B rezplačni priročnik za lepši vstop v skupno življenje

Comments

Transcription

B rezplačni priročnik za lepši vstop v skupno življenje
Audi A3 Cabriolet.
Podatki o porabi in emisijah za Audi A3 TDI (za vse modele in motorje v ponudbi).
Poraba goriva (l/100 km), kombiniran način vožnje: 4,9–3,9.
Emisije CO2 (g/km), kombiniran način vožnje: 129–104.
Emisijska stopnja EU6. Emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0733–0,0432 g/km. Emisija trdnih
delcev: 0,00011–0,00000 g/km. Število trdnih delcev: 0,08 x 1011–0,00 x 1011. Ogljikov dioksid
(CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter
dušikovih oksidov. Slika je simbolna.
Brezplačni priročnik za lepši vstop v skupno življenje
Pripravljeni
na sonce.
Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana
2015
Arhiv: MOD‘ART
Ohranita spomin
na ob~utke, ki vaju
prevevajo zdaj
in se jih spomnita
vedno, ko bo to
potrebno.
Bodita hvaležna - eden za drugega.
Vsak dan znova.
Foto: Domen Grögl
O letih
in o ljubezni
Pravijo, da nas čaka dobro leto. Veselim se ga. Zagotovo
bo zelo drugačno od prejšnjega in tudi drugačno od vseh,
ki prihajajo za njim.
Distribucija v letu 2015 poteka:
• ob prijavi k poroki na matičnih uradih RS
• na promocijskih dogodkih s tematiko porok
• v elektronski obliki (pdf format) na spletni
strani: www.porocninasveti.si
Izdajatelj in založnik:
Zavod NAPREDUJEM. Kebetova 10a, Ljubljana,
059 055 202, 041 761 525
Teksti in urejanje:
Urednica priročnika in avtorica večine vsebin je
Polona Bohorič.
Fotografija:
Avtorica večine fotografij je Petra Vrhovec
Rozman, www.petravrhovec.si
Naslovnica:
Fotografija iz arhiva kolekcij Mod'Art, www.mod-art.si
Oblikovanje in priprava za tisk:
Oblikovanje Slavica V. Okorn,
Skupina Opus Design ®
Tisk:
Tiskarna Oman, Kranj
Petnajst let poročnih nasvetov je za nami. Vsako leto je
samosvoje, vsako prinaša nekaj, po čemer si ga zapomnimo.
Leto 2000 je bilo povsem drugačno od leta 2015.
Pa tudi vsako vmes.
Z leti se spreminjamo tudi ljudje. Leta pustijo na nas pečat.
Lahko bi rekli, da zorimo, odraščamo. Naša podoba
se spreminja, naše telo nam kaže minljivost vsega,
kar držimo v rokah in mislimo, da je naše. Ostaja pa vse,
česar se ne moremo dotakniti.
Ostaja čistost zaupanja.
Ostaja igrivost predajanja.
Ostaja moč hvaležnosti.
Ostaja ljubezen.
Če z njo lepo ravnamo, jo negujemo in se zavedamo
njene moči, ostajamo z njo enako mladi ves čas,
ne glede na številke in liste na koledarjih, ki se menjavajo
vsako leto hitreje. Z njo nas ne skrbijo ne gube na obrazu,
ne spremembe na telesu.
Letošnje leto je zares posebno. Vidva si ga bosta zagotovo
dobro zapomnila. Letnico bosta slavila še dolgo. S spomini
na vajino zaobljubo bosta hranila čistost, igrivost in moč.
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Priročnik Poročni nasveti
pomaga z nasveti pri pripravah na poroko in
skupno življenje.
Ohranita vajino ljubezen in mladost v srcih! Bodita srečna!
Polona Bohorič, urednica
Izdano:
Januar 2015
2
3
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Vsebina
Obred
Pravila Simboli
Cvet je
Podoba
Slavje
Midva Nasveti
6
24
46
52
58
80
44
16
26
48
54
62
84
88
21
Sklenitev
zakonske zveze
11
Upravne enote
Priprave na poroko
Poroka in protokol
34
Vsak po svoje
38
Prekr{imo pravila
40
Spremljevalci
na poroki
42
Vabila, darila,
zahvale
4
Poro~ni prstan
Poroke neko~
Magi~na
mo~ cvetja
Najbolj{i
cvetli~arji
56
Nevestin
poro~ni {opek
Lepotne
priprave Nevestina obleka
66
Obleka,
ki polep{a
70
Dodatki
pod obleko
74
Ženinova obleka
78
Svatovska obla~ila
Živela gostija!
Foto poro~na
zgodba
Poro~na darila
Medeni tedni
96
Ohranita sre~o
Energijski
pomen zakona
Zrela za poroko
90
Prakti~no
in odgovorno
94
Nevestina
SOS oprema
95
Najlep{i
poro~ni {opki
5
Obred
Sklenitev zakonske zveze
V Republiki Sloveniji velja, da je pravno veljavno zakonsko zvezo potrebno skleniti
v posebej določenih uradnih prostorih pred načelnikom upravne enote ali od njega
pooblaščene osebe, ob navzočnosti matičarja, pod pogoji, ki jih določa Zakon o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih skupaj s Pravilnikom o sklepanju zakonske zveze.
Prijava k poroki
Dokumenti za tujce
Zakonsko določenega roka za prijavo
sklenitve zakonske zveze ni, vendar je
priporočljivo, da se bodoča zakonca
zaradi zagotovitve datuma in ure
poroke prijavita čim prej.
Tujec za prijavo k sklenitvi zakonske
zveze potrebuje: potni list, izpisek iz
rojstne matične knjige, potrdilo
o samskem stanu ali drugo potrdilo,
ki izkazuje zakonski stan, potrdilo
države, katere državljan je, da ni
zadržkov za sklenitev zakonske zveze.
Izpiski in potrdila morajo biti izdani za
uporabo v mednarodnem prometu,
torej ustrezno overjeni in prevedeni
v slovenski jezik. Izpiski so lahko izdani
na mednarodnem obrazcu, če je
država podpisnica Pariške ali Dunajske
konvencije. Izpiski in druge listine ne
smejo biti starejši od šest mesecev,
razen če so listine izdane
v državah, kjer se izpisek izda
praviloma samo enkrat in dokazuje
le posamično matično dejstvo,
ne pa osebnega statusa.
Kadar si želita mladoporočenca
skleniti zakonsko zvezo izven uradnih
prostorov, je v Pravilniku o sklepanju
zakonske zveze določen rok za prijavo
najmanj 30 dni pred nameravano
sklenitvijo zakonske zveze, ker je
potrebno izpeljati celoten upravni
postopek z izdajo odločbe.
Dokumenti za prijavo
Za prijavo sklenitve zakonske zveze
bodoča zakonca potrebujeta osebni
dokument in navedeta podatke o pričah
(osebno ime, datum rojstva, stalno
prebivališče). Če je bil kateri od bodočih
zakoncev že poročen in upravni organ
ne razpolaga z dokazilom o prenehanju
zakonske zveze, mora predložiti tudi
dokazilo o prenehanju obstoja prejšnje
zakonske zveze.
6
Zelo mladi prijavitelji
Mladoletnik, ki se želi poročiti, mora
predložiti odločbo pristojnega centra za
socialno delo, ki mu dovoljuje sklenitev
zakonske zveze pred polnoletnostjo.
Obred in besedilo
Poročni obred izvede načelnik
upravne enote ali oseba, ki jo načelnik
pooblasti za sklepanje zakonske zveze
(pooblaščenec) in mora izpolnjevati
pogoje za sklepanje zakonske zveze
po Pravilniku. Osnovni govor je enoten
za vse pooblaščence. V nagovoru
pooblaščenec seznani bodoča zakonca
o medsebojnih obveznostih in pravicah,
ki izhajajo iz zakona, ki ureja zakonsko
zvezo in družinska razmerja. Za manjše
dodatke oz. posebnosti pred in po koncu
obreda se je potrebno dogovoriti z
matičarjem, vendar vsi morebitni dodatki
ne smejo podaljšati obreda, ki praviloma
Sanjsko doživetje
• v vseh letnih časih
• celostna ponudba vseh poročnih storitev
• idilično okolje
• tematske poroke
• posebej opremljen poročni apartma
• vrhunska kulinarična in
nastavitvena ponudba
Grad Snežnik
1386 Stari trg pri Ložu
Če bodoči zakonec ali priča ne razume
slovenskega jezika mora pri prijavi in
sklenitvi zakonske zveze sodelovati
uradni prevajalec oziroma sodni tolmač.
M: 041 768 403, 031 727 528
+386 81 614 200
E: [email protected]
http://pristave-sneznik.si
https://www.facebook.com/pristavesneznik
Obred
traja 20 minut, čas med dvema
porokama pa je omejen na skupaj 30
minut, saj bi s tem ovirali naslednji par,
ki ima določeno uro za sklepanje poroke.
V zadnjih letih se obredi sklepanja
zakonske zveze vedno bolj pogosto
odvijajo v uradnih prostorih upravne
enote, saj je taka poroka popolnoma
brezplačna. Pravilnik o sklepanju
zakonske zveze določa tudi obvezno
opremo uradnega prostora.
Izven uradnih prostorov
Na zahtevo bodočih zakoncev lahko
načelnik upravne enote na podlagi 16.
člena Pravilnika dovoli slovesno sklenitev
zakonske zveze tudi izven uradnih
prostorov, če v zahtevi bodoča zakonca
navedeta pomembne razloge (npr.
zdravstveni razlogi). Na podlagi vloge
bodočih zakoncev načelnik Upravne
enote preveri ustreznost lokacije, ter nato
odloči o lokaciji z upravno odločbo. Taka
sklenitev zakonske zveze ne predstavlja
povečanih stroškov.
Sklenitev zakonske zveze izven uradnih
prostorov in izven časa določenega za
uradne prostore pa se izjemoma dovoli
tudi iz drugih razlogov, ki jih bodoča
zakonca navedeta v pisni vlogi, glede na
možnosti upravne enote. K vlogi priložita
pisno soglasje lastnika lokacije za
uporabo prostora za slovesno sklenitev
zakonske zveze. Na podlagi vloge
8
bodočih zakoncev se preveri ustreznost
lokacije za izpeljavo obreda. V kolikor
prostor ustreza Pravilniku o sklepanju
zakonske zveze, načelnik upravne
enote odloči o lokaciji z upravno
odločbo. Taka sklenitev zakonske zveze
predstavlja povečane stroške, ki jih
krijeta bodoča zakonca.
Sprememba priimka ob poroki
Zakonca se lahko ob sklenitvi zakonske
zveze sporazumeta, da bo njun skupni
priimek priimek enega ali drugega
zakonca, lahko tudi obdržita vsak svoj
priimek, svojemu priimku dodata priimek
zakonca ali izbereta priimek zakonca in
temu priimku dodata svoj priimek.
Poroka v tujini
Kadar slovenski državljan sklene
zakonsko zvezo v tujini, je sklenitev
zakonske zveze dolžan priglasiti pri
upravni enoti, kjer ima prijavljeno stalno
prebivališče in sicer tako, da predloži
poročni list, ki dokazuje sklenitev
zakonske zveze v tujini. Poročni list
ne sme biti starejši od šestih mesecev
in mora biti overjen v skladu z zakonom
o overitvi tujih javnih listin in preveden
v slovenski jezik, če ni izdan na podlagi
mednarodnih konvencij: Pariška
konvencija, Haaška konvencija, Dunajska
konvencija.
Obred
Upravne enote
UE AJDOVŠČINA, Vipavska c. 11b, 5270 Ajdovščina
Stroški za sklenitev poroke
Vse, kar si dodatno bodoča
mladoporočenca ob taki poroki želita,
morata predhodno naročiti in plačati
posebej.
Dodatni stroški za sklenitev zakonske
zveze nastopijo samo v primeru,
kadar se zakonska zveza sklepa
izven uradnih prostorov in izven časa
določenega za sklepanje zakonske
zveze. Strošek je enoten za vso
Slovenijo in znaša 170,00 EUR.
Matični urad
Omenjeni strošek mora biti poravnan
najmanj pet dni pred sklenitvijo
zakonske zveze, sicer se obred
sklenitve zakonske zveze ne izvede.
Ko si par želi ponovne potrditve
zakonske zveze po 25 ali 50 - tudi 60 ali
70 letih zakona, je potrebno plačati enak
strošek, torej 170 EUR, ne glede na
to, ali se poroča v uradnih prostorih za
sklepanje zakonskih zvez ali po želji na
drugem mestu.
[email protected]
05 – 36 43 200
UE BREŽICE, C. prvih borcev 24a, 8250 Brežice
Tanja Škof
Danica Henigman Ban
Snežka Preskar
Monika Volk
[email protected]
07 – 49 91 562
07 – 49 91 556
07 – 49 91 561
07 – 49 91 570
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
03 – 42 65 338
[email protected]
UE CELJE, Ljubljanska c. 1, 3000 Celje
Nataša Čater
[email protected]
UE CERKNICA, Cesta 4. maja 24, 1380 Cerknica
Mira Puntar
Brigita Škrlj
Marjanca Červek
[email protected]
01 – 70 71 300
UE ČRNOMELJ, Zadružna c. 16, 8340 Črnomelj
Alenka Horvat
Jana Jerman
[email protected]
07 – 33 61 087
Foto: Petra Vrhovec Rozman
UE DOMŽALE, Ljubljanska c. 69, 1230 Domžale
Darja Frank
Silva Bratanič
[email protected]
01 – 72 20 100
UE DRAVOGRAD, Meža 10, 2370 Dravograd
Ivanka Močnik
[email protected]
02 – 87 20 710
UE GORNJA RADGONA, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona
Breda Erlih
01 – 78 10 943
01 – 78 10 944
01 – 78 10 921
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
03 – 56 42 612
UE IDRIJA, Študentovska 2, 5280 Idrija
Melita Medved
[email protected]
05 – 37 34 308
[email protected]
05 – 71 12 215
05 – 71 12 217
05 – 71 12 231
[email protected]
[email protected]
[email protected]
05 – 66 00 418
[email protected]
UE ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica
Majda Udovič
Marija Majkič
Nataša Jenko
[email protected]
UE IZOLA, Cesta v Pregavor 3a, 6310 Izola
Mojca Kocijančič
10
[email protected]
[email protected]
UE HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik
Matični urad
[email protected]
02 – 56 43 860
UE GROSUPLJE, Kolodvorska 2, 1290 Grosuplje
Simona Štrus
Mojca Krampač
Mateja Kresal
[email protected]
[email protected]
[email protected]
11
Obred
Sonja Berdon
05 – 66 00 412
UE JESENICE, Cesta železarjev 6a, 4270 Jesenice
Barbara Glavič
Tanja Cencelj
Vesna Tušek
Klemen Hribar
[email protected]
04 – 58 51 463
04 – 58 51 460
04 – 58 51 459
04 – 58 51 461
UE KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 Kamnik
Suzana Hribar
01 – 89 38 322
01 – 89 38 319
05 – 66 37 612
05 – 66 37 613
04 – 20 15 636
04 – 20 15 622
04 – 20 15 633
KU Črenšovci
KU Turnišče
KU Dobrovnik
KU Polana
UE LJUTOMER, Vrazova ul. 1, 9240 Ljutomer
12
Petja Simonič
Vesna Simonič
[email protected]
UE MURSKA SOBOTA, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
Damjan Anželj
[email protected]
02 – 51 31 170
UE NOVA GORICA, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
mag. Tanja Kralj
Lidija Brulc – Leban
Matični urad
[email protected]
05 – 33 06 171
05 – 33 06 181
Matični urad
[email protected]
[email protected]
02 – 74 15 420
[email protected]
02 – 65 42 304
UE PIRAN, Obala 114a, Lucija, 6320 Portorož
Centrala
Laura Benedetti
[email protected]
05 – 67 10 400
05 – 67 10 442
UE POSTOJNA, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna
[email protected]
01 – 306 30 35
01 – 306 30 36
Anica Šturm
Jana Knafeljc Rebec
Nada Bole
[email protected]
05 – 72 80 613
05 – 72 80 616
05 – 72 80 618
[email protected]
[email protected]
[email protected]
02 – 79 80 100
[email protected]
[email protected]
[email protected]
UE PTUJ, Slomškova 10, 2250 Ptuj
Elizabeta Peteršič
Sonja Kokol
Marta Lončar
[email protected]
UE RADLJE OB DRAVI, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi
KU Vuzenica, KU Muta
Olga Potočnik
Majda Luršak
[email protected]
[email protected]
07 – 39 39 122
UE ORMOŽ, Ptujska c. 6, 2270 Ormož
Kristina Valcl
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Katica Jelaš
03 – 83 93 394
[email protected]
KU: GORNJI GRAD, LJUBNO OB SAVINJI, LUČE, NAZARJE, REČICA OB SAVINJI, SOLČAVA
UE PESNICA, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
07 – 36 37 470
07 – 36 37 474
UE MOZIRJE, Šmihelska c. 2, 3330 Mozirje
u[email protected]
[email protected]
UE LJUBLJANA, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
splošne informacije
[email protected]
02 – 57 73 630
02 – 57 73 633
02 – 57 01 302
02 – 57 21 003
02 – 57 91 506
02 – 57 01 113
01 – 89 62 357
01 – 89 62 332
01 – 89 62 331,
[email protected]
02 – 22 01 756
UE NOVO MESTO, Defranceschijeva 1, 8000 Novo mesto
02 – 72 91 510
02 – 72 91 506
UE LITIJA, Jerebova 14, 1270 Litija
Jelka Bric Rink
Manja Božič
Suzy Slapničar
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
UE METLIKA, Naselje B. Kidriča 14, 8330 Metlika
[email protected]
03 – 73 38 823
UE LENDAVA, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava
Ana Novak
Vlado Tivadar
[email protected]
[email protected]
07 – 49 81 414
UE LENART, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah
Dragica Kramberger
Veronika Rodošek
Marija Jelen
[email protected]
01 – 75 90 525
01 – 75 90 506
UE MARIBOR, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
[email protected]
UE LAŠKO, Mestna ul. 2, 3270 Laško
Darja Kuclar
Vesna Matasić
Damjana Bogataj Černigoj
[email protected]
UE KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Matični urad
[email protected]
[email protected]
[email protected]
UE KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Marta Kovač Uršič
Svetlana Božič
Darja Jovanovič
[email protected]
02 – 58 49 423
UE LOGATEC, Tržaška c. 13, 1370 Logatec
[email protected]
UE KOPER, Trg Brolo 4, 6000 Koper
Loredana Vitez
Denis Božič
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Nada Dogša
[email protected]
01 – 83 18 184
UE KOČEVJE, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje
Valerija Aupič
Petra Divjak
[email protected]
02 – 88 79 411
02 – 87 90 186
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
13
Obred
Irena Klančnik
02 – 87 68 250
[email protected]
[email protected]
UE TRBOVLJE, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
Danica Polanšek
Franja Rožej
Franja Rožej
Franja Rožej
02 – 82 16 474
02 - 82 38 321
02 - 82 35 103
02 - 82 31 172
[email protected]
[email protected]
[email protected]
UE TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
[email protected]
01 – 83 72 727
[email protected]
UE TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič
Tina Lesar
UE RUŠE, Kolodvorska 9, 2342 Ruše
Centrala
KU Lovrenc na Pohorju
KU Selnica ob Dravi
[email protected]
02 – 66 90 660
02 – 67 19 532
02 – 67 40 520
UE SEVNICA, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica
Sonja Ivnik
Mija Gorenc
Zdenka Dernovšek
07 – 81 63 898
07 - 81 84 024
07 - 81 63 897
UE SEŽANA, Partizanska 4, 6210 Sežana
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
05 – 73 12 739
05 – 73 12 740
[email protected]
Jelka Slatinek
[email protected]
UE SLOVENSKE KONJICE, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice
Sonja Kline
Marija Paradiž
[email protected]
02 – 88 50 582
[email protected]
03 – 74 71 210
03 – 74 71 213
[email protected]
[email protected]
04 – 51 12 423
04 – 51 12 422
[email protected]
[email protected]
[email protected]
UE ŠMARJE PRI JELŠAH, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah
KU Rogatec
KU Kozje
KU Rogaška Slatina
Nataša Užmah Samec
Jolanda Poharc
Jožica Denžič
Nina Anerlič
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Tadeja Merkun
Stojanka Šučur
[email protected]
[email protected]
03 – 56 34 800
[email protected]
07 – 34 82 278
[email protected]
04 – 59 52 130
[email protected]
03 – 89 95 728
03 – 89 95 714
[email protected]
[email protected]
01 – 75 07 875
01 – 75 07 873
[email protected]
[email protected]
[email protected]
UE VELENJE, Rudarska c. 6a, 3320 Velenje
[email protected]
UE VRHNIKA, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika
Natalija Kozar
Irena Koprivec
[email protected]
UE ZAGORJE OB SAVI, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi
Simona Zupan
[email protected]
03 – 56 60 829
[email protected]
03 – 713 51 61
[email protected]
UE ŽALEC, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec
[email protected]
[email protected]
UE ŠKOFJA LOKA, Poljanska c. 2, 4220 Škofja Loka
Nevenka Malenšek
Martina Žagar
05 – 38 00 810
05 – 38 96 066
05 – 38 91 244
[email protected]
UE ŠENTJUR PRI CELJU, Mestni trg 10, 3230 Šentjur
Marija Vodišek
Jure Rezar
[email protected]
[email protected]
[email protected]
03 – 75 80 124
UE SLOVENJ GRADEC, Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec
Mira Jurgan
Janja Artnak
Diana Deželak
UE SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica
02 – 80 55 552
Silvana Drole
Metka Mlekuž
Marjan Černigoj
Vita Arlič
Nina Gomboc
[email protected]
03 – 80 94 024
03 – 58 23 110
UE TOLMIN, Tumov drevored 4, 5220 Tolmin
UE RAVNE NA KOROŠKEM, Čečovje 12a, 2390 Ravne na Koroškem
UE RIBNICA, Gorenjska c. 9, 1310 Ribnica
14
Jožica Denžič
Jožica Denžič
KU Bovec
KU Kobarid
KU Črna na Koroškem
KU Mežica
KU Prevalje
04 – 53 71 623
04 – 53 71 624
04 – 57 68 380
04 – 57 47 400
KU Bistrica ob Sotli
KU Podčetrtek
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
KU Bled
KU Bohinjska Bistrica
Cecilija Mlekuž
Metka Globočnik
Mateja Koselj
Cecilija Mlekuž
[email protected]
03 – 81 71 711
03 – 81 21 022
03 – 80 90 507
03 – 81 81 741
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Foto: Petra Vrhovec Rozman
KU Ribnica, KU Podvelka
UE RADOVLJICA, Gorenjska c. 18, 4240 Radovljica
15
Nasveti
A l en
ka
Ru
pe
rt
–
Ar
a
un
Zakon je brušenje
dveh surovih diamantov
Nasveti, ki jih v pogovoru niza Alenka Rupert – Aruna, so verjetno med vsemi
nasveti v našem priročniku tisti, ki jih sleherna bodoča zakonca za svoj zakon
najbolj potrebujeta. Gre namreč za razumevanje, kaj pomeni dejanje sklenitve
zakona – ne le v svoji fizični podobi, o kateri zlahka pripovedujemo in svetujemo,
pač pa tudi v zahtevnejši, psihološki in še višje, v energijski obliki.
Alenka skupaj z možem Matjažem pod
okriljem podjetja P.E.C.A. International
d.o.o. vodi aktivnosti na področju
komplementarne energijske medicine.
Že preko dvajset let razvijata izdelke
in storitev za konkretno pomoč ljudem
v različnih stanjih stiske ali neravnovesja
v njihovem energijskem sistemu.
Alenka Rupert – Aruna se s
proučevanjem delovanja energij
ukvarja že od leta 1992. Je avtorica
metode P.E.C.A., s katero pomaga
ljudem ozavestiti dejanske vzroke za
nastale težave in jim z ozaveščanjem in
ustreznimi procesi pomaga do ponovne
vzpostavitve energijskega ravnovesja.
Metoda P.E.C.A. je bila leta 2009
potrjena in priznana na Mednarodni
univerzi za komplementarno medicino
na Šrilanki, kjer je Alenka s tem delom
pridobila naziv doktorica znanosti
komplementarne medicine.
Z istim ciljem – pomagati ljudem,
je Alenka razvila tudi poseben
izobraževalni program P.E.C.A.,
ki posamezniku omogoča lastno
preučevanje pridobljenega znanja, ki
16
ga samostojno vnaša v prakso svojega
življenja. Prav ta program, ki je sicer
namenjen praktično vsakomur, bi z
veseljem priporočili vsem bodočim
mladoporočencem, saj gre za globoka
zavedanja o medsebojnih odnosih in
delovanju. Ta pa so še kako potrebna
pri usklajevanju razlik in pričakovanj,
ki se rojevajo v zakonu. Nekateri
mladoporočenci - žal, redki - imajo ta
zavedanja nekako naravno pridobljena,
v uredništvu pa želimo prav vsakemu
paru, da doseže namen, ki ga v trenutku
poroke zagotovo intenzivno neguje:
srečen zakon. Redki so pari, ki zmorejo
in znajo gojiti ustrezno spoštovanje in
svoj medsebojni odnos z vsakim dnem
še utrjevati in poglabljati tako, kot to
zmoreta Alenka in Matjaž v njunem
zakonu že 27 let. Njun zgled deluje na
trenutke še močneje kot znanje samo.
Kaj v energijskem smislu
predstavlja akt poroke?
V energijskem smislu je poroka
ustvarjanje nove celice, združitev ženske
in moške energije, podobno kot sta v
Alenka Rupert – Aruna
Foto: Šimen Zupančič
združitvi sklenjeni
energiji Univerzuma
in planeta Zemlja. Kot
celotno stvarstvo teži k
temu, da bi ohranilo harmonijo
in univerzalni red v vseh vidnih
oblikah, se tudi poroka dveh mladih ljudi
sklene z namenom, da bi se dolgoročno
ohranila njuna harmonija, njuno
spoštovanje in ljubeč odnos med njima.
Vsak mladoporočenec prihaja iz
določenega okolja, ki je verjetno precej
drugačno od partnerjevega, morda sta,
eden ali oba, utrpela bolečine ali rane na
čustvenem področju, ki so lahko izvirale
iz družinskih odnosov ali iz odvisnosti
staršev. Ti morda niso zmogli omogočati
razvoja pravih čustev in ljubezni, zato
je za mlade pravi izziv sprejeti drugega
ljubeče, brez sodb ali obsodb, ter s tem
pozdraviti svoje rane v novem okolju,
novi celici – v zakonu.
Simbolično je zakon kakor boben,
v katerega položimo dva nebrušena,
surova diamanta, Življenje samo pa
je tisto, ki jima v različnih situacijah
omogoči takšna trenja, ki oba diamanta
obrusijo do kristalno čistih oblik.
Zelo pomembno za mladoporočenca je,
da se zavedata svečanosti zaprisege, ki
jo podelita Univerzumu in ki obljublja, da
bo ta zveza zdržala, ne glede na položaj,
v katerem se bosta
znašla - v dobrem
ali slabem položaju,
v zdravju ali bolezni,
v revščini ali bogastvu, …
Samo dejanje poroke ima zelo
močno, sveto zaobljubo, ki naj se jo
mladoporočenca zavedata skozi vse
življenje, dokler ju ne razdruži naravna
sila, povsem zavestno – ne glede na
to, ali sta sklenila zakonsko zvezo pred
Bogom ali zgolj v civilni obliki. Modreci
pravijo, da je poroka kakor mleko, iz
katerega ne moremo oddvojiti vode.
Kakšen je energijski simbol prstanov?
Prstana predstavljata simbolno zaščito
dveh energij. Manjši, običajno ga
prejme žena, predstavlja zaščito zakona
s strani Matere Zemlje, večji prstan,
ki ga navadno prejme mož, pa zaščito
Univerzuma – nevidno, nesnovno
zaščito kvantnih delcev, ki tvorijo
močno in konkretno zaščitno energijsko
polje okrog obeh zakoncev. To zaščito,
ki jo zakonca prejmeta ob dogodku
poroke, lahko s pravilnim delovanjem
obdržita vse življenje.
Kaj se v nas dogaja, ko se zaljubimo
in kako obdržati plamen živ?
Ko se zaljubimo, začutimo nekaj
dobrega, lepega, privlačnega,
17
Nasveti
obrniti navznoter, v svojo notranjo
Božansko naravo, bi tam našel potrebno
razlago, pomoč in nasvet, kako najprej
ohraniti MIR v sebi, si nabrati ustrezno
energijo in Moč, da bi ustvarjalno, in ne
destruktivno, reševal medsebojni odnos
ali odnos do otrok.
Foto: Šimen Zupančič
Zelo napačno in nesmiselno je ob samo
navidezno nerešlljivi situaciji pobegniti iz
le-te ali celo iz zakona samega in opustiti
reševanje. Po naravnih zakonitostih
Univerzuma in po zaprisegi, ki sta jo
oddala v eter, je nedopustno razbiti ali
uničiti celico, ker je vsak posameznik
s tem soodgovoren za trpljenje drugega
ali za trpljenje otroških src, če imata
zakonca otroke.
Alenka se s preučevanjem energij ukvarja že dobri dve desetletji.
Božanskega v drugem človeku. Prav
tako se počutimo s strani drugega
človeka ljubljene takšne, kot smo, in
to nas povzdigne v neko posebno
dimenzijo - stanje, ki je pravzaprav
občutenje trenutkov Univerzalne
Ljubezni. Kasneje v procesu Življenja
spoznamo, da je partner na določenih
področjih nedodelan, šibek, morda
nedozorel – podobno, navadno na
drugih področjih, smo takšni tudi sami.
Prav to je priložnost, da se skozi zakon
dogradimo in si pri tem nudimo pomoč
in podporo. Strast, kot jo mnogi pari
čutijo pred poroko je podobna slami,
ki se vname in gori intenzivno, z velikim
plamenom, nato pa hitro pogori in za
njo ostane pogorišče. Ljubezen pa se
18
predvsem izraža v sprejemanju drugega
bitja natančno takšnega, kakršen je.
Ljubezen je kot tiha melodija vedno
prisotna v našem srcu in zdrži tek na
dolge proge.
Ali se mladi pred poroko dovolj
zavedajo pomena sklenitve zakona?
Menim, da se mladi pari pred poroko
– glede na visoko število ločitev – v
današnjem času ne zavedajo dovolj
pomena samega akta poroke. Zato
lahko v težkih časih popolnoma izgubijo
zavedanje. Težke situacije v zakonu
so pomembne in z vidika osebne rasti
potrebne, predvsem služijo za izgradnjo
karakterja posameznika. Če bi se znal
Cerkev bodoče zakonce pred
vstopom v zakon poduči o
odgovornostih, civilno poročeni
pa teh učenj nimajo. Kaj bi kot
družba lahko ukrenili, da bi se
sklenjeni zakoni obdržali tudi ob
kritičnih trenutkih?
Podobno, kot se zakonci pripravljajo na
vstop v zakon pred samim cerkvenim
obredom poroke, bi bilo zelo dobro
in koristno, da bi imeli tudi vsi civilno
poročeni pred poroko vpogled v to,
kaj dogodek poroke in sam zakon
predstavljata dolgoročno.
Družba bi morala mladim še pred
poroko omogočiti neke vrste intervju
ali pogovor s starejšimi zakonci, ki
so v zakonih vztrajali kljub nevihtam,
vzponom in padcem ter zgradili trden,
spoštovanja vreden medsebojni odnos.
Mladi pari bi se tako lahko zgledovali
po uspešnih zakoncih, prepoznali način
delovanja in še pred poroko uvideli,
da je mogoče skupno življenje zgraditi
v harmoniji in ustvariti zdravo celico.
V takšni celici se lahko tudi otroci
razvijajo v zdrava, ljubeča, čuteča
in družbeno odgovorna bitja.
Kakšno razumevanje je potrebno,
da se medsebojni spori razrešijo?
Kadar se med dvema zakoncema
ustvari konflikt, moramo najprej razumeti
njegov namen: to je namreč zgolj trening
za izgradnjo samega sebe. Najbolj
običajen impulz vsakega človeka je, da
ob nerazumevanju ali sporu pokaže s
prstom na drugega in nanj vrže krivdo.
Vendar - kadar s kazalcem kažemo na
drugega, vedno trije prsti kažejo nazaj
proti nam!
V najbolj nemogoči situaciji se je modro
umakniti v notranji mir in tišino in tam
razrešiti, kar je potrebno, ter sprejeti
partnerjev pogled, kakršen pač je.
Včasih je odrešujoče izpisati bolečino,
žalost, si dovoliti jezo ali bes – vendar
na samem, tako, da partner ni energijsko
ogrožen – kar se sicer zgodi, kadar te
energije sprožimo neposredno nanj.
To je zelo nehvaležno. Poleg škode,
ki jo povzročimo drugemu, je vsa ta
negativna energija kot bumerang, ki se
nekoč vrne nazaj.
19
Nasveti
Zrela za poroko
Foto: Šimen Zupančič
Če pa eden od partnerjev to razreši
in odloži boleča čustva, se notranje
izprazni in nato izpolni z mirom, bo
konflikt in tudi odnos razreševal povsem
drugače. Ta proces razreševanja
notranjih trenj po metodi P.E.C.A.
imenujemo rekapitulacija odnosa. Na
programu P.E.C.A. natančno poučim
ljudi, zakaj in kako opraviti ta proces.
Mnogi so iz povsem nemogočih, težkih
zakonskih situacij našli pot v mir in
harmonijo.
Besedno premetavanje dveh različnih
pogledov na situacije, pogosto tudi
različnih nivojev zavesti, je največkrat
povsem nesmiselno in vodi le še v globlji
razkorak in prepad med zakoncema.
Celoten Univerzum varuje skupno celico,
ki je sklenjena s poroko, kadar sta
oba zavestna, da sta edina odgovorna
za vzdrževanja zdravja te celice in
harmonije v njej.
Andreja in Urban se poznata že dolgo, po mnogih zanimivih poteh in dogodkih sta
postala par pred sedmimi leti.
Tudi po tem ni šlo gladko. Kup lastnih
zavor, priznava Andreja, sicer široko
nasmejano in veselo dekle, predvsem
pa nezmožnost biti imun na mnenja
drugih ljudi. Njuna zveza je bila po
prvih mesecih že v hudih škripcih in
šele ultimat Urbana je Andrejo prebudil
in jo spomnil, da njenega življenja ne
morejo krojiti drugi. Kakšno leto po
kritičnem dogodku sta se oba pridružila
izobraževanju na programu P.E.C.A. in
začela ustvarjati preobrat. Počasi sta
Najlepša hvala, Alenka Rupert – Aruna!
IDEJA ZA DARILO
Najbližji prijatelji in svojci
mladoporočencev za njiju
ponavadi iščejo poročno darilo,
ki bi jima služilo in jima pomagalo
ohraniti njuno srečo in ljubezen.
Alenka Rupert Aruna je znana po tem,
da srčno in toplo dela z ljudmi.
20
Foto: Maja Štih
Če si oba iskreno želita prejeti
nauke, kako prestati viharje, je
lahko čudovita ideja za darilo
Darilni bon za mladoporočenca
za udeležbo na programu P.E.C.A.
Več informacij o darilnih bonih,
o celovitem programu P.E.C.A.,
o delu Alenke in Matjaža ter o
izdelkih in storitvah P.E.C.A.
pa je dosegljivih na spletni strani
www.pecastory.com.
Andreja in Urban se zavedata, da sta za trdnost zakona odgovorna sama.
21
Foto: Maja Štih
Nasveti
Najprej sta želela pobegniti
nekam, na potovanje - in se vrniti
kot mož in žena.
S to in še z mnogimi, na pogled
privlačnimi idejami sta opravila ob
zavedanju, da ne želita prizadeti
nikogar od bližnjih. Zato sta se odločila,
da pripravita lepo, a številčno skromno
poroko za svoje najbližje, v čarobnem
okolju Rimskih term, ki ponujajo
izjemno uravnoteženo energijsko
podporo narave in kraja samega.
V enem mesecu sta opravila vse
priprave tako samodejno in naravno,
da se še danes ne moreta načuditi,
kako je vse teklo. Imela sta popolno
podporo v vsem, pri čemer sta hvaležna
Alenki in Matjažu za vse nasvete.
Na fotografijah žarita v popolnem sijaju
in tudi sinko, ki se jima je pridružil le
dva meseca po poroki, je tako poln
življenja in moči, da mu komaj sledita.
osvajala znanja in jih spontano prenašala
v svoje skupno življenje.
Ne eden, ne drugi si danes ne moreta
predstavljati, kam bi ju peljalo življenje,
če bi se pustila voditi po starih tirnicah
in vzorcih, ki niso imeli prav dosti
povezave z njima samima. Postopoma
sta opuščala stare načine razmišljanja,
drug drugemu sta postajala najboljša
prijatelja in partnerja obenem. Vodilo
ju je udejanjanje medsebojnega
spoštovanja, razvijala sta ljubezen na
22
višji ravni, pripadnost, skupnost … Misel
na poroko je prišla samodejno, čeprav
nekaj let pred tem nobeden od njiju ni
čutil potrebe po tem dejanju. Andreja je
menila, da se »na koruzi« prav tako lepo
živi, Urban pa je imel nenavadno željo
po veliki zabavi za poroko, če že naj bo.
Ko sta s pomočjo programa P.E.C.A.
notranje doumela pravi pomen poroke,
je postal ta korak logično nadaljevanje.
Medtem se jima je, kot v potrditev,
napovedal še tretji družinski član.
Danes se zavedata in sta hvaležna za
prednosti njune poti – z vsemi znanji,
ki sta jih osvojila in globoko razumela
ter začela prenašati v prakso svojega
življenja, sta zgradila svojo zakonsko
in družinsko trdnjavo. Z zavedanjem
vrednot miru, energije, ustvarjalnosti in
napredka ali vrednot P.E.C.A. v odnosu
sta bolj sposobna prevzeti odgovornosti,
ki jih zakon prinaša. Ob opazovanju
prijateljev ali bližnjih parov, kako se oni
spoprijemajo s svojimi težavami, še
bolj občutita pomen medsebojnega
sprejemanja in zaupanja. Obenem pa se
v vsakem težkem trenutku soočata,
da ima tudi drugi partner tovrstno
zavedanje in da si bosta zmogla
pomagati, ko bo to potrebno.
Andreja in Urban imata dober
temelj za pravi zakon P.E.C.A.*.
*P.E.C.A. je kratica za Peace=Mir,
Energy=Energija, Creativiy=Ustvarjalnost,
Advancement=Napredek.
Ide
ja
dar za
ilo
Darilni bon
mladoporočencema v vrednosti
120 €
Program P.E.C.A.® za energijsko pripravo
na zakon
www.pecastory.com
P.E.C.A. International d.o.o., Miheličeva 18, Ljubljana
23
Pravila
Foto: Arhiv Mod'Art
Priprave na poroko
Za perfekcioniste s popolnoma izdelanim programom in idejo morda zadostuje eno
leto temeljitih in počasnih priprav, čeprav je mogoče dostojno in korektno poročno
slavje organizirati v dveh mesecih ali še hitreje.
Šest mesecev in več prej
6
•Načrtujta podobo vajine poroke.
•Izberita lokacijo cerkvene poroke.
•Prijava na matičnem uradu. Ne
pozabita na predpisane dokumente.
Povprašajta o možnostih za
upoštevanje vajinih osebnih želja.
•Rezervirajta gostišče, sploh če se
poročita v maju ali septembru, ko so
najlepše lokacije najbolj oblegane.
•Razmislita o vajinih pričah.
•Sestavita okviren seznam
povabljencev.
•Predvidita finančno situacijo (dodajta
še eno petino nepričakovanih
stroškov).
•Organizirajta srečanje staršev, če se še
ne poznajo.
•Odločita se, kje bosta živela po poroki
in začnita urejati vse potrebno.
•Če še nista uradno zaročena, izvolita,
čas je ravno pravi.
•Poizvedujta o možnostih za poročno
potovanje.
•Izberita si pomočnike za organizacijo
poroke - razdeliti se morajo zadolžitve.
Štiri mesece prej
4
•Skrajni čas za nevesto, da izbere obleko.
•Ženin naj izbere svoje oblačilo, nevesta
naj mu pri tem pomaga.
•Dogovorita se s fotografi, snemalci,
glasbeniki, dekoraterji, voznikom
limuzine ali kočije in drugimi izvajalci.
•Razmišljajta o darilih.
•Sestavita poročni seznam in
pooblastita osebo ali podjetje, da ga
realizira.
•Če se želita poročiti v kakšnem
eksotičnem kotičku sveta, je skrajni
čas, da rezervirata termin pri potovalni
agenciji, ki ponuja to možnost.
3
Pet mesecev prej
Tri mesece prej
•Izberita si točen datum poroke.
•V gostišču se dogovorita za osnovni
sestanek.
•Če se bosta poročila tudi cerkveno, ne
pozabita na dogovor z župnikom.
•Začnita z iskanjem poročnih oblek.
•Če želita skleniti predporočno
pogodbo, začnita razmišljati o vsebini.
•Lahko se odločita za zavarovanje za
poročni dan.
•Poskrbita za dodatke k poročni obleki.
•Izberita vabila in se odločita za vsebino.
5
24
Dva meseca prej
2
•Izbereta poročno potovanje, uredita si
rezervacije prevoza in namestitve.
•Razpošljita poročna vabila.
•Nevesta: prvi sestanek in razgovor
za pričesko. Rezervirajte termin za
poročni dan!
•Perfekcionisti izberite dieto in program
za telesno kondicijo in zdravje.
•Izbor prstanov – ženinova skrb.
•Odločita se, kakšna spominska darilca
bodo dobili svatje.
En dan prej
En mesec prej
Dan »D«
1
•Razmehčajta čevlje, če je potrebno.
•Preverita naročilo cvetja.
•Dvignita prstana.
•Izdelajta razpored in sestavita urnik.
•Preverita, če so oblačila pripravljena.
•S pričama oziroma organizatorjem
skrbno preučite urnik.
•Poskusita počivati.
0
•Obvezen dogovor z vizažistom.
•Posvet v kozmetičnem salonu.
•Obisk pri cvetličarju. Dogovorita se za
podobo šopka in cvetlične dekoracije.
•Skrajni čas za prijavo na župnijskem
uradu.
•Poskusita se držati urnika.
•Zadnji obisk pri frizerju in vizažistu.
•Vse bo šlo kot po maslu! Brez panike
in srečno!
En teden prej
•Ne pozabita na zahvale vsem gostom.
•Povabita jih na ogled fotografij in
videoposnetkov.
•Zadnji čas za fantovščino in dekliščino.
•Obisk pri frizerju: striženje, barvanje,
testiranje želene poročne pričeske.
•Pomerite poročno obleko, če so
potrebni popravki, je še dovolj časa
zanje.
Potem
25
Pravila
Poroka in protokol
Poročnih pravil je veliko. Od posameznikov je odvisno, če se jim podrejajo in jih
upoštevajo. Nedvomno pa se morajo gostje podrediti izbiri gostiteljev, mladoporočenca pa
naj nazorno pojasnita svoje želje vsem povabljenim. Če se odločita za poroko po pravilih
in protokolu, jih je dobro najprej temeljito poznati.
Poročni scenarij
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Zelo pomemben je skrbno pripravljen
scenarij. Gostje naj dobijo natančna
navodila, kaj se od njih pričakuje.
Navodila so lahko priložena k uradnemu
vabilu na dogodek, vsebujejo pa naj
točne informacije o tem, kam priti, do kdaj
najkasneje priti na posamezne lokacije,
kako bodo gostje razvrščeni, kdo je
oseba, ki jim bo posredovala nadaljnje
informacije, kako bo s fotografiranjem,
kam kdo sodi... Scenarij lahko v dobre
namene predvidi tudi podiranje osebnih
ograd, odpustke dosedanjih sovraštev,
26
vendar se je tega potrebno lotiti z
največjo občutljivostjo. Svatje se srečajo,
treba jih je pravilno predstaviti, seznaniti,
družabnost se tako začne, čeprav
nevesto in ženina šele pričakujejo.
Pravila in tradicije
V scenarij lahko vtkemo tudi sporočila
iz vraž, ki pa jih je težko vse poznati,
kajti tovrstnih zapiskov v knjižni obliki
ni. Vsakdo lahko upošteva tisto, v kar
verjame. Nenapisana pravila veljajo in se
prenašajo iz roda v rod, tudi preko navad,
ki niso nikjer zapisane, vendar segajo v
zgodovino. Vsako geografsko območje
ima lahko nekaj čisto svojih posebnosti.
Vsekakor pa nekaterih splošnih pravil pri
porokah ne smemo prezreti ali jih kršiti.
Potrebno je upoštevati pravila lokacije,
stila in tradicij, predvsem pri cerkvenih
običajih. Krščanski poročni običaji se
namreč še kako razlikujejo od muslimanskih, pravoslavnih, židovskih, hindujskih
ali celo budističnih.
Vabljenje
Povabljeni gostje naj čim prej odgovorijo
na vabilo in potrdijo udeležbo. Taktna
gesta gostiteljev je zato poslati vabilo
dovolj zgodaj - vsaj tri mesece pred
dogodkom, da se lahko gostje pripravijo,
saj tudi za njih lahko pomeni poroka večji
denarni izdatek (darilo, obleka...). Skrajni
rok za oddajo vabil je šest tednov pred
poroko. Glede vabil še vedno velja, naj jih
pošiljata nevesta in njena mati, posvetujeta
pa se tudi z ženinom in njegovo materjo.
Tadeja Pavček, diplomirana
oblikovalka, ki deluje pod blagovno
znamko Kjut dizajn, se ukvarja z
oblikovanjem tiskovin - tudi za poroke.
Svoj nasvet mladoporočencem je
strnila takole: »Vabila skrbno izbirajta.
Pomembno je, da izražajo vajino osebnost
in ustrezajo stilu poroke, ki sta si ga
zamislila. Ne jemljita jih le kot formalnost,
ampak kot pomemben uvod v dogajanje
vajine osebne poročne zgodbe.«
Pomembna naloga gostov je izbiranje
darila za mladoporočenca. Vse bolj pogost
in priljubljen je seznam zaželenih daril,
ki ga bodoča mladoporočenca priložita
vabilu. Ta seznam naj bo pospremljen s
prijetnim uvodom, v katerem naj napišeta
tudi, kdaj se pričakuje izročanje daril. S
tem se izogneta neprijetnim situacijam,
obenem pa razbremenita goste
razmišljanja, kje in kdaj darilo izročiti.
Civilna poroka
Hierarhija razporeda svatov pri
poročnem obredu pa se razlikuje od
tiste pri poročnem slavju. Na obredu
so priče po hierarhiji pred družino
mladoporočencev, medtem ko ima na
slavju prednost ožja družina. Medtem
ko se med obredom v cerkvi sorodniki
in prijatelji posedajo na levo stran v
smeri proti oltarju (nevestina stran) ali
desno stran (ženinova), je na matičnem
uradu vse bolj sproščeno. Povabljenci
se posedejo tam, kjer je prostor, le
sorodniki naj sedijo v sprednjih vrstah.
Po končanem obredu se vsi povabljeni
najprej odpravijo iz dvorane in tam
počakajo na mladoporočenca, ki se
27
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Pravila
vpisujeta v poročno knjigo. Ob izhodu ju
zasujejo z riževim dežjem ali vedno bolj
priljubljenimi cvetnimi lističi.
Prevoz
Do kraja poroke naj bi se ženin in
nevesta peljala v ločenih avtomobilih. Na
cerkveno poroko se lahko nevesta pelje
skupaj z očetom, ki jo bo pospremil pred
oltar. Nevestina mama, ki jo spremlja
kateri od ostalih otrok ali sorodnikov,
se običajno pelje v drugem avtomobilu,
s katerim se bosta kasneje naprej peljala
skupaj z možem, nevestinim očetom.
Ženin se lahko pripelje skupaj s svojimi
starši in pričo, vendar se mora po obredu
odpeljati skupaj z nevesto. Navadno
se na obred obe priči peljeta skupaj
z nevesto oziroma ženinom, potem
pa se sestavijo drugačne skupine.
Prevoz najbližjih, predvsem družic in
spremljevalcev, če sodelujejo pri poroki,
je treba pred dogodkom zelo natančno
predvideti. Pri tem je treba predvideti
dovolj avtomobilov, vendar ne preveč,
da se ne bodo vozili le po dva in dva.
Če je razdalja od poročne dvorane do
mesta slavja kratka, se lahko gostje
porazdelijo v več voženj. Okrasje naj
28
prikazuje hierarhijo – avtomobil, v katerem
se pelje nevesta, mora biti med vsemi
najbolj okrašen, v njem se navadno
odpelje skupaj z ženinom, zato morata
priči dobro razmisliti, kam bosta pritrdili
vrvice s pločevinkami, ki bodo po obredu
naznanjale pravkar poročeni par.
Pred oltarjem
Tradicija ima tudi dandanes, navkljub
sodobnim porokam in vedno bolj
liberalnim pogledom na življenje, še
vedno veliko vlogo. Nekaterih stvari
pač ne gre prezreti. Od vhoda v cerkev
pa do oltarja naj nevesto spremlja njen
oče. Ko prideta do oltarja, nevesta poda
svoj šopek priči (glavni družici). Nevesta
pristopi na levo stran pred oltar, na desni
jo čaka ženin. Oče lahko ostane korak za
njo ves čas obreda, lahko pa sede v prvo
vrsto na levi strani oltarja, poleg nevestine
mame in družic. Poleg njih sede tudi paž
- deček, ki je zadolžen za nošenje vlečke,
in sicer po tem, ko je opravil svojo nalogo.
Medtem pa paž, ki nosi prstana, pristopi
k ženinovi priči, mu ponudi prstana in se
umakne. Sede v prvo desno vrsto, kjer se
mu pridruži tudi ženinova priča, ko pred
oltarjem nima posebne naloge.
Osnovna zapoved, ki velja za povabljenke
na poroko, je, da bela barva pripada
samo nevesti. Prav tako pa naj se nevesta,
zvesta izročilom, ne obleče v temno
obleko. Ker nevesta v večini primerov
še vedno nosi dolgo obleko, lahko tudi
ostale povabljenke nosijo dolge obleke.
V cerkvenem okolju niso zaželene kratke,
izzivalne poročne obleke, z globokimi
drznimi dekolteji in golimi rameni. Tudi
pri gostih ne. Zato so pripravne jopice ali
širše rute. Ženin naj praviloma nosi temno
obleko, npr. cut ali dnevni frak, nikakor
pa ne sme imeti smokinga. Gostje naj se
pojavijo v temnejši obleki, vendar svetlejši
od ženina, saj tako ni nevarnosti, da bi
prekosili ženina.
Sedežni red na slavju
Gost naj počaka na razvrstitev in sedežni
red. Pri poročnem slavju so razvrstitve
zelo pomembne. Če ni drugače
določeno, se običajno na slavju ob
»glavno« omizje razvrstijo poleg ženina
in neveste vsi, ki so jima najbližji. To so:
priči, starši in družina obeh. Ostali so
razdeljeni na več manjših omizij ali pa
bolj oddaljeni od sredine, kjer sedita
mladoporočenca. Če se pripravlja zares
velika poroka s številnimi povabljenimi,
je treba predvideti tudi sedežni red. Zanj
poskrbita mladoporočenca sama, ali
pa jima pomagata mami ali nevestine
družice. Sedežni red na porokah se
razlikuje tudi od razporeda za poslovne
priložnosti. Na porokah lahko posedemo
skupaj moža in ženo, kajti zaželeno
je čimbolj pristno, domače vzdušje,
zato parov ne ločujemo. Ko je sedežni
red sestavljen, se oblikujejo posebni
kartončki z imeni, ki se postavijo pred
pogrinjek, tako da bo vsak izmed gostov
vedel, kam lahko sede. Pri zelo velikem
številu svatov se sicer lahko zgodi, da
bodo nekateri iz vljudnosti čakali, da
se jih usmeri, medtem pa bodo bolj
pogumni zasedli mesta, ki jim pravzaprav
po hierarhiji sploh ne pripadajo.
Če na poroki upoštevamo protokol, je
pomembna razporeditev za slavnostnim
omizjem. Glede ostalih gostov, oziroma
povabljencev lahko velja kar klasični
sedežni red. Pri tem imajo starejši gostje
prednost pred mlajšimi, tuji gostje pa
pred domačimi. Če imamo povabljence
iz tujine, jim dodelimo soseda, ki govori
njegov jezik ali pa vsaj angleško, čeprav
po pravilih naj ne bi sedel ob njem.
V primeru, da sestava povabljenih to
dovoljuje, lahko pri mizi izmenoma sedijo
moški in ženske. Otroci v sedežnem
redu nimajo posebnega mesta.
Samoumevno je le to, da majhni otroci
sedijo poleg enega od staršev.
Postrežba
Če gre za klasični način postrežbe, je
stvar v rokah natakarjev. Če je jedilnik
bogat, bo pogrinjek verjetno sestavljalo
več kosov pribora. Dobri gostitelji
bodo nazorno pokazali, kdaj se kateri
kosi uporabljajo. Če ste v dvomih, kaj
uporabiti, se ozrite okoli sebe, lahko
tudi potihem vprašate. Običajno pa
se uporablja za vsako jed svoj pribor,
zložen pa mora biti tako, da pri prvi jedi
uporabite pribor, ki je na zunanjem robu
od krožnika in nadaljujete s priborom
navznoter. Za sladice običajno postrežejo
pribor posebej ali pa je že nameščen
nad krožnikom. Pri vinu se navadno
lahko odločite za rdeče ali belo. Za
brezalkoholne pijače in vodo uporabljajte
ločene kozarce, za rdeče vino so
29
Pravila
primerni večji vinski kozarci in za belo
manjši (če lahko izbirate). Ob postrežbi
bifejskega tipa, kar pomeni, da si lahko
vsak postreže jedi, ki mu ugajajo, je
pomembna zmernost pri nalaganju na
krožnik. Tudi če ste še tako lačni, vedite,
da je slavje pripravljeno za vse. Če kje,
potem na poročnih gostijah nihče nikoli
ne ostane lačen.
Zdravice, napitnice
Tradicije nazdravljanja izvirajo iz
verovanja, da zven kozarcev odganja zle
duhove. Danes pa zven kozarcev poraja
posebna čustvena stanja vseh prisotnih.
Nazdravljanje mladoporočencema
predstavlja iskrene želje za srečo,
mnogokrat je to tudi poziv za poljub.
Ponavadi se nagovori in govori začnejo
z nazdravnim govorom za nevesto
in ženina. Ta govor ima nevestin oče,
lahko pa tudi kakšen stric ali starejši
prijatelj iz nevestine družine. Zdravica
mora biti kratka in jedrnata, brez
pretiranega duhovičenja in šal. Temu
sledi ženinov govor, v katerem se po
izročilu zahvali ženinim staršem za
dobro vzgojo neveste (žene) in za
pripravo slavja. Mora se zahvaliti tudi
gostom za njihovo prisotnost in darila,
posebna zahvala pa gre osebi, ki je
pripravila cvetje. To pa je tudi vse, kar je
smiselno in mora povedati. In za vse to
vsekakor ne potrebuje pripravljenega
govora. Tradicija pravi, da je to nevestin
dan, zato bolj ko je ženin skromen in
sramežljiv, boljše izpade.
Nazdravljajo pa lahko tudi gostje, če
imajo za to dober razlog. Med zdravico
naj se govorec najprej predstavi in
kratko opiše svoje poznanstvo
z mladoporočencema in svoja
občutja. Govorec naj si kratek
govor vnaprej pripravi, kajti
izsiljene zdravice lahko izzvenijo
30
kaj klavrno in žalostno. Njihov namen pa
je ravno nasproten - pripomogle naj bi k
boljšemu razpoloženju, smehu, solzam
ganjenosti ali občutku medsebojne
povezanosti. Prav tako kot sama vsebina
in način govora je pomemben tudi
pravilno izbran trenutek za nazdravljanje.
Žal za to ni formule, po kateri bi se lahko
ravnali. Oseba naj počaka na primeren
trenutek, preveri, če so zbrani vsi gostje
in napolnjeni vsi kozarci, nato naj vstane,
dvigne čašo in s primernim občutkom za
trajanje govora, kratko in jasno pritegne
svate k poslušanju. Zdravice naj bodo
pripovedne, duhovite in prisrčne. Trajajo
lahko največ nekaj minut.
Ob koncu nagovorov po pravilu sledi
tudi govor ženinove priče, ki je lahko tudi
pripravljen vnaprej in bran. Ponavadi
je to branje najzanimivejših telegramov
ali pisemskih čestitk, ki sta jih prejela
mladoporočenca, kot dodatek pa ne
škodi tudi kakšna izvirna in nedolžna
šala. Nedopustno in mučno za vse
prisotne pa je stresanje opolzkih zgodbic
in norčevanje iz prisotnih, še posebno,
če je govorec (že) v opitem stanju.
naj bi se sicer vsa osebna darila izročala
neposredno in slavljenca bi morala
vsako prejeto darilo takoj odviti in
pogledati. Ker pa je na poroki v gosteh
veliko ljudi, je to nemogoče. Da bi ju
razbremenili, lahko gostje darila prinesejo
že prej, in sicer na njun dom ali na dom
njunih staršev. Ob darilo naj pripnejo
voščilno kartico s svojim podpisom.
Če želita, da svatje prinesejo darila na
slavje, naj mladoporočenca to jasno
izrazita in poskrbita za prostor, kamor
bodo lahko svatje prinesli darila, ne da
bi jih posebej izročali. Ni namreč prav
nič olikano, da nekateri izročijo darila
anonimno, drugi pa glasno pred vsemi
zbranimi. Prav tako pa morajo biti darila
na ogled. Izročanje darila je že samo
po sebi obred, zato naj bo sestavni
del scenarija. Darila naj se sprejemajo
v točno določenem trenutku – ko se
zberejo vsi gostje. Sledi naj sprejem z
izročanjem daril, šele nato začetek slavja.
Zahvale
Bonton veleva, da se mladoporočenca
z zahvalnimi pismi gostom zahvalita za
poročna darila. V žalostnem primeru,
da je poroka odpovedana , pa je treba
darila seveda vrniti.
Po pravilih naj bi se ženin in nevesta za
prejeta darila zahvalila najkasneje v treh
tednih od prejema, če je darilo prejeto
pred poroko, in najkasneje v dveh
mesecih po ceremoniji.
Zahvale naj bodo pisane ročno, vsebina
naj bo osebna. Mnenje, da darila,
ki so prinešena osebno in odprta pred
darovalcem, ne potrebujejo zahvale,
Obdarovanje
Poroka je vsekakor priložnost za
obdarovanja z vseh strani. Poročni
gostje oziroma svatje navadno prinesejo
vrednejša darila, praviloma naj bi jih
prinesli tja, kamor jim mladoporočenca
namigneta ob vabljenju. Če sta seznam
daril oddala v kakšnem od trgovskih
centrov, za to ne bo več težav, saj jima
bodo od tam vsa darila pripeljali na njun
dom – seveda, s pripisi posameznih
darovalcev. Če sta se odločila za
naključna darila, je malce bolj
zapleteno. Predvsem velja, naj
se darila prinesejo v času in na
kraj, ki jim ga mladoporočenca
jasno namigneta. Po bontonu
31
Pravila
ni najbolj olikano. Ne glede na to,
ali ste se zahvalili že ustno, je prav,
da se zahvalite tudi v pisni obliki.
Na ceremoniji se mladoporočenca
gostom lahko zahvalita z majhnim
šopkom ali simbolnim darilcem.
Ponekod še vedno živi tradicija,
da gostje s seboj odnesejo kos poročne
torte. Predvsem pri najbližjih, ki so vam
pomagali pri samih pripravah, pa je
pomembno, da se jim zahvalite na prav
poseben način. Naj bodo to prijatelji
ali sorodniki – vsakemu izberite malo
spominsko darilce. Izbirajte previdno,
kot bi šlo za osebni praznik.
Skrb za otroke na poroki
Če mladoporočenca nista posebej
navedla, da gre za večerno zabavo,
utegnejo gostje s seboj pripeljati tudi
otroke. Predvsem za majhne otroke
velja, da jih vzamemo s seboj le, če
so posebej vabljeni, medtem ko so
dojenčki v naročju pretiravanje in jih
je bolje pustiti v varstvu. Za otroke na
poroki je treba poskrbeti posebej, da se
bodo tudi oni zabavali in da jih bo nekdo
pazil, medtem ko bodo starši sledili
ceremoniji. V ta namen je morda dobro
pomisliti na varuško. Na večjih porokah,
kjer se pričakuje tudi veliko otrok, je
dobro poskrbeti celo za otroški program
s klovni ali lutkovno predstavo.
Ples
Po tradiciji naj bi prvi ples, na takte
dunajskega valčka, odprla ženin in nevesta
sama. Začetek naj bo dogovorjen, da je
nevesta na to pripravljena. Ženin naj se
ji pravilno približa, se ji pokloni, nato jo
32
pospremi na plesišče. Če želimo doseči
lepoto tega trenutka, je seveda nujno,
da poznata vsaj osnove plesnih korakov.
Po njunem plesu se lahko predvidi kratek
odmor ali pa si plesi sledijo po vnaprej
določenem redu: mladoporočencema
po prvem plesu sledita obe priči, potem
pa še starši in ostali. Nevesta nato pleše
s tastom, ženin s taščo.
Finančni zalogaj
Torta
Organizacija poroke
Torta pomeni simbolično sladkobo,
ki naj bi jo mladoporočenca skupaj
uživala. Prvi kos tort odrežeta skupaj,
tako da nevesta drži nož z desno roko,
ženin pa svojo desno roko položi čez
njeno. Na poročni torti simbolično
odrežeta dva majhna koščka in eden
drugemu ponudita grižljaj.
Da je poroka organizacijsko zahteven
zalogaj, še posebej dobro vedo tisti, ki so
jo organizirali sami. Poroka je še vedno
za večino ljudi najbolj zapleten dogodek,
ki jih morajo organizirati v svojem življenju.
Še posebno če tega niso vešči ali pa se
s tem ne ukvarjajo poklicno. Zato je to
huda obremenitev, celo stres. In tega se
ne da poplačati ne z denarjem, kaj šele
s časom, živci in morda celo z zdravjem.
Ker je možnosti, da bi šlo kaj narobe,
ogromno, je v tujini v večini primerov
že kar tradicija, da poroke pripravljajo
poklicni organizatorji, tako imenovane
poročne agencije, ki vnaprej predvidijo
na prvi pogled še tako banalne
podrobnosti. Marsikomu se sicer
zdi predrago, da bi kdo namesto
njega organiziral poroko in vse nujne
podrobnosti …Toda na koncu, ko potegne
črto pod dogodek, je plačilo najetemu
organizatorj, zanemarljiv strošek
v primeru s časom, stresom in morda celo
z žalostnimi dogodki. V večini primerov
pa se na koncu celo izkaže, da je par
z najemom organizatorja celo prihrani
zajetno vsoto na računu, saj organizator
zaradi velikih in dolgoročnih poslov
z dobavitelji, vse lahko dobavi ceneje.
Torta pomeni tudi konec obveznega
dela slavja. Po bontonu naj bi prvi
gostje začeli odhajati šele po rezanju
torte. Po običajih se torta razreže ob
polnoči, po tem se tudi nevesta iz
beline, ki predstavlja njeno dekliškost,
preobleče v večerno obleko in s tem
poudari, da je žena. Takrat nastopi drugi
del zabave, mladoporočenca lahko po
želji odideta - na prvo poročno noč ali
na poročno potovanje.
Pri nas običajno poroko financirajo starši
obeh mladoporočencev. Pravila, ki so
nekoč zapovedovala, da nosijo stroške
poroke nevestini starši, so zastarela, saj
se neveste kasneje v zakonu prav tako
zaposlijo in kot takšne niso finančno
breme svojemu možu.
Za vas bomo pripravili
nepozabno poročno slavje
v prijetnem tradicionalnem okolju
ob gurmanskih specialitetah.
FREE
FREE
WiFi
Gorenjska cesta 13, 1215 Medvode
T: (01) 361 82 55, [email protected]
www.naklancu.com
33
Pravila
Vsak po svoje
Da se je potrebno poročiti pred matičarjem, je pravilo, ki ga nikakor ne moremo
prekršiti, obstajajo pa številni načini in stili poroke, med katerimi lahko izbiramo.
Kje torej najti pravi košček sveta za najboljši, najlepši, najbolj vajin dogodek?
Vsi vaši bližnji so se poročili v domačem
kraju, na najbližjem matičnem uradu, pri
lokalnem duhovniku, zabava je bila
v gostilni, ki pač pri vas slovi kot najboljša
lokalna gostilna. Vi pa bi radi pobegnili
iz te rutine kamor koli, samo da je drugače,
kot doma. Ampak, kaj, ko so se vaši
sorodniki že vse na tihem dogovorili ...
Nikar se ne ozirajte na ustaljene vzorce,
če vam ti niso pisani na kožo. Naj gre
34
za poročni obred na prostem, zabavo
v adrenalinskem parku, namesto
harmonike “rock band” ali pa kar
oboje, namesto torte gora najboljšega
sladoleda ... Če si vi tako želite, bo to
vsekakor prav. Matere, tašče, očetje in
tasti pa nikar ne bodite užaljeni, ker vaši
mladi “zavračajo” vaše modrosti! Vedno
se najde kak kompromis, da se imate na
koncu vsi strašansko lepo.
Vse dni v letu
Čar preteklosti tukaj in zdaj
Mojca Dragar iz Thermane Laško je
prepričana, da so skozi leta oblikovali
zelo dodelano in prefinjeno ponudbo
organizacije poročnega slavja,
a vsaka poroka je kljub temu zgodba
zase : »Mladoporočenci si izbirajo
okolje za svoj usodni DA v duhu
svojega življenja. Mi jim omogočamo,
da se na skupno pot odpravijo na
najrazličnejše mogoče načine. Poročni
obred, ki se lahko nadaljuje v poročno
slavje v enem od naših hotelov, vam
pripravimo v Zlati dvorani s čarobnimi
stenskimi poslikavami, v idiličnem okolju
Zdraviliškega parka, v elegantnem
ambientu hotela Thermana Park Laško
pod fascinantnim lestencem,
v Gala dvorani Kongresnega Centra
ali na Mostu želja... in to vse dni v letu!
Privlačnih možnosti je veliko, prav vsem
pa lahko vtisnete svoj pečat.
V Sloveniji je kar nekaj biserov naravne
dediščine. Med njimi velja izpostaviti
tudi Park Škocjanske jame, ki slovi po
svoji naravni raznolikosti in bogastvu
oblik narave. Poroka in narava pa sta
si že od nekdaj blizu … Jana Martinčič
iz Parka Škocjanske Jame nam je
zaupala: »Mladoporočenci pri nas
najdejo slikovito okolje, ki povezuje
preteklost in sedanjost, človeka in
naravo. Svojo čudovito zaobljubo
lahko sklenejo v prenovljenem
kulturnem spomeniku, Pr 'Nanetovih,
ali na vrtu, v senci stoletnih murv.
Seveda pa se lahko svatje sprehodijo
po označenih poteh po parku, ki je
vsekakor izjemno doživetje!«
35
Pravila
Kot princ in princesa
Tamara Ule iz Pristav Snežnik vabi
vse, ki se želijo počutiti kot pravi princi in
princese, v objem dih jemajoče narave
in pravljičnega gradu Snežnik: »Upamo
si zagotoviti, da pari pri nas dobijo vse,
kar potrebujejo za sproščen, idiličen in
nepozaben pričetek skupne življenjske
poti. Poskrbimo namreč za vse
pomembne podrobnosti - od prevoza,
fotografa, snemalca, tematskega
dekoriranja prostorov in priprave
pogostitve do glasbene opreme, frizerja,
vizažistke, cvetličarja, animacije otrok,
morebitnega prevoza s kočijo od bližnje
cerkvice do gradu ...
Grad Snežnik je čaroben v vseh
letnih časih in ponuja čudovito kuliso
poročnemu obredu tudi v jesensko
obarvanem ali pravljično belem
zimskem času. Poročno slavje, ki je
Čudovita kulisa za poroko (arhiv: Pristave Snežnik)
najlepše na prostem v grajskem parku,
lahko v primeru slabega vremena ali
hladnih razmer preselimo v prostore
Pristav Snežnik. Mladoporočenca
lahko svoj pravljični dan zaključita v
romantičnem poročnem apartmaju.
Čez leta pa seveda vse poročene pare
toplo povabimo na romantičen vikend
v Pristave Snežnik. Tu si lahko tudi
ponovno izmenjata poročne zaobljube.«
Nostalgija nedavne preteklosti
Nekdanji Merkur - zdaj Vivio 125: Nostalgija
nedavne preteklosti (foto arhiv Vivo Catering)
36
Kamorkoli postavi Vivo catering svojo
opremo in vonjave kulinarike, poskrbi za
čarobno preoblikovanje prostora. V letu
2013 se je Jerneja Kamnikar z ekipo
Vivo Cateringa podala novi pogumni
ponudbi naproti, saj s svojimi izkušnjami
in inovacijami bogati prostor nekdanje
trgovine Merkur na Dunajski v Ljubljani.
O tem projektu, ki so ga poimenovali
Vivo 125, pravi: »Svojo priložnost
si zaslužijo tudi pari, ki jih mika inovativno
poročno slavje v edinstvenem okolju
z nostalgičnimi spomini na industrijsko
kulturno dediščino nedavne zgodovine.
So pari, ki si želijo dizajnersko
obarvano poroko, pa spet drugi, ki
iščejo futuristični navdih, pa tretji, ki
Naj bo v gostilni ali izve nje, štejejo okusi (arhiv Gostilne na gradu)
želijo klubsko vzdušje. Za vse med
njimi lahko poiščemo zgodbo, ki jo
ponuja drugačnost prostora, prvovrstna
kulinarika in mnoga presenečenja. To so
namreč ključi do nepozabnega dogodka
tudi za ljudi, ki iščejo drugačen pristop!«
klancu, vas lahko razvajamo v prijetnem
vzdušju in z izbrano ponudbo domačih
kulinaričnih idej, dodatno ponudbo
pa predstavljajo prenočišča - lahko
si privoščite namestiti vaše goste, če
pridejo od daleč.«
Okusi vodijo k cilju
Tanja Fink iz ljubljanske Gostilne
na gradu je prepričana, da vsakemu
gostu pritiče individualni pristop: »Kljub
prostoru, ki nas definira kot gostilno,
je naš gost tudi tisti, ki si zaželi naših
okusov izven naših prostorov. Zato se
potrudimo tako za tistega, ki pride skozi
naša vrata, kot za tistega, ki želi dogodek
po svoji meri. Naša želja je namreč, da se
prepoznamo preko okusov.«
Šteje pristnost in domačnost
Niso vse poroke velike. Vse več je
mladoporočencev, ki se odločajo poročiti
se v intimnem krogu svojih najbližjih
svojcev in prijateljev. Vesna Piperčič
iz Penziona Na Klancu v Medvodah
svetuje: »Tudi če nimata sto svatov in
desetih limuzin, je vajina poroka lahko
nepozabna. Pri nas, na Medvoškem
Intimnost prostora zagotavlja pristno domače
vzdušje (arhiv Penziona Na klancu)
37
Pravila
Prekršimo pravila
Poznate zgodbo, ko si je mati vse življenje želela najlepšo podobo poroke svoje
hčerke, hči pa jo je kruto razočarala, ker se je poročila po svoji želji? Žalostno,
kajne? Pa vendar bolje kot druga zgodba, ko se je hči poročila po mamino in ostala
vse življenje nesrečna, ker je morala opustiti svoje sanje.
Ko gre za vašo poroko, naj bo vse tako,
kot si sami želite in ne tako, kot so si
zamislili drugi.
Drage mame, tašče in vsi drugi, ki imate
vpliv, dovolite, da si mlada bodoča
zakonca ustvarita svojo podobo poroke
– od tu naprej bosta ustvarjala tudi svoje
skupno življenje. Zato naj bo vstop vanj
popolnoma njun. Seveda je pomoč
dobrodošla, ampak pričakovanja na
stran!
Drage mladenke in mladeniči, opogumite
se in si izberite svoj način zaobljube in
svoj način poročnega dne. Ponujamo
vam nekaj prekrškov, s katerimi zanesljivo
ne boste ustvarili nič slabega, če si jih
drznete izvesti… Psst. Pa nikomur ne
povejte, da ste to izvedeli od nas!
Priče
Stara družinska pravila, ki veljajo že od
nekdaj pa v resnici nihče več ne ve, čemu
služijo, vas silijo, da za poročno pričo
izberete neko ostarelo očetovo sestrično,
ki je še nikoli niste videli ... Temu pravilu
se lahko v dobro družinske tradicije
podredite, lahko pa družino prijazno
podučite, da je čas za spremembe. Priča
38
je dobila novo simboliko in predstavlja
nekoga, ki mu zaupate, ki vam je pri srcu
in ga imate iskreno radi. Nikjer ne piše,
da morate za svojo pričo nujno izbrati
samo eno osebo. Če imate dva prijatelja
in se ne morete odločiti, se lahko čisto
preprosto odločite za oba. Eden naj bo
uradna priča, drugi pa neuradna, pa bo
zakonu zadoščeno!
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Zlato pravilo (ga ne kršimo)
Povabljeni
Resnično je težko določiti, kdo bo
povabljen na poroko in kdo ne.
Predvsem takrat, ko vas muči misel o
tem, kako se po mnenju vaših staršev
spodobi povabiti celo vojsko sorodnikov,
ki jih vi komaj poznate. Na svojo poroko
povabite tiste, ki jih želite imeti ob sebi,
daljno sorodstvo in vam neljube osebe
pa lahko s seznama mirno črtate. Ne
pretiravajte s številom povabljenih.
Določite si največje število ljudi, ki si ga
na svoji poroki lahko finančno privoščite,
in se tega števila držite.
Poročna obleka
Nevestina obleka v vseh možnih stilskih
variantah še vedno ohranja belino, perlice
in vlečke ... Vi pa bi imeli temno vijolično
mini krilce, ob misli na poročne salonarje
pa vas obide slabost. Ne obremenjujte
se s pravili, naj služijo drugim, najlepša je tista
poročna obleka, v kateri se boste najbolje
počutile. Za boljši občutek pa svoje udarne
ideje o poročni obleki zaupajte tudi partnerju in
skupaj izberita pravo.
Namesto riža
Rižev dež je močno zakoreninjen običaj, ki
naj bi v zakon prinašal srečo. Na splošno
velja, da več kot se riža posuje po paru,
bolje je. Pa vendar se moramo zavedati,
da pretirano razsipanje ne služi simboliki.
Takšno pretiravanje lahko marsikdo razume
kot pomanjkanje spoštovanja do hrane.
Riž tudi pušča umazane madeže na obleki.
Zato naj mati neveste poskrbi za primerne
količine riža, ki ga bodo povabljeni potresli
po mladoporočencih in ga predhodno opere.
Da pa bo zadoščeno občutku obilja, lahko
ob manjših količinah riža uporabimo čedalje
bolj priljubljene cvetne liste vrtnic in papirnate
konfete. Pisano, lahkotno, lepo ...
Nevestin šopek
Tradicionalno pravilo o nevestinem šopku naj
bi zapovedovalo, da ga izbere ženin, nevesta
si lahko zaželi le barvo ali cvetje. Tiste, ki
vas skrbi, da ženin morda le ne bo kos tej
nalogi, pa ne skrbite: prekršite pravilo in si ga
izberite same!
39
Pravila
Spremljevalci na poroki
Na poroki je za celotno ceremonijo zadolženih cel kup ljudi. Glavnina poročnih
opravkov je na ramenih neveste in ženina, v njuni bližini pa so ljudje, ki prevzamejo
delček nalog in odgovornosti.
Vse navedene naloge so zgolj nasvet
in izhodišča, za vsako poroko posebej
velja, da naj se mladoporočenca sama
posvetujeta z izbranimi sodelujočimi.
Vsaka naloga naj bo častna, nevsiljena
ali še manj, absolutno pričakovanja.
Priče
Med najboljšimi prijatelji ali najbližjimi
sorodniki izbereta ženin in nevesta
najprej vsak svoj pričo. Priča ima mnogo
obveznosti, ženin in nevesta naj jih
izbereta s srcem, pri tem pa morata paziti,
da izbrani osebi ta vloga ne bo pomenila
prehudega bremena, predvsem glede na
njeno finančno situacijo.
Danes je priča predvsem prijatelj, ki
ženina dobro pozna in mu je pripravljen
stati ob strani tudi kot pomočnik in
svetovalec. Izbirata lahko poljubno,
ne glede na spol ali kakšno drugo
omejitev. Starost je seveda omejena
na polnoletnost. Nevestina priča je
nevestina glavna pomoč pred poroko in
na poročni dan: Pomaga ji izbrati obleko
in dodatke, pomaga pri pripravi na poroko
in dekliščino, poskrbi za pravočasno
dostavo cvetja za družice in pomaga
nevesti pri oblačenju pred ceremonijo.
Priča si sama izbere in plača svojo obleko,
ki naj jo izbere po posvetu z nevesto.
V primeru, ko nevesta zahteva kakšno
40
posebno obleko, ki je priča verjetno ne bo
mogla obleči za druge priložnosti, je prav,
da takšno obleko plača nevesta.
Priča poskrbi za nevestine pripomočke
na poroki, prepričati se mora, če je
vse na svojem mestu in pripravljeno
ter dosegljivo za nevesto, ko jih bo
potrebovala. Prevzame ji rokavice
in šopek med poročnim obredom.
Navzoča je pri podpisovanju uradnih
listin, pri prihajanju gostov v sprejemni
vrsti pozdravlja goste in jih po potrebi
usmerja. Prav tako nevesti pomaga pri
preoblačenju in po potrebi poskrbi za
vračilo oblačil, če so le-ta izposojena.
Družice, spremljevalci
Starši
Pri velikih porokah nevesta izbere
tudi svoje družice, ženin pa svoje
spremljevalce. Družice so ponavadi
neporočene nevestine sestre,
sorodnice in bližnje prijateljice. Med
družicami ima vodilno vlogo priča.
Ženinovi spremljevalci (včasih so jim
rekli svatje) so tisti, ki morajo poskrbeti
za goste, njihova naloga pa je tudi
spremljati družice.
Oče na ceremoniji pospremi svojo hčer
in jo izroči v zakon ženinu. Za slavje
pripravi govor, se primerno obleče in
spremlja nevesto. Biti mora prvi gostitelj
na sprejemu, voditi strežno osebje in
predvsem imeti pri roki dovolj gotovine
za vsak primer. Če nevestin oče ni
prisoten na poroki, naj njegovo vlogo
prevzame njeni stric, stari oče, starejši
brat ali družinski prijatelj.
Ženinova priča mora sodelovati pri
načrtovanju poroke, pomagati ženinu.
Pripravi naj govor na sprejemu, ki naj
bo zabaven in duhovit, ne predolg.
Organizira fantovščino in poskrbi
za presenečenja na zabavi, preveri
svatovske šopke, organizira prevoz in
poskrbi za neovirano pot od matičnega
urada do cerkve, v primeru dežja tudi
za dežnike. Na dan poroke mora priča
paziti na ženina, skrbeti za njegovo
dobro počutje, mu pomagati pri
sprejemanju svatov in pri razvrščanju
med skupinskim fotografiranjem. Med
slavnostjo je ženinova priča neke vrste
čuvaj mladoporočencev in zaprosi za
prvi ples nevestino pričo.
Običajno razkošno poročno povorko
naj bi sestavljali: ženin in nevesta,
šest družic (štiri odrasle in dve
deklici), deklica s cvetjem in deček,
ki nosi prstana, ženinova priča in trije
spremljevalci.
Nevestina mama ima že po tradiciji
največjo vlogo pri pripravah na poroko.
Že na začetku pomaga sestaviti seznam
povabljencev, tekom priprave pa sodeluje
kot nekakšna interna organizatorka
poroke pri vseh podrobnostih, kjer si
nevesta in ženin to želi. Med poročnim
obredom pomaga nevesti, pridruži naj
se pri sprejemanju gostov in poskrbi, da
bodo vsi gostje s seboj odnesli nekaj
peciva. Ženinovi starši naj bi bili po tradiciji
gostitelji poroke le v primeru, ko nevesta
nima svojih staršev. Seveda pa so v oporo
mladoporočencema. Pri večini sodobnih
porok, kjer sta oba mladoporočenca
zaposlena, velja, da se tudi stroški poroke
delijo, če ni vnaprej vse dogovorjeno.
Deklica s cvetjem hodi pred nevesto
(ko jo pripelje njen oče) in posipa njeno
pot s cvetnimi lističi. Deček - paž - mora
nositi nevestino vlečko (če jo ima), da se
ne umaže, drugi deček pa nosi na mali
svileni blazinici dva prstana in ju med
obredom poda nevesti in ženinu.
Na manjših porokah, kjer otroci ne
sodelujejo, prevzame varstvo prstanov
ženinova priča.
41
Pravila
Vabila, darila, zahvale
Od trenutka, ko povabljeni gostje prejmejo podpisana vabila, načrtovana poroka
postane realnost in svatje se nanjo začnejo pripravljati.
Seznam povabljencev
Lepo je, če osnovna sporočila
(naznanila) pošljemo vsem znancem
in osebam, ki jim želimo to sporočiti
ter jih tudi povabiti na sam obred.
Tistim, ki jih dodatno vabimo še na
slavje, pa priložimo še manjše vabilo
s točnimi podatki o lokaciji gostišča in
uri pričetka praznovanja. Ko naročamo
vabila, dodajmo še približno za petino
vabil, kajti vedno se zgodi, da smo pri
snovanju seznama povabljenih koga
ne nalašč izpustili ali pozabili, pa tudi
zmotimo se lahko pri pisanju ali pa se
kakšno vabilo poškoduje.
Pravi čas
Klasična ali domišljijska, vabila morajo
odpotovati k vsem naslovnikom,
sorodnikom in prijateljem najkasneje
šest tednov pred dogodkom.
Naslovljena naj bodo na družine ali
pare. Ponekod je v navadi, da bodoča
mladoporočenca poleg napisanih vabil
vabita tudi osebno. Če jih ne obiščeta, je
dovolj tudi pravočasno vabilo in morda
klic po telefonu.
Odziv
Za lažje načrtovanje je najlažje pripisati
vabilu, da želite potrditev prihoda na
slavje. Še bolj priporočljivo pravočasno
42
poklicati vse prejemnike in jih še enkrat
povprašati, če se bodo vabilu odzvali
in zelo pazljivo preveriti, v kolikšnem
številu. Tako je število gostov bolj
natančno; s tem se izognemo težavam v
gostišču tik pred začetkom slavja, če pa
pripravljate sedežni red ali namestitev po
mizah, je to skorajda nujno.
Kjut dizajn: vabila naj bodo del podobe vajine poročne zgodbe, ki se skladajo z mnogimi
podrobnostmi v čudovito celoto.
Vsebina
Na vabila je potrebno napisati naslednje
podatke:
• Kdo vabi.
• Kdaj je dogodek predviden – datum in
ure posameznega dogajanja – gostje
morajo vedeti, kako bodo potekali
posamezni dogodki - civilna, cerkvena
poroka, slavje.
• Kje natančno se bodo posamezni obredi
izvajali (ločeno za civilni in cerkveni
obred). Pri tem je potrebno paziti, morda
bosta potrebni dve različici vabil za tiste,
ki jih vabimo na upravni del poroke in za
tiste, ki jih vabimo tudi na slavje.
• Kje je odprt poročni seznam – naslov
trgovine ali osebe, ki je prevzela evidenco
o darilih.
• R.S.V.P. (kratica, v prevodu pomeni:
odgovorite, prosim) je oznaka, ki pomeni
željo, da se vabljeni odzove in potrdi svojo
prisotnost. Ker je to zelo protokolarna
oznaka, jo lahko nadomestimo s
prijaznim pripisom in prošnjo vabljenim,
naj sporočijo, če bodo lahko prišli.
Skorajda nujno je, da pripišemo še naslov
ali telefon, kamor se lahko odzovejo.
• Poleg nujnih sporočil, ki jih vabila
morajo vsebovati, lahko pripišemo tudi
ime župnika, ki bo vodil obred ali celo
osebo, ki vodi protokolarni del poroke.
Dobro je pripisati tudi, kje lahko gostje
pustijo avtomobile ali karkoli v povezavi z
organiziranim prevozom.
Serijsko ali unikatno?
Za manj zahtevne bo veljalo, da izbirajo
glede na ceno izdelka, kar pomeni,
da bodo izbirali iz raznolike ponudbe
že izdelanih vabil, kjer je potrebno
dodati samo besedilo. Takšna vabila so
najhitreje dosegljiva, cenovno pa tudi
najugodnejša.
Za bolj zahtevne pa so na voljo številna
izvirna in unikatna vabila oziroma
tiskovine po vajinih željah, največkrat
pri ponudnikih, ki so se specializirali za
oblikovanje poročnih tiskovin. Ti znajo
prisluhniti, svetovati in pripraviti tiskovine,
pisane »na kožo« mladoporočencema.
Drobni spominčki in zahvale
Drobna darilca za svate, konfetni
aranžmaji in kasnejše zahvale gostom
so prav gotovo najlepše, če so izbrane
v enotnem stilu z ostalo papirnato
galanterijo. Za konec zgodbe papirnatih
izdelkov pa pridejo na vrsto zahvale,
na katere mladoporočenca ne smeta
pozabiti. Zahvale so lahko kratke, a naj
bodo napisane z ljubeznijo, zato je spet
lepo, če se pojavi enak papirni vzorec,
kot so ga bili gostje vajeni skozi celotno
poročno dogajanje in jih bo hkrati še
enkrat spomnil na veselo rajanje in
prijetno družbo.
43
Midva
Poročna darila
Kaj je tisto, kar večino slovenskih mladoporočencev še vedno postavi v dilemo, ko
nekdo omeni poročna darila? Gotovo sta to dva pojma: javno posredovan seznam
želja za darila in praktično vprašanje:
Denar – da ali ne?
Denar je vedno vprašljiva izbira – če
res ni nobenega drugega načina, da
bi lahko mladoporočenca izpostavila
svoje želje, pa je vsekakor boljša pot
kot napačna darila. Slišali smo že za
idejo, ko so se svatje organizirali in odprli
račun za mladoporočenca, na katerega
so anonimno nakazovali zneske po
zmožnostih.
Kadar se svatom zdi prav denar tisti, ki
pove dobre želje, ga je lepo podariti skupaj
s simbolnim darilcem, ali ga celo sestaviti
tako, da postane denar vezni del darila.
Seveda tudi ob tem obstajajo pravila
vljudnosti in lepih manir, ki narekujejo,
da se denarja ne podarja enostavno
v kuvertah, ampak se jih začini z
duhovito domislico.
Povejta želje na glas!
Ko se bodoča zakonca
odločita in sestavita
svoj seznam želja, je
pametno presoditi, ali
potrebujeta seznam
v posamezni trgovini,
morda v več trgovinah
ali pa enostavno vodenje
seznama prepustita za to
najetim strokovnjakom ali
44
komu od najbližjih.Nekatera trgovska
podjetja tudi pri nas že dobro desetletje
organizirajo darilne sezname za
mladoporočence, pa je še vedno za
marsikoga nesprejemljivo, da bi svoje
želje postavil javno na ogled ali jih celo
posredoval gostom. Iz bolj vedre plati
pa gre zgolj za enkratno priložnost, ko
lahko dva mlada človeka na začetku
skupne poti enostavno izbereta darila,
ki jima bodo res nekaj pomenila. Veliko
parov dandanes že živi v skupnem
gospodinjstvu, preden se odločijo za
poroko, ali pa združujejo dve ločeni
samostojni gospodinjstvi. To pomeni,
da so za osnovno gospodinjsko opremo
že poskrbeli, kar je le še razlog več,
da se odločijo za sestavljanje svojega
seznama daril.
Novi začetki
Mnogi se s tem seznamom še vedno
lotevajo klasičnega repertoarja poročnih
daril, kot so porcelan ali kristal. vedno
več pa je dodanih sodobnih zamisli,
nenavadnih idej za darila, vsaj poročna:
zakaj si recimo par, ki že živi v sodobno
opremljenem stanovanju, ne bi zaželel
prvih steklenic arhivskega vina, s katerim
bo začel svojo zbirateljsko pot. Morda pa
bi si izbral umetniški kos – sliko, grafiko,
avtorsko fotografijo?
Morda pa gre le za potovanje kot oddih
po vsem poročnem cirkusu, ki ga
mladoporočencema podarita priči.
Sanjska darila
Sanjska darila so prav tako različna kot
so različne sanje. Tako med praktičnimi
predmeti še vedno kraljujejo dragoceni
porcelanski servisi ali kolekcije kristala,
manjši gospodinjski električni pripomočki, večji gospodinjski stroji in podobni
pridipravčki. Če je vaše ustvarjalno
območje prav kuhinja, se ne dajte motiti
in si privoščite dobre, pa tudi duhovite
izdelke. Izberite kakšen dizajnerski kos,
ki vam bo krasil kuhinjo tudi, kadar se
vam ga ne bo ljubilo uporabljati. Lahko
si izbereta celo novo kuhinjo – če svoje
lastne še nimata ali če sta se je morda
že naveličala! Razmislite o tem, ali naj
novo življenje tudi stilsko sledi prejšnjemu (prejšnjima dvema) ali si želita
oblikovati novo podobo doma. Darilni
seznam z vajine poroke je gotovo najbolj
primerna prelomnica za nov začetek.
Razmislita pa tudi o vajinih navadah, pa
naj so skupne ali ne. Vajina darila naj
pomenijo nekaj osebnega, kar vaju bo
razveseljevalo – z uporabo, pogledom,
uživanjem ali doživetjem.
Potovanje kot darilo
Zanimiva izbira, ki se pri Slovencih
pogosto udejani, je poročno potovanje
kot skupno darilo številnih svatov.
45
Simboli
Poročni prstan
Mitološko sporočilo
Izdelan je iz plemenite kovine, da bi trajal večno. S posebnim simbolnim
pomenom, saj si ga ženin in nevesta izmenjata v trenutku sklenitve zakonske zveze,
nas opominja na trajnost in zvestobo.
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Po grškem mitološkem izročilu je
nošenje prstana povezano z zgodbo
o titanu Prometeju, ki je Zevsu ukradel
božji ogenj in ga poklonil ljudem.
Ukradel ga je iz Hefajstove topilnice in
ga skritega v steblu janeža prinesel na
zemljo. Zevs
se mu je maščeval tako, da ga je
priklenil na visoke peči gorovja Kavkaz
in orjaški orel mu je vsako noč izkljuval
jetra, ki so se mu čez dan obnovila.
Po tridesetih letih ga je rešil Herakles,
ki je razbil okove ujetnika. Hvaležno
človeštvo je v čast na Prometejevo
žrtev prvič začelo nositi prstane.
Krog – oblika večnosti
Krog - ena najstarejših oblik - že
od nekdaj velja za mistično obliko,
s pomočjo katere so se ljudje
želeli obvarovati vsega zla. Obroč
naj bi pomenil varnost, večnost,
46
moč, dostojanstvo … Prvi obročki,
ki so krasili človeške roke, so bili
pravzaprav prepletene travnate bilke.
Bolj ali manj dragoceno prepleteni ter
okrašeni so kazali na status in ugled
ljudi, ki so jih nosili.
Zgodba v sebi nosi mogočno simboliko.
S prstanom se zavestno odločimo za
nekaj, v kar brezpogojno verjamemo.
Na žrtve smo pripravljeni zato, da
dosežemo nekaj, kar ima za nas večjo
vrednost.
Izbira
Poročni prstan je nakit, ki naj bi
ga nosili vse življenje, zato mora
biti klasičen, večen, uporaben in
predvsem kakovosten. Bistvo lepega in
kakovostnega poročnega prstana je v
njegovi harmoniji in kvaliteti. Prstan naj bo
vsekakor prilagojen življenjskemu slogu in
značaju osebe, ki ga nosi.
Barve zlata pri poročnih prstanih so
precej enakovredno zastopane, navadno
gre za enobarvne, aktualne so tudi
dvobarvne kombinacije – predvsem belo
in rumeno ali belo in roza zlato. V modi
so poročni prstani z vdelanim diamantom,
ki kot najdragocenejši dragulj sporoča
da bo zveza s svojo trdnostjo kljubovala
času in oviram, ki ji stojijo na poti.
Za spoštovanje sijaja diamanta je najbolj
primerna bela barva zlata.
Uporabnost
Strokovnjaki radi priporočajo prstane
brez pretirane površinske obdelave,
enostavne in uporabne. Najboljši zlatarji
bodo priporočili ročno izdelavo, ter
uporabo 14 karatnega zlata za boljšo
trdnost. Želimo si namreč, da bi obdržali
svojo obliko in podobno tudi skozi leta.
Pomembna je tudi pozornost pri velikosti
prstanov; pri merjenju je potrebno
upoštevati razlike v širini prsta - celo v
enem dnevu so lahko precejšnje. Če gre
za prstan brez diamanta, je priporočljivo
izbrati ulitega, ki ga je mogoče brez
rezanja prilagoditi spremembam.
Poročna prstana naj bi zakonca nosila
vse življenje, zato je dobro, da ob
nakupu razmišljata tudi praktično in
se vprašata, če jima bo čez 20 let še
vedno všeč. Če je odgovor pritrdilen,
sta našla pravi obroček.
Za pravo izbiro in pripravo prstanov si
je potrebno vzeti dovolj časa. Priporoča
se vsaj najmanj en mesec pred poroko,
potrebno je vzeti prave mere, upoštevati
posebne zahteve ali želje.
47
Simboli
Poroke nekoč
Tako kot ob drugih prelomnih dogodkih v življenju se je okoli poroke skozi
dolga stoletja spletlo mnogo šeg, navad in vraž, ki pa se širom Slovenije zelo
razlikujejo. Zato je težko določiti model ‘tradicionalne slovenske poroke’.
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Danes za poroko najbolj priljubljen
mesec ljubezni, maj, je bil nekoč
najslabša možna izbira za ženitev. Ljudje
so se poročali v pustnem času (od treh
kraljev do pepelnice) in ob ‘jesenskem
pustu’ (okoli martinovega). Živeli so
precej bolj skladno z naravo in pustni
čas je bil za ženitev pravšnji zaradi
pričakovanega spomladanskega dela
na polju, ko je nov par rok prišel zelo
prav. Ta čas leta je po prepričanju ljudi
tudi pospeševal rodovitnost in prinašal
srečo v zakonu. Pozno jeseni pa so bile
48
shrambe in kašče ponavadi polne, kar je
omogočalo bogato poročno gostijo.
Snubitev in zaroka
Fant je šel na ‘oglede’ k nevestinim
staršem v spremstvu starešine, priče,
botra ali očeta. Snubci so se pretvarjali,
da so prišli v hišo ‘utrgat prekrasno rožo’
ali da so lovci, ki jim je srna ušla v to hišo.
Tako so želeli preslepiti zle duhove, da
ne bi izvedeli pravega namena obiska
in škodovali nevesti. Dekletovi starši in
dekle samo so že s postrežbo pokazali,
ali se strinjajo s snubitvijo. Če je dekle
dalo fantu jabolko ali oreh, je bilo, kot bi
dahnilo ‘da’. Privolitvi so sledili pogovori
o doti, končna odločitev pa je padla,
ko so se tudi nevestini starši vrnili s
protokolarnega obiska pri ženinovi
družini. Ko so fanta in dekle v cerkvi
prvič oklicali (vsaj enkrat sta morala tudi
sama slišati oklice, da se jima ne bi rodili
gluhi otroci), sta veljala za zaročenca. Po
ljudskem verovanju sta bila zaročenca
izpostavljena različnim nevarnostim in
da bi jima zli duhovi ne škodovali, sta
morala narobe obleči kakšno oblačilo.
Vabljenje na poroko se je začelo takoj
po prvih oklicih. ‘Vabovci’ so morali biti
dobri govorci in šaljivci, sam sistem
vabljenja pa je bil strogo določen: od
vzhoda proti zahodu. Uporabljali so
posebne obrazce in pesmi, ki so govorili
o ovirah, ki so jih čakale na poti, zato je
nujno, da se povabljeni poroke udeležijo.
Že ko so na voz nalagali skrinjo, je nanjo
sedla stara ženska in skrinja je bila
tako ‘zapečatena’, zato jo je bilo treba
odplačati. Drugo oviro je predstavljalo
t. i. peto kolo, ki so ga morali najti.
Prinašali so različne okrogle predmete,
ki seveda niso bili pravi. Do danes se
je obdržala tretja ovira: ‘zapenjavca’
ali ‘šranga’. Fantje iz nevestine vasi so
sprevodu zaprli pot s hlodom ali verigo
in zahtevali odkupnino za nevesto.
Ženin in nevesta sta morala odgovoriti
tudi na zapletena vprašanja, ki naj bi
predstavljala nekakšen zrelostni izpit
za bodoča zakonca. Ponekod se je
ohranilo tudi ženitovanjsko pismo:
fantje iz nevestine vasi so ženinu izročili
‘pismo iz daljnih dežel’, v njem pa opisali
težave, ki so jih imeli, ko so skrbeli, da
se je dekle tako lepo razvilo in da so jo
obvarovali zanj. Ženin je moral njihov
trud dobro poplačati, fantje so ponekod
zahtevali celo odstotke od nevestine dote.
Dolgotrajna pogajanja, prepiri in celo
pretepi ob vožnji bale, šrangi in drugih
oblikah ‘odkupa’ neveste niso bili redki.
Vožnja bale in odkup neveste
Predvečer poroke
Na Gorenjskem je bila vožnja bale
posebej slavnosten obred. Nekaj dni
pred poroko so na okrašen voz naložili
poslikano skrinjo (zanjo je veljalo, da
mora biti čim težja) in ostale stvari – ‘vse,
kar ni pribito’, zibko, kolovrat, morda še
križ, posteljo in predalnik. Celo kravo so
ponekod privezali k vozu, na voz pa za
srečo posadili kokoš, petelina in celo
fantiča s kokošjo ali mladeniča, ki je
kikirikal (kokoš je simbol materinstva,
petelin pa prispodoba plodnosti). Vsem
načinom prevoza bale so bile skupne
ovire, ki so jih morali vozniki premagati.
Na večer pred poroko sta se ženin in
nevesta poslovila od samskega stanu in
prijateljev. Današnja fantovščina in dekliščina sta imeli po Sloveniji nekoč različne
oblike, ponekod sta se poslovila skupaj,
nekje ločeno, slovo se je lahko odvijalo
že kak dan prej ali pa je bilo vezano na
prevoz bale. Fantovo slovo je bilo vedno
bolj hrupno kot dekletovo, namenjeno
predvsem ‘zapitju ledig stanu’. Na dekliščini so prijateljice pomagale nevesti
pripraviti obleko, ji pletle kite in klepetale.
Ženin in nevesta sta se večer pred poroko
obdarovala s tako imenovanimi podarki.
Vabljenje
49
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Simboli
Ženin je svoji izbranki podaril čevlje in nogavice (kar je bil nekoč posestniški izraz),
nevesta pa njemu srajco, ovratno ruto in žepni robček (simbol tesnih zakonskih vezi).
Poročni dan
Ko je zjutraj ženin s spremstvom prišel po
nevesto, so ga pričakala zaklenjena vrata,
ženinov pogajalec (starešina ali priča) pa
se je moral za nevesto pogajati. Najbolj
značilne so scene z lažno nevesto, ko
ženinu ponudijo staro žensko, nevestino
družico ali celo moškega. Tako so želeli
svatje pozornost zlih duhov s prave neveste
speljati na napačno sled. Nasploh je bilo
potrebno nevesto čimbolj zaščititi, zato
je mnogo vraž vezanih tudi na pot od
nevestinega doma do cerkve in od tam na
ženinov dom. Ženin, nevesta in družice so
bili enotno oblečeni, vendar so zamešali
vloge, da bi preslepili zle duhove.
Ko je bil cerkveni obred poroke končan,
so se mladoporočenca in svati odpravili
na ženinov dom. Tam je nevesto v nov
dom obredno sprejela ženinova mati ter ji
simbolično predala gospodinjstvo.
Hišni prag je predstavljal veliko nevarnost,
saj naj bi pod njim stanovali zli duhovi, ki
so v prag zataknili smrtonosne predmete,
žeblje in igle. Zato ženin še danes nevesto
dvigne in nese čez prag, včasih pa so
najprej čez prag nagnali kokoš, šele za njo
je vstopila nevesta. Ko je prišla v hišo, so
ji v naročje položili otroka (‘nakolenčič’) in
tako spodbudili rodovitnost. Nato je nevesta
s taščo prehodila vse prostore v hiši.
Svatba
Najbolj vesel in hrupen del poročnega
dogajanja je poročna gostija na
ženinovem ali nevestinem domu. Svatba
je bila pravi obred, tudi sedežni red je
bil strogo določen: svatje so se posedli
v smeri od vzhoda proti zahodu. Poleg
ženina in neveste so posadili poročni
priči, nato starše, sorodnike in prijatelje.
50
Najpomembnejša jed je bila povsod
ženitovanjska pogača (v raznoraznih
oblikah), ki je predhodnica poročne
torte. Slednja se je na ženitovanjih na
slovenskem podeželju začela pojavljati šele
po 1. svetovni vojni. Posebnost nekdanjih
porok je bilo tudi pravilo, da mora biti hrane
deležen vsak, ki pride na gostijo, čeprav
nepovabljen - tudi reveži, berači.
Za slovensko svatbo so značilni tudi ples,
glasba in šaljive igre, večkrat povezane
z nastopom v žival preoblečenih fantov
(kamela na Ptujskem polju) ali ugrabitvijo
neveste. Veseljačenje je včasih trajalo
tudi tri dni, pa še takrat so goste težko
spravili domov. Teden dni po ženitovanju
so svatbo ponovili v manjšem obsegu
in tako utrdili sklenjeno zakonsko zvezo.
Poročna noč
Ob koncu svatbe je ‘teta’ (ponavadi
nevestina krstna botra) nevesto odpeljala
v spalnico, ji snela z glave venec in ga
prinesla nazaj med svate. V Beli krajini
je nevesti z glave snel venec ženin z
vilicami – te naj bi odganjale coprnice.
Snemanje venca je seveda simbolna
napoved odvzema nevestine nedolžnosti.
Tudi poročna noč je bila po verovanju
podvržena nevarnostim, zato so pred
spalnico mladoporočencev odganjali
duhove s truščem in ropotom, večkrat so
tudi kaj razbili, saj črepinje po prastarem
verovanju pomenijo veliko otrok.
Naslednje jutro so svatje nevesto peljali
k vodnjaku, kjer jim je dala piti, nekaj
vode pa je odnesla domov, da umije
moža. Šega obrednega umivanja neveste
po poročni noči je imela očiščevalni in
preporodni namen, obenem pa je ostanek
darovanja vodnim duhovom.
Andreja Čokl, univ. dipl. etnologinja
51
Cvetje
Magična moč cvetja
Naj gre za preprosto, skromno poroko ali za velik ceremonial - poroka v vsakem
primeru ni le običajno slavje, ampak enkraten, poseben dogodek. Zato, kolikor je
le mogoče, namenite pozornost cvetju na vaši poroki.
Enotno
Vse poročno cvetje je potrebno naročiti
hkrati, po možnosti na enem mestu,
saj je zelo pomembno, da je enotno
oblikovano in povezuje vse sestavne
dele in lokacije poroke. Poleg okrasja za
mladoporočenca so tu še naprsni šopki
za priče in svate, pa namizna dekoracija
in okrasje na avtomobilu, …
Navdih vseh poročnih dekoracij je
poročni šopek. Iz njega vlečemo rdečo
nit v vse ostale podrobnosti. Najboljši je
učinek, če so vse dekoracije istega stila
in iz enakega cvetja. Če to ni mogoče, je
dobro ohraniti vsaj stil in barve. Zgodba
cvetja mora biti prepoznavna skozi celo
poroko. Ob tem pa ne pozabimo, da
cvetje ni zgolj dekorativni element. S
cvetjem ustvarjamo občutenje prostora.
Okras mladoporočencev
Precej priljubljeni so cvetlični dodatki na
nevesti – naj gre za dodatke v pričeski
ali za popestritev oblačila. Možnosti so
različne; poleg klasičnega okrasja v
laseh (ob straneh, na zatilju ali na vrhu –
kot krona), še okrasje, spleteno do pasu
ali v obliki zapestnice, cvetlični dodatki
na klobučkih ali celo na čevljih.
Ženinov naprsni šopek naj bo
pomanjšan nevestin šopek. Vsebuje
naj cvetove, ki so v nevestinem šopku,
52
vendar le po enega ali dva, tako da je
šopek zares šopek in ne šop ali butara.
Cvetlična kreativnost lahko pride do
izraza tudi pri ženinovih dodatkih na
obleki, na primer pri kravati ali metuljčku,
ki ju cvetličar lahko izdela kar iz cvetja
•
•
podatek za vašega cvetličarja.
Opis in barvo poročnega avtomobila.
Okvirno število svatovskih
avtomobilov, če ste se odločili, da
bodo ti okrašeni s cvetjem. Prištejte
tudi nekaj “rezerv”.
Finančna plat
Cvetje vam omogoča, da v prostor
vnesete del svoje osebnosti. Če vam
proračun dopušča, si privoščite razkošje
cvetnega okrasja avtomobilov, družic,
okrasja za vse povabljene, cvetne lističe
za posipanje mladoporočencev in še in
še. Če pa je vaš proračun premajhen
za vse to, stvari poenostavite - pri vseh,
le pri sebi ne! Če imate namen porabiti
manj denarja za cvetje, ga porabite za
pošten nevestin šopek. Če si želite, da
bi vaša poroka izgledala razkošno kljub
vašemu plitvemu žepu, poskrbite za
izbrane namizne aranžmaje. To je tisto,
kar največ časa vabi poglede gostov.
Namizno cvetje bodo občudovali ves
čas poročne zabave in na koncu rekli:
»Ta poroka je res sanjska ...«.
Cvetličar
Zelo pomembno je izbrati cvetličarja,
ki ga poznate ali so vam ga priporočili
tisti, ki vas resnično poznajo. Zaupanje
je veliko vredno, kajti če se mojster
svojega poklica lahko sprosti, bo
njegova domišljija izdelala točno to, kar
potrebujete. Ko bo spoznal vaše želje in
stil, ki vam ugaja, pa je prav, da cvetličar
pozna še druge podrobnosti:
• Sliko/risbo vaše poročne obleke in barvno paleto vaših poročnih barv.
• Fotografijo prostora, ki naj bi bil okrašen s poročnim cvetjem. Zelo velika razlika je namreč, če bo
cvetličar okraševal vrt, prostore
sodobnega hotela ali pa dvorano
starodavnega dvorca. V primeru, da
želite bogato in raznovrstno
dekoracijo, povabite cvetličarja, naj si
predhodno ogleda prostor.
• Barvne sheme dneva ali tematike –
če ste z odgovornim za hrano na
slavju že dogovorjeni za barvo prtov,
bo to zagotovo tudi zelo pomemben
Skupaj z vami
ustvarimo poročno
pravljico iz cvetja!
www.zvoncek.net
[email protected]
Cvetličarna pri Slaviji
Partizanska c. 6, Maribor
T: 02 25 23 482
Cvetličarna Zvonček
C. proletarskih brigad 100
(Qlandia Maribor)
T: 059 720 907
Cvetličarna Zvonka
Vrablova ul. 6, Maribor
T: 02 46 11 028
53
Cvetličar že od zibke
Foto: Arhiv Dejan Rojko
Cvetje
Dejan Rojko svetuje: Zelo
pomembno je, da poročni šopek
zares pristaja nevesti, njeni
postavi, obleki, stilu in karakterju.
Zato mora biti cvetličar tudi stilist.
S cvetjem je mogoče narediti
marsikaj – skoraj vse. Namesto
šopka lahko nevesta drži cvetlično
košarico, torbico, kroglo ali pa si
nadene zapestni šopek. Vsa ostala
dekoracija pa sledi šopku.
Lahko bi rekli, da je bilo Dejanu Rojku cvetje položeno že v zibko, saj je
spremljal mamo pri njenem delu cvetličarke. Pravi, da ga je z ljubeznijo do
cvetja in vsem, kar sodi zraven, okužila že v rani mladosti.
Vzor in podjetniški duh
cvetličarni in ji pri tem kmalu tudi
pomagal. Devet let kasneje se je mama
upokojila in komaj 26-leten je prevzel
vodenje dveh cvetličarn. Kot kaže pa
je od mame podedoval tudi smisel za
podjetništvo, saj je ohranil in nadgradil
mamino delo ter pred štirimi leti dodal
še tretjo cvetličarno.
Foto: Arhiv Dejan Rojko
Ko je mama leta 1991 odprla svojo
cvetličarno, je s sedemnajstimi leti
začel spoznavati proces dela v
Vodenje treh cvetličarni ni lahka naloga,
če jo človek ne opravlja z veseljem. Od
zgodnjega jutra do večera, včasih celo
ponoči razmišlja o nalogah prihodnjega
dne. O prihodnjih projektih, o izboljševanju
poslovanja. Brez dobrega kolektiva, ki mu
zares zaupa, gotovo ne bi šlo. Med mladim
šefom in zaposlenimi vlada sproščen
odnos, obenem pa se trudi slediti njihovim
sposobnostim in nadarjenosti, ki jo vsak
posameznik prinaša s seboj. Zato Dejan
tudi naloge razvršča tako, da se vsak
lahko kar najbolje izrazi. Pri tem pa ne
zanemarja izobraževanja in vzpodbujanja
inovativnosti.
Motivacija so stranke
Cvetličar in podjetnik Dejan Rojko
54
Nenehno iskanje in odkrivanje
novih načinov uporabe materialov,
pripravljenost na nove izzive, da bi le
našli način, kako ustvariti zadovoljne
uporabnike je tisto, kar vlagajo v
svoje delo dan za dnem. Ni večjega
zadovoljstva, kot navdušenje kupcev,
kadar s stvaritvami iz Dejanovih
cvetličarn požanjejo občudovanje
v svojem okolju. Takrat vedo, da
so uspeli ustreči njeihovim željam in
ustvarili prekrasen, unikatni izdelek šopek, aranžma, venček, aranžirano
darilo ali nasad. To je prava motivacija
za nadaljnje delo! In odnos s svojimi
stalnimi strankami, ki postane s časom
profesionalen in hkrati zaupen. Vedeti,
kaj je za koga primerno, je bistvo
dobrega cvetličarja. Ne le estetski vidik,
tudi cenovni razred in drugi pomembni
kriteriji poznavanja stranke. Prav stranke
so ogledalo njih samih.
Naj poročni šopek
No, tudi nagrade povedo svoje. Ni
naključje, da je letošnja zmagovalka
na slovenskem tekmovanju za najlepši
poročni šopek v okviru sejma Poroka in
Flora, prav sodelavka iz Dejanove ekipe,
Metka Cvetko. S šopkom je dosegla vse
možne točke in s soglasjem vseh žirantov
postala zmagovalka tekmovanja.
»Poročni šopek je za cvetličarja poseben
izziv. Ker je poroka poseben dan za vsak
par posebej, mora cvetličar pomagati
ustvariti pravljico tudi iz cvetja. Ne gre
samo za okras, ki poleg nasmeha krasi
nevesto, gre za celostno cvetlično
podobo poroke, ki mora zadovoljiti želje
mladoporočencev in ostati v cenovnem
okviru njihovih finančnih zmožnosti. Pri
tem je pomembno, da si dobro izmenjajo
želje, pričakovanja, možnosti in druge
informacije. Mnoge neveste imajo že
popolnoma izdelano zamisel o cvetju na
poroki, takrat samo dorečemo količine
in morda kakšne kasnejše spremembe.
Ko pa mladoporočenca še nimata
dokončno izoblikovane ideje, se začne
prava ustvarjalnost, svetovanje, iskanje
rešitve in izbira cvetja, barve, oblike
šopka ter druge cvetlične dekoracije,«
delo pri poroki ocenjujejo cvetličarji pod
taktirko Dejana Rojka.
Vizije
Dejan Rojko je cvetličar in podjetnik, ki
stoji na trdnih, realnih tleh, pa vendar
si dovoli ostati sanjač. Prav to ga
vleče naprej. Ima jasno zarisano vizijo,
zapisano cvetličarstvu … in željo, da svoje
navdušenje prenese tudi na katerega od
svojih treh sinov … ali pa kar na vse.
55
Cvetje
Nevestin poročni šopek
Poročni šopek je najbolj nepogrešljiv simbol vsake neveste. Če pokukamo v
preteklost, bomo srečali obdobja in kulture, vsako s svojimi tradicionalnimi
vrednotami, a cvetja na nevesti ni manjkalo nikoli in nikjer. Predvsem v obliki šopka.
Oblika
Najpomembneje je, da je šopek pravilne
oblike in kvalitetne izdelave. Oblika naj
se prilagaja podobi neveste – njeni
višini, postavi in oblačilu. Šopek je
pika na i, zato naj ne zgleda, kot da je
slučajno v nevestinih rokah. Tudi pri
izbiri oblačila je včasih dobro poznati
želje za cvetje v šopku, saj se lahko že
pravočasno izognemo nepotrebnim
dodatkom, ki bi podobo nežne neveste
prenapolnili. Šopek je lahko pisan, nežen,
pastelen, močno zelen ali zelo divjih,
močnih enotnih barv. Vse je po okusu
posameznice in v skladu z njeno podobo.
Izdelava
Šopek naj ne bo pretežak, saj ga bo
nevesta v zelo pomembnih trenutkih
nosila v naročju in ne bi bilo prav, če bi se
morala ob tem zelo truditi. Izdelan mora
biti iz svežega, kvalitetno skladiščenega
in vzdrževanega cvetja, da se ne povesi
in oveni, še preden je ceremonije konec.
56
Cvetličarju je ob naročilu zelo pomembno
čim bolj natančno povedati svoje želje,
mu pojasniti vse morebitne kombinacije,
nato pa pustiti, naj izdela šopek po svojih
kreativnih zamislih. Dober cvetličar je
poleg esteta tudi dober konstruktor, saj
mora izdelati šopek, ki bo ohranil svojo
lepoto v težkih okoliščinah.
Spomin
Ker je nevestin šopek ena izmed mnogih
tradicij na poročni ceremoniji, naj
nevesta že ob naročilu razmišlja tudi
o tem, da ga bo na svatbi vrgla med
neporočena dekleta. Zato naj, če si bo
želela ohraniti svoj šopek za spomin, ob
naročilu svojega naroči še enega, čim
bolj podobnega, ki bo namenjen vražam
in tradicijam.
Metanje poročnega šopka
zgodi, ko sta oba obreda zaključena.
Zunaj pred cerkvijo ali pozneje med
poročnim slavjem, to je odločitev
vsakega para. Šopek lovijo neporočene
gostje poroke. Če nevesto skrbi, da
se bo šopek preveč poškodoval med
frčanjem po zraku in prerivanjem, lahko
dekleta zbere v krog okoli sebe, sama pa
z zavezanimi očmi poda šopek srečnici.
Dekleta pozor! Šopek nikakor ne sme
pasti na tla! Tisti, ki verujejo v vraže
svarijo, da to utegne prinesti nesrečo,
zato se morajo vse, ki lovijo šopek, zelo
potruditi, da se kaj takega ne bi pripetilo.
Cvetličarna
MARJETICA
Vse najboljše iz cvetja
je lahko dostopno tudi
za zmerno ceno ...
Ulica 1. Junija 23, Trbovlje
Rimska cesta 6, Laško
T: 040 392 808
E: [email protected]
FB: Cvetličarna Marjetica
Po pravilih nevesta vrže poročni šopek
po zaključku poročnega obreda. Če
se par poroči civilno in cerkveno, se to
57
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Podoba
Lepotne priprave
Vzemite si čas zase, napravite načrt in se vsaj mesec dni pred načrtovano poroko
začnite sistematično negovati. Razvajajte vsak košček svojega telesa in obraza,
predvsem pa se ne pustite speljati vsakodnevni naglici. Nihče ne more narediti
čudeža, če je koža utrujena, telo nepripravljeno, pravega leska v očeh pa primanjkuje.
Voda, gibanje in sprostitev
Nega las
Jejte čim več sadja in zelenjave in
spijte vsak dan veliko tekočine – sveže
pripravljenih sadnih in zelenjavnih sokov,
čajev, vode - nikar si jih ne sladkajte!
Zjutraj na tešče počasi spijte skodelico
tople vode – star ayurvedski recept, ki
pomaga pri razstrupljanju organizma.
Čim večkrat pojdite na svež zrak, na
sprehod, na izlet. Izkoristite ga za prijetno
razmišljanje, načrtovanje in urejanje misli.
S frizerjem se pogovorite o pričeski. Dva
tedna pred poroko je čas, da vam frizer
s striženjem oblikuje pričesko ali pa vsaj
postriže konice. Tudi večje bo opravil
takrat. Pomembno je, da na poročni
dan pričesko oblikuje na že pripravljene
lase. Rezervirajte si termin obiska na
dan poroke in si tako zagotovite, da bo
imel frizer dovolj časa za vas. Ker imate
obleko že dokončno izbrano, lahko
določita pričesko in jo tudi napravita,
ter testirata njeno obstojnost.Če boste
nosili kakšno pokrivalo ali lasni dodatek,
ga prinesite s seboj, da ga boste lahko
vklopili v pričesko.
Priprava kože
Ne obotavljajte se vaši kozmetičarki
vsaj en mesec prej povedati, na kakšen
dan se pripravljate. Kožo vam bo
očistila in pripravila, svetovala vam bo,
če in kako se negujte doma. Če imate
problematično aknasto kožo, jo obiščite
že prej (če le še imate dovolj časa), saj
zahteva regeneracija takšne kože več
časa. Če načrtujete poroko v zimskih ali
zgodnjih pomladnih dneh in, če nimate
posebnih zdravstvenih zadržkov obiščite
solarij, vendar bodite zmerni! Preveč
»zapečena« koža deluje starikavo,
posušeno, utrujeno in prav nič moderno!
58
Še sedem dni
V tednu pred poroko še enkrat obiščite
frizerja in preverite termin. Osvežila bosta
barvni odtenek las, še enkrat napravila
globinsko nego in se dogovorila o
zadnjih podrobnostih.
Preverite tudi termin z vizažistom
in povprašajte za zadnja navodila.
Kozmetičarka vam bo kožo nežno
očistila, napravila ustrezno masko in
poživljajočo masažo.
Ne pozabite na depilacijo. Privoščite si dovolj
spanca, da bo koža videti sveža. Koža je živ
organizem, ki se hitro odziva na zunanje in
notranje dražljaje, tako dobre kot slabe.
Obraz
3-2-1 ...
Tudi z vizažistom se morate podrobno
pogovoriti dovolj zgodaj. Izbrala bosta
primeren make up, s katerim boste
zadovoljni in ki bo skupaj z obleko in
pričesko ustvaril zaokroženo celoto. Tudi
tu se ne bojte izraziti svojega mnenja
in pomislekov. Če boste uspeli doseči
dober kompromis med modo, željo,
estetiko in vašim obrazom, se boste
lahko naslednje dni brez skrbi posvečali
ostalim podrobnostim.
Na poročni dan najprej obiščite frizerja in
nato vizažista. Oblecite se tako, da vam
ne bo potrebno oblačila slačiti čez glavo.
Če je le mogoče, naj bosta oba blizu,
saj bo tako mogoče po ličenju malce
popraviti pričesko. idealno je, če se lahko
z njima dogovorite, da pride na vaš dom.
Prav tako je pomembno, da je make up
napravljen čim kasneje, tik pred poroko,
vendar dovolj zgodaj, da boste imeli čas
za vse opravke – oblačenje in podobno.
Frizer in vizažist naj vam tudi pokažeta,
kako lahko sami opravite drobne
korekcije, če bodo le-te potrebne.
Po urejanju las in obraza se oblecite. Če
potrebujete pomoč, zanjo zaprosite pravočasno, da si ne boste po nesreči poškodovale make upa in pričeske. Potem se samo
še veselo nasmehnite podobi v ogledalu.
Tudi moški!
Vsi nasveti veljajo tudi za moške. Frizer
vas bo v tednu pred poroko ostrigel, saj
je pričeska najlepša nekaj dni po striženju. Kožo negujte z dobro kremo in balzamom po britju. Na dan poroke bo frizer
oblikoval pričesko, prav tako skladno z
obleko in vašim značajem. Lepo se obrijte in nadišavite, oblecite in z nasmehom
na ustih pohitite po svojo izbranko.
Naj obraz zažari
Drobne skrivnosti, kako s poudarki doseči
želene učinke in uporaba pravih ličil, ki
kože ne dražijo in utrujajo, sta dva med
številnimi razlogi, zakaj se splača svoj
obraz zaupati profesionalnemu vizažistu.
Vsaj tokrat!
59
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Podoba
Lasje kot okras
Lepe roke in nohti
Lasje so na poročni dan lahko speti in natančno urejeni, lahko pa jih pustite naravno
padajoče, zglajene, nakodrane ali razmršene. Seveda je veliko odvisno od kakovosti
in čvrstosti samih las, pa tudi od okusa,
izbranega poročnega stila in želja, ki jih
verjetno že dolgo nosite v sebi. Pri kratkih
laseh ni veliko skrbi – nekaj predpriprave,
kodranje ali glajenje, utrjevalec in pričeska
je končana. Dolgi lasje pa so z redkimi
naravnimi izjemami čudoviti in nespremenjeni ves dan le, če jih ustrezno pripravite in
utrdite. Kodrci, padajoči prameni, zvitki, kite
in fige so redni spremljevalci klasičnih in
modnih poročnih pričesk.
Na poročni dan imajo roke s prevzemom
prstana še posebno vlogo, zato je
seveda urejenost nujna. Smiselno je na lep
izgled rok in nohtov, ki so pri poročnem
obredu v ospredju, misliti dovolj zgodaj.
Za to, da na poročni dan ne bo skrbi z
poškodovanimi nohti, odkrušenim lakom ali
podobnimi preglavicami, je na voljo precej
rešitev v kozmetičnih ali tako imenovanimi
»nohtnih«salonih. Te rešitve - od geliranih
nohtov do prevlek, ki so trdnejše od običajnega laka za nohte, niso drage, zahtevajo
zgolj občasno obnavljanje in mnoge neveste
se jih tako navadijo, da postanejo tudi kasneje del njihove vsakodnevne lepote.
SALON AVE
5 nasvetov za lepo naličen obraz:
1.Osnova lepo naličenega obraza je
gotovo zdrav in svež ten.
2.S pravilnim ličenjem lahko obrazu
poudarimo vse njegove izrazitosti in
prikrijemo morebitne pomanjkljivosti.
Popolnost je dolgočasna, zato velja
pravilo: ličenje naj bo poudarek
vašega obraza in ne slika nečesa
drugega na vaši koži.
3.Dober vizažist bo želel izvedeti
čim več o vas, vaši obleki, željah in
barvah. Temu morajo biti prilagojene
tudi barve vašega ličila.
60
4.Vsak obraz je unikat in le izkušen
vizažist bo lahko v nekaj trenutkih
povzel vse informacije in jih povezal
v celotno sliko. Povejte čim več,
prinesite s seboj fotografijo obleke,
vzorec barve obleke, nakita in
dodatkov, razložite svoj pogled
na ličenje, nato pa se prepustite
strokovnim rokam.
5.Priporočljivo je, da se dogovorite za
predčasni poskus - podobno kot pri
pričeski. Najbolje bo, če se boste
uspeli dogovoriti za »generalko« pri
frizerju in vizažistu v istem dnevu tako bo tudi vaša slika popolna.
Maksimalno ugodje
in sprostitev!
www.salonave.si
[email protected]
Pestra ponudba vključuje
tudi raznovrstne nege obraza
in dekolteja za različne
tipe kože.
Ul. Ferda Kozaka 30, Ljubljana
T: 01 519 01 25
M: 041 401 600
61
Podoba
PENELOPA
Martjanci 28
FB:
poročni salon penelopa
Nevestina obleka
Poročna obleka nosi posebno sporočilo, zato naj bi tudi nevesta v svoji
sanjski obleki na tako edinstven dan v življenju ustvarila takšno podobo
sebe, kot si želi.
Ta je lahko drugačna od tiste, kakršna
v resnici je. Le če vam bo podoba, ki
ste si jo ustvarili v domišljiji, pisana na
kožo, boste kot nevesta žareli v vsem
sijaju in uživali v dnevu kljub napornim
ceremonijam.
Kam na ogled
Najprej poiščite informacije o
ponudnikih poročnih oblačil. Običajno
so najboljše informacije tiste, ki jih
dobite skozi izkušnje svojih prijateljic.
Poročni salon mora biti predvsem urejen
in čist. Enako velja za obleke. V salonu
bi po pravilih morali vsakogar, ki si želi
izposoditi obleko ali dodatek, opozoriti
na posledice zaradi poškodbe in ga
seznaniti s pogoji uporabe.
62
20 let
organiziramo poroke
T: 041 772 466
Pomerjanje
Za prvi obisk in pomerjanje oblek se
priporoča čas vsaj tri do štiri mesece
pred poroko. Ob zasedenih terminih so
že trije meseci lahko premalo. Vsekakor
pa je dobro, da nevesto pri pomerjenju
in njeni odločitvi nekdo podpira in
pomaga. Je to lahko ženin? Morda bolje,
da ne. Ne le iz vraževernih razlogov.
Prva je navadno prava
Najprej je najbolje pomeriti tisto obleko,
ki vas je najbolj prevzela. Če velikost
ustreza, se navadno izkaže prva tudi kot
prava. Da to ugotovite, jih morate kljub
temu pomeriti precej več. Pri pomerjanju
zahtevajte pomoč svetovalca.
Najprej pregled ponudbe
Kupljena ali izposojena?
Ob prvem obisku izbranega salona s
poročnimi oblekami si oglejte kataloge
in albume s ponudbo in zahtevajte
odgovore na vsa vprašanja, ki si jih
lahko zamislite. Oglejte si tudi dodatke,
moška oblačila in oblačila za priče, svate
in družice, če so na razpolago. V bolj
organiziranih salonih se boste verjetno
morali za pomerjanje oblek dogovoriti
za še en obisk, ko bo čas svetovalcev
namenjen samo vam.
Povpraševanja po novih oblekah je v
splošnem seveda manj kot po izposoji.
Obstaja tudi posebna možnost, izposoja
nove obleke, imenovana »prva izposoja«.
Gre za klasičen način izposoje obleke,
odnesete jo domov v petek pred poroko
in jo vrnete v ponedeljek, le da je pred
tem obleka nova oziroma še ni bila
izposojena. Cena takšne izposoje je
seveda precej višja od običajne, pa kljub
temu precej nižja od nakupa obleke.
63
Podoba
Pazljivost in stroški
Nasveti za različne postave
Bodite pozorni, če si izposojate obleko!
Dragocene, razkošno okrašene obleke
so tudi zelo občutljive. Preverite, če
je obleka, ki ste jo izbrali, v takšnem
stanju, kot ko ste jo prvič videli. Seveda
pa bodite pozorni tudi na to, kako jo
nosite. Ker ni vaša, ne morete z njo
početi prav vsega, kar se vam zazdi.
Izposoja obleke navadno pomeni, da si
jo izposodite za čas vikenda in jo vrnete
neočiščeno in nepoškodovano.
Pravilno bi bilo, da je izposojena
obleka namenjena zgolj ceremoniji
in fotografiranju, potem pa se za
slavje in zabavo (navadno po polnoči)
preoblečete v svojo lastno obleko.
Lahko se vam zgodi, da boste imeli
zaradi nepazljivosti precej stroškov
s poplačevanjem škode, ki ste jo vi
naredili obleki.
Pri izbiranju najustreznejšega kroja
poročne obleke se lahko malce zaplete.
Kar vam je všeč v katalogu ali izložbi, ni
nujno, da bo pristajalo vaši postavi. Zato
nekaj praktičnih nasvetov:
Idealna postava
Neveste z idealnimi merami imajo največ
izbire, vendar odločitev ni enostavna.
Najtežje je med mnogimi ustreznimi
oblekami izbrati pravšnjo. Odločiti se
boste morale samo za eno … Izberite
tisto, ki vam je bila na začetku najbolj
všeč. Ne pustite, da drugi vplivajo na vas.
Šele, ko se boste v zrcalu videle takšne,
kot ste si najbolj všeč, je izbira prava.
Težave in omejitve
Foto: Arhiv Mod'Art
Več pozornosti pri izbiri potrebujejo
neveste, ki jih kakorkoli omejuje njihova
postava. Namesto v obup, je energijo bolje
vlagati v iskanje najboljše možne rešitve.
64
65
Podoba
Obleka, ki polepša
Pozornost moramo preusmeriti na lepe podrobnosti našega telesa, jih
poudariti, medtem ko je potrebno zakriti pomanjkljivosti ali drobne napake.
Za nasvet, kako prelisičiti naravo na
čim bolj enostaven način smo prosili za
nasvet izkušeno svetovalko na področju
poročnih oblačil, mag. Martino Čižman
iz podjetja Mod'Art.
Nizka postava
»Izogibajte se prečnim prerezom, saj to
postavo razdeli v še krajše dele in jih
izpostavi. Zato se raje izognite oblekam,
rezanim v pasu, medtem ko rez pod
prsmi silhueto optično podaljša, zato je
to priporočljivo, lahko pa se odločate tudi
med oblekami, krojenimi v enem delu.
Vzdolžna linija naj teče neprekinjeno
po vsej dolžini obleke, spodaj pa naj se
podaljša v krajšo vlečko. Nekoliko višji
videz boste dosegle seveda tudi s čevlji
z višjo peto in visoko speto pričesko
oziroma klobučkom, vendar v tem raje
ne pretiravajte, saj lahko dosežete
izumetničen učinek.
Za nizke postave z daljšim vratom so
priporočljivi modeli z ovratniki, skladnimi
z njenimi proporci, torej ne preveliki ali
preširoki. Neveste z nižjimi postavami
naj izbirajo med ožjimi kroji in naj ne
posegajo po širokih krinolinah. Detajli na
obleki naj bodo v sorazmerju s postavo.
Visoka postava
Za neveste visoke postave so dobrodošle
prečno rezane obleke, ki skrajšajo
posamezne dele telesa. Primerne so
66
obleke, rezane v pasu ali celo nekoliko
nižje, dobra izbira so tudi ločeni korzeti
ali životci. Predel v pasu je lahko modno
poudarjen z raznimi aplikacijami,
kristali, pasovi, trakovi in premišljenimi
barvnimi dodatki. Pravilna izbira višina
pasnega reza in njegove poudarjenosti
ter velikost in oblika detajlov pomembno
vplivajo na skladnost sorazmerij celotne
silhuete. Krila so lahko voluminoznejša
in širša, bodisi gladka ali v obliki več
plastnih draperij, volanov ter z dodatki
tila in organce. Pri izbiri ožje obleke je
priporočljiv kroj, ki se v predelu pod
koleni razširi, raven kroj ni dobra izbira.
Visokorasle neveste navadno raje
posegajo po čevljih znižjo peto.
Drobna postava
Za zelo drobne postave je mogoče
izbirati bodisi med oblekami iz bolj
togih, čvrstejših materialov ali mehkejših
tkanin, le da je za te na mestih, kjer je
postava bolj koščena, potrebno omehčati
ali prikriti ostre linije telesa z mehkimi
draperijami, naborki ali plastenjem.
V pomoč so lahko tudi finejši vzorčki
na obleki ter manjši in na videz lahki
okraski, ki dopolnijo obliko in prikrijejo
pomanjkljivosti drobne silhuete.
Močnejša postava
Za močnejšo ravno postavo, enako
širokih ramen, pasu in zadnjice, so
MOD‘ART
Vse najboljše
iz sveta poročne
in svečane mode
www.mod-art.si
Poročne in svečane obleke,
čevlji, nakit, spodnje perilo
in poročni modni dodatki
Razstavno-prodajni salon
Slamnikarska 3, Domžale
T: 01 72 44 588
67
Podoba
Za izrazite boke je primerna obleka zožjo
krinolino, ki povsem skrije spodnji del
telesa. Primerne so tudi princes linije,
vendar le za obleke iz čvrstih materialov,
sicer bo učinek ravno nasproten.
Najboljši učinek dosežemo s princes
krojem, ki se začne širiti že visoko v
pasu. Zelo primerne so tudi obleke, ki so
mehko nabrane v pasu in ob bokih ter
imajo v zadnjem delu poseben dodatek
nabranega krila, ki se nadaljuje v vlečko.
Ravna postava
Za neveste, ki nimajo izrazitih oblin, so
primerne obleke iz togih materialov v
princes liniji ali kroju sirene, ki nakazuje
ženstvene linije. Mehke tkanine so
priporočljive za ogrinjala ali široko
krojene obleke. Primerne so tudi obleke,
ki se od pasu nadaljujejo v krinolino
iz tila, za poudarjanje oprsja pa so
68
Za vsako poročno obleko je
najpomembnejše, da je pravilno krojena,
dobro izdelana in iz kvalitetnega
materiala. Pri izbiri pazite na namembnost
obleke – poznavanje materialov je v tem
primeru zelo pomembno. Izognite se
neprijetnim trenutkom v pretirano
Močne roke in ramena
Najbolj primerni so kroji z rokavi iz čipke
ali drugačno okrašenega blaga, vratni
izrez naj bo čim širše odprt, rokavi daljši
od komolca, najbolje do dolžine med
komolcem in zapestjem. Če želite optično
zožati ramena, se izogibajte ozkim krilom.«
zmečkani obleki, premalo čvrstih šivih,
kroju, ki vam ne pusti dihati ali vas ovira
pri gibanju in pretiranem okrasju, ki skriva
vašo osebnost. In ne pozabite – ob obleki
so prav tako pomembni čevlji, ogrinjala,
nogavice, klobučki, rokavice, perilo in
ostali dodatki. Pa ličenje in pričeska!
Dodatki pomagajo
Z dodatki pri oblačilih lahko ustvarjate
podobo prav tako ali včasih še bolj
enostavno kot z obleko samo.
•Oglata ramena lahko zmehčate s
pomočjo mehkega ogrinjala, ki v obliki
širokega šala objema ramena. Takšno
ogrinjalo je primerno za kombinacijo
k obleki brez rokavov ali celo brez
naramnic.
•Zelo izrazite ogrlice na preširokem
vratu niso najbolj primerne, zato je
bolje poseči po izrazitejših uhanih in
poudariti dekolte. Pač pa lahko pri zelo
dolgem vratu dosežemo čudovit učinek z modernimi ogrlicami, ki se tesno
prilegajo vratu in so bogate, večkrat
ovite okrog vratu.
•Klobuki so primerni za dovolj visoke
neveste (nizka nevesta naj posega po
drobnejših dodatkih), predvsem pa naj
bodo material, oblika in okras klobuka
v popolnem skladu z oblačilom.
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Široki boki
Primernost in dobra izdelava
primerne aplikacije v prsnem delu
(biseri, vezenje, cvetje). Izrezi naj bodo
zaobljeni, ne preveč ravni.
Foto: Petra Vrhovec Rozman
priporočljivi togi materiali in kroji,ki so
vzdolžno rezani, ker podaljšajo in s
tem optično zožijo postavo, oziroma
asimetrične linije, ki jih velja umestiti
v predel, ki ga želimo na videz zožati.
Neveste z močnejšo okroglo postavo si
lahko izberejo tudi obleko iz mehkejših
materialov takih krojev, ki zožajo pas in
razširijo ramena. V vsakem primeru je
treba biti pozoren na širino krila. Za toge
materiale je primerna A-linja krila, širšim
krilom naj se nižje močnejše postave
izogibajo.Posegajo naj po gladkih krilih,
ki naj bodo brez dekoracij, naborkov
in draperij, razen če dekoracija sledi
vzdolžni linji. Izogibati se je potrebno
prevelikim ali predrobnim vzorcem in
okrasjem ter debelejšim materialom.
69
Podoba
Dodatki pod obleko
Osnovna naloga spodnjega perila je zaščita občutljivih delov telesa. Morda smo
danes na to že malce pozabili, saj spodnje perilo pomeni mnogo več.
Spodnje perilo
Kroj modrčka
Ne samo, da mora biti lepo, prijetno
na dotik, vabljivo za pogled, poudariti
mora tudi naše zaželene obline in
skriti nezaželene. In vse to je še kako
pomembno, ko izbiramo spodnje perilo,
ki naj bi kar najbolje opravljalo svojo
nalogo pod poročno obleko. Ni nujno,
da je perilo novo ali celo najdražje.
Pomembno je, da je kvalitetno in da
opravlja svojo funkcijo.
Kroj modrčka je najbolje izbrati glede
na kroj obleke. Oblika izreza na obleki
namreč natančno pogojuje obliko
modrčka. Pri obleki z močno odprtim,
kvadratno ali okroglo izrezanim
dekoltejem, je priporočljivo poseči po
modrčkih, ki samo malo privzdignejo
prsi, naramnice pa so nameščene
prav na zunanji rob. Takšni modeli, ki
so še dodatno podloženi, se pogosto
imenujejo »balconette«. K oblekam z
globokim V izrezom sodi modrček v
klasični obliki »čudežnika« - prsi stisne
proti sredini izreza in jih optično poveča.
Ustvari tudi okroglo obliko prsi.
Dekleta pozor! Pri izbiri poročne obleke
je pravilno ukrojen in izdelan modrček
nujnost! Modrček naj bo predvsem
dovolj udoben, da ne bo preveč
stisnjen čez prsni koš. Enako seveda
velja za hlačke. Včasih - predvsem pri
oprijetih oblekah iz lahkega materiala
- je prav s tem namenom pametno
izbrati hlačke tanga, ob katerih neljubih
robov enostavno ni. Druga pomembna
lastnost dobro izbranega modrčka je
material. To sicer ne pomeni, da mora
biti samo bombažen ali svilen – obstaja
namreč množica različnih vrst poliestra,
ki prepuščajo dihanje kože. Občutek
ob dotiku z materialom naj bo prijeten,
tkanina ne sme biti groba, saj pokriva
najbolj občutljive dele telesa. Pazite na
podloge in čipke. Včasih tako “pikajo”,
da postane prav nevzdržno.
70
Če ima obleka zelo tanke naramnice ali
je celo brez, je obvezen tudi modrček
brez naramnic. Tudi za ženske, ki so
pogosto brez modrčka, je priporočljivo,
da si ga k poročni obleki omislijo.
Razlogov je več; prva dva sta gotovo
čvrsti, za telo lahko tudi grobi materiali
poročnih oblek in pa prosojnost belih
tkanin - pri obeh ima modrček predvsem
zaščitno nalogo. Pri modrčkih brez
naramnic je pomemben poseben
silikonski trak, pritrjen na notranji strani,
ki ne stiska, pa kljub temu preprečuje
zdrs. Razveseljiv dodatek večine takšnih
modrčkov pa so priložene naramnice,
ki jih lahko za drugačno priložnost
»sestavimo« in pred nami je nov model.
Previdno z barvami
Če je obleka bela, naj bo bel tudi
modrček. Najlepše je, če se ga seveda
ne vidi, če pa se po nesreči zgodi,
da pokuka izpod obleke, je vsekakor
bolje, da je enake barve kot obleka. Pri
prosojnih oblekah pa je to celo nujno.
Ne poskušajte iskati pravega modela v
kožni barvi. Ta vas lahko zelo zavede –
lahko deluje, kot da ste brez modrčka,
kar je le pri redkokateri obleki res
primerno, ali pa deluje celo umazano.
Če skozi prosojno belino kuka še nekaj
belega, je to lahko le poudarek. Enako
velja za druge barve. Z barvo modrčka
se poskusite čimbolj približati barvi
obleke. Seveda, v mejah možnosti.
Nikakor pa ni priporočljivo pod belo
obleko obleči temnega ali sivega perila.
Tudi to lahko deluje, kot bi ne bilo
dovolj čisto.
Ob nakupu modrčka razmišljate tudi o
hlačkah. Če niste vajene kompletov vsak
dan, se razvajajte vsaj tokrat. Končno vas
za poročnim dnem čaka tudi zapeljiva
noč, takrat vam gotovo ne bo vseeno,
kakšno perilo vas bo krasilo.
Nogavice
Nogavice za marsikatero žensko
predstavljajo zgolj tisto praktično
tkanino, ki jo je potrebno obleči, ko to
zahtevajo zunanje okoliščine. Izkušene
dame pa vedo, da lahko nogavice
predstavljajo še vse kaj drugega.
Praktični nasveti
Pri oblekah z naramnicami, ki so dovolj
široke in čvrste, da dopuščajo tudi
modrček z naramnicami, si pomagajte
tako, da si pri oblačenju obleko na
notranji strani z nekaj šivi (pomembna je
tudi barva sukanca!) enostavno pritrdite
oziroma prišijete na naramnico modrčka.
Še bolje bo, če vam nekdo pomaga. S
tem vam uspe rešiti dve težavi na en
mah. Modrčku preprečite, da bi kukal
izpod obleke, obleki pa preprečite, da bi
vam naramnice »uhajale« po ramenih.
Ne pozabite - le nekaj šivov - sicer vas ne
bo nihče rešil, ko se boste želele sleči.
Pod oprijeto obleko iz tanke tkanine nikar
ne nosite pretirano podloženih ali močno
čipkastih modrčkov – raje gladkega in
brez premočnih šivov.
71
Podoba
Na primer make-up za noge, saj zakrijejo
majhne kožne nepravilnosti in poudarijo
ali malce spremenijo ten. Pri tem je
potrebna pazljivost, in sicer predvsem
pri izbiri barve. Kožna barva nogavic naj
bo najbližje vaši naravni barvi (podobno
kot pri izbiri pudra za obraz).
Druga odlična lastnost tankih, prosojnih
nogavic je ta, da ob primerni izbiri lahko
stanjšajo ali podaljšajo noge. V ta namen
je bolje izbirati med nogavicami, ki se ne
svetijo preveč, saj nogavice brez sijaja bolj
gotovo ustvarijo lepšo obliko. Zelo svetle
in sijajne nogavice si lahko privoščijo le
lastnice manekenskega para nog.
Pri poročni opravi neveste imajo nogavice
zelo poseben pomen – udobja, ki ga
nudijo nogam prav nogavice, se po
celodnevnem stanju, hoji in plesanju
v (običajno) novih čevljih skoraj ne da
opisati. Tudi tistim perfekcionistkam,
ki sicer prisegate na gladke, lepe,
zagorele gole noge, svetujemo, da se
za poročno priložnost opremite (vsaj za
vsak slučaj) s primernimi nogavicami.
Če je toplo ali celo vroče, so na voljo tudi
samostoječe nogavice, brez hlačnega
dela, ki omogočajo boljšo zračnost in niso
vroče. Tudi debelina nogavic se prilagaja
letnim časom – 8 denske nogavice so tako
prosojne in tanke, da jih skoraj ne občutite.
Noge pa vam bodo kljub temu hvaležne.
Ne glede na debelino, velikost ali model
nogavic pa seveda ne pozabite na
podvezico - tisto zabavno, eno samo, ki
naj jo ženin na vrhuncu zabave z zobmi
potegne z vaše noge in jo vrže med
neporočene svate.
Čevlji - usodni korak
Naj bodo moški ali ženski - so pomembna
izbira za vse udeležence poroke. Glede
na to, da bodo skoraj polovico dneva stali
na nogah, drugo polovico pa preplesali,
morajo biti čevlji ravno prav mehki,
pravilno oblikovani, da ne tiščijo in ne
žulijo, in ravno prav čvrsti, da nudijo nogi
oporo in obdržijo obliko.
Za ženske poročne čevlje obstaja še
ena omejitev: glede na to, da se morajo
uskladiti z oblačilom, morajo biti svetli - beli
ali krem. Oblečena pa mora biti tudi peta
čevlja, kar je pravilo za pravi poročni čevelj.
Lahko so usnjeni ali iz tkanine (satenasti),
Podobno kot za večerne čevlje velja, naj
ne bodo preveč odprti, da omogočajo nogi
dovolj opore in s tem nudijo lahek korak.
Okrašeni naj bodo v stilu oblačila.
Moški čevlji so lahko črni (najbolj
klasično), lakasti ali drugih barv v
skladu z oblačilom.
72
Mod'Art - igriva skladnost poročnega dne
Udobje
Širina in oblika čevlja sta odvisni od
osebnega okusa, pomembno pa je,
da poročni čevelj prilagodimo navadam,
ki jih imamo tudi sicer. Mlada nevesta,
navajena hoje v športnih čevljih, se bo
s težavo navadila ozkih čevljev z visoko
peto, če jih nikoli ne nosi. Naj ima udobje
lepega čevlja prednost pred lepim
čevljem negotovega udobja.
Za večino ljudi brez posebnih težav z
nogami ali stopali je dovolj, da izberejo
udobne, že izdelane čevlje. Zelo
pomembna je velikost, zato je pametno
izbirati v trgovinah, kjer ponujajo tudi
polovične (vmesne) velikosti. Če vam
ne uspe dobiti prave polovične velikosti,
vzemite večjo in si pomagajte z vložkom.
Predvsem pazite pri izbiri zelo ošiljenih
in ozkih modelov z višjo peto - pri teh
se pritisk, ki ga povzroča teža telesa,
nakopiči v prstih in pekoča bolečina
se prenese na celo stopalo.
Za vse, ki imajo kakršnekoli težave
z nogami, hojo ali stopali, pa je
priporočljivo, naj si čevlje za poroko
naročijo po meri, saj se bodo le tako
približali tistemu pravemu izboru,
ki pomeni udobje.
73
Podoba
Ženinova obleka
Nevesta ima pravico do izbiranja svoje poročne obleke prva. Kljub temu pa izbira
moške poročne obleke ni nič manj zahtevna od ženske. Zato si je potrebno vzeti
čas, počakati na njeno izbiro in oboroženi s podatki o tem, kaj smete in česa ne,
pogumno na pot po trgovinah.
Barve
Stil
Pri barvah na poročnem oblačilu bodite
pozorni predvsem na barvo vaše srajce.
Pri tem sledite nevestini obleki. Bela
srajca pride v poštev, kadar je obleka
bela. Pri smetanasti barvi nevestine
obleke pa se morate s srajco prilagajati
tudi vi. Vse druge barve je mogoče
usklajevati, le bela in smetanasta
sta v kombinaciji izjemno občutljivi.
Zaradi ženinove srajce, ki kar blešči
od snežne beline, bo morda nevestina
sicer pravljično lepa smetanasta obleka
delovala premalo sijoča.
Obvezno morate biti elegantni. Športni
suknjiči ali hlače, kariraste obleke ali
celo jeans tokrat nikakor ne pridejo v
poštev. Tako kot za nevesto, tudi za vas
velja: če želite biti ženin, morate tudi
izgledati kot ženin. To pa pomeni, da ne
smete pustiti, da bodo svatje na poroki
bolj elegantni od vas. Potrudite se, tudi
če ste zagrizeni v svojem športnem stilu.
Vsakemu moškemu pristoji eleganca,
seveda pa si jo vsak prikroji po svoje.
Nekateri si jo obarvajo bolj živahno, z
uporabo posebnih domiselnih dodatkov,
drugi se držijo klasičnih okvirov in sledijo
tradicionalnim oblekam.
Skladnost
Sicer velja pri barvnem izboru
pravilo: najprej bodite barvno skladni.
Priporočljivo je sestavljati največ tri
barve, ki naj se med oblačili ponavljajo.
Poleg vaše osebne skladnosti pa ne
smete pozabiti na skladnost z vašo
nevesto. Tudi v duetu morata izgledati
kot eno. Sestavljanje enakih barv je kot
nalašč za to, da se bosta tudi na pogled
sestavila v celoto.
Moda barv pri moških oblekah ne
prinaša revolucij. Za poročno oblačilo
posegajte med svetlejšimi toni ali pa
poskrbite vsaj za živahne dodatke.
74
Kroji
Malce več svobode si lahko pustite pri
izbiri materialov in krojev. Ni nujno, da
ste v redingotu ali smokingu, čeprav
sta to dve klasični oblačili, ki po
bontonu spadata na resno, elegantno
in prefinjeno poroko. Lahko si privoščite
moderne kroje suknjičev z visokim
enorednim zapenjanjem ali kitajskim
(ruskim) ovratnikom. K tem se čudovito
podajo kravatne rute, zavezane v stilu
askota. Tudi telovnik je pri poročni
obleki dobrodošel – dvakrat: prvič, ker
dovoljuje odpet suknjič in s tem
večjo okretnost ter kljub temu ohranja
elegantno zadržan videz in drugič,
ker v teku praznovanja dovoljuje tudi,
da si slečete suknjič pa kljub temu ne
ostanete v sami srajci in tako ohranite
začetni sloves elegantnega ženina.
Okoli vratu
Dodatek za vrat: kravata ali metuljček?
Kravatne rute so pravzaprav kompromis
med togostjo resnobno zavezanega
metuljčka in vsakodnevno klasiko
kravate. Morda so zato skoraj obvezna
garderoba večine ženinov. Kravatna
ruta je postala poročni ovratni dodatek.
Najlepše so kombinacije svilenih
kompletov žakardnih vzorcev, ki se
ponavljajo na telovniku, kravatni ruti in
(obvezno!!!) žepnem robčku. Z izborom
takšnega kompleta dodatkov si zelo
poenostavite izbor obleke: zraven
spada dvodelna obleka takega ali
drugačnega kroja – pazite le na barvno
ujemanje.
Čevlji
Čevlji naj bodo dovolj elegantni, da
bodo dopolnjevali podobo, hkrati pa
dovolj udobni, da si poročnega dne ne
boste zapomnili po žuljih ali otiščancih.
Naj bodo mehki in prijetni, paziti pa je
potrebno, da ne bodo preveč športni.
Mod'Art - eleganca po moško
75
Podoba
Najbolje je, da so čevlji črni, razen če
barva obleke ali dodatkov ne zahteva
kakšne posebne barvne kombinacije.
Nogavice
Nogavice naj bodo enake barve kot
čevlji, razen v primeru, ko gre za močne
kontrastne sestavljanke. V teh primerih
dobro razmislite – formule, ki bi delovala
vedno, ni. Pazite na sestavo materiala
pri nogavicah, naj se vam zaradi
neprimerne sestave ne zgodi, da boste
imeli noge vlažne ves dan.
Srajca
Pazite na vse mogoče barvne
kombinacije. Pri ovratniku pa se
odpirajo nove možnosti. Kravatna ruta
in metuljček zahtevata enako vrsto
ovratnika – ta je visoko zapet ob vratu,
prirezan z majhnimi zavihki. Običajno
so srajce s takšnim ovratnikom bele,
smetanaste ali črne barve. Klasičen trd
ovratnik je primeren samo za kravato.
Posebnost na slavnostnih srajcah so
odprtine na manšetnih zavihkih, ki
zahtevajo manšetne gumbe.
Trendi
Svetovni poročni za modno
osveščenega ženina zapovedujejo:
•askot kravate ali kravatne rute
•čokoladno rjave smokinge skupaj s
telovniki smetanaste ali temno zlate
barve
•telovnik na štiri gumbe in srebrno
lesketajočo kravatno ruto
•telovnike s teksturo ali vzorci
•barvne srajce
•kratke ovratnike
•kombinacijo: bel smoking, črna srajca,
črne hlače, bela kravatna ruta
•metuljčke na tisoč načinov
S prizorišča pa se počasi umikajo:
•beli smokingi
•fraki
•bogati manšetni gumbi
•veliki ovratniki
•prepasnice pri smokingih
Kot iz škatlice
Če vam je uspelo, da ste upoštevali vse
nasvete in ob tem ohranili mirno kri,
čestitamo. Poskusite poiskati trgovine, kjer
vas oblečejo od nog do glave. Ne pozabite
pa, da morate ob vsem ustrezati tudi
podobi, ki si jo je zamislila vaša lepotica.
MOD‘ART
Poročna, svečana
in poslovna moda
za moške
www.mod-art.si
Obleke, srajce, telovniki,
kravate, modni dodatki in čevlji
Razstavno-prodajni salon
Slamnikarska 3, Domžale
T: 01 72 44 588
76
77
Podoba
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Svatovska oblačila
Samoumevno je, da je oprava ženina in neveste nadvse skrbno izbrana. Kako pa
je z opravo vseh, ki so povabljeni na poroko? Vsi so dolžni spoštovati hierarhijo,
ki se glasi: najprej nevesta, potem ženin, nato družice, priče, starši in ostali svatje.
Pomembnost funkcije gosta na poroki ne sme biti neopazna, zato moramo tudi
obleki povabljencev na poroki posvetiti dovolj pozornosti.
Kako izbrati
Precej je seveda odvisno od stila in
razkošja samega poročnega slavja
in celo obreda. Zato se je dobro temu
prilagoditi kar v največji možni meri.
Na cerkveno poroko naj tako ne bi prišli
preveč »pomanjkljivo« oblečeni, saj
s tem na nek način razbijamo tamkajšnje
vrednote.
Drug pomemben dejavnik pri izbiri
svatovskega oblačila je vloga ali odnos
do mladoporočencev. Tudi tu mora biti
neka hierarhija. “Šopiriti” se s pretirano
razkošnimi oblačili na skromni poroki
je precej neokusno in lahko skoraj
žaljivo za mladoporočenca. In obratno
– zanemarjeno oblečena priča lahko
nehote spravi v zadrego osebo, ki je
prišla na poroko bolj prefinjeno urejena,
čeprav nima tako pomembne vloge.
Naj bo svatovska oprava priložnost
za poseben izziv, vendar vsekakor brez
pretiravanja.
Ženske
Čista, snežna belina naj bi bila
rezervirana za nevesto. Družice na
velikih slavjih naj bi po pravilih imele
78
podobno krojeno obleko kot nevesta,
le v pastelnih barvah, manj razkošno
in brez kamenčkov ali biserov. Namen
enakih oblek je bil po vražah v tem, da
so zmedle zle duhove in tako zaščitile
nevesto. Na običajni poroki pa si vsakdo
izbere oblačilo sam.
Dodatki
Če kupujete nov kostim ali obleko,
izberite takšno, ki jo boste še lahko
uporabljale. Naj ne bo preveč večerna,
pa kljub temu ne povsem vsakdanja.
Posebno jo lahko naredijo prave
kombinacije in modni dodatki – nakit,
svilene rute, čevlji in torbice. Tudi make
up naj bo slavnosten, svež, svetel.
Pričeske – ne preveč umetelne, pač
pa elegantne in urejene.
Zanimiv dodatek za ženske gostje na
poroki je klobuk. Če ste si ga od nekdaj
želele, pa niste imele priložnosti zanj – tu
je pravi trenutek. Izberite takšnega, ki
bo ustrezal razmerjem vaše postave in
obliki vašega obraza. Predvem pa naj
se sklada z barvo in slogom oblačila.
Barve
Priporočljiva je usklajenost
Pri oblačilih posegajte po svetlih, pastelnih
barvah, tudi temno modra je klasično
elegantna, predvsem v kombinaciji z belo,
krem ali pastelnimi barvami.
Na večjih porokah, kjer se družice
enako oblečejo, so tudi ženinovi prijatelji
med seboj usklajeni. V ta namen so
najbolj primerni redingoti, sicer oblačilo,
namenjeno tudi ženinu. Gre za poseben
frak, vendar z zaobljenim zadnjim
delom in v sivih odtenkih, nikakor ne
črn! Razlika med ženinom in njegovimi
tovariši, je poudarjena v dodatkih.
Medtem, ko so oni oblečeni popolnoma
enako,naj on z barvo ali detajli izstopa.
Torej igrajte se z barvami, vzorci,
tkaninami, leskom, dodatki. Le ne
skušajte preseči neveste.
Moški
Manj ko jim je potrebno skrbeti za obleko,
bolj so navadno zadovoljni. V kavbojkah
se na poroko pač ne gre. Suknjič, to že.
In kravato se lahko tudi sname… Hopla!
Bonton tega ne pusti. Seveda lahko vsak
počne, kar ga je volja, ampak red je red.
In če sta se nevesta in ženin tako skrbno
pripravljala, da bosta kar najlepše odigrala
to veliko predstavo, potem je prav, da se
iz spoštovanja do njunega truda temu
odzovejo tudi svatje. Najprej z obnašanjem,
posredno z njim pa tudi z obleko.
Smoking na poroki ni prav pogosta
oprava, razen, če gre za zelo
slavnostno in uglajeno naravnano
poroko, kar pa vam bodo skoraj gotovo
namignili ob vabilu.
Na običajnih porokah je bolje izbirati
med klasičnimi, morda malce bolj
modernimi oblekami - takšnimi, ki
jih boste lahko še kdaj uporabili.
Priporočljive so svetlejše barve,
predvsem živahni dodatki.
Enako kot za ženina pa velja – če se
želite sprostiti, ne da bi vas motila
vročina, si omislite telovnik. Z njim boste
lahko spročeno plesali in se zabavali, pa
kljub temu no boste videti zanemarjeni.
Za pare, ki so povabljeni na poroko,
velja: naj bodo čimbolj usklajeni v svoji
skupni podobi. Ne le v stilu, pač pa tudi
v drobnih detajlih in barvah.
79
Slavje
1.
2.
3.
4.
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Živela gostija!
Enostavno?
Ko se tega loti nekdo, ki nima izkušenj,
lahko postane vse zelo težko in negotovo. Kljub predstavi o popolnem dogodku
lahko marsikomu spodleti, če se stvari
loteva po enostavni formuli. Kakšna
hrana je dobra? Kaj pomeni dobro vino?
Kakšen je protokol ob mizah? Poskusili
bomo strniti nekaj pravil, ki jih nikakor ne
smemo zanemariti.
Razpored omizij
Seveda je odvisno od oblike in velikosti
prostora, ki ste si ga izbrali za vaš veseli
dogodek. Obstajajo štirje različni tipi
80
slavnostne postavitve miz, med katerimi
lahko izbirate.
Prvi način omogoča popoln nadzor nad dogajanjem in hkrati omogoča večjo razpršenost gostov – s tem dosežete tudi bolj sproščeno vzdušje,
saj so svatje med seboj najbolj enakovredno nameščeni. Okrogle mize
naj bodo dovolj velike za udobno namestitev 8 do 10 ljudi.
Drugi način je precej bolj zaprtega tipa in ne dovoljuje preveč komuniciranja izven predpisanega sedežnega reda. Primeren je, če ne gre za številčno močno udeležbo, saj je neprijetno za goste, ki bi častni mizi kazali hrbet. Poleg tega je težko
vnaprej v vrsto strniti večje število ljudi, kajti mnogi se med seboj ne poznajo ali se celo slabo razumejo.
Tretji način je po svoje sicer simpatičen, saj je okrogla častna miza postavljena v središče, kar omogoča najbolj enakovredno razporeditev svatov za okrogle mize. Nameščeni naj bodo po 10 do 12 za vsako mizo. Centralna namestitev pa morda najmanj ustreza mladoporočencema, ki nimata popolne slike dogajanja, saj nekaterim kažeta hrbet.
Kraljevska se imenuje četrta razporeditev, vendar je primerna le za intimnejše, številčno manjše
poroke. Omogoča vsem prisotnim,
da se vidijo, med seboj komunicirajo,
častna miza pa ima še vedno vse
prednosti nadzora in viška hierarhije.
Častno omizje
Z izjemo krožne oz. satelitske
postavitve je častna miza povsod
dolga in zasedena samo na eni strani.
S tem omogoča častnim gostom in
slavljencema nadzor nad dogajanjem,
obenem pa poudari njihov pomen. Za
častno mizo sedijo: nevesta in ženin,
nevestini in ženinovi starši in obe priči
z osebnim spremstvom. Če je omizje
dovolj veliko, lahko sedijo poleg tudi
drugi člani ožje družine.
Pogrinjki
Nujni elementi pogrinjkov, ki zadostujejo
slavnostni pojedini, seveda sledijo
jedilniku in pravilom slavnosti. Obvezni
elementi pa so: krožnik za predjed, večji
krožnik – podstavek, manjši krožnik za
kruh; kozarec za aperitiv, kozarec za
vino (rdeče in belo), kozarec za vodo,
kozarec za penino; jedilni pribor za
predjed, za glavno jed in za desert,
poseben pribor za ribe, če so na jedilniku,
druge posebnosti v jedilniku seveda
tudi zahtevajo primeren pribor; veliki
prtički iz tekstila, ki omogočajo razgrnitev
čez kolena, kot to zahteva klasičen
bonton; označbe imen za sedežni red;
primerno število natisnjenih jedilnikov,
ki omogočajo gostu vedenje o tem,
kaj prihaja na krožnik; hierarhiji mize
primeren cvetlični sestav; osnovni podatki
o izvajalcih na poroki – glasbenikih,
animatorju, slaščičarju, ki je pripravil
pecivo in torto, kuharju in podobno.
Zlata pravila za mizo

pri uporabi različnega pribora začnite z zunanje strani in ob vsaki menjavi krožnikov z jedmi uporabite naslednjega, uporabljen pribor pa pustite na krožniku, da ga odnesejo; če boste opazili ob pogrinjkih majhna stojalca za odložitev pribora, to pomeni, da pribor shranite za
naslednjo glavno jed;
81
81
Slavje
Poroka
nad
Belo
Ljubljano

pravilno odložen pribor na krožniku pomeni sporočilo »zaključil sem« ali »samo za trenutek sem prekinil«;
če se zgodi, da napačno odložite pribor, ne smete zameriti dobro izučenemu strežnemu osebju, če vam bodo krožnik odnesli;

če imate težave z odstranjevanjem ribjih kosti, v boljših restavracijah lahko zaprosite, da vam prinesejo že očiščeno – vsaj osnovno;

če ste si v začetku ogledali meni,
imate vse možnosti, da svoje
posebne želje zaupate osebju, še
preden vam postrežejo, le tako se
boste izognili neprijetnim situacijam,
če ste na primer sovražnik določene
hrane, obenem pa si boste lahko
zagotovili okusen nadomestek in se
ne boste dolgočasili, medtem ko
bodo drugi uživali ob hrani.
Jedilnik
Obred slavnostnega obroka zahteva tudi
bogat in natančno izdelan izbor jedi in pijač.
Upoštevajte, da bo med gosti zagotovo
tudi kaj vegetarijancev, zato naj jedi ne
bodo le mesne! Aperitivu naj sledi kruhek
s posebnim namazom – lahka predjed
v zelo majhnih količinah, ki je lahko že
predhodno postrežena – kot del pogrinjka.
Prvo zdravico s penino naj pospremi hladna
ali topla predjed v obliki juhe ali sestavljene
oz. morske solate, prva jed naj bo lahka
hrana – testenine ali rižote so nadvse
primerne. Druga glavna jed naj bi bila po
pravilih ribja oz. mesna, bogato dekorirana
z zelenjavnimi prilogami in omakami.
Pogosta je navada, da se obe glavni jedi
prineseta na večjih pladnjih in si gostje
82
postrežejo po svojem okusu. Ob predjedeh
in glavnih jedeh se lahko servirajo bela
ali rdeča vina – po predhodnem izboru
in dogovoru. Po glavni jedi je možnost
serviranja sirove plošče. Ta navada je pri
nas precej neobičajna, pomeni pa okusen
dodatek – seveda v majhnih količinah.
Za sirom pride na vrsto težko
pričakovana torta, ki jo je potrebno
spet pospremiti s penino ali sladkim
vinom. Za torto sledi zabava, pogrinjki
s sadjem in pecivom, nekje proti koncu
zabave oziroma proti jutru pa sledi zadnji
obrok pred odhodom: gosta juha (na
Štajerskem tako priljubljena kisla juha).
Animacija
Enako pomembno kot sam jedilnik je
pravilno časovno usklajevanje – tako
samih premorov med posameznimi jedmi
kot tudi primernega dogajanja v tem času.
Popolnoma neprimerno bi bilo povabilo
na divji ples v trenutku, ko osebje postreže
z glavno jedjo. Takrat je potrebno vzdušje
malce umiriti in ga usmeriti k mizi. Dober
animator je tega vešč, mnogi laični
glasbeniki »one man band« pa žal ne.
Vina in penine
Najpogostejše vprašanje je, koliko
žlahtne kapljice je potrebno predvideti.
Ob prihodu gostje popijejo največ – gre
za nazdravljanje, čakanje, zbiranje,
vzhičenje ob sprejemu in podobno.
Med hrano pijejo precej bolj zmerno,
medtem ko so ob desertu običajno
že utrujeni, poleg tega pa so vina,
primerna za serviranje ob desertu,
precej težja in slajša.
Za zmerne pivce načrtujte takole:
PP ob prihodu in ob zdravici: 1 buteljka
za štiri ljudi;
PP ob predjedi: 1 buteljka za šest ljudi;
PP ob glavni jedi: 1 buteljka za šest ljudi;
PP ob sirih: 1 buteljka za šest ljudi;
PP ob desertu: 1 buteljka za osem ljudi.
Torta
Simbol poročne torte je v sladkem
skupnem začetku. Nevesta in ženin
morata prvi kos torte razrezati in pojesti
skupaj. Sicer pa smo vajeni, da je poročna
torta poleg sladkosti skupnega življenja,
ki jo predstavlja, tudi paša za oči. Bogato
okrašena, izdelana v več nadstropij, za kar
poskrbijo prav temu namenjeni pladnji,
vsem svatom vzbuja praznične občutke.
Za pravi učinek mora biti torta, pisana,
svetla, razkošna v dekoraciji. Pravilno
izdelane tortne dekoracije so prava
umetnost, saj je poleg estetskega učinka
zelo pomembna tudi sestava - pa naj gre
za okus ali obstojnost.
Po koncu praznovanja
Mladoporočenca seveda želita sladkosti
deliti s svojimi gosti, zato je še vedno v
navadi, da se torta in pecivo po koncu
praznovanja razdelijo med goste. Za
to je dobro pravočasno pripraviti lične
embalaže, v katere s vložijo kosi peciva
in torte. Medtem ko mladoporočenca
hitita svoji novi sreči naproti, se gostje
vračajo v svoje domove z lepimi
škatlicami, polnimi sladkih dobrot.
•
dogodki in pogostitve po meri
•
individualni pristop
•
jedilnik za vajino dušo
•
zadovoljni gostje
Naj bo poročno slavje
resnično
enkraten dogodek …
Spoznajmo se!
Gostilna na gradu ¹ Grajska ploščad d.o.o.
Grajska planota 1 ¹ 1000 Ljubljana
Tanja Fink ¹ 041 209 600 ¹ [email protected]
83
Slavje
Foto poročna zgodba
Verjetno ne gre več izgubljati besed o odločitvi, ali snemanje in fotografiranje
poroke zaupati profesionalcu ali sorodniku z novo kamero? Tako snemalec kot
fotograf morata na poroki ujeti vsak nasmeh, vsak smeh, vsak zaljubljen pogled.
Podobno velja za snemalce, ki morajo pri
snemanju poroke ubrati prav vse možne
poti in načine snemanja. Čeprav so vsi
dogodki najlepše predvideni, je bistvo
dobre foto zgodbe in filma povezano
s pripovedjo o čustvih, podrobnostih,
izsekih, posebnostih. Dobri poročni
fotografi in snemalci so lahko samo tisti,
ki uživajo na poroki in ki znajo pripoved
ujeti v podobo. Dober izdelek pa je,
poleg talenta in predanosti izvajalca,
odvisna tudi od dobre priprave.
Zakaj profesionalec?
Razlog, zakaj sploh profesionalec, je na
dlani. Ne le, da ne želite obremenjevati
nekoga iz vrst sorodnikov in svatov, saj
so vabljeni gostje in jim ne morete in ne
smete naložiti dela, pač pa želite tudi
spomin, ki bo ujel vaše trenutke. Ni odveč
poudariti, da so neponovljivi!
Spoznajte svojega snemalca in fotografa
ter njuno morebitno ekipo dovolj zgodaj
pred poroko, da boste lahko z njima
zgradili zaupen odnos. Če ste se za
rezervacijo dogovorili nekaj mesecev pred
84
poroko, je nujno, da se z njima srečate
dva do tri tedne pred dogodkom, da si
vsi skupaj osvežite predstavo. Odprto
se pogovorite o pogledih in izkušnjah,
predstavite jima svoj način življenja, željen
slog poroke in svoja pričakovanja.
Izbira stila
Pri stilu fotografije in filma izberite tisto,
ki vam je najbližje: želite tradicionalno
in klasično ali bolj nežno, romantično
zgodbo, morda povsem sodobno
humorno zgodbo z žgečkljivimi ujetimi
trenutki?
Ker lahko fotografiranje in snemanje
v naravnem ali drugem okolju traja
kar nekaj časa, si ta čas enostavno
vzemite, v scenariju pa za goste medtem
poskrbite, da se ne bodo dolgočasili. Ob
poziranju poskusite pozabiti na kamero.
Naj bodo trenutki s fotografom in
snemalcem vajina mala igra, poleg tega
pa je to eden redkih trenutkov v vajinem
velikem dnevu, ko bosta skoraj sama. Če
bosta to doživeto občutila, bodo video in
fotografije magične! Če vam kaj posebej
ni všeč, to mirno in odločno povejte.
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Imate samo eno možnost, izpeljati pa je
treba čudovito. Trenutki ne bodo nikoli
več ponovljeni. Ni naključje, da se mnogi
fotografi sploh ne lotevajo porok, saj je to
ena najtežjih reportažnih fotografij.
Za boljšo predstavo je morda pametno,
da si lokacijo poroke ogledate že pred
dnevom D, skupaj s snemalcem in
fotografom, ki bosta tako že prej lahko
85
Slavje
Vaja dela mojstra
Pred dogodkom vadite – sami s seboj,
v ogledalu. Bodite zvezda, morda se vam
bo sprva to zdelo hecno, kasneje pa
boste že začutili košček zabave in zdrave
samovšečnosti!
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Vzemite si čas tako za snemalca, kot
za fotografa, posvetite se jima in sledite
njunim animacijam in vodenju. Izkušen
fotograf ve, kaj želi doseči in bo to z vašo
pomočjo tudi dosegel! Dobro pa je tudi,
da mu namenite vodiča iz vrst vaših
najbližjih, saj vi sami gotovo ne boste
utegnili, fotograf pa mora kljub temu vedeti
za vse pomembne obraze - tete in strice, ki
jih morda nikoli več ne boste uspeli videti
na enem mestu. S snemalcem pa morata
pred začetkom dogajanja preučiti ves
Pozornost pri pripravah
Pri poročnem ličenju naj bodo neveste
še posebej pazljive na lesketajoče
dodatke, ki lahko v primernem nanosu
dodajo tisti pravi glamur, medtem ko v
prevelikih nanosih delujejo težko, mastno
in svetleče. Tako zaradi obstojnosti, kot
tudi zaradi učinka na fotografijah in filmu
je za poročni dan najboljša profesionalna
vizažistka.
Previdno tudi pri izbiri barve šminke
– nekatere barve oranžnih ali koralnih
odtenkov so lahko krive, da bodo na
fotografijah odtenki vašega nasmeha
86
Poskrbite za fotografa!
In ne pozabite, da morata tudi vaša
spremljevalca v podobi fotografa in
snemalca jesti in malce počivati. Če
bosta začela s snemanjem zgodbe
ob vaših jutranjih pripravah, končala
pa s prvim plesom ali metanjem šopka,
bo njun delovnik precej daljši kot po
zakonu predpisanih 8 ur, kar pomeni,
da mu pripada vsaj ena malica! Morda
ni odveč podatek, da je tudi fizično
tovrstno delo precej naporno, saj
snemalec ves dan prenaša opremo,
ki tehta tudi do 10 kg.
bolj rumeni. Rdeči, rjavi in rožnati odtenki
običajno bolj poudarijo belino nasmeha.
Svetlopolte neveste naj se prav tako
izogibajo pretemnim šminkam, saj bodo
na fotografijah še bolj izrazito blede.
O podrobnostih pravočasno
O vseh obveznih motivih in različnih
skupinskih fotografijah se s fotografom
pogovorite na srečanju pred dogodkom,
po možnosti z vašim seznamom nujnih
posnetkov v rokah. Ne pozabite ga
opozoriti na neljube podrobnosti, pa tudi
na načrtovane dogodke presenečenja,
če jih ne želite izpustiti iz vaše zgodbe.
Snemalec mora biti poleg tega tudi ves
čas fizično blizu dogajanja , saj mora
poleg slike ujeti tudi zvok (prisega,
snemanje v cerkvi), poleg tega pa
je pomembno, da posname čim več
različnih kadrov, ki jih lahko kasneje v
video montaži uporabi v poročnem filmu.
Foto: Petra Vrhovec Rozman
poiskala najboljša ozadja. Fotograf in
snemalec si bosta tudi lažje predstavljala
stil vaše poroke, obenem pa bosta
lahko poiskala tudi alternativo zunanjim
ambientom, ki bi prišla v poštev v
primeru slabega vremena.
potek in najti vse mogoče najboljše točke
snemanja prizorišča. Tudi njemu je nujno
dati napotke o članih družine, hierarhiji
in funkcijah na poroki.
87
Midva
Izbira cilja
Medeni tedni
Ko izbirata cilj svoje prve poročne poti, naj vama bo najpomembnejše vajino
počutje. Namen je krepitev vajinega romantičnega začetka in predvsem zabava,
divja, strastna in brez omejitev. In zrenje v neskončna prostranstva z balkona
vajinega poročnega apartmaja.
Za vse to potrebujeta primerno okolje
in kvalitetno nastanitev. Če nista
nepoboljšljiva pustolovca, ki bi se
najraje na lastno pest odpravila v
puščavo, je najbolje, da se prepustita
nasvetom izkušenih potovalnih agentov
turističnih agencij. Predvsem izberita
takšno turistično agencijo, kjer se vama
bodo pri izbiranju v celoti posvetili,
vama pomagali z nasveti in postregli
z informacijami. Pustita se poučiti o
vremenskih razmerah in prehranjevalnih
posebnostih kraja, kamor bi rada
odpotovala.
Če imata vsaj malo pisateljske žilice,
si privoščita potovalni dnevnik. Vsako
kasnejše podoživljanje skupnih prijetnih
trenutkov je balzam za ljubezen..
Skupen dogovor
Če nimata ravno enakih želja o trajanju,
načinu in oddaljenosti potovanja,
poskusita najti kompromis, ki bo
zadovoljil oba. Morda bo najbolje, če
se ukvarjata bolj z razvajanjem drug
drugega, morebitne dodatne aktivnosti
ali raziskovanja pa pustita za drugič.
Ne pozabita - načrtujeta potovanje, ki
naj bo nepozabno, zato si vzemita dovolj
časa. Zahtevajta najboljše in pravočasno
poskrbita za vse podrobnosti.
Bogata ponudba
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Imata dovolj časa? Pojdita na
kombinirano potovanje - na primer
teden dni počitka in teden dni
potovanja. Preglejta vse posebnosti,
ki jih turistične agencije pripravljajo za
mladoporočence.
V vseh močnejših turističnih krajih
hoteli dobesedno tekmujejo v količini
nepotrebnih pa vendar tako zaželenih
88
stvari, ki jih nudijo mladoporočencem.
Če si to lahko privoščita, se vsaj tokrat
pustita razvajati.
Užitek v razkošju
Sta se namenila medene tedne preživeti
filmsko? Zahtevajta nastanitev v hotelu
z vso mogočo postrežbo in posebnim
apartmajem za zaljubljene. Gotovo
ni mladega para, ki ne bi užival ob
pogledu na luksuzno opremljeno sobo
z velikansko posteljo, malim bazenom
v kopalnici, vsemi priboljški na sveže
pogrnjeni mizici ob postelji in čudovitim
razgledom na zaliv peščene obale.
Da mehke in vabljive svilene posteljnine,
penečih kopeli, soja svečk ter
šampanjca v dragocenih kristalnih
kozarcih sploh ne omenjamo...
Romantika pomeni sladkosti, zato
se jih ne branita. Najpomembneje
je, da poskrbita, da bodo vse skrbi
ostale doma. Ne nosita jih s seboj. Vse,
kar je vajina naloga v kraju in času, ki si
ga bosta izbrala, je ljubezen. Razvajata
eden drugega in pustita se razvajati.
Prva poročna noč
Nekoč je veljalo, da je bila prva poročna
noč tudi prva noč nasploh, ki naj bi
jo zdaj že mladoporočenca preživela
skupaj. Danes temu v večini primerov
ni več tako, čeprav tudi ta način
ponekod spet prihaja v veljavo!
Kakorkoli, prva noč po poroki je prežeta
s posebno napetostjo – prvič skupaj
kot zakonca, kot mož in žena, uradno
potrjen in priznan par. Mnogokrat se
mladi par prvo poročno noč odloči
preživeti v luksuzni sobi ali apartmaju
hotela ali gostišča, v katerem se
je odvijalo slavje. Namen je, da v
posebnem okolju in razkošju podoživita
vse trenutke njunega velikega dneva in
da se prepustita razvajanju in romantiki.
89
Nasveti
Praktično in odgovorno
Le kdo med nami nima nikoli, ampak res nikoli nobenih težav s časom ali
denarjem? No, težav seveda nimamo, bodimo bolj natančni.
Imamo izziv, kako prihraniti čas in
denar. Kako postati odgovornejši.
Kako biti ekološki, ekonomični, in sploh
prijazni do sebe in do drugih. Jasno,
najprej ob organizaciji poroke. Pa tudi v
organizaciji življenja.
Sami svoji organizatorji
Nekateri ljudje se že rodijo organizatorji.
Drugi imajo malo več smole in se morajo
tega šele priučiti. Oboji pa lahko sebi
pripravijo zares nepozaben poročni
dogodek, če se ga lotijo s prave strani.
»Vsi ljudje se ne odločajo za najem
profesionalnih organizatorjev porok in
večina dnevno ne animira 100 ljudi, vsi
pa si želijo nepozabnega poročnega
dne, zato smo se odločili, da ljudem pri
tem pomagamo. Pri nas mladozaročenci
brezplačno dobijo poročni plan,
razdeljen glede na razpoložljiv čas s
povezavami na preverjene ponudnike,«
pravi Matevž Kozamernik, direktor
podjetja, ki že tretje leto spremlja
90
številne pare s svojo kreacijo – spletnim
portalom za samostojno organizacijo
poroke www.organizirajsiporoko.si.
Portal se od drugih razlikuje predvsem
v tem, da zaročenci preko spletne strani
dostopajo do svojega individualnega
poročnega načrta. »Na naši spletni strani
vpišejo svoj e-naslov, geslo in predvideni
datum poroke in že dobijo svoj poročni
plan, izračunan optimalno za čas, ki ga
imajo na voljo – natančno po mesecih,
tednih, dnevih do poroke in še malo
čez. Za vsak par je to popolnoma
brezplačno,« pojasnjuje Matevž.
lahko izbirali, tudi če se je sezona že
začela? Kje bomo dobili največ stvari
na istem mestu? » Tako za ženina kot
za nevesto je zelo pomembno, da na
enem mestu najdeta vse potrebno za
svojo poročno podobo,« je glede na
dolgoletne izkušnje prepričana mag.
Martina Čižman iz salona Mod'Art iz
Domžal. Če so stilisti v salonu ustrezno
usposobljeni, lahko hitro in učinkovito
svetujejo pri izbiri vseh dodatkov. Dobri
saloni imajo tudi izkušeno ekipo za
dobavo, tako, da so primerni in ustrezni
dodatki vedno na voljo.
Prihranek časa
Čas slovi kot zelo dragocen, pa vendar
se zdi, da postaja vse več vreden. Kako
torej v iskanju vsega, kar potrebujemo –
ne le na poroki, tudi po njej – prihraniti
čas? Predvsem ko se lotimo načrtnih
nakupov, je pomembno, da vemo, kam
se napotiti. Kje bomo postreženi hitro?
Kje bo ponudba dovolj široka, da bomo
91
Nasveti
Uporabnost
Čas prihranimo tudi s tem, da kupujemo
premišljeno in na dolgi rok. Če bomo
za poroko izbrali čevlje, ker so cenovno
ugodnejši, se prav lahko zgodi, da bomo
na poročni dan to obžalovali. Če pa se
odločimo, da bomo imeli en par čevljev,
ki ga bomo obuli ob različnih slavnostnih
dogodkih, nam verjetno ne bo težko
primakniti nekaj evrov več in se zavedati,
da nakup učinkuje precej dlje časa. Za
ženina je takšna odločitev lažja, saj so
kvalitetni moški čevlji uporabni na mnoge
druge načine. Za ženske čevlje pa že
vrsto let obstaja magična rešitev: poročne
čevlje lahko po poroki pobarvajo na svojo
želeno barvo in jih spremenijo v večerne
ali koktajl čeveljce. »Naš barvni studio,
v katerem belim ali krem satenastim
čevljem po natančni prilagoditvi barve
vdahnemo novo barvno življenje, v preko
20 letih izvajanja te storitve kaže odlične
izkušnje,« pravi Martina.
Prihranek pri denarju
Verjetno vsi uporabljamo najrazličnejše
kartice zvestobe in popustov, ki jih
izdajajo posamezne trgovine in nas s
tem nagrajujejo za zvestobo. Vsi dobro
vemo, koliko je mogoče prihraniti na ta
račun. »Če strnemo vse kartice v eno in
jo spremenimo v aplikacijo na pametnem
telefonu, dobimo aplikacijo weeApp,
ki deluje povsod po svetu enotno in
omogoča zbiranje in vnovčevanje
zbranih popustov v različnih trgovinah,
lokalih, storitvenih centrih in povsod,
kjer srečamo oznako WeePartner ali
FlexCom,« razlaga poslovna svetovalka
Simona Svetec.
Ker želimo, da preizkusite naše nasvete,
vam ponujamo takojšnjo akcijo:
Na svoj pametni telefon med aplikacijami
poiščite brezplačno aplikacijo weeAPP
in sledite navodilom registracije. Če želite
aktivirati aplikacijo, poskenirate kodo
in vpišite svoje podatke.
Aplikacija bo za zbiranje popustov takoj
delovala, zato hitro poiščite sprejemno
mesto z izdelki ali storitvami, ki jih
uporabljate v vaši okolici in pridobite
prve prihranke. Z leti jih nastane mnogo.
O konceptu in podrobnostih si lahko več
informacij preberete na spletni strani
http://www.weeconomy.com/sl/deu/
weeapp/tako-deluje.html.
Za informacij o tem, kako z aplikacijo
zbrati še več, pa lahko pokličete Simono
na telefonsko številko 051 321 025.
Odgovornost
Bodimo odgovorni do sebe in do okolja.
Ne zapravljajmo po nepotrebnem,
ne trošimo več, kot si lahko privoščimo.
To pravilo je zelo zdravo upoštevati
na vseh področjih življenja in delovanja.
Če pomislimo samo na hrano in oblačila,
se zavemo, da je mogoče prihraniti
mnogo. Ne gre samo za denar, gre za to,
da izkoriščamo planet in hkrati zavržemo
še uporabne stvari. Bodimo skrbni v
odnosu do narave, ponuja nam vse, kar
potrebujemo, zato ne bodimo lakomni.
Hrano kupujmo sproti, ko naročamo
v restavraciji, naročimo toliko, kot
potrebujemo, da smo siti in ne več od
tega. Z ogromnimi količinami odpadne
hrane, ki jo sleherni dan odpeljejo
iz vsake osnovne šole v Sloveniji, bi
zagotovo lahko nahranili vsaj en razred
v vsaki od teh šol. Mi pa ob tem tarnamo,
da so ljudje na pragu revščine ali čez?
Prav tako bodimo skrbni pri oblačilih.
Če so naše finančne zmožnosti dobre,
krasno. Privoščimo si tisto, kar nam
je všeč. A bodimo razumni, če imamo
preveč vsega, poskrbimo, da gre
v uporabo. Prodajmo, izmenjajmo,
podarimo. Naj kroži.
Na koncu, čeprav skoraj bolj pomembno
kot vse doslej: Bodimo prijazni in
sočutni do narave in do drugih bitij.
Dano nam je, da smo močnejši, ker smo
menda pametnejši. Planet smo dobili v
uporabo in izposojo, skrbimo zanj in ga
negujmo.
Barvni studio ponuja novo življenje poročnim čevljem (Arhiv Mod'Art)
92
93
Nasveti
Najlepši poročni šopki
Tudi leto bo sredi marca na celjskem sejmišču
vrvelo in dehtelo ob štirih povezanih sejmih, ki jih
druži narava in cvetje. Kot vez med sejmoma Flora
in Poroka vsako leto potekata tudi tekmovanje in
razstava poročnih šopkov, ki se je udeleži večina
vidnejših floristov Slovenije, obiskovalci pa se
lahko od blizu prepričajo o trendih, izdelavi
in ne-nazadnje, strokovnih pogledih na to, kaj je
zares kvaliteten šopek.
Nevestina SOS oprema
Nevestina torbica lahko kaj hitro postane pretesna za vse male nujnosti, ki bodo vam in
ženinu še kako prav prišle na poročni dan, poln nepredvidljivih situacij.
Poročna sos torbica, ali bolje rečeno
torba, je lahko tudi čudovito darilo priče
nevesti in naj vsebuje:
•šivanko in niti v barvah vaših
poročnih oblek
•varnostne zaponke - “knofljice”
•škarjice
•pilico in ščipalnik za nohte
•več vrst obližev v barvi kože ali prozornih
•lak za nohte - prozornega za morebitne
strgane nogavice
•žepno ogledalo
•kompaktni puder, da se na fotografijah
ne boste svetili
•senčilo za oči in lica - za glamurozen
videz zvečer
•rdečilo, sijaj, balzam za ustnice
•vodoodporno maskaro
•kremo za roke
•robčke
•vlažilne robčke
•dnevne higienske vložke
•deodorant brez parfuma
•vaš in ženinov parfum oziroma
toaletna voda
•glavnik ali krtačo
94
•lak za lase
•lasne sponke, če imate spete lase
•stekleničko sodavice ali mineralne
vode za hitro odstranitev madežev
ali za osvežitev
•belo zelo vpojno brisačko za
vpijanje madežev
•rezervne nogavice za nevesto in
ženina
•rezervne kontaktne leče in očala, če
imate dioptrijo
•osvežilne bombončke, žvečilne
•energijsko ploščico ali
energijski napitek
•mobilni telefon.
Največ točk (vse možne) je osvojil šopek
cvetličarke Metke Cvetko iz mariborske
Cvetličarne Zvonček (Dejan Rojko sp.).
Le točko za njim pa sta si drugo in tretje
mesto delila šopka, ki sta sorodna tudi na
pogled. To sta šopka Sonje Jenko iz Vrtnega
centra Gašperlin iz Komende in šopek Ivi
Klemenčič iz cvetličarne Rožcar (Marjan
Planinšek s.p.) iz Domžal.
Zmagovalni šopek,
cvetličarna Zvonček,
Maribor
Vse skupaj zapakirajte v lično, a
prostorno torbo, ki naj vas diskretno
pospravljena, a vedno v bližini, spremlja
ves poročni dan.
Seveda to ne pomeni konec drobnih
torbic, ki se tako lepo ujemajo z vašo
poročno obleko. Vanje si spravite
robček, osvežilne bonbone, kompaktni
puder in šminko.
Foto: Miran Rade, OZS
Namesto prepolne torbice, ki bi vam
samo nerodno bingljala z roke in vas
ovirala, si raje omislite nekoliko večjo
torbo ali vsaj neseser, za katerega naj
skrbi vaša priča.
Pretekla izbira zmagovalca je bila tesna in težka.
Med 46 poročnimi šopki je strokovna komisija
izbrala tri najboljše, ki so najvišje zadostili kriterijem
ideje, barve, kompozicije in tehnike izdelave.
Drugo uvrščena šopka
95
Midva
Ohranita srečo
V vseh trenutkih, ko vama bo uspelo, praznujta. Če bosta uspešna v zakonu,
imata razlog za praznovanje vsak dan. Če se bosta znašla v težavah, vama bo
morda spomin na poročni dan in napovedano praznovanje pomagalo preusmeriti
slabo voljo k dobri. Če se vama zazdi in če to rada počneta, praznujta vsak mesec,
vsak letni čas in vsako leto ...
96
Predlagamo nekaj obletnic, ob katerih
se lahko poročite znova in znova.
Za avtentičnost imen in oznak ne
odgovarjamo, ker so viri zelo različni
– pa saj – ali je pomembno, kdo se je
tega spomnil in zakaj? Pomembno je,
da se imate naslednjih petdeset in več let
v dvoje lepo!
1. obletnica: BOMBAŽNA poroka
14. obletnica: SVINČENA poroka
2. obletnica: USNJENA poroka
15. obletnica: KRISTALNA poroka
3. obletnica: PŠENIČNA poroka
20. obletnica: PORCELANASTA poroka
4. obletnica: VOŠČENA poroka
25. obletnica: SREBRNA poroka
5. obletnica: LESENA poroka
30. obletnica: BISERNA poroka
6. obletnica: CIPROVA poroka
35. obletnica: RUBINASTA poroka
7. obletnica: VOLNENA poroka
40. obletnica: SMARAGDNA poroka
8. obletnica: MAKOVA poroka
45. obletnica: POZLAČENA poroka
9. obletnica: LONČENA poroka
50. obletnica: ZLATA poroka
10. obletnica: KOSITRNA poroka
60. obletnica: DIAMANTNA poroka
11. obletnica: KORALNA poroka
70. obletnica: PLATINASTA poroka
12. obletnica: SVILENA poroka
75. obletnica: ALABASTRNA poroka
13. obletnica: ŠMARNIČNA poroka
80. obletnica: HRASTOVA poroka
Med svetovnimi in slovenskimi upravno
priznanimi oznakami prihaja do razlik.
Tako je pri nas 60. obletnica poroke
poimenovana biserna, povsod v svetu
pa diamantna.
Dopolnitve Pravilnika o sklepanju
zakonske zveze iz leta 2005 opredeljujejo
jubilejne poroke v Sloveniji na naslednji
način: 25 let – srebrna poroka,
50 let - zlata poroka, 60 let – biserna
poroka, 70 let – diamantna poroka.
Arhiv: MOD‘ART
Ohranita spomin
na ob~utke, ki vaju
prevevajo zdaj
in se jih spomnita
vedno, ko bo to
potrebno.
Bodita hvaležna - eden za drugega.
Vsak dan znova.
Audi A3 Cabriolet.
Podatki o porabi in emisijah za Audi A3 TDI (za vse modele in motorje v ponudbi).
Poraba goriva (l/100 km), kombiniran način vožnje: 4,9–3,9.
Emisije CO2 (g/km), kombiniran način vožnje: 129–104.
Emisijska stopnja EU6. Emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0733–0,0432 g/km. Emisija trdnih
delcev: 0,00011–0,00000 g/km. Število trdnih delcev: 0,08 x 1011–0,00 x 1011. Ogljikov dioksid
(CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter
dušikovih oksidov. Slika je simbolna.
Brezplačni priročnik za lepši vstop v skupno življenje
Pripravljeni
na sonce.
Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana
2015
Audi A3 Cabriolet.
Podatki o porabi in emisijah za Audi A3 TDI (za vse modele in motorje v ponudbi).
Poraba goriva (l/100 km), kombiniran način vožnje: 4,9–3,9.
Emisije CO2 (g/km), kombiniran način vožnje: 129–104.
Emisijska stopnja EU6. Emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0733–0,0432 g/km. Emisija trdnih
delcev: 0,00011–0,00000 g/km. Število trdnih delcev: 0,08 x 1011–0,00 x 1011. Ogljikov dioksid
(CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter
dušikovih oksidov. Slika je simbolna.
Brezplačni priročnik za lepši vstop v skupno življenje
Pripravljeni
na sonce.
Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana
2015