wireless thermometer + sensor bezdrátový teploměr + čidlo

Comments

Transcription

wireless thermometer + sensor bezdrátový teploměr + čidlo
E4594-manual
0-0-0-K
Ni mogoče oceniti, kakšne interference se bodo pojavljale v kraju uporabe. Če pa pride do
motenja sprejema radia ali televizije povzročene z oddajanjem naprave, je mogoče ta pojav
odstraniti z enim od navedenih ukrepov:
• preusmeriti ali premestiti antene
• povečati razdaljo med napravo in sprejemnikom
• posvetovati se s prodajalcem ali strokovnim servisom
Vpliv okoliških visokofrekvenčnih motenj lahko povzroči slab prikaz podatkov in uporabnik
mora narediti resetiranje (nuliranje) naprave.
Prikaz maksimalne in minimalne namerjene
temperature
Zapis maksimalne in minimalne namerjene temperature se samodejno shranjuje.
Pritisk tipke TEMP MAX/MIN prikaže notranjo in zunanjo maksimalno namerjeno temperaturo. Naslednji pritisk prikaže notranjo in zunanjo minimalno namerjeno temperaturo.
Pritisk tipke CLEAR med prikazom maksimalnih ali minimalnih temperatur izbriše pomnilnik.
Indikacija sprejema signala iz brezžičnega senzorja
Opozorilo
Pod napisom REMOTE zraven podatka o temperaturi se prikazuje ikona o stanju prenosa
iz brezžičnega senzorja.
- Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe tehničnih parametrov izdelka.
- Proizvajalec in dobavitelj ne prevzameta odgovornosti za nekorektno delovanje na
mestu, kjer se pojavljajo motnje.
- Izdelek ni namenjen zdravniškim in komercialnim namenom.
- Izdelek vsebuje drobne sestavne dele, zato ga namestite izven dosega otrok.
- Noben del navodil ne sme biti reproduciran brez pismenega dovoljenja proizvajalca.
Signal ni bil sprejet
Signal je bil sprejet
Pomen klicaja v krogu je v tem, da po razširitvi EU imajo nekatere države izjeme za
obratovanje npr. telekomunikacijskih naprav, in ta oznaka na to opozarja. V teh državah
so lahko za določen čas drugi pogoji za obratovanje naprav. Vendarle pride v prihodnosti
do harmonizacije norm.
Uspešen sprejem signala
Sinhronizacija izgubljenega signala temperature
Emos spol.s r.o. s tem izjavlja, da je ta 4594+6725 z osnovnimi zahtevami in drugimi
pripadajočimi regulativi smernice 1999/5/ES.
Napravo je možno prosto sprovajati v EU.
Izjava o skladnosti je sestavni del navodila ali pa jo najdete na spletnih straneh www.emos.cz
Lahko se zgodi, da ura ne prikazuje temperature, ker ni bila narejena sinhronizacija. Na
zaslonu se prikaže “--.-“. V tem primeru pritisnite tipko „RE-SYNC“. Ura bo poskusila sprejemati
temperaturo. Po čas 6 minut bo potekala sinhronizacija z brezžičnim senzorjem. Če v tem
času ne bo ura prikazovala temperature, preverite naslednje:
• Razdaljo stenske ure ali oddajnika od motečih virov kot so računalniški monitorji ali
televizorji. Razdalja od njih naj bi bila minimalno 1 m.
• Ne nameščajte ure v bližino kovinskih predmetov in okvirov (npr. okenskih).
• Na funkcijo stenske ure lahko vplivajo druge naprave, ki uporabljajo podobno frekvenco
(brezžične slušalke, brezžično krmiljenje žaluzij, vrat, garažnih vrat ipd.).
• Lahko nastanejo motnje od brezžičnih naprav, ki jih uporabljajo v najbližjem sosedstvu.
Opomba: Včasih lahko povzroči napako tudi slab kontakt baterije – pride do t.i. napačnega
resetiranja. Do samodejnega resetiranja prihaja izjemoma (pogosteje se resetiranje uporabi
po navodilih za nastavitev izhodnih vrednosti).
Maksimalen doseg brezžičnega senzorja je 30 m na prostem. Doseg je odvisen od krajevnih
pogojev in od uporabljenih konstrukcijskih materialov zgradb. Vpliv na prenos imajo tudi
interference v okolju. Če se sprejemanje ne bo uresničilo, poskusite obnoviti funkcijo s
pomočjo tipke RESET na sprejemniku in na senzorju.
4594 + 6725
Rešitev problemov
Če ura ne prikazuje pravilnega časa ali ni prikazana ikona sprejema, nulirajte uro s pritiskom
tipke RESET. Nepravilen čas ali izpad sinhronizacije lahko nastane kot posledica zunanje
elektromagnetske interference.
Skrb in vzdrževanje
Izdelek je konstruiran tako, da ob primerni uporabi zanesljivo deluje vrsto let. Tukaj je nekaj
nasvetov za pravilno uporabo:
• Preden začnete uporabljati izdelek, si pozorno preberite navodila za uporabo.
• Ne izpostavljajte izdelka neposrednim sončnim žarkom, hudemu mrazu in vlagi ter
hitrim temperaturnim spremembam (saj bi to lahko zmanjšalo natančnost zaznavanja.
• Izdelka ne nameščajte na mesta, ki so nagnjena k vibracijam in tresenju – lahko pride
do poškodovanja.
• Ne izpostavljajte izdelka prekomernemu tlaku, trkom, prahu, visokim temperaturam
ali vlagi lahko pride do slabšega delovanja, krajši energetski vzdržljivosti, poškodbam
baterij ali deformacije plastičnih delov.
• Ne izpostavljajte izdelka dežju niti vlagi, ni namenjen zunanji uporabi.
• Na izdelek ne nameščajte nikakršnega vira ognja, npr. prižgano svečko ipd.
• Izdelka ne nameščajte na mesta, kjer ni zagotovljenega zadostnega pretoka zraka.
• V odprtine izdelka za zračenje ne potiskajte nikakršnih predmetov.
• Ne posegajte v notranje električne povezave izdelka – lahko jih poškodujete, tako
avtomatično preneha veljavnost garancije. Izdelek bi moral popravljati le usposobljen
strokovnjak.
• Za čiščenje uporabljajte zmerno navlaženo nežno krpo. Ne uporabljajte raztopin ali
sredstev za čiščenje – lahko poškodujejo plastične dele in električne povezave.
• Izdelka ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
• Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljajoči niti brizgajoči vodi.
• Poškodovanega ali pokvarjenega izdelka ne popravljajte sami. Predajte ga v popravilo
prodajalni, kjer ste ga kupili.
• Izdelek namestite na mesto izven dosega otrok – izdelek ni igrača.
• Prazne baterije vedno pravočasno odstranite – lahko bi prišlo do iztekanja, kar bi
poškodovalo izdelek. Uporabljajte le nove priporočene baterije in pri menjavi pazite na
pravilno polarnost.
• Električnih naprav, prenosnih baterij in akumulatorjev ne odlagajte skupaj z nerazvrščenimi komunalnimi odpadki, uporabljajte zbirna mesta za razvrščanje odpadkov. Za
aktualne informacije o zbirnih mestih kontaktirajte lokalne oblasti. Če so električne
naprave odložene na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podzemne
vode in pridejo v prehranjevalno verigo ter tako škodujejo vašemu zdravju in počutju.
GB
WIRELESS THERMOMETER + SENSOR
CZ
BEZDRÁTOVÝ TEPLOMĚR + ČIDLO
SK
BEZDRÔTOVÝ TEPLOMER + ČIDLO
PL
TERMOMETR BEZPRZEWODOWY + CZUJNIK
H
VEZETÉK NÉLKÜLI HŐMÉRŐ + ÉRZÉKELŐ
GARANCIJSKA IZJAVA
1. Garancijski rok se prične z dnevom prodaje in velja 24 mesecev.
2. EMOS SI d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse
pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
3. Za čas popravila se garanjcijski rok podaljša.
4. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare, lahko prizadeta stranka
zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
5. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
- nestrokovnega - nepooblaščenega servisa
- predelava brez odobritve proizvajalca
- neupoštevanje navodil za uporabo aparata.
6. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za
poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve
NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK
Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni
delavnici (EMOS SI d.o.o., Kidričeva 38, 3000 Celje) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren,
če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha
pravica do uveljavljenja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list
z original potrjenim računom.
EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku
ne bi deloval brezhibno.
ZNAMKA:
BREZŽIČNI TERMOMETER + SENZOR
BREZŽIČNI TERMOMETER + SENZOR
TIP:
Napravo je mogoče upravljati na podlagi splošne licence št. VO-R/10/06.2009-9
Naprava je bila testirana in je v skladu z limiti za razred digitalnih naprav B, po delu 15,
smernice FCC. Ti limiti so predlagani tako, da ustrezajo zaščiti proti škodljivim motnjam.
Naprava oddaja visokofrekvenčno energijo, in če ni uporabljena v skladu z inštrukcijami,
lahko povzroči škodljive interference (motnje) glede na radijske motnje.
SLO
4594 + 6725
DATUM PRODAJE:
Servis:
EMOS SI d.o.o., Kidričeva 38, 3000 Celje, Slovenija,
Tel: + 386 (0) 3 42 42 420
www.emos.eu
12
EMOS spol. s r. o.
E4594-manual
0-0-0-K
GB WIRELESS THERMOMETER 4594 + SENSOR 6725 (433 MHz)
3. Position the remote unit and main unit within effective transmission range, which in
usual circumstances is 20 to 30 meters.
Note that the effective range is affected by the building materials and where the main
and remote unit are positioned, try various setup for the best results.
Feature
• Receive 77.5kHz DCF signal transmitted by PTB at Frankfurt, Germany.
• Automatic time adjustment after signal reception.
• Calendar with day of the week display.
• Hour, minute and second display.
• 12 or 24-hour format.
• Indoor temperature and remote temperature.
• 3 channel for remote temperature.
• Centigrade or Fahrenheit readout.
• Indoor temperature measurement range from -20°C ~ 70°C ( -4°F ~ 158°F ).
• Outdoor temperature measurement range from -50°C ~ 70°C ( -58°F ~ 158°F ).
• Temperature resolution 0.1°C ( 0.2°F ).
• Dual alarm.
• Clock operation temperature from 0°C ~ 50°C ( 32°F ~ 122°F ).
• Time accuracy ( Atomic clock ) : better than 1 second in 2 million years.
• Time accuracy ( free run ) : within +/-60second per month.
Battery installationn
Battery Installation of the Main Unit
1. Open the battery door.
2. Load full set (2pcs AAA size battery) of new batteries in polarity (+) and (-) as indicated.
3. Close the battery door.
Battery Installation of the Remote Unit
1. Open the battery door.
2. Load full set (2pcs AA size battery) of new batteries in polarity (+) and (-) as indicated.
Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or
rechargeable (nickel cadmium) batteries.
3. Close the battery door.
Do not touch any other button or setting on your main unit. It will automatically receive the
remote temperature and time signal after batteries inserted.
Specification
Operation Temperature Range
Indoor:
0°C to +50°C ( 32°F to 122°F )
Outdoor:
-20°C to +60°C ( -4°F to 140°F )
Temperature Checking Interval
Indoor:
Every 32 seconds
Outdoor:
Every 16 seconds
Outdoor Temperature Display on Clock:
Every 3 minutes
Transmission Distance:
Maximum 30 meter in open field, depending upon
surrounding structures, mounting location and possible
interference sources.
Power Source (Alkaline batteries recommended)
Receiver:
2 x AAA batteries
Transmitter:
2 x AA batteries
GETTING STARTED
Thermometer
Upon power up of the remote unit ( or pressing the RESET button ), the temperature RF signal
is immediately sent to the main unit. The main unit attempts to search the RF temperature
signal for 5 minutes after power up ( or pressing the RESET button ).
If the RF signal is received within the first 5 minutes after power up of the main unit, the
temperature will show on the remote temperature display, otherwise it will show blank “--.-°C”.
After the remote unit temperature is shown on the remote temperature display, the synchronization of main unit and remote unit is established but the RF icon is still flashing
until all 3 channel remote sensor is synchronized or time out for 5 minutes. Afterward
place the remote units outside in a shaded, dry area to protect it as if under an umbrella.
Locations of Control
Main Unit (Receiver)
A + button
B WAVE button
C SET button
D RE-SYNC button
E SNOOZE / LIGHT button
F – button
G TEMP MAX/MIN button
H ALARM button
I CLEAR button
J CHANNEL button
K °C/°F button
L RESET button
Remote Unit (Transmitter)
A RESET button
• The configuration of your clock may differ somewhat from that shown in the illustration.
• "AA" or "AAA" size battery. This clock may use more than one piece of battery. Please
refer to the engraved battery marks inside the battery compartment for the correct
battery type.
If the RF temperature signal is not received within the first 5 minutes, press the RE-SYNC
button on the main unit, the main unit will attempt remote temperature for another 6 minutes.
Radio Controlled Clock
As long as batteries are supplying power to the main unit, it receives the time signal and
adjust time automatically. No manual adjustment is required after power up. Accurate
adjustment of the clock based on the time signal is supported in Germany.
Signal Receive Operation
The main unit automatically receive the time signal everyday at 01:00am ( Winter time
) or at 2:00am ( Summer time ) and make any required adjustment to the time setting.
The WAVE OK indicator and the antenna tower icon appears on the display if the time
signal is successfully received.
2. Vstavite 2 bateriji, 1,5V, tip AAA v termometer ali 2 bateriji 1,5V, tip AA v senzor. Pazite
na pravilno polarnost vstavljenih baterij glede na risbo na dnu prostora za baterije!
Ne kombinirajte skupaj novih in starih baterij ali baterij različnih vrst (alkalične, karboncink in nikelj-kadmijeve baterije). Ne uporabljajte polnilnih baterij.
3. Zaprite pokrov.
Prazne baterije termometra prikaže ikona na zaslonu ure v oknu notranje temperature,
prazne baterije senzorja, pa ikona v oknu zunanje temperature.
Opis in tehnični parametri
sprejem 77,5 kHz (DCF77) radijskega signala oddajanega iz Mainflingena v Nemčiji
samodejna nastavitev časa po sprejemu signala
natančnost atomske ure: 1 sekunda na 2 milijona let
natančnost ure brez nastavitve je okoli 60 sekund na mesec
prikaz ure, minut in sekund
12 ali 24 urni format časa
koledar prikazujoči dni v tednu
dve budilki in ponovitev bujenja
notranja in zunanja temperatura
1 kanal za zunanji brezžični senzor 433 MHz
prikaz temperature v °C ali °F
razpon merjenja notranje temperature: 0°C do +50°C +/-1°C
razpon merjenja zunanje temperature: -20°C do 60°C +/-1°C
ločljivost merjenja temperature: 0,1°C
delovna temperatura ure:
0°C - 50°C
Interval merjenja temperature:
notranja vsakih 32 sekund
zunanji senzor vsakih 16 sekund
Prenos zunanje temperature:
vsake 3 minute
Doseg oddajanja:
maks. 30 m na prostem in brez motenj
Napajanje:
Mere:
Sprejem temperature iz senzorja
Po vstavitvi baterij (ali pritisku tipke RESET – nuliranje) v brezžični senzor pride od oddajanja
radijskega signala z informacijo o temperaturi in sprejemu časovnega signala (do 5 minut od
vstavitve baterij). Termometer sprejema signal o temperaturi vsake 3 minute.
Po prikazu zunanje temperature je brezžični senzor povezan z glavno enoto. Ikona RF lahko
sveti, dokler ne bo signal iz brezžičnega senzorja povezan ali dokler ne bo minilo 5 minut
od začetka povezovanja.
Potem namestite senzor zunaj na suho in senčno mesto. Idealna je severna stran.
Če ne bo ura sprejela signala o temperaturi do 5 minut po vstavitvi baterij in na zaslonu
v oknu REMOTE utripa podatek “--.-“, uporabite tipko RE-SYNC. Pride do iskanja signala
brezžičnega senzorja, ki traja 5 minut.
Sprejem signala DCF
Če sta bateriji v uri zadosti napolnjeni, poteka sprejem DCF signala in nastavitev časa samodejno. Ura sprejema radijski signal DCF vsak dan ob 02:00 uri in hkrati naredi aktualizacijo
časa. Po koncu sprejema in nastavitvi časa se prikaže ikona WAVE OK in simbol stolpa z
valovi je prikazan stalno. Ročna nastavitev v tem primeru ni potrebna.
Opozorilo: V poteku sprejemanja signala DCF ne uporabljajte nobenih tipk! Priporočamo,
da nastavljate čas v nočnih urah, kadar se signal DCF boljše širi.
Termometer (ura z DCF): 2 x 1.5V, tip AAA (priporočamo alkalične baterije)
Brezžični senzor: 2 x1,5V AA (priporočamo alkalične baterije).
Pri uporabi brezžičnega senzorja pri temperaturi nižji kot 0° C ali višji kot
50 °C je primerno uporabiti litijske baterije, ki imajo daljšo življenjsko
dobo.
termometer z uro 73 x 22 x 137 mm
brezžični senzor 69 x 22 x 99 mm
Ročna nastavitev sprejema signala DCF
Sprejem signala DCF lahko kadarkoli nastavite s pritiskom na tipko WAWE. Ura začne takoj
iskati in sprejemati signal DCF.
Razmestitev glavnih prvin in tipk
Termometer z uro (glavna enota) – sprejemnik
A Tipka +
B Tipka WAVE
C Tipka o SET
D Tipka resinhronizacije – RE-SYNC
E Tipka SNOOZE / LIGHT
F Tipka –
G Tipka MAKS / MIN temperatura
H Tipka ALARM
I Tipka CLEAR
J Tipka CHANNEL(odvisno od specifikacije)
K Tipka °C/°F
L Tipka nuliranje – RESET
Brezžični zunanji senzor – oddajnik
A Tipka nuliranje – RESET
Neuspešen sprejem signala DCF
Če ne pride do samodejne nastavitve časa ob 02:00 ali pa po pritisku na tipko WAVE se
na zaslonu ne pokaže ikona stolpa z valovi in napis WAVE OK, je treba dati uro na drugo
mesto, ali jo nastaviti ročno.
Pri napaki prvega sprejema signala DCF, se bo vsakih 10 minut ponavljal naslednji sprejem
vse do 06:00 ure. Ta cikel se ustavi, šele ko pride do sprejema kompletnega signala DCF.
Če sprejem signala DCF ni bil uspešen, je treba dati uro na drugo mesto, ali jo nastaviti ročno.
Ročna nastavitev koledarja in časa
1. Pritisnite in držite tipko SET – zažene se nastavljanje koledarja.
2. S tipkama + ali – nastavite leto. (S pritiskom tipke + ali – boste podatek leta nastavljali
hitreje!)
3. S tipko SET potrdite nastavljeno leto, napredujete v nastavitev datuma.
4. S tipkama + ali – nastavite datum. (S pritiskom tipke + ali – boste podatek datuma
nastavljali hitreje!)
5. Po nastavitvi koledarja pritisnite SET.
6. S tipkama + ali – nastavite minute. S pritiskom tipke + ali – se sekunde nastavijo na
vrednost 00. (S pritiskom tipke + ali – boste podatek časa nastavljali hitreje!)
7. Z naslednjim pritiskom na tipko SET boste nastavili format 12/24 ur.
8. S tipko + preklopite med formatom 12 ur ali 24 ur.
9. S tipko SET potrdite izbrani format in zaključite nastavitev.
Konfiguracija Vašega termometra se od slike lahko razlikuje.
Important : Do not perform any button or switch operation while a signal receive operation
is in progress.
Triggering a Receive Operation manually
The Radio Controlled Clock
You can trigger a signal receive operation at any time by pressing the WAVE button, which
cause the main unit to perform an immediate signal receive operation.
With the Radio Controlled Clock, you can have the most accurate time within the continent.
It can receive the time signal transmitted by Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
of Germany, which is regulated by 4 atomic clocks and in average deviates less than 1
second in 2 million years. PTB transmit the time signal (DCF77, 77.5kHz) continuously from
Mainflingen, 25 km southeast of Frankfurt (am Main). It is expected that the signal can
cover a distance of 2,000 km from the transmitter. However, some environmental effects
(see Attention below) may affect the transmitting distance.
For more information, please study the WEB page of PTB at: http://www.ptb.de
Unsuccessful Signal Reception
If the automatic update at 1:00am ( Winter time ) or 2:00am ( summer time ) or manually
triggered reception are unsuccessful, both of the wave icon and the WAVE OK icon will be
disappeared. The unit will retry for signal reception for 10 minutes every hour afterward
until 6:00am.
If unsuccessful signal reception after battery installation or after reset, the main unit keep
trying for 10 minutes every hour until time signal reception successful.
Environmental Reception Effects
Manually Set the Clock
To Set the Calendar
The Radio-Controlled Clock obtains the accurate time with wireless technology. Same
as all wireless devices, the receiving ability may be affected by, but not limited to, the
following conditions
– Long transmitting distance.
– Nearby mountains and valleys.
– Among tall buildings.
– Near railway, high voltage cable, etc.
– Near freeway, airport, etc.
– Near construction site.
– Inside concrete buildings.
– Near electrical appliances.
– Bad weather.
– Inside moving vehicles.
– Nearby metallic structures.
1. Press and hold SET button to active calendar set mode.
2. Press + or – button sequentially to set year.
3. Holding down either + or – button to change the year at high speed.
4. Press SET button to confirm year set and go to date set.
5. Press + or – button sequentially to set date.
6. Holding down either + or – button to change the date at high speed.
To Set the Time
1. Press SET button after calendar set mode.
2. Press + or – button sequentially to set minutes, when you press the + or – button once,
the seconds count reset to 00.
3. Holding down either + or – button to change the time at high speed.
4. Press SET button after desired time set and go to time format set mode.
5. Press + or – button to toggle between 12hr and 24 hr time display format.
6. Press SET button to confirm and quit the set mode.
Location Precautions
This clock receives a radio wave much like a TV or radio. Be sure to locate it near a window
or some other locations where reception is good.
Avoid the following locations, which can interfere with proper reception.
USING ALARM
To Set Alarm Time
Before You Begin
To ensure proper functioning of the unit, please follow this set up procedure.
1. Insert batteries for the main unit ( Refer to section of Battery Installation )
2. Place the main unit as close as possible next to the remote unit and insert batteries
for the remote unit.
1. Press ALARM button once, the alarm 1 icon turned on and the time display change to -:--.
2. Press and hold ALARM button until the -:-- change to previous set alarm time ( default
6:00am after power up ), press + or – button sequentially to set the alarm time.
2
EMOS spol. s r. o.
SLO BREZŽIČNI TERMOMETER 4594 + SENZOR 6725 (433MHz)
Radijsko upravljana ura
Radijsko upravljana ura kaže najnatančnejši čas na kontinentu. Sprejema signal, ki ga oddaja
„Physikalisch-Technische Bundessanstalt“ (PTB) v Nemčiji, upravljan s štirimi atomskimi urami, katerih povprečno odstopanje je ena sekunda na dva milijona let. Ta oddajnik širi signal
na frekvenci 77,5 kHz (DCF 77) iz Mainflingena, ki leži 25 km južno od Frankfurta na Majni.
Signal pokriva območje v razdaljo do 2000 km od oddajnika. Na doseg oddajanja vplivajo
učinki okolja. Signal se lahko težko sprejema, npr. v velikih betonskih poslopjih, če naprava
ni nameščena v bližini okna. Več informacij boste našli na spletnih straneh PTB: www.ptb.de
Nastavitev budilke
1. Pritisnite enkrat tipko ALARM, prikaže se ikona budilke 1 (((*))) in prikaz časa se spremeni
na “-:--“.
2. Pritisnite in držite tipko ALARM, dokler se “-:--“ ne spremeni na prej nastavljeni čas
budilke (tovarniška nastavitev na 6:00am), s tipkama + ali – nastavite čas budilke. (S
pritiskom tipke + ali – boste podatek časa budilke nastavljali hitreje!)
3. Pritisnite spet tipko ALARM za potrditev nastavitve časa budilke in konec nastavljanja.
4. Pritisnite dvakrat tipko ALARM, pojavi se ikona budilke 2 (((*))) in prikaz časa se spremeni
na “-:--“.
5. Za nastavitev časa budilke ponovite korake 2 do 4.
Sprejem signala
Atomska ura upravlja natančen čas s pomočjo radijskih valov. Kot na vsako radijsko napravo
tudi na to lahko vpliva vrsta okoliščin:
1. velika razdalja prenosa
2. bližina gor ali dolin
3. bližina železnice, avtoceste, letališča ali električnih vodov
4. namestitev stavbe
5. notranje betonske stavbe
6. bližina kovinskih prvin in konstrukcij
7. bližina električnih porabnikov, računalnikov ali televizorjev
8. lokalno slabo vreme ali nevihte med mestom sprejema in oddajanja (Mainflingen)
9. namestitev v premikajočih se sredstvih
Postopek za aktivacijo funkcije Snooze-ponovitev
bujenja
1. Pritisnite enkrat tipko ALARM, pojavi se ikona budilke 1 (((*))), s pritiskom tipke +
ali – preklapljate prikaz časa budilke 1 in “-:--“. Funkcija snooze (ponovitev bujenja) je
vklopljena, če je prikazan čas budilke, in izključena, če je prikazano “-:--“.
2. Ponovno pritisnite tipko ALARM, pojavi se ikona budilke 2 (((*))). Postopek nastavitve
je enak kot pri budilki 1.
3. Pritisnite tipko ALARM za potrditev in konec nastavljanja.
Čas za ponovitev bujenja je vnaprej nastavljen na 5 minut.
Ura sprejema signal podobno kot televizija ali radio. Uro namestite na takšno mesto, kjer
bo zagotovljen sprejem - najboljše blizu okna ipd. Izognite se naslednji namestitvi, ki lahko
vpliva na sprejem signala.
Signal je mogoče sprejemati na večini ozemlja Evrope. Kjer signala ni, je treba nastaviti
uro ročno.
Osvetlitev zaslona
Zagon delovanja
V temi lahko spremljate informacije na zaslonu s pritiskom tipke SNOOZE/LIGHT, ki aktivira
osvetlitev. Pogosto uporabljanje osvetlitve znižuje življenjsko dobo baterij.
Za zagotovitev pravilne funkcije ure s termometrom postopajte po naslednjih korakih:
1. Namestite glavno enoto v bližino brezžičnega senzorja in vstavite vanj baterije.
2. Namestite brezžični senzor v razdalji 20 – 30 m, da prihaja do efektivnega prenosa signala. Preizkusite različne možnosti namestitve senzorja – na učinkovit doseg oddajnika
senzorja vplivajo uporabljeni gradbeni materiali med brezžičnim senzorjem in uro.
Sprejem temperature iz brezžičnega senzorja
Notranja temperatura se prikazuje v prostoru zaslona pod napisom INDOOR in zunanja
temperatura pod napisom REMOTE. Termometer sodeluje z enim brezžičnim senzorjem.
Enota temperature
Vstavitev baterij v termometer (glavno enoto) in
v brezžični senzor
S pritiskom tipke °C/°F preklapljate med enotami temperature.
1. Odprite pokrov na zadnjem delu ure ali zadnjem delu senzorja.
11
E4594-manual
0-0-0-K
• A lemerült elemeket mindig időben vegye ki - kifolyhatnának és kárt okozhatnának
a készülékben. Csak új, előírt típusú elemeket használjon, cseréjüknél ügyeljen a
megfelelő polaritásra!
• Ne dobja ki az elektromos fogyasztókat osztályozásmentes kommunális hulladékként,
használja a szelektív hulladéklerakó helyet! A gyűjtő helyekre vonatkozó aktuális tájékoztatás érdekében vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal! Ha az elektromos
fogyasztók hulladék lerakatra kerülnek, a veszélyes anyagok beszívódhatnak a talajvizekbe, és bekerülhetnek a táplálékláncba, károsíthatják egészségét és kényelmét!
A képernyő alávilágítása
Sötétben is követhetőek az információk a képernyőn a SNOOZE/LIGHT billentyű lenyomása után, ami aktiválja az alávilágítást. Az alávilágítás gyakori használata csökkenti az
elemek élettartamát.
Hőmérséklet vétele a vezeték nélküli érzékelőről
A belső hőmérséklet ábrázolása a képernyőn az INDOOR felirat alatt, a külső hőmérséklet
a REMOTE felirat alatt történik. A hőmérő egy vezeték nélküli érzékelővel működik együtt.
Hőmérséklet egysége
A készülék általános engedély szerint üzemeltethető, melynek száma VO-R/10/06.2009-9.
A berendezés tesztelve lett és megegyezik a digitális berendezés részére az FCC irányelvben
B osztályban, a 15 rész szerint előírt határértékekkel. Ezek a határértékek úgy vannak javasolva, hogy megfeleljenek a káros zavarás védelmi követelményeinek. A berendezés magas
frekvenciájú energiát sugároz, és ha nem az utasításoknak megfelelően van alkalmazva,
káros interferenciákat okozhat (zavarás), tekintettel a rádió zavarásra.
A °C/°F billentyűvel lehet átkapcsolni az egységek között.
A maximális és minimális mért hőmérséklet ábrázolása
A maximális és minimális hőmérséklet mentése automatikusan zajlik.
A TEMP MAX/MIN billentyű lenyomása ábrázolja a belső és külső hőmérséklet maximumot.
A billentyű ismételt lenyomása ábrázolja a minimális belső és külső hőmérsékletet.
A CLEAR billentyű lenyomása a maximális vagy minimális hőmérséklet ábrázolásánál
törli a memóriát.
Nem becsülhető meg, milyen interferenciák fognak előfordulni az alkalmazás helyszínén. Ha
rádió vagy TV zavarás következne be, melyet a sugárzás okoz, ez az állapot megszüntethető
a következő intézkedések egyikével:
• átirányítani vagy áthelyezni az antennákat
• megnövelni a távolságot az adó és vevő készülék között
• esetleg tanácskozni az értékesítővel vagy a szakszervizzel
A környező magas frekvenciájú zavarás hatására sor kerülhet hibás adat ábrázolásra, ezért
a felhasználó a berendezés reszetelését kell elvégezze (nullázást).
A hőmérséklet jel vételének kijelzése a vezeték
nélküli érzékelőről
A REMOTE felirat alatt a hőmérséklet adat mellett ábrázolásra kerül a vezeték nélküli
érzékelő átvitel állapotát jelző ikon.
Figyelmeztetés
Nincs jel vétel
- A gyártó fenntartja jogát a termék műszaki paramétereinek módosítására.
- A gyártó és értékesítő nem vállal felelősséget a nem megfelelő üzemeltetésért azon a
helyen, ahol zavarás fordul elő.
- A termék rendeltetése nem orvosi vagy kereskedelmi felhasználás.
- A termék apró alkatrészeket tartalmaz, ezért gyermekek hozzáférésétől távol tartandó.
- A használati utasítás semmilyen részét sem szabad másolni a gyártó írásos engedélye
nélkül.
Jel vétel
Sikeres vétel
A karikában megjelenő felkiáltó jel értelmezése abban rejlik, hogy az EU a bővítése után
néhány ország kivétellel rendelkezik az üzemeltetés tekintetében pld. telekommunikációs
berendezéssel, és ez a jelzés erre figyelmeztet. Ezekben az országokban bizonyos ideig
eltérő lehet a berendezés üzemeltetése. Azonban a jövőben sor kerül a szabványok
harmonizálására.
Az elveszett hőmérséklet jelzés szinkronizálása
Előfordulhat, hogy az óra nem fogja ábrázolni a hőmérsékletet, mert nem lett lebonyolítva
a szinkronizálás. A képernyőn megjelenik a “--.-“. Ebben az estben nyomja le a „RE-SYNC“
billentyűt! Az óra megkísérli a hőmérséklet vételét. 6 percen keresztül megy végbe a szinkronizálás a vezeték nélküli érzékelővel. Ha ezen az időn belül nem kerül sor a hőmérséklet
ábrázolására (az óra nem ábrázolja a hőmérsékletet), ellenőrizze a következőket:
• A fali óra vagy a sugárzó távolsága olyan zavaró forrásoktól, mint a számítógép képernyők
vagy TV készülékek. A tőlük mért távolság minimum 1 m legyen!
• Ne helyezze az órát fém tárgyak és keretek közelébe (pld. ablakkeret)!
• A fali óra működését más berendezések is befolyásolhatják, amelyek hasonló frekvenciát használnak (vezeték nélküli fülhallgató, vezeték nélküli zsalu, kapu, garázsajtó és
hasonlók kezelése).
• Fennállhat a zavarás a vezeték nélküli berendezésektől is, amit a közvetlen szomszédban
használnak.
Gyártó kijelti hogy a termék 4594+6725 megfelel az alap feltételeknek és a többi feltételeknek 1999/5/ES szabványok szerint.
E kijelentés megtalálható a használati utasításon vagy az www.emos.cz oldalakon.
3. Holding down either + or – button to change the alarm time at high speed.
4. Press ALARM button again to confirm the alarm time set and quit
5. Press ALARM button twice, the alarm 2 icon turned on and the time display change to -:--.
6. Repeat step 2 to 4 above.
Losing Synchronization of the Wireless Thermometer
If the base unit displayed a proper remote temperature in the past but now displays blank
“--“, the remote unit and the main unit may have lost synchronization. If this occurs, press
the RE-SYNC button of the main unit. The main unit will attempt outdoor temperature
reception for another 6 minutes and reinitiate synchronization with the remote unit. If the
remote temperature cannot be received, check:
1. The distance of the main unit or remote unit should be at least 3-4 feet away from any
interfering sources such as computer monitors or TV sets.
2. Avoid placing the main unit onto or in the immediate proximity of metal window frames.
3. Using other electrical products such as headphones or speaker operating on the same
signal frequency ( 433MHz ) may prevent correct signal transmission and reception.
4. Neighbors using electrical devices operation on the 433MHz signal frequency can also
cause interference.
To Active the Snooze Alarm
1. Press ALARM button once, the alarm 1 icon turned on, press + or – will toggle the alarm
1 time display and -:--, the snooze alarm enabled when the alarm time is shown and
disabled with the -:-- is shown.
2. Press ALARM button again, the alarm 2 icon turned on, press + or – will toggle the
alarm 2 time display and -:--, the snooze alarm enabled when the alarm time is shown
and disabled with the -:-- is shown.
3. Press the ALARM again to confirm and quit.
Using the Super glow Backlight
Note: When the 433MHz signals is received correctly, do not re-open the battery cover of
either the remote unit or the main unit, as the batteries may spring free from the contacts
and force a false reset. Should this happen accidentally then reset both unit otherwise
transmission problems may occur.
You may check the time in the dark by simply pressing the “SNOOZE/LIGHT” button once.
The display will light up with a soft glow that lasts for a while.
Note: Frequent use of this feature will affect battery life.
Check IN / REMOTE Temperature
The maximum transmission range is 100 feet from the remote unit to the main unit ( in open
space ). However, this depends on the surrounding environment and interference levels.
The temperature signal travels in a straight line from the remote unit to the clock. The signal
will not curve around blocking object. If no reception is possible despite the observation of
these factors, all unit have to be reset.
The indoor temperature is displayed on the INDOOR temperature field and the REMOTE
temperature will be shown on the REMOTE temperature field. If more than one channel of
REMOTE temperature is received, press CHANNEL button will toggle the received channel
REMOTE temperature. Press and hold the CHANNEL button for couple of seconds will
make the unit automatically scroll through received channel and each channel REMOTE
temperature will display for 5 seconds, the flashing channel number on top of the REMOTE
temperature indicate the channel under display.
Interference
Signals from other household devices, such as entry controls, door bells and home security
systems, may temporarily interfere with the units and cause reception failure. This is normal
and does not affect the general performance of the product. The transmission and reception
of temperature reading will resume once the interference has stopped.
Maximum and Minimum Temperature
The maximum and minimum recorded temperature reading will automatically be stored
in the memory.
Trouble Shooting
Press the TEMP MAX/MIN button once to display the IN and REMOTE maximum record. Press
the button again to show the IN and REMOTE minimum record. The respective indicator,
MAX and MIN will be displayed.
• Press the RESET button when the clock is displaying irrelevant time even when the tower
icon shows. This may happen when the external noise is severe enough to interfere
with the time signal.
• Press the RESET button on the transmitter if the readout is irrelevant or does not respond.
To clear the memory, press CLEAR button when the maximum and minimum temperature
records are shown, it will clear the record of the shown temperature field.
Care of Your Clock
Display Unit
• Avoid exposing your clock to extreme temperatures, water or severe shock.
• Avoid contact with any corrosive materials such as perfume, alcohol or cleaning agents.
• Do not subject the clock to excessive force, shock, dust, temperature or humidity. Any
of these conditions may shorten the life of the clock.
• Do not tamper with any of the internal components of this clock. This will invalidate the
warranty and may cause damage.
The default unit for temperature is °C, press °C/°F button will toggle the display unit of
temperature between °C and °F.
Receiver Stage Indicator
The RF signal indicator in the base unit remote temperature window will show the following
Under the environment with radio frequency interference, the clock may malfunction and
require user to reset the clock.
No Signal Detection
Hereby, Emos spol. s r. o., declares that this 4594+6725 is in compliance with the essential
requirements and other relevants provisions of Directive 1995/5/EC.
Declaration of conformity is enclosed in manual or web sites www.emos.eu.
Signal Detection
Megjegyzés: Néha a hibát az elem szabad kontaktusa okozhatja - sor kerül az úgynevezett
hamis reszetelésre. Az önkényes reszetre csak kivételesen kerül sor (gyakrabban használatos
a reset a gyári értékek visszaállítására).
Successful Reception
Az érzékelő maximális sugárzási távolsága 30 m - szabad területen. A távolság a helyi
körülményektől és a felhasznált épületszerkezeti anyagoktól függ. Az átvitelt befolyásolják
a környékbeli egymásra ható térerők. Ha a vétel nem jön létre, próbálja meg a funkció
felújítását a RESET billentyű segítségével a vevő készüléken és az érzékelőn egyaránt!
A probléma megoldása
Ha az óra nem ábrázolja a megfelelő időt, vagy nem ábrázolja a vétel ikonját, nullázza
az órát a RESET billentyű lenyomásával! A helytelen idő vagy a szinkronizálás kiesése
elektromágneses interferencia hatására következhet be.
CZ BEZDRÁTOVÝ TEPLOMĚR 4594 + ČIDLO 6725 (433 MHz)
Karbantartás és gondozás
Popis a technické parametry
Rozmístění hlavních prvků a tlačítek
Az óra megfelelő bánásmód mellett megbízhatóan működhet sok éven át. Itt található
néhány tanács a megfelelő kezelés érdekében:
• Mielőtt elkezdene a termékkel dolgozni, olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet!
• Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény hatásának, extrém hidegnek és páratartalomnak, valamint hirtelen hőmérsékletváltozásnak, ez csökkentené az érzékelés
pontosságát!
• Ne helyezze a terméket vibrációkra és rázkódásokra hajlamos helyre - ez a készülék
sérülését okozhatná!
• Ne tegye ki a készüléket túlzott nyomásnak, ütéseknek, pornak és magas hőmérsékletnek vagy nedvességnek, mert a termék hibás működését, rövidebb energiai kitartást,
az elemek sérülését és a műanyag részek deformálódását okozhatja!
• A terméket nem szabad eső vagy nedvesség hatásának kitenni. A termék kültéri
használatra nem alkalmas.
• Ne helyezze semmilyen hőforrás szélére, nyílt láng forrására, pld. égő gyertyára, stb.!
• Ne helyezze a terméket olyan helyre, ahol nincs biztosítva a megfelelő légáramlás!
• Ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőző nyílásaiba!
• Ne avatkozzon a termék belső áramköreibe - megsérülhet, és ezzel automatikusan
megszűnik a garancia érvényessége! A termék javítását mindig csak szakemberre bízza!
• Tisztításához használjon finom nedvesített rongyocskát! Ne használjon oldószereket,
se tisztítószereket - a műanyag részeket megkarcolhatnák és megsérülhetnének az
elektromos áramkörök!
• Egy részét se mártsa vízbe vagy más folyadékba!
• A készülék nem lehet kiállítva csepegő vagy fröcskölő víz hatásának.
• A termék sérülése vagy meghibásodása esetén a javításokat ne végezze önmaga! Adja
át javításra abba az üzletbe, ahol vásárolta!
• Helyezze a terméket gyermekektől távol - ez nem játék!
příjem 77,5 kHz (DCF77) rádiového signálu vysílaného z Mainflingenu v Německu
automatické seřízení času po příjmu signálu
přesnost atomových hodin: 1 sekunda za 2 miliony let
přesnost hodin bez seřízení je okolo 60 sekund za měsíc
zobrazení hodin, minut a sekund
12 nebo 24 hodinový formát času
kalendář zobrazující dny v týdnu
dva budíky a opakované buzení
vnitřní a venkovní teplota
1 kanál pro venkovní bezdrátové čidlo 433 MHz
zobrazení teploty v °C nebo °F
rozsah měření vnitřní teploty:
0°C až +50°C +/-1°C
rozsah měření venkovní teploty: -20°C až 60°C +/-1°C
rozlišení u měření teploty:
0,1°C
provozní teplota hodin:
0°C - 50°C
Interval měření teploty:
vnitřní každých 32 sekund
venkovní čidlo každých 16 sekund
Přenos venkovní teploty:
každé 3 minuty
Dosah vysílání:
max. 30 m ve volném prostoru a bez rušení
Teploměr s hodinami (hlavní jednotka) – přijímač
A Tlačítko +
B Tlačítko WAVE
C Tlačítko SET
D Tlačítko resynchronizace – RE-SYNC
E Tlačítko SNOOZE / LIGHT
F Tlačítko –
G Tlačítko MAX / MIN teplota
H Tlačítko ALARM
I Tlačítko CLEAR
J Tlačítko CHANNEL(dle specifikace)
K Tlačítko °C/°F
L Tlačítko nulování – RESET
Napájení:
Rozměry:
10
EMOS spol. s r. o.
Bezdrátové venkovní čidlo – vysílač
A Tlačítko nulování – RESET
Konfigurace Vašeho teploměru se může lišit od obrázku.
Hodiny řízené rádiem
Hodiny řízené rádiem udávají nejpřesnější čas na kontinentu. Přijímají signál vysílaný z
„Physikalisch-Technische Bundessanstalt“ (PTB) v Německu, řízený čtyřmi atomovými
hodinami, jejichž průměrná odchylka je jedna sekunda za dva miliony let. Tento vysílač šíří
signál na frekvenci 77,5 kHz (DCF 77) z Mainflingenu, ležícího 25 km jižně od Frankfurtu
nad Mohanem. Signál pokrývá území do vzdálenosti až 2000 km od vysílače. Na dosah
vysílaní mají vliv účinky okolního prostředí. Signál může být těžko přijímán např. ve velkých
betonových budovách, pokud není zařízení umístěno v blízkosti okna. Více informací lze
nalézt na webové stránce PTB: www.ptb.de
Teploměr (hodiny s DCF): 2 x 1.5V, typ AAA (doporučujeme alkalické baterie)
Bezdrátové čidlo: 2 x1,5V AA (doporučujeme alkalické baterie).
Při používání bezdrátového čidla při teplotě nižší jak 0° C nebo vyšší
jak 50 °C je vhodné používat lithiové baterie, které mají vyšší životnost.
teploměr s hodinami 73 x 22 x 137 mm
bezdrátové čidlo 69 x 22 x 99 mm
3
E4594-manual
0-0-0-K
Příjem signálu
Aktivace funkce Snooze – opakované zvonění
Atomové hodiny řídí přesný čas pomocí rádiových vln. Jako každé rádiové zařízení i toto
může ovlivnit řada okolností:
– dlouhá vzdálenost přenosu
– blízkost hor nebo údolí
– blízkost železnice, dálnice, letiště nebo elektrických vedení
– umístění stavby
– vnitřní betonové stavby
– blízkost kovových prvků a konstrukcí
– blízkost elektrických spotřebičů, počítačů nebo televizorů
– lokální špatné počasí nebo bouře mezi místem příjmu a vysílání (Mainflingen)
– umístění v pohyblivých prostředcích
1. Stiskněte jednou tlačítko ALARM – objeví se ikona budíku 1 (((*))), stisk tlačítka +
nebo – přepíná zobrazení času budíku 1 a “-:--“. Funkce snooze (opakované zvonění)
je zapnutá, je-li zobrazen čas budíku, a vypnutá pokud je zobrazeno “-:--“.
2. Stiskněte tlačítko ALARM znovu – objeví se ikona budíku 2 (((*))). Postup nastavení je
stejný jako u budíku 1.
3. Stiskněte tlačítko ALARM – potvrdí a ukončí se nastavování.
Doba pro opakované buzení je přednastavena na 5 minut.
Podsvícení displeje
Ve tmě můžete sledovat informace na displeji zmáčknutím tlačítka SNOOZE/LIGHT, které
aktivuje podsvícení. Časté používání podsvícení snižuje životnost baterií.
Příjem teploty z bezdrátového čidla
Hodiny přijímají signál podobně jako televize nebo rádio. Umístěte hodiny na takovém
místě, kde budou mít zaručený příjem - nejlépe poblíž okna apod. Vyhněte se následujícímu
umístění, které může ovlivnit příjem signálu.
Signál lze přijímat na většině území Evropy. Kde signál není, je nutno nastavit hodiny ručně.
Vnitřní teplota se zobrazuje v prostoru displeje pod nápisem INDOOR a venkovní teplota pod
nápisem REMOTE. Teploměr spolupracuje s jedním bezdrátovým čidlem.
Jednotka teploty
Uvedení do provozu
Tlačítkem °C/°F přepínáte mezi jednotkami teploty.
Pro zabezpečení řádné funkce hodin s teploměrem postupujte podle následujících kroků:
1. Umístěte hlavní jednotku do blízkosti bezdrátového čidla a vložte do něj baterie.
2. Umístěte bezdrátové čidlo do vzdálenosti 20 – 30 m, aby docházelo k efektivnímu
přenosu signálu. Vyzkoušejte různé možnosti umístění čidla – účinný dosah vysílače
čidla je ovlivněn použitými stavebními materiály mezi bezdrátovým čidlem a hodinami.
Zobrazení maximální a minimální naměřené teploty
Záznam maximální a minimální naměřené teploty se automaticky ukládá.
Stisk tlačítka TEMP MAX/MIN zobrazí vnitřní a venkovní maximální naměřenou teplotu.
Další stisk zobrazí vnitřní a venkovní minimální naměřenou teplotu.
Stisk tlačítka CLEAR při zobrazení maximálních nebo minimálních teplot paměť smaže.
Vložení baterií do teploměru a do bezdrátového čidla
Indikace příjmu signálu z bezdrátového čidla
1. Otevřete kryt v zadní části hodin nebo v zadní části čidla.
2. Vložte 2 baterie, 1,5V, typ AAA do teploměru nebo 2 baterie1,5V, typ AA do čidla. Dbejte
na správnou polaritu vkládaných baterií podle nákresu na dně bateriového prostoru!
Nekombinujte dohromady nové a staré baterie nebo různé druhy (alkalické, karbonzinkové a nikl-kadmiové baterie). Nepoužívejte dobíjecí baterie!
3. Zavřete kryt.
Slabé baterie v teploměru zobrazí ikona na displeji hodin v okně vnitřní teploty, slabé
baterie v čidle ikona v okně venkovní teploty.
Pod nápisem REMOTE vedle údaje o teplotě se zobrazuje ikona o stavu přenosu z bezdrátového čidla.
Signál byl přijat
Po vložení baterií (nebo stisku tlačítka RESET – nulování) do bezdrátového čidla dojde k
vyslání rádiového signálu s informací o teplotě a příjmu časového signálu (do 5 minut od
vložení baterií). Teploměr přijímá signál o teplotě každé 3 minuty.
Po zobrazení venkovní teploty je bezdrátové čidlo spárované s hlavní jednotkou. Ikona RF
může svítit, dokud signál z bezdrátového čidlal nebude spárován nebo dokud nevyprší 5
minut od počátku párování.
Poté umístěte čidlo ven do suchého stinného místa. Ideální je severní strana.
Nepřijmou-li hodiny signál o teplotě do 5 minut po vložení baterií a na displeji v okénku
REMOTE bliká údaj “--.-“, použijte tlačítko RE-SYNC. Dojde k vyhledávání signálu bezdrátového čidla, které trvá 5 minut.
Úspěšné přijetí signálu
Synchronizace ztraceného signálu teploty
Může se stát, že hodiny nezobrazí teplotu, protože neproběhla synchronizace. Na displeji se
objeví “--.-“. V tomto případě stiskněte tlačítko „RE-SYNC“. Hodiny se pokusí o příjem teploty.
Po dobu 6 minut bude probíhat synchronizace s bezdrátovým čidlem. Pokud v této době
hodiny nezobrazí teplotu, zkontrolujte následující:
• Vzdálenost nástěnných hodin nebo vysílače od rušivých zdrojů jako jsou počítačové
monitory nebo televizory. Vzdálenost od nich by měla být minimálně 1 m.
• Neumísťujte hodiny do blízkosti kovových předmětů a rámů (např. okenních).
• Funkci nástěnných hodin mohou ovlivnit jiná zařízení, používající podobnou frekvenci
(bezdrátová sluchátka, bezdrátové ovládání žaluzií, bran, garážových vrat apod.).
• Může nastat rušení od bezdrátových zařízení, která používají v nejbližším sousedství.
Příjem signálu DCF
Jsou-li baterie v hodinách dostatečně nabité, probíhá příjem DCF signálu a nastavení času
automaticky. Hodiny přijímají rádiový signál DCF každý den ve 02:00 hodiny a současně
provádějí aktualizaci času. Po dokončení příjmu a nastavení času se objeví ikona WAVE OK
a symbol věžičky s vlnami je trvale zobrazen. Manuální seřízení v tomto případě není nutné.
Upozornění: V průběhu příjmu signálu DCF nepoužívejte žádná tlačítka! Doporučujeme
seřizovat čas v nočních hodinách, kdy se signál DCF šíří lépe.
Poznámka: Někdy může chybu způsobit i volný kontakt baterie – dojde k tzv. falešnému
resetu. K samovolnému resetu dochází výjimečně (častěji se reset použije dle návodu k
nastavení výchozích hodnot).
Ruční vyvolání příjmu signálu DCF
Příjem signálu DCF můžete kdykoliv vyvolat stiskem tlačítka WAWE. Hodiny ihned začnou
vyhledávat a přijímat signál DCF.
Maximální dosah bezdrátového čidla je 30 m ve volném prostoru. Dosah záleží na místních
podmínkách a na použitých konstrukčních materiálech budov. Vliv na přenos mají i interference v okolí. Jestliže se příjem neuskuteční, pokuste se obnovit funkci pomocí tlačítka
RESET na přijímači i na čidle.
Neúspěšný příjem signálu DCF
Nedojde-li k automatickému nastavení času ve 02:00 a nebo se po stisku tlačítka WAVE
na displeji neobjeví ikona věže s vlnami a nápis WAVE OK, je nutné dát hodiny na jiné
místo nebo je nastavit ručně.
Při selhání prvního příjmu signálu DCF se bude každých 10 minut opakovat další příjem,
až do 06:00 hodin. Tento cyklus se zastaví, až dojde k přijetí kompletního signálu DCF.
Nezdařil-li se příjem signálu DCF, je nutné dát hodiny na jiné místo nebo je ručně nastavit.
Řešení problémů
Nezobrazí-li hodiny správný čas nebo není-li zobrazena ikona příjmu, vynulujte hodiny stisknutím tlačítka RESET. Nesprávný čas nebo výpadek synchronizace může nastat v důsledku
vnější elektromagnetické interference.
Péče a údržba
Ruční nastavení kalendáře a času
Výrobek je navržen tak, aby při vhodném zacházení spolehlivě sloužil řadu let. Zde je několik
rad pro správnou obsluhu:
• Než začnete s výrobkem pracovat, pozorně si pročtěte uživatelský manuál.
• Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu světlu, extrémnímu chladu a vlhku a náhlým
změnám teploty (snížilo by to přesnost snímání).
• Neumísťujte výrobek do míst náchylných k vibracím a otřesům – mohou způsobit jeho
poškození.
• Nevystavujte výrobek nadměrnému tlaku, nárazům, prachu, vysoké teplotě nebo vlhkosti
– mohou způsobit poruchu funkčnosti výrobku, kratší energetickou výdrž, poškození
baterií a deformaci plastových částí.
• Nevystavujte výrobek dešti ani vlhku, není-li určen pro venkovní použití.
• Neumísťujte na výrobek žádné zdroje otevřeného ohně, např. zapálenou svíčku, apod.
• Neumísťujte výrobek na místa, kde není zajištěno dostatečné proudění vzduchu.
• Nevsunujte do větracích otvorů výrobku žádné předměty.
• Nezasahujte do vnitřních elektrických obvodů výrobku – můžete jej poškodit a automaticky tím ukončit platnost záruky. Výrobek by měl opravovat pouze kvalifikovaný odborník.
• K čištění používejte mírně navlhčený jemný hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani čistící
přípravky – mohly by poškrábat plastové části a narušit elektrické obvody.
• Výrobek neponořujte do vody ani jiných kapalin.
• Výrobek nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě.
• Při poškození nebo vadě výrobku neprovádějte žádné opravy sami. Předejte jej k opravě
do prodejny, kde jste jej zakoupili.
• Výrobek umístěte mimo dosah dětí – není to hračka.
• Odstraňujte vždy vybité baterie – mohly by vytéct a výrobek poškodit. Používejte jen
1. Stiskněte a přidržte tlačítko SET – nastavování kalendáře se aktivuje.
2. Tlačítky + nebo – nastavte rok. (Podržení tlačítka + nebo – nastavuje údaj roku rychleji!)
3. Tlačítkem SET potvrďte nastavený rok, postoupíte do nastavení data.
4. Tlačítky + nebo – nastavte datum. (Podržení tlačítka nastavuje údaje rychleji!)
5. Po nastavení kalendáře stiskněte SET.
6. Tlačítky + nebo – nastavte minuty. Po stisku tlačítka + nebo – se sekundy nastaví na
hodnotu 00. (Podržení tlačítka + nebo – nastavuje údaj času rychleji!)
7. Dalším stiskem tlačítka SET vyvolejte nastavení formátu 12/24 hod.
8. Tlačítkem + přepněte mezi 12 hod nebo 24 hod formátem.
9. Tlačítkem SET potvrďte zvolený formát a opusťte nastavení.
Nastavení budíků
1. Stiskněte jednou tlačítko ALARM – objeví se ikona budíku 1 (((*))) a zobrazení času se
změní na “-:--“.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko ALARM, dokud se “-:--“ nezmění na předchozí nastavený čas
budíku (tovární nastavení na 6:00am), tlačítky + nebo – nastavte čas budíku. (Podržení
tlačítka + nebo – nastavuje údaj času budíku rychleji!)
3. Stiskněte znovu tlačítko ALARM – potvrdí se nastavení času budíku a ukončí nastavování.
4. Stiskněte dvakrát tlačítko ALARM, objeví se ikona budíku 2 (((*))) a zobrazení času se
změní na “-:--“.
5. Pro nastavení času budíku opakujte kroky 2 až 4.
4
4594 VEZETÉK NÉLKÜLI HŐMÉRŐ + 6725 (433MHz) ÉRZÉKELŐ
Leírás és műszaki paraméterek
Helyezze be az elemeket a hőmérőbe (fő egységbe)
és a vezeték nélküli érzékelőbe!
rádió jel vétele 77,5 kHz (DCF77), melyet a németországi Mainflingenből sugároznak
automatikus időbeállítás a jel vétele után
az atomóra pontossága: 1 másodperc 2 millió éven belül
az óra pontossága beállítás nélkül 60 másodperc egy hónap leforgása alatt
óra, perc és másodperc ábrázolása
12 vagy 24 órás időformátum beállítás
naptár, mely a hét napjait ábrázolja
két ébresztőóra és ismételt kicsengés
külső és belső hőmérséklet
1 csatorna a külső vezeték nélküli érzékelő vételére 433 MHz
hőmérséklet ábrázolás °C vagy °F skálában
belső hőmérséklet mérésének terjedelme:
0°C és 50°C között +/-1°C
a külső hőmérséklet mérésének terjedelme:
-20°C és 60°C között +/-1°C
felbontás a mért hőmérsékleteknél:
0,1°C
az óra üzemi hőmérséklete:
0°C és 50°C között
Hőmérsékletmérési intervallum:
belső: minden 32 másodpercben
külső hőmérsékletérzékelő - minden
16 másodpercben
- külső hőmérséklet átvitele:
3 percenként
A sugárzás terjedelme:
max. 30 m szabad területen és zavaró hatás nélkül
Táplálás:
Signál nebyl přijat
Příjem teploty z čidla
EMOS spol. s r. o.
H
Méretek:
1. Nyissa fel az óra vagy az érzékelő hátsó részén található fedelet!
2. Tegyen be 2 db 1,5V, AAA típusú elemet a hőmérőbe vagy 2 db 1,5V, AA típusú elemet az
érzékelőbe! Ügyeljen a behelyezett elemek megfelelő polaritására az elem tér fenekén
található vázlat szerint!
Ne kombinálja a régi és új elemeket, vagy a különböző fajtákat (alkáli, karbon-cink, és
nikkel- kadmiumos elemeket)! Ne használjon tölthető elemeket!
3. Zárja le az elemek fedelét!
A hőmérőben a gyenge elemeket ikon ábrázolja a képernyőn a belső hőmérséklet
ablakában, az érzékelőben lévő gyenge elemeket pedig a külső hőmérséklet ablakában
található ikon jelzi.
A hőmérséklet vétele az érzékelőről
Az elemek behelyezése után (vagy a RESET - nullázó billentyű lenyomása után) a vezeték
nélküli érzékelőben sor kerül a rádió jel sugárzására a hőmérsékletről és az idő jel vételéről
történő tájékoztatással (az elemek behelyezése után 5 percen belül). A hőmérő minden 3.
percben fogad jelzést a hőmérsékletről.
A külső hőmérséklet ábrázolása után a vezeték nélküli érzékelő párosítva van a fő egységgel.
Az RF ikon világíthat, amíg a készülékek nincsenek párosítva, vagy amíg nem telik el a
párosítás megkezdésétől számítva 5 perc.
Ezután helyezze az érzékelőt száraz árnyékos helyre! Ideális az északi oldal.
Ha az óra nem veszi a jelt a hőmérsékletről az elem beillesztése után 5 percen belül, és a
képernyőn a REMOTE ablakban villog a “--.-“ adat, használja a RE-SYNC billentyűt! Ekkor a
vezeték nélküli érzékelő jelének keresése zajlik, ami 5 percig tart.
Hőmérő (óra DCF-el): 2 x 1.5V, AAA típus (alkáli elemek használatát
ajánljuk).
Vezeték nélküli érzékelő: táplálás 2 x 1,5V AA (alkáli elemek használatát
ajánljuk).
Vezeték nélküli érzékelő használata esetén 0° C-nál alacsonyabb vagy
50 °C-nál magasabb hőmérsékleten megfelelő a lithiumos elemek
használata, melyek magasabb élettartalmúak.
hőmérő órával 73 x 22 x 137 mm
vezeték nélküli érzékelő 69 x 22 x 99 mm
DCF térerő vétele
Ha az órában levő elemek megfelelően fel vannak töltve, megtörténik a DCF térerő vétele
és az idő beállítása automatikusan megy végbe. Az óra minden nap 02:00 órakor veszi a
rádiójelzést és egyben végrehajtja a pontos idő beállítását. A vétel befejezése és a pontos idő
beállítása után megjelenik a WAVE OK ikon, és a torony szimbóluma hullámokkal állandóan
ábrázolva van. Kézi beállítás ebben az esetben nem szükséges.
Figyelmeztetés: A DCF jelzés vételének idején ne kezeljen semmilyen billentyűt sem! Ajánljuk
az idő beállítását éjjel végezni, mikor a DCF hullámok terjedése jobb.
A fő elemek és billentyűk elhelyezése
Hőmérő órával (fő egység) – vevőkészülék
A + billentyű
B WAVE – Hullám billentyű
C SET - Beállítás billentyű
D RE-SYNC - Újraszinkronizálás billentyűje
E SNOOZE / LIGHT billentyű
F - Billentyű
G MAX / MIN hőmérséklet billentyű
H ALARM billentyű
I CLEAR billentyű
J CHANNEL – Csatorna billentyű (specifikáció alapján)
K °C/°F billentyű
L RESET - Nullázó billentyű
Vezeték nélküli külső érzékelő – adó
A RESET - Nullázó billentyű
A DCF jelzés kézi előhívása
A DCF jelzés bármikor előidézhető a WAWE billentyű lenyomásával. Az óra azonnal megkezdi
a jel keresését és vételét.
A DCF térerő sikertelen vétele
Ha nem kerül az idő automatikus beállítása 02:00 órakor vagy a WAVE billentyű lenyomása
után, valamint a képernyőn nem jelenik meg a torony szimbóluma a hullámokkal és a WAVE
OK felirat, az órát más helyre kell helyezni, vagy kézzel kell beállítani.
Az első DCF adás vételének kudarca után minden 10 percben ismétlődni fog a vétel, egészen
06:00 óráig. Ez a ciklus akkor áll le, ha teljes DCF jelzés kerül vételre.
Ha a DCF jelzés vétele nem sikerül, az órát át kell helyezni más helyre, vagy elvégezni a
kézi beállítást.
A naptár és idő kézi beállítása
Az Ön készülékének konfigurálása az ábrától eltérhet.
1. Nyomja le és tartsa lenyomva a SET billentyűt - beindul a naptár beállítása.
2. A + vagy – billentyűkkel állítsa be az évet! (A + vagy – billentyű lenyomva tartásával az
év adata gyorsabban váltakozik!)
3. A SET billentyűvel igazolja a beállított évet, és tovább lép a dátum beállításában.
4. A + vagy – billentyűkkel állítsa be a dátumot! (A + vagy – billentyű lenyomva tartásával
a dátum adata gyorsabban váltakozik!)
5. A naptár beállítása után nyomja le a SET-et!
6. A + vagy – billentyűkkel állítsa be a perceket! A + vagy – billentyű lenyomása után
a percek 00 értékre állnak. (A + vagy – billentyű lenyomva tartásával az idő adata
gyorsabban váltakozik!)
7. A SET billentyű további lenyomása után hozza elő a 12/24 órás formátum választásának
lehetőségét!
8. A + billentyűvel kapcsoljon a 12 vagy 24 órás formátum között!
9. A SET billentyű lenyomásával igazolja a kiválasztott formátumot és elhagyja a beállítást.
Rádióirányítású óra
A rádióirányítású óra adjak meg a legpontosabb időt a kontinensen. A sugárzott jel a
„Physikalisch-Technische Bundessanstalt“ (PTB) Németországban, melyet négy atomóra
szabályoz, amelyek átlagos eltérése egy másodperc két millió éven belül. Ez az adó a 77,5
kHz (DCF 77) frekvencián sugároz Mainflingenből, amely Frankfurt am Maintól délre 25
km távolságban fekszik. A jel az adótól 2000 km távolságba eső vevő készülékeket fedi. Az
adó sugárzására hatással vannak a környező környezeti hatások. A jel nehezen fogadható
pld. nagy beton épületekben, ha a berendezés nem az ablak közelében van elhelyezve.
További tájékoztatás a PTB: www.ptb.de honlapján található.
A jel vétele
Az atomóra a pontos időt rádióhullámok segítségével méri. Ugyanúgy, mint más rádió
berendezését, ennek működését is egy sor tényező befolyásolhatja:
– az átvitel túl nagy távolsága
– völgy vagy hegyek közelsége
– vasút, autópálya, repülőtér vagy elektromos vezetékek közelsége
– az épület elhelyezése
– belső beton építmények
– fém elemek és szerkezetek közelsége
– elektromos fogyasztók, számítógépek, vagy TV készülékek közelsége
– helyi rossz időjárás vagy zivatar a sugárzás (Mainflingen) és a vétel helyszíne között
– elhelyezés mozgó eszközökön
Az ébresztőóra beállítása
1. Nyomja le egyszer az ALARM billentyűt, megjelenik az 1 ébresztő óra ikonja (((*))) és
az időábrázolás “-:--“-ra változik.
2. Nyomja le az ALARM billentyűt, és ha a “-:--“ nem változik az ébresztő óra előző idő
beállítására (gyári beállítás 6:00 am) a + vagy – billentyűk segítségével állítsa be az
ébresztés idejét! (A + vagy – billentyű lenyomva tartásával az ébresztés adata gyorsabban váltakozik!)
3. Nyomja le újra az ALARM billentyűt az ébresztési idő beállításának igazolására és a
beállítás befejezésére!
4. Nyomja le kétszer az ALARM billentyűt, megjelenik az ébresztő óra 2 ikonja (((*))) és az
időábrázolás “-:--“-ra változik.
5. Az ébresztés idejének beállításához ismételje a lépéseket a 2- től a 4. lépésig!
Az óra a TV vagy rádiókészülékhez hasonlóan veszi a térerőt. Helyezze az órát olyan helyre,
ahol biztosítva lesz a térerő - legjobb az ablak, stb. közelében! Kerülje a következő helyeket,
amelyek befolyásolhatják a térerő vételét!
A térerő megfelelő Európa legtöbb területén. Ahol nincs térerő, az óra beállítása kézzel
történik.
Eljárás az ismételt ébresztés funkciójának
aktiválására
Üzembe helyezés
1. Nyomja le egyszer az ALARM billentyűt, megjelenik az 1 ébresztő óra ikonja (((*))) és az
1 időábrázolás “-:--“-ra változik. A snooze funkció (ismételt kijelzés) be van kapcsolva,
ha ábrázolásra kerül az ébresztés ideje, és ki van kapcsolva, ha ábrázolva van a “-:--“.
2. Nyomja le egyszer az ALARM billentyűt újra, megjelenik az ébresztő óra 2 ikonja (((*))).
A beállítás eljárása az 1 ébresztésével azonos módon történik.
3. Nyomja le újra az ALARM billentyűt a beállítások befejezéséhez!
Az ismételt ébresztés ideje előre be van állítva 5 percre.
Az óra és a hőmérő rendes működésének biztosítására a következő lépések szerint járjon el:
1. Helyezze a fő egységet a vezeték nélküli érzékelő közelébe és tegye be az elemeket!
2. A vezeték nélküli érzékelőt helyezze el 20 – 30 m távolságban, hogy hatékony jel
átvitelre kerüljön sor! Próbáljon ki különböző érzékelő elhelyezési módot - az érzékelő
sugárzásának terjedelme függ a felhasznált építőanyagoktól a vezeték nélküli érzékelő
és az óra között.
9
E4594-manual
0-0-0-K
posiadający odpowiednie kwalifikacje.
• Do czyszczenia stosujemy lekko zwilżoną ściereczkę. Nie korzystamy z rozpuszczalników
i środków do czyszczenia – mogą porysować części plastikowe i uszkodzić obwody
elektryczne.
• Wyrobu nie zanurzamy do wody, ani do innych cieczy.
• Wyrób nie może być narażony na działanie kapiącej, ani pryskającej wody.
• Przy uszkodzeniu albo wadzie wyrobu nie należy wykonywać naprawy we własnym
zakresie. Wyrób przekazujemy do naprawy do sklepu, w którym zastał zakupiony.
• Wyrób umieszczamy poza zasięgiem dzieci - to nie jest zabawka.
• Zawsze usuwamy rozładowane baterie – mogą się wylać i uszkodzić wyrób. Korzystamy
tylko z nowych baterii zalecanego typu a przy ich wymianie zachowujemy zaznaczoną
polaryzację
Podświetlenie wyświetlacza
Po ciemku można obserwować informacje na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku
SNOOZE/LIGHT, który włącza podświetlenie. Częste korzystanie z podświetlenia zmniejsza
żywotność baterii.
Odbiór sygnału temperatury z czujnika bezprzewodowego
Temperatura wewnętrzna jest wyświetlana na wyświetlaczu pod napisem INDOOR a temperatura zewnętrzna pod napisem REMOTE. Termometr współpracuje z jednym czujnikiem
bezprzewodowym.
Jednostka temperatury
Urządzenie można użytkować na podstawie ogólnej licencji nr VO-R/10/06.2009-9
Urządzenie było testowane i jest zgodne z limitami obowiązującymi urządzenia cyfrowe B,
zgodnie z częścią 15, dyrektywy FCC. Te limity są przygotowane tak, żeby zapewnić ochronę
przed szkodliwymi zakłóceniami. Urządzenie emituje energię wysokiej częstotliwości, i
jeżeli jest użytkowane niezgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe interferencje
(zakłócenia) radiowe.
Przyciskiem °C/°F przełączamy jednostki temperatury.
Wyświetlanie maksymalnej i minimalnej zmierzonej
temperatury
Maksymalna i minimalna zmierzona temperatura jest zapamiętywana automatycznie.
Naciśnięcie przycisku TEMP MAKS/MIN wyświetla zmierzoną maksymalną temperaturę
wewnętrzną i zewnętrzną. Kolejne naciśnięcie wyświetla zmierzoną minimalną temperaturę
wewnętrzną i zewnętrzną.
Naciśnięcie przycisku CLEAR podczas wyświetlania minimalnych i maksymalnych temperatur kasuje pamięć.
Nie można przewidzieć, jakie interferencje powstaną w miejscu zastosowania urządzenia.
Jeżeli wystąpią zakłócenia w odbiorze stacji radiowych albo telewizyjnych spowodowane
sygnałem nadawanym przez urządzenie, to należy je wyeliminować w jeden z poniższych
sposobów:
• Zmienić kierunek albo przesunąć antenę
• Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem
• Skonsultować problem z producentem albo z serwisem
Wpływ okolicznych zakłóceń wysokiej częstotliwości może spowodować wyświetlanie błędnych danych i użytkownik może być zmuszony do zresetowania (wyzerowania) urządzenia.
Wskaźnik odbioru sygnału z czujnika bezprzewodowego
Pod napisem REMOTE obok danych o temperaturze pojawia się ikona o stanie transmisji
z czujnika bezprzewodowego.
Uwaga
- Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych wyrobu.
- Producent i dostawca nie odpowiadają za niewłaściwą pracę w miejscu występowania
zakłóceń.
- Wyrób nie jest przeznaczony do celów medycznych i komercyjnych.
- Wyrób zawiera drobne elementy i dlatego trzeba go umieszczać poza zasięgiem dzieci.
- Żadna część instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody producenta.
Brak odbioru sygnału
Odbiór sygnału
Poprawny odbiór sygnału
Wykrzyknik w kółku - po rozszerzeniu UE w niektórych krajach istnieją wyjątki dotyczące
pracy na przykład urządzeń telekomunikacyjnych i ten znak ostrzega o tym fakcie. W tych
krajach przez pewien czas mogą istnieć odmienne warunki eksploatacji tego urządzenia.
Niemniej w przyszłości dojdzie do zharmonizowania norm.
Synchronizacja utraconego sygnału temperatury
Może tak się stać, że zegar nie wyświetli temperatury, ponieważ nie odbyła się synchronizacja.
Na wyświetlaczu pojawia się “--.-“. W takim przypadku naciskamy przycisk „RE-SYNC“. Zegar
spróbuje odebrać sygnał temperatury. Przez 6 minut będzie przebiegać synchronizacja
z czujnikiem bezprzewodowym. Jeżeli w tym czasie zegar nie wyświetli temperatury, to
należy sprawdzić:
• Odległość zegara albo nadajnika od źródeł zakłóceń takich, jak: monitory komputerowe
albo telewizory. Odległość od nich powinna wynosić co najmniej 1 m.
• Zegara nie umieszczamy w pobliżu metalowych przedmiotów i ram (na przykład okiennych).
• Na działanie zegara umieszczonego na ścianie mogą wpłynąć inne urządzenia korzystające ze zbliżonej częstotliwości (słuchawki bezprzewodowe, bezprzewodowe sterowanie
żaluzji, bram, wrót garażowych itp.).
• Mogą wystąpić zakłócenia przez urządzenia bezprzewodowe, które są używane w
najbliższym otoczeniu.
Emos spol. s r.o. deklaruje, że 4594+6725 jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz
późniejszymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/ES.
Urządzenie jest dopuszczone do obrotu w UE. Deklaracja zgodności jest częścią instrukcji
lub znajduje się na stronie internetowej www.emos.cz
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione jest
umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego
symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu
elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu
zbierania zużytego sprzętu.
W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie
negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
Masa sprzętu: 0,18 kg
Uwaga: Niekiedy błąd może powodować luźny styk baterii – powoduje to tak zwany fałszywy
reset. Do samoczynnego resetu dochodzi wyjątkowo (częściej z resetu korzysta się zgodnie
z instrukcją do ustawiania wartości początkowych).
Zařízení vyzařuje vysokofrekvenční energii, a pokud se nepoužívá v souladu s instrukcemi,
může způsobit škodlivé interference (rušení) vzhledem k radiovému rušení.
Upozornění
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů výrobku.
- Výrobce a dodavatel nenesou odpovědnost za nekorektní provoz v místě, kde se
vyskytuje rušení.
- Výrobek není určen pro lékařské a komerční účely.
- Výrobek obsahuje drobné součásti, proto jej umístěte mimo dosah dětí.
- Žádná část návodu nesmí být reprodukována bez písemného svolení výrobce.
Nelze odhadnout, jaké interference se budou vyskytovat v místě použití. Pokud by nastalo
rušení příjmu rozhlasu nebo televize způsobené vysíláním zařízení, lze tento jev odstranit
jedním z následujících opatření:
• přesměrovat nebo přemístit antény
• zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem
• případně se poradit s prodejcem nebo odborným servisem
Vliv okolního vysokofrekvenčního rušení může způsobit špatné zobrazení údajů a uživatel
proto musí provést resetování (vynulování) zařízení.
Význam vykřičníku v kolečku spočívá v tom, že po rozšíření EU mají některé státy výjimky pro
provoz např. telekomunikačních zařízení a tato značka na to upozorňuje. V těchto státech
mohou po jistou dobu být odlišné podmínky pro provoz zařízení. Nicméně v budoucnu
dojde k harmonizaci norem.
Zařízení lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/06.2009-9
Zařízení bylo testováno a shoduje se s limity pro třídu digitálních zařízení B, podle části 15,
směrnice FCC. Tyto limity jsou navržené tak, aby odpovídaly ochraně proti škodlivému rušení.
Emos spol.s r.o. prohlašuje, že 4594+6725 je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě je součástí návodu nebo je lze najít na webových stránkách www.emos.cz.
SK BEZDRÔTOVÝ TEPLOMER 4594 + ČIDLO 6725 (433 MHz)
– vnútorné betónové stavby
– blízkosť kovových prvkov a konštrukcií
– blízkosť elektrických spotrebičov, počítačov alebo televízorov
– lokálne zlé počasie alebo búrka medzi miestom príjmu a vysielania (Mainflingen)
– umiestnenie v pohyblivých prostriedkoch
Popis a technické parametre
príjem 77,5 kHz (DCF77) rádiového signálu vysielaného z Mainflingenu v Nemecku
automatické nastavenie času po príjme signálu
presnosť atómových hodín: 1 sekunda za 2 milióny let
presnosť hodín bez nastavenia je okolo 60 sekúnd za mesiac
zobrazenie hodín, minút a sekúnd
12 alebo 24 hodinový formát času
kalendár zobrazujúci dni v týždni
dva budíky a opakovane budenie
vnútorná a vonkajšia teplota
1 kanál pre vonkajšie bezdrôtové čidlo 433 MHz
zobrazenie teploty v °C alebo °F
rozsah merania vnútornej teploty: 0°C až +50°C +/-1°C
rozsah meranie vonkajšej teploty: -20°C až 60°C +/-1°C
rozlíšenie pri meraní teploty:
0,1°C
prevádzková teplota hodín:
0°C - 50°C
Interval merania teploty:
vnútornej každých 32 sekúnd
vonkajšie čidlo každých 16 sekúnd
Prenos vonkajšej teploty:
každé 3 minúty
Dosah vysielania:
max. 30 m vo voľnom priestore a bez rušenia
Napájanie:
Rozmery:
Hodiny prijímajú signál podobne ako televízia alebo rádio. Umiestnite hodiny na takom mieste, kde budú mať zaručený príjem - najlepšie blízko okna apod. Vyhnete sa nasledujúcemu
umiestneniu, ktoré môže ovplyvniť príjem signálu.
Signál možno prijímať na väčšine územia Európy. Kde signál nie je, je nutné nastaviť
hodiny ručne.
Uvedenie do prevádzky
Pre zabezpečenie riadnej funkcie hodín s teplomerom postupujte podľa nasledujúcich
krokov:
1. Umiestnite hlavnú jednotku do blízkosti bezdrôtového čidla a vložte do nej batérie.
2. Umiestnite bezdrôtové čidlo do vzdialenosti 20 – 30 m, aby dochádzalo k efektívnemu
prenosu signálu. Vyskúšajte rôzne možnosti umiestnenia čidla – účinný dosah vysielača
čidla je ovplyvnený použitými stavebnými materiálmi medzi bezdrôtovým čidlom a
hodinami.
Vloženie batérií do teplomera
a do bezdrôtového čidla
Teplomer (hodiny s DCF): 2 x 1.5V, typ AAA (doporučujeme alkalické batérie)
Bezdrôtové čidlo: 2 x1,5V AA (doporučujeme alkalické batérie).
Pri používaní bezdrôtového čidla pri teplote nižšej ako 0° C alebo vyššej
ako 50 °C je vhodné používať líthiové batérie, ktoré majú vyššiu životnosť.
teplomer s hodinami 73 x 22 x 137 mm
bezdrôtové čidlo 69 x 22 x 99 mm
1. Otvorte kryt v zadnej časti hodín alebo v zadnej časti čidla.
2. Vložte 2 batérie, 1,5V, typ AAA do teplomera alebo 2 baterie1,5V, typ AA do čidla. Dbajte
na správnu polaritu vkladaných batérií podľa nákresu na dne batériového priestoru!
Nekombinujte dohromady nové a staré batérie alebo rôzne druhy (alkalické, karbonzinkové a nikl-kadmiové batérie). Nepoužívajte dobíjacie batérie.
3. Zavrite kryt.
Slabé batérie v teplomere zobrazí ikona na displeji hodín v okne vnútornej teploty, slabé
batérie v čidle ikona v okne vonkajšej teploty.
Rozmiestnení hlavných prvkov a tlačítok
Teplomer s hodinami (hlavná jednotka) – prijímač
A Tlačítko +
B Tlačítko WAVE
C Tlačítko SET
D Tlačítko resynchronizácie – RE-SYNC
E Tlačítko SNOOZE / LIGHT
F Tlačítko –
G Tlačítko MAX / MIN teplota
H Tlačítko ALARM
I Tlačítko CLEAR
J Tlačítko CHANNEL( podľa špecifikácie )
K Tlačítko °C/°F
L Tlačítko nulovanie – RESET
Bezdrôtové vonkajšie čidlo – vysielač
A Tlačítko nulovania – RESET
Maksymalny zasięg czujnika bezprzewodowego wynosi 30 m na wolnej przestrzeni. Zasięg
zależy od warunków lokalnych i materiałów użytych do konstrukcji budynku. Na transmisję
wpływają też interferencje w otoczeniu. Jeżeli nie dojdzie do odbioru, staramy się przywrócić
działanie urządzenia za pomocą przycisku RESET na odbiorniku i na czujniku.
Rozwiązywanie problemów
Jeżeli zegar nie wyświetla poprawnie czasu albo nie jest wyświetlana ikona odbioru, należy
wyzerować zegar naciskając przycisk RESET. Błędny czas albo utrata synchronizacji może
nastąpić w wyniku zewnętrznej interferencji elektromagnetycznej.
Konserwacja
Wyrób został zaprojektowany tak, żeby przy odpowiednim postępowaniu z nim mógł służyć
niezawodnie przez szereg lat. Niżej zamieszczamy kilka uwag dotyczących poprawności
obsługi:
• Przed uruchomieniem wyrobu należy starannie przeczytać instrukcję użytkownika.
• Wyrobu nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego, ekstremalne zimno i wilgoć oraz na nagłe zmiany temperatury (spowoduje to zmniejszenie
dokładności pomiaru).
• Wyrobu nie należy umieszczać w miejscach narażonych na wibracje i wstrząsy – mogą
spowodować jego uszkodzenie.
• Wyrobu nie należy narażać na nadmierny nacisk, uderzenia, pył, wysokie temperatury
albo wilgotności – mogą spowodować awarię funkcjonalną wyrobu, krótszy czas użytkowania baterii, uszkodzenie baterii i deformację plastikowych części.
• Wyrobu nie należy wystawiać na działanie deszczu, ani wilgoci, nie jest przeznaczony
do użytku zewnętrznego.
• Na wyrobie nie ustawiamy żadnego źródła otwartego ognia, na przykład zapalonej
świeczki itp.
• Wyrobu nie ustawiamy w miejscu, w którym nie ma dostatecznego przepływu powietrza.
• Do otworów wentylacyjnych nie wkładamy żadnych przedmiotów.
• Nie ingerujemy do wewnętrznych obwodów elektrycznych wyrobu – możecie go uszkodzić
i stracić prawo do naprawy gwarancyjnej. Wyrób może naprawiać tylko specjalista
Príjem teploty z čidla
Po vložení batérií (alebo stisku tlačítka RESET – nulovanie) do bezdrôtového čidla dôjde k
vysielaniu rádiového signálu s informáciou o teplote a príjme časového signálu (do 5 minút
od vloženia batérií). Teplomer prijíma signál o teplote každé 3 minúty.
Po zobrazení vonkajšej teploty je bezdrôtové čidlo spárované s hlavnou jednotkou. Ikona
RF môže svietiť, dokiaľ signál z bezdrôtového čidla nebude spárovaný alebo dokiaľ nevyprší
5 minút od počiatku párovania.
Potom umiestnite čidlo von do suchého tieneného miesta. Ideálna je severná strana.
Ak neprijmú hodiny signál o teplote do 5 minút po vložení batérií a na displeji v okienku
REMOTE bliká údaj “--.-“, použite tlačítko RE-SYNC. Dôjde k vyhľadávaniu signálu bezdrôtového čidla, ktoré trvá 5 minút.
Príjem signálu DCF
Ak sú batérie v hodinách dostatočne nabité, prebieha príjem DCF signálu a nastavenie
času automaticky. Hodiny prijímajú rádiový signál DCF každý deň o 02:00 hodiny a
súčasne vykonávajú aktualizáciu času. Po dokončení príjmu a nastavení času sa objaví
ikona WAVE OK a symbol vežičky s vlnami je trvale zobrazený. Manuálne nastavenie v
tomto prípade nie je nutné.
Upozornenie: V priebehu príjmu signálu DCF nepoužívajte žiadne tlačítka! Doporučujeme
nastavovať čas v nočných hodinách, kedy sa signál DCF šíri lepšie.
Konfigurácia Vášho teplomeru sa môže líšiť od obrázku.
Hodiny riadené rádiom
Hodiny riadené rádiom udávajú najpresnejší čas na kontinente. Prijímajú signál vysielaný z
„Physikalisch-Technische Bundessanstalt“ (PTB) v Nemecku, riadený štyrmi atómovými hodinami, ktorých priemerná odchýlka je jedna sekunda za dva milióny rokov. Tento vysielač šíri
signál na frekvencii 77,5 kHz (DCF 77) z Mainflingenu, ležiaceho 25 km južne od Frankfurtu
nad Mohanom. Signál pokrýva územie do vzdialenosti až 2000 km od vysielača. Na dosah
vysielania majú vplyv účinky okolitého prostredia. Signál môže byť ťažko prijímaný napr. vo
veľkých betónových budovách, pokiaľ nie je zariadenie umiestnené v blízkosti okna. Viac
informácií možno nájsť na webovej stránke PTB: www.ptb.de
8
EMOS spol. s r. o.
nové baterie doporučeného typu a při jejich výměně dbejte na správnou polaritu
• Nevhazujte elektrické spotřebiče, přenosné baterie a akumulátory jako netříděný
komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o
sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uložené na
skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat
se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví a pohodu.
Ručné vyvolanie príjmu signálu DCF
Príjem signálu DCF môžete kedykoľvek vyvolať stlačením tlačítka WAWE. Hodiny ihneď
začnú vyhľadávať a prijímať signál DCF.
Příjem signálu
Neúspešný príjem signálu DCF
Atómové hodiny riadi presný čas pomocou rádiových vĺn. Ako každé rádiové zariadenie aj
toto môže ovplyvniť rada okolností:
– dlhá vzdialenosť prenosu
– blízkosť hôr alebo údolí
– blízkosť železnice, diaľnice, letiska alebo elektrických vedení
– umiestnenie stavby
Ak nedôjde k automatickému nastaveniu času o 02:00 alebo po stlačení tlačítka WAVE
sa na displeji neobjaví ikona veže s vlnami a nápis WAVE OK, je nutné dať hodiny na iné
miesto alebo ich nastaviť ručne.
Pri zlyhaní prvého príjmu signálu DCF sa bude každých 10 minút opakovať ďalší príjem,
až do 06:00 hodín. Tento cyklus sa zastaví, až dôjde k prijatiu kompletného signálu DCF.
Ak sa nezdaril príjem signálu DCF, je nutné dať hodiny na iné miesto alebo ich ručne nastaviť.
5
E4594-manual
0-0-0-K
Ručné nastavenie kalendára a času
Riešenie problémov
1. Stlačte a pridržte tlačítko SET – spustí sa nastavovanie kalendára.
2. Tlačítkami + alebo – nastavte rok. (Podržanie tlačítka + alebo – sa bude údaj roku
nastavovať rýchlejšie!)
3. Tlačítkom SET potvrďte nastavený rok, postúpite do nastavenia dátumu.
4. Tlačítkami + alebo – nastavte dátum. ( Podržanie tlačítka + alebo – budete údaje
dátumu nastavovať rýchlejšie! )
5. Po nastavení kalendára stlačte SET.
6. Tlačítkami + alebo – nastavte minúty. Po stlačení tlačítka + alebo – sa sekundy nastavia
na hodnotu 00. (Podržanie tlačítka + alebo – sa bude údaj času nastavovať rýchlejšie!)
7. Ďalším stlačením tlačítka SET vyvolajte nastavenie formátu 12/24 hod.
8. Tlačítkom + prepnite medzi 12 hod alebo 24 hod formátom.
9. Tlačítkom SET potvrďte zvolený formát a opusťte nastavenie.
Ak nezobrazujú hodiny správny čas alebo ak nie je zobrazená ikona príjmu, vynulujte hodiny
stlačením tlačítka RESET. Nesprávny čas alebo výpadok synchronizácie môže nastať v
dôsledku vonkajšej elektromagnetickej interferencie.
Starostlivosť a údržba
Výrobok je navrhnutý tak, aby pri vhodnom zaobchádzaní spoľahlivo slúžil niekoľko rokov.
Tu je niekoľko rád pre správnu obsluhu:
• Než začnete s výrobkom pracovať, pozorne si prečítajte užívateľský manuál.
• Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému svetlu, extrémnemu chladu a vlhku a náhlym
zmenám teploty ( znížilo by to presnosť snímania ).
• Neumiestňujte výrobok do miest náchylných k vibráciám a otrasom – môžu spôsobiť
jeho poškodenie.
• Nevystavujte výrobok nadmernému tlaku, nárazom, prachu, vysokej teplote alebo
vlhkosti – môžu spôsobiť poruchu funkčnosti výrobku, kratšiu energetickú výdrž,
poškodenie batérií a deformáciu plastových častí.
• Nevystavujte výrobok dažďu ani vlhkosti, ak nie je určený pre vonkajšie použitie.
• Neumiestňujte na výrobok žiadne zdroje otvoreného ohňa, napr. zapálenú sviečku, a
pod.
• Neumiestňujte výrobok na miesta, kde nie je zaistené dostatočné prúdenie vzduchu.
• Nevsúvajte do vetracích otvorov výrobku žiadne predmety.
• Nezasahujte do vnútorných elektrických obvodov výrobku – môžete ho poškodiť a
automaticky tým ukončiť platnosť záruky. Výrobok by mal opravovať iba kvalifikovaný
odborník.
• K čisteniu používajte mierne navlhčenú jemnú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadla ani
čistiace prípravky – mohli by poškriabať plastové časti a narušiť elektrické obvody.
• Výrobok neponárajte do vody ani iných kvapalín.
• Výrobok nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
• Pri poškodení alebo vade výrobku nevykonávajte žiadne opravy sami. Odovzdajte ho k
oprave do predajne, kde ste ho zakúpili.
• Výrobok umiestnite mimo dosah detí – nie je to hračka.
• Odstraňujte vždy vybité batérie – mohli by vytiecť a výrobok poškodiť. Používajte len
nové batérie doporučeného typu a pri ich výmene dbajte na správnu polaritu
• Nevhadzujte elektrické spotrebiče, prenosné batérie a akumulátory ako netriedený
komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Pre aktuálne informácie
o zberných miestach kontaktujte miestne úrady. Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené
na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu presakovať do podzemnej vody a dostať
sa do potravinového reťazca a poškodzovať vaše zdravie a pohodu.
Nastavenie budíka
1. Stlačte raz tlačítko ALARM, objaví sa ikona budíku 1 (((*))) a zobrazení času sa zmení
na “-:--“.
2. Stlačte a pridržte tlačítko ALARM, dokiaľ sa “-:--“ nezmení na predchodzí nastavený čas
budíku (továrenské nastavenie na 6:00am), tlačítkami + alebo – nastavte čas budíku.
(Podržanie tlačítka + alebo – bude údaj času budíku nastavovať rýchlejšie!)
3. Stlačte znovu tlačítko ALARM pre potvrdenie nastavenia času budíka a ukončenie
nastavovania.
4. Stlačte dvakrát tlačítko ALARM, objaví sa ikona budíku 2 (((*))) a zobrazenie času sa
zmení na “-:--“.
5. Pre nastavenie času budíka opakujte kroky 2 až 4.
Postup pre aktiváciu funkcie Snooze - opakované
zvonenie
1. Stlačte raz tlačítko ALARM, objaví sa ikona budíku 1 (((*))), stlačením tlačítka + alebo
– prepína zobrazenie času budíka 1 a “-:--“. Funkcia snooze (opakované zvonenie ) je
zapnutá, ak je zobrazený čas budíku, a vypnutá pokiaľ je zobrazené “-:--“.
2. Stlačte tlačítko ALARM znovu, objaví sa ikona budíku 2 (((*))). Postup nastavenia je
rovnaký ako pri budíku 1.
3. Stlačte tlačítko ALARM pre potvrdenie a ukončenie nastavovania.
Doba pre opakované budenie je prednastavená na 5 minút.
Podsvietenie displeja
V tme môžete sledovať informácie na displeji stlačením tlačítka SNOOZE/LIGHT, ktoré
aktivuje podsvietenie. Časté používanie podsvietenia znižuje životnosť batérií.
Zariadenie bolo testované a zhoduje sa s limitmi pre triedu digitálnych zariadení B, podľa časti
15, smernice FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby odpovedali ochrane proti škodlivému
rušeniu. Zariadenie vyžaruje vysokofrekvenčnú energiu, a pokiaľ sa nepoužíva v súlade s
inštrukciami, môže spôsobiť škodlivé interferencie ( rušenie ) vzhľadom k rádiovému rušeniu.
Príjem teploty z bezdrôtového čidla
Vnútorná teplota sa zobrazuje v priestore displeja pod nápisom INDOOR a vonkajšia teplota
pod nápisom REMOTE. Teplomer spolupracuje s jedným bezdrôtovým čidlom.
Jednotka teploty
Nemožno odhadnúť, aké interferencie sa budú vyskytovať v mieste použitia. Pokiaľ by
nastalo rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie spôsobené vysielaním zariadenia, možno
tento jav odstrániť jedným z nasledujúcich opatrení:
•
presmerovať alebo premiestniť antény
•
zvýšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom
•
prípadne sa poradiť s predajcom alebo odborným servisom
Vplyv okolitého vysokofrekvenčného rušenia môže spôsobiť zlé zobrazenie údajov a užívateľ
preto musí vykonať resetovanie (vynulovanie) zariadenia.
Tlačítkom °C/°F prepínate medzi jednotkami teploty.
Zobrazenie maximálnej a minimálnej nameranej
teploty
Záznam maximálnej a minimálnej nameranej teploty sa automaticky ukladá.
Stlačenie tlačítka TEMP MAX/MIN zobrazí vnútornú a vonkajšiu maximálnu nameranú
teplotu. Ďalšie stlačenie zobrazí vnútornú a vonkajšiu minimálnu nameranú teplotu.
Stlačenie tlačítka CLEAR pri zobrazení maximálnych alebo minimálnych teplôt pamäť zmaže.
Upozornenie
- Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov výrobku.
- Výrobca a dodávateľ nenesú zodpovednosť za nekorektnú prevádzku v mieste, kde sa
vyskytuje rušenie.
- Výrobok nie je určený pre lekárske a komerčné účely.
- Výrobok obsahuje drobné súčasti, preto ho umiestnite mimo dosah detí.
- Žiadna časť návodu nesmie byť reprodukovaná bez písomného zvolenia výrobcu.
Indikácia príjmu signálu z bezdrôtového čidla
Pod nápisom REMOTE vedľa údaju o teplote sa zobrazuje ikona o stave prenosu z bezdrôtového čidla.
Signál nebol prijatý
Význam výkričníku v koliečku spočíva v tom, že po rozšírení EU majú niektoré štáty výnimky
pre prevádzku napr. telekomunikačných zariadení a táto značka na to upozorňuje. V týchto
štátoch môžu po istú dobu byť odlišné podmienky pre prevoz zariadenia. Nič menej v
budúcnosti dôjde k harmonizácií noriem.
Signál bol prijatý
Emos Sk s.r.o. týmto vyhlasuje, že 4594+6725 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Prehlásenie o zhode k tomuto produktu nájdete na www.emos.eu
Tento produkt možno používať v krajinách EU.
Úspešné prijatie signálu
Synchronizácia strateného signálu teploty
Môže sa stať, že hodiny nezobrazia teplotu, pretože neprebehla synchronizácia. Na displeji sa
objaví “--.-“. V tomto prípade stlačte tlačítko „RE-SYNC“. Hodiny sa pokúsia o príjem teploty.
Po dobu 6 minút bude prebiehať synchronizácia s bezdrôtovým čidlom. Pokiaľ v tejto dobe
hodiny nezobrazia teplotu, skontrolujte nasledujúce:
• Vzdialenosť nástenných hodín alebo vysielača od rušivých zdrojov ako sú počítačové
monitory alebo televízory. Vzdialenosť od nich by mala byť minimálne 1 m.
• Neumiestňujte hodiny do blízkosti kovových predmetov a rámov (napr. okenných).
• Funkciu nástenných hodín môžu ovplyvniť iné zariadenia, používajúce podobnú frekvenciu (bezdrôtové sluchátka, bezdrôtové ovládanie žalúzií, brán, garážových vrát a pod.).
• Môže nastať rušenie od bezdrôtových zariadení, ktoré používajú v najbližšom susedstve.
Výrobok možno prevádzkovať na základe všeobecného oprávnenia.
Opis i parametry techniczne
Wkładanie baterii do termometru i do czujnika
bezprzewodowego
Odbiór sygnału radiowego 77,5 kHz (DCF77) nadawanego z z Mainflingen w Niemczech
Automatyczna regulacja czasu odbioru sygnału
Dokładność zegara atomowego: 1 sekunda na 2 miliony lat
Dokładność zegara bez regulacji wynosi około 60 sekund na miesiąc
Wyświetlanie godzin, minut i sekund
12 albo 24 godzinny format czasu
Kalendarz wyświetlający dni w tygodniu
Dwa budziki i powtarzanie budzenia
Temperatura wewnętrzna i zewnętrzna
1 kanał dla zewnętrznego czujnika bezprzewodowego 433 MHz
Wyświetlanie temperatury w °C albo °F
Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej:
0°C do +50°C +/-1°C
Zakres pomiaru temperatury zewnętrznej:
-20°C do 60°C +/-1°C
Rozdzielczość przy pomiarze temperatury:
0,1°C
Temperatura pracy zegara:
0°C - 50°C
Okres pomiaru temperatury:
wewnętrzna co 32 sekundy
zewnętrzna co 16 sekund
Transmisja temperatury zewnętrznej:
co 3 minuty
Zasięg transmisji:
maks. 30 m na wolnej przestrzeni bez
zakłóceń
1. Otwieramy pojemnik w tylnej części zegara albo z przodu czujnika.
2. Wkładamy 2 baterie, 1,5V, typu AAA do termometru albo 2 baterie 1,5V, typu AA do
czujnika. Przestrzegamy poprawnej polaryzacji baterii zgodnie z rysunkiem na dnie
pojemnika!
Nie należy łączyć nowych i starych baterii albo różnych rodzajów baterii (alkaliczne,
cynkowe i niklowo - kadmowe). Nie korzystamy z baterii przystosowanych do ładowania.
3. Zamykamy pojemnik.
Rozładowane baterie w termometrze sygnalizuje ikona na wyświetlaczu zegara w oknie
temperatury wewnętrznej, a rozładowane baterie w czujniku ikona w oknie temperatury
zewnętrznej.
Odbiór temperatury z czujnika
Po włożeniu baterii (albo po naciśnięciu przycisku RESET – zerowanie) do czujnika
bezprzewodowego nastąpi nadawanie sygnału radiowego z informacją o temperaturze
oraz odbiór sygnału czasu (do 5 minut od włożenia baterii). Termometr odbiera sygnał o
temperaturze co 3 minuty.
Po wyświetleniu temperatury zewnętrznej czujnik bezprzewodowy jest sparowany z jednostką
centralną. Ikona RF może świecić, jeżeli sygnał z czujnika bezprzewodowego nie będzie
sparowany albo, jeżeli nie upłynęło 5 minut od początku parowania.
Następnie umieszczamy czujnik na zewnątrz w suchym miejscu. Idealna jest północna strona.
Jeżeli zegar nie odbierze sygnału o temperaturze do 5 minut po włożeniu baterii a na wyświetlaczu w okienku REMOTE będzie migać “--.-“, to skorzystajmy z przycisku RE-SYNC. Nastąpi
lokalizowanie sygnału czujnika bezprzewodowego, które trwa 5 minut.
Zasilanie:
Termometr (zegar z DCF): 2 x 1.5V, typ AAA (zalecamy baterie alkaliczne)
Czujnik bezprzewodowy: 2 x1,5V typ AA (zalecamy baterie alkaliczne).
Przy zastosowaniu czujnika bezprzewodowego w temperaturze niższej od 0° C albo wyższej
od 50 °C korzystnie jest korzystać z baterii litowych, które mają dłuższą żywotność.
Wymiary:
Termometr z zegarem 73 x 22 x 137 mm
Czujnik bezprzewodowy 69 x 22 x 99 mm
Odbiór sygnału DCF
Jeżeli baterie w zegarze są wystarczająco naładowane, to odbierany jest sygnał DCF i czas
ustawia się automatycznie. Zegar odbiera sygnał radiowy DCF każdego dnia o godzinie
02:00 i jednocześnie aktualizuje czas. Po zakończeniu odbioru i ustawieniu czasu pojawia
się ikona WAVE OK i symbol anteny z falami jest wyświetlany na stałe. Ustawianie ręczne w
takim przypadku nie jest konieczne.
Uwaga: Podczas odbierania sygnału DCF nie należy korzystać z żadnych przycisków! Zalecamy regulować czas w godzinach nocnych, kiedy jest najlepsza propagacja sygnału DCF.
Rozmieszczenie głównych elementów i przycisków
Termometr z zegarem (jednostka centralna) – odbiornik
A Przycisk +
B Przycisk WAVE
C Przycisk SET
D Przycisk resynchronizacji – RE-SYNC
E Przycisk SNOOZE / LIGHT
F Przycisk –
G Przycisk MAKS / MIN temperatura
H Przycisk ALARM
I Przycisk CLEAR
J Przycisk CHANNEL(zależnie od specyfikacji)
K Przycisk °C/°F
L Przycisk kasowania – RESET
Zewnętrzny czujnik bezprzewodowy – nadajnik
A Przycisk kasowania – RESET
Ręczne inicjowanie odbioru sygnału DCF
Odbiór sygnału DCF można spowodować zawsze naciskając przycisk WAWE. Zegar natychmiast zaczyna wyszukiwać i odbierać sygnał DCF.
Brak odbioru sygnału DCF
Jeżeli nie nastąpi automatyczne ustawienie czasu o godzinie 02:00 i/albo po naciśnięciu
przycisku WAVE, na wyświetlaczu nie pojawi się ikona anteny z falami i napis WAVE OK, to
zegar trzeba przestawić w inne miejsce albo ustawić go ręcznie.
Przy usterce podczas pierwszego odbioru sygnału DCF co 10 minut będzie powtarzana
próba odbioru aż do godz. 06:00. Ten cykl zostanie przerwany, jeżeli zostanie odebrany
kompletny sygnał DCF.
Jeżeli nie uda się odebrać sygnału DCF, to zegar trzeba przestawić w inne miejsce albo
ustawić go ręcznie.
Konfiguracja Waszego termometru może się różnić od rysunku.
Zegar sterowany radiowo
Ręczne ustawianie kalendarza i czasu
Zegar sterowany radiowo podaje najdokładniejszy czas na kontynencie. Odbiera sygnał
nadawany przez „Physikalisch-Technische Bundessanstalt“ (PTB) w Niemczech, który
jest sterowany przez cztery zegary atomowe o maksymalnej odchyłce wynoszącej jedną
sekundę na dwa miliony lat. Ten nadajnik emituje sygnał na częstotliwości 77,5 kHz (DCF
77) z Mainflingen, leżącego 25 km na południe od Frankfurtu nad Menem. Sygnał pokrywa
teren w promieniu do 2000 km od nadajnika. Na zasięg może mieć wpływ otaczające nas
środowisko. Mogą wystąpić problemy z odbiorem sygnału w dużych betonowych budynkach,
jeżeli urządzenie nie będzie umieszczone w pobliżu okna. Więcej informacji można znaleźć
na stronie internetowej PTB: www.ptb.de
1. Naciskamy i przytrzymujemy przycisk SET – włączy się ustawianie kalendarza.
2. Przyciskami + albo – ustawiamy rok. (Przytrzymując przycisk + albo – przyspieszymy
ustawianie roku!)
3. Przyciskiem SET potwierdzamy ustawiony rok i przechodzimy do ustawiania daty.
4. Przyciskami + albo – ustawiamy datę. (Przytrzymując przycisk + albo – przyspieszymy
ustawianie daty!)
5. Po ustawieniu kalendarz naciskamy SET.
6. Przyciskami + albo – ustawiamy minuty. Po naciśnięciu przycisku + albo – sekundy
przyjmą wartość 00. (Przytrzymując przycisk + albo – przyspieszymy ustawianie czasu!)
7. Kolejnym naciśnięciem przycisku SET powodujemy ustawienie formatu 12/24 godz.
8. Przyciskiem + przełączamy pomiędzy formatem 12 godz. i 24 godz.
9. Przyciskiem SET potwierdzamy wybrany format i opuszczamy ustawienia.
Odbiór sygnału
Zegar atomowy precyzyjnie steruje czasem za pomocą fal radiowych. Jak każde urządzenie
radiowe podlega on różnym wpływom zewnętrznym:
– duża odległość transmisji
– bliskość gór i dolin
– bliskość linii kolejowych, szos, lotnisk i linii elektrycznych
– lokalizacja budynku
– wewnętrzne elementy betonowe
– bliskość elementów metalowych i konstrukcji
– bliskość odbiorników elektrycznych, komputerów i telewizorów
– lokalna pogoda albo burze pomiędzy miejscem odbioru i nadajnikiem (Mainflingen)
– lokalizacja w pojazdach
Ustawianie budzików
1. Naciskamy jeden raz przycisk ALARM, pojawia się ikona budzika 1 (((*))) a wyświetlany
czas zamienia się na “-:--“.
2. Naciskamy i przytrzymujemy przycisk ALARM, aż “-:--“ nie zmieni się na ustawiony
wcześniej czas budzenia (ustawienie fabryczne to 6:00 am), przyciskami + albo –
ustawiamy czas budzenia. (Przytrzymując przycisk + albo – przyspieszymy ustawianie
czasu budzenia!)
3. Ponownie naciskamy przycisk ALARM, żeby zatwierdzić ustawiony czas budzenia i
opuścić tryb ustawiania.
4. Naciskamy dwa razy przycisk ALARM, pojawia się ikona budzika 2 (((*))) a wyświetlany
czas zamienia się na“-:--“.
5. Żeby ustawić czas budzenia powtarzamy kroki 2 do 4.
Zegar odbiera sygnał podobnie, jak telewizor albo radio. Zegar należy ustawić w takim
miejscu, żeby zapewnić poprawny odbiór – najlepiej w pobliżu okna itp. Należy unikać
miejsc, które mogą mieć niekorzystny wpływ na odbiór sygnału.
Sygnał można odbierać na prawie całym obszarze Europy. Jeżeli nie ma dobrego sygnału,
to zegar należy ustawiać ręcznie.
Poznámka: Niekedy môže chybu spôsobiť i voľný kontakt batérie – dôjde k tzv. falošnému
resetu. K samovoľnému resetu dochádza výnimočne ( častejšie sa reset použije podľa
návodu k nastaveniu východzích hodnôt).
Postępowanie przy włączaniu funkcji Snooze -dzwonienie powtórne
Uruchomienie do pracy
Żeby zapewnić poprawne działanie zegara z termometrem należy postępować następująco:
1. Umieścić jednostkę centralną w pobliżu czujnika bezprzewodowego i włożyć do niej
baterie.
2. Umieścić czujnik bezprzewodowy w odległości 20 – 30 m, żeby doszło do skutecznej
transmisji sygnału. Sprawdzamy różne możliwości ustawienia czujnika – rzeczywisty
zasięg nadajnika w czujniku jest zależny od zastosowanych materiałów budowlanych
pomiędzy czujnikiem bezprzewodowym i zegarem.
Maximálny dosah bezdrôtového čidla je 30 m vo voľnom priestore. Dosah záleží na miestnych
podmienkach a na použitých konštrukčných materiáloch budov. Vplyv na prenos majú aj
interferencie v okolí. Ak sa príjem neuskutoční, pokúste sa obnoviť funkciu pomocou tlačítka
RESET na prijímači aj na čidle.
6
EMOS spol. s r. o.
PL TERMOMETR BEZPRZEWODOWY 4594 + CZUJNIK 6725 (433MHz)
1. Naciskamy jeden raz przycisk ALARM, pojawia się ikona budzika 1 (((*))), naciśnięcie
przycisku + albo – przełącza wyświetlany czas budzenia 1 a “-:--“. Funkcja snooze (dzwonienie powtórne) jest włączona, jeżeli będzie wyświetlony czas budzenia, i wyłączona,
jeżeli wyświetli się “-:--“.
2. Naciskamy ponownie przycisk ALARM, pojawia się ikona budzika 2 (((*))). Procedura
ustawiania jest identyczna, jak dla budzika 1.
3. Naciskamy przycisk ALARM żeby potwierdzić i zakończyć ustawianie.
Czas powtórnego budzenia jest ustawiony wstępnie na 5 minut.
7