pospešeno gibanje.pdf

Comments

Transcription

pospešeno gibanje.pdf
ENAKOMERNO POSPEŠENO GIBANJE
Kadar hitrost pri gibanju ni stalna, govorimo o neenakomernem
gibanju. Pri takem gibanju telo ne opravi enakih poti v enako dolgih
časovnih razmikih.
NEENAKOMERNO GIBANJE
enakomerno pospešeno
hitrost narašča
hitrost pada
neenakomerno pospešeno
Primeri pospešenega gibanja so: vzlet rakete, padanje jabolka
z veje, zaviranje avtomobilista pred semaforjem in še veliko
drugih primerov.
f40813eaa70fd17e ee 49.flv
Pospešeno gibanje
Poskus:
Navodilo: Na voziček s trakom, ki poteka skozi brnač, priključen
na električno izmenično napetost 5V, obesi uteži, tako, da se bo
voziček gibal premo in pospešeno. Pri gibanju vozička brnač
nariše v enakih časovnih presledkih pike. Izreži trakove po pet pik
skupaj in jih nalepi zaporedno enega zraven drugega v zvezek.
Ugotovitve:
Pri enakomerno pospešenem gibanju se hitrost telesa enakomerno
povečuje s časom.
a – pospešek [ m/s2 ]
Δv – sprememba hitrosti [ m/s ]
t – čas [ s ]
Osnovna enota za merjenje pospeška je m/s2.
Količina, ki se spreminja pri pospešenem gibanju, je poleg časa
torej tudi hitrost. O tej spremembi nam največ pove pospešek. Za
opisovanje gibanja takega telesa je dobro poznati tudi njegovo
hitrost ob začetku opazovanja. To hitrost imenujemo začetna
hitrost. Prav tako moramo poznati hitrost ob koncu pospeševanja
telesa ali ob koncu opazovanja telesa. To hitrost imenujemo končna
hitrost.
Vz – začetna hitrost
Vk – končna hitrost
Δv – sprememba hitrosti
Δv = vk – vz
Δv = vz – vk
PRIMER: Dirkalni avto pospeši in v 3s doseže hitrost 30m/s. S
kolikšnim pospeškom se je gibal?
PRIMER: Kolesar pred rdečim semaforjem začne zavirati in po 10
s se ustavi. S kolikšno hitrostjo se je gibal, če je bil njegov
pojemek 0,5m/s2 ?
GRAFI PRI ENAKOMERNO POSPEŠENEM
GIBANJU
PRIMER: Smučar se spusti po klancu s pospeškom 3m/s2. Gibanje
po klancu traja 6 sekund. Kolikšna je njegova hitrost po 6
sekundah? Nariši grafa v(t) in a(t).
Predstavimo pospešek v odvisnosti od časa z grafom a(t)
Narišimo še graf hitrosti v odvisnosti od časa v(t):
Najprej vedno izpolnimo tabelo!
tabela a(t)
graf a(t)
tabela v(t)
graf v(t)
Graf hitrosti pri pospešenem gibanju je premica, ki narašča, če se
telesu hitrost povečuje, ali pada, če gre za telo, ki se mu hitrost
zmanjšuje. Graf pospeška pa je premica, ki je vzporedna z abscisno
osjo.
POJEMEK
PRIMER: Vlak začne zavirati pred postajo in se v 20 sekundah
popolnoma ustavi. Ob začetku zaviranja je imel hitrost 72km/h. S
kolikšnim pojemkom (negativnim pospeškom) se je ustavljal?
Nariši grafa v(t) in a(t).
Varna Vožnja 5.flv
grafi pri zavirajočem gibanju:
tabela a(t)
graf a(t)
tabela v(t)
graf v(t)
Kadar se telesu hitrost enakomerno zmanjšuje pravimo da se
giblje z negativnim pospeškom ali pojemkom.
Prosti pad
Vsa telesa ob Zemljinem površju
pospešeno padajo proti Zemlji
Let z jadralnim padalom -O šve n - Zdravko Kumer.mp4
Brez upora zraka padajo
vsa telesa z enakim
pospeškom
simbol za težni pospešek je g
težni pospešek je približno g = 10m/s2
Težni pospešek na ekvatorju je manjši kot na polih. Na ekvatorju
znaša 9,780m/s2, na polih 9,832m/s2 in pri nas 9,805m/s2. Za
računanje pa vzamemo kar približek 9,8 ( bolj natančno) ali 10m/s2
(manj natančno).
POT PRI ENAKOMERNO POSPEŠENEM GIBANJU
1. Kako izračunamo pot, kadar je začetna hitrost enaka nič.
PRIMER: Vlak se začne gibati in v 3 min doseže hitrost 100km/h.
Kolikšno pot prevozi v tem času? Narišimo še graf v(t) in s(t)!
vz= 0
vk =
t=
∆v =
s=?
V
z
=0
s=v∙t
enakomerno gibanje
če je vz = 0
graf v(t)
tabela s(t)
graf s(t)
Graf poti v odvisnosti od časa je krivulja, ki jo imenujemo
parabola.
2. Kako izračunamo pot, kadar je končna hitrost enaka nič.
PRIMER: Vlak začne zavirati pred postajo in se v 20 sekundah
popolnoma ustavi. Ob začetku zaviranja je imel hitrost 72km/h. S
kolikšnim pojemkom se je ustavljal? Izračunaj pot, ki jo prevozi v
tem času!
vk= 0
vz =
t =
∆v =
s=?
če je vk = 0
graf v(t)
3. Kako izračunamo pot, kadar začetna in končna hitrost nista
enaki nič.
PRIMER: Avto med prehitevanjem na avtocesti poveča hitrost s
100km/h na 126km/h v času 5 sekund. Kolikšno pot pri tem
prevozi?
vz> 0 in vk > 0
vz =
vk=
∆v=
t=
s=?
graf v(t)
4. Kako izračunamo pot, kadar sta začetna ali končna hitrost enaki
nič in je dan pospešek.
PRIMER: Kolikšno pot opravi motorist v desetih sekundah, ko se
začne gibati s pospeškom 5m/s2.
vz= 0
a=
t =
s=?
PRIMER 1:
PRIMER 2:
PRIMER 3:

Similar documents