WIBRA RS-485 – Brezžični premostitveni komunikacijski

Comments

Transcription

WIBRA RS-485 – Brezžični premostitveni komunikacijski
WIBRA RS-485 – Brezţični premostitveni komunikacijski vmesnik
Če je npr. obremenitev 0,5A potem je na 0,22mm2 kablu padec
napetosti 4,5V na 100m. Pri napravi s 60mA porabe je padec
napetosti v tem primeru 0,5V.
WIBRA RS-485 – BREZŢIČNI PREMOSTITVENI
KOMUNIKACIJSKI VMESNIK
Wibra je namenjena za uporabo s kontrolerji za kontrolo pristopa
ali kontrolerji za registracijo delovnega časa, ki komunicirajo na
RS-485 komunikacijski liniji. Uporabi se tam, kjer ni mogoče
napeljati UTP kabla ali vzpostaviti RS-485 komunikacijsko linijo.
Wibra omogoča komunikacijo med kontrolerji in komunikacijskim
pretvornikom, prek brezţičnega komunikacijskega mostu. Deluje
na 868 MHz ISM pasu, zato posebna dovoljenja za njegovo
uporabo niso potrebna. Prenosna razdalja je na prostem do 700
m, v notranjosti stavb pa je odvisna od gradbenih materialov in
motenj drugih naprav.
TEHNIČNI PODATKI
WIBRA RS-485
Delovna napetost
Največja poraba
Zaščita
Komunikacija
Delovna temperatura
Pretvorba komunikacije
Moč signala
Sprejemna frekvenca
Indikacija komunikacije
Dovoljena vlaţnost
Tip modulacije
Hitrost prenosa
Dimenzije (mm)
Od 9V do 14V DC
100mA
IP65
RS485
Od -20°C do 70°C
RS-485- Brezţično- RS485
100mW
868MHz
preko LED diod
10-80 %, brez kondenza
FSK
76,8kbps
120x80x33 (ŠxVxG)
PRIKLJUČNI KABEL
Ţica-Barva
Opis /Wiegand 26-bit
1 – rdeča
9-14V DC
2 – siva
GND
3 – siva
CA
4 – siva
CB
LED diode
Št. utripov
1
2
3
Komunikacija
Brezţični komunikacijski most oziroma mostove ustvarite tako, da
eno Wibro poveţete s komunikacijskim pretvornikom, vse druge
Wibre pa poveţete na začetek vsake komunikacijske linije.
Za povezavo Wibre z računalnikom, uporabite enega od
napajalnikov, s komunikacijskim pretvornikom iz druţine Spider:
Spider W5-USB, Spider W5-net, Spider W40-NET.
Wibra, ki bo na začetku komunikacijske linije, se lahko napaja s
kontrolerjem, ki je prvi v tej liniji.
Komunikacija med kontrolerji in programsko opremo Jantar
poteka preko RS485 vodila. Na en komunikacijski pretvornik je
lahko povezano največ 128 kontrolerjev. Največja dolţina
komunikacijske linije je 1000 kabelskih metrov. Priporočljiva je
uporaba FTP ali S-FTP kabla.
Dovoljena je le serijska (zaporedna) povezava kontrolerjev.
Vezava v zvezdo (vzporedna) ni dovoljena. Opleti vseh SFTP kablov morajo biti povezani in ozemljeni v eni sami točki.
Nikakor ne smejo biti ozemljeni vsak zase. Ne povezujte opletov
kabla z maso kontrolerja.
V primeru teţav pri komunikaciji je potrebno dodati
ustrezne zaključne (terminacijske) upore. Predlagamo
vgradnjo 120 ohmskih upornikov na vsaki strani kabla.
Komunikacijski pretvornik je na strani RS485 zaščiten s
počasno varovalko in dušilkami napetosti.
Montaţa Wibre
Za namestitev Wibre morate na steno namestiti poseben priloţeni
nosilec. Za montaţo so priloţeni štirje vijaki. Potem, ko je nosilec
nameščen, postavite Wibro na nosilec in pritisnite – ko slišite klik,
je Wibra nameščena.
Če ţelite Wibro odstraniti iz stene, potisnite izvijač pod njeno
ohišje (čim bliţje nosilcu) in ga neţno obrnite.
Namestitveni nosilec za ohišje A.
Specifikacije
napajanje
masa
RS485 A linija
RS485 B linija
DRUGO
Garancija velja samo, če je za napajanje Wibre uporabljen
napajalnik in / ali komunikacijski pretvornik iz druţine Spider.
Opis
Normalno delovanje – Vklopljeno napajanje
Iskanje kontrolerja
Oddajanje in prejemanje paketov
Napajanje
Wibra potrebuje za delovanje zunanje napajanje. Spider W5 je
dovolj močan za napajanje ene Wibre, enega kontrolerja in ene
12V električne ključavnice (0,25A).
Padci napetosti in motnje signalov
Za priključitev Wibre uporabite kabel z vsaj 0,22mm2 premerom
ţice. Če dolţina kabla presega 25m, uporabite eno parico UTP
kabla za pozitivni pol(+) in eno za negativni pol(-).
Dolţina kabla, med Wibro in napajalnikom, ne sme preseči 50m.
Upoštevajte, da ima kabel s premerom 0,22mm2 pribliţno 9ohm
upornosti na 100m. Napetost na koncu kabla, mora biti vsaj 9V.
Če se le da, pri večjih razdaljah uporabite debelejši kabel s
premerom 0,5mm2.
Prosimo, da preverite našo garancijo in izjavo o omejitvi
odgovornosti.
Shemo vezave in dodatno pomoč za uporabo tega izdelka najdete
na:
http://www.jantar.si/forum/sl
KONTAKT:
Jantar d.o.o.
Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija
www.codeks.eu
[email protected]
5/2014
Black line
www.codeks.eu

Similar documents