Poslovno poročilo 2014 - Ekonomska gimnazija in srednja šola

Comments

Transcription

Poslovno poročilo 2014 - Ekonomska gimnazija in srednja šola
LETNO POROČILO
ZA LETO 2014
RAVNATELJICA: Ksenija Lipovšček
POSLOVNO POROČILO PRIPRAVILA: Ksenija Lipovšček
RAČUNOVODSKO POROČILO PRIPRAVILA: Martina Strle
Radovljica, februar 2015
Št.: 900-1/2015-2
Kazalo vsebine
1 SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA ................................................................................... 3
1.1 Poročilo ravnateljice ..................................................................................................................... 3
1.2 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb ........................................................................... 5
1.3 Finančno poslovanje ...................................................................................................................... 6
2 POSLOVNO POROČILO – POSEBNI DEL ...................................................................................... 7
2.1 poročilo o doseženih ciljih in rezultatih EGSŠ Radovljica za leto 2014 ...................................... 7
2.1.1 Zakonske in druge podlage delovnega področja: .................................................................. 7
2.1.2 Dolgoročni cilji posrednega uporabnika kot izhajajo iz večletnega programa dela in
razvoja oziroma področnih strategij in nacionalnih programov ...................................................... 7
2.1.3 Letni cilji posrednega uporabnika zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta ali v
njegovem letnem programu dela ..................................................................................................... 9
EKONOMSKI TEHNIK ............................................................................................................... 12
MEDIJSKI TEHNIK ..................................................................................................................... 12
2.1.4 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja ............................................................... 20
2.1.4 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja ............................................................... 20
2.1.5 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora ................................................... 20
2.1.6 Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja, regionalni
razvoj ............................................................................................................................................. 21
2.1.7 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko ter poročilo o
investicijskih vlaganjih .................................................................................................................. 21
2.1.8 Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ...... 25
3. RAČUNOVODSKO POROČILO .................................................................................................... 26
3.1 pojasnila k bilanci stanja ............................................................................................................ 26
3.2 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov........................................... 28
3.2.1 Viri in struktura prihodkov .................................................................................................. 31
3.2.3 Pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2014 ............................................................... 34
4 ZAKLJUČEK ..................................................................................................................................... 35
2
1 SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA
1.1 POROČILO RAVNATELJICE
Šola je organizirana kot enovit javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki izobražuje v 3
programih: program ekonomske gimnazije, dva programa srednjega strokovnega izobraževanja,
ekonomski in medijski tehnik.
Ekonomska gimnazija s poudarkom na splošnoizobraževalnih predmetih pripravlja dijake na
študij. Poleg splošno izobraževalnih znanj krepi podjetniško miselnost in razvija uporabna
ekonomska znanja.
Strokovna programa ekonomski in medijski tehnik usposabljata za poklice s področja
bančništva, zavarovalništva, financ, trženja, oglaševanja in oblikovanja avdio vizualnih in
sodobnih spletnih komunikacij.
Dijaki se usposobijo za samostojno in timsko delo in odgovorno ustvarjalno življenje v
skupnosti.
Število vpisanih dijakov v posamezne programe iz leta v leto nekoliko niha. Vpis v šolsko leto
2012/13 se je v primerjavi s preteklim letom povečal za šest dijakov, medtem ko se je v letu 2013/14
zmanjšal za 35 dijakov (8,4 %). Povečalo se je število dijakov programa medijski tehnik, zmanjšalo pa
število dijakov v programu ekonomska gimnazija in v programu ekonomski tehnik.
Posledično se spreminja kadrovska struktura. Zmanjšujejo se potrebe po učiteljih ekonomske
stroke, zaposlujemo pa učitelje s področja medijskih, grafičnih in informacijskih znanj.
Načrtovane vzgojno-izobraževalne aktivnosti smo v celoti realizirali.
Šola je sodobno opremljena in v specializiranih učilnicah nudi ustrezno opremo in pogoje za
uspešno poučevanje. Posodabljamo informacijsko - komunikacijsko opremo. Izvajanje
programov temelji na uporabi sodobnih programskih orodij. Licence smo zakupili do
novembra 2015.
Izvedli smo le nujna investicijsko vzdrževalna dela na šoli.
3
Osebna izkaznica in kratka predstavitev zavoda
Uradni naziv:
EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA
Naslov:
Gorenjska cesta 13, 4240 RADOVLJICA
Telefon:
04 537 35 13
Fax.
04 531 22 41
Elektronska pošta:
[email protected]
Internet:
http://www.egss.si
Davčna številka:
SI95864717
Transakcijski račun:
01100-6030704403
RADOVLJICA
Ustanovitelj:
Vlada RS ( sklep Vlade RS št. 622-02/2001-38 z dne 16.9.2003).
Šola je pravna naslednica nekdanje Srednje ekonomsko - turistične šole Radovljica, ki je bila
ustanovljena 7.9.1995.
Šola je bila ustanovljena za opravljanje vzgojno - izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna
služba na področju izobraževanja na podlagi izobraževalnih programov, ki jih v izvajanje določi
minister, pristojen za šolstvo.
Druge dejavnosti povezane z vzgojo in izobraževanjem, ki jih lahko zavod opravlja, so določene s
sklepom o ustanovitvi.
Šola opravlja javno službo na naslednjih področjih:

srednješolsko splošno izobraževanje
M/ 80.210

srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
M/ 80.220 in

dejavnost knjižnic
O/ 92.511
.
Šola opravlja še druge dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem in sicer:

drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje .
M/ 80.422

raziskovanje in ekperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K/ 73.101

raziskovanje in ekperimentalni razvoj na področju tehnologije
K/ 73.102

raziskovanje in ekperimentalni razvoj na področju družboslovja
K/ 73.201

raziskovanje in ekperimentalni razvoj na področju humanistike
K/ 73.202

prevajanje
K/ 74.851

fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/ 74.852

druga splošna tajniška opravila
K/ 74.853
4
1.2 ORGANIZIRANOST IN PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB
Ravnateljica: Ksenija Lipovšček
Pomočnica ravnateljice: Irena Pungerčar
Računovodkinja: Martina Strle
Organi šole:









svet šole,
ravnateljica šole,
pomočnica ravnateljice,
učiteljski zbor,
oddelčni učiteljski zbor,
razrednik,
strokovni aktivi in
svet staršev ( predsednica sveta staršev je Brita Sodja)
komisija za kakovost
Svet šole ima 12 članov:

3 predstavniki ustanovitelja: Lea Pogačnik, Slavko Kunšič, Mojca Legat Rotar

5 predstavnikov delavcev šole: Uroš Pikec, Nevenka Kunšič, Alenka Rozman,
Thilakarathna Velikanje, Lidija Perše

3 predstavniki staršev: Vladka Mladenovič, Karmen Jeraj (namestnica), Renata Zadnikar

2 predstavnika dijakov: Neja Zupan in Ilda Šeđkanoviđ.
Helena
Predsednik sveta šole : Uroš Pikec
Poročilo sveta zavoda
V obdobju od septembra 2013 do decembra 2014 smo izpeljali 13. sej.
1. Preglednica: Seje sveta šole
ZAP.
ŠT.
ŠT. SEJE IN DATUM
1.
18. seja, 25. 9. 2013
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnikov zadnjih sej
2. Obravnava in potrditev Poročila o uresničitvi
delovnega načrta šole za šolsko leto 2012/2013
3. Obravnava in potrditev Letnega delovnega načrta za
šolsko leto 2013/2014
4. Šolski sklad
5. Povečan obseg dela ravnateljice iz ESS projektov
5
6. Potrditev cenika stroškov uporabe prostorov
7. Razno
19. seja, (korespondenčna),
2.
18. 10. 2013
20. seja, (korespondenčna),
3.
1. Predlog razpisa za vpis v začetne letnike v šolskem
letu 2014/2015
2. Predlog o porabi 10% vseh sredstev učbeniškega
sklada
1. Predlog o spremembi šolskega koledarja
24.12.2013
4.
21. seja (korespondenčna),
6. 2. 2014
3. Imenovanje pritožbene komisije
5.
22. seja, 27. 2. 2014
6.
23. seja (korespondenčna),
4. 3. 2014
1. Pregled zapisnikov zadnjih sej
2. Obravnava Letnega poročila za leto 2013 in
finančnega načrta 2014
3. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice
4. Razno
8. Imenovanje pritožbene komisije oz. komisije za
varstvo pravic
7.
24. seja (korespondenčna),
11. 6. 2014
1. Soglasje za razpis in zaposlitve
8.
25. seja, 30. 6. 2014
9.
26. seja, 24. 9. 2014
10.
27. seja (korespondenčna),
2. 10. 2014
1. Pregled zapisnikov zadnjih sej
2. Obravnavanje pritožbe
3. Procent obvezne prisotnosti pri pouku
4. Razno
4. Pregled zapisnika zadnje seje
5. Obravnava in potrditev Poročila o uresničitvi
delovnega načrta šole za šolsko leto 2013/2014
6. Obravnava in potrditev Letnega delovnega načrta za
šolsko leto 2014/2015
7. Šolski sklad
8. Razno
1. Sprememba 46. člen Šolskega in hišnega reda
1.3 FINANČNO POSLOVANJE
Pogoje za delo zavoda zagotavlja Republika Slovenija.
Šola pridobiva sredstva za delo:
-
s sredstvi ustanovitelja
-
iz javnih sredstev
-
iz prispevkov dijakov, oziroma staršev
-
s sredstvi od prodaje storitev in izdelkov
-
z najemnino prostorov
-
z donacijami, prispevki sponzorjev ter
6
-
iz drugih virov.
EGSŠ je ustanovila šolski sklad, iz katerega se financira dejavnost posameznega razreda, ki ni
sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financira iz javnih sredstev, za nakup
nadstandardne opreme, za zvišanje standarda pouka.
Sklad pridobiva sredstva iz:
-
prispevkov staršev,
-
donacij, sredstvi sponzorjev in
-
drugih virov.
2 POSLOVNO POROČILO – POSEBNI DEL
V šolskem letu 2012/13 se je vpis v program ekonomska gimnazija zmanjšal na en oddelek,
ohranili smo vpis enega oddelka ekonomski tehnik in dveh oddelkov medijski tehnik. Izvedli
smo vse načrtovane dejavnosti in projekte po LDN ter skupaj načrtovali nove cilje. Sledili
smo načrtom izobraževanja posameznika in kolektiva in ga v celoti realizirali. Krepili smo
sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami tej šolami iz tujine.
2.1
POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH EGSŠ RADOVLJICA ZA LETO 2014
2.1.1 Zakonske in druge podlage delovnega področja:
Delovanje zavoda urejajo naslednji zakonski predpisi:
-
Zakon o delovnih razmerjih,
-
Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja,
-
Zakon o gimnazijah,
-
Zakon o poklicnem in strokovno tehničnem izobraževanju,
-
Sklep o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda,
-
Kolektivna pogodba za področje vzgoje in izobraževanja,
-
Zakon o računovodstvu,
-
Zakon o javnih financah,
-
Pravilniki resornega ministra,
-
Interni pravilniki
2.1.2 Dolgoročni cilji posrednega uporabnika kot izhajajo iz večletnega programa
dela in razvoja oziroma področnih strategij in nacionalnih programov
Dolgoročni in kratkoročni cilji so opredeljeni v koncepciji razvoja šolstva v SLO in
posameznih programih, ki jih šola izvaja:
Razvijati in posodabljati vzgojno-izobraževalne programe in učne načrte.
7
Razvijati pozitivno klimo med dijaki in zaposlenimi, sprotno reševanje morebitnih konfliktov.
Zagotavljati kakovosten pouk s stalnim strokovnim izobraževanjem učiteljev na strokovnem
področju ter s področja varstva pri delu in požarne varnosti.
Spodbujati ustvarjalnost učitelja in dijaka.
Razvijati logično mišljenje.
Povečati nivo in kakovost znanja, zmanjševati osip.
Razvijati načela diferenciacije in individualizacije ter omogočiti vsakemu dijaku napredek in
razvoj ter razvijati močna interesna področja.
Sodelovati z OŠ in drugimi srednjimi šolami, jim predstavljati izobraževalne programe,
dejavnosti in šolo.
Širiti program vseživljenjskega izobraževanja in ga ponuditi različnim ciljnim skupinam.
Izboljševanje materialnih in prostorskih pogojev šole.
Stalno posodabljanje in nakup moderne tehnološke opreme.
Sodelovati z lokalno skupnostjo in socialnimi partnerji in jim predstaviti izobraževalne
dosežke.
Sodelovati s šolami iz tujine.
Ohranjati konkurenčnost šole v regijskem prostoru.
Razvijati zdrav odnos do življenja, odgovornega ravnanja in vključevanja v družbo.
2. Preglednica: Dolgoročni cilji
Zap
št.
cilja
1
2
Dolgoročni
cilji
Povečati delež
uspešnih
dijakov
Strokovno in
pedagoško
usposabljanje
učiteljev
Opis kazalnikov
1.
kazalnik
EG
2.
kazalnik
ET
3.
kazalnik
MT
1.
kazalnik
2.
kazalnik
Izhodiščno
Izhodiščna
leto
vrednost
kazalnika
Načrt Pričakovana
vrednost
ov.
kazalnika**
leto
2013
88,40
2014
90,30*
2015
96,oo**
2014
85,70*
2015
90,50**
2014
90,30*
2015
91,00**
2013
2013
81,00
88,40
Osebni
izobraževal
ni načrt
učitelja
2014
94,3 %
učiteljev z
ustrezno
strokovno
in PA
izobrazbo
2015
Vsi učitelji z
ustrezno
strokovno in
PA
izobrazbo
Načrtna in
sistematičn
a priprava
skupnega
izobraževal
2014
3 dni
aktivnega
izobraževa
nja z
učinkovit.
2015
Temeljite in
sistematične
učne
priprave,
8
kakovostna
nega načrta
2014
4 seminarji
za kolektiv
2015
Učeča in
razvijajoča
skupnost z
dodano
izobražev.
vrednostjo
za 5%
2014
Nakup
računalniko
v
2015
kazalnik
Tehnološka
opremljeno
st
Nakup in
premeščanje
rač. opreme
2.
Investicijsko
vzdrževanje
2014
Pregled
potrebnih
del
2015
Sprotno
reševanje in
tekoče
vzdrževanje
Varno in
prijetno
okolje
2014
Tekoče
vzdrževanj
e
2015
Sanirana
okna v 4
učilnicah
kazalnik
1.
3
strokovna
izvedba
učnih ur
Število
izvedenih
strokovnih
seminarjev
3.
Izboljšati
materialne
pogoje za
izobraževanje
dosežkom
za vsakega
učitelja
kazalnik
3.
kazalnik
* dejanska vrednost kazalnika v letu 2014
** pričakovana vrednost kazalnika v letu 2015
2.1.3 Letni cilji posrednega uporabnika zastavljeni v obrazložitvi finančnega
načrta ali v njegovem letnem programu dela
-
Ponovno realizirati vpis v obsegu petih oddelkov - vpisali smo štiri oddelke.
-
Pridobiti nov program, ki bo aktualen in bo zadovoljil potrebe kandidatov in socialnih
partnerjev – stekli so dogovori.
-
Omogočiti različne učne priložnosti za poučevanje, raziskovalno dejavnost in sodelovanje
dijakov in učiteljev ter zainteresiranih partnerjev.
-
Uriti aktualne veščine in spretnosti za učenje in delo.
-
Se izobraževati, usposabljati in razvijati ter dopolnjevati e-učilnice.
-
Z uvajanjem sodobnega pouka in novih metod izvajati diferenciacijo in kvaliteten pouk za
vse udeležence.
-
Razvijati spremljajoče izbirne dejavnosti za dijake, razvijati humanitarno delo.
-
Aktivnosti in dosežke objavljati v medijih.
-
Razvijati dobro sodelovanje z dijaki in starši, razvijati odprto okolje za sprejemanje
pobud.
-
Ohraniti stike s sorodnimi šolami v tujini.
9
-
Sodelovati s socialnimi partnerji in skladno s potrebami in z razvojem gospodarstva in
trendi zaposlovanja prilagajati vpis za posamezno šolsko leto.
-
Pridobivati dodatna finančna sredstva na javnih razpisih ter pridobivanje sponzorjev.
-
Posodabljati računalniško in programsko opremo.
- Povečati zmogljivost prenosa podatkov v električnem omrežju.
Realiziramo zastavljene cilje. Vzgojno izobraževalni program smo uspešno realizirali skladno
z načrtovanim LDN.
Izboljšali smo učni uspeh v vseh programih. Uspeh na maturi se je na splošni maturi poslabšal
za 8% in na poklicni maturi pa za 0,4 %. Na poklicni maturi smo imeli eno zlato
maturantko. Dijaki so se udeležili številnih tekmovanj in natečajev in dosegli tri zlata
priznanja na državnem tekmovanju in eno srebrno. Dijaki so osvojili številna priznanja v
športnih disciplinah. Izvedli smo vse načrtovane kulturne, športne, projektno-raziskovalne in
vzgojne aktivnosti v oddelkih. Pouk smo realizirali 98 odstotno. Razvili smo nove oblike
sodelovanja z okoljem. Na razpisu smo bili izbrani v dveh evropskih projektih.
Predvidena ter nujna nepredvidena vzdrževalna dela in sanacijo vodovodne napeljave smo v
celoti izvedli.
V preteklem šolskem letu nam ni uspelo pričeti aktivnosti za ustanovitev novega programa
zaradi neodzivnost Urada za razvoj izobraževanja. Nadaljujemo prizadevanja.
3. Preglednica: Kratkoročni cilji
Zap.
št.
cilja
Kratkoročni cilji
Zap.
št.
dolg.
cilja
Izhodiščno
Opis kazalnikov
leto
Povečati vpis
in izboljšati
prehodnost
1.
kazalnik
Vpis 5 oddelkov
novincev
2.
kazalnik
Manj
ponavljalcev
3.
kazalnik
Boljši učni uspeh
1.
kazalnik
Nakup ali najem
programske
opreme
3
2
Posodabljati
tehnološko in
programsko
opremo ter
prostorske
pogoje
Pričakovana
vrednost
kazalnika
2013/14
1
1
Izhodiščna
vrednost
kazalnika
2011/12
2012/13
4, 9 %
2012/13
4
oddelki
novince
v
4,2 %
ponavljal
cev
90,3 %
2 % manj
ponavljalcev
90 % uspešnih
dijakov
88,4 %
uspešnih
dijakov
2013/14
ustrezni
računaln
iki
Ustrezna
programska
opremanajem licenc
Ustrezno
število foto
in video
opreme
Vzdrževani
studii
2.
kazalnik
Nakup snemalne
in foto opreme
2013/14
Dve
kameri
in dva
fotoapar
ata
3.
kazalnik
Vzdrževanje
opreme in studiev
2013/14
Trije
studii z
10
5 oddelkov
novincev
opremo
2013/14
Sistematične
priprave,
Klasične jasni cilji,
priprave kompetence,
dinamičen
pouk
2013/14
Vse več
uspešnih
dijakov ob
koncu pouka,
na maturi, na
tekmovanjih
in natečajih
2
1.
kazalnik
4
2.
kazalnik
Kakovostna
izvedba pouka
Učne priprave
skladne z letnimi
pripravami
Evalvacija ob
spremljavi pouka
Izvedba
anketa pri
dijakih
Opredelitev
kakovosti
pouka
in obveznih
izbirnih vsebin
3.
kazalnik
Pripravljenost in
angažiranost
učiteljev
Sodelovanje
2011/12
Statičnost
in togost
Klima
Dinamičnost,
odzivnost,
dajanje
pobud
dijakov in
učiteljev
Boljši učni in
vzgojni
rezultati
2.1.3.1 Vpis v šolskem letu (stanje 31.12.2013 in 2014)
4. Preglednica: Vpis
program
2012/13
oddelki
2013/14
M
Ž
VSI
10
22
32
15
16
31
20
26
46
oddelki
M
Ž
VSI
8
11
19
12
20
32
13
15
28
19
23
42
52
69
121
EKONOMSKA GIMNAZIJA
1. letnik
1
2. letnik
1
3. letnik
2
4. letnik
2
SKUPAJ
7
11
38
50
57
102
159
11
1
1
1
1
2
EKONOMSKI TEHNIK
1. letnik
2. letnik
1
12
14
26
1
13
11
24
1
9
7
16
1
4
13
17
20
1
9
16
25
17
1
6
12
18
49
87
4
28
48
76
36
28
62
2
37
27
64
2
35
29
64
2
35
24
59
3. letnik
2
38
25
63
2
35
25
60
4. letnik
1
54
2
40
24
64
SKUPAJ
7
246
8
147
100
247
SKUPAJ VSI
18
489
14
227
3. letnik
1
4. letnik
1
SKUPAJ
4
38
1. letnik
2
2. letnik
8
5
12
12
MEDIJSKI TEHNIK
30
140
235
24
103
254
PREGLED USPEHA
1. Preglednica: Uspeh
12
217
444
2.1.3.3 Uspeh na maturi
2010/11
PROGRAM
2011/12
Št. d.
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
Št. d.
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
27
18
24
28
97
0
1
3
1
5
4
2
4
3
13
10
8
14
13
45
4
4
3
9
20
18
15
24
26
83
66,67
83,33
100,0
92,86
85,49
29
22
15
25
91
0
0
1
3
4
3
5
4
4
16
8
8
6
8
30
7
5
2
8
22
18
18
13
23
72
62,1
81,8
86,7
92,0
79,1
MED.TEH. Št. d.
1. letnik
31
2. letnik
62
3. letnik
26
4. letnik
SKUPAJ
149
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
Št. d.
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
2
4
0
6
7
11
3
21
26
31
15
73
16
10
6
32
51
57
24
132
83,61
91,94
92,31
88,59
63
61
58
24
206
2
2
5
0
9
9
12
13
7
41
36
31
28
14
109
16
12
5
3
36
63
57
51
24
195
100
93,4
87,9
100,0
94,7
EK.GIMN. Št. d.
1. letnik
49
2. letnik
51
3.letnik
56
4. letnik
57
SKUPAJ
213
SKUP. VSI 459
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
Št. d.
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
3
4
4
9
20
31
9
11
14
13
47
81
28
31
28
21
109
227
4
4
9
13
30
82
44
51
55
56
206
421
89,80
100,0
98,21
98,25
96,71
91,72
28
45
51
56
180
477
0
1
8
6
15
28
5
8
21
12
46
103
12
17
17
27
73
212
6
15
2
10
33
91
23
41
51
55
167
434
82,1
91,1
94,1
98,2
92,8
91,0
EK. TEH.
1. letnik
2. letnik
3.letnik
4. letnik
SKUPAJ
2012/13
PROGRAM
2013/14
Št. d.
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
Št. d.
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
26
24
20
17
87
0
1
1
1
3
2
5
6
9
22
9
4
9
3
25
6
9
1
2
18
17
19
17
16
69
65,4
79,2
85,0
94,1
81,0
16
18
25
18
77
0
1
2
3
6
2
0
5
2
9
5
5
12
7
29
4
8
5
5
22
11
14
24
17
66
68,8
77,8
96,0
94,4
85,7
MED.TEH. Št. d.
1. letnik
60
2. letnik
64
3. letnik
61
4. letnik
44
SKUPAJ
229
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
Št. d.
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
1
2
6
6
15
8
14
16
12
50
35
38
27
17
117
9
6
9
7
31
53
60
58
42
213
88,4
92,3
95,1
77,8
88,4
64
59
50
64
247
3
2
4
6
16
17
13
19
10
59
27
34
34
35
130
7
2
2
8
19
54
51
59
59
223
84,4
86,4
98,3
92,2
90,3
EK.GIMN. Št. d.
1. letnik
32
2. letnik
28
3.letnik
44
4. letnik
49
SKUPAJ
153
SKUP. VSI 469
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
Št. d.
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
0
0
2
12
14
32
6
5
10
24
45
117
20
11
25
14
70
212
5
10
4
0
19
68
31
26
41
49
147
429
96,9
92,9
93,3
100
95,8
88,4
19
32
28
42
121
445
1
0
0
2
3
25
1
1
4
10
16
84
12
17
14
20
63
222
3
12
7
8
30
71
17
31
25
40
113
402
89,5
96,9
89,3
95,2
93,4
90,3
EK. TEH.
1. letnik
2. letnik
3.letnik
4. letnik
SKUPAJ
SPLOŠNA MATURA
Maturo je v spomladanskem roku prvič opravljalo 35 rednih dijakov in bilo uspešnih 31 (88,6%). Vsi
neuspešni so imeli 1 popravni izpit.
V jesenskem roku je maturo opravljalo 9 rednih dijakov, pet dijakov je maturo izdelalo (55,5).
13
Uspeh v šolskem letu 2013/14 se je uspeh izboljšal v vseh programih. Skupno v obeh rokih je bilo ob
koncu šolskega leta uspešnih 90,0 % dijakov, ki so pristopili k splošni maturi.
POKLICNA MATURA
Poklicno maturo je v spomladanskem roku prvič opravljalo 63 rednih dijakov in bilo uspešnih 60 (95,2
%). Ena dijakinja je dosegla izjemen učni uspeh (Zlata maturantka).
V jesenskem roku je maturo opravljalo 12 rednih dijakov (10 prvič). Uspešni so bili 3 dijaki (25,0 %).
Ob koncu šolskega leta je bilo uspešnih 86,3 % dijakov, ki so pristopili k poklicni maturi.
V obeh rokih je uspeh slabši, ker dijaki niso oddali praktičnih nalog za 4. Predmet.
2. Preglednica: Uspeh na maturi – redni dijaki
Šolsko
leto
2012/13
Opravljali
SM
Izdelali SM
% usp.
Opravljali
PM
Izdelali PM
% usp.
spomladanski rok
35
31
88,6 %
63
60
95,2 %
jesenski
rok
9 (4+5)*
5
55,5%
12 (2+10*)
3
25,0 %
SKUPAJ
40
36
90,0 %
73
63
86,3 %
Legenda
SM = splošna matura
PM = poklicna matura
V podatkih so zajeti samo redni dijaki EGSŠ Radovljica.
2.1.3.4 Druga dejavnost in projekti
V letu 2013/14 smo uspešno kandidirali na dveh razpisih evropskih strukturnih skladov.
Projekt ERASSMUS+KA1-»MOBILNOST UČITELJEV« in projekt »DVIG SOCIALNEGA
IN KULTURNEGA KAPITALA z naslovom »ŽIVIMO SKUPAJ USTVARJALNO« V
okviru projekta razvijamo medsebojno komunikacijo in sodelovanje z okoljem, vrtcem in
osnovnima šolama. Ustvarjamo priložnosti za medsebojno učenje in skupno sobivanje,
razvijamo umetniške potenciale. Ob pripravi različnih prireditev razvijamo organizacijske,
vodstvene in socialne veščine. Pet učiteljic se izobražuje v tujini, pozitivne izkušnje in
pridobljena znanja ter sodobne smernice poučevanjana skušajo vgrajevati v šolsko prakso.
Sodelovanje:
Že vsa leta obstoja šola sodeluje v skupnosti ekonomskih šol, v zadnjih letih pa tudi v
skupnosti strokovnih gimnazij. Sodelujemo v Skupnosti medijskih šol, ki razvija medsebojno
strokovno sodelovanje ravnateljev, mentorjev in dijakov ter si prizadeva za razvoj in
opremljanje šol.
Organiziramo in se vključujemo v strokovne seminarje, srečanja in predstavitve dobrih praks
na področju vzgoje in izobraževanja.
14
Sodelovanje z ožjo in širšo okolico je za razvoj in obstoj šole izredno pomembno. Šola
sodeluje z občinami, krajevno skupnostjo in podjetji ter kulturnimi, izobraževalnimi in
drugimi ustanovami, ki se nahajajo v teh občinah. Sodelovanje je pomembno zaradi samega
izobraževanja (praksa, praktični pouk), kakor tudi zaradi uveljavljanja programov,
spoznavanja in vključevanja v okolico. V mesecu maju smo sodelovali pri čistilni akciji v
občini Radovljica.
Sodelovanje s socialnimi službami pomaga pri reševanju težjih socialnih problemov.
Svojo dejavnost šola kaže tudi z organizacijo številnih dejavnosti in udeležbo na prireditvah:
3. Preglednica: Dejavnosti
Datum:
18. 10. 2013
21. 10. 2013
25. 10. 2013
22. 10. 2013
23. 10. 2013
26. 10. 2013
07. 11. 2013
14. 11. 2013
04. 12. 2013
05. 12. 2013
12. 12. 2013
19. 12. 2013
23. 12. 2013
23. 12. 2013
24. 12. 2013
2013/2014
Sodelovali na Unescovem nacionalnem projektu Jezik –
kultura in tradicija. Na Gimnaziji Škofja Loka
Delavnica Oblikovanje zvoka za film, ki jo je vodil
Alan Koshiyama. Za dijake 2., 3. in 4. letnikov medijske
smeri.
Športni dan za 1. Ma, 1. Mb., 1. Ea, 2. Ma, 2. Mb, 2. Ea,
4. Ma in 4. Mb. Koordinator Uroš Pikec.
Dijaki Tanja Ćulibrk, Alan Kavčič in Matjaž Korošec
sodelovali v pogovorni oddaji Gymnasium na 1.
Programu Radia Slovenia, na temo izobraževanje in
mobilnosti mladih.
Ekipa dijakinj osvojila prvo mesto na šolskem teku v
okviru 18. Ljubljanskega maratona. K zmagi so največ
pripevale Pija Lapajne, Eva Urevc, Martina in Veronika
Jakopič
Dan odprtih vrat
Film: Razredni sovražnik v Linhartovi dvorani v
Radovljici za vse dijake. Po filmu pogovor z režiserjem
Rokom Bičkom
Šolsko tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo
tekmovanje. Na regijsko tekmovanje so se uvrstile Klara
Grilc, Kiti Klevišar in Anja Lužnik. Koordinatorica A.
Berčon
EKOfrendi 2. Ga v sodelovanju z Rdečim križem
Radovljica organizirali akcijo zbiranja rabljenih igrač in
oblačil. Do 16. 1. 2014
»Dijaki za dijake« dobrodelna akcija peke in prodaje
muffinov. Po idejni zasnovi Lee Uršič. Koordinatorka
H. T. Velikanje
Ogled filma »Čefurji raus« in pogovor z Goranom
Vojnovičem v Linhartovi dvorani v Radovljici; 2. Ea, 2.
Ga, 2. Ma, 2. Mb, 3. Ma, 4. Mb, 4. Ma in 4. Ea
Športni dan za vse dijake
Delavnica »Še vedno vozim, vendar ne hodim« v avli
šole za 1. Ga, 2. Ea, 2. Ma in 2. Mb
Predstava Avtocesta smeha dijakov Matjaža Korošca in
15
9. 2. 2014
Aleksandra Pozveka v telovadnici šole. Za vse dijake.
Koordinatorka M. Rozman
Šolsko tekmovanje v znanju angleščine za 3. Letnike.
Na regijsko tekmovanje, ki bo potekalo 3. 2. 2014, sta
se uvrstila Matija Zidarević in Maja Senčar.
Koordinatorka A. Rozman
Šolsko tekmovanje iz nemškega jezika. Jan Šmid iz 2.
Ga in Nika Švegel iz 3. Ga sta prejela bronasto
priznanje. Koordinatorka M. Podjed
Priznanje ravnateljici EGSŠ »Pogumni, kreativni,
podjetni«
Regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje, srebrno
priznanje Kiti Kelvišar
Kulturna prireditev s proslavo
14. in 15. 2. 2014
11. Informativni dnevi
10. 3. 2014
Sodelovanje dijakov na EKONOMIADI v Velenju pod
sloganom »Karierna pot«
Sodelovanje na 8. mednarodnem sejmu učnih podjetij
06. 01. 2014
09. 01. 2014
22. 1. 2014
23. 1. 2014
19. 3. 2014
20. 3. 2014
11. 4. 2014
Šolsko tekmovanje iz matematike (64 dijakov, 8
bronastih priznanj)
Maturantski ples v Strahinju
12. 4. 2014
Dijak Kevin kolenko prejel zlato priznanje iz
matematike
21. – 25. 3. 2014
Izobraževanje za kolektiv: »Dr. Edward de Bono: Šest
klobukov razmišljanja« (Nastja MULEJ)
9. – 11. 5. 2014
Tabor na Pokljuki 2. Ea
12. – 16. 5. 2014
Teden vseživljenjskega učenja
22. 5. 2014
11. 6. 2014
3.Ga in Darja Koren: Letno srečanje ustvarjalnih,
Ljubljana
Podelitev spričeval dijakom zaključnega letnika s
programom
Projekt Rastem s knjigo
2. – 23. 6. 2014
PUD za 3.Ea in 3.Ma
24. 6. 2014
Proslava in delitev spričeval
3. in 4. 7. 2014
Delovno srečanje učiteljskega zbora
18. – 21. 8. 2014
MUVIT, maraton ustvarjanja kratkih filmov
1. 9. 2014
Sprejem prvošolcev, Marija Podhraški, Magdalena
Rozman z dijaki zaključnih letnikov
Tabor v CŠOD Soča za 1. letnike
26. 5. 2014
15. – 19. 9. 2014
28. 9. – 2. 10. 2014
8. 10. 2014
Dijaki iz Gradca so vključeni v program IZMENJAVE
pri nas, bivajo pri vrstnikih
Strokovna ekskurzija v Novo mesto Krka, srečanje z
Novomeškimi dijaki, ki jih vodijo po mestu
16
5. 11. 2014
8. 10. 2014
12. 11. 2014
20. 11. 2014
10. 12. 2014
24. 12. 2014
Dijaki Ajas Midžan, Magdalena Žunić in Ines Koščak
Andreič so sodelovali v pogovorni oddaji Gymnasium
na 1. Programu Radia Slovenija, na temo izobraževanje
in mobilnosti mladih.
Sodelovanje dijakov na 20. festivalu znanosti v
Ljubljani
Izobraževanje za kolektiv in predstavnike razredne
skupnosti: »Film ABECEDA« (Dušan RUTAR) – ogled
in razprava o filmu
Delegacija šole, predstavniki razrednih skupnosti
obiščejo državni zbor
Izobraževanje za kolektiv: »Inteligentna čustva« (Silvo
ŠINKOVEC)
Kulturna prireditev
Vključeni smo tudi v program UNESCOVIH šol – ASP net.
Nadaljujemo s projekti, ki smo jih pričeli že v lanskem letu.(športne dejavnosti, kulturne dejavnosti,
likovne dejavnosti, itd.)
Sodelovali smo v desetih različnih projektih v okviru UNESCO – vih ASP – net šol.
Z gospodarsko zbornico sodelujemo predvsem pri usmerjanju dijakov in obiskovanju sejmov,
prireditev (obrtni sejem v Celju, knjižni sejem v Ljubljani, sejem informatike).
2.1.3.5 Knjižnica
Knjižnica je sodobno opremljena. V njej si lahko dijaki in učitelji izposodijo leposlovna in
strokovna knjižna dela (gradivo za spoznavanje vseh predmetnih področij).
Vsi dijaki so vpisani v šolsko knjižnico.
Zabeleženih je bilo 4.991 obiskov šolske knjižnice.
9. Preglednica: Statistika izposojenega gradiva po vrsti gradiva do 1. 1. 2014 do 31. 12.
2014:
Vrsta gradiva
izposojeno
knjige
7.556
knjige - leposlovje
1.924
CD plošče
2
17
CD-ROM
1
video DVD
8
drugo
30
Skupaj
9.521
Gradivo ŠK: Skrbeli smo, da so dijaki imeli na voljo čim večje število izvodov knjig za
domače branje, Cankarjevo tekmovanje, angleške in nemške bralne značke, za učenje oz.
utrjevanje tujih jezikov in posameznih predmetnih področij. Na tekočem smo z izdajami
gradiva namenjenega splošni in poklicni maturi. Posebno skrb namenjamo literaturi za
program medijski tehnik. Dijaki radi berejo leposlovje. Poskrbeli smo tudi za bolj zahtevne
bralce.
Prirast in odpis gradiva
Zadnja zapolnjena inventarna številka v programu COBISS3 na dan 31. 12. 2014 je bila 9.755
(lani 9.112, predlani 8.120). V tem pregledu niso upoštevani naslovi oz. enote, ki so še vedno
evidentirane le v ročno vodenih inventarnih knjigah. Tam je zadnja vnesena inventarna
številka težko določljiva, ker se je nekaj časa po uvedbi računalniškega programa vodilo
vzporedno štetje, obenem pa še vnos starih enot v računalniško bazo.
Marca 2014 smo izvedli inventuro knjižničnega gradiva.
Izvajali smo KIZ – Knjižnično-informacijska znanja, kjer skušamo usposobiti dijake za
polno izrabo knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov.
Največ se izobraževanje dijakov izvaja individualno, ko v referenčnem pogovoru skušamo
rešiti njihove zahteve in želje. Zgledno sodelujemo tudi s splošno-izobraževalno knjižnico
Antona Tomaža Linharta Radovljica.
Dijakom so v šolski knjižnici na voljo štirje računalniki.
Učbeniški sklad
Večina dijakov naše šole si učbenike izposodi v Učbeniškem skladu. Izposodijo si lahko vse
učbenike, ki so potrjeni in objavljeni v Katalogu učbenikov za srednje šole, razen učbenikov
za tuje jezike, ki jih dijaki uporabljajo več let. Dijakom strokovnega izobraževanja so trenutno
brezplačno na voljo tudi zbirke nalog za matematiko.
Strokovno delo je potekalo v ustaljenem tiru:
- izbor gradiva po lastni presoji in v sodelovanju s profesorji,
- naročanje gradiva pri najugodnejših ponudnikih,
18
- vnos prejetega gradiva in retrospektivna konverzija (vnos za nazaj) v program COBISS/V3,
čigar polnopravni član je naša knjižnica postala novembra 2006
- oprema vnesenega gradiva z nalepkami, žigi in zaščitno folijo, kjer je bilo potrebno,
- razporejanje gradiva na police po sistemu UDK,
- svetovanje in pomoč dijakom pri iskanju ustreznega gradiva
2.1.3.6 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne
kazalce po posameznih dejavnostih
V letu 2013/14 se je vpis v primerjavi s preteklim letom zmanjšal za 19 dijakov oz. 16 % ,
medtem ko se je v letu 2014/15 znova povečal za 16 dijakov oz. 14%. Takšna nihanja
pripisujemo predvsem nacionalni politiki. Tako imamo v programih EG in ET zelo različno
število dijakov v različnih letnikih, bodisi nadnormativno, kar je posledica omejitve vpisa na
en oddelek, ali podnormativno, kar pripisujemo ukrepom MIZŠ.
Učni uspeh se je v vseh programih v letu 2013/14 izboljšal. Uspeh na maturi se je poslabšal v
programu ekonomska gimnazija za 8 %, na poklicni maturi se je izboljšal za 0,3 %. Na
poklicni maturi smo imeli eno zlato maturantko.
Ocenjujemo prenovljene strokovne programe in uvajamo nove pristope k poučevanju
predvsem z uporabo IKT tehnologije. Sledili smo začrtanim razvojnim nalogam: izvedli
program učenje učenja na ravni dijakov, nadaljujemo s programom za učitelje. Izvedli smo
načrtovan obseg timskega poučevanja in ga nadgradili s timskim ocenjevanjem. Izvedli smo
projekte z medpredmetnim sodelovanjem v vseh oddelkih 1. 2. in 3. letnika. Poseben program
izvajamo za dijake z odločbo. Prav tako izvajamo dodatne aktivnosti za nadarjene dijake. Za
dijake s statusom športnika uspešno izvajamo model napovedanega spraševanja in
omogočamo uspešno usklajevanje šolskih in športnih aktivnosti.
Izvedli smo vzajemne kolegialne hospitacije v obsegu 20 % učiteljev in hospitacije
ravnateljice pri 25 učiteljih.
Z vsemi zaposlenimi je ravnateljica imela letni razgovor in ocenila uspešnost njihovega
vzgojno - pedagoškega in razvojnega dela.
Izvedli smo vse načrtovane OIV ter pouk realizirali v obsegu 98 %.
V letu 2014 smo posodobili informacijsko komunikacijsko tehnologijo z nakupom novih
računalnikov. Večjih investicijskih vlaganj, razen sanacij, nismo imeli.
Ocenjujemo, da smo učno vzgojne cilje uresničili v veliki meri. Večja prizadevanja bomo v
prihodnje usmerili v aktivno politiko razvijanja novega programa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let
Pri vpisu v prvi letnik so zaznana določena nihanja, ki jih povezujemo tudi z nekaterimi
zunanjimi vplivi in trendi. Še vedno je veliko zanimanje za vpis v medijski tehnik, kjer
napolnimo nadnormativne oddelke. Presežki v tem programu zapolnjujejo izgube v programu
ekonomski tehnik in ekonomska gimnazija. Nekateri dijaki se po 1. septembru prešolajo.
Doslej smo zaznali interes in omogočili prešolanje v program medijski tehnik, v zadnjem času
pa beležimo tudi prešolanje iz medijskega tehnika v ekonomski tehnik. Nekaj dijakov se
vsako letu tudi prešola iz ekonomske gimnazije v program ekonomski tehnik, kjer bolj ali
manj uspešno nadaljujejo in zaključijo šolanje. Na šoli stremimo k čim bolj uravnoteženem
19
vpisu v vse oddelke. V celoti gledano se je spremenila struktura dijakov. Povečalo se je
število dijakov SSI in delež fantov.
Na šoli so že uveljavljene številne dejavnosti in projekti, ki jih vodijo že usposobljeni učitelji.
Drugi vztrajajo pri klasičnih oblikah pouka. Za spodbujanje razvojnih dejavnosti je šola
črpala ESS sredstva preko konzorcija strokovnih gimnazij za nagrajevanje povečanega obsega
dela. S septembrom 2014 smo dobili nova sredstva iz projektov ERASMUS+. Pomočnica
ravnateljice je polovično zaposlena na projektu SKK.
Racionalizacija dela pri kadrih pomeni večjo obremenitev učitelja z dodatnimi nalogami in
projekti v šoli. Nekateri učitelji so zato bolj obremenjeni. Bolniške odsotnosti pokrivamo z
nadomeščanjem učiteljev in reguliramo z doprinosom ur. Številna izobraževanja in
usposabljanja ter delovna srečanja in konference izvajamo izven rednega delovnega časa, to je
v popoldanskem času, ob sobotah in v času šolskih počitnic, ko ni pouka.
Žal se kriteriji za gospodarnost in učinkovitost poslovanja, ki veljajo za gospodarstvo na
področju izobraževanja ne kažejo vselej kot ustrezni. V zadnjem letu smo uspeli povečati
število dijakov na učitelja in dosegati večjo formalno učinkovitost in gospodarnost, žal pa je
to v nasprotji z nekaterimi pedagoškimi načeli npr. načelom diferenciacije in
individualizacije. Delo z dijaki v manjših skupinah je veliko bolj učinkovito in
individualizirano.
2.1.4 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
2.1.4 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
Gospodarnost =
Prihodki 1.604.053,76
= 1,0505
Odhodki 1.526.924,51
Presežek prihodkov nad odhodki 77.129,25 *100
Donosnost =
Sredstva v lasti ali upravljanju 1.276.355,46 + ugotovljeni = 5,313
poslovni izid 77.129,25 + dolgoročne rezervacije 98.152,20
Naloge, ki si jih zastavimo, temeljito premislimo in načrtujemo. Upoštevamo možnosti,
sposobnosti in izkušnje (lastne in tuje). Menim, da na vseh področjih ravnamo s sredstvi
skrajno racionalno in gospodarno, v kar nas sili tudi dejstvo, da je novih nalog in potreb, ki
zahtevajo dodatna finančna sredstva vedno več.
2.1.5 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Interna pravila, ki jih imamo v zvezi z notranjim finančnim nadzorom:
- Zakon o izvrševanju proračuna
- Zakon o uravnoteženju javnih financ
- Pravilnik o računovodstvu
- Pravilnik o popisu
- Navodila za upravljanje s tveganji
- Register tveganj
- Samoocenitveni vprašalnik in izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
- Obrazec za namene protikorupcijske zakonodaje
20
2.1.6 Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo
okolja, regionalni razvoj
Gospodarstvo:
Z gospodarstvom regije smo zagotovili dijakom drugih in tretjih letnikov ekonomske in medijske
usmeritve opravljanje obvezne prakse. Dijaki so prakso opravljali pri številnih delodajalcih v
Gorenjski pa tudi Ljubljanski regiji.
Preko javnih naročil male vrednosti smo sklenili eno letno pogodbo.
Sociala:
Z Zdravstvenim domom Radovljica smo organizirali preglede za dijake 3. letnikov. Z dispanzerjem za
medicino dela z Jesenic imamo podpisano pogodbo o preventivnem pregledu delavcev.
Varstvo okolja:
Redno pa smo čistili okolico šole, pospravljali za seboj in prispevali svoj delež k ohranjanju naravne
in kulturne dediščine Radovljice.
Regionalni razvoj:
Z Razvojno agencijo Gorenjske, Zavodom za zaposlovanje Kranj/ Radovljica, Obrtno zbornico
Radovljica, ostalimi socialnimi partnerji sodelujemo pri načrtovanju srednjega strokovnega
izobraževanja in pri prenovi srednjega strokovnega izobraževanja.
2.1.7 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko ter
poročilo o investicijskih vlaganjih
2.1.7.1 Kadri
10. Preglednica: Kadrovska zasedba na dan 31.12.2014
Vsi
Polni
Manj
kot
Pogodbeno/
Opombe
delovni polni
dopolnjuje
čas
delovni čas
Število delavcev
46
35
11
Delovno razmerje na EGSŠ
46
35
11
STROKOVNI DELAVCI:
38
30
8
8
Ravnateljica
Učiteljica sociologije
1
1
1
1
7
7
Pomočnica ravnateljice
Učiteljica psihologije
1
UČITELJI
34
27
Slovenščine
3
3
Matematike
3
3
Tujih jezikov
5
4
8
1
Polovično zaposlena na
projektu SKK (ŠR)
Nega otroka
21
Informatike, posl. inf. MOB
3
2
Umetnosti,
likovne,
1
umetnosti, sociologije
1
Psihologije
1
Zgodovine, geografije
2
1
1
1
Dop.
iz
Jesenice
Gimnazije
1
Dop. na OŠ A. T. Linharta
Radovljica
1
Pogodba Zavod Jelša
2
Športne vzgoje
pogodba SVIZ
4
3
2
1
dopolnjuje
Radovljica
na
SGTŠ
nega otroka
Kemije,
laborantka
biologije
in
Fizike
2
1
1
1
2
1
Ekonomskih predmetov in
4
praktični pouk
3
Grafično oblikovanje
Izražanje s sliko in zvokom
1
1
Grafični in medijski procesi
Tipografija in reprodukcija
Kakovost in trženje
2
2
2
2
2
2
Svetovalna delavka
1
1
Knjižničarka
1
1
ADMINISTRATIVNOTEHNIČNI DELAVCI
8
5
Računovodkinja
1
1
Poslovna sekretarka
1
1
Vzdrževalec učne tehnol.
1
1
Hišnik
1
1
Čistilke
4
3
*3. st. invalidnosti
1*
Multimedijska produkcija
Snemanje in montaža
Animacija, fotografija
OSTALI
DELAVCI
STROKOVNI
Dop. na Gimnaziji Kranj,
Pogodba Vrtec Bled
3
1
Od 1. marca do 31. decembra smo zaposlili volonterskega pripravnika.
Strokovni nazivi
11. Preglednica: Strokovni nazivi
22
Naziv
Št.
brez naziva
7
mentor
8
svetovalec
18
svetnik
5
SKUPAJ
38
Učiteljica športne vzgoje in učiteljica matematike dopolnjujeta delovno obveznost na SGTŠ
Radovljica, učiteljica umetnosti in sociologije dopolnjuje svojo delo na Osnovni šoli OŠ A. T.
Linharta Radovljica, učiteljica kemije pa dopolnjuje delovno obveznost na Gimnaziji Kranj.
Pomočnica ravnateljice je polovično zaposlena na projektu SKK (ŠR), ravno tako učiteljica za
biologijo polovično zaposlena v Vrtcu Bled. Učiteljica psihologije je dodatno za 30 %
zaposlena v Zavodu Jelša.
2.1.7.2 Investicije ter investicijska vlaganja
Prostori
V letu 2013 Ministrstvo za šolstvo in šport ni nakazalo potrebnih sredstev za investicijsko vzdrževanje
in nabavo opreme.
Z javnimi naročili smo bili dolžni izbrati najugodnejše izvajalce in z njimi podpisati ustrezno
dokumentacijo.
12. Preglednica: Seznam investicijsko vzdrževalnih del objektov, ki jih je
(so)financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport:
Zap.št.
Vrsta investicijsko vzdrževalnih del
1.
Žaluzije standard z montažo
759,91
SKUPAJ
759,91
Vrednost
Sredstva Ministrstva
0,00
Razlika, ki smo jo krili iz lastnih sredstev
759,91
Zap.št.
Vrsta opreme
1.
Zakup licenc Gambit trade in Amis
1.519,38
SKUPAJ iz sredstev MIZŠ
1.519,38
Vrednost
Trenutno razpolagamo z naslednjimi prostori:
23
13. Preglednica: Prostorski pogoji
Prostori
Število enot:
Skupna površina v m2
Splošne učilnice
14
744
Specialne učilnice
naravoslovna
laboratorij
računalnica
multimedija
učno podjetje
snemalni studio
foto studio
radio studio
6
1
1
2
1
1
1
1
1
355
85
40
89
72
69
30
8
8
Predavalnica
1
84
Kabineti
14
247
Telovadnica
1
487
Upravni prostori
ravnatelj
tajništvo
računovodstvo
svetovalna služba
govorilnica.
kabinet za maturo
6
1
1
1
1
1
1
136
25
16
16
24
12
18
Zbornica
1
79
Knjižnica, čitalnica
1
126
Komunikacije
676
Sanitarije
8
87
Gospodarski prostori
10
223
Garderobe
3
222
Skupni prostori
1
192
Ostalo
93
SKUPAJ
3.788
Na dijaka pride 8,4 m2 površine.
Oprema
Vrsta in obseg opreme je razvidna iz inventurnega seznama.
Trenutno imamo 5 strežnikov in 154 računalnikov
-
za dijake 111
za učitelje 33
za strokovne službe 10
24
Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj
Zastavljeni cilji za vpis petih oddelkov niso bili doseženi. Populacija dijakov se iz leta v leto
zmanjšuje, zato ni realno pričakovati povečevanje vpisa. Smotrno pa je načrtovati zasedbo
vseh razpisanih učnih mest v štirih oddelkih.
2.1.8 Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju
programa
Kot nedopusten pojav ocenjujem izliv vode zaradi dotrajane vodovodne napeljave v
določenem predelu stavbe. Ob sanaciji vodovodne instalacije smo ugotovili, da so bile ob
adaptaciji leta 1994 vgrajene stare pocinkane cevi, ki že razpadajo. Zaradi tega smo že trikrat
imeli nepričakovani izliv vode in posledično ogromno škode v telovadnici, kjer smo v
preteklosti morali zamenjati parket v šolski telovadnici in vodovodne cevi v kuhinji. Prav tako
smo morali sanirati in zamenjati cevi v ženskih sanitarijah v drugem nadstropju in v pritličju.
25
3. RAČUNOVODSKO POROČILO
3.1 POJASNILA
K BILANCI STANJA
Bilanca stanja zajema naslednje:
Sredstva na dan 31. 12. 2014
a) Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v primerjavi s
stanjem v predhodnem letu:
V letu 2014 je stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju (R9) za 7,05% manjše kot
v predhodnem letu, pretežno zaradi manjšega nakupa osnovnih sredstev iz lastnih sredstev in
iz sredstev Ministrstva.
b) Stanje kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev:
V blagajni nimamo sredstev, denarna sredstva na podračunu znašajo 501.115,29 €,
kratkoročne finančne naložbe (depoziti) izkazujejo na dan 31.12. stanje 0, kot tudi v
preteklem letu.
Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 15.291,86 €. Terjatve do dijakov predstavljajo
64,43 % delež terjatev do kupcev, ki zapadejo v plačilo v letu 2015, večino terjatev iz
prejšnjih let pa poskušamo izterjati s pošiljanjem opominov in z izvršbami.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN-14) imajo v primerjavi
s preteklim letom indeks 95,52, in znašajo 122.530,94 €.
Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna (MIZŠ) znašajo 115.640,93 € in
kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna (obresti na stanje) 0 €.
Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (dopolnjevanje na šolah)
znašajo 6.890,01 €,
Na drugih kratkoročnih terjatvah je indeks v primerjavi s preteklim letom 78,18. Tu
izkazujemo ostale kratkoročne terjatve v višini 1.955,07 €.
Na aktivnih časovnih razmejitvah (AČR) se nahajajo kratkoročno odloženi odhodki v višini
3.755,22 €, ki so nam bili zaračunani v letu 2014, nanašajo pa se na leto 2015. To so razne
naročnine na časopise, revije, vstopnina za Škofjeloški pasijon… Indeks je 391,18.
c) Nimamo stanja zalog proizvodov
Obveznosti do virov sredstev na dan 31. 12. 2014
26
d) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih zajemajo obveznosti za plače, prehrano
in prevoz na delo in z dela zaposlenih za december 2014 ter pripadajoče davke in
prispevke iz plač znašajo 79.561,01 €, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
znašajo 10.145,63 €, kratkoročne obveznosti iz poslovanja zajemajo prispevke
na plačo in obveznost za DDV ter znašajo 15.583,56 €.
Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikova proračuna znašajo
885,01 € in zajemajo obveznosti do drugih zavodov (šol).
Kratkoročne obveznosti iz financiranja imajo stanje 0 €.
Na kontih pasivnih časovnih razmejitev (PČR) z indeksom 137,82 izkazujemo kratkoročno
odložene prihodke in druge PČR:
- učbeniški sklad 47.903,41 €
- šolski sklad 9,68 €
- vnaprej vračunani odhodki 366.381,96 €
- sredstva, zbrana na dobrodelni akciji 205,03 €
e) Lastni viri in dolgoročne obveznosti:
Na kontih skupine 92 imamo dolgoročne pasivne časovne razmejitve 288,25 €. Porabljamo
jih za pokrivanje stroškov amortizacije osnovnih sredstev, za katere smo dobili donacijo
(Banka Slovenije).
Na kontih skupine 93 imamo dolgoročno rezervirana sredstva 98.152,20 €. Porabljamo jih
za pokrivanje stroškov amortizacije osnovnih sredstev, kupljenih in lastnih sredstev.
Na kontih podskupine 980 – obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in
opredmetena osnovna sredstva je na dan 31.12.2014 stanje 1.224.025,43 €.
V letu 2014 smo knjižili naslednje poslovne dogodke:
Obveznost za neopredmetena dolg. sredstva in opredmetena osnovna sredstva smo povečali
za 21.459,74 €:
- 1.519,38 € za računalniške programe, pridobljene s strani MIZŠ
- 19.940,36 € oblikovanje vira za nakup OS iz presežka preteklih let
Obveznost za neopredmetena dolg. sredstva in opredmetena osnovna sredstva smo zmanjšali
za 66.470,91 € za pokrivanje amortizacije OS.
Na kontih podskupine 985- presežek prihodkov nad odhodki imamo izkazano pozitivno
stanje 46.843,84 € - ostanek presežka prihodkov leta 2013.
Letni delovni načrt šole je pripravljen za posamezno šolsko leto, financiranje pa poteka po
koledarskem letu, zato poslovno poročilo zajema predvsem nekatere ključne podatke in
kazalce finančnega poslovanja v letu 2014 medtem, ko je delo šole zajeto v poročilih šole za
šolsko leto 2013/2014, deloma pa bo zajeto v poročilu za šolsko leto 2014/2015.
Celotni prihodek preteklega leta zajema pretežno proračunska sredstva. Teh je kar 86,00 % in
le 14,00 % so druga sredstva, kot so najemnine, izobraževanje odraslih, prispevki učencev za
razne dejavnosti ter ostali prihodki. Glede na leto 2013 se je celotni prihodek zmanjšal za
7,80 %.
27
Poraba sredstev je usmerjena le na dve večji postavki. To so osebni dohodki, ki so v letu 2014
znašali 1.219.010,61 € in so bili manjši za 8,17 % glede na predhodno leto.
Materialni stroški so se zmanjšali za 13,97 % glede na predhodno leto in so znašali
307.913,90 €.
Osnovna sredstva:
V letu 2014 smo kupili oz. pridobili osnovna sredstva v višini 29.122,65 € (preglednica 16),
in sicer:
 Iz dobička preteklih let smo kupili osnovna sredstva v vrednosti 25.138,30 €
 Iz prispevka staršev (šolski sklad) smo kupili dva projektorja v vrednosti 2.464,97 €
 Ministrstvo (MIZŠ) je sofinanciralo 1.519,38 € za nakup programske opreme.
Od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo dobili brezplačno naslednjo
programsko opremo (preglednica 12):
 programsko opremo v vrednosti 1.519,38 €
Prav tako smo kupili iz lastnih sredstev knjige za knjižnico v vrednosti 6.160,70 € in knjige za
učbeniški sklad v vrednosti 3.618,04 €.
3.2 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
14. Preglednica: Pregled poslovanja leta 2014 in primerjava z letom 2013
V EUR
2014
2013 Indeks
Prihodki
1.604.053,76
1.739.884 92,20
Odhodki
1.526.924,51
1.685.418
77.129,25
54.466
Razlika
90,60
141,61
Iz preglednice je razvidno, da so se v letu 2014 zmanjšali prihodki za 7,80 %, prav tako so se
zmanjšali odhodki za 9,40 %, razlika prihodkov nad odhodki pa se je povečala za 41,61 %.
15. Preglednica: Sestava prihodkov po virih v letih 2014 in 2013
2014
Prihodki ustanovitelja-MIZŠ
2013
Indeks
1.379.360,82
1.533.439
89,96
118.489,86
126.797
93,45
Prihodki pridobljeni na trgu (najemnine, tečaji)
17.874,50
16.562
107,93
Prihodki iz drugih virov (zahtevki šole, projekti)
88.328,58
63.086
140,02
1.604.053,76
1.739.884
92,20
Prihodki od prispevkov dijakov in ostali prihodki
SKUPAJ
28
Največja razlika pri Prihodkih dijakov in slušateljev je na račun vpisnine za izobraževanje
odraslih. V letu 2014 smo imeli za 4.000 € manj prihodkov od vpisnin. Prav tako je na
postavki prihodki od prodaje storitev nastala razlika, ker smo v letu 2013 dobili nakazilo za
sodelovanje v programu Eurošola v višini 5.341,82 €, ki ga v letu 2014 ni bilo.
V letošnjem letu smo imeli več prihodkov od dopolnjevanja na drugih šolah (15.723,50 € več)
in prihodkov iz projekta Konzorcij strokovnih gimnazij, ki se je letos zaključi in iz programa
ERASMUS +, ki se je letos začel (skupaj 9.518,40 € več).
V preglednici je razvidno, da so se v letu 2014 zmanjšali prihodki za 7,80 %.
Glavnino prihodkov predstavljajo prihodki ustanovitelja (86 %).
16. Preglednica: Poraba in vlaganja sredstev v opredmetena in neopredmetena
osnovna sredstva (v €) (tudi sofinanciranje MIZŠ)
v€
2014
Porabljena sredstva (lastna in MIZŠ) za nabavo
opreme:
29.122,65
Od tega za:
Računalniško opremo, programska oprema
19.152,22
Telefonska centrala, telefoni, mobitel
5.241,22
Projektorji, kamere
3.286,32
Oprema za telovadnico
460,00
Omarica za prvo pomoč
72,77
Lego Mindstorms – učilo
415,55
Akvarij po meri
484,68
Stol
9,89
Računalniška oprema – kupili smo;
Računalnik namizni– 20 kom
Računalnik prenosni – 1 kom
Monitor – 17 kom
Zvočnik – 6 kom
Trdi disk – 2 kom
Dodatna oprema za USB – 1 kom
Programsko opremo – Gambit trade in Amis
Druga oprema – navedena v preglednici
Pohištvo: - stol
29
V letu 2014 je posloval tudi šolski sklad. Iz teh sredstev smo krili stroške:
17. Preglednica: Pregled stroškov šolskega sklada
ŠOLSKI SKLAD
v€
STANJE NA DAN 31.12.2013
341,54
Prispevki dijakov oz. staršev
7.000,00
Poraba sredstev (pomoč šolajočim)
-487,91
Nakup dveh projektorjev
-2.464,97
Bilten, predavanja, izmenjava dijakov, material za LUM
-4.378,98
STANJE NA DAN 31.12.2014
9,68
Obsežnejši podatki so zajeti v poročilu o realizaciji programa dela šole v šolskem letu
2013/2014, del pa bo zajet v poročilu za leto 2014/2015.
30
V LETU 2014 JE EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA
USTVARILA:
* celotni prihodek v višini 1.604.053,76
€
* celotni odhodek v višini
€
1.526.924,51
_________________________________________________________________________
Presežek prihodkov
77.129,25
€
3.2.1 Viri in struktura prihodkov
- Proračun
1.379.360,82 €
- Drugi prihodki- javna služba
206.818,44 €
- Drugi prihodki - tržna dejavnost
17.874,50 €
_____________________________________________________________________
1.604.053,76 €
Celotni prihodek
18. Preglednica: Viri in struktura prihodkov leta 2014 v primerjavi z letom 2013
Leto 2014
Struktura
Leto 2013
Struktura Indeks
Celotni prihodek
1.604.053,76
100
1.739.884
100
92,20
Proračun
1.379.360,82
86,00
1.533.439
88,13
89,96
224.692,94
14,00
206.445
11,87
108,84
Drugo
19. Preglednica: Poraba celotnega prihodka
Leto 2014
Celotni prihodek
Materialni stroški
Osebni dohodek
Presežek prihodkov
Struktura
Leto 2013
Struktura Indeks
1.604.053,76
100
1.739.884
100
92,20
307.913,90
19,20
357.914
20,57
86,03
1.219.010,61
76,00
1.327.504
76,30
91,83
77.129,25
4,80
54.466
3,13
141,61
31
20. Preglednica: Materialni stroški leta 2014 v primerjavi z letom 2013 v €
Zap. št. Materialni stroški
Leto 2014
Leto 2013 Indeks
1.
Material
23.736,06
25.833
91,89
2.
Stroški energije
27.810,69
34.897
79,70
3.
Stroški vzdrževanja
26.916,96
70.941
37,95
4.
Komunalne storitve, čiščenje
5.282,41
4.195
125,93
5.
Druge storitve
71.279,94
77.619
91,84
6.
Izobraževanje, predavanja
12.123,65
4.688
258,61
7.
Ostali stroški
140.764,19
139.741
100,74
SKUPAJ
307.913,90
357.914
86,03
Obrazložitev preglednice 20:
Stroški energije: So se občutno zmanjšali zaradi zamenjave kotla v kotlovnici in mile zime.
Stroški vzdrževanja: Strošek se je zmanjšal predvsem zaradi investicijskega vzdrževanja
(tabela 12) – v letu 2013 je bil znatno večji strošek, ker smo menjali kotel v kotlovnici in okna
v učilnicah.
Komunalne storitve: Strošek se je povečal predvsem zaradi povečanja stroškov komunale.
Stroški izobraževanja: Strošek se je v primerjavi z letom 2013 znatno povečal, ker smo
izvedli več predavanj za dijake, ker se nekateri profesorji izobražujejo v tujini (ERASMUS+),
ker smo izvedli tudi delavnice za kolektiv
V letu 2014 so nastali naslednji večji stroški tekočega vzdrževanja:
21. Preglednica: Stroški tekočega vzdrževanja
Popravilo sanitarij moški
2.959,31
Fotozavesa z enkorderjem – dvigalo
1.678,13
Tapiciranje stene v telovadnici
1.322,00
Pregled in regulacija po učilnicah
1.096,02
Zamenjava optike – kamera
961,39
Slikopleskarska dela
947,46
Elektroinštalacijska dela
908,29
Popravilo vodovodnih inštalacij
786,09
Vratna krila
559,95
Elektro storitve
546,18
32
Razčlenjena točka 5 preglednice 20:
22. Preglednica: Druge storitve v €
Zap.št Vrsta stroška
Leto 2014
Leto 2013
Indeks
1.
Nadom. za uporabo stavbnega zemljišča
4.331,45
4.251
101,90
2.
Najemnine (fotokopirnega stroja)
2.797,60
3.718
75,25
3.
Intelektualne storitve
3.998,50
4.847
82,50
4.
Zdravstvene storitve
3.402,56
0
0
5.
Prevozne storitve
9.296,50
12.391
75,03
6.
Telefon, poštnina, bančne storitve, plačilni promet
6.306,21
7.632
82,63
7.
Službena potovanja
9.880,39
7.221
136,83
8.
Podjemne pogodbe,avtorski honorar,ostali dohodki
0
0
0
9.
Varovanje ( intervencijsko)
1.736,16
1.722
100,83
10.
Tabori, gledališče, športni dnevi
13.689,68
14.183
96,53
11.
Ostalo
15.840,89
21.654
73,16
SKUPAJ
71.279,94
77.619
91,84
Obrazložitev preglednice 22:
Najemnine: strošek se je zmanjšal, ker smo imeli v letu 2014 samo najem fotokopirnega
stroja, v preteklem letu pa tudi najem dvorane za festival Vetrnica
Intelektualne storitve: Razlika v tem strošku je nastala predvsem zaradi stroška izdelave
projektne dokumentacije za požarne stopnice v letu 2013. Teh stroškov letu 2014 ni bilo.
Zdravstvene storitve: V letu 2014 so se vsi delavci udeležili zdravniškega pregleda. V letu
2013 tega stroška ni bilo, ker se zdravniški pregledi izvajajo samo na več let.
Prevozne storitve: V letu 2013 je bil strošek za prevozne storitve bistveno večji zaradi
spremstva dijakov na institucije Evropskega parlamenta v Bruslju in Strasbourgu. Strošek je
znašal 2.989,95 €.
Telefon: stroški telefona so se v letu 2014 znatno zmanjšali, ker smo zamenjali telefonsko
centralo in naredili racionalizacijo telefonske mreže.
Službena potovanja: Stroški za službena potovanja so se povečali zaradi sodelovanja pri
projektu ERASMUS +, zaradi keterega profesorji potujejo v tujino.
Podjemne pogodbe, avtorski honorar: Ne smemo več izplačevati honorarjev preko avtorske
ali podjemne pogodbe, razen v izjemnih primerih.
33
Ostale storitve: Zmanjšalo se je več stroškov iz te postavke. Najbolj so se zmanjšali stroški
vstopnin za dijake in ostalih stroškov.
23. Preglednica: Stanje osnovnih sredstev in drobnega inventarja na dan 31.12.2014
Materialne pravice
Zemljišče
Gradbeni objekti
Oprema
Drobni inventar
44.928,81 €
171.115,57 €
1.071.419,32 €
40.200,12 €
566.921,78 € (100% odpis)
3.2.3 Pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2014
Naša osnovna dejavnost po standardni kvalifikaciji dejavnosti je srednješolsko splošno
izobraževanje.
V bilanci stanja izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki javne službe v višini 69.562,05
€ in tržne dejavnosti 7.567,20 €; skupaj 77.129,25 €. Sodilo za delitev javne službe od tržne
dejavnosti so prihodki tržne dejavnosti, ki so v glavni knjigi vodeni ločeno.
Naš zavod na trgu opravlja tržno dejavnost z oddajanjem poslovnih prostorov v najem in
uporabo in z izvajanjem tečajev. Iz sredstev, prejetih iz tržne dejavnosti (17.874,50 €) smo del
porabili za stimulativni del plače – povečan obseg dela, ki ga ne krije ministrstvo in za druge
stroške, ki niso neposredno povezani z procesom izobraževanja. Iz tržne dejavnosti smo krili
tudi stroške pogostitve ob koncu šolskega leta in ob koncu koledarskega leta, stroške, ki so
nastali z izmenjavo dijakov in novoletna darila zaposlenim. Skupaj smo krili iz tržne
dejavnosti za 10.307,30 € stroškov.
Dolgoročne rezervacije so oblikovane za pokritje amortizacije osnovnih sredstev.
Nimamo zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje.
Kratkoročne terjatve do kupcev sestavljajo terjatve do učencev za šolsko prehrano in
nadstandardne dejavnosti in terjatve do uporabnikov šolskih prostorov. Terjatve do učencev
za mesec december 2014 so v celoti neplačane, ker imajo zapadlost v mesecu januarju 2015.
Finančna disciplina ni povsem zadovoljiva, zato terjatve izterjamo sodno z izvršbami.
Naša osnovna dejavnost je prosta plačila DDV. Ostajamo davčni zavezanci in na podlagi
obdavčljivega prometa izračunavamo odbitni delež DDV v višini 1 %.
Obveznosti do dobaviteljev se nanašajo na mesec december 2014 in so plačljive v letu 2015.
Zapadlih in neplačanih obveznosti nimamo.
Sredstva za investicijsko vzdrževalna dela v letu 2014 smo financirali iz lastnih sredstev.
(preglednica 12 -stran 25)
34
Nabava opredmetenih in neopredmetenih OS je razvidna iz preglednice št. 16 na strani 31.
Nabavo opredmetenih in neopredmetenih OS smo v letu 2014 večinoma financirali sami.
Sredstva na pasivnih časovnih razmejitvah sestavljajo učbeniški sklad, šolski sklad,
dolgoročno odloženi prihodki (za nakup OS v letošnjem letu) in druga namenska sredstva
prejeta v letu 2014 za izvajanje programa v letu 2015. (stran 29)
Ne nalagamo prosta denarna sredstva.
Ni pomembnejših sprememb stalnih sredstev.
Nimamo stanja na kontih zunaj bilančne evidence.
Amortizacija OS nad 500 € je bila obračunana v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah
odpisa OS. Opredmetena OS pod vrednostjo 500 € t.i. drobni inventar z življenjsko dobo nad
enim letom se 100% odpiše takoj ob nabavi, ravno tako tudi knjige. Šolska oprema je v veliki
meri že odpisana , a se še vedno uporablja (npr. stoli in mize), saj od ustanovitelja ne
dobivamo zadostnih sredstev za nove nabave.
Popis OS je bil izveden v mesecu decembru 2014. Inventuro so opravljali delavci na podlagi
odločb o imenovanju. Popis sredstev je potekal brez posebnosti. Odpisali smo opremo v višini
13.185,49 €. Drobni inventar je bil odpisan v višini 1.571,33 €. Ta oprema in drobni inventar
je že ves odpisan, navedena je le knjigovodska vrednost.
V letu 2014 smo izvedli tudi popis strokovne literature in učbenikov v knjižnici.
Odpisano je bilo tudi za 3.229,06 € strokovnih knjig in za 4.654,56 € učbenikov.
Ostala pojasnila so zajeta v poslovnem poročilu za leto 2014.
4 ZAKLJUČEK
V letu 2014 smo imeli notranjo revizijo, ki jo je opravila državna notranja revizorka Polona
Gostan s.p. s sodelavko Hermino Krajnc. Pregledovali sta poslovanje za leto 2013, in sicer
področje izstavite položnic dijakom in izvršbe, pregled prejetih faktur, prevozi na delo,
prehrana med delom in plače. Po priporočilih revizorke smo opravili izboljšave na poslovanju
in odpravili nepravilnosti oz. pomanjkljivosti.
Poslovanje šole temelji na merilih za financiranje javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov.
Sredstva, ki jih šola pridobiva iz proračuna zagotavljajo redno izplačilo plač za zaposlene po
zakonu in kolektivni pogodbi.
Opravili smo nujno potrebna investicijsko vzdrževalna dela. Kupili smo 19 računalnikov za
potrebe pouka.
Radovljica, 16. 2. 2015
Računovodkinja:
Ravnateljica:
Martina STRLE
Ksenija LIPOVŠČEK, univ. dipl. soc.
35

Similar documents