STROKOVNI ŽIVLJENJEPIS

Comments

Transcription

STROKOVNI ŽIVLJENJEPIS
STROKOVNI ŽIVLJENJEPIS
OSEBNI PODATKI:
Ime in priimek: Lan Pečjak
Datum rojstva: 03.12.1974
Kraj rojstva: Ljubljana
Državljanstvo: slovensko
Narodnost: slovenska
Zakonski status: poročen
Naslov: Švabičeva 7, Ljubljana
Tel: 051 364 169
Spletna pošta: [email protected]com
IZOBRAŽEVANJE:
1981 – 1986 : obiskoval OŠ Vlado Miklavc v Ljubljani
1986 – 1989 : obiskoval OŠ Danile Kumar v Ljubljani
1989 – 1994 : obiskoval Srednjo naravoslovno šolo Šentvid (Gimnazijo Šentvid) v
Ljubljani in opravil zaključni izpit
1994 – 1999 : redni študij na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani
2000: diplomiral na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani
2003: opravil strokovni izpit iz Zakona o upravnem postopku
2004: opravil strokovni izpit na področju Socialnega varstva
2005 – 2006: diferencialni študij za pridobitev univerzitetne izobrazbe na Fakulteti za
socialno delo
2012: vpis v doktorski študij psihoterapije v okviru Univerze Sigmunda Freuda na
Dunaju
PSIHOTERAPEVTSKA IZOBRAZBA:
Psihoterapevt, učni terapevt, supervzor po globinskopsihološkem psihoterapevtskem
pristopu
- certifikat globinskopsihološkega psihoterapevta (2006)
- certifikat za psihoterapevta ECPP (European confederation for psychoanalytic
psychotherapies) (2009)
- ECP (European certificate for psychotherapy) – evropska diploma iz
psihoterapije, ki jo podeljuje EAP (European association for psychotherapy) –
evropsko združenje za psihoterapijo (2010)
- certifikat za učnega terapevta in supervizorja ECPP (European confederation
for psychoanalytic psychotherapies) (2011)
ZAPOSLITEV:
Imam 9 let delovne dobe iz naslova rednih zaposlitev in 4 leta dela preko pogodb oz.
avtorskih pogodb, vse na področju sociale in psihoterapije.
1996 – 2000: pogodbeno delo v Društvu Projekt Človek – visokopražni program za
psihosocialno urejanje odvisnih od drog;
1997 - 1998: pogodbeni izvajalec projekta terenskega dela v okviru društva Stigma;
2000 – 2003: redna zaposlitev na centru za socialno delo Ljubljana Moste Polje –
program Svetovalnica Fužine na področju preventivnega socialnega dela z mladimi v
dnevnem centru za otroke in mladostnike;
2003 – 2006: redna zaposlitev na centru za socialno delo Ljubljana Moste Polje na
področju izvajanja javnih pooblastil, zaščita družine; razveze, nasilje, stiki in
socialnovarstvenih storitev osebna pomoč in pomoč družini za dom;
2006 – 2007: direktor družbe Zora plus d.o.o. – podjetje za življenjsko asistenco,
socialni servis in pomoč na domu starejšim in invalidnim osebam
2007 - 2008– tajnik fakultetnega študija psihoterapije v okviru SFU in SKZP
2007 - 2008– predstojnik Nacionalnega inštituta za psihoterapijo v okviru Fakultete
za Uporabne Družbene Študije v Novi Gorici
2008 – 2012 direktor zavoda Slovenski inštitut za psihoterapijo
2012 – strokovni vodja in psihoterapevt v okviru zavoda Center za osebnostno rast
in psihoterapijo
DODATNA IZOBRAŽEVANJA:
1996 – 1998: na Fakulteti za socialno delo študijska smer Kibernetika psihosocialne
pomoči
1997: opravljeno osnovno izobraževanje prostovoljcev za delo z zasvojenimi in
njihovimi družinami v okviru Socialnega foruma za zasvojenosti in omame
1997: udeležba mednarodnega kongresa na temo terapevtski programi za odvisne
od drog
1998: opravljeno izobraževanje ''Socialne rehabilitacije in druge oblike dela z
zasvojenci in njihovimi družinami'', v okviru Društva Projekt Človek in Socialne
zbornice Slovenije
1999: udeležba na 1. slovenski konferenci o odvisnosti z mednarodno udeležbo
1997 - 2000: Usposabljanje iz globinsko psihološke psihoterapije, ki jo v Marezigah
pri Kopru organizira Slovensko društvo za globinskopsihološko psihoterapijo v
sodelovanju z nemškim društvom Gesellschaft für Tiefenpsychologische
Körpertherapie, mednarodno akademijo IAP, International Academy for Prevention
and Psychotherapy iz Nizozemske ter Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo
(SKZP). Leta 2000 sem zaključil osnovni triletni terapevtski proces – osebno izkušnjo
po metodi globinsko psihloške psihotrapije in telesno orientirane psihodinamske
psihoterapije.
2001 – 2004: usposabljanje in izobraževanje iz globinsko psihološke psihoterapije v
skupinskem procesu.
2001 – 2004: Asistentca v terapevtski skupini v okviru globinskopsihološkega
psihoterapevtskega pristopa.
septembra 2003, sem se udeležil izobraževalnega seminarja, ki ga je organiziral
Sindikat ZSVS
marca 2003, sem se udeležil dvodnevnega seminarja z naslovom Izvajanje storitve
pomoč družini za dom, ki sta ga organizirala SZS in skupnost CSD
v juliju 2003, sem se udeležil posveta delavcev na področju mladoletništva CSD-jev,
ki ga je organizirala FSD
2004-2006: Poleg rednega psihoterapevtskega dela s klienti po
globinskopsihološkem psihoterapevtskem pristopu bil vključen v skupinsko in
individualno supervizijo. V supervizijski proces sem še vedno vključen.
2005: Pridobil certifikat s katerim sem zaključil usposabljanje za psihoterapevta iz
globinsko psihološke in telesno orientirane psihodinamske psihoterapije.
2005 – 2006: diferencialni študij propedevtike v okviru Slvenske krovne zveze za
psihoterapijo
September 2005: Udeležba na 2. kongresu socialnega dela z mednarodno udeležbo
»Tradicije, prelomi, vizije« v Portorožu.
aprila 2005 sem se udeležil posveta na temo Upravna izvršba kot nova naloga CSDjev, ki ga je organizirala Skupnost CSD-jev
DODATNA IZOBRAŽEVANJA - tujina :
Junij 2000: Udeležba na kongresu Združenja za globinsko psihološko telesno
terapijo (Gesellschaft für Tiefenpsychologische Körpertherapie), ki je potekal v
Dresdnu, Nemčija. (1 teden)
Maj 2001: Udeležba na seminarju iz psihodinamske telesno orientirane psihoterapije
na Akademiji za telesno terapijo na Nizozemskem. (1 teden)
Maj 2002: Udeležba na mednarodnem kongresu na temo »Embriologija, Terapija in
Družba«, ki se je odvijal v Nijmegnu na Nizozemskem. (1 teden)
Maj 2002: 7 dnevni seminar iz globinsko psihološke psihoterapije na Akademiji za
psihoterapijo in preventivo na Nizozemskem. (1 teden)
Junij 2002: tritdensko usposabljanje na področju pomoči ljudem v duševni stiski v
organizaciji SOS v Seattlu (ZDA)
Avgust 2002: so-organizacija mednarodnega mladinskega tabora v Nemčiji v okviru
skupnostnih programov za mlade na CSD Ljubljana Moste Polje (14 dni)
April/Maj 2003: 10 dnevni seminar iz psihodinamske telesno orietirane psihoterapije
na Akademiji za psihoterapijo in preventivo na Nizozemskem.
Januar 2004: Usposabljanje na Akademiji za preventivo in psihoterapijo na
Nizozemskem na temo: »Prenatalne motnje in razvoj navezanosti«. (1 teden)
2003 – 2004: Za področje Slovenije sem so-koordiniral mednarodni primarno
preventini program preprečevanja nasilja preko organizacije Comitee for children
(ZDA) program »Second step«, Univerze v Heilderbergu (Nemčija) projekt
»Faustlos« (Brez pesti) in International Academy for Prevention and Psychotherapy iz
Nizozemske.
April 2004: 7 dnevni seminar iz globinskopsohološke psihoterapije na Akademiji za
psihoterapijo in preventivo na Nizozemskem na Nizozemskem.
Maj 2004: Usposabljanje na Akademiji za preventivo in psihoterapijo na
Nizozemskem na temo: »Prenatalne motnje in razvoj navezanosti«. (1 teden)
Avgust 2004: dvotedensko usposabljanje v Berlinu (Nemčija) v okviru usposabljanja
iz globinskopsihološke psihoterapije
2006 – 2007: usposabljanja za delo s sinergetskim navigatorjem pri raziskavah in
vodenju podatkov v psihoterapevtski praksi s pomočjo metode “real-time
monitoring“
AKTIVNA UDELEŽBA NA POSVETIH, KONGRESIH, KONFERENCAH:
September 1997: predstavitev izsledkov terenske raziskave med uživalci
prepovedanih drog na območju Ljubljane na mednarodnem kongresu (European
conference on outreach and open community aproach)
2004 – 2005: sem sodeloval v skupini strokovnih delavcev, predstavnikov CSD-jev
Ljubljanske regije, ki je delovala na področju uskladitve in vzpostavitve dogovorov o
medsebojnem povezovanju med sodišči in CSD-ji ob spremembi ZZZDR, znotraj tega
sem vodil manjšo skupino, ki je pripravljala predloge za učinkovitejše delovanje in
povezovanje sodišč in CSD-jev na področju zaščite otrokovih pravic in koristi v
postopkih razveze staršev
Maj 2004: vodenje delavnice o medsebojnem sodelovanju CSD-jev in sodišč na
dvodnevnem delovnem posvetu ob uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah
ZZZDR, ki ga je organiziralo Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve
2007: udeležba na PODIUM konfernci – predstavitev referata o inovacijah na
področju podjetništva – primer odnosa invetsitor - podjetnik
2007: udeležba s prispevkom na Simpoziju o gospodarskih in družbenih vplivih
zabaviščnega in igralniškega kompleksa – prevntiva, zdravljenje in zmanjševanje
škode zaradi odvisnosti od iger na srečo v okviru dejavnosti Nacionalnega inštituta za
psihoterapijo
2008: udeležba s prispevkom v okviru družboslovnih večerov, ki jih organizira
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici na temo psihoterapija v okviru
preventive in zmanjševanja ter zdravljenja zaradi odvisnosti od iger na srečo
(Harrah’s po harrrah-su)
2008: udeležba na mednarodnih študijskih dnevih na Rogli v organizaciji SKZP,
samostojen prispevek
2008: udeležba na simpoziju: Psihoterapija v praksi, ki ga je organiziralo Slovensko
društvo za realitetno terapijo, samostojen prispevek
DELOVNE IZKUŠNJE IZ PSIHOTERAPEVTSKE IN PSIHOSOCIALNE
PRAKSE:
1997 – 2000: terapevtsko delo z posamezniki in skupinami, vključenimi v
psihosocialno rehabilitacijo zarad odvisnosti v programih društva Projekt Človek –
pripravljalni program, dnevni center, terapevtska skupnost
2000 – 2003: obravnava otrok in njihovih družin v okviru socialno-preventivnega
programa CSD Ljubljana Moste Polje – Svetovalnica Fužine
2003 – 2006: delo na področju socialnovarstvenih storitev osebna pomoč in pomoč
družini za dom, še posebej delo z družinami katerih člani oz. bližnji so zaključili oz.
so bili v procesu psihiatrične obravnave
2003 – 2006: izvajanje javnih pooblastil na področju urejanja stikov med starši in
otroci, razvezah in zaščiti otrok
2004 - : samostojno psihoterapvtsko delo s posamezniki in pari, po metodah
globinskopsihološkega psihoter. pristopa
2006 - 2009: vodenje 1. psihoterapevtske skupine, po metodah
globinskopsihološkega psihoter. Pristopa
od 2008: vodenje 2. psihoterapevtske skupine, po metodah globinskopsihološkega
psihoter. Pristopa
od 2009: vodenje 3. psihoterapevtske skupine, po metodah globinskopsihološkega
psihoter. Pristopa
od 2010: vodenje nadaljevalne skupine – Ausbildungsgruppe, po metodah
globinskopsihološkega psihoter. Pristopa
2005 - 2007: psihoterapija za posameznike, pare in skupine v okviru društva
Biosfera
2005 - 2008: izvedba izkustvenih delavnic in seminarjev iz področja skupinske
dinamike in ‘’teambuildinga’’ za podjetja in zaključene skupine v okviru društva
Biosfera
DELOVNE IZKUŠNJE IZ PEDAGOŠKE PRAKSE:
1997 – 2000: koordinacija, vodenje in izvedba predavanj za prostovoljce (študente
medicine, psihologije, socialnega dela, Fakultete za šport,…) v programih društva
Projekt človek za delo z odvisniki in njihovimi družinami
1998 – 2001: preventivna predavanja otrokom in učiteljem na temo odvisnosti na
srednjih in osnovnih šolah po vsej Sloveniji
2001 – 2002: osnovanje, koordiniranje ter izvedba enoletnega projekta
usposabljanja prostovoljcev, praktikantov, pripravnikov in drugih, za preventivno
psihosocialno delo z mladimi (program potrjen s strani Socialne zbornice Slovenije)
2001 – 2002: zunanji mentor pri realizaciji pedagoške prakse univerzitetnega
programa socialna pedagogika Pedagoške fakultete v Ljubljani
2003 – 2006: mentor na učni bazi študentom Fakultete za socialno delo in
pripravnikom diplomantom
2003 – 2004: opravljal naloge koordinatorja prostovoljnega dela in svetovalca
študentom Fakultete za socialno delo
2003: sodelovanje pri projektu Drugače o poklicih v okviru zavoda IZIDA;
predavanja in predstavitve poklicev iz področja psihosocialne pomoči
osnovnošolskim otrokom
2001 – 2004: Asistenca na terapevtskih skupinah in sodelovanje pri usposabljanju iz
globinsko psihološke psihoterapije na Društvu za globinsko psihološko psihoterapijo.
2006 – 2007: tutor za študente študija psihoterapije v okviru Univerze Sigmunda
Freuda iz Dunaja
od 2008: vodenje uvodnih vikend seminarjev za bodoče študente SFU
od 2009: izvedba prakse za študente 1. In 2. Letnika sfu
RAZISKOVALNO IN STROKOVNO DELO:
1996 – 2000: raziskava v okviru diplomske naloge z naslovom Usposabljanje
prostovoljcev za delo z odvisnimi in njihovimi družinami v društvu Projekt Človek
1997: terenska raziskava na temo zmanjševanja škode zaradi uživanja prepovedanih
drog v sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja RS in društvom Stigma
2002: organizacija predstavitvene trodnevne delavnice po metodah Globinsko
psihološke psihoterapije v Ljubljani.
2005: organizacija in vodenje enodnevne predstavitvene delavnice po metodah
Globinsko psihološke psihoterapije v Ljubljani.
2005: supervisor v društvu Hiša svetov; izvedba supervizijskih srečanj in delavnic
2005: pričel z ponudbo in izvajanjem psihoterapevtskih storitev posameznikom,
parom in skupinam po metodi globinskopsihološke psihoterapije
Maj 2006: organizacija in vodenje trodnevne predstavitvene delavnice po metodah
Globinsko psihološke psihoterapije v Ljubljani.
2006 - 2009: so-vodenje terapevtske skupine v okviru Slovenskega Društva za
Globinsko psihološko psihoterapijo. (še vedno poteka)
2008: organizacija predstavitvene trodnevne delavnice po metodah Globinsko
psihološke psihoterapije v Ljubljani.
2008 - 2009: so-vodenje terapevtske skupine v okviru Slovenskega Društva za
Globinsko psihološko psihoterapijo. (še vedno poteka)
PROSTOVOLJNO DELO V STROKOVNIH NEVLADNIH IN DRUGIH
ORGANIZACIJAH:
1994 – 1995; prostovoljec v društvu Altra – odbor za novosti v dušvnem zdravju
1995 – 1996: prostovoljec v društvu PISC: pomoč otrokom in mladostnikom
1996 - 1997: prostovoljno delo v društvu Projekt Človek
ČLANSTVO V ORGANIH, ODBORIH, KOMISIJAH IN ZDRUŽENJH:
-
predsednik Slovenskega društva za globinskopsihološko psihoterapijo; 2007 2009
Član strokovnega sveta Slovenske Krovne Zveze za Psihoterapijo; 2007 2009
član športno – raziskovalnega društva Biosfera; 2006 - 2008
član Socialne zbornice Slovenije; 2004
2003 – 2006: predsednik Sindikata zdravstva in socialnega varstva RS – CSD
Ljubljana Moste Polje
2007: podpredsednik EPU – zveze evropskih univerz za psihoterapijo
od 2009: član strokovnega sveta Slovenskega društva za globinsko psihološko
psihoterapijo
od 2008: član strokovnega sveta SIP
OSTALA ZNANJA IN SPOSOBNOSTI:
Znanje tujih jezikov: angleščina - odlično, hrvaščina - odlično, nemščina – osnovno
sporazumevanje; osnove italjanščine
Računalniška znanja: odlično poznavanje delovnega okolja MS Windows, MS Office,
OsX, delo s tabelami in drugimi programi
Dobro poznavanje računalniških omrežij, delo s spletom
Vozniško dovoljenje B kat.
IZVEDENA DELA – DOGODKI:
Radijski ali TV dogodek
-
sodelovanje v celonočni kontaktni oddaji na temo terapija in odvisnosti na
RTV SLO, VAL 202
Pripsevek na lokalni TV, Cerknica v zvezi z taborom terapevtske skupnosti
društva Projekt Človek v Babnem Polju.
Prispevek v oddaji Modro na TVS – psihosocialna pomoč mladostnikom
Prispevek za Radio Študent
Igranje različnih vlog v radijskih igrah za otroke, v kulturnoumetniškem
programu Radia Slovenije – mladinski program
BIBLIOGRAFIJA:
znanstveno raziskovalna dejavnost
monografija
PEČJAK, Lan, Evalvacija usposabljanja prostovoljcev za delo
z zasvojenimi v društvu Projekt Človek : diplomska naloga visokošolskega programa
Ljubljana, FSD, 2000, COBISS.SI-ID: 346469
samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji:
PEČJAK, Lan, prostovoljno delo v ''Projektu Človek'', str.: 179 – 188, Martelanc,
Tomo; Samec, Tatjana,Prostovoljno delo včeraj, danes in jutri,Ljubljana, Slovenska
filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, 2000, COBISS.SI-ID:110211584
PEČJAK, Lan, Psihodinamska psihoterapija / Lan Pečjak. - Bibliografija: str. 250-252
V: Psihoterapija / uredili Maša Žvelc, Miran Možina, Janko Bohak. - Ljubljana : IPSA, 2011. (Zbirka Psihoterapevtske študije). - ISBN 978-961-92206-1-0. - Str. [227]-252.615.851, CC-APA:
3310, COBISS.SI-ID 254782208

Similar documents