Z A P I S N I K OSNOVNA ŠOLA

Comments

Transcription

Z A P I S N I K OSNOVNA ŠOLA
OSNOVNA ŠOLA
SVET JAVNEGA ZAVODA
ZAPISNIK
25. seje Sveta zavoda Osnovne šole Majšperk, ki je bila 30. 9. 2010, ob 19.00 v
zbornici Osnovne šole Majšperk.
PRISOTNI člani sveta: Vinko Kriţanec Anton Verdenik, Danica Lorber, Barbara
Vedlin, Vesna Korţe, Franc Šalamun, Biserka Planinc, Jelka Ferleţ,
ravnatelj Branko Lah, predstavnik sindikata Milan Kumer in poslovna
sekretarka Branka Ţnidarko.
OPRAVIČENO ODSOTNI: Marjeta Korez, Vera Korţe, Marjan Planinc
Lista prisotnih je priloga zapisnika.
Predlagani dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 24. seje sveta zavoda
2. Učno vzgojni rezultati ob koncu pouka v šolskem letu 2009/10
3. Rezultati nacionalnega preverjanja znanja
4. Poročilo o uresničevanju LDN za šolsko leto 2009/10
5. LDN zavoda za šolsko leto 2010/2011 – obravnava in sprejem
6. Potrditev cenika prehrane učencev za šolsko leto 2010/2011
7. Imenovanje predstavnikov šole v Šolski sklad
8. Potrditev sistemizacije delovnega mesta strokovnega sodelavca v projektu
9. Predlogi in pobude, dogovori in sklepi
K 1. točki
Pripombe na zapisnik 24. seje sveta je podal Milan Kumer:
- Poslovnik, ki je bil poslan vsem članom sveta po elektronski pošti v nezaščiteni
Wordovi obliki, ni čistopis poslovnika. Ponovno opozarja, da ni pravilen 58. člen
poslovnika. Meni, da se namerno zavlačuje s podpisom poslovnika.
Predlaga, da se poslovnik popravi, čistopis pa pošlje vsem članom sveta v papirni
obliki z ţigom in podpisom predsednice sveta zavoda in v elektronski obliki.
Predsednica Danica Lorber mu je odgovorila, da poslovnik velja v takšni obliki kot je,
tako dolgo, dokler niso narejeni popravki oz. podpisan čistopis novega poslovnika.
Torej sedanji poslovnik povsem velja. Predsednica sveta je Milana Kumra prosila, če
svoje pripombe poda v pisni obliki, saj le tako lahko nesporono dokaţe, na kateri člen
je imel pripombe. To je Milan Kumer odklonil.
Po krajši burni razpravi med Milanom Kumrom in Danico Lorber je Milan Kumer izjavil
naslednje: (zapis dobesednih navedb zahtevala Danica Lorber)
“Ponudili ste svoje umazane usluge ravnatelju (Danica Lorber). Zastopate ravnatelja
in niste predstavnica zavoda”.
“Nikoli ne vprašate zaposlenih kaj mislijo. Zakaj delaš proti meni in zaposlenim?”
Glede na to, da je Milan Kumer predsednico sveta Danico Lorber vikal, je isto izrecno
zahteval tudi od nje.
K 2. točki
Ravnatelj je podal učno-vzgojne rezultate ob koncu šolskega 2009/10. V tem
šolskem letu en učenec v 1. razredu ni dosegel minimalnih standardov in je v
postopku za prešolanje na šolo dr. Ljudevita Pivke Ptuj. Pouk je bil realiziran 97,8%.
Poudaril je, da smo imeli v preteklem šolskem letu 134 ur dodatne strokovne pomoči,
ţal se je nekateri učenci, ki jim ta dodatna pomoč pripada, otepajo in neradi prihajajo
k tem uram.
K 3. točki
Učitelji so opravili analizo treh predmetov NPZ in v šolskem letu 2009/10 smo lahko
zelo zadovljni, saj smo imeli rezultate pri vseh treh predmetih nad slovenskim
povprečjem (edini v bivši ptujski občini).
Pri učencih 6. razredov je analiza še kako pomembna, saj se v naslednjih treh letih
da pri obravnavanju in utrjevanju snovi marsikaj popraviti oz. utrditi. Analiza
rezultatov je pokazatelj, kje je potrebno snov podrobneje utrjevati oz. kje so še
primanjkljaji.
Učenci 6. razredov so pri matematiki pod povprečjem, nad povprečjem pa so pri
angleškem jeziku. Za slovenski jezik je analizo podrobneje predstavila učiteljica
Danica Lorber, ki je poudarila, da smo pri slovenščini nekje v slovenskem povprečju,
vendar zaostajamo pri tvorbnih nalogah.
K 4. točki
Poročilo o uresničevanju LDN za preteklo šolsko leto je podal ravnatelj Branko Lah.
Programi in projekti so bili v celoti izvedeni. Načrta - v vse učilnice LCD projektorje –
še nismo v celoti izvedli. Posodobili smo računalniško učilnico, nabavili nekaj
didaktičnega materiala. Izobraţevanje je bilo omogočeno vsem zaposlenim, ki so se
izobraţevali po planu. LDN je bil uspešno realiziran. Vzgojni načrt bo potrebno še
dopolniti in biti potem dosleden pri njegovem uresničevanju.
V tem letu smo imeli dva vzgojna ukrepa, ostale probleme pa so razredniki rešili
sproti, s pogovori.
Člani sveta na podano poročilo ravnatelja niso imeli pripomb.
Milan Kumer je pripomnil, da bi morali člani sveta dobiti Poročilo o uresničevanju
LDN za preteklo leto vsaj 7 dni pred sejo, da bi lahko dali pripombe. To naj bi veljalo
za gradivo pri vseh točkah dnevnega reda.
Pri tej točki dnevnega reda je bil soglasno sprejet
S K L E P št. 1
Gradiva za vse točke dnevnega reda se vsem članom pošiljajo po elektronski pošti.
K 5. točki
Ravnatelj je podrobneje predstavil LDN za naslednje šolsko leto 2010/11. Izpostavil
je:
- v letošnjem šolskem letu imamo 10 učencev manj kot v lanskem letu, in sicer 297
učencev na vseh treh enotah;
- malica za učence je v 2/3 sofinancirana s strani MŠŠ. Starši morajo odsotnost
otroka pravočasno sporočati v šolo oz. odjaviti malico;
- plavalni tečaji za učence starejše skupine vrtca, 1., 2. in 3. razreda ostanejo
nespremenjeni. Letošnji plavalni tečaj bo v primerjavi z lanskim cenejši, saj imamo
lasten kader za izvedbo plavalnega tečaja;
- jezikovna kopel bo v letošnjem letu potekala tudi v vrtcu;
- prevozi so organizirani za vse učence. Letos imamo drugega prevoznika;
- testiranje za nadarjene učence bo naslednje leto ţe v 4. razredu;
- sodelovali bomo v različnih projektih in ţelimo postati e-šola;
- izvajali bomo projekt Zdrav ţivljenski slog – dodatne ure športne vzgoje za učence
od 1. do 9. razreda. Projekt smo dobili v polnem obsegu, in sicer 30 ur na teden;
- v letošnjem letu bomo v okviru projekta izvajali posebno delo z nadarjenimi učenc.
Vsebina projekta bo na roditeljskem sestanku podrobneje predstavljena staršem.
- učenci 1. triade bodo v okviru projekta Berimo skupaj imeli bralne urice skupaj s
starši;
- pripravljali bomo tematske razstave namenjene posameznim spominskim ali
pomembnejšim dogodkom (teden otroka, mednarodni dan otrokovih pravic, teden
jezika...;
- izvajali projekt Učenje učenja – poudarek na branju in pisanju ter razumevanju;
- v tem šolskem letu bomo opravili dve delovni soboti;
- novost v tem šolskem letu je, da bomo vsaka 2 meseca imeli skupno razredno uro
za učence celotne šole. Na njej bodo predstavljene različne tematike, ki jih bo
pripravila šolska skupnost;
-Občina Majšperk nam je s plačilom avtobusnih prevozov omogočila še večje
udejstvovanje na najrazličnejših tekmovanjih.
Predstavnika sindikata, Milana Kumra, je zanimalo, kolišen del sredstev je
zagotovljen za knjiţnico in predlagal, da bi se del sredstev za knjiţnico namenil tudi iz
šolskega sklada.
Ravnatelj je povedal, da so bila srestva, namenjena knjiţnici, prekoračena za 1900
EUR.
Predsednica sveta Danica Lorber je dialog prekinila in pripomnila, da se naj o teh
stvareh najprej pogovorita v okviru kolektiva in ugotovita, kakšno je dejansko stanje.
Vendar je Milan Kumer menil, da morajo člani sveta biti seznanjeni s problematiko
pomanjkanja denarja za šolsko knjiţnico.
Z 8 glasovi ZA je bil sprejet
S K L E P št. 2
LDN za šolsko leto 2010/11 se sprejme v predlagani obliki.
K 6. točki
Podani so bili predlogi cen za šolsko prehrano za šolsko leto 2010/11. Predlagane
cene obrokov so naslednje:
- šolska malica 0,80 EUR (0,50 sofinancirano s strani MŠŠ)
- zajtrk 0,70 EUR
- druga malica 0,86 EUR
- kosilo ( za učence od 1. do 4. razreda) 2,00 EUR
- kosilo ( za učence od 5. do 9. razreda) 2,17 EUR
Soglasno, z 8 glasovi ZA, je bil sprejet
S K L E P št. 3
Cene obrokov šolske prehrane za šolsko leto 2010/11 so potrjene v predlagani obliki
K 7. točki
Zaradi kadrovskih sprememb v okviru zavoda je potrebno v Šolski sklad imenovati
dva nova člana in sicer iz matične šole in podruţnice Stoperce.
Iz matične šole je bila predlagana nova računovodkinja Ana Krajnc, iz podruţnice
Stoperce pa učiteljica Katja Predikaka.
S K L E P št. 4
V Šolski sklad JZ OŠ Majšperk sta od 1. 9. 2010 imenovani novi članici, in sicer Ana
Krajnc in Katja Predikaka.
K 8. točki
Ravnatelj je podrobneje opisal in predstavil sistemizacijo delovnega mesta –
strokovni sodelavec v programu Zdrav ţivljenjski slog. Projekt zdrav ţivljenjski slog
na naši šoli traja od 14. 9. 2010 do 31. 8. 2013.
S K L E P št. 5
Člani sveta so z 8 glasovi ZA potrdili sistemizacijo delovnega mesta strokovnega
sodelavca v programu Zdrav ţivljenjski slog.
Milan Kumer je pripomnil, da se sistemizacija delovnih mest določa in spreminja po
določbah Zakona o delovnih razmerjih in Kolektivne pogodbe za področje vzgoje in
izobraţevanja. To v tem primeru ni bilo storjeno.
Ravnatelj mu je pojasnil, da ima ta delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s
Športnim zavodom RS Planica, zato omenjena določba zanj ne velja (Kolektivna
pogodba za področje vzgoje in izobraţevanja).
K 9. točki
Člana sveta je zanimalo, kje lahko dobi seznam vseh interesnih dejavnosti, ki
delujejo na šoli.
Ravnatelj mu je povedal, da je to objavljeno v šolski publikaciji, ki pa je letos, prvo
leto, objavljena na spletni strani šole, in ni bila v pisani obliki posredovana staršem.
Prav tako je bilo postavljeno vprašanje, ali je mogoče, da bi se učitelji glede na
razred na višji stopnji menjavali pri določenih predmetih, npr. slovenščina,
matematika, tuj jezik ... (tam, kjer sta po dva učitelja za isti predmet).
Ravnatelj je povedal, da je to moţno vendar se sedaj učitelji menjujejo glede na
nivoje (učitelj uči isti novo eno generacijo, potem nivo menja).
Danica Lorber je člane sveta, ki so imenovani s strani zavoda pozvala, da v kolektiv
prenesejo mnenje, ki ga je na začetku seje podal Milan Kumer. Če je mnenje
kolektiva res to, da zastopa ravnatelja in ni predstavnica zavoda in da dela proti
zaposlenim in Milanu Kumru, potem bo kot predstavnica delavcev v svetu zavoda
odstopila. O tem ţeli pisno obrazloţitev.
V kolikor pa je to le mnenje Milana Kumra, pa ţeli, da se o tem pogovorita sama.
Zanimalo jo je, kako to, da Milana Kumra vsa leta do sedaj ni motilo, da so se LDN in
Poročila na sejah sveta zavoda sprejemala brez predhodno poslanega in
obravnavanega gradiva, zakaj teh zahtev na svetu zavoda ni podal ţe prej.
Milan Kumer je odgovoril, da lahko pripombe poda kadar koli to on ţeli.
Seja je bila zaključena ob 21.30.
Zapisala
Branka Ţnidarko
Predsednica sveta
Danica LORBER l.r.
OSNOVNA ŠOLA
SVET JAVNEGA ZAVODA
ZAPISNIK
26. seje Sveta zavoda Osnovne šole Majšperk, ki je bila 28. 2. 2011, ob 18.00 v
zbornici Osnovne šole Majšperk.
PRISOTNI člani sveta: Danica Lorber, Barbara Vedlin, Biserka Planinc, Jelka
Ferleţ, Marjeta Korez, Vera Korţe, Marjan Planinc,
ravnatelj Branko Lah, predstavnik sindikata Milan Kumer in poslovna
sekretarka Branka Ţnidarko.
ODSOTNI: Anton Verdenik, Vinko Kriţanec, Franc Šalamun, Vesna Korţe
Lista prisotnih je priloga zapisnika.
Predlagani dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Učno vzgojni rezultati ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja
3. Potrditev inventure
4. Obravnava Poslovnega poročila OŠ Majšperk za poslovno leto 2010
5. Začetek postopka za ocenitev delovne uspešnosti ravnatelja
6. Predlogi in pobude, dogovori in sklepi
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
K 1. točki
Milan Kumer je pripomnil, da zadnji stavkek 18. člena Poslovnika ni pravilen, saj
manjka beseda v oklepaju (pisno pooblastilo).
18. člen bi se moral pravilno glasiti:
“Predsednik sveta na sejo poleg članov sveta vabi:
 ravnatelja ali drugega od njega pooblaščenega delavca (pisno pooblastilo),
 predsednika sveta staršev, če svet obravnava zadeve s področij za katere je
pristojen svet staršev oz. v drugih primerih, ko je potrebno, da se s
posamezno problematiko seznani predstavnik staršev,
 sindikalnega zaupnika ali drugega izvoljenega oziroma imenovanega
predstavnika delavcev (pisno pooblastilo),



posameznega delavca zavoda oz. učenca in njegove starše, če so udeleţeni
v postopku pred svetom šole,
ustreznega izvedenca in priče v posameznih postopkih,
po potrebi tudi druge strokovnjake ali predstavnike raznih organizacij.
Ravnatelj šole oz. od njega pooblaščen delavec se udeleţuje sej v okviru delovnih
obveznosti. Ravnatelja lahko v njegovi odsotnosti zastopa pomočnik ravnatelja
oziroma drug pooblaščen delavec (pisno pooblastilo).”
Marjan Planinc je potrdil navedbe Milana Kumra, zato bo besedica pisno pooblastilo
dodana v zadnjem odstavku 18. člena poslovnika.
Milan Kumer še trdi, da 58. člen Poslovnika ni zapisan tako, kot je bil sprejet 4. 3.
2010. Drugi odstavek bi se moral glasiti, da svet odloča o imenovanju ravnatelja s
tajnim glasovanjem.
Predsednica je Milana Kumra pozvala, naj predloţi dokaze o tem, da je bil 58. člen
Poslovnika sprejet v drugačni formulaciji kot je sedaj zapisan. Milan Kumer dokazov
ni predloţil čeprav je trdil, da jih ima.
Prav tako Milan Kumer zanika drugi del izjave, ki jo je izrekel Danici Lorber na
prejšnji seji sveta. Trdi, da tega ni izrekel v takšni formulaciji, kot je zapisana, čeprav
je zapisničarka po zahtevi Danice Lorber, da se v zapisnik napiše dobesedna
navedba izrečenega, napisano prisotnim prebrala. Pripomb takrat ni bilo.
Ravnatelj Branko Lah in knjiţničar Milan Kumer sta se o nabavi knjig, knjiţnih gradiv
in učbenikov pogovorila. Pogovori so potekali koretno in dogovor je bil, da bomo
delali oz. poslovali tako, da bo obseg knjiţničnega gradiva ustrezal potrebam
učiteljev in zaposlenih v okviru finančnih zmoţnostih.
Danica Lorber je pripomnila, da je člane sveta podruţničnih šol pozvala, da povedo
svoje mnenje o njenem morebitnem napačnem delu kot članici sveta zavoda. Pisnih
obrazloţitev ni bilo.
Poslovno sekretarko se zadolţi, da se seznani s pravili elektronskega poslovanja
(npr. ţig in podpis na vabilih poslanih v elektronski obliki). S tem bo seznanila člane
sveta na naslednji seji.
Po skoraj enourni razpravi je predsednica dala potrditev zapisnika prejšnje seje na
glasovanje.
Za potrditev zapisnika v predlagani obliki so člani glasovali:
- 4 ZA, nihče PROTI, 3 VZDRŢANI
Za potrditev zapisnika v spremenjeni oz. dopolnjeni obliki:
- nihče ZA, 4 PROTI, 3 VZDRŢANI
Zapisnik 25. seje sveta zavoda ni bil potrjen.
K 2. točki
Ravnatelj Branko Lah je podal učno-vzgojne rezultate ob koncu prvega
ocenjevalnega obdobja.
Večjih vzgojnih problemov ni bilo, manjše vzgojne teţave pa smo reševali sproti v
okviru vzgojnega načrta. Na učnem področju smo dosegli še kar dober uspeh in sicer
od 1. do 6. razreda je uspeh 100%, v 7. razredih sta dva učenca z nedoseţenimi
minimalnimi standardi, v 8. razredih je pet učencev, ki ne dosegajo minimalnih
standardov, 9. razredi pa so dosegli 100% uspeh.
K 3. točki
Ana Krajnc, računovodkinja šole, je prebrala poročilo inventurne komisije in predloge
za odpis.
Na podlagi popisa inventurne komisije in predlogov za odpis je računovodkinja
predlagala za 9.168,51 EUR odpisov osnovnih sredstev in drobnega inventarja.
Ravnatelj je pripomnil, da bomo k Poslovnemu poročilu, ki bo poslano na Občino
Majšperk, zaradi visokega zneska odpisa omar (omare še niso stare vendar so bile
ob izlitju vode poplavljene in so neuporabne) dodali obrazloţitev.
Člani Sveta zavoda so s 7 glasovi ZA sprejeli
S K L E P št. 1
Predlog odpisov, ki jih je pripravila inventurna komisija Osnovne šole Majšperk v
vrednosti 9.168,51 EUR, se potrdi.
Predlog odpisov je priloga zapisnika.
K 4. točki
Poslovno poročilo Osnovne šole Majšperk za leto 2010 sta podala ravnatelj Branko
Lah (poslovno poročilo) in računovodkinja Ana Krajnc (finančno poročilo).
V svojem poročilu je računovodkinja podrobneje predstavila prihodke in odhodke
zavoda v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2010 in podala odgovore na
zastavljena vprašanja članov sveta.
Milan Kumer je pripomnil, da bi na postavki za učbeniški sklad moralo biti drugačno
stanje, kot ga je podala računovodkinja.
Zaradi morebitnega napačnega knjiţenja ali tiskarske napake bosta knjiţničar in
računovodkinja preverila in uskladila stanje.
Letno poslovno poročilo je priloga zapisnika.
K 4. točki
Predsednica Danica Lorber je člane seznanila s pričetkom postopka ocenitve
delovne uspešnosti ravnatelja Branka Laha.
Ravnatelj bo do naslednje seje pripravil podatke, ki so potrebni za vnos v exelovo
tabelo. Tako bo vnašanje podatkov v tabelo, ki izračuna procent delovne uspešnosti,
hitrejše. Poslovno poročilo, ki je med drugim tudi kriterij za ocenjevanje delovne
uspešnosti, je bilo podano pod prejšnjo točko dnevnega reda.
K 5. Točki
Poslovna sekretarka Branka Ţnidarko je predlagala, da bi se seje sveta zavoda
snemale. Tako ne bi bilo dilem kaj je kdo rekel in kaj ne, kaj je bilo prebrano in kaj
ne…
Člani so soglasno, s 7 glasovi, sprejeli
S K L E P št. 2
Seje sveta zavoda se snemajo. Marjan Planinc bo do naslednje seje pripravil predlog
pravilnika za snemanje sej sveta zavoda.
Ravnatelj je člane sveta seznanil z velikimi finančnimi stroški, ki jih ima šola s
fotokopiranjem gradiv za učence. Po grobih izračunih se naredijo 3 kopije za učenca
na dan.
Prav tako je zelo velika poraba papirnih brisač in papirja na straniščih, saj učenci
nemalokrat namerno uničujejo sanitarni papir.
Skupaj bomo poskušali najti neko rešitev.
Seja je bila zaključena ob 20.15.
Zapisala
Branka Ţnidarko
Predsednica sveta
Danica LORBER l.r.

Similar documents