET: Odpadni tekstil oddamo čist in v zavezanih PVC vrečkah.
8.
KAJ STORITI….
Če želimo zamenjati velikost zabojnikov za odpadke?
V primeru, da vam velikost zabojnika ne ustreza, lahko zamenjavo zabojnika uredite na
Komunali Slovenj Gradec. Zabojnik lahko kupite ali najamete.
Če imamo občasno več odpadkov?
V primeru občasnega povečanja količin odpadkov lahko kupite
na zbirnih centrih za
odpadke v Pamečah ali v Dovžah ustrezne potiskane vrečke za suhe ali mokre odpadke. Na
dan odvoza vrečko odložite zraven zabojnika, drugače odloženih odpadkov Komunala
Slovenj Gradec ni dolžna odpeljati.
Kje kupimo vrečke za suhe ali mokre odpadke?
Dovžah.
Če želimo spremeniti podatke vezane na obračun komunalnih storitev?
V primeru sprememb podatkov, ki se nanašajo na obračun komunalnih storitev, kot so
sprememba bivališča, lastništva ali sprememba števila članov v gospodinjstvu, sporočite na
KAJ STORITI….
Vrečke za suhe ali mokre odpadke lahko kupite na zbirnih centrih za odpadke v Pamečah in
16
telefonsko številko (02) 88 120 38. Za spremembo števila članov v gospodinjstvu morate
predložiti ustrezen dokument.
Kam z odpadki, če prenavljamo stanovanje ali hišo?
Na Komunali Slovenj Gradec lahko na telefonski številki 02 88 120 20 naročate 5 m 3
kontejnerje za kosovne odpadke in manjše količine gradbenega odpada. Cena najema se
zaračuna po veljavnem ceniku.
Če opazimo divje odlagališče?
Če v naravi opazite divje odlagališče, lahko o tem obvestite Komunalo Slovenj Gradec ali
KAJ STORITI….
Medobčinski inšpektorat Koroške s sedežem v Dravogradu.
17
ABECEDNIK ODPADKOV
Vrsta
odpadka:
papir
plastika
steklo
Kratica:
Opis odpadka:
Mesto oddajanja:
PAP
papir, časopisi, revije, zvezki, knjige,
prospekti, katalogi, karton, lepenka, ostala
papirna embalaža ter tetrapak embalaža
Zbirni center za odpadke
Ekološki otok – zabojnik za papir
Zabojnik ali vrečka za "suhe"
odpadke
PL
čiste plastenke pijač in živil, čiste plastenke
nenevarnih čistil in pralnih sredstev, čisti
plastični kozarci, plastične vrečke, stiropor,
drugi drobni odpadki iz plastike
Zbirni center za odpadke
Ekološki otok – zabojnik za plastiko
Zabojnik ali vrečka za "suhe"
odpadke
ST
čiste steklenice, stekleni kozarci, kozarci za
vlaganje brez pokrovčkov
Ravno steklo pripeljite na zbirni center.
Zbirni center za odpadke
Ekološki otok – zabojnik za steklo
kovine
KOV
pločevinke pijač, čiste konzerve, drugi
drobni odpadki iz kovin
Zbirni center za odpadke
Ekološki otok – zabojnik za kovine
Zabojnik ali vrečka za "suhe"
odpadke
nevarni
odpadki
NEV
nevarni odpadki iz gospodinjstev
Zbirni center za odpadke
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov
odpadna
električna in
elektronska
oprema
OEEO
mali gospodinjski aparati, bela tehnika,
televizorji, računalniki, zabavna elektronika,
telefoni itd.
Zbirni center za odpadke
Akcija zbiranja kosovnih odpadkov
tekstil
TEKSTIL
oblačila, torbice, mehke tekstilne igrače,
brisače, posteljnina itd.
Zbirni center za odpadke
kosovni
odpadki
KOS
bela tehnika, pohištvo, posteljni vložki
Zbirni center za odpadke
Akcija zbiranja kosovnih odpadkov
gradbeni
material
GR
ostanki gradbenega materiala
Zbirni center za odpadke
Kuhinjski in
biorazgradlji
vi odpadki
BIO
ostanki hrane, olupki, pokvarjena živila,
razen odpadno jedilno olje
zeleni vrtni
odpad
ZELENI
ODPAD
veje dreves, žive meje, odpadlo listje,
ostanki poljščin, trava
Kompostiranje v hišnem
kompostniku
Zabojnik za biološko razgradljive
odpadke
Kompostiranje v hišnem
kompostniku
Zabojnik za biološko razgradljive
odpadke
Zbirni center za odpadke
mokri
odpadki
MOKRI
ODP
odpadki, ki jih ne moremo uvrstiti v
nobeno od omenjenih skupin
rezano cvetje, lončnice
Zabojnik ali vrečka za "mokre"
odpadke
ABECEDNIK ODPADKOV
9.
18
OZNAKA ODPADKA
A
NEV
KOV
MOKRI ODP
KOV
KOS
KOS
NEV
NEV
NEV
NEV
MOKRI ODP
PAP
MOKRI ODP
MOKRI ODP
MOKRI ODP
BIO
BIO
PAP
MOKRI ODP
NEV
NEV
PAP
MOKRI ODP
NEV
MOKRI ODP
MOKRI ODP
NEV
OEEO
MOKRI ODP
OEEO
PAP
MOKRI ODP
PL
MOKRI ODP
OEEO
MOKRI ODP
NEV
MOKRI ODP
PL
MOKRI ODP
NEV
NEV
OEEO
GR
MOKRI ODP
ZELENI ODREZ
KOS
OEEO
MOKRI ODP
B
C
Č
D
E
F
G
H
Akumulatorji
Aluminijasta folija - čista
Aluminijasta folija - umazana z živili
Aluminijasta posoda
Avtomobilske gume (izrabljene)
Avtomobilsko steklo
Barva (ostanki)
Baterije, baterijski vložki
Baze
Bencin
Britvica
Brošura
CD-ji
Celofan
Cigaretni ogorek
Cvetje (rezano, lončnice)
Čajni filter
Časopis
Čevlji
Čistilo
Črnilo in kartuše
Darilna vrečka (papirnata)
Darilna vrečka (plastificirana, povoščena)
Detergent (z vsebnostjo nevarnih snovi)
Dežnik
Disketa
Doze pod pritiskom
DVD predvajalnik
Elastika
Električni in elektronski aparati
Embalaža (kartonska), čista
Embalaža (kartonska), umazana z živili
Embalaža (plastična), čista
Embalaža (plastična), umazana z živili
Faks
Filter (zračni)
Flomastri (z vsebnostjo topil)
Flomastri (brez vsebnosti topil)
Folija (plastična), čista
Folija (plastična), umazana z živili
Fotokemikalije
Gnojila
Gospodinjski aparati
Gradbeni material (ostanki)
Gramofonske plošče
Grmičevje (ostanek, odrez)
Guma
Hi – Fi naprave
Higienski vložki
ABECEDNIK ODPADKOV
ODPADEK
19
J
K
L
M
OEEO
BIO
PL
NEV
MOKRI ODP
BIO
OEEO
PAP
MOKRI ODP
MOKRI ODP
PAP
BIO
BIO
NEV
GR
MOKRI ODP
NEV
OEEO
PAP
KOS
KOV
MOKRI ODP
KOS
MOKRI ODP
KOV
ST
ST
MOKRI ODP
PL
MOKRI ODP
NEV
NEV
PAP
MOKRI ODP
BIO
KOS
MOKRI ODP
NEV
OEEO
ZELENI ODREZ
KOV
NEV
MOKRI ODP
PAP
PL
NEV
NEV
BIO
OEEO
OEEO
ABECEDNIK ODPADKOV
I
Hladilnik
Hrana (netekoči ostanki)
Igrače (plastične)
Insekticid
Iztrebki malih živali
Jajčne lupine
Kabel
Karton in kartonska embalaža, čista
Karton in kartonska embalaža, umazana z živili
Kasete (avdio, video)
Katalogi
Kavna gošča
Kavni filter
Kemikalije
Keramične ploščice
Keramika (posoda, okraski)
Kislina
Klimatske naprave
Knjiga
Kolo
Konzerve , čiste
Konzerve , umazane z živili
Kopalniška oprema
Kosti
Kovinski odpadki (manjši)
Kozarec (navadni stekleni)
Kozarec (stekleni za konzerviranje), čist
Kozarec (stekleni za konzerviranje), umazan z živili
Kozarec (plastičen), očiščen
Kozarec (plastičen), umazan z živili
Kozmetika - pršila
Lak
Lepenka in embalaža lepenke, čista
Lepenka in embalaža lepenke, umazana z živili
Les (ostanki, manjši lesni odpadki)
Les (večji kosi)
Lepilni trak
Lepilo
Likalnik
Listje
Lonec (pločevinasti)
Loščilo za avto (polirna krema)
Mačji pesek
Mapa (iz kartona)
Mapa (plastična)
Mast, maščoba
Mazivo
Meso in mesni izdelki
Mikrovalovna pečica
Mobilni telefon
20
P
R
S
Nafta
Obešalnik za obleke, plastičen
Oblačila
Ogledalo
Olje (kuhinjsko)
Olje (kurilno, druga olja)
Oljni filtri
Olupki (sadja, zelenjave)
Orodje (električno in elektronsko)
Orodje (vrtno)
Osvežilec zraka v dozi
Ovojni papir (neplastificiran)
Ovojni papir (plastificiran)
Papir in papirnata embalaža, čista
Papir in papirnata embalaža (uporabljena, umazana z živili)
Papir (povoščen, plastificiran)
Papir za peko
Papirnate brisače
Papirnati robčki
Pečica
Pepel, ohlajen
Pisemske ovojnice
Pesticidi
Plastenka (prazna in očiščena)
Plastenka, umazana z živili
Plastična embalaža (prazna in očiščena)
Plastična embalaža, umazana z živili
Plenice
Plevel
Pločevinka (prazna in očiščena)
Pločevinka, umazana z živili
Pločevinka (olja, lakov, ostankov barve, pod pritiskom)
Pluta
Pohištvo
Pomivalni stroj
Porcelan
Posoda (lončena)
Posoda (pločevinasta)
Pralni stroj
Prenosni CD predvajalnik
Preproga
Prospekti
Računalnik
Radiator
Radijski sprejemnik
Razkužilo, razredčilo
Reklamni letaki
Revija
Sadje (ostanki)
Sanitarni material in izdelki
NEV
PL
TEKSTIL
MOKRI ODP
NEV
NEV
NEV
BIO
OEEO
KOS
NEV
PAP
MOKRI ODP
PAP
MOKRI ODP
MOKRI ODP
MOKRI ODP
MOKRI ODP
MOKRI ODP
OEEO
BIO
PAP
NEV
PL
MOKRI ODP
PL
MOKRI ODP
MOKRI ODP
BIO
KOV
MOKRI ODP
NEV
GR
KOS
OEEO
MOKRI ODP
MOKRI ODP
KOV
OEEO
OEEO
KOS
PAP
OEEO
KOV
OEEO
NEV
PAP
PAP
BIO
MOKRI ODP
ABECEDNIK ODPADKOV
N
O
21
U
V
Z
KOS
OEEO
BIO
NEV
KOS
KOS
ST
ST
KOS
PL
NEV
OEEO
MOKRI ODP
KOS
MOKRI ODP
OEEO
GR
TEKSTIL
OEEO
OEEO
NEV
OEEO
PAP
MOKRI ODP
OEEO
NEV
NEV
OEEO
ZELENI ODREZ
MOKRI ODP
NEV
MOKRI ODP
TEKSTIL
ZELENI ODREZ
MOKRI ODP
OEEO
KOV
MOKRI ODP
PL
MOKRI ODP
MOKRI ODP
MOKRI ODP
PAP
MOKRI ODP
MOKRI ODP
KOS
KOS
OEEO
NEV
MOKRI ODP
ABECEDNIK ODPADKOV
Š
T
Senčilo
Sijalke
Sir
Smola
Smučarski čevlji
Smuči
Steklenička (od parfuma, kozmetike)
Steklo (navadno), steklenice
Steklo (okensko)
Stiropor
Strup
Sušilni stroj
Sveča
Svetilo (lestenci)
Svinčnik (kemični)
Štedilnik
Tapete
Tekstil
Telefon
Televizor
Termometer - živosrebrni
Termometer - elektronski
Tetrapak embalaža, čista
Tetrapak embalaža, umazana z živili
Tiskalnik
Toner
Topila (odstranjevalci madežev, lakov)
Toplotna črpalka
Trava
Tuba (kovinska) z ostanki živil
Tuba (od lepila)
Tuba (od zobne paste)
Usnje
Vejevje (obrezani deli žive meje in dreves)
Videokasete
Videorekorder
Vijaki (kovinski)
Vosek
Vreča (plastična)
Vreča (plastična), umazana
Vreča za cement
Vreča za krmila
Vrečka (papirnata)
Vrečka (papirnata), umazana z živili
Vrečke od sesalcev
Zaboj večji (leseni)
Zaboj večji (plastični)
Zamrzovalnik
Zdravilo
Zgoščenka
22
Ž
Zelenjava (ostanki)
Zvezek
Žarnica (varčna žarnica, fluorescentna žarnica)
Žarnica (halogenska)
Žebelj
Žica
Žvečilni gumi
BIO
PAP
OEEO
NEV
KOV
KOV
MOKRI ODP
23