LETNO POROČILO 2012

Comments

Transcription

LETNO POROČILO 2012
LETNO POROČILO
2012
POSLOVNO POROČILO PRIPRAVILA: Maja Kunaver
RAČUNOVODSKO POROČILO PRIPRAVILA: Apolonija Mihelač Bajraktarević
Ljubljana, februar 2013
VSEBINA
1. POSLOVNO POROČILO - SPLOŠNI DEL
1.1. Poročilo ravnatelja
1.2. Poročila Sveta zavoda
1.3. Osebna izkaznica in kratka predstavitev zavoda
1.4. Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb
1.5. Glavni podatki o poslovanju
1.6. Vizija
1.7. Poslanstvo
2. POSLOVNO POROČILO - POSEBNI DEL
2.1.
Opisno poročilo o izvedbi programov, dejavnosti, projektov
2.2.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih v letu 2011
2.2.1.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda
2.2.2.
Dolgoročni cilji zavoda, kot izhajajo iz večletnega razvoja dela in razvoja oz.
področnih strategij ter nacionalnih programov
2.2.3.
Letni cilji uporabnika zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta ali v letnem
programu dela
2.2.4.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in
opisne kazalce pri posameznih dejavnostih
2.2.5.
Nastanek nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
2.2.6.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz
poročila preteklih let
2.2.7.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene
standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo, ter ukrepi za
izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja
2.2.8.
Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
2.2.9.
Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj
2.2.10.
Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja,
regionalni razvoj ipd. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in
investicijskih vlaganj
2.2.11.
Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj
3. RAČUNOVODSKO POROČILO
4. ZAKLJUČEK
-1-
1. POSLOVNO POROČILO – SPLOŠNI DEL
1.1.
Poročilo ravnatelja
Pozorni smo na to, da se vsak otrok v našem vrtcu počuti sprejetega in spoštovanega.
Zavedamo se, da je pomembno skrbno načrtovati, izvajati in spremljati dejavnosti, ki
podpirajo otrokovo samostojnost, samo aktivnost in ustvarjalnost na vseh področjih
delovanja.
Naloge vrtca so zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj in učenje predšolskih otrok,
spremljanje njihovega napredka, spoštovanje njihovih potreb in idej pri skupnem načrtovanju,
ki jih uresničuje s polno mero odgovornosti.
Pozorni smo na otrokova močna področja in področja rasti, zavedamo se pomena umetnosti
doživljanja in ustvarjanja za otrokov razvoj in učenje. S tem namenom nadaljujemo z
razvijanjem novih pedagoških pristopov za delo s predšolskimi otroki.
Za pridobivanje in razvoj profesionalnih kompetenc zaposlenih, omogočamo strokovni razvoj
preko vključevanja v nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, z načrtnim spremljanjem
novosti na področju predšolske pedagogike in ustvarjanjem situacij za lastno izobraževanje.
Spodbujamo uvajanje in preizkušanje na novo pridobljenih znanj znotraj vrtčevske prakse ter
hkrati prenos pridobljenega znanja v vzgojno izobraževalno prakso. Poudarek je namenjen
tudi timskemu načrtovanju.
Kvaliteto dela dvigujemo z lastno analizo in reflektiranjem.
Za finančna sredstva, namenjena poslovanju vrtca, pripravimo načrt za racionalno
koriščenje. Za vsa večja investicijsko vzdrževalna dela sklepamo pogodbe za sofinanciranje
z ustanoviteljem. Glede na to, da še vedno poteka postopek denacionalizacije za objekt
Puharjeva, vseh načrtovanih, želenih in prepotrebnih vlaganj nismo mogli realizirati.
V času poletnih počitnic so se izvajala nujna vzdrževalna in obnovitvena dela v vseh treh
enotah.
Pomembna nam je odprta komunikacija na vseh ravneh.
1.2.
Poročilo Sveta zavoda
Svet zavoda se je v letu 2012 na svojih sejah sestal 3-krat realiziranih je bilo tudi pet
korespondenčnih sej. Vsebine srečanj so bile naslednje:
- Obravnava letnega poročila o delu vrtca za šol. leto 2011/12;
- Načrt dela vrtca za šolsko leto 2012/2013 in sprejetje predlaganega dodatnega
programa;
- Obravnava letnega poslovnega poročila za leto 2011;
- Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice v letu 2011;
- Imenovanje kandidata za ravnatelja Vrtca dr. France Prešeren;
- Zbrana sredstva v skladu in namenska poraba;
- Razpis volitev za člane Sveta zavoda za novo mandatno obdobje 2012-2016;
- Pravilnik o varnosti otrok;
- Poročilo po opravljeni anketi za starše o ustreznosti poslovnega časa in mnenje
kvalitete dela zaposlenih, analiza anketnega vprašalnika;
- Obravnava ustnega ugovora in dveh pritožb na sklepe Komisije za sprejem otrok v
vrtec glede nesprejetja otrok v vrtec. 2 pritožbi staršev na sklep Komisije za
sprejem otrok v vrtec glede nesprejetja otrok v vrtec. Pritožbe se niso nanašale
na postopek dela komisije za sprejem temveč na kriterije Odloka. Po pregledu
pritožb oz. ugovorov staršev nesprejetih otrok, se je svet v enem primeru odločil, da
ugovor pozitivno reši;
- Zbrana sredstva v Skladu vrtca in namenska poraba;
-2-
1.3.
Izobraževanje zaposlenih;
Adaptacije v enotah v času poletnih počitnic in organizacija poletnega dela;
Popravek finančnega načrta.
Osebna izkaznica in kratka predstavitev zavoda
Vrtec dr. France Prešeren, Erjavčeva cesta 29, Ljubljana
Matična številka: 1942913
Davčna številka: 80998232
Številka proračunskega uporabnika: 70661
Številka enotnega zakladniškega računa pri UJP: 01261-6000000573
Telefonska številka: 01/24-12-620
Faks: 01/24-12-630
Elektronski naslov: [email protected]
Vrtec dr. France Prešeren je javni vzgojno-izobraževalni zavod za izvajanje predšolske
vzgoje, v katerem izvajamo celodnevni program. Starši preko anketnih vprašalnikov niso
izkazali potrebe po uvedbi dodatnih oblik programa.
Ustanovljen je bil z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec dr.
France Prešeren. Odlok je sprejela Mestna občina 19. februarja 2004. V sodni register je
vpisan 1. junija 2004. S tem datumom je začel delovati kot samostojni zavod, sicer pa se
predšolska vzgoja v objektih vrtca izvaja že več kot 65 let.
Vzgojno izobraževalno delo Vrtca dr. France Prešeren opravljamo na štirih lokacijah v treh
enotah :
1. Enota Vrtača na Erjavčeva cesti 29, Ljubljana z novim oddelkom na O.Š. Prežihov
Voranc, na Štefanovi ulici 4, Ljubljana
2. Enota Prešernova na Prešernovi cesti 29, Ljubljana
3. Enota Puharjeva na Puharjevi ulici 4, Ljubljana
4. Enota Vrtača na Erjavčevi cesti 29, Ljubljana, kjer je tudi uprava vrtca.
1.4.
Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb
Organi vrtca so: Svet zavoda; strokovni organi (vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi) ter Svet
staršev.
Odgovorne osebe vrtca: ravnateljica, računovodkinja, predsednica Sveta zavoda, člani Sveta
zavoda.
Svet zavoda do izteka mandata sestavljajo:
• trije predstavniki ustanovitelja,
• pet predstavnikov delavcev vrtca
• trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja je imenoval Mestni svet Mestne občine Ljubljana, predstavnike
staršev so izvolili delegati staršev na Svetu staršev, predstavnike delavcev pa delavci na
neposrednih in tajnih volitvah.
Ravnateljica vrtca, Maja Kunaver, soglasno ponovno izbrana in imenovana 01.05.2012, za
mandatno obdobje 5 let, je skladno z drugim odstavkom 264. člena ZUJF sklenila s Svetom
zavoda Dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja do izteka mandata.
Pomočnica ravnateljice, Marija Burnik opravlja 3,5 urno obveznost dela pomočnice ravnatelja
po odobreni sistemizaciji in 4,5 urno obveznost dela v oddelkih. V času odsotnosti
ravnateljice opravlja s pisnim pooblastilom druge naloge oz. naloge, ki so opisane v aktu o
ustanovitvi.
Strokovni organ vrtca – zbor strokovnih delavcev
-3-
Realizirali smo osem srečanj na zboru strokovnih delavcev
Termin
Vsebina
1.
Zbor strokovnih delavcev
Poletno delo, vodenje dokumentacije
Avgust 2011
Oblikovanje oddelkov v novem obdobju
Letna poročila dela v oddelkih
Letni delovni načrti
Vodenje evidence prisotnosti na delovnem
mestu strokovnih delavcev
Delna zbora
Dokumentacije v novem šolskem letu
September 2011
Dodatne in obogatitvene dejavnosti
priprava primerov dobre prakse za izvedbo
Prednostne naloge vrtca Letni delavni načrt
vrtca in letno poročilo
Dogovor
o
oblikovanju
pravil
vrtca
spremljanju opravljenega dela
Dogovor o izvedbi nastopov za pripravo na
strokovni nastop
Možnosti izobraževanja strokovnih delavcev
Delo aktivov
Aktualne zadeve
Delna zbora
Oktober 2011
Delna zbora
December 2011
Delna zbora
Januar 2012
Delna zbora
Maj 2012
Zbor strokovnih delavcev
Marec 2012
Letno poročilo vrtca
Letni delovni načrt vrtca
Načrt in predlogi izobraževanja
Inventura
Priprava načrta za prikaze dobre prakse
Informacija o stanju opravljenih ur
Obveznosti pravočasne oddaje bolniških
potrdil
Organizacija in izvedba Letnih razgovorov
Aktualne zadeve
Načrtovanje in izvedba roditeljskih sestankov
Planiranje letnih dopustov
Obvestila staršem
Poročilo Zlatega sončka
Navodila za pripravo Letnega poročila
Analiza anketnega vprašalnika za starše
Aktualne zadeve
Poslovno in finančno poročilo vrtca
Polletno poročilo strokovnih aktivov
Poročilo aktivov pomočnic
Poročilo vodje ZHR
Spremljanje izvedbe načrtovanih projektov in
izobraževanja- pedagoginja
Anketni vprašalnik
Aktualne zadeve
-4-
Zbor strokovnih delavcev
Junij 2012
Smernice za pripravo letnega načrta
Organizacija letnih dopustov in dela v
poletnih mesecih
Poročilo vodij aktivov
Analiza izvedbe dodatni in obogatitvenih
programov
Pregled oblik sodelovanja s starši –
delavnice
Adaptacije v enotah
Organizacija dela v času poletnih počitnic
Vzgojiteljskih zborov so se udeleževali vsi strokovni delavci vrtca. Glede na predvidene
vsebine, sta s strokovnimi prispevki sodelovali tudi svetovalna delavka vrtca in vodja ZHR.
Delni zbori so bili namenjeni tako vzgojiteljicam kot pomočnicam/ku, izvedeni pa so bili po ali
pred poslovnim časom vrtca.
Strokovni delavci - vzgojiteljice se združujejo
- v hišne aktive po enotah,
- po izkazanih skupnih interesih, ne glede na enoto in starost otrok (projekti,
obogatitvene dejavnosti, delavnice…)
- in v starostne aktive.
Srečanja strokovnih delavcev so bila realizirana po opravljenih delovnih obveznostih v vrtcu.
Glede na vsebine srečanj, so se strokovnim delavkam na aktivu pridružili tudi ravnateljica,
pomočnica ravnateljice, pedagoginja in vodja ZHR.
Poleg aktualnih vsebin, posredovanja novosti po udeležbi na seminarjih in posvetih, so bile
delavcem predstavljene novosti na področju pedagogike (svetovalna delavka vrtca),
področju ZHR (vodja ZHR) in področju zakonodaje (ravnateljica). Srečanja strokovnih aktivov
so bila izkazana z zapisi srečanj in poročili aktivov.
Na starostnih aktivih so strokovni delavci pridobili teoretična izhodišča na naslednje teme:
Razvojni mejniki v starosti od 1-3 let, Komunikacija s starši in agresiven otrok, Otroci s
posebnimi potrebami, Trma, Razvoj gibanja predšolskega otroka, Sistemsko soočenje z
nasiljem v družini s predstavitvijo in delavnico.
Evalvacije in refleksije so bile del dnevnega načrtovanja, posameznih skupnih načrtovanih
dejavnosti (prireditve, praznovanja, ŽIV-ŽAV, Bazar, delavnice..), zaključenih projektov in
tem ter del spremljanja otrokovega razvoja.
Strokovni delavci-pomočnice vzgojiteljic se združujejo v aktivu pomočnic po enotah, kot tudi
na skupnih aktivih vseh treh enot. Vsebine srečanj v enotah so načrtovane specifično, glede
na potrebe in program enote, skupna srečanja vseh pomočnic pa so namenjena seznanitvi z
novostim tako na zakonodajnem področju, kot področju dela.
Po udeležbi na posvetih in izobraževanjih prenašajo strokovni delavci v svoje sredine nova
pridobljena znanja in vedenja. Na strokovnih aktivih pomočnik/ce so predstavili 3 primere
dobre prakse in evalvacijo svojega dela.
Pomočnik/ce vzgojiteljic so skupaj z vzgojiteljicami, starši in otroki sooblikovalke načrtovanih
dnevnih dejavnosti, projektov in obogatitvenih dejavnosti za otroke.
Pomočniku/cam so bile predstavljene novosti na področju pedagogike (svetovalna delavka
vrtca Katarina Veler Jekl), področju ZHR (vodja ZHR Nežka Poljanšek) in področju
zakonodaje (ravnateljica Maja Kunaver). Srečanja strokovnih aktivov so bila izkazana z
zapisi srečanj in poročil aktivov.
Delo obeh organov je bilo načrtovano v Letnem delovnem načrtu vrtca.
-5-
Svet staršev
Na prvih roditeljskih sestankih oddelkov v novem šolskem letu 2011/12, so starši imenovali
oz. potrdili predstavnika, ki predstavlja skupino 19. predstavnikov staršev v Svetu staršev
vrtca. Zaradi odhoda otrok v šolo, sta bila na prvem srečanju do izteka mandata imenovana
dva nova predstavnika v Svet zavoda, ga. Petra Guzelj Rozman in g. Jaka Klanjšček.
S predstavniki staršev skupin, smo se na Svetu staršev sestali na skupnih sejah 3 krat.
Predstavniki staršev so bili seznanjeni z:
• Analizami vprašalnikov
• Poročilom organizacije in dela v poletnih mesecih
• Predvidena adaptacija razdeljevalne kuhinje v enoti Prešernova in s tem zaprtje
imenovane enote
• Ureditev varnega vhoda in ograje v enotah Prešernova in Puharjeva, obnova fasade
na enoti Puharjeva
• Oblikovanjem oddelkov v novem šolskem letu
• Poročilom o delu vrtca v preteklem šolskem letu
• Sooblikovanje in potrditev vsebin dodatnih in obogatitvenih programov
• Letnim delovnim načrtom za novo šol leto
• Povabilo staršem k sodelovanju v izvedbenem programu
• Seznanitev z letnim – poslovno/računovodskim poročilom 2011
• Sodelovanjem pri oblikovanju ocene uspešnosti ravnatelja v preteklem šolskem letu
• Posredovanje predlogov za zbiranje in koriščenje sredstev Sklada vrtca.
• Mnenje o kandidatih za ravnatelja/co vrtca,
Kolegij
• Vodje aktivov enote vrtca in administrativno tehnični delavci, se mesečno ali glede na
aktualnost vsebine, sestajajo na kolegijih uprave Vrtca. Vsebine srečanj so izmenjave
informacij o delu v enotah, načrtovanje in izvedba projektov, obogatitvene dejavnosti,
kratkoročne in dolgoročne informacije in navodila, predlogi in pobude zaposlenih,
finančno poslovanje, novosti. Srečanja vodi ravnateljica vrtca, glede na aktualnost
teme se kolegijev udeležujejo ali vodje aktivov ali administrativno tehnični delavci.
1.5.
Glavni podatki o poslovanju
Pogoje za delo vrtca zagotavljajo sredstva ustanovitelja - Mestne občine Ljubljana in drugih
občin, kjer imajo starši naših otrok stalno bivališče, prispevki staršev, sredstva od prodaje
storitev in drugih virov.
Donatorska sredstva, pridobljena v Sklad vrtca, prispevajo starši, zaposleni in zunanji
izvajalci. Pravila delovanja Sklada so zapisana v sprejetih Pravilih Sklada, ki narekujejo
zbiranje in porabo zbranih sredstev.
1.6.
Vizija
»Svet bo lep, ko bomo sposobni plemenitega medsebojnega sožitja.
Mi delamo prve korake:
Spoštujem sebe in spoštujem tebe.
Rad imam sebe in rad imam tebe.
Jaz imam pravice in moje pravice ne kratijo pravic tebi.«
Otroci so bili vključeni v različne socialne interakcije z namenom oblikovanja spoštovanja do
sebe in drugih, sprejemanja skupnih pravil, sprejemanja in spoštovanja drugačnosti ter
vzpostavljanja sodelujočega odnosa. S tem smo otrokom omogočili oblikovanje pozitivne
samozavesti in samostojnosti.
-6-
1.7.
POSLANSTVO
Strokovno smo načrtovali in spremljali ter usmerjali otrokov razvoj z izbranimi dejavnostmi,
ob upoštevanju otrokovih individualnih sposobnosti ter okolja iz katerega izhaja. Uporabili
smo sredstva iz neposrednega okolja in dnevno nestrukturiran material. Poleg dejavnosti, ki
smo jih izvajali v igralnicah, smo izvajali dejavnosti tudi zunaj površine vrtca, v parku Tivoli,
kulturno umetniških ustanovah, Hiši eksperimentov.
Strokovni delavci se zavedamo velike odgovornosti, ki jo imamo kot zaposleni v vrtcu, da
zagotovimo varnost, dobro počutje, zdravje, razvoj in napredek naših otrok.
Vsak otrok v našem vrtcu se počuti sprejetega in spoštovanega.
Vsi vključeni v življenje in delo našega vrtca so deležni spoštljivega odnosa.
Zavzemamo se za vnašanje sodobnih pedagoških pristopov v vzgojno-izobraževalno delo,
ter odprto komunikacijo na vseh ravneh.
Skrbimo za strokovno rast in razvoj zaposlenih z udeležbo na strokovnih izpopolnjevanjih,
seminarjih, z načrtnim spremljanjem novosti na področju predšolske pedagogike in
ustvarjanjem situacij za lastno izobraževanje. V praksi smo preverjali nova teoretična
izhodišča s prenosom novosti v prakso in timskim načrtovanjem. Dvigovali smo kvaliteto
našega dela ob lastni analizi in reflektiranju.
Tudi v tem letu smo veliko pozornosti namenili dvigu kvalitete pri oblikah sodelovanja s
starši. Starše smo o delu v posamezni skupini obveščali z dnevnimi utrinki, z namenom
boljšega poznavanja vsebine našega dela in možnosti sodelovanja s skupino. Z različnimi
oblikami formalnih in neformalnih srečanj smo vspodbujali dobro medsebojno sodelovanje
ter tako razvijali medsebojno povezovanje in izboljšanje sodelovalno klimo.
2. POSLOVNO POROČILO – POSEBNI DEL
2.1. Opisno poročilo o izvedbi programov, dejavnosti, projektov
Zavedamo se pomembnosti prepoznavanja otrokovega močnega področja in področja rasti.
Otroke vodimo in jim pomagamo s skrbno načrtovanim delom in izrabo ponujenih situacij
tako na pobudo okolja, staršev, otrok in strokovnih delavcev. Ustvarjamo okolje, v katerem
spodbujamo samoiniciativnost, samostojnost, odgovornost kritično mišljenje in skupinsko
delo.
Naš moto je spoštovanje in ohranjanje ljudske dediščine, zato v vrtcu namenjamo veliko
pozornosti pogovoru o kulturni dediščini, obiskom razstav v galerijah in muzejih, sodelovanju
z zunanjimi strokovnimi sodelavci. K sodelovanju so vedno vabljeni tudi starši, bodisi kot
spremljevalci, svetovalci ali izvajalci dejavnosti. Odpiramo vrata ob organizaciji delavnic in
razstav v vrtcu, z vsebino ljudskih običajev in življenja nekdaj.
V vseh treh enotah vrtca dr. France Prešeren izvajamo celodnevni program za predšolske
otroke ob upoštevanju nacionalnega dokumenta Kurikuluma za vrtce.
Ob spremljanju vzgojnega dela v oddelku, smo bili pozorni na upoštevanje načel in
izvedbene vsebine kurikula, ob upoštevanju zastopanosti vseh vzgojnih področij dejavnosti,
metodologije konvergentne pedagogike ter načel omogočanja izbire in drugačnosti,
spoštovanje zasebnosti in intimnosti, aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti
verbalizacije in drugih načinov izražanja.
Pozornost smo namenili vlogi odraslega pri vzgojnem ravnanju z otroki, medsebojni
povezanosti vzgojnih področij, načrtovanju vzgojnih ciljev in vsebin dejavnosti, upoštevanju
pobud otrok, zapisovanju analize, evalvacije in refleksije načrtovanega dela, ter vključevanje
prioritetnih nalog vrtca v vzgojno izobraževalno delo
Otrokov razvoj spremljamo, načrtujemo ter usmerjamo ob upoštevanju individualnih
sposobnosti otrok ter okolja iz katerega otroci izhajajo.. Naše delo predstavimo kot primer
dobre prakse strokovnim sodelavcem, staršem in ob dnevih odprtih vrat, vsem obiskovalcem.
-7-
Poleg utečenih oblik sodelovanja, vabimo starše na srečanje pred in ob vstopu otroka v
vrtec. Strokovni delavci, v sodelovanju s svetovalno delavko, organiziramo okroglo mizo na
temo Uvajanje pred vstopom v vrtec. Starše vabimo k sodelovanju z udeležbo na
predavanjih Šole za starše, dnevih odprtih vrat in k udeležbi delavnic za starše.
Aktivno sodelujemo z izobraževalnimi ustanovami, osnovnimi šolami, srednjimi šolami,
fakultetami, ZRSŠ, zdravstvenim domom.
Uspešno sodelovanje poteka tudi s strokovnimi delavci Centra za duševno zdravje
ljubljanskih Zdravstvenih zavodov ter ljubljanskimi strokovnimi delavci CSD.
Ponosni smo tudi na konstruktivno sodelovanje z O.Š. Majde Vrhovnik in O.Š. Prežihov
Voranc, ki sta v neposredni bližini vrtca, v sklopu slednje pa imamo v prizidku tudi oddelek za
skupino otrok druge starostne skupine. Glede na to, da vrtec nima večnamenskega prostora,
nam ga za namene izobraževanja tudi prijazno odstopijo. Preko leta si izmenjujemo obiske
in udeležbo na prireditvah za otroke, kot tudi izmenjavo strokovnih informacij.
Vrtec posluje od ponedeljka do petka v 10 do 11 urnem poslovnem času, odvisno od potreb
staršev, ki jih izkažejo vsako leto v ta namen ponujeni anketi za starše. Urnik dela strokovnih
delavcev je načrtovan glede na prisotnost večjega števila otrok v skupini (preverjanje zapisov
dejanske prisotni in izkazane potrebe staršev).
Zaradi manjšega števila prisotnih otrok v jutranjem in pozno popoldanskem času in za
zagotavljanje sočasnosti dveh strokovnih delavcev, organiziramo jutranje dežurstvo v času
od 6.30 do 7.30 ure in v popoldanskem času od 16.45 do 17.00 ure. V tem času dnevno
beležimo prisotnost otrok in se tako z prilagajanjem urnika odzivamo na dejanske potrebe
staršev tudi med letom.
V oddelku pri osnovni šoli, smo glede na jutranjo prihod otrok po 7 uri, na pobudo staršev
skupine, po opravljeni anketi spremenili odprtje oddelka ob 7 uri. Starši lahko otroke
pripeljejo v jutranje dežurstvo v enota Prešernova, v kolikor bi imeli to potrebo. Predlagan
predlog staršev skupine, je potrdil in sprejel za šol. leto tudi Svet.
Po opravljenih anketah je bilo razvidno, da starši niso izrazili potreb po sobotnih dežurstvih
oz. podaljšanju poslovnega časa.
V okviru 9-urnega dnevnega programa, ki ga nudimo vsem v vrtec vključenim otrokom, so
kakovostno načrtovani in realizirani Letni načrti oddelkov. Strokovne delavke pri načrtovanju
upoštevajo starost in razvojne značilnosti otrok, potrebe in interese, pobude in participacijo
otrok in staršev ter temeljna izhodišča in prioritetne naloge vrtca, ki so v skladu s Kurikulom.
Načrti so predstavljeni staršem na prvih roditeljskih sestankih in ponujeni v branje preko
celega leta na vidnem delu pred igralnico.
Letni delovni načrt vrtca sprejme Svet vrtca v začetku šolskega leta za vsako šolsko obdobje
posebej Letni načrti oddelkov so sestavni del Letnega delovnega načrta vrtca, ki je osnova
za vzgojno-izobraževalno delo. Staršem je ponujen na vpogled preko celega leta na panoju
za obvestila v vseh enotah vrtca.
Obogatitveni in dodatni programi so načrtovani vzporedno z izvajanjem programa
Kurikuluma, predstavljeni in izbrani na Svetu staršev in potrjeni na Svetu zavoda.
Strokovni delavci izvajajo obogatitvene dejavnosti v dopoldanskem času in sicer: pevski
zborček, lutkovne predstave, pravljični dopoldnevi, glasbeni dopoldnevi, uro pravljic, program
Zlatega sončka (drsanje, izleti, kros, igre z žogo, kolesarjenje),ogledi in vodenje razstav. V
popoldanskem času organiziramo delavnice za starše in otroke s posebej izbranimi
vsebinami in materiali, neformalna srečanja (čajanke, ura pravljic, prikaz dejavnosti skupaj s
starši, orientacijski pohod).
V sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, so strokovni delavci dodatno obogatili izvedbeni
kurikul z naslednjimi vsebinami: Les, naše naravno bogastvo; Spoštujem sebe, spoštujem
tebe; Potujva in raziskujva skupaj; Evropska vas; Evritmija za otroke; Jezikovno bogatenje;
Urejena okolica vrtca.
-8-
Program
Zlati sonček
Enota
Starost
otrok
Število
vključeni
h
44
44
Rok
izvedb
e
vse leto
Org.
Izvajalec
Stroški
staršev
Agencija
za šport
Strokovne
delavke vrtca
/
44
maj,
junij
Agencija
za šport
Strokovne
delavke vrtca
/
oktober
januar,
februar,
marec
april
Agencija
za šport
Strokovne
/
delavke vrtca
in
koordinatorji
Agencija za /
šport
in
strokovni
delavci
vrtca
Spretnosti z Prešernov
žogo
a
Vrtača
Osnove
Prešernov
spretnosti
a
kolesarjenja
ali smučanje Vrtača
Prilagajanje
Prešernov
na led in a
osnove
drsanja
Vrtača
Spomladans Prešernov
ki
a
kros
Vrtača
5-6
3–6
231
Program
Oddelek
lokacija
Starost
otrok
Pevski
zborček
01 do 07
Prešernova
3-6
Število
vključe
-nih
Vsi
otroci
Ura pravljic
017 -021
Vrtača
2-6
Vsi
otroci
1-6
Vsi
4 krat v Strokovni
otroci s letu
delavci vrtca
starši
Delavnice s Vsi oddelki
starši
Prešernova
Puharjeva
vrtača
DEJAVNOST
5-6
44
5-6
44
44
Rok
izvedbe
Organizacija
in izvedba
Vse leto
Jana Klemen
Vesna Vidovič
Vse leto
Strokovni
delavci vrtca
Število
Starost
vključenih
otrok
Knjižna vzgoja;
Otroci pripovedujejo in predstavijo 253
slikanice, ki so jih prebrali s starši
(palček Bralček), oblikovanje
knjižnih kotičkov v oddelkih,
prinašanje in izposoja knjig v
knjižnici, prinašanje knjig od
doma, prebiranje poezije,
ustvarimo svojo knjigo,
sestavljanje zgodb iz slik, obisk
knjigarne, recital Lepa Vida ob
kulturnem prazniku
Lutkovne predstave:
Obiski lutkovnih predstav v
zunanjih institucijah in ogledi
predstav v vrtcu v izvedbi
zunanjih izvajalcev ali strok.
delavcev vrtca
2–6
Vsi otroci
od 2 - 6 z
zunanjimi
izvajalci
-9-
Agencija
za šport
Financiranje
Vrtec
Čas
Enota
vse leto
Vrtača,
Prešernova
vse leto
Financiranje
/
Puharjeva delovne
Vrtača
organizacije,
Prešernova donacije,
starši,
Sklad
Predstave
v
izvedbi
strok. 351 otrok
delavcev
Zunanji izvajalci:
Teater za vse, 4 predstave
309 otrok
Obisk Hiše eksperimentov v vrtcu 21 otrok
1-2
notranji
izvajalci
starši
Sklad
4-5
maj
Prešernova
Delavnice za otroke na temo 164 otrok
popotovanje po svetu »Z vlakom
pisanih barv potujemo v svet
ustvarjalnosti«
z
Zavodom
Enostavno Prijatelji
Predstavitev Francije v izvedbi 309 otrok
francoskih
študentk v tednu
otroka
3-6
vse leto
Vrtača
Sklad
Prešernova Mestna
občina
Ljubljana
2-6
oktober
Ogled razstav izdelkov otrok po 351 otrok
enotah
1-6
vse leto
Evritmijske
delavnice
v 78 otrok
sodelovanju s KUD Sredinagibanje in slikanje (umetniške
delavnice)
Delavnice Izrazimo se z glasbo in 150 otrok
gibom z operno pevko Tamaro
Kranjec Laganin
Predstavitev življenja Eskimov z 164 otrok
Andrejo Rustja
3-6
vse leto
Prešernova
,
Vrtača,
Puharjeva
Prešernova
Puharjeva
Vrtača
Prešernova
Vrtača
1-5
novemb Puharjeva
er
Vrtača
3-6
april,
maj
Delavnica Zakaj imamo v mestih 24 otrok
parke v sodelovanju s Hišo
arhitekture
Delavnica za otroke Popotovanje 93 otrok
po bogati Afriki v sodelovanju z
Zavodom Global
Predstava Rojstvo v izvedbi 96 otrok
Martine Štirn
5-6
maj
3-6
oktober
5-6
april
OŠ Prežihov Voranc in Majda 72 otrok
Vrhovnik- medsebojni obiski otrok
Obisk dentistke Ane- predavanje 224 otrok
o skrbi za zobe
Pohod ob žici
53 otrok
19,24
5-6
vse leto
3-6
vse leto
3-6
maj
Sklad
/
Mestna
občina
Ljubljana
Mestna
občina
Ljubljana
Prešernova Mestna
Vrtača
občina
Ljubljana
Vrtača
Mestna
občina
Ljubljana
Prešernova Mestna
Vrtača
občina
Ljubljana
Prešernova Mestna
Vrtača
občina
Ljubljana
Prešernova
Vrtača
Prešernova
Vrtača
Prešernova
Vrtača
Dodatne dejavnosti finančno bremenijo starše, zato se izvajajo v popoldanskem času;
Plesne urice Etnika in plesne urice Biba, angleške urice v izvedbi Linkot-a s katerim
sodelujemo že desetletje in lutkovni abonma Omenjene dejavnosti izvajajo zunanji sodelavci
po metodologiji konvergentne pedagogike, ki vključuje tako integracijo tujega jezika, ljudske
šege in običaje, gibalne delavnice, izvajalci so se skupaj z zaposlenimi udeležili
izobraževanja dela po metodologiji konvergentne pedagogike.
Zimovanje, letovanje, vrtec na vasi, vrtec na kmetiji, plezalni vrtec, predstavljajo več dnevno
bivanje otrok izven doma. Dejavnosti so bile predlagane in sprejete na Svetu staršev in
Svetu zavoda in se izvajajo ob prisotnosti in vodenju strokovnih delavcev vrtca, v
sodelovanju z organizatorjem MT Šport in Zavodom za počitniško letovanje otrok. Staršem je
omogočeno obročno plačevanje in koriščenje sredstev Sklada vrtca.
- 10 -
Plesno gibalne dejavnosti
Program Oddelek
Starost
lokacija
otrok
Ljudski
II. st. skupina
plesi in Prešernova
šege
Plesne
urice
Biba
3-6
I. in II. st. 2 - 3
skupina
3-6
Vrtača
Integracija angleškega jezika
Program Oddelek
Starost
lokacija
otrok
Ljudski
II. st. skupina
plesi in Prešernova
šege
Plesne
urice
Biba
3-6
I. in II. st. 2 - 3
skupina
3-6
Vrtača
Število
vključeni
h
26 otrok
13 otrok
63 otrok
Število
vključeni
h
26 otrok
13 otrok
63 otrok
Rok izvedbe
Org.
Izvaj.
Stroški
staršev
Oktober-Junij
Etnika
1 X tedensko
45minut
popoldan
Oktober- Junij1 Biba
x tedensko 1 uro
Mojca
Leban
Starši
Neva
Kralj
Biba,
Starši
Rok izvedbe
Izvaj.
Stroški
staršev
Mojca
Leban
Starši
Neva
Kralj
Biba,
Starši
Org.
Oktober-Junij
Etnika
1 X tedensko
45minut
popoldan
Oktober- Junij1 Biba
x tedensko 1 uro
Letovanje, zimovanje, vrtec na vasi, vrtec v planinah
Program
Oddelek
Starost Število
Rok
Organizator Izvajalec Stroški
lokacija
otrok
vključenih izvedbe
Prešernova 5 - 6
Jesenovanje
3dni
MT Šport
Strokovne Starši
Vrtača
Elerji
34 otrok
Oktober
delavke
vrtca
Zimovanje
O3, 06
5-6
37otrok
MT Šport
Strokovne Starši
Prešernova
5 dni
delavke
Weinebene
Marec
vrtca
5-6
020, Sove
Vrtača
Vrtec v
O20, 019
5-6
Vrtača
planinah
4-5
Vršič
Pomladovanje Prešernova 4 - 5
Golica
36 otrok
6 dni
Maj
MT Šprt
36 otrok
3 dni
Maj
MT Šport
Prešernova 5 - 6
36 otrok
3 dni
Maj
MT Šport
Prešernova 5 - 6
38 otrok
5 dni
Junij
309 otrok
Oktober
maj
Vrtec na
kmetiji
Pečovnik
Letovanje
Špadiči
Lutkovni
abonma
Vrtača
5-6
Prešernova 2 - 6
Puharjeva
Vrtača
Strokovne
delavke
vrtca
Strokovne
delavke
vrtca
Starši
Sklad
Strokovne
delavke
vrtca
ZLRO
Strokovne
Ljubljana
delavke
vrtca
Teater
za Teater za
vse
vse
4 predstave
Starši
Sklad
Starši
Sklad
Starši
Sklad
Starši
Izleti
Načrtovani so bili glede na vsebino načrtovane dejavnosti v oddelku. S pomočjo izvedbe leteh, smo dosegali zastavljene cilje vzgojnih področij.
- 11 -
Enota
PREŠERNOVA
Kraj
Starost
Dejavnost
Rožnik,
Drenikov vrh
3-6
o
o
o
o
o
Lj. Grad
VRTAČA
4-6
o
Orientacijski
5-6
pohod,
Mostec, Čez
sedem
mostičkov
Pohod ob žici 4 – 6
o
Nazarje
04-6
o
Kraj
Rožnik,
Drenikov vrh
Starost
3-6
Klobuk
4-6
Orientacijski
pohod,
Mostec
Trim steza
3-6
Skupni izlet s
starši na
Erjavčevo
kočo
4-6
4–6
o
o
Nabiranje
gozdih plodov
Hoja po gozdni
poti
Orientacija
Spremljanje
sprememb
v
naravi
Premagovanje
težav pri hoji
navkreber
Ogled
notranjosti
in
grajskega
dvorišča,
predstave,
navajanje
na
orientacijo
Trim steza
Vzdržljivost na
daljših
sprehodih
Čas izleta
jesen
junij
/
pomlad
/
pomlad
Udeležba
na maj
tradicionalnem
pohodu
Gozdna
učna junij
pot
Dejavnost
o Nabiranje
gozdih plodov
o Hoja po gozdni
poti
o Orientacija
o Spremljanje
sprememb
v
naravi
o Hoja po gozdu,
nabiranje
storžev
o Vzdržljivost na
daljših
sprehodih
o Hoja v hrib in
izvajanje vaj
o Hoja v hrib
o Opazovanje
okolice
Stroški
Čas izleta
jesen
junij
/
Mestna
občina
Ljubljana
Stroški
/
pomlad
/
maj
Mestna občina je otrokom v starosti 5-6 let namenila 75 EUR kot pomoč za udeležbo v
dodatnih programih. Starši v oddelkih omenjene starosti so sredstva namenili izvedbi uric v
angleškem jeziku, ki so se, zaradi finančne neobveznosti staršev, izvajale v dopoldanskem
času. Pri izvajanju dejavnosti v angleškem jeziku so bile prisotne strokovne delavke vrtca,
- 12 -
saj se je program tujega jezika navezoval na izvedbeno delo v oddelku po nacionalnem
programu. Načrtovanje vsebine je bilo timsko s strokovnimi delavci oddelka
Program izvajamo v 19 oddelkih za otroke od 1. do 6. leta starosti. V skladu z zakonodajo so
bili otroci prve starostne skupine od 1. do 3. leta razvrščeni v osmih oddelkih, otroci druge
starostne skupine od 3. do 6. leta pa v 11. oddelkih, od tega do poletja v enem heterogenem.
Zagotavljamo sočasnost v vseh oddelki vrtca.
Od januarja 2012 do avgusta 2012 je bila ob pomoči mobilne specialne pedagoginje
nudena dodatno pomoč enemu otrokom o priporočili Zdravstvenih domov. Glede na potrebe
otrok je pomoč ponujena tako pri načrtovanju in izvedbi dela v oddelku, kot individualni
obravnavi.
S starši se srečujemo na roditeljskih sestankih oddelkov:
- v začetku šolskega leta, kjer jih seznanimo z načrtovanim programom,
- med letom jih seznanjamo z izvedbo in napredkom, obravnavamo pa tudi vsebine, ki
jih predlagajo starši
- ob zaključku leta, ko so seznanjeni z evalvacijo izvedenega programa organizacije
dela v času poletnih počitnic in usmeritvami za novo šolsko leto.
Poleg tega pa je v oddelkih izvedenih več srečanj s starši, od organiziranih predstav, ki jih
izvajajo starši, do čajank, razstav, praznovanj, Bazarja…
V sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, Oddelkom za predšolsko vzgojo, Uradom za
preprečevanje zasvojenosti, so bila organizirana Srečanja za starše, »Šola za staršePogovori o razvoju in vzgoji otrok«
Strokovna srečanja za starše, ki jih sofinancira MOL, Urad za preprečevanje zasvojenosti,
predstavljajo kvalitetno dopolnitev oblikam sodelovanja, ki jih vrtec že sam organizira in tudi
izvaja (pogovorne urice s starši, igralne urice, delavnice za starše in otroke, roditeljski
sestanki, okrogle mize na določeno strokovno temo).
Srečanja so postala stalna oblika sodelovanja s starši in staršem omogočajo, da pod
strokovnim vodstvom spregovorijo o svojih izkušnjah in izpostavijo vprašanja in dileme, ki se
jim pojavljajo pri vzgoji otrok.
Tudi v tem šolskem letu smo v vrtcu organizirali štiri srečanja s starši. Tema letošnje šole za
starše je bila Pogovori o vzgoji. Srečanja sta vodili Eva Hrovat Kuhar in Nataša Rijavec
Klobučar.
V letu 2012 smo izvajali sledeče raziskovalne in inovacijske projekte:
Zap.
št.
Naziv projekta
Tip projekta
Trajanje
projekta
Sodelujoči
1.
INTERKULTURNOST
V VRTCU
2011-2012
Tatjana Mrzlikar
Nataša Škof
Maja Podbevšek
Nuša Žagar
Urša Novak
Vesna Vidovič
Andreja Žnidar
Tjaša Šestan
2.
ZA LEPŠO
LJUBLJANO –
UREJENA OKOLICA
VRTCA
2011-2012
Vsi zaposleni
3.
EVROPSKA VAS
Projekt vrtca v
sodelovanju z
zunanjimi sodelavci
(Unicef, Zavod
Global, Zavod
Enostavno prijatelji)
in MOL
(Obogatitvene
dejavnosti)
Projekt vrtca v
sodelovanju z MOL
(Obogatitvene
dejavnosti)
Projekt vrtca v
sodelovanju s
slovenskimi šolami
2011-2012
Urška Novak
Vesna Vidovič
Andreja Žnidar
- 13 -
4.
TURIZEM IN
VRTEC
5.
ZDRAVJE V VRTCU
6.
EVRITMIJA V
VRTCU
7.
MREŽA
MENTORSKIH
VRTCEV: Razvijanje
kompetentnega
pristopa na področju
dejavnosti narava.
in vrtci pod
vodstvom Šole za
ravnatelje.
Koordinatorica za
Slovenijo je
Evropska hiša
Maribor, za
ljubljansko regijo OŠ
Bežigrad. Projekt
smo izvajali v
sodelovanju z MOL
(Obogatitvene
dejavnosti)
Vseslovensko
gibanje Turizem in
vrtec Turistične
zveze Slovenije v
sodelovanju s
Skupnostjo vrtcev
Slovenije na temo Z
igro do prvih
turističnih korakov.
Projekt smo izvajali v
sodelovanju z MOL
(Obogatitvene
dejavnosti)
Projekt izvajan v
sodelovanju z
Zavodom za
zdravstveno varstvo
Ljubljana
Projekt izvajan v
sodelovanju s KUD
Sredina in MOL
(Obogatitvene
dejavnosti)
ZRSŠ
Nuška Kukovica
2011-2012
Andreja Žnidar
Vesna Vidovič
2011-2012
Zaposleni v Enoti
Prešernova in
Enoti Puharjeva
2011-2012
Nuša Žagar
Martina Svetlin
Urška Novak
Vesna Kučan
Maja Podbevšek
Mojca Mikuž
Nataša Škof
Vlasta Šušteršič
Tjaša Šestan
Urška Novak
Petja Koren
Helena Doles
Klemen Jurjec
Petra Pondrk
Anita Žalig
Jana Klemen
Anita Grubar
Ana Lipičnik
Martina Svetlin
Nika Učakar
Tjaša Močan
Melita Korošec
Vesna Kovšček
2011-2012
- 14 -
Vrtec je registriran tudi za dejavnost menz, prirejanje razstav, sejmov, kongresov, izdajanje
knjig, pripravo in dostavo hrane, dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Sredstva v Sklad vrtca zbiramo preko prostovoljnih denarnih sredstev staršev, delovnih
organizacij, zunanjih strokovnih delavcev in zaposlenih in s prodajo izdelkov na novoletnem
Bazarju in pomladanskem ŽIV-ŽAV-u. Sredstva koristimo po Pravilih Sklada.
2.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih v letu 2011
Razvojnim ciljem in delovnemu načrtu vrtca z vsemi prilogami sledimo preko celega leta z
načrtom strokovnega izobraževanja in usposabljanja, nakupom osnovnih sredstev in
drobnega inventarja, programom aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, načrti
oddelkov, načrti s področja prehrane, načrti vzdrževalnih del. Upoštevamo Zakon o javnih
naročilih in tako ob izbiri najugodnejših ponudnikov za dobavo blaga in storitev, prispevamo
k racionalizaciji porabe sredstev.
Uspešno izvedeni načrtovani programi in projekti;
Naziv projekta: INTERKULTURNOST V VRTCU
Tip projekta: Projekt vrtca v sodelovanju z različnimi zunanjimi sodelavci (Unicef, Zavod
Enostavno prijatelji, Zavod Global) in MO Ljubljana v okviru obogatitvenih dejavnosti
(Spoštujem sebe, spoštujem tebe. Potujva in raziskujva skupaj.).
S projektom smo želeli predšolske otroke na ustrezen način spodbuditi k občutljivosti za
etično dimenzijo različnosti, prebuditi spoštovanje do drugačnosti, jih učiti izražanja svojih
potreb in problemov.
Načrtovali in izvedli smo dejavnosti preko katerih smo otrokom omogočili izkušnje in
spoznanja o različnosti sveta (stvareh, ljudeh, kulturah) preko giba, plesa, glasbe,
besednega izražanja, risanja, slikanja in oblikovanja.
Otroci so razvijali zavedanje sebe in okolice, ozavestili svoj odnos do drugih otrok, razmišljali
o pojmu družina, raziskovali domači kraj, našo domovino in kulturno dediščino, evropske
kulture in kulture po svetu. Spodbujali smo sodelovanje med skupinami znotraj vrtca,
sodelovanje s starši, starimi starši, zunanjimi sodelavci in okoljem.
Naziv projekta: ZA LEPŠO LJUBLJANO – UREJENA OKOLICA VRTCA
Tip projekta: Projekt vrtca v sodelovanju z MO Ljubljana v okviru Obogatitvenih dejavnosti in
drugimi zunanjimi sodelavci (Ekoci).
K projektu smo pristopili z zavedanjem, da postaja sobivanje z naravo ter povezovanje z
različnimi posamezniki in zavodi, ki delujejo na področju varovanja okolja znotraj lokalne
skupnosti vse bolj pomembno poslanstvo našega vrtca. Snovanje projekta izvira tako iz
umetniških, urbanističnih kot ekoloških in permakulturističnih vzgibov.
V okviru projekta »Za lepšo Ljubljano« so vzgojiteljice z otroki uredile okolico posameznih
enot vrtca. Otroke so spodbudile k razmišljanju o urejanju in oblikovanju okolja ter skupaj z
otroki izdelale načrte izboljšav.
V letu medgeneracijske solidarnosti smo k sodelovanju povabili babice in dedke, ter z njihovo
pomočjo v spomladanskih mesecih očistili okolico posameznih enot. Povabili smo jih k
sodelovanju s prispevanjem semen avtohtonih slovenskih vrst in sort, ter izmenjavi njihovega
znanja z nami.
V okviru akcije Štafeta semen Oskrbimo.si smo poslali v shrambo avtohtono seme zelja
Emona, ki ga že trideset let ohranja ga. Ivanka Svetlin Ogledali smo si vrt, ki je nastal v
središču Ljubljane v okviru projekta Onkraj gradbišča. S svetlimi barvami smo prepleskali
zidove v Enotah Vrtača in Puharjeva, ki so jih vzgojiteljice in otroci poslikali z otroškimi
motivi. V začetku naslednjega šolskega leta načrtujemo izdelavo zeliščarske knjige, ureditev
gredice na Vrtači in postavitev hotela za žuželke.
Naziv projekta: EVROPSKA VAS
Tip projekta: Projekt v sodelovanju s slovenskimi šolami in vrtci vodi Šola za ravnatelje.
Koordinatorica za Slovenijo je Evropska hiša Maribor, za ljubljansko regijo OŠ Bežigrad.
Projekt smo izvajali v sodelovanju z MO Ljubljana v okviru Obogatitvenih dejavnosti.
- 15 -
Osnovna ideja projekta je bilo spoznavanje in sprejemanje evropske družbene in kulturno –
socialne stvarnosti ter hkrati zavedanje lastne kulturne identitete. Prednost smo dajali
umetnosti kot mediju, ki spodbuja doživetja, občutenja in krepi interese ter radovednost pri
otrocih.
Skozi ta projekt smo želeli vzpostaviti sodelovanje med posameznimi ljubljanskimi osnovnimi
šolami in našim vrtcem. Celoletno delo smo predstavili na prireditvi ob dnevu Evrope, kjer
smo sodelovali s stojnicama in nastopali na zaključni prireditvi. Otroci so skozi celotno šolsko
leto spoznavali Francijo in Madžarsko, njuno zgodovino, kulturo, navade, običaje,
etnografske posebnosti, glasbo, kulinariko, itn. Pri tem smo vzeli v obzir letošnjo evropsko
temo Leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti.
Naziv projekta: TURIZEM IN VRTEC
Izvajalec projekta: Vseslovensko gibanje Turizem in vrtec Turistične zveze Slovenije v
sodelovanju s Skupnostjo vrtcev Slovenije na temo Z igro do prvih turističnih korakov. Projekt
smo izvajali v sodelovanju z MO Ljubljana v okviru Obogatitvenih dejavnosti (Les naše
naravno bogastvo
Združeni narodi so leto 2011 razglasili za mednarodno leto gozdov, zato smo ga lansko leto
obeleževali na temo "Gozdovi za ljudi". Temo smo letos nadgradili s poudarkom na ekologiji
in naš projekt poimenovali LES, NAŠE NARAVNO BOGASTVO. Glavni namen načrtovanih
dejavnosti je bilo ozaveščanje in spoznavanje prednosti, ki jih ima les ne le kot energent,
ampak predvsem kot gradivo za objekte in izdelke.
V ta namen smo v sodelujočih oddelkih zapolnili kotičke z lesenimi didaktičnimi igračami, ki
jim življenje vdahnejo otroci in ne baterije. Enostavnost njihovega oblikovanja spodbuja in
osvobaja, ne omejuje otroškega dojemanja in domišljije. Otroci so preko dejavnosti, ki so jih
pripravile vzgojiteljice, les otipali, povohali, poslušali in preizkušali na različne načine. Preko
igre z lesom so otroke popeljale k razmišljanju o okoljskih razlogih za uporabo lesa. Na temo
lesa so pripravile vzgojiteljice ustvarjalno delavnico za starše in otroke v mesecu februarju.
Otroci, ki tudi sicer redno obiskujejo Tivoli, so se seznanili z naravnim spomenikom,
Jesenkovo gozdno potjo v Tivoliju. V mesecu maju smo v sodelovanju s Hišo arhitekture
izvedli delavnico z naslovom »Zakaj imamo v mestih parke« in z njo spodbudili otroke k
razmišljanju o pomenu zelenih površin v mestu, ter o pomenu varovanja narave in ljudi.
Aktivno smo sodelovali tudi na razstavi Čar lesa v Cankarjevem domu, kjer so si otroci
ogledali različne izdelke iz lesa in sodelovali na delavnici Hiša v mestu, hiša na podeželju.
Ob koncu šolskega leta so otroci obeh sodelujočih skupin obiskali Muzej Vrbovec – muzej
gozdarstva in lesarstva v Nazarjah, kjer so si ogledali stalno razstavo z naslovom Gozd in les
- zeleno bogastvo Slovenije ter se sprehodili po gozdni učni poti.
Naziv projekta: ZDRAVJE V VRTCU
Izvajalec projekta: Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana
Izvedba aktivnosti na temo zdravja preko celega šolskega leta, usposabljanje strokovnih
delavcev.
Sodelovanje v projektu je zahtevalo izvedbo aktivnosti za krepitev zdravja preko celega
šolskega leta, prikazovanje lutkovnega filma Ostal bom zdrav in Dobili bomo dojenčka ter
izvedbo aktivnosti na temo iz filma. Usposabljanj, ki jih organizira Zavod za zdravstveno
varstvo Ljubljana, sta se udeležili dve strokovni delavki in vodja prehrane ter zdravstveno
higienskega režima, ki so svoje znanje prenesle na ostale sodelujoč
Naziv projekta: EVRITMIJA V VRTCU
Izvajalec projekta: KUD Sredina v sodelovanju z MO Ljubljana (Obogatitvene dejavnosti)
Trajanje projekta: 2011-2012
Projekt Evritmija teče v vrtcu že drugo leto. V začetku letošnjega leta smo za skupino
strokovnih delavcev organizirali seminar Evritmijsko socialno-interakcijskih vaj, na katerem
so razvijali nove metode dialoga, kjer je bila pozornost usmerjena v osebnostni razvoj in
skupinsko delo vzgojiteljev. Glavni smoter seminarja je bil vzpostavitev dobre samopodobe
vzgojiteljev in njihovih medsebojnih odnosov, kar je izjemna priložnost in zgled za kvaliteten
razvoj osebnosti otrok. Sledile so delavnice za štiri skupine otrok, na katerih so preko
- 16 -
vodenega gibanja, sveta pravljic, pesmic in ugank, ter na koncu umetniške dejavnosti
(slikanje, čebelji vosek) plemenitili medsebojno kulturo odnosov znotraj posamezne skupine.
Naziv projekta: MREŽA MENTORSKIH VRTCEV
Mentorsko središče: Vrtec Ledina
Izvajalec projekta: ZRSŠ, multiplikatorji ZRSŠ
Tema v šolskem letu 2011/2012 je bila Razvijanje kompetence »učenje učenja« pri
naravoslovnih dejavnostih. V mentorskem središču je bilo v tem šolskem letu izvedeno eno
študijsko srečanje za strokovne delavce vrtca, drugo srečanje je potekalo preko
vzpostavljene spletne učilnice.
V okviru Šole za starše so bila organizirana štiri v srečanja v obliki delavnic na temo
BrainGym za starše, kjer so starši spregovorili o svojih dilemah, vprašanjih, ki se jim porajajo.
Na srečanjih smo starše vspodbujali k reflektiranju lastne vloge, izmenjavi izkušenj in mnenj.
Srečanja je izvedla zunanja sodelavka.
Izvedena je bila okrogla miza na temo Uvajanja, kjer je svetovalna delavka skupaj s
strokovnimi delavci vrtca spregovorila o otrokovem psihofizičnem razvoju in značilnostih ob
vstopu otroka v vrtec.
Za oblikovanje spoštovanja do sebe in drugih, sprejemanju skupnih pravil, sprejemanju
drugačnosti in vzpostavljanju sodelujočega odnosa, so otroci vključeni v različne socialne
interakcije, aktivno vlogo pri oblikovanju pravil, starši pa v izvedbo dnevnih dejavnosti in
življenje v vrtcu.
Poleg ustvarjanja ugodne klime za dobro počutje otrok, veliko pozornost namenjamo
različnim oblikam sodelovanja s starši. V tem letu smo večjo pozornost namenili analizi in
izboljšavi pogovornim minut s starši, ob pripravljenih smernicah. Njihovo uporabo in vpliv na
kvaliteto pogovornih minut smo preverili z redno letno anketo pri starših. Dobro sodelovanje s
starši vzpodbujamo z različnimi formalnimi in neformalnimi srečanji ter omogočamo
medsebojno povezovanje in izmenjavo informacij. Starši so naši redni spremljevalci ob
izvedbi izletov, prav tako so povabljeni k sodelovanju v izvedbenem programu.
Vrtec intenzivno sodeluje z institucijami, ki kadrovsko usposabljajo dijakinje in študente za
poklice v vzgoji in izobraževanju (Vzgojiteljska šola, Pedagoška fakulteta, Filozofska
fakulteta, vrtci, Izobraževalni center Cene Štupar). Omogočamo izvedbo obvezne prakse,
udeležbo pri izvedbi vzornih nastopov strokovnih delavcev in nastopov dijakov oz. študentov.
V sodelovanju z Zdravstvenim domom Ljubljana, skrbimo za preventivo zdravstvenega
stanja zob in možnostjo seznanitve dela zobozdravnika.
V Enoti Puharjeva, kjer so vključeni samo otroci prve starostne skupine, smo kot vzpodbudo
za obogatitev dela in programa, v izvedbeno dejavnost vključili tudi starše. Vsi oddelki enote
so sodelovali v projektu Knjiga in poezija v vrtcu, ki smo ga popestrili z obiski operne pevke
in lutkovnimi delavnicami. V okviru obogatitvenih dejavnosti, ki jih financira MOL, smo
namenili večjo pozornost Gibanju predšolskega otroka.
V Enotah Vrtača in Prešernova, kjer so vključeni tudi otroci druge starostne skupine, so
ogledi razstav in prireditev številčnejši. Prav tako tudi obiski zunanjih strokovnih delavcev v
povezavi z izvedbo projektov. Pri tem pa vključujemo tudi starše, na kar smo še posebej
ponosni. Najstarejše skupine so sodelovale v naslednjih obogatitvenih dejavnostih,
financiranih s strani MOL: Spoznajmo čebelo, Lutkovno pravljično doživetje in Knjiga in
poezija v vrtcu.
Vajo nenapovedane evakuacije smo izvedli v enoti Vrtača, poleg tega pa organizirali
strokovno izobraževanje na temo Varnost in evakuacija, ki jo je načrtovala in izvedla vodja
ZHR Nežka Poljanec za vse zaposlene v vrtcu. Pri realizaciji nenapovedane vaje evakuacije
- 17 -
so sodelovali, g. Brane Hočevar – predstavnik službe Varstvo d.o.o. kot zunanji sodelavec,
predstavniki policije in gasilci.
Upoštevaje zastavljene cilje v letu 2012 ugotavljamo, da so cilji uspešno realizirani v celoti.
S pomočjo kvalitete dela in idej zaposlenih, smo cilje celo presegli. Tako kot v preteklih letih,
je bila tudi letos posebna pozornost namenjena spoznavanju kulturne dediščine, s
poudarkom na ljudski pripovedki, pri čemer nas podpira neposredna bližina kulturnoumetniških ustanov in programov, v katere se vključujemo.
Odpiramo vrata umetnikom, da skupaj z nami ustvarjajo ter se udeležujemo programov, ki jih
za nas oblikujejo kulturno-umetniške institucije. Tako se povezujemo z lokalno skupnostjo in
odpiramo svoja vrata. Sočasno s kulturno dediščino spoznavamo raznolikost drugih kultur ter
se učimo sprejemati in spoštovati različnost.
Ob upoštevanju individualnih sposobnosti otrok ter okolja iz katerega prihajajo, spremljamo,
načrtujemo ter usmerjamo razvoj otrok. Pri tem upoštevamo pobude otrok, uporabljamo
sredstva iz neposrednega okolja in nestrukturiran material. Pogosto so dejavnosti izvedene
na prostem, na sprehodu, v kulturno-umetniških ustanovah. Pri načrtovanju in izvedbi
vključujemo otroke v aktivno učenje
Močno področje vrtca je večletno poglobljeno raziskovanje, usposabljanje in izvajanje
dejavnosti, ki temeljijo na poznavanju likovnega razvoja otrok. Izkušnje, ki jih otroci ob tem
pridobivajo, spodbujajo čudenje, čustvovanje, pozorno zaznavanje, reševanje problemov,
postavljanje novih konceptov..
Skrb za strokovno rast in razvoj zaposlenih z aktivno udeležbo na strokovnih izobraževanjih,
in seminarjih, je bila naša naloga. S prenosom novosti v prakso in timskim načrtovanjem ter
izvedbo primerov dobre prakse preverjamo v prakso prenesena nova teoretična izhodišča.
Velik pomen namenjamo samoizobraževanju in izobraževanju v domeni vrtca.
V skrbi za stalen strokovni razvoj in napredek posameznika, vključujemo in izvajamo
tematske konference v organizaciji vrtca.
Dvignili smo kvaliteto dela s/z
• Skrbno načrtovanimi in izbranimi vsebinami, strokovnim spremljanjem otrokovega
napredka in razvoja ter načrtovanjem časa za sodelovanje s starši in okoljem.
• Načrtovanjem dela ob povezovanju vzgojnih dejavnosti v manjših skupinah in
zagotavljanju sočasnosti.
• Širjenjem znanja na področju razumevanja otrokovega likovnega ustvarjanja in
razumevanja likovnega razvoja.
• Načrtovanjem pogovornih minut z uporabo novih smernic, notranjem izobraževanjem.
• Izobraževanjem in usposabljanjem celotnega kolektiva (komunikacija, obvladovanje
stresa, oživljanje otrok, zdravje v vrtcu, sistemsko soočanje z nasiljem v družini,
priprava zdrave, eko in dietne prehrane….)
• V okviru e-šolstva smo izvedli svetovanje, Uporabo IKT pri igri otrok v vrtcu za vse
zaposlene.
• V okviru e-šolstva smo izvedeli svetovanja s področja osnov IKT za posamezne
strokovne delavce.
• Delavnice za udeležence projekta Evritmija v izvedbi KUD Sredina, so bile
financirane s strani MOL v trajanju 16 ur.
• Delavnice za udeležence projekta Interkulturnost in Unicef v vrtcu v sodelovanju z
Zavodom Global in MOL.
• Razširili in obogatili smo notranje projekte vrtca in jih predstavili kot primere dobre
prakse oz. sodelovanje tima, staršev ali skupine.
2.2.1.
•
•
•
•
•
Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda:
Zakon o zavodih
Zakon o vrtcih
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
Pravilnik o publikaciji vrtca
Sklep o programu predšolske vzgoje
- 18 -
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odredba o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o zavodih
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec dr. France
Prešeren
Zakon o delavnih razmerjih
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Zakon o javnih naročilih
Zakon o varnosti in zdravju pri delu
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
Zakon o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje
Zakon o varstvu pred požarom in drugi zakoni
Zakon o dostopu informacij javnega značaja
Upoštevamo tudi vse podzakonske akte in notranje pravilnike, ki smo jih sprejeli v tem času:
• Pravila Vrtca dr. France Prešeren,
• Pravilnik o varnosti otrok,
• Navodila o oddaji javnih naročil male vrednosti
• Pravilnik o knjigovodstvu in finančnem poslovanju vrtca
• Pravilnik o popisu sredstev
• Navodila o pisarniškem poslovanju in rokovanju z dokumentarnim gradivom
• Pravilnik o ugotavljanju delovne uspešnosti delavcev vrtca
• Pravilnik o delovni uspešnosti ravnatelja
• Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v vrtcu
• Odlok o sprejemu otrok v vrtec.
• Pravilnik o varovanju in uničevanju ključev vrtca ter ravnanju z alarmno napravo
• Pravila sklada Vrtca dr. France Prešeren
• Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobinga v vrtcu
2.2.2. Dolgoročni cilji zavoda, kot izhajajo iz večletnega razvoja dela in razvoja oz.
področnih strategij ter nacionalnih programov
Temeljne naloge vrtca so pomoč staršem pri skrbi za otroka, ustvarjanje pogojev za
izboljšanje otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
Veliko pozornost namenjamo slovenskemu kulturnemu izročilu in državljanski vzgoji. Še
posebej smo se v tem letu posvetili slovenski ljudski pripovedki, posebnostim drugih kultur in
spoštovanju individualnih razlik otrok ter spoštovanju grajenega in naravnega okolja.
Operativni cilji in strategije dela v letu 2012 so tesno povezani z vizijo vrtca:
• Ohranjanje ljudskih izročil
• Državljanska vzgoja
• Zagotavljanje visokih standardov za otrokov optimalen razvoj
• Prepoznavanje otrokovih močnih področij
• Zagotavljanje aktivnih oblik učenja v vzpodbudnem okolju in skrbi za okolje.
• Vzpodbudno okolje in razvijanje otrokove samopodobe.
• Dvig evalvacijske kuture v vrtcu na nivoju oddelka, enote vrtca in posameznega
projekta
• Ozaveščanje vloge odraslega pri spodbujanju ustvarjalnega načina komunikacije
otrok v vrtcu
• Poglabljanje partnerskih odnosov s starši ob upoštevanju njihovih potreb
• Dobri medsebojni odnosi med otroki, zaposlenimi in starši
• Dvig kakovosti na strukturni ravni
• Profesionalni razvoj
• Klima v vrtcu
- 19 -
•
•
Dvig kakovosti na ravni učinkovitega sodelovanja in komunikacijo med vrtcem in
družino
Promocija vrtca
2.2.3. Letni cilji zavoda zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta ali v letnem
programu dela
Letni cilji zavoda so opredeljeni v Letnem delovnem načrtu vrtca za šolsko leto 2010/11 in
sicer:
• Kakovostno izvajanje vseh programov, ki so namenjeni otrokom v našem vrtcu,
• Fleksibilno načrtovanje dejavnosti za otroke, z upoštevanjem izbire, interesa in
zmožnosti otrok, individualnega pristopa ter pogojev,
• Zagotavljanje odprtega izvedbenega kurikula, ki zadovoljuje potrebe posameznega
otroka in metodologije konvergentne pedagogike,
• Strokovna rast zaposlenih ki bo omogočala poglobljeno delo na izvedbenem
kurikulumu,
• Samoevalvacija in evalvacija dela za dvig kvalitete,
• Profesionalni razvoj ter sodelovanje med zaposlenimi v vrtcu (izobraževanje, primeri
dobre prakse in kritični prijatelj),
• Dvig kakovosti sodelovanja s starši in njihovo vključevanje v vzgojno-izobraževalno
delo v vrtcu
• Prilagajanje poslovnega časa potrebam staršev,
• Iskanje novih možnosti za izboljšanje pogojev za delo,
• Sodelovanje vrtca z drugimi vrtci in institucijam,
• Dnevi odprtih vrat z delavnicami za starše in okolje.
Skupaj strokovnimi delavci
iščemo različne možnosti pristopov k kvalitetnejšemu
informiranju staršev v želji po njihovem številčnejšem obisku na pogovornih uricah,
delavnicah, Šoli za starše in drugih oblikah aktivnosti za starše in otroke skupaj. V ta namen
smo iskali možnosti za kvalitetnejše sodelovanje na pogovornih minutah. Z novo vsebino
zapisa, smo staršem predstavili videnje razvoja otroka, kot ga spremljamo mi, starši so nam
predstavili svoja opažanja in na osnovi skupnih dogovorov smo načrtovali vsebine in cilje, ki
jih bomo dosegali skupaj s starši. Dogovorili smo se tudi za termin preverjanja napredka in
doseženih rezultatov.
V preteklem letu smo nadaljevali z večjo participacijo staršev, tako pri načrtovanju, kot
izvedbi dejavnosti z in za otroke. Vrtec posluje v neposredni bližini galerij, muzejev, kulturnih
ustanov, parka Tivoli, pogosto smo obiskovalci starega dela mesta s kulturnimi spomeniki. S
programom vrtca je tesno povezano tudi sodelovanje z okoljem, ki nam obogatiti programe
dela v oddelku, kot tudi omogoča seznanjanje z okoljem v katerem živijo in za katerega so
nekako tudi odgovorni.
S sodelovanjem z okoljem in odprtimi vrati za obiskovalce in starše, seznanjamo okolje z
našim delom, ter širimo izkušnje in znanja strokovnih delavce. Z vabili ob dnevu odprtih vrat
in razstavami, naše delo predstavimo tudi staršem in obiskovalcem, ki svoje vtise zabeležijo
v knjige vtisov in nam preko predstavnika v svetu staršev le-te tudi sporočajo. Ko je končno
zaživela spletna stran vrtca, prenašamo vsebine dejavnosti in promoviranje vrtca tudi preko
spleta.
2.2.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in
opisne kazalce po posameznih dejavnostih
Z namenom dviga kvalitete dela, smo velik poudarek namenili strokovnemu izobraževanju
zaposlenih predvsem na vsebinah komunikacije in evalvacije. Upoštevamo pomembnost
načrtovanja, izvajanja in spremljanja dejavnosti, ki podpirajo otrokovo samostojnost,
samoaktivnost in ustvarjalnost na vseh področjih delovanja. Pozorni smo na otrokova
močna področja in področja rasti. K dvigu kvalitete dela (načrtovanje in izvedba dela), prav
gotovo pripomore uresničevanje načrtovane sočasnosti strokovnih delavcev v oddelku.
- 20 -
Z namenom dobrega sodelovanja s starši razvijamo in širimo različne oblike sodelovanja in
spremljamo ter podpiramo otrokov celostni razvoj. Pri svojem delu upoštevamo finančne
zmožnosti vrtca, dobrodošle pa so bile tudi drugi viri financiranja omenjenih aktivnosti.
V preteklem letu beležimo dobre rezultate dela, ki so hkrati vzrok in posledica
profesionalnega odnosa vseh zaposlenih v vrtcu. Svoje delo so prevzemali s polno mero
odgovornosti ne samo za izvedbeno delo pač pa tudi v skrbi za lasten razvoja in sodelovanje
pri načrtovanju razvoja vrtca.
2.2.5. Nastanek nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
Enota vrtca Puharjeva, Puharjeva 4, še vedno posluje v objektu, ki je v postopku
denacionalizacije. V in na tem objektu se izvajajo le nujna vzdrževalna dela, ki so zahtevana
za varno in kvalitetno opravljanje poslanstva vrtca. Nujno potrebna je prenova glavne
kuhinje, za kar se je v letošnjem letu že izdelal potreben elaborat.
2.2.6. Ocena uspeha zastavljenih ciljev
V letu 2012 smo načrtovane cilje ne samo dosegli, marveč tudi presegli ob upoštevanju
razvojnih ciljev in delovnega načrta posameznih oddelkov in letnega načrta vrtca. Cilje smo
dosegli z:
• Intenzivnim strokovnim usposabljanjem zaposlenih na več nivojih (seminarji,
delavnice, vključitev v projekte, študijska srečanja, mreža vrtcev ...),
• Notranjim timskim delom, in dvigu kvalitete v komunikaciji,
• Prenosom primerov dobre prakse in izmenjavi mnenj,
• Nadaljevanjem in poglabljanjem dela po metodologiji konvergentne pedagogike z
refleksijami, samorefleksijami na izvedene dejavnosti, ter povezovanjem z elementi
področja kurikula,
• Širjenjem novega pristopa razumevanja otroške risbe- spremenjena vloga odraslih pri
likovnih dejavnostih,
• Omogočanjem opravljanja strokovnega izpita zaposlenim,
• Rednim spremljanjem potreb in pobud staršev tako preko sporočil Starši staršem, kot
preko anket,
• Obogatitvijo pri načinu obveščanja staršev (spletna stran, dnevni utrinki in zapisi),
• Upoštevanjem pobud in predlogov otrok.
Za kvalitetnejšo izvedbo in realizacijo posameznih aktivnosti, so mnogokrat pripomogli
• Strokovno spremljanje razvoja posameznega otroka,
• Premišljeno izbrane in načrtovane vsebine,
• Premišljeno načrtovana in izbrana vzgojna sredstva,
• Nadomeščanje odsotnih delavcev, tako z prerazporeditvijo znotraj vrtca, kot pomoč
preko Študentskega servisa,
• Ustrezno načrtovan urnik dela,
• Organizacija dela v času poletnih počitnic, zaprtju enot in koriščenju letnega dopusta,
• Stalno strokovno izobraževanje, strokovna literatura,
• Timsko delo vseh zaposlenih,
• Starši s spremstvom, aktivno udeležbo, zbiranjem materiala,
• Pomoč svetovalne delavke in vodje zdravstveno-higienskega režima.
Na področju prehrane smo sledili vsem smernicam zdrave prehrane in preko javnih razpisov
zagotavljali kvalitetna živila (bio, eko) in jih vključevali v dnevne obroke. Na področju
zdravstveno higienskega režima smo zagotavljali otrokom varno okolje, tudi ob pomoči
vestnega obveščanja vrste obolelosti otrok s strani staršev. Skrbno je bil načrtovan program
aktivnosti na področju varnosti otrok in zaposlenih (pravilniki, izobraževanja, dnevni pregledi
igrišč, vaje evakuacije).
- 21 -
2.2.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene
standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo, ter ukrepi za izboljšanje
učinkovitosti in kakovosti poslovanja
-
Kazalnik gospodarnosti;
1. Koeficient gospodarnosti poslovanja;
poslovni prihodki/poslovni odhodki=1.759.796,29/ 1660.852,38=1,0596
2. Koeficient celotne gospodarnosti;
prihodki/odhodki=1.764.333,17/1.660.852,38=1,0623
-
Kazalnik učinkovitosti;
1. Donosnost;
presežek prihodkov nad odhodki/sredstva v upravljanju=99.677/1.788.911=0,06
2.2.8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Naročila blaga in storitev izvajamo v skladu z Navodili za izvedbo postopka naročil malih
vrednosti ter v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
Prejete račune pred plačilom pregleda oseba, ki je strošek povzročila, odobri ravnatelj ter
likvidira računovodski delavec, ki pregleda pravilno zapisane in izpolnjene račune.
Osnova delovanju sistema notranjega finančnega nadzora so: Pravilnik o računovodstvu,
Register tveganja, Pravilnik o naročilih male vrednosti ter drugi akti so podlaga za delo
zavodu. Vsi kadrovski in računovodski programi so ustrezno pripravljeni in zaščiteni ter
dostopni samo pooblaščenim delavcem.
Sistem notranje kontrole je vzpostavljen:
• Pri mesečni najavi plačilnih razredov, stroških prevoza in prehrane za delavce ter
ostalih stroškov (zahtevke posredujemo financerju),
• Preverjanju dobavnic in računov ob podpisu izplačila,
• Pri zbiranju ponudb preko sistema javnih naročil malih vrednosti,
• Preverjanje plačil položnic,
• Pri spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih računov pisnih zahtevkov ali pogodb
s strani poslovnih partnerjev,
• Pri investicijskih vzdrževanjih uporabljamo zunanjega nadzornika del,
2.2.9. Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj
V celoti nerealiziranih ciljev ni bilo. Kot nujna vzdrževalna in sanacijska dela smo načrtovali
tudi obnovo centralne kuhinje, kar zaradi potrebne dokumentacije in potrebnih velikih
finančnih sredstev, ni bilo izvedeno.Pričeli pa smo z zbiranjem potrebne dokumentacije.
2.2.10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo,
socialno varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
Vrtec s kvalitetnim izpolnjevanjem temeljne naloge vrtca pozitivno vpliva na okolje. Staršem
nudi pomoč pri celoviti skrbi za otroka, prispeva k izboljšanju kvalitete družin in otrok ter
ustvarja pogoje za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
Vrtec omogoča:
• v okviru šole za starše organizira predavanja za starše,
• v dopoldanskem času organizira poleg rednega programa še obogatitvene programe,
gibalne dejavnosti za otroke in bivanje na prostem, kar nedvomno pozitivno vpliva na
njihovo zdravje in morda zdrav način življenja tudi v prihodnje,
- 22 -
•
•
•
•
opravljanje obvezne prakse in poklicne mature dijakom in študentom Srednje
vzgojiteljske šole, Pedagoške fakultete in Filozofske fakultete,
s kvalitetnim in strokovnim sodelovanjem z ustreznimi inštitucijami pomaga k
vključevanju otrok z dodatnimi potrebami,
s kuhanjem kosil za zaposlene poskrbi tudi za zdravje zaposlenih,
s kuhanjem dietnih obrokov skrbi za zdravje posameznikov in jim omogoča nemoteno
dnevno bivanje.
2.2.11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganjih
Kadrovsko politiko načrtujemo in izvajamo v skladu s predpisanimi normativi za našo
dejavnost ter s Sklepom o sistemizaciji delavnih mest z ustanoviteljem.
Vzgojno-izobraževalno delo v Vrtcu dr. France Prešeren opravlja 19 vzgojiteljic in 19
pomočnic/kov. Za pokrivanje sočasnosti v prvi starostni skupini, so zaposlene tri pomočnice,
ena od njih ima zaradi stalnosti urnika deljen delovni čas. Ena pomočnica je za polovični
delovni čas dodeljena samostojnemu oddelku pri šoli Prežihov Voranc.
Pomočnica ravnateljice ima 3,5 urno delovno obveznost v oddelku, pokrivanje sočasnosti in
pokrivanje zmanjšanja delovne obveznosti zaposlenih zaradi 30 let delovne dobe.
Vodja zdravstveno higienskega režima je zaposlena s polovično delovno obveznostjo.
V vrtcu je zaposlenih 14 računovodsko administrativnih in tehničnih delavcev.
Zaposlenim skušamo zagotoviti čim boljše materialne in prostorske pogoje. Glede na
dejstvo, da vrtec deluje v treh starih meščanskih hišah, težko pridobimo nove delovne
prostore. Z ureditvijo podstrehe v enoti Prešernova, smo pridobil prostor za strokovne
delavce. Uredili smo tudi računalniški kotiček Tako počasi postaja vsaj v eni enoti dana
možnost za opravljanje posrednih delovnih obveznosti strokovnih delavcev v prostorih vrtca.
V enoti Puharjeva, ki je v postopku denacionalizacije,smo pričeli z urejanjem prostora na
podstrešju, vendar do odločitve lastništva ne bomo vlagali sredstev v pridobitev novih
prostorov.
V enoti Vrtača smo uredili prostore za hrambo in kabinete, pridobitev dodatnih namenskih
prostorov pa ni možna.
Z udeležbo na strokovnih usposabljanjih in izobraževanjih, ter samoizobraževanjih in
prenosom pridobljenega znanja v prakso, dvigujemo kvaliteto dela.
V primeru krajše bolniške odsotnosti strokovnih delavcev nadomeščamo njihovo odsotnost s
prerazporeditvijo strokovnih delavcev, kljub temu pa zagotovimo potrebno varnost in
zakonitost poslovanje vrtca. Starše o odsotnosti zaposlenih obveščamo, prav tako pa tudi z
osebo, ki odsotnega nadomešča.
V primeru daljše bolniške odsotnosti zaposlenih, poiščemo pomoč znanih študentov, ki so pri
nas že nadomeščali odsotne delavce ali pa iščemo pomoč preko Študentskega servisa, kar
pa zahteva veliko dodatnega dela pri uvajanju novincev in preverjanju zanesljivosti.
Kljub prerazporeditvi delavcev smo skrbeli za potrebno varnost in zakonito poslovanje vrtca.
V primeru odsotnih delavcev kuhinje oz. vzdrževalca, nam stroškov nadomestila ustanovitelj
ne krije, zaposlovanje preko Študentskega servisa pa ni smiselno zaradi narave dela v
kuhinji in ne možnosti preverjanja zanesljivosti kandidatov. Vse to predstavlja ob pogosti
odsotnosti zaposlenih v kuhinji in vzdrževalca, velik problem v nadomeščanju.
Glede na dejstvo, da je vrtec do nedavnega posloval v dveh objektih, ki sta bila v postopku
denacionalizacije in se v obnovo le-teh ni vlagalo razen nujnih sanacijskih del, so se skozi
dolgo obdobje poslovanja vrtca v teh objektih pokazala nujna dela, ki seveda zahtevajo večja
finančna sredstva.
V objektu enote Prešernova, smo zaključili sanacijo v razdeljevalni kuhinji v vrednosti
13.340,00EUR, v dveh etažah smo kot intervencijo zamenjali dotrajano električno napeljavo
v vrednosti 63.380 EUR in v igralnice namestili klimatske naprave v vrednosti 20.803 EUR.
Prepotrebna zamenjava radiatorjev je bila 22.893,77 EUR.
V enoti Vrtača smo z ureditvijo dovozne poti, zaščito igrišča, ureditev meje s sosedi in
namestitvijo varnih odpiralnih kljuk, resnično poskrbeli za varnost naših otrok. Vrednost
- 23 -
opravljenega dela 23.655,00 EUR. V vse prostore enote smo namestili klimatske naprave v
vrednosti 9.595,00 EUR in uredili potreben nadstrešek pri vhodu v vrednosti3.475,20 EUR
Na objektu enote Puharjeva, je v pripravi obnove glavne kuhinje. V letošnjem letu je izdelan
elaborat v vrednosti 23.892,00 EUR , 1.834,80 EUR pa je bilo namenjenih za raziskavo tal –
poglabljanje temeljev kuhinje.
Sanacije in obnova so se izvajale v času poletnih počitnic. Enota, na kateri so se izvajala
vzdrževalna dela, je bila zaprta. Starše smo o namenu zaprtja obvestili tako na zadnjih
skupnih srečanjih, Svetih staršev, obvestil na oglasnih deskah in na spletni strani vrtca.
Poleg omenjenih večjih investicijskih del smo skrbeli za redna vzdrževalna dela v vseh treh
enotah.
Število vpisanih otrok v vrtcu dr. France Prešeren na dan:
31.12.2011 337 otrok
31.12.2012 329 otrok
- 24 -
Preglednica 4: Organizacija delavnih ur zaposlenih v letu 2012
Bolniška
Bolniška
Mesec
Mesečna
Redno
v
breme v
breme
Delež
2012
obveznost
delo
zavoda
ZZZS
Porodniška odsotnosti
Januar
176
9.320
464
256
304
5,81%
Februar
168
8.620
708
248
336
7,69%
Marec
176
8.964
556
512
352
8,06%
April
168
8.552
336
688
160
7,04%
Maj
184
9.468
340
680
0
5,54%
Junij
168
8.600
232
584
160
5,80%
Julij
176
9.528
280
208
176
3,77%
avgust
184
10.208
256
24
184
2,52%
september
160
8.612
252
96
200
3,42%
oktober
184
9.876
512
8
368
4,82%
november
176
9.464
416
64
352
4,72%
December
168
8.972
416
104
336
5,09%
Skupaj
2.088
110.184
4.768
3.472
2.928
5,34%
Delovna obveznost za leto 2012 je 2.088 ur na delavca. Povprečna zaposlitev v letu 2012 je
59 zaposlenih, kar znese 110.184 ur, od tega 8.240 ur bolniške (brez porodniške). V
primerjavi z letom 2011 pa je bila delovna obveznosti 2.080 ur na delavca, povprečna
zaposlitev je bila 58 zaposlenih, bolniška odsotnost pa 5.726 ur.
Na podlagi analize realizacije ur zaposlenih v letu 2012 ocenjujem, da je bilo poslovanje
uspešno. Zaposleni niso realizirali 8.240 ur zaradi bolniške odsotnosti (vključena nega in
bolniška nad 30 dni). Ustanovitelj nam je plačila nadomeščanj strokovnih delavcev v času
bolnišk mesečno vračal ob posredovanih dokazilih, kar pa ne velja za pokrivanje odsotnosti
ostalih zaposlenih. Porodniške odsotnosti smo pokrili z zaposlitvijo delavcev za določen čas
do vrnitve delavcev.
- 25 -
Preglednica 5: Zaposleni na dan 31.12 2012 po izobrazbi ob primerjavi z letom 2011
Datum
Št. zapo- Stopnja izobrazbe
slenih
I
II
III
IV
V
VI
VII
31.12.11 58
1
4
31
9
13
31.12.12 59
1
5
30
9
14
Na dan 31.12.2012 je zaposlenih 59 delavcev. Na porodniški so bile v preteklem letu
zaposlene:
- Pomočnica vzgojiteljice od 10.1. do 14.4.2012,
- Pomočnica vzgojiteljice od 4.6. do 31.8.2012,
- Vzgojiteljica od 10.9.2012 do 9.9.2013,
- Kuharska pomočnica od 17.9.2012 do 16.9.2013.
Delavke smo za čas porodniške odsotnosti nadomeščali z zaposlitvijo delavk za določen čas
do njihove vrnitve. Zaposlen delavke so imele zahtevano izobrazbo.
Preglednica 6: Število vzgojiteljic v poslovnem šolskem letu po nazivu na dan 31.12.2012
št. vzgojiteljic
Mentor
svetovalec
Svetnik
brez naziva
5
7
8
Zaposlenih je bilo 20 vzgojiteljic - 1 porodniška.
Preglednica 7: Število strokovnih, administrativnih in drugih delavcev v šol. letu na dan
31.12.2012, skupaj : 16 delavcev.
vodstveni
svetovalna
Služba
za Računovodsko
kuharsko osebje
služba
prehrano
in administrativni
in vzdrževalec
ZHR
2
1
1
3
10-1 porodniška
Število delavcev se po veljavni sistemizaciji v primerjavi s preteklim letom ni spremenilo.
Preglednica 8: Primerjava fluktuacija zaposlenih za leto 2012 z letom 2011
Prišli 2011
Odšli 2011
Januar
Kuharski pomočnik
April
Pomočnica vzgojiteljice - porodniška
Maj
3 pomočnice vzgojiteljice
Julij
Kuharski pomočnik
Kuharski pomočnik - upokojitev
Avgust
Kuhar
Vzgojiteljica D.Č.
6 pomočnic vzgojiteljic D.Č.
September
Kuhar
Poslovna sekretarka - upokojitev
Vzgojiteljica
6 pomočnic vzgojiteljic
Oktober
Poslovna sekretarka
November
Vodja prehrane in ZHR – 20 ur
Vodja prehrane in ZHR – 20 ur
Pomočnica vzgojiteljice D.Č.
- 26 -
Prišli 2012
Januar
2 pomočnika vzgojitelja
Odšli 2012
Pomočnica vzgojiteljice – porodniška DČ do
14. aprila 2012
April
Pomočnica vzgojiteljice - vrnila iz porodniške
Junij
Julij
1 pomočnica vzgojiteljice
Avgust
2 pomočnika vzgojiteljice – D.Č.
Pomočnica vzgojiteljice – porodniška DČ do
31. avgusta 2012
Vzgojiteljica D.Č.
4 pomočnic vzgojiteljic D.Č.
September
2 vzgojiteljici (1 nadomeščanje porodniške)
Kuharska pomočnica – porodniška
2 pomočnici vzgojiteljice
Vzgojiteljica - porodniška
1 kuharska pomočnica – nadomeščanje
porodniške
Preglednica 9: Starostna struktura delavcev 2012
Starost
20-30
30-40
40-50
10
19
12
50 naprej
18
Preglednica 10: Napredovanje v plačne razrede v letu 2012
V skladu s 162. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) javni uslužbenci, ki
izpolnjujejo pogoje za napredovanje v letu 2013, v letu 2013 ne napredujejo v višji plačni
razred in ne napredujejo v višji naziv.
Delavci, ki so v letu 2011 in 2012 napredovali v višji plačni razred ali naziv oziroma višji
naziv in niso pridobili pravice do plače v skladu s pridobljenim nazivom, pridobijo pravico do
plače v skladu z višjim plačnim razredom ali s pridobljenim nazivom oziroma višjim nazivom
s 1. junijem 2013 oziroma v skladu z ZUJF-om.
- 27 -
3. RAČUNOVODSKO POROČILO
OD 01.01. DO 31.12.2012
- 28 -
UVOD
Računovodsko poročilo je sestavljeno iz računovodskih izkazov (bilance stanja, izkaza
prihodkov in odhodkov) in pojasnil k izkazom.
Prilogi k bilanci stanja sta preglednici:
- Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstevin
- Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.
Priloga k izkazu prihodkov in odhodkov je Izkaz prihodkov in odhodkov
določenihuporabnikov po vrstah dejavnosti, v katerem se ločeno prikažejo prihodki in
odhodki za izvajanje javne službe ter prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu,
razčlenjeni po vrstah prihodkov in odhodkov.
Evidenčni izkazi, ki jih določa pravilnik o sestavljanju letnih poročil pa so:
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in
- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.
Računovodski izkazi v tem poročilu so sestavljeni v skladu z predpisi o sestavljanju in
predlaganju letnih poročil določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta in sicer:
- Zakonom o javnih financah (UL RS 11/11-UPB4 in 110/11),
- Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna (UL RS 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),
- Zakonom o računovodstvu (UL RS 23/99 in 30/02-1253),
- Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (UL RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08,
58/10, popr. 60/10, 104/10 in 104/11) ter
- Slovenskimi računovodskimi standardi.
Podzakonski predpisi, ki so upoštevani pri izkazovanju in merjenju računovodskih postavk pa
so:
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava (UL RS 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-4631, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (UL RS 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (UL RS 45/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 48/09, 12/09 in
58/10),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o
računovodstvu (UL RS 117/02 in 134/03) ter
- drugi računovodski predpisi, ki veljajo za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava.
Računovodski izkazi so izraženi v valuti EUR, brez centov.
- 29 -
1 BILANCA STANJA
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan
31.12.2012. Priloge k bilanci stanja so:
- Obrazec Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev,
- Obrazec Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil ter
- druga pojasnila na podlagi 26. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil.
1.1
SREDSTVA
Sredstva so v bilanci stanja razdeljena na postavke:
1. dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
2. kratkoročna sredstva; razen zalog, in aktivne časovne razmejitve ter
3. zaloge.
1.1.1 DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
v€
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV
NEPREMIČNINE
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN
ZGRADBE, KI SE PRIDOBIVAJO
2012
2011
1.800.429
1.693.391
4.271
4.271
3.360
2.506
2.000.483
1.903.989
306.293
300.650
25.726
-
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
432.756
427.158
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV
353.154
338.871
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
0
0
DOLGOROČNA DANA POSOJILA IN DEPOZITI
0
0
1.1.2.1 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA
Neopredmetena sredstva se v poslovnih knjigah izkazujejo po dejanskih nabavnih vrednostih
in sicer posebej nabavna vrednost in posebej popravek vrednosti kot kumulativni odpis. Med
neopredmetenimi sredstvi zavod izkazuje premoženjske pravice (računalniški programi).
Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri
ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške
namene ter se bo po pričakovanjih uporabljalo v več kot enem obračunskem obdobju.
Opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni
vrednosti. Kasneje nastali stroški povečujejo nabavno vrednost, če povečujejo njihove
bodoče koristi v primerjavi s prej ocenjenimi, stroški povezani s podaljšanjem dobe
koristnosti pa znižujejo že oblikovan popravek vrednosti.
Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost ne presega 500€,
se lahko izkazuje skupinsko kot drobni inventar. Stvari drobnega inventarja, katerih
posamične nabavne vrednosti ne presegajo 500€ se lahko razporedijo med material.
- 30 -
Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva se zmanjšuje z amortiziranjem.
Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca po tem,
ko je razpoložljivo za uporabo oziroma za opravljanje dejavnosti.
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev:
v€
Opis
Neopredmeten
a sredstva
Zemljišča
Objekti
Nepremičnine
in oprema v
pridobivanju
Oprema
SKUPAJ
Nabavna vrednost
Stanje 1.1.2011
4.271
453.304
1.450.685
427.157
0
2.335.417
0
96.495
16.704
25.727
138.926
25.727
2.463.238
povečanje v l. 2012
izločitev v l. 2012
Stanje 31.12.2012
0
0
0
11.105
4.271
453.304
1.547.180
432.756
11.105
2.506
0
300.650
338.871
642.027
854
0
43.602
25.389
69.845
0
0
37.958
0
37.958
Popravek vrednosti
Stanje 1.1.2011
popravek vrednosti v l. 2012
zmanjšanje popravka vrednosti zaradi
investiranja v l. 2012
izločitev v l. 2012
Stanje 31.12.2012
neodpisana vrednost 31.12.2012
0
0
0
11.105
3.360
0
306.294
353.155
0
662.809
11.105
911
453.304
1.240.886
79.601
25.727
1.800.429
V letu 2012 so bila izvedena investicijska dela na objektih zavoda v višini 134.453€, od tega:
- zaključna dela v razdelilni kuhinji, enota Prešernova, v višini 13.340€,
- obnova elektro instalacij, enota Prešernova, v višini 63.380€,
- vgradnja klimatskih naprav, enota Prešernova, v višini 20.803€,
- postavitev vrtne ute, enota Prešernova, v višini 3.680€,
- vgradnja klimatskih naprav, enota Erjavčeva, v višini 9.595€ in
- postavitev ograje, enota Erjavčeva, v višini 23.655€.
Za obnovo objektov so prejeta sredstva ustanovitelja znašala 93.919€, sredstva v višini
40.534€ pa je zavod koristil iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
Ustanovitelj v letu 2012 ni namenil sredstev za nakup in obnovo opreme, zato je zavod za ta
namen koristil presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 16.704€.
V letu 2012 je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo prenovitvenih del v centralni
kuhinji na enoti Puharjeva. V ta namen so sredstva ustanovitelja znašala 23.892€, znesek v
višini 1.835€ pa naj bi se povrnil v letu 2013.
Neopredmetena sredstva so amortizirana v višini 78,68%, oprema in druga opredmetena
osnovna sredstva pa v višini 81,61%. V celoti je amortizirana predvsem oprema prostorov, ki
pa se še uporablja za opravljanje dejavnosti.
Zavod je v letu 2012 izločil iz uporabe in s tem iz knjigovodskih evidenc za 11.105€ opreme,
katere ni več moč uporabljati pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Zavod v letu 2012 ni razpolagal z dolgoročnimi finančnimi naložbami in dolgoročnimi danimi
posojili in depoziti.
- 31 -
1.1.2 KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
Med kratkoročnimi sredstvi zavod izkazuje:
- denarna sredstva v blagajni,
- denarna sredstva na računih,
- kratkoročne terjatve do kupcev,
- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
- kratkoročne terjatve iz financiranja,
- druge kratkoročne terjatve ter
- aktivne časovne razmejitve.
v€
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AČR
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV EKN
2012
405.535
12
42
213.796
246.557
74.713
60.229
114.194
129.650
2.384
4.066
436
1.841
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
2011
442.565
180
1.1.2.1 DENARNA SREDSTVA
Na dan 31.12.2012 zavod razpolaga z denarnimi sredstvi v blagajni v višini 12€ in s sredstvi
na enotnem zakladniškem računu (EZR) pri Upravi RS za javna plačila (UJP) v višini
213.796€.
Naložb prostih denarnih sredstev zavod ne izkazuje.
1.1.2.2 KRATKOROČNE TERJATVE
Terjatve se merijo po začetni oziroma izvirni vrednosti, zmanjšani za odplačila in morebitne
oslabitve.
Stanje kratkoročnih terjatev na dan 31.12.2012 v višini 191.291€:
-
-
-
kratkoročne terjatve do kupcev v višini 74.713€:
o iz naslova cene programa vrtca staršem v višini 70.282€ in
o iz naslova prodaje obrokov hrane za zunanje kupce in zaposlene v višini
4.431€.
kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) v višini
114.194€:
o terjatve do Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) iz
naslova sofinanciranja plačila programa vrtca za drugega oz vsakega
nadaljnjega otroka v višini 9.271€,
o kratkoročne terjatve do ustanovitelja za sredstva po Pogodbi o financiranju v
višini 91.487€,
o kratkoročne terjatve do ustanovitelja za sredstva po posebnih pogodbah v
višini 13.251€ in
o terjatve do UJP iz naslova obresti za sredstva na EZR v višini 185€.
druge kratkoročne terjatve v višini 2.384€:
o kratkoročne terjatve iz naslova zahtevkov do ZZZS v višini 1.276€,
o kratkoročne terjatve do zaposlenih v višini 913€ in
o kratkoročne terjatve do staršev iz naslova dodatnih dejavnosti v višini 195€.
- 32 -
Kratkoročne terjatve do kupcev iz naslova cene programa vrtca staršem v višini 3.870€ so v
letu 2012 že zapadle in so v postopku tožbe.
Zavod sproti preverja zapadlost vseh terjatev in izvaja redne postopke za njihovo izterjavo
(pošiljanje opominov, individualni pogovori z neplačniki, možnost plačila na obroke, tožbe,
idr.)
1.1.2.3 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Aktivne časovne razmejitve v višini 436€ predstavljajo znesek vnaprej plačanih naročnin za
leto 2013.
1.1.3 ZALOGE
v€
ZALOGE
2012
2.260
2011
1.837
ZALOGE MATERIALA
2.260
1.837
Zavod v analitičnih evidencah vodi zaloge materiala in zaloge drobnega inventarja.
Količinske enote zalog materiala se izvirno vrednotijo po nabavni ceni zmanjšani za dobljene
popuste.
Poraba zalog materiala se vrednoti po metodi povprečnih cen.
Po stanju na dan 31.12.2012 zavod izkazuje zaloge materiala (živil) v višini 2.260€. Zaloge
materiala so v mejah, ki zagotavljajo nemoteno poslovanje.
Za drobni inventar z dobo koristnosti nad enim letom in vrednostjo pod 500€ se vodi
količinska evidenca po nahajališčih. Tak drobni inventar se odpiše takrat, ko ga zavod da v
uporabo.
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
Zavod ne vodi aktivnih kontov izvenbilančne evidence.
1.2
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjene na postavke:
1. kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter
2. lastni viri in dolgoročne obveznosti.
1.2.1 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve se vrednotijo po začetni pripoznani
oziroma izvirni vrednosti, zmanjšani za odplačila. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne
razmejitve so:
- kratkoročne obveznosti do zaposlenih,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja,
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta ter
- pasivne časovne razmejitve.
- 33 -
v€
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR
2012
240.247
2011
319.595
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
78.789
86.473
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
82.979
72.010
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
24.624
17.396
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV EKN
50.640
78.579
3.215
65.137
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
1.2.2.1 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31.12.2012 znaša 237.032€, od tega:
- kratkoročne obveznosti do zaposlenih iz naslova decembrskih plač, nadomestil in
drugih prejemkov iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke v
višini 78.789€,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 82.979€,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja do državnih in drugih inštitucij za dajatve
v višini 24.624 in
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN – ustanovitelja v višini 49.176€ in drugih
uporabnikov EKN v višini 1.464€.
V letu 2012 zavod ni poravnal že zapadle obveznosti izvajalcu za končno situacijo za
vgradnjo klima naprav v enoti Erjavčeva v višini 4.489€, saj dela niso bila zaključena v skladu
s pogodbo. Zaključek del in plačilo obveznosti se prenese v začetek leta 2013. Vse ostale
obveznosti zavod poravnava v roku zapadlosti.
1.2.2.2 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Preko pasivnih časovnih razmejitev zavod evidentira prejete donacije za sklad vrtca,
ustanovljenega v letu 2006. Sredstva sklada na dan 31.12.2012 znašajo 3.215€. Sredstva
sklada se ločeno evidentirajo in porabljajo v skladu s sprejetimi pravili sklada.
1.2.2 LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Med lastne vire in dolgoročne obveznosti spadajo:
- Dolgoročne pasivne časovne razmejitve,
- Dolgoročne rezervacije,
- Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, prejeta v
upravljanje in
- Presežek prihodkov nad odhodki.
v€
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
- 34 -
2012
2011
1.968.371
1.818.198
11.820
12.198
1.788.911
1.681.193
167.640
124.807
1.2.2.1 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami zavod izkazuje prejete donacije v sklad
vrtca, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije. Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih
razmejitev na dan 31.12.2012 znaša 11.820€.
1.2.2.2 DOLGOROČNE REZERVACIJE
Zavod na dan 31.12.2012 ne izkazuje dolgoročnih rezervacij.
1.2.2.3 OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE
Obveznost za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva je znesek
knjigovodske vrednosti teh sredstev, povečane za znesek sredstev neporabljene obračunane
amortizacije in namenskih denarnih sredstev, prejetih za pridobitev tovrstnih sredstev, ter
zmanjšane za znesek neplačanih obveznosti za pridobitev teh sredstev in znesek
dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, namenjenih nadomestitvi stroškov amortizacije
osnovnih sredstev.
Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na dan 31.12.2012 znaša 1.788.911€.
V izkazu prihodkov in odhodkov zavod izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini
100.071€.
Iz presežka prihodkov nad odhodki je zavod v letu 2012 črpal sredstva v višini 57.238€ in
sicer za obnovo zgradb v višini 40.534€ ter nakup opreme in drobnega inventarja v višini
16.704€.
Stanje presežka prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2012 znaša skupaj 167.640€.
V letu 2013 bodo sredstva iz presežka prihodkov nad odhodki porabljena v skladu s
soglasjem ustanovitelja in sprejetim finančnim planom zavoda za leto 2013 in sicer za nove
investicije oz nujna investicijska vzdrževanja na enotah zavoda (ureditev podstrešja in
elektro instalacijska dela na enoti Puharjeva, ureditev ograje na enotah Puharjeva in
Erjavčeva, drugo).
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
Zavod ne vodi pasivnih kontov izvenbilančne evidence.
- 35 -
2 IZKAZ PRIHODKOV
UPORABNIKOV
IN
ODHODKOV
DOLOČENIH
V izkazu prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki in odhodki v skladu z zakonom o
računovodstvu in s slovenskimi računovodskimi standardi.
2.1 PRIHODKI
v€
2012
2011
PRIHODKI OD POSLOVANJA
1.759.796
1.654.275
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
1.759.796
1.654.275
3.826
2.947
707
1.082
FINANČNI PRIHODKI
DRUGI PRIHODKI
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
CELOTNI PRIHODKI
3
0
1.764.333
1.658.304
Zavod je v letu 2012 realiziral naslednje prihodke:
1. prihodke iz poslovanja v višini 1.759.796€ in sicer:
- prihodki iz sredstev ustanovitelja, prejeta za pokrivanje poslovnih odhodkov v
obračunskem obdobju – namenska sredstva za izvajanje nalog iz javnofinančnih
virov, v višini 1.049.278€,
- prihodki iz naslova cene programa vrtca zaračunane staršem in dodatnih dejavnosti
otrok v višini 547.724€,
- prihodki iz sredstev MIZKŠ iz naslova sofinanciranja plačila programa vrtca za
drugega oz vsakega nadaljnjega otroka v višini 106.263€,
- prihodki od prodaje obrokov hrane kupcem v višini 31.981€,
- prihodki od prodaje obrokov hrane zaposlenim v višini 23.779€,
- drugi prihodki od prodaje v višini 771€.
2. finančne prihodke v višini 3.826€ in sicer:
- prihodki od obresti na EZR v višini 3.049€ in
- prihodki iz naslova zamudnih obresti iz naslova cene programa v višini 777€.
3. druge prihodke v višini 707€ in sicer:
- donacija – sklad vrtca - za letovanje otrok v višini 101€,
- različna povračila - sodni stroški, zamudne obresti, idr.,v višini 606€.
4. druge prevrednotovalne poslovne prihodke v višini 3€ in sicer:
- odpis obveznosti iz naslova vračila preveč plačanega programa vrtca v višini 3€.
Skupaj je zavod realiziral 1.764.333€ prihodkov.
- 36 -
2.2 ODHODKI
v€
2012
2011
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
457.985
398.113
STROŠKI MATERIALA
232.251
193.687
STROŠKI STORITEV
225.734
204.426
AMORTIZACIJA
302
STROŠKI DELA
1.187.553
1.234.416
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
1.044.841
911.889
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
142.677
147.137
35
175.390
13.224
15.313
DRUGI STROŠKI DELA
DRUGI STROŠKI
FINANČNI ODHODKI
DRUGI ODHODKI
0
0
1.787
0
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
1
99
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
1
99
1.660.852
1.647.941
CELOTNI ODHODKI
Zavod je v letu 2012 realiziral stroške amortizacije v višini 69.845€. Od tega se amortizacija v
višini 302€ pokriva iz prihodkov obračunskega obdobja. Amortizacija v višini 378€ se pokriva
v breme dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, oblikovanih ob prejemu donacije
namenjene pridobitvi osnovnega sredstva. Amortizacija v višini 69.165€ se pokriva v breme
obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje.
Skupaj je zavod realiziral 1.660.852€ odhodkov (brez upoštevanja stroška amortizacije
pokritega v breme dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev in v breme obveznosti za
sredstva prejeta v upravljanje.)
2.3 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
Rezultat poslovanja je razlika med v obračunskem obdobju doseženimi prihodki in odhodki.
V letu 2012 so bili prihodki za 103.481€ nad odhodki oz so bili prihodki za 100.071€ nad
odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb.
3 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV
DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
Obrazec prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti je po vsebini enak izkazu prihodkov in
odhodkov, le da so v njem podatki po vrstah prihodkov in odhodkov oziroma stroškov, ki se
nanašajo na leto 2012, razdeljeni na podatke za dejavnost javne službe in podatke za tržno
dejavnost.
Tržna dejavnost zavoda se nanaša na prodajo obrokov hrane zunanjim kupcem in
zaposlenim.
Odhodke zavod praviloma razdeli na dejavnosti na podlagi dejanskih podatkov. Če takšna
delitev ni možna, se uporabi primerno sodilo. Če ni boljšega, je to razmerje med prihodki od
poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe, in prihodki tržne dejavnosti.
- 37 -
Struktura prihodkov in odhodkov v % po dejavnostih;
v€
javna
služba
CELOTNI PRIHODKI
1.708.574
CELOTNI ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV
Delež
v€
tržna
dejavnost
Delež
96,84%
55.759
3,16%
1.605.214
96,65%
55.638
3,35%
103.360
99,88%
121
0,12%
4 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV
DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA
TOKA
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je evidenčni
izkaz, v katerega se vpisujejo podatki o prihodkih in odhodkih, ki jih zavod izkazuje v
poslovnih knjigah po 16. členu Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov
pravnih oseb javnega prava.
Pri pripoznavanju prihodkov in odhodkov, ki se knjižijo evidenčno, je upoštevano
računovodsko načelo denarnega toka – plačane realizacije. Zato podatki o prihodkih in
odhodkih, izkazanih na predpisanih evidenčnih kontih, niso primerljivi s podatki izkazanimi na
kontih skupin 46 – zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta in
76 – zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta.
Po načelu denarnega toka se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena pogoja:
- da je poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma
odhodkov, nastal in
- da je bil denar oziroma njegov ustreznik prejet oziroma izplačan.
Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so razčlenjeni na:
v€
2012
SKUPAJ PRIHODKI
v€
v%
2011
v%
1.793.678
1.736.410
100,00
96,81
1.994.202
1.939.537
100,00
57.268
3,19
54.665
2,74
SKUPAJ ODHODKI
1.832.957
100,00
1.910.753
100,00
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
1.779.189
97,07
1.855.294
97,10
53.768
2,93
55.459
-39.279
0
83.449
2,90
0
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAG. IN STOR. NA TRGU
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
97,26
Prihodki za izvajanje javne službe znašajo 1.736.410€, od tega je:
⇒ prihodkov iz sredstev javnih financ v višini 1.198.990€:
- prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 110.329€ (sofinanciranje cene
programa vrtca) in
- prejeta sredstva iz proračuna občine (za pokrivanje stroškov za tekočo porabo in
investicije) v višini 1.088.661€
⇒ drugi prihodki v višini 537.420€:
- prihodki od cene programa vrtca v višini 533.673€
- prejete obresti v višini 3.156€,
- drugi prihodki v višini 591€.
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so iz naslova prodaje obrokov zunanjim
kupcem in zaposlenim in znašajo skupaj 57.268€.
- 38 -
Odhodki za izvajanje javne službe znašajo 1.779.189€, od tega:
⇒ odhodki iz naslova plač in drugih izdatkov zaposlenim v višini 1.014.515€,
⇒ prispevki delodajalca za socialno varnost v višini 163.886€,
⇒ izdatki za blago in storitve v višini 370.760€ in
⇒ investicijski odhodki v višini 230.028€.
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znašajo 53.768€, od tega:
⇒ odhodki iz naslova plač in drugih izdatkov zaposlenim v višini 11.993€,
⇒ prispevki delodajalca za socialno varnost v višini 1.942€ in
⇒ izdatki za blago in storitve v višini 39.833€.
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
Rezultat poslovanja je razlika med v obračunskem obdobju doseženimi prihodki in odhodki
po načelu denarnega toka.
Zavod za leto 2012 izkazuje 39.279€ presežka odhodkov nad prihodki. Ugotovljeni presežek
izhaja predvsem iz financiranja nabave osnovnih sredstev iz presežka prihodkov nad
odhodki iz preteklih let.
Sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je tudi Izkaz računa
finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in Izkaz računa financiranja določenih
uporabnikov.
5 IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Postavk, ki bi se nanašale na finančne terjatve in naložbe v letu 2012, zavod ni imel.
6 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
Zmanjšanje sredstev na računu v višini 39.279€ predstavlja razliko med vsemi prejemki in
izdatki, ugotovljenimi v:
- izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka,
- izkazu računa finančnih terjatev in naložb ter
- izkazu računa financiranja.
- 39 -
RAČUNOVODSKE INFORMACIJE SKLADNO Z 26. ČLENOM PRAVILNIKA O
SESTAVLJANJU LETNIH POROČIL ZA PRORAČUN, PRORAČUNSKE UPORABNIKE IN
DRUGE OSEBE JAVNEGA PRAVA
1. Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost
prodaje blaga in storitev na trgu smo upoštevali dejanske podatke kjer je bilo to
mogoče, drugje pa se je upoštevalo sodilo sorazmernega deleža ustvarjenih
prihodkov dejavnosti prodaje na trgu v primerjavi z celotnimi ustvarjenimi prihodki.
Tržna dejavnost, ki jo zavod opravlja, je prodaja obrokov hrane zaposlenim in
zunanjim kupcem. Delež tržne dejavnosti predstavlja 3,16% celotnih prihodkov.
2. Zavod v letu 2012 ne izkazuje dolgoročnih rezervacij.
3. V izkazu prihodkov in odhodkov zavod za leto 2012 izkazuje presežek prihodkov nad
odhodki v višini 100.071€, v bilanci stanja pa zavod na dan 31.12.2012 izkazuje
presežek prihodkov nad odhodkov v višini 167.640€. Presežek izhaja iz:
- dodatno odobrenih sredstev ustanovitelja iz naslova razlike v ceni programa in plačili
staršev za kritje stroškov materiala in storitev za leto 2011, v višini 63.481€ - delno,
- dodatno odobrenih sredstev ustanovitelja iz naslova kritja stroškov materiala in
storitev za leto 2012 (Dodatek št. 1 k Pogodbi o financiranju) v višini 25.955€,
- dodatno odobrenih sredstev ustanovitelja iz naslova kritja stroškov materiala in
storitev za leto 2012 (Dodatek št. 2 k Pogodbi o financiranju) v višini 28.270€.
4. Zavod vrednoti zaloge materiala po nabavni ceni zmanjšani za dobljene popuste.
Poraba zalog materiala se vrednoti po metodi povprečnih cen.
5. Zavod na dan 31.12.2012 izkazuje terjatve do:
MIZKŠ
MOL
UJP
ZZZS
starši
kupci
- cena programa -sofinanciranje
- plače, kdpz, drugi stroški
- drugi stroški, zapadli
- investicije, zapadle
- investicije, zapadle
- investicije, zapadle
obresti
refundacije
- cena programa
- cena programa, zapadlo
- cena programa, v tožbi
- zunanji
- zaposleni
v €:
zapadlost:
9.270
91.279
208
6.130
5.286
1.835
185
1.276
47.960
18.646
3.870
2.414
2.931
28.01.2013
10.01.2013
31.01.2012
30.12.2010
30.12.2011
30.12.2012
02.01.2013
31.01.2013
18.01.2013
18.12.2012
10.01.2013
10.01.2013
Zapadle terjatve do staršev iz naslova zaračunanega programa v višini 18.646€ so
nastale zaradi uveljavitve novega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
(ZUPJS), ki je začel veljati z 01.01.2012. Po tem zakonu o vseh socialnih pravicah,
kamor se šteje tudi pravica do znižanega plačila vrtca, odločajo izključno Centri za
socialno delo (CSD). Pri izdaji odločb je prihajalo do velikega časovnega razkoraka,
saj so CSD pri nekaterih potrebovali tudi do 9 mesecev za izdajo odločbe. Iz tega
naslova so se pojavili večji poračuni programa za nazaj, kar pa je pri nekaterih starših
predstavljajo naenkrat preveliko finančno breme. Hkrati s tem je z 01.06.2012 stopil v
veljavo še Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki je ukinil brezplačen
program za drugega otroka in znižanje enega plačilnega razreda za starejšega
otroka, kar predstavlja še dodatno breme staršev.
- 40 -
Zapadle terjatve do treh staršev iz naslova zaračunanega programa v višini 3.870€ so
v postopku tožbe. Kot razlog neplačila se pojavljajo predvsem težke socialne razmere
v družinah, počasnost izterjave zaradi sprememb zaposlitev in selitev dolžnikov.
Zavod sproti preverja zapadlost vseh terjatev in izvaja redne postopke za izterjavo.
6. Zavod na dan 31.12.2012 izkazuje obveznosti do:
zaposleni
- obveznosti iz naslova plač, idr.
- obveznosti za prispevke in davke
dobavitelji
- obveznosti
- obveznosti, zapadle
v €:
zapadlost:
60.604
23.128
64.291
18.688
10.01.2013
10.01.2013
30.01.2013
31.12.2012
obveznosti za dajatve
12.032 10.01.2013
3.804 31.03.2013
3.846 31.01.2013
- prispevki iz naslova plač
- DDPO
- DDV
- razlika med ceno programa in plačili
MOL
staršev
Sklad RS za vzpodb.zaposl.invalidov - kvota
drugi posredni uporabniki proračuna
49.176
1.068 10.01.2013
396 23.01.2013
Zapadle obveznosti do dobaviteljev z valuto 28.12. in 31.12.2012 v višini 18.688€ so
poravnane dne 02.01.2013. Razlog za nepravočasno poravnane obveznosti je
nedelovanje interneta in s tem računovodskih programov ob koncu leta. Vzdrževalec
računalniške opreme je zavodu priložil podrobno pojasnilo o razlogih nedelovanja.
7. Pri vlaganjih v opredmetena osnovna sredstva smo uporabili naslednje vire sredstev:
- sredstva ustanovitelja za obnovo zgradb v višini 119.646€ (od tega 25.727 za
zgradbe v pridobivanju) in
- presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 57.238€.
8. Zavod nima naložb prostih denarnih sredstev.
9. Spremembe stalnih sredstev v bilanci stanja zavoda v letu 2012:
nabave:
obnova razdelilne kuhinje, zaključna dela
obnova elektro instalacij
vgradnja klimatskih naprav
vrtna uta
vgradnja klimatskih naprav
ograja
oprema (računalniki, omare, mize, drugo)
izločitve:
oprema
10. Zavod ne vodi izvenbilančne evidence.
- 41 -
enota
Prešernova
Prešernova
Prešernova
Prešernova
Erjavčeva
Erjavčeva
v €:
13.340
63.380
20.803
3.680
9.595
23.655
Prešernova, Erjavčeva,
Puharjeva
16.704
Prešernova, Erjavčeva,
Puharjeva
11.105
11. Zavod pri opravljanju svoje dejavnosti uporablja tudi opremo, ki pa je že v celoti
odpisana. Predvsem gre za opremo prostorov, kuhinjske aparate, računalniško
opremo in igrala.
12. Z dnem 01.01.2012 je zavod začel uporabljati nov oz nekoliko spremenjen enotni
kontni načrt, ki ga je predložil ustanovitelj in sicer za vse javne vrtce v Mestni občini
Ljubljana. Iz tega naslova nekaterih knjigovodskih postavk neposredno ni moč
primerjati z postavkami iz preteklih računovodskih izkazov.
V razkritjih bilance stanja in izkazu prihodkov in odhodkov so navedena še druga
potrebna pojasnila.
- 42 -
7 PRILOGE
-
Bilanca stanja na dan 31.12.2012
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od
01.01.2012 do 31.12.2012
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2012 do
31.12.2012
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2012 do 31.12.2012
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2012
do 31.12.2012
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil
Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov do 01.01.2012 do 31.12.2012
- 43 -
4 ZAKLJUČEK
Datum sprejetja letnega poročila: 26.02.2013
Datum in kraj nastanka letnega poročila: 26.02.2013, Ljubljana
Apolonija Bajraktarević Mihelač,
računovodja
Maja Kunaver,
ravnateljica
- 44 -

Similar documents